1. VZÁJEMNÝ SMLUVNÍ VZTAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. VZÁJEMNÝ SMLUVNÍ VZTAH"

Transkript

1 Obchodní podmínky Smluvní vztah mezi Lenkou Vrbatovou Cestovní vodáckou kanceláří, IČO: , číslo v obecním živnostenském rejstříku v Pardubicích 21639, dále jen CK a klientem, vychází z ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb., upravují ho následující Všeobecné obchodní podmínky a vztahují se na zájezdy pořádané CK, což jsou veškeré vodácké akce a zájezdy. Platí pro smluvní a právní vztahy mezi CK a občany nebo fyzickými a právnickými osobami jako odběrateli jeho služeb. 1. Vzájemný smluvní vztah 2. Předmět smlouvy 3. Cena zájezdu 4. Způsob zaplacení zájezdu 5. Podmínky pro účast na zájezdu 6. Zodpovědnost za účastníka zájezdu 7. Reklamace 8. Zrušení účasti ze strany klienta 9. Zrušení programu a sjednaných služeb 10. Změna programu a sjednaných služeb 11. Cestovní doklady 12. Pojištění CK 13. Pojištění léčebných výloh v zahraničí (PLV) 14. Ochrana osobních údajů 15. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1. VZÁJEMNÝ SMLUVNÍ VZTAH Mezi CK a klientem vzniká smluvní vztah převzetím řádně vyplněné a podepsané Přihlášky/Cestovní smlouvy (Cestovní smlouva je uzavírána na zájezdy dle ustanovení zákona č. 159/1999 Sb.), případně zasláním vyplněné přihlášky přes internet, kde klient vyjádří souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a následným písemným Potvrzením o převzetí přihlášky/cestovní smlouvy ze strany CK. Pokud klient zastupuje více účastníků, prohlašuje, že tak činí s jejich souhlasem. Smluvní vztah vzniká také prostřednictvím provizního prodejce. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY CK poskytne klientovi služby dle katalogu, popř. jiné dle přání zákazníka a dále upřesněné v Pokynech k odjezdu, které CK zpravidla zasílá 10 dní - nejpozději však 7 dní před konáním. 3. CENA ZÁJEZDU A SLEVY 3.1 Ceny jsou smluvní a zahrnují služby uvedené v katalogu nebo jiné, dohodnuté v Cestovní smlouvě. 3.2 CK má právo jednostranně zvýšit cenu, pokud dojde ke zdražení nakupovaných služeb a směnného kurzu Kč o více než 10%. 3.3 Změnu ceny je CK povinna písemně oznámit nejpozději 21 kal. dní před odjezdem. Klient se zavazuje rozdíl ceny uhradit, zvýšení ceny z uvedených důvodů nezakládá nárok na odstoupení od smlouvy bez účtování stornopoplatků. 3.4 Za nečerpané služby, které jsou v ceně zájezdu a klient je vlastní vinou nevyužije, se náhrada neposkytuje. 3.5 Slevy lze uplatnit pouze při podání přihlášky a klientovi na ně nevzniká právní nárok. CK

2 může poskytnutí slevy odmítnout. 3.6 Seznam slev CK CVOK. Slevy a výhody 1. Sleva věrnostní 2. Sleva studentská 3. Sleva skupinová 4. Sleva organizátorská na akce v ČR 5. Sleva za vlastní dopravu 6. Sleva na nákup zboží ve CvokSportu (platí i pro e- shop) 1. Sleva věrnostní 6% na zahraniční autobusové zájezdy, protože věrnosti si velmi ceníme. Mohou ji uplatnit zákazníci, kteří se s námi už zúčastnili alespoň 2 zahraničních zájezdů od roku 2012, do maximální výše 400 Kč. Nelze uplatnit na dětskou cenu, která je již předem zvýhodněná. 2. Sleva studentská 4% na zahraniční autobusové zájezdy, protože studenti se prostě podporovat musí. Mohou ji uplatnit studenti, kteří zašlou přihlášku současně s dokladem o studiu. Platí i pro žáky základních a středních škol u zájezdů, kde není přímo uvedená dětská cena. 3. Sleva skupinová 4% / 5% / 100% na autobusové zahraniční zájezdy, protože skupiny nám velmi šetří práci. Skupiny od 8 osob sleva 4%, od 15 osob sleva 5%, od 25 osob 1 místo zdarma, od 35 osob 2 místa zdarma. Podmínkou je společná přihláška všech účastníků, jeden z přihlášených vyřizuje veškerý kontakt mezi CK a ostatními členy skupiny (platba, informace k odjezdu atd). 4. Sleva organizátorská na akce v ČR 50% * 100%, protože sehnat a přesvědčit všechny kamarády, aby jeli pádlovat a hlavně všichni najednou je určitě fuška. - jednodenní akce (rafting i kánoe) = každá 15 osoba sleva 100% - víkendové akce (kánoe) = každá 15 osoba sleva 50% Podmínkou je společná přihláška všech účastníků, jeden z přihlášených vyřizuje veškerý kontakt mezi CK a ostatními členy skupiny. 5. Sleva za vlastní dopravu Není-li u konkrétního zájezdu sleva za vlastní dopravu uvedená, je její výše individuální. Ne každá akce je vhodná pro dopravu autem. Většinou je třeba, aby se sešla minimálně 2 auta. Poraďte se s námi.

3 6. Sleva na nákup zboží ve CvokSportu (platí i pro e- shop) 5% až 10% Každý, kdo se od roku 2012 zúčastnil zahraniční nebo domácí akce obdrží slevu 5% až 10% na nákup zboží v naší firemní prodejně map, vodáckých a turistických potřeb CVOK SPORT v Hradci Králové. Zboží můžete také vybírat na a bude vám zasláno dobírkou nebo předáno na akci. Na slevy konkrétních věcí a na nákup lodí se informujte přímo na prodejně: tel , POZOR! Slevy nelze sčítat. Žádná ze slev se nevztahuje na zájezdy s dopravou mikrobusem, protože tam jsou oproti autobusovým zájezdům na jednotlivce vyšší náklady a žádný prostor ke slevám nezbývá. 4. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ, PLATBA 4.1 REZERVACE Délka rezervace je 7 dnů. Neobdržíme-li v této lhůtě závaznou Přihlášku/Cestovní smlouvu, rezervace zaniká. 4.2 PŘIHLÁŠENÍ Přihlásit se můžete pouze závaznou Přihláškou/Cestovní smlouvou zaslanou poštou, faxem, po internetu nebo podanou osobně v centrále Cvoku v Pardubicích, Hradci Králové a u provizních prodejců v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Bratislavě. 4.3 PŘIHLÁŠENÍ PŘES INTERNET Neobdržíte-li od nás do 3 pracovních dnů Potvrzení příhlášky/ Cestovní smlouvy s pokyny k platbě, ověřte si prosím, že k nám vaše přihláška dorazila. 4.4 ZÁLOHA A DOPLATEK Jakmile obdržíme Přihlášku/Cestovní smlouvu", obratem (v sezóně nejpozději do 3 prac. dnů) vám ji potvrdíme a zašleme Potvrzení s pokyny k platbě. Záloha ve výši 30% je splatná do 7 kalendářních dnů, doplatek 70% do 30 dnů před odjezdem. U zájezdů s cenou do 3000 Kč platíte celou částku najednou. Oba termíny úhrady je nutné dodržet. Pokud si prodloužení splatnosti u nás nedomluvíte, vyhrazujeme si právo nahradit vaše místo dalším zájemcem (i tehdy, máte-li již uhrazenou zálohu). Neuhrazení doplatku však nenahrazuje "zrušení zájezdu z Vaší strany" pokud si přejete od smlouvy odstoupit. 4.5 ZPŮSOBY PLACENÍ a) hotově - v našich kancelářích nebo u provizních prodejců b) poštou - složenku automaticky přikládáme k potvrzení přihlášky c) bankovním převodem - pokyny k platbě obdržíte s potvrzením přihlášky d) fakturou vaším zaměstnavatelem - k přihlášce přiložte objednávku vystavenou vaším zaměstnavatelem, kde nalezneme veškeré nutné podklady pro fakturaci nebo po konzultaci s Vaším zaměstnavatelem zašlete fakturační údaje a další potřebné náležitosti pro správné vystavení faktury a její následné proplacení vaším zaměstnavatelem. Ověřte si, že zaměstnavatel fakturu uhradil a máte ji u nás připsanou. 5. PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDU 5.1 Účast dětí do 15 let je podmíněna doprovodem rodiče. Mládež let může cestovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. 5.2 Klient musí mít přiměřené zdravotní, fyzické i psychické předpoklady k účasti na programu.

4 6. ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU 6.1 Klient se zavazuje k tomu, že se bude řídit pokyny sportovních instruktorů a bude respektovat jejich rozhodnutí v případě, že z důvodu bezpečnosti, zdravotního, fyzického či psychického stavu rozhodnou o omezení jeho účasti na sportovním programu. 6.2 Klient nese plnou odpovědnost za to, že si vybere obtížnost řek podle svých možností a schopností a o svých vodáckých zkušenostech poskytne pravdivé informace. 6.3 Zástupce CK má právo vyloučit z programu klienta, je-li pod vlivem omamných látek a alkoholu, dále pokud klient hrubým způsobem narušuje průběh zájezdu, porušuje ubytovací řád nebo zákony navštívené země. Takové vyloučení nebo omezení účasti není možné považovat za nesplnění podmínek ze strany CK. 6.4 V případě individuálního programu má klient povinnost informovat zástupce CK o svých záměrech. 6.5 CK neodpovídá za následky stávek, přírodních katastrof, dopravních kalamit, výjimečných stavů, za vysoký nebo nízký stav vodních hladin. Neodpovídá také za ztrátu, poškození či krádež majetku během zájezdu, akce. 7. REKLAMACE 7.1 Klient má právo na poskytnutí služeb zahrnutých do ceny nebo služeb sjednaných v Přihlášce/Cestovní smlouvě. Pokud zjistí, že plnění služeb neodpovídá sjednaným službám, má právo na reklamaci. 7.2 Reklamaci poskytnutých služeb je nutné podat neprodleně u zástupce CK tak, aby mohla být učiněna náprava ihned. Není-li možné zjednat nápravu ihned, pak reklamaci předá CK bez zbytečného odkladu do 30ti dnů od skončení služeb, není-li to možné tak nejpozději do 3 měsíců, jinak nárok na reklamaci zaniká. CK má povinnost reklamaci prozkoumat a o výsledku šetření vyrozumět klienta do 30 dnů od přijetí. 7.3 Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti CK nebo k okolnostem na straně klienta, na základě kterých nevyčerpá zaplacené služby, nevzniká klientovi nárok na náhradu. 7.4 CK neodpovídá za škodu způsobenou klientem, třetí osobou nebo nezvratnou událostí, které nemohlo být zabráněno. 8. ZRUŠENÍ ÚČASTI ZE STRANY KLIENTA 8.1 Klient má právo kdykoliv bez udání důvodu od smlouvy odstoupit. 8.2 Odstoupení musí být provedeno písemně a předáno CK. Pro výši stornopoplatku je rozhodující den doručení odstoupení. Storno se účtuje za každého přihlášeného klienta z celkové ceny služeb bez uplatnění slev. Skutečná výše účelně vynaložených nákladů, které v době odstoupení CK vznikly, nejméně však ze stanovené ceny zájezdu: do 60 dnů před odjezdem 200 Kč od 59 do 45 dnů před odjezdem 10 % z ceny od 44 do 30 dnů 25% od 29 do 15 dnů 50% od 14 do 7 dnů 80% od 6 dnů či odstoupením během akce 100% z ceny zájezdu Zaplacená částka bude klientovi vrácena po odečtení storna nejpozději do 15ti dnů od doručení oznámení o stornu. 8.3 Storno se neúčtuje, pokud za sebe klient vyšle náhradníka, který je však dokonale

5 informovaný, vybavený a připravený, má platné cestovní doklady. Změnu je třeba oznámit CK písemně se všemi údaji o náhradníkovi. 8.4 Odstoupení klienta od smlouvy z mimořádně závažných důvodů (smrt, úraz, vážné akutní onemocnění, jeho manžela/manželky, dětí, rodičů nebo spolucestující osoby): v případě, že klient uzavřel prostřednictvím CK Pojištění léčebných výloh v zahraničí zahrnující pojištění stornopoplatků, je storno pojištěno dle bodu 13. Klient se v takovém případě zavazuje výše zmíněné závažné okolnosti doložit. Má právo na vrácení 80% skutečně vynaložených nákladů. Pojištění musí být uhrazeno současně s úhradou zájezdu, nelze jej sjednat dodatečně. Pokud klient neuzavřel PLV s pojištěním stornopoplatků viz. bod 13, vztahují se na něho podmínky bodu ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY CK 9.1 CK má právo odstoupit od smlouvy v případě, že počet přihlášených účastníků nedosáhl minimálního počtu: pokud není uvedeno jinak, u akcí víkendových a jednodenních nejpozději do dvou dnů před termínem konání akce, u akcí třídenních a delších do 5 dnů, u akcí 10denních do 8 dnů. Přijaté platby CK vrací v plné výši, příp. nabídne náhradní řešení či převod zaplacené částky na jinou akci. 9.2 CK má právo odstoupit od smlouvy z důvodu vyšší moci před započetím zájezdu nebo v průběhu zájezdu, klient má právo na vrácení peněz za nevyčerpané služby. 10. ZMĚNA PROGRAMU A SJEDNANÝCH SLUŽEB 10.1 CK má v odůvodněném případě právo provést účelné změny programu. S ohledem na přírodní podmínky a vodní stavy řek, má právo na změnu sjížděného úseku, změnu řeky nebo vynechání řeky. Bere zřetel na bezpečnost a zdraví klienta a další objektivní příčiny jako jsou nové zákony, místní nařízení, ustanovení a vyhlášky, upravující režim nebo zákaz splouvání řek. Takové změny nejsou považovány za důvod k reklamaci CK má právo na přesunutí termínu konání akce při změně termínu vypouštění přehrad a rybníků, při změnách jízdních řádů leteckých a lodních společností. Změna z těchto důvodů není považována za nesplnění sjednaných podmínek a na odstoupení od smlouvy se vztahují VOP CK má povinnost klienta písemně seznámit se závažnými změnami programu, služeb, ceny nebo termínu bez zbytečného odkladu. Pokud klient neodstoupí od smlouvy do 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že se změnami souhlasí. 11. CESTOVNÍ DOKLADY 11.1 Klient se zavazuje, že bude mít cestovní doklady platné minimálně 6 měsíců po ukončení cesty, bude dodržovat celní a devizové předpisy navštívené země. 12. POJIŠTĚNÍ CK 12.1 Cestovní kancelář je pojištěna proti úpadku u Generali Pojišťovny a.s. Číslo pojistné smlouvy je Pojistka je na příslušný rok vyvěšena na našich we bových stránkách, viz níže. 13. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ (PLV) 13.1 Účastníci zahraničních zájezdů jsou ve vlastním zájmu povinni uzavřít Pojištění léčebných výloh v zahraničí (dále jen PLV ), zahrnující vodácké aktivity dle programu. Prostřednictvím CK můžete uzavřít PLV, které zahrnuje vodní turistiku a rafting s následujícím rozsahem: pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně asistenčních služeb, úrazové pojištění (smrt úrazem, trvalá invalidita následkem úrazu), odpovědnost za škodu

6 způsobenou třetí osobě, pojištění související se zrušením cesty dle bodu 8.4. Cena tohoto pojištění je 30 Kč za osobu/den pro osoby nad 15 let, děti do 15 let platí 15 Kč za den. Denní pojistné se počítá za každý započatý den cesty a pobytu. Limity plnění v případě odškodného v Kč : pojištění léčebných výloh, tj. náklady na ambulantní ošetření, ošetření v nemocnici, léky - až do výše 3 mil. Kč, asistenční služby až do výše 3 mil. Kč, úrazové pojištění smrt následkem úrazu do výše Kč, úrazové pojištění trvalé následky úrazu do výše Kč, úrazové pojištění nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 300 Kč na den, odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě do 1 mil. Kč, pojištění stornopoplatků-80% skutečně vzniklých nákladů, max Kč. Plné znění pojistných podmínek je k dispozici v CK a u provizních prodejců. Kartičky s číslem pojistné smlouvy má pro klienty průvodce zájezdu. Na zájezdu je předá všem pojištěným účastníkům Smluvní vztah vzniká výhradně mezi pojišťovnou a klientem. CK je pouze zprostředkovatelem Pojištěny mohou být nově i osoby, které nemají trvalý pobyt v ČR. Osoby starší 75 let nelze pojistit Pro akce v ČR lze prostřednictvím CK uzavřít úrazové pojištění s denní sazbou 15 Kč za den pro osoby nad 15 let (min. pojistné je 20 Kč) a pro děti do 15 let 10 Kč (min. pojistné je 15 Kč), toto pojištění se vztahuje na vodní turistiku do obtížnosti WW3 a rafting do obtížnosti WW4. Toto pojištění není povinné. Limity plnění v případě odškodného v Kč : pojištění smrti následkem úrazu Kč, pojištění trvalých následků úrazu Kč, denní odškodné 25 Kč/den (při době léčení v prac. neschopnosti delší než 8 dnů). 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 14.1 Pracovník CK chrání osobní údaje klientů v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. CK je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 15. PLATNOST VŠEOBECNÝCH ODCHODNÍCH PODMÍNEK 15.1 Podmínky vstupují v platnost k a platí do Podpisem závazné přihlášky, která je cestovní smlouvou, zákazník vyjadřuje svůj souhlas s obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců.

2.1 Zájezd si může zákazník rezervovat ve všech prodejních místech CK Best Reisen a u všech autorizovaných prodejců. Všeobecné smluvní podmínky CK Best Reisen CZ, s. r. o. na rok 2015 ve smyslu zákona č.: 89/2012/1999 Sb., občanský zákoník a o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu pro cestovní kanceláře

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě)

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě) VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ZÁJEZDŮ CK LOUDATOUR s.r.o.: (příloha k cestovní smlouvě) 1. Úvodní ustanovení a platnost Vzájemné vztahy mezi CK LOUDATOUR s.r.o. a účastníky zájezdů jsou stanoveny zákonem

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER Letní dovolená u moře 2014 1. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., (dále jen Podmínky pro cestující a CKF ) tvoří nedílnou součást

Více

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011.

Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. Obchodní (všeobecné) podmínky CK TopFly platné pro rok 2011. 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TopFly s.r.o., se sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00 (dále jen TopFly

Více

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ALPY za cenu RAKOUSKO NASSFELD od 2 240 Kč/os. 7 nocí Apartmány Rosenstöckl od 2 240 Kč/os. Termíny: 6.12. 15.12., 7.2. 14.2., 8.3. 18.4. V ceně: ubytování na 7 nocí včetně

Více

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304 Zájezdy

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech cestovní kanceláře Akvila Travel, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) jsou platné na všechny zájezdy, pobyty

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí.

NEZAPOMEŇTE Tuto brožuru s pojistnými podmínkami a dokladem o pojištění si nezapomeňte vzít s sebou na cestu do zahraničí. Cestovní pojištění na cesty do 90 dnů SingleTrip DĚKUJEME VÁM, že jste si mezi mnoha produkty na trhu zvolili právě naše cestovní pojištění. Vždy vycházíme vstříc především klientům, kteří vědí, co potřebují,

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Pojistitel Název: ERV Evropská pojišťovna, a. s. Sídlo: Křižíkova 37/36a, 86 00 Praha 8, Česká republika, IČ : 49 40 96 Zápis:

Více

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT A OSOBNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT Obsah Pojistná smlouva/pojistka č. CIT 2/2009 3 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění č. 2/2009 16 Oceňovací tabulka

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smluvní podmínky Tyto Smluvní podmínky (dále jen SP ) pořadatele (dále také CK ) spolu s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb uvedených v aktuálním katalogu

Více