Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015"

Transkript

1 11/2015-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/ Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných usneseních č. 65/14, 181/14, 446/15,34/14, 119/14, 175/14, 206/14, 228/15, 285/15, 363/15, 380/15, 385/15, 404/15, 448/15, 452/15, 453/15, 468/15, 469/15, 470/15, 472/15, 423/15, 473/15, 474/15, 515/15, 520/15, 523/15, 537/15, 539/15, 542/15, 311/15, 354/15, /15, 512/15, 518/15, 438/15, 381/15, 386/15 městským úřadem 11/2015-RADA/ Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "oplocení" na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk - společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Stavebního úřadu Měú Žamberk stavby "dvougaráž" na pozemku parc.č. 2080/35 v k.ú. Žamberk - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk o umístění stavby "Datové vedení optického kabelu včetně HDPE chráničky" na pozemcích v k.ú. Žamberk a k.ú. Dlouhoňovice 11/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru ZPZE MěÚ Žamberk o souhlasu ve věci povolení sportovní akce na území přírodního parku Orlice pro 44. ročník závodu 15 km po Divoké Orlici - Memoriál Václava Břízy 11/2015-RADA/ Rada města - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace v ul. Komenského, Masarykovo nám., Nádražní, Vrchlického pro pořádání kulturní akce - majálesový průvod, Majálesová estráda a Mafest - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci Masarykovo nám. z důvodu umístění lešení při opravě fasády domu č.p. 87 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Do Kotle - pro umístění knn v rámci akce " Žamberk, Do Kotle p.č. Strana 1/12

2 2377/1 -Pelinka-kNN" formou podélného výkopu v zeleném pásu komunikace na pozemku parc.č. 3796/1 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace chodník Masarykovo nám. pro umístění lešení podél domu č.p. 87 v k.ú. Žamberk - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení dočasného připojení sousední nemovitosti na pozemku parc.č v k.ú. Žamberk k pozemní komunikaci zřízení dočasného sjezdu ze silnice II/312 vždy při konání kulturní akce JamRock - stanovení přechodné úpravy provozu odborem SPDO MěÚ Žamberk na místní komunikaci ul. Orlická kasárna z důvodu provádění stavebních prací při výstavbě elektro přípojky pro psí útulek - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Orlická kasárna pro provádění stavebních prací na pozemku parc.č. 2593/45 v k.ú. Žamberk formou příčného křížení komunikace protlakem a podélným výkopem - rozhodnutí odboru SPDO MěÚ Žamberk o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Čs. armády a ul. Ke Střelnici pro umístění datové přípojky, HDPE trubky 40/33 včetně SMF v rámci akce "Datová optická přípojka Šmídl s.r.o." 11/2015-RADA/ Rada města - závazné stanovisko odboru REUP MěÚ Žamberk ke stavbě bezbariérový přístup z parkoviště pomocí nové rampy, obnova zpevněných ploch na J a Z straně objektu a vnějšího odvětrávacího systému okolo základů mimo průčelí na budově Městského muzea z hlediska zájmů státní památkové péče 11/2015-RADA/ Rada města Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ vydané Ministerstvem pro místní rozvoj starostu podpisem Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Konsolidace IT infrastruktury a nové služby města Žamberk reg. č. CZ.1.06/2.1.00/ /2015-RADA/ Rada města mezitímní účetní závěrku města Žamberka sestavenou ke dni /2015-RADA/ Rada města zprávu o výsledku hospodaření dosaženém na hospodářské činnosti města Žamberk ke dni správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města realizované Správou budov Žamberk s.r.o. 11/2015-RADA/ Rada města Strana 2/12

3 návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje dle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zaslané městu Žamberk Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice II. doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Pardubického kraje dle ustanovení 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění včetně jejího finančního krytí. 11/2015-RADA/ Rada města aktualizované, 19. vydání vnitřní organizační směrnice OS2109 Hospodářská dispozice města Žamberk. 11/2015-RADA/ Rada města rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk pro rok 2015 dle tab. č.1) 11/2015-RADA/ Rada města smlouvu o poskytnutí grantu z programu "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji" na realizaci projektu Renovace opláštění Tyršovy rozhledny a rozšíření sociálního zázemí pro návštěvníky Evidenční číslo smlouvy: OR/15/20795 starostu podpisem smlouvy 11/2015-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části (cca 32 m 2 ) pozemku parc.č. 3723/1 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5792 m 2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu dle cenové mapy, tj. Kč 160,--/m 2 ; GP na náklady žadatele. Žadatel: H.S. a P.S. 11/2015-RADA/ Rada města výpůjčku na část pozemku (13 m 2 ) parc.č. 3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 658 m 2 v obci a k.ú. Žamberk na umístění předzahrádky k provozovně u č.p. 764 v Nádražní ulici, Žamberk na dobu určitou od do za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: Louis Coffe Bar, Žamberk Strana 3/12

4 1. starostu 1. podpisem smlouvy o výpůjčce na část pozemku (13 m 2 ) parc.č. 3752/3 - ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 658 m 2 v obci a k.ú. Žamberk na umístění předzahrádky k provozovně u č.p. 764 v Nádražní ulici, Žamberk na dobu určitou od do za podmínky uhrazení poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecné závazné vyhlášky města Žamberka před podpisem smlouvy. Žadatel: Louis Coffe Bar, Žamberk Termín: /2015-RADA/ Rada města dodatek č.2 k pojistné smlouvě č se SLAVIA pojišťovnou, a.s. ve věci havarijního pojištění auta Škoda Fabia RZ 5E starostu podpisem dodatku č.2 k pojistné smlouvě č se SLAVIA pojišťovnou, a.s. 11/2015-RADA/ Rada města 1. umístění optické sítě na pozemcích parc.č. 487/14, 3758/23 a 487/72 vedených na LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk 2. dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené dle ustanovení 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve věci umístění optické sítě na pozemcích parc.č. 487/14, 3758/23 a 487/72 vedených na LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk 1. starostu 1. podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě uzavřené dle ustanovení 1721 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve věci umístění optické sítě na pozemcích parc.č. 487/14, 3758/23 a 487/72 vedených na LV pro obec a k.ú. Žamberk. Projekt zahrnuje propojení vlakového nádraží, mateřské školky Čtyřlístek, servisního střediska TYHAN s.r.o., základní školy č.p. 743, sídliště Pionýrů 1330 a teplárny včetně poskytnutí optického vlákna pro vlastní potřeby MÚ Žamberk. Žadatel: TYHAN s.r.o., Raisova 232, Žamberk Strana 4/12

5 Termín: /2015-RADA/ Rada města Smlouvu mezi Pardubickým krajem (poskytovatel) a městem Žamberk (nabyvatel) o bezplatném předání datové sady (podkladová data Českého úřadu zeměměřického a katastrálního) pro výkon státní správy v rozsahu správní působnosti obce s rozšířenou působností Žamberk s platností smlouvy do Žadatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice 1. starostu 1. podpisem Smlouvy mezi Pardubickým krajem (poskytovatel) a městem Žamberk (nabyvatel) o bezplatném předání datové sady (podkladová data Českého úřadu zeměměřického a katastrálního) pro výkon státní správy v rozsahu správní působnosti obce s rozšířenou působností Žamberk s platností smlouvy do Žadatel: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, Pardubice Termín: /2015-RADA/ Rada města návrh na vyřazení osobního automobilu Škoda Felicia RZ UOJ komisi pro likvidaci majetku předložením stanoviska 11/2015-RADA/ Rada města 1. uzavření příkazní smlouvy na technický dozor investora akce "Rekonstrukce chodníků v Nádražní ulici" s firmou Hudeček s.r.o., Ústí nad Orlicí 2. změnu termínu zahájení prací investiční akce "Rekonstrukce chodníků v Nádražní ulici" od starostu podpisem příkazní smlouvy na technický dozor investora 11/2015-RADA/ Rada města proplacení faktury č.5 v částce 1.500,- Kč vystavené firmou SPORTSERVIS s.r.o. za vydání písemného stanoviska k přemístění mini U-rampy odbor FIN proplacením faktury č.5 od společnosti SPORTSERVIS s.r.o 11/2015-RADA/ Rada města Strana 5/12

6 1. na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolů komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Rekonstrukce WC v ZŠ Nádražní 743 v Žamberku" firmu Bromach spol. s r.o., stavební společnost Lanškroun, Vinohradská 2029/124, Praha 3, IČO: na základě protokolů komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek vyloučení uchazečů: STAPS spol. s r.o., Žamberk IČO: a AGROSTAV akciová společnost Ústí nad Orlicí, stavební závod Žamberk IČO: z veřejné zakázky "Rekonstrukce WC v ZŠ Nádražní 743 v Žamberku - stará budova" z důvodu nesplnění všech zadávacích podmínek dle čl.6 výzvy starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou BROMACH spol. s r.o 11/2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení zadaného v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek městem Žamberk a protokolu komise pro otevírání a hodnocení nabídek zhotovitelem akce "Koupaliště - rekonstrukce sociálního zařízení muži" firmu STAPS spol. s r.o., Žamberk, IČO: starostu podpisem smlouvy o dílo s firmou STAPS spol. s r.o., Žamberk III. ukládá 1. Odboru finančnímu 1. provést rozpočtové opatření ve výši ,- Kč a to: ponížením položky "rezerva rozpočtu" a navýšením položky rozpočtu "Koupaliště-rekonstrukce sociálního zařízení" Termín: /2015-RADA/ Rada města na základě provedeného výběrového řízení realizátorem zprávy "Inventarizace stávajícího stavu a návrh obnovy historických oken budovy radnice č.p.166 v Žamberku" R.Š. odbor REÚP objednáním zprávy 11/2015-RADA/ Rada města I. ruší usnesení číslo 105/2014-RADA/5194 ze dne a usnesení číslo 111/2014- RADA/5421 ze dne I zadání architektonické studie podoby fotbalové tribuny na pozemku parc.číslo 1660 včetně převodu autorských práv k předávanému dílu objednateli městu Žamberk v celkové částce do ,- Kč bez DPH I Strana 6/12

7 odbor REÚP objednáním architektonické studie podoby fotbalové tribuny u městského architekta Ing.arch.Bohumíra Prokopa 11/2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr pronájmu části pozemku (cca 2779 m 2 ) parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace z celkové výměry 5263 m 2, pozemku parc. číslo ostatní plocha, ost.komunikace o výměře 1371 m 2, části pozemku (cca 228 m 2 ) parc. číslo 3687/17 - ostatní plocha, ost.komunikace z celkové výměry 5020 m 2, části pozemku (cca 3162 m 2 ) parc. číslo 1758/4 - orná půda z celkové výměry m 2 vše v obci a k.ú.žamberk vždy v období týden před první nedělí v září + následující pondělí tj.8 dnů/rok v délce trvání nájmu 5 let. Termín: /2015-RADA/ Rada města informaci odboru PRAV o žádostech o poskytnutí informací 11/2015-RADA/ Rada města 1. umístění druhého kontejneru na textil v Albertově ulici, poblíž Centra sociálních služeb Žamberk 2. nový obsah přílohy č. 1 k uzavřené smlouvě o umístění kontejnerů na textil se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., Stráž nad Nisou 1. starostu 1. podpisem nové přílohy č. 1 ke smlouvě Termín: /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru obrany a krizového řízení 1. v součinnosti se správcem koupaliště požádat o změnu povolení k nakládání s vodami a předloží příslušné úpravy manipulačního řádu jezu příslušnému vodoprávnímu úřadu. Termín: a ukládá odboru regionálního a územního plánování zabezpečit zpracování odborného posudku na celkovou obnovu jezu a předložit návrh pro další řešení. Termín: Termín: /2015-RADA/ Rada města výsledky výběrového řízení na dodávku a montáž požárních hlásičů do jednotlivých bytů v penzionu ul. Albertova 357 a ukládá odboru obrany a krizového řízení zpracovat smlouvu o dílo se společností EPIMO, s.r.o. Česká Třebová Strana 7/12

8 11/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání komise pro sociální služby ze dne 20. dubna 2015 I na základě doporučení komise pro sociální služby uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou v DPS: na byt č. 143 s F.H. 11/2015-RADA/ Rada města zápis z jednání Bytové komise ze dne /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Čs. armády č.p. 1021/9 P.J. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro příjmově vymezené osoby v ul. U Polikliniky č.p. 1064/15 S.K. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 652/1 H.K. do s podmínkou zaplacení dluženého nájemného a sepsáním splátkového kalendáře na poplatek za svoz odpadů 11/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády 457/11 H.K. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční č.p. 794/4 Z.K. do s podmínkou úhrady dluhu za služby 11/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/2 I.Č. do Strana 8/12

9 11/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Revoluční 794/2 I.K. do s podmínkou úhrady dluhu na nájemném, další prodloužení nájemní smlouvy bude podmíněno doložením trvalého pobytu ve městě Žamberk 11/2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády č.p. 457/1 J.S. do /2015-RADA/ Rada města prodloužení nájemní smlouvy na byt pro sociálně potřebné občany v ul. Čs. armády č.p. 457/1 K.F. do s podmínkou splácení dluhu, který má vůči městu 11/2015-RADA/ Rada města zábor chodníku v ul. Draha před čp. 322 z důvodu provádění stavebních prací - výměny střešní krytiny ve dnech od dle Obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 8/2010, ve znění obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 4/2011 a obecně závazné vyhlášky města Žamberka č. 3/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: L.V. 11/2015-RADA/ Rada města vydání 1 ks parkovací karety na rok 2015 určené pro parkování na Masarykově náměstí v Žamberku pro vozidlo Centra sociální péče Žamberk, Albertova 357, Žamberk - Volkswagen Transporter RZ 5E Odbor finanční 1. vydáním karty příspěvkové organizaci Termín: /2015-RADA/ Rada města 1. konání sportovní motoristické akce pod názvem Velká cena města Žamberk 2015 ve dnech v motokrosovém areálu Žamberský kotel. 2. povolení uskutečnit slavnostní zahájení pátého ročníku závodu Velká cena města Žamberk 2015 a osmého ročníku seriálu na Masarykově náměstí v sobotu dne Strana 9/12

10 Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: AGENAS TEAM autoklub v AČR, Smetanova 300, Javorník 3. udělení záštity starosty města Žamberka nad konanou akcí 5. ročníkem závodu Velká cena města Žamberk 2015 a prvního závodu osmého ročníku seriálu BIG SHOCK! CUP 2015 v off road tech trialu konanou ve dnech Žadatel: AGENAS TEAM autoklub v AČR, Smetanova 300, Javorník 4. použití městského znaku na propagačních materiálech v rámci propagace Velké ceny města Žamberk 2015, prvního závodu seriálu BIG SHOCK! CUP 2015 Mistrovství ČR v off road tech trialu Žadatel: AGENAS TEAM autoklub v AČR, Smetanova 300, Javorník 11/2015-RADA/ Rada města informaci člena rady Pardubického kraje R. Živného o možnosti fyzického dokončení umístění dopravního značení kulturních a turistických cílů, tj. tabulí typu IS 23 ( velké hnědé tabule) a IS 24 (směrníky) jednotlivými obcemi případně provozovateli těchto cílů II. neschvaluje využití finanční nabídky spolupráce s KČT na dokončení dopravního značení 11/2015-RADA/ Rada města připomínku B.H. k neoznačení informační tabulkou Mariánského sousoší s morovým sloupem na Masarykově náměstí v Žamberku II. neschvaluje jednotlivé označení kulturních památek informativními tabulkami s popisky stavby 11/2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje poskytnutí finančního daru na zřízení babyboxu nové generace v Jíčině z důvodu poskytnutí finančního daru na tento babybox v Ústí nad Orlicí 11/2015-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne od 18:00 hod do 02:00 hod na fotbalovém stadionu v areálu Pod Černým lesem - pro akci Pálení čarodějnic Žadatel: M.P. 11/2015-RADA/ Rada města výsledky výběrového řízení na roční studijní pobyt v partnerském městě Rice Lake pro rok , vybranými studenty jsou T.S. a T.M. Strana 10/12

11 11/2015-RADA/ Rada města Oznámení MŠ Sluníčko o uzavření školy o hlavních prázdninách od /2015-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. předložit souhrnné výstupy z hodnocení vedoucí zaměstnanců Městského úřadu za rok 2014 včetně poznatků o chodu úřadu a města, návrhů na zlepšení, zadaných úkolech, cílech a vzdělávacích potřebách, které stručně okomentuje Termín: /2015-RADA/ Rada města I. neschvaluje udělení výjimky pro průjezd nákladních vozidel nad 3,5 t po objízdné trase ul. Fučíkova, Sokolovská, Školská po dobu rekonstrukce ul. Nádražní pro vozidla společnosti ČSAD Žamberk s.r.o. Žadatel: ČSAD Žamberk s.r.o., U Veleroxu 1305, Žamberk 11/2015-RADA/ Rada města informaci Ing. Bc. Oldřicha Jedličky, místostarosty ve věci návrhu zpřístupnění pozemků v lokalitě Polsko - pozemky parc.č. 2897/3 - tr. tr. porost o výměře 7205 m 2, parc. č orná půda o výměře m 2, parc.č orná půda o výměře m 2, parc.č orná půda o výměře m 2, parc.č orná půda o výměře 8436 m 2, parc.č lesní pozemek o výměře 282 m 2, parc.č ost. plocha, ost. komunikace o výměře 575 m 2, parc.č orná půda o výměře 7410 m 2, parc.č. 2897/12 - orná půda o výměře 4281 m 2 vše v obci a k.ú. Žamberk II. neschvaluje 1. návrh řešení přístupu k pozemkům B.H. a V.Ž., zaevidovaný dne pod č.j. MUZBK-4293/2015/REUP. 2. žádost M.S. o koupi části pozemku ve vlastnictví města, p.č. 2897/12 v k.ú. Žamberk, podané dne , zaevidované pod č.j. MUZBK-1813/2015/REUP. 3. žádost M.S. o výpůjčku nebo pronájem části pozemku ve vlastnictví města, p.č. 2897/12 v k.ú. Žamberk, podané dne , zaevidované pod č.j. MUZBK /2015/REUP I 1. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování 1. oznámením protiprávního odstranění vytyčovacích bodů na p.p. č. 2897/12 místně a věcně příslušnému orgánu s termínem do a dále hledáním vhodného řešení pro využití předmětného pozemku Termín: Jiří Dytrt starosta Ing. Bc. Oldřich Jedlička místostarosta Strana 11/12

12 Strana 12/12

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015

Usnesení RM č. 17/2015-RADA ze dne 18.06.2015 17/2015-RADA/872-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 17/2015-RADA/873-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2015-RADA/874-17. Rada města - usnesení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1,

PROGRAM 22. RMČ BS. k.ú. Štýřice. 19) Ludmily Konečné záměr propachtování části pozemku p.č. 710/1, PROGRAM 22. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 21. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 22. RMČ BS d) Schválení programu 22. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Finanční neinvestiční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007...

Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... Rada města na svém 29. zasedání, konaném dne 17.12.2007... - schvaluje darovací smlouvu uzavřenou s firmou Archatt památky spol. s.r.o. ve výši 6. 000,- Kč na uspořádání kulturní akce ve Zruči nad Sázavou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více