Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru?"

Transkript

1 Jak se kreativní inkubátor odlišuje od klasického podnikatelského inkubátoru? Cílem podnikatelského inkubátoru je podchytit osoby s určitým podnikatelským nápadem a vypustit je do světa s úspěšným podnikem. V rámci tohoto procesu poskytují inkubátory přístup k znalostem, sítím, financím (zdrojům) a trhům. Podnikatelský inkubátor je subjekt, který pomáhá začínajícím podnikatelům a poskytuje jim potřebné prostředky a podporu, která je potřeba na začátku podnikání a napomáhá rozvoji podnikatelského záměru v úspěšný podnik. Inkubátory běžně zajišťují pro klienty (začínající podniky, které inkubátor podporuje) potřebnou podpůrnou infrastrukturu, podporu technologického rozvoje, asistenci při výzkumu, pomáhají klientům získat finance pro jejich podnikání, poskytují poradenství v oblasti podnikání a vše potřebné pro úspěšný start podnikání. Podnikatelské inkubátory pomáhají začínajícím podnikům překlenout náročnou fázi rozjezdu, a zvyšují tak procento přeživších inovativních začínajících podniků. Pro vstup do inkubátoru se vybírají podnikatelé s uskutečnitelnými projekty. Inkubátor poskytuje specializovanou nabídku podpůrných zdrojů a služeb. Zdroje a služby, které se podnikatelům nabízí: poskytnutí fyzického prostoru; coaching v oblasti řízení; pomoc při přípravě efektivního podnikatelského záměru; administrativní služby; technická podpora; podpora síťování; poradenství v oblasti intelektuálního vlastnictví; pomoc při hledání finančních zdrojů. Podnikatelské inkubátory mohou být soukromé nebo veřejné. Soukromé inkubátory jsou firmy, které pracují za účelem vytvoření zisku a přijímají provize nebo poplatky za komerční služby, které poskytují svým klientům. Jedná se v podstatě o konzultační agentury, které se specializují na vytváření nových firem. Od 80. let minulého století potom vznikají v rozvinutých i rozvojových zemích veřejné podnikatelské inkubátory, které slouží k podpoře a pomoci podnikatelům. V mnoha případech se veřejné inkubátory zaměřují na odvětví vyspělých technologií.

2 U podnikatelských inkubátorů zaměřených na výzkum může efektivní spolupráce s univerzitami a výzkumnými středisky motivovat vědce k překonání rizik plynoucích ze zakládání společností. Vedle univerzit mohou mít inkubátory celou řadu dalších partnerů. Jelikož nové společnosti potřebují ke svému růstu finanční kapitál, mají inkubátory úzké vazby na různé investory. Fondy počátečního a rizikového kapitálu (seed and venture capital funds), obchodní andělé (business angels) a banky poskytují nejvíce počátečního kapitálu pro inkubované společnosti. Jelikož jsou podnikatelské inkubátory silnými hráči v rozvoji podnikání, obvykle aktivně spolupracují s regionálními a národními státními organizacemi, od nichž často dostávají i finanční granty. V mnoha zemích jsou podnikatelské inkubátory sdruženy do národních asociací, které reprezentují společné zájmy a organizují setkání s cílem výměny poznatků a zkušeností. Historie podnikatelských inkubátorů Formální koncepce podnikatelské inkubace se zrodila v USA v 60. letech minulého století. Prvním všeobecně známým podnikatelským inkubátorem bylo Průmyslové centrum Batavia (The Batavia Industrial Center), založené v New Yorku v roce Do konce 70. let však bylo na území Spojených států amerických jen dvanáct podnikatelských inkubátorů. 1 Skutečný rozmach inkubace nových podniků však nastal až v 80. letech, kdy se začalo hovořit o omezenosti možností ekonomik závislých výhradně na velkých korporacích. Od té doby se všeobecně uznává přínos malých podniků a význam jejich vzniku a růstu. V současnosti je jen v samotných Spojených státech okolo podnikatelských inkubátorů. 2 Během 80. let se koncept dále rozvíjel ve Velké Británii a v dalších evropských zemích, a to v různých formách (například inovační centra, pépinières d'entreprises inkubátory, vědecké parky). Rychlý nárůst aktivity inkubátorů v posledních letech lze přisuzovat mnoha faktorům. Podnikatelské inkubátory se staly nástrojem dosažení různých socioekonomických a hospodářských potřeb, mezi něž se řadí: zaměstnanost a tvorba bohatství; podpora malých firem s velkým potenciálem růstu; transfer technologií; 1 National Business Incubators Association, NBIA (Národní sdružení podnikatelských inkubátorů). Dostupné online: 2 Bloomberg Businessweek. Dostupné online: articles/ /the-numberand-variety-of-business-incubators-is-on-the-rise#p1

3 propagace inovací; podpora vazeb mezi univerzitami, výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou; rozvoj průmyslových klastrů. Studie vytvořená na zakázku pro Evropskou komisi z roku 2002 eviduje v západní Evropě okolo 900 inkubačních prostředí. 3 Národní sdružení podnikatelských inkubátorů (NBIA) odhaduje aktuální počet inkubátorů ve Spojených státech na Aktivita v oblasti podnikatelských inkubátorů není výsadou pouze vyspělých zemí; inkubační prostředí se v současnosti vyvíjí i v rozvojovém světě, kde sílí zájem o finanční podporu těchto aktivit ze strany organizací, jako je například Světová banka. Díky široké škále podpůrných programů pro hospodářský rozvoj a postupům pro inkubaci podniků, se inkubátory v posledních dvou dekádách staly rychle rostoucím průmyslem. V současnosti podnikatelské inkubátory urychlují úspěšný rozvoj podnikatelských společností díky mnoha podpůrným zdrojům a službám, které vznikly nebo byly zorganizovány v rámci inkubátorů a které jsou nabízeny jak prostřednictvím samotných inkubátorů, tak prostřednictvím jejich sítí kontaktů. Hlavním cílem podnikatelských inkubátorů je vytvořit úspěšné společnosti, které se po absolvování programu stanou finančně zabezpečené a schopné se osamostatnit. Tyto společnosti, které prošly inkubátory, mají potenciál vytvářet pracovní příležitosti, revitalizovat okolní prostředí, obchodně využít důležité technologie a posílit místní i národní ekonomiky. V první generaci inkubátorů se jich většina soustředila na poměrně málo vyspělé technologie, obvykle na oblast služeb nebo výroby. Postupně se inkubační odvětví rozšiřovala jak co do velikosti, tak i směrem k sofistikovanější povaze podnikání. Kreativní sektor a inkubace Rychlé změny v průmyslových procesech a revoluce v digitálních technologiích vytvářejí zcela novou poptávku po nových kreativních nápadech, talentech a postupech. O kreativitě, kulturních a kreativních průmyslech a kreativní ekonomice se hovoří jako o důležitém a rostoucím segmentu světové ekonomiky, založeném 3 Centre for Strategy and Evaluation Services (Centrum strategií a hodnotících služeb), Benchmarking of Business Incubators (Měření podnikatelských inkubátorů pomocí benchmarkingu). Brusel: Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání, únor Dostupné online:

4 na průniku oblastí kultury, podnikání a technologií. Samotný proces inkubace je pro tvůrčí proces zásadní kreativní a umělecké myšlenky se inkubují v mysli autorů/tvůrců po celou dobu, kdy se tvůrčím procesem přetvářejí na umělecké dílo či kreativní produkt. Proto byl v kreativních odvětvích vždy přítomen prvek shlukování (klastrování), který je pro inkubátory typický a vždy se v nich v nějaké formě projevoval. V posledních několika desetiletích se tento proces ještě urychlil díky celkové postindustriální situaci v mnohých městech Evropy a Severní Ameriky. Z důvodu průmyslové restrukturalizace se bývalé průmyslové objekty, jako např. sklady a továrny, přestaly používat pro svůj tradiční výrobní účel. Tyto objekty se staly přirozeným zdrojem zájmu uměleckých aktivit, nejprve neformálně (často nelegálně), později se okupace opuštěných prostor institucionalizovala a tyto objekty se staly základnami pro vznik fenoménu postindustriálních kulturních prostor, kde se konají výstavy a další kulturní akce, jsou zde ateliéry, zkušebny, rezidenční prostory atd. Spolu s rozmachem kreativní ekonomiky roste i poptávka po kreativních nápadech, a ty se často vyskytují v místech s vysokou koncentrací umění a kultury. Na druhou stranu však kulturní prostory čelí potřebě přehodnocení tradičních provozních modelů kvůli snižování přímého financování, a s tím souvisejícími novými požadavky na management a financování. Zejména v posledním desetiletí jsme ve městech po celém světě svědky vzniku nové infrastruktury určené pro inkubační služby pro kreativní průmysly nebo pro vznikající kreativní podniky. Také výzvy v oblasti regenerace měst a rekreačního vyžití místních komunit se promítají do projektů regenerace, které pracují s předpokladem poskytnutí dostupného pracovního prostoru pro umělce a kreativní průmysly a využití inovativních koncepcí managementu a financování. Způsob a organizace práce představitelů kreativních odvětví z nich činí nanejvýš vhodné adepty pro využití prostor postindustriálních městských továren. Většina kulturních a kreativních firem jsou malé, nezávislé a nestabilní organizace. Proto potřebují dostupné a flexibilní pracovní a nájemní prostory. Ty se musí nacházet v místech, která jsou dobře napojena na formální i neformální struktury, jež jsou živnou půdou pro kreativitu a které jim umožní držet krok s novými trendy a příležitostmi. Všechny tyto podmínky jsou obvykle splněny v postindustriálních prostorách v městských centrech. Kreativní inkubátory kombinují funkce podnikatelských inkubátorů a kreativních ateliérů tak, aby stimulovaly kreativní nápady a našly pro ně co nejlepší komerční uplatnění. Služby a výhody těchto inkubátorů jsou v podstatě shodné s inkubátory podnikatelskými. Nabízejí prostor a kancelářské vybavení pro kreativní podniky nebo umělce za dotované ceny. Navíc zlepšují podmínky pro rozvoj těchto kreativních firem tím, že jim poskytují konzultace a školení. Každá z inkubačních služeb je speciálně uzpůsobena tak, aby odpovídala potřebám daných rezidentů. Hlavní myšlenkou těchto inkubátorů je podporovat rezidenty v tvorbě životaschopných záměrů vhodných pro komerční zhodnocení. Nicméně kreativní

5 inkubátory často hrají důležitou roli spočívající v překlenování rozdílů mezi světem podnikání a světem kultury a umění tím, že poskytují prostor pro nová setkání, která napomáhají vzniku inovací s komerčním potenciálem. Jak praví Příručka strategie, kterou vydala Expertní skupina OMC pro kreativní a kulturní průmysly: 4 pro kulturní a kreativní inkubátory neexistuje jednoznačná definice ani kritéria. Liší se velikostí, místem, pracovními principy a výběrem klientů/rezidentů. Některé inkubátory se více zaměřují na kulturní subjekty (fungují hlavně jako rezidenční prostory), jiné se zaměřují výhradně na kreativní podnikatele nebo míří na určitou skupinu (klastr) společností, jako jsou např. herní vývojáři. Stále více běžných podnikatelských inkubátorů začíná přijímat do svých inkubačních programů kreativní podniky, což nic nemění na zjevné nutnosti rozvíjet specializované inkubátory pro kreativní a kulturní průmysly, a to ze tří hlavních důvodů: kulturní a kreativní průmysly obecně pro své působení vyhledávají inspirativní a živé prostředí; kulturní a kreativní průmysly potřebují speciální konzultační poradenství a služby, které jsou uzpůsobeny jejich specifickým provozním požadavkům; kulturní a kreativní průmysly často fungují na principech prototypu nebo projektu. Možnost pracovat v rámci společenství stejně smýšlejících kolegů z jiných oblastí KKP často vede k synergiím a novým podnikatelským záměrům a příležitostem. Dobrým příkladem komplexní strategie pro rozvoj kreativních průmyslů, která zahrnuje inkubátory jako jeden z hlavních prvků regenerace městského prostředí, je případ Londýna a jeho postupy podnikání v oblasti kreativních průmyslů v posledních dvaceti letech. Všechny regenerační projekty zaměřené na kulturu a kreativní průmysly v Londýně zaznamenaly pozitivní ekonomické i regenerační dopady. Hlavní přínos plyne z nabízení prostor pro podnikání, ateliérů a studií pro umělce a kreativní podniky, které lákají stejně smýšlející investory, podniky a návštěvníky, čímž se zvyšuje hodnota a rozvojový potenciál dotčených lokalit. V Londýně se dále podařilo vytvořit partnerství mezi neziskovými skupinami a vládními agenturami, z nichž vznikly inkubátory pro kreativní průmysly, mezi které patří London Apparel Resource Centre, které se zaměřuje na módní průmysl a je plně financováno ze zdrojů Londýnské rozvojové agentury (London Development Agency). Centrum nabízí grantové programy, školení, pracovní prostory vybavené nejmodernější technologií a jako mentory angažuje odborníky z módní praxe. Výsledky těchto snah spočívajících v nabídce dostupných zdrojů umělcům a kreativním průmyslům znamenají pro Londýn ekonomický úspěch, počínaje 4 Policy Handbook on Cultural and Creative Industries in Local, Regional and National Development Strategies. Brusel: Evropská komise Expertní skupina OMC pro kulturní a kreativní průmysly, 2012.

6 například zvýšením ceny nájemného na čtvereční metr a perspektivou konče. 5 5 John Montgomery: Urban Cultures. Planning, Practice & Research, 2007, 22 (4), str

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru. porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek

Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru. porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek Expertní analýza na téma: Start podnikání s využitím a bez využití služeb podnikatelského inkubátoru porovnání ekonomických, technických a provozních podmínek Brno 2014 Partnerství subjektů meziuniverzitní

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3.

2.3.3 Přilákání zahraničních investic... 30 3 Role místní vlády v klastrových iniciativách... 31 3.1 JAK ZAANGAŽOVAT SEKTOR MSP... 31 3. Průvodce klastrem 1 Obsah 1 Co jsou to klastry?... 5 1.1 HISTORIE KLASTRŮ... 6 1.2 DEFINICE KLASTRŮ... 6 1.2.1 Různé typy klastrů... 8 1.2.2 Michael Porter... 8 1.3 JAK KLASTRY FUNGUJÍ... 13 1.3.1 Rozvoj

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010

panorama Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled inforegio Léto 2010 panorama inforegio 34 Léto 2010 Regionální politika integrovaný přístup Komplexní náhled cs Obsah 3 ÚVODNÍK Dirk Ahner 4 5 PŘEHLED Integrovaný přístup k politice soudržnosti 6 9 ROZHOVOR Fabrizio Barca

Více

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM

STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 01.07.1999 COM(1999) 344 final SDĚLENÍ KOMISE STRUKTURÁLNÍ FONDY A JEJICH KOORDINACE S KOHEZNÍM FONDEM ---------- Směrnice pro programy na období 2000-06 1 ÚVOD Účel

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY. Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní konference Podnikatelské líhně PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ EKONOMIKY Sborník z mezinárodní

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Tomáš Pitner, Dan Tovarňák Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Úvodem Velká část podstatných informací k hlavním problémům

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína

Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká faktulta Katedra geografie Pavel MACHALA Měkké faktory v lokálním a regionálním rozvoji: Případová studie Vsetína Diplomová práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD.

Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM. Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. Modul A PODNIKATELSKÉ MINIMUM Kamil Krč, MBA Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, PhD. OBSAH 1. Anotace 1.1. Cíle modulu 1.2. Potřebné vstupní znalosti 1.3. Autoři modulu 2. Podnikání v České republice 8 2.1. Charakter

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Mikrofinancování Microfinance Jan Barcal 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Mikrofinancování vypracoval

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více