Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Jan Schneider Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 4. Hospodaření města Tišnova k Hospodaření příspěvkových organizací k Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Tišnovské noviny" 7. Žádost o udělení souhlasu s užitím loga města Tišnova 8. Změna v rejstříku škol a školských zařízení - DDM Tišnov 9. Zpráva o územním plánu Tišnov 10. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne Zpráva o činnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu 12. Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne Nákup elektrické energie na komoditní burze 14. Rozšíření veřejného osvětlení ulice Ostrovec - výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 15. Bezbariérová úprava komunikace v ulici Brněnská - výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 16. Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech" 17. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1802/45 v k.ú. Tišnov Tišnov, ul. Revoluční- Alšova, obnova NNk 18. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 459/1, parc.č. 2287/2 a parc.č. 2377/1 v k.ú. Tišnov Tišnov,VN152,o.MOUKA,obnova přes ČD 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. st. 134, parc.č. 163 a parc.č. 2289/1, vše v k.ú. Tišnov - Centrum Tišnov 20. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2027/4 v k.ú. Tišnov 21. Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. st. 1953/2 a části pozemků parc.č. 1590/16, parc.č. 1594/6 a parc.č. 1594/9, vše v k.ú. Tišnov 22. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1594/6 v k.ú. Tišnov 23. Pronájem části pozemku parc.č. 2466/128 v k.ú. Tišnov 24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby "Objekt pro volnočasové aktivity č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov" 25. Úprava pojistných vztahů města Tišnova 26. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově 27. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 1

2 28. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 29. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 30. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 7/3 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem M. B. 32. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s panem Z. B. 33. Zpráva o provozu koupaliště Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Jan Schneider za ověřovatele navrhl: Ing. Petra Bábora, Ph.D. zapisovatelkou stanovil: Bc. Renátu Srstkovou, Dis. Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 23/2012 Rady města Tišnova Ing. Petra Bábora, Ph.D. a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Starosta Jan Schneider rozšířil program jednání o materiály Uzavření smlouvy o dílo na Projektovou dokumentaci nástavby ZŠ Smíškova v Tišnově, který byl očíslován jako bod č. 34, dále Poliklinika Tišnov rekonstrukce zdroje tepla výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy jako bod č. 35, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Cyklostezku Tišnov Trmačov jako bod č. 36 a bod č. 37 Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov. Bod - Dotazy, podněty a připomínky byl přečíslován na bod č. 38. Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 23/2012 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova 4. Hospodaření města Tišnova k Hospodaření příspěvkových organizací k Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Tišnovské noviny" 7. Žádost o udělení souhlasu s užitím loga města Tišnova 8. Změna v rejstříku škol a školských zařízení - DDM Tišnov 9. Zpráva o územním plánu Tišnov 10. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne Zpráva o činnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu 12. Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne Nákup elektrické energie na komoditní burze 14. Rozšíření veřejného osvětlení ulice Ostrovec - výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 15. Bezbariérová úprava komunikace v ulici Brněnská - výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 2

3 16. Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech" 17. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1802/45 v k.ú. Tišnov Tišnov, ul. Revoluční- Alšova, obnova NNk 18. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 459/1, parc.č. 2287/2 a parc.č. 2377/1 v k.ú. Tišnov Tišnov,VN152,o.MOUKA,obnova přes ČD 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. st. 134, parc.č. 163 a parc.č. 2289/1, vše v k.ú. Tišnov - Centrum Tišnov 20. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2027/4 v k.ú. Tišnov 21. Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. st. 1953/2 a části pozemků parc.č. 1590/16, parc.č. 1594/6 a parc.č. 1594/9, vše v k.ú. Tišnov 22. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1594/6 v k.ú. Tišnov 23. Pronájem části pozemku parc.č. 2466/128 v k.ú. Tišnov 24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby "Objekt pro volnočasové aktivity č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov" 25. Úprava pojistných vztahů města Tišnova 26. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově 27. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 28. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově 29. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 30. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 7/3 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem M. B. 32. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s panem Z. B. 33. Zpráva o provozu koupaliště Uzavření smlouvy o dílo na Projektovou dokumentaci nástavby ZŠ Smíškova v Tišnově 35. Poliklinika Tišnov rekonstrukce zdroje tepla výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 36. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Cyklostezku Tišnov Trmačov 37. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov 38. Dotazy, podněty a připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Místostarosta Marek Babák s dotazem vhodnost analýzy reklamních zařízení jako samostatného bodu, starosta Jan Schneider s odpovědí nutnost závěrečného výstupu. Další připomínky nebyly a bylo přistoupeno k hlasování. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Mimořádné dotace z rozpočtu města Tišnova Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider a vyjádřil se ke každé žádosti o mimořádnou dotaci. Radní Zdeňka Dohnálková s připomínkou doplnění tabulky ohledně počtu mládeže a pohlaví (genderová studie) podporovaných osob. Starosta Jan Schneider s odpovědí je nutno zapracovat do podmínek dotačního titulu, nepovažuje však za rozumné. Místostarosta Radovan Klusák se stížností na zpracovaný materiál, ke kterému měl jisté výhrady, neboť v materiálu postrádá např. rozhodovací faktory pro přidělení dotace, jestli žádající subjekty 3

4 splnily veškeré podmínky atd. Stížnost byla směřována na pana Albína Maška, který zpracovává průvodní listy k žádostem o poskytnutí veřejné podpory. Je třeba se zaměřit na důkladnější vstupní kontrolu veškerých nutných náležitostí žádosti o dotace, rovněž tak důsledněji kontrolovat splněné podmínky vyplývající ze smluv o poskytnutí dotace (v rámci vyúčtování). pro FC Květnice Tišnov ve výši ,- Kč na podporu financování projektu 2. celostátní futsalová liga. Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro AFK Tišnov ve výši ,- Kč na podporu financování projektu Provoz hřiště kopané. Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro SK Tenis Tišnov ve výši ,- Kč na údržbu a provoz tenisového areálu. Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro SSK Tišnov ve výši ,- Kč na provoz sportovní haly. Hlasování č. 7: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro SSK Tišnov ve výši ,- Kč na provoz sportovní haly hodiny mládeže. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města schválit poskytnutí mimořádné finanční dotace z rozpočtu města Tišnova pro TJ Sokol Tišnov ve výši ,- Kč na provoz sokolovny. Hlasování č. 9: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro TJ Sokol Tišnov ve výši ,- Kč na podporu financování projektu Příspěvek na vydání Sokolského almanachu. Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4

5 pro Tišnov CUP, o.s. ve výši ,- Kč na podporu financování cyklistického závodu - Tišnovské schody o pohár starosty. Hlasování č. 11: pro 0, proti 5, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení nebylo přijato pro Naboso, o.s. ve výši 2.000,- Kč na podporu financování projektu Festival zimních sportů. Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro KPŠ při ZŠ Nám. 28. října ve výši ,- Kč na podporu financování projektu Výměnný pobyt žáků ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708 a ZŠ Sereď, J. Fándlyho 7. Hlasování č. 13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro Art Periskope, s.r.o. ve výši ,- Kč na podporu financování projektu Kniha s pracovním názvem Tišnov očima výtvarníků. Hlasování č. 14: pro 3, proti 0, zdržel se 2 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro Český svaz bojovníků za svobodu, okr. výbor Brno-venkov ve výši ,- Kč na podporu financování projektu Vydání knihy Zemřeli pro vlast. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro Tišnovská vozíčkář, o.s. ve výši ,- Kč na podporu financování projektu Mapa bezbariérových cest města Tišnova. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro Za sebevědomé tišnovská, o.s. ve výši ,- Kč na podporu financování projektu Podpora základních provozních výdajů Ekoporadna Tišnovsko. Hlasování č. 17: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4. Hospodaření města Tišnova k Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider, zároveň zrekapituloval stav příjmové a výdajové stránky. Následně 5

6 Rada města Tišnova bere na vědomá hospodaření města Tišnova k Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Hospodaření příspěvkových organizací k Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Místostarosta Radovan Klusák s dotazem vývoj hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací. Místostarosta Marek Babák s připomínkou úprava špatně uvedeného data v materiálu. Rada města Tišnova bere na vědomí hospodaření příspěvkových organizací k Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6. Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Tišnovské noviny" Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Jednání Rady města Tišnova byla přítomna paní Hana Pokorná vedoucí odboru kultury a školství. Místostarosta Petr Bábor s dotazem důvody rozhodnutí o vydávání Tišnovských novin jednou za měsíc, zda paní Hana Pokorná dostala informace ohledně nabídky od pana Hrdličky, která je dle jeho názoru zajímavá, s připomínkou apeloval na intenzivnější jednání s panem Hrdličkou, starosta Jan Schneider s odpovědí čtrnáctidenník se již nevydává skoro v žádném městě a hlavně je třeba selektovat nezajímavé a neustále opakující se informace, vedoucí Hana Pokorná s odpovědí schůzka s panem Hrdličkou se uskutečnila, avšak nabídka byla velice obecná a nikterak zajímavá. Pan Hrdlička přislíbil zaslání konkrétní nabídky, dosud tak však neučinil. Místostarosta Radovan Klusák s připomínkou zařazení reklam do obsahu z komerčních důvodů. Radní Zdeňka Dohnálková s připomínkou náročnost tvorby novin, starosta Jan Schneider s odpovědí zpracovává koncepci tvorby, předpokládá vznik pozice redaktora, bude vyhlášeno výběrové řízení, kde budou jasně stanovené podmínky pro výběr vhodné osoby... Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Tišnovské noviny dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje okruh uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na veřejnou zakázku Tišnovské noviny dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Tišnovské noviny dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6

7 Rada města Tišnova pověřuje činnostmi zadavatele pro veřejnou zakázku Tišnovské noviny společnost WebSport & Consulting service s.r.o., IČ: , se sídlem v Boskovicích. Hlasování č. 23: pro 4, proti 0, zdržel se 1 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Žádost o udělení souhlasu s užitím loga města Tišnova Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova uděluje souhlas užitím loga města Tišnova VSK MENDELU v Brně, o.s. při organizování propagačních a cvičných orientačních závodů pro děti, školní mládež i veřejnost výrobě mapy pro orientační běh Pod Květnicí za podmínky dodržení grafického manuálu města. Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Změna v rejstříku škol a školských zařízení - DDM Tišnov Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje místa výkonu činnosti příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Tišnov, a to: - ZŠ, ZUŠ a MŠ Lomnice, Tišnovská 362, Lomnice - X bowling, Nádražní 1917, Tišnov Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje podání žádosti o zápis míst výkonu činnosti Domu dětí a mládeže Tišnov v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9. Zpráva o územním plánu Tišnov Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Petr Bábor. Radní Zdeňka Dohnálková s dotazem textový popis zeleného pásu uvedeného v územním plánu, místostarosta Petr Bábor s odpovědí zjištění finální verze textového popisu. Diskuze ohledně varianty zeleného pásu. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o územním plánu Tišnov. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7

8 Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova vzít na vědomí Zprávu o územním plánu Tišnov. Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10. Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje uzavření III. Dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne na vypracování územního plánu, uzavřené mezi městem Tišnov a společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Zpráva o činnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Iva Dvořáčková s dotazem důvod vyhotovení výše uvedeného materiálu, který je již součástí materiálu Zpráva o činnosti úřadu, starosta Jan Schneider s odpovědí tento materiál projedná Rada města Tišnova, avšak do Zastupitelstva města Tišnova předkládán nebude a do budoucna bude pouze součástí Zprávy o činnosti úřadu. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o činnosti Odboru územního plánování a stavebního řádu. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 12. Zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova ze dne Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Místostarosta Radovan Klusák s návrhem snížení částky v rozpočtu 2013 do sportovních aktivit, místostarosta Marek Babák s odpovědí přidělána finanční částka na sport nemusí být přerozdělená celá. Koncepce sportu bude projednána na dalším jednání Rady města Tišnova, která se bude konat Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sportovní Rady města Tišnova č. 2/2012 ze dne Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Odchod starosty Jana Schneidera s místostarostou Markem Babákem v hodin. 8

9 13. Nákup elektrické energie na komoditní burze Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Petr Bábor s dotazem - průzkum trhu, možnosti solárních panelů, zveřejnění odstavce obchodní tajemství, Centrum sociální služeb (CCS) a nadměrná spotřeba elektřiny této budovy, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí průzkum trhu byl proveden, varianta solárních panelů byla již na diskuzi, avšak nevycházejí finanční prostředky, obchodní tajemství ukotvené ve smlouvě bude projednáno s druhou stranou (radní Zdeňka Dohnálková s připomínkou právo veřejnosti na nahlížení do smluv a získání informací ohledně hospodaření s veřejnými prostředky), v CCS bude proveden audit elektrické energie. Radní Zdeňka Dohnálková s dotazem kdo bude kontaktní osobou v dané věci, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí paní Petra Poulová (pracovnice odboru správy majetku a investic). Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovního obchodu elektrické energie se společností ENSYTRA s.r.o., IČ: , se sídlem nám. Svobody 931/22, Mohelnice, jako dohodcem Komoditní burzy PROFIT, IČ: , se sídlem náměstí Tyrše a Fügnera 191/3, Mohelnice, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 32: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 0) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova pověřuje společnost ENSYTRA s.r.o., IČ: , se sídlem nám. Svobody 931/22, Mohelnice, k zastupování města Tišnov, IČ: , se sídlem nám. Míru 111, Tišnov, při uzavírání burzovních obchodů s elektrickou energií v rámci sdružených služeb dodávky elektrické energie na Komoditní burze PROFIT, IČ: , se sídlem náměstí Tyrše a Fügnera 191/3, Mohelnice, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 33: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 0) Usnesení bylo přijato 14. Rozšíření veřejného osvětlení ulice Ostrovec - výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Radovan Klusák s připomínkou soutěžního kola se zúčastnila pouze jedna firma. Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e-aukce na akci Rozšíření veřejného osvětlení ulice Ostrovec dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 34: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Rozšíření veřejného osvětlení ulice Ostrovec mezi městem Tišnov a společností JICOM, spol. s r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 35: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 9

10 15. Bezbariérová úprava komunikace v ulici Brněnská - výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e-aukce na akci Bezbariérová úprava komunikace v ulici Brněnská dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 36: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Bezbariérová úprava komunikace v ulici Brněnská mezi městem Tišnov a firmou Vítězslav Maloň Univerzální služby, IČ: , se sídlem v Předklášteří, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 37: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 16. Výběrové řízení na veřejnou zakázku "Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech" Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 38: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje okruh uchazečů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na veřejnou zakázku Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech, dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 39: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tišnově a místních částech dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 40: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 17. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1802/45 v k.ú. Tišnov Tišnov, ul. Revoluční- Alšova, obnova NNk 10

11 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemku parc.č. 1802/45 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 41: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 18. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 459/1, parc.č. 2287/2 a parc.č. 2377/1 v k.ú. Tišnov Tišnov,VN152,o.MOUKA,obnova přes ČD Rada města Tišnova revokuje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc.č. 459/1 a parc.č. 2377/1 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene. Hlasování č. 42: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc.č. 459/1, parc.č. 2287/2 a parc.č. 2377/1 v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako budoucím povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 43: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. st. 134, parc.č. 163 a parc.č. 2289/1, vše v k.ú. Tišnov - Centrum Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc.č.st. 134, parc.č. 163 a parc.č. 2289/1, vše v katastrálním území Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností JMP Net, s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 44: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 20. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2027/4 v k.ú. Tišnov 11

12 Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2027/4 o výměře 500 m 2 společnosti MERTASTAV s.r.o., IČ: , se sídlem v Předklášteří, pro účely dočasného uložení materiálu v rámci stavby rekonstukce NTL plynovodu a přípojek Tišnov, ul. Brněnská. Hlasování č. 45: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 21. Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. st. 1953/2 a části pozemků parc.č. 1590/16, parc.č. 1594/6 a parc.č. 1594/9, vše v k.ú. Tišnov Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Radovan Klusák s poznámkou v případě, že nedojde k dohodě s panem F., bude městu zachován přístup ke zbytku původní parcely za účelem údržby. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. st. 1953/2 o výměře 7 m 2 a části pozemků parc.č. 1590/16 o výměře 82 m 2, parc.č. 1594/6 o výměře 27 m 2 a parc.č. 1594/9 o výměře 134 m 2, vše v k.ú. Tišnov J. P., bytem T. Hlasování č. 46: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 22. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1594/6 v k.ú. Tišnov Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Petr Bábor s dotazem přístup k pozemku parc.č.1594/6 v k.ú. Tišnov, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 1594/6 o výměře 33 m 2 v k.ú. Tišnov M. K., bytem B. Hlasování č. 47: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 23. Pronájem části pozemku parc.č. 2466/128 v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu pozemku na část pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/128 ovýměře 20 m 2 mezi městem Tišnov, jako pronajímatelem a M. V., bytem T., jako nájemcem dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 48: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 12

13 24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby "Objekt pro volnočasové aktivity č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov" Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na dodávku stavby Objekt pro volnočasové aktivity přístavba, nástavba a stavební úpravy č.p. 318 v ulici Riegrova, Tišnov mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností PM realstav s.r.o., IČ: , se sídlem v Černé Hoře, jako dodavatelem, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 49: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 25. Úprava pojistných vztahů města Tišnova Rada města Tišnova schvaluje výpověď pojistné smlouvy č na havarijní pojištění vozidla IVECO Daily uzavřené mezi městem Tišnov a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze, dne Hlasování č. 50: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje výpověď pojistné smlouvy č na havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla DACIA Logan uzavřené mezi městem Tišnov a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze, dne Hlasování č. 51: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku k Pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - FLOTILA č , evidenční číslo vozidla č (Dacia Logan) mezi městem Tišnov a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 52: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 26. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na byt č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Radní Zdeňka Dohnálková s připomínkou - doplnění dodatku do materiálu. Rada města Tišnova schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě s paní R. K., bytem T., na byt č. 1 na ulici Květnická 1723 v Tišnově, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 53: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 13

14 27. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. D., bytem T., na byt č. 4 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 54: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 28. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní M. F., bytem T., na byt č. 11 na ulici Na Mlékárně 255 v Tišnově na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 55: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 29. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní R. P., bytem T. a panem Z. P., bytem T., na byt č. 1 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 56: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 30. Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. C 7/3 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy s J. M. a J. M., bytem B., na byt č. C 7/3 na ulici Dlouhá 1808 v Tišnově, dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 57: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 14

15 31. Uzavření "Dohody o splátkovém kalendáři" s panem M. B. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s panem M. B., bytem T., dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 58: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 32. Uzavření "Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem" s panem Z. B. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem Z. B., bytem T., dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 59: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 33. Zpráva o provozu koupaliště 2012 Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Petr Bábor s dotazem jaký byl přínos turniketů v letošním roce, místostarosta Radovan Klusák s odpovědí turnikety byly zcela jistě přínosem, avšak je třeba zahrnout i jiné faktory, které měly pozitivní vliv na provoz koupaliště. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o provozu koupaliště Hlasování č. 60: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 34. Uzavření smlouvy o dílo na Projektovou dokumentaci nástavby ZŠ Smíškova v Tišnově Úvodní informace k materiálu podal místostarosta Radovan Klusák. K jednání Rady města Tišnova byla přivolána paní Eva Jelínková vedoucí odboru správy majetku a investic. Místostarosta Petr Bábor s dotazem důvod nevyužití elektronických aukcí, vedoucí Eva Jelínková s odpovědí neboť se zde jedná o projekční činnost, na kterou lze uplatnit pouze poptávku. Diskuze ohledně definice v zákoně - duševní vlastnictví. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu Projektová dokumentace nástavby ZŠ Smíškova v Tišnově dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 61: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 15

16 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo na Projektovou dokumentaci nástavby ZŠ Smíškova v Tišnově, mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností Uniprojekt spol. s.r.o., se sídlem Tišnov, IČ , jako zhotovitelem, dle přílohy č. 28 zápisu. Hlasování č. 62: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 35. Poliklinika Tišnov rekonstrukce zdroje tepla výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e-aukce na akci Poliklinika Tišnov rekonstrukce zdroje tepla dle přílohy č. 29 zápisu. Hlasování č. 63: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Poliklinika Tišnov rekonstrukce zdroje tepla mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, dle přílohy č. 30 zápisu. Hlasování č. 64: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 36. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na Cyklostezku Tišnov Trmačov Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč na realizaci Projektu Cyklostezka Tišnov Trmačov, dle příloha č. 31 zápisu. Hlasování č. 65: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 37. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH Tišnov ve výši ,- Kč, dle přílohy č. 32 zápisu. Hlasování č. 66: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 16

17 35. Dotazy, podněty a připomínky Nebyly žádné dotazy, podněty a připomínky. Závěr Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova v 13:34 hodin. Osobní údaje jsou v originále zápisu, který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov. 17

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 5. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. ledna 2019 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Mgr. Lucie Pokorná Mgr.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 27 ze dne 28. 11. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Marek, a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Trojan Pozdní příchod:

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin

Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:30 hodin Zápis z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 01. 2019 od 16:30 hodin Přítomni: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. František Slípka Program jednání: 1. Žádost o navýšení

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM

Usnesení. 1.2 Zápis ze 7. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1142/ /RM Usnesení z 77. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 15.5.2017 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

VÝPIS USNESENÍ. z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne , zápis č.21/2017

VÝPIS USNESENÍ. z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne , zápis č.21/2017 VÝPIS USNESENÍ z jednání Zastupitelstva obce Česká konaného dne 19. 6. 2017, zápis č.21/2017 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 29. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 13.01.2016 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 147. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 11.9.2018 v 7:30 hodin na radnici v Jeseníku 4145. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 195/2018-208/2018, 4146. Rada

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 43.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1 (celkem 6) USNESENÍ Č. 43/2014 z 43. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 12. května 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Zápis č. 3/2018. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2018. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 21. června 2018 v 20 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Mgr. Petr Antoš, Mgr. Miroslav Prchal,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 RM schvaluje: 1. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 2012 a doporučuje ho ke schválení ZM. 2. Uzavření

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 93. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.2.2014 Usnesení č. 93/1629/14 Návrh rozpočtu města Slavičín na rok 2014 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu města Slavičína a) schválit

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 2. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 21. ledna 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:30 hodin dne 08. 06. 2016 Přítomni: Šulcková, Malý,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2016 konané dne 3. února 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, p. Wiesner, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Petr Svoboda Omluven: Ing.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis z 11. zasedání rady města

Zápis z 11. zasedání rady města Zápis z 11. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 05. 02. 2019 od 08.15 hod. do 10.00 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Přítomno: 6 radních, omluven Bc. Pavlovic Tisk

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

Obec Ludíkov Ludíkov Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 15. 3. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Nepřítomni: Omluveni:

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ZÁPIS z 24. schůze, konané dne 13.11.2013 od 15:00 hodin pracovna starostky, I. patro, Havlíčko nám. 9, Praha 9 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne

Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne O B E C V L A S A T I C E PSČ 691 30 Přítomni: Z Á P I S z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23. 8. 2017 Členové ZO - Pavel Procházka - Ing. Petr Hubáček PhD. - Libor Šulc - Karel Valenta

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 2/2011 konané dne 26. ledna 2011 01/02/2011 RM bere na vědomí Zprávu o živnostenském podnikání za rok 2010 a doporučuje ZM vzít zprávu na vědomí. 02/02/2011 RM doporučuje ZM schválit

Více

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne

USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne USNESENÍ 80. schůze Rady města Bílovce, konané dne 9.1.2017 Rada města po projednání RM/80/1562 program jednání 80. schůze Rady města Bílovec, konané dne 9.1.2017 RM/80/1563 plnění ukládacích usnesení

Více

Schůze Rady města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne:

Schůze Rady města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne: Schůze Rady města Nového Města na Moravě Záznam ze zasedání konaného dne: 12.11.2018 14:35:02/14:35:02/ 2:20 PREZENCE č. 1 Lempera Jaroslav Bc. Lepší NM Přítomen Marek Stanislav SNK obce Přítomen Lepší

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor

ZÁPIS. 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března Zahájení primátor. 2. Volba ověřovatele zápisu primátor ZÁPIS 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5. března 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Nájem nemovitých věcí tvořících sportovní areály: p. Zácha plavecký areál

Více

OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC

OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC OBEC KOSTELEC OBECNÍ ÚŘAD KOSTELEC Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Kostelec č. 50/2018 konaného dne 20. prosince 2018 v 17.00 hod. v kanceláři starostky obce Přítomni: Mgr. Jan Strejček,

Více

Zápis č. 5/2018. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. března 2018 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 5/2018. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. března 2018 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 5/2018 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. března 2018 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Bc. Radek Šenkýř, Tomáš Háp 5. zasedání

Více

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017

Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 10. července 2017 č. 697 Rada města souhlasí s předáním a použitím kartografických dat lesního hospodářského plánu města zpracovateli lesního hospodářského plánu pro Lesy ČR s.p., dle žádosti ze dne 15.06.2017. č. 698 Rada

Více

-1- Zápis č. 3/2018. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková

-1- Zápis č. 3/2018. Ing. Pavel Šubr, Jan Pavlásek, Vlastimil Matouš, MUDr. Martin Bičiště, Mgr. Kristýna Finková -1- Zápis č. 3/2018 ze zasedání Rady města Lázně Bělohrad na volební období 2018-2022, které se konalo dne 12.12.2018 v 15:00 hodin MěÚ Lázně Bělohrad Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více