Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Valech, dne 30. dubna 2012 Eva Semerádová

3 Anotace Cílem bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského záměru na založení a provozování kavárny. Práce je tvořena z části teoretické a praktické. V teoretické části je obsažena obecná charakteristika podnikatelského plánu. V praktické části je vypracovaný podnikatelský záměr na založení podniku kavárny. Cílem bylo zjistit, zda podnik po roce hospodaření dosáhne kladného hospodářského výsledku. Annotation The goal of this work is to lay the foundations for business, namely Café. Work is composed of two parts, practical and theoretical. In the practical part, characteristics of Business plan are described and discussed. Practical part is defined as applied Business plan with purpose to establish Café. The goal of the work was to estimate whether the business will prosper or not after one year of existence.

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala paní Ing. Heleně Cetlové za náměty a cenné rady, které mi věnovala při zpracování bakalářské práce.

5 Klíčová slova: konkurenceschopnost, SWOT analýza, Porterova analýza, marketingový výzkum. Keywords: Competitivennes, SWOT analysis, Porter s analysis, marketing research

6 Obsah Teoretická část Obecná charakteristika podnikatelského plánu Podnikání Podnik Právní formy podnikání Členění právních forem podnikání Živnostenské podnikání Podnikatel Podnikání fyzických osob Podnikání právnických osob Výhody, nevýhody samostatně podnikajících fyzických osob Obecné rysy podnikatele Společenská odpovědnost v podnikání Personalistika Výběr pracovníků Vznik pracovního poměru Evidence zaměstnanců Odměňování zaměstnanců Zánik pracovního poměru Analytické metody PEST analýza Porterova analýza SWOT analýza Marketingová strategie Marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace Marketingový výzkum Etapy marketingového výzkumu Základní metody výzkumu Segmentace trhu Kritéria segmentace trhu Podnikatelský plán... 21

7 Účel podnikatelského plánu Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Finanční Plán Výkaz zisků a ztrát Rozvaha Peněžní toky (Cash flow) Výnosy, náklady, hospodářský výsledek Analýza trhu kavárenských služeb Stravování jako odvětví podnikání Funkce společného stravování Specifika trhu stravování Historie kávy Historie kavárny Fenomén doby take away, aneb káva s sebou Kavárna jako podnikatelský subjekt Typy kaváren Kavárenský sortiment Analýza trhu kaváren v ČR Návrh podnikatelského záměru na zřízení kavárny z marketingového pohledu Podnikatelský subjekt Předmět podnikání Cíle kavárny Butterfly Analýza podnikatelského prostředí Porterův model SWOT analýza zřizované kavárny Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Průzkum stávající konkurence Dotazník pro průzkum trhu stávající konkurence Organizace provozu Marketingová strategie Produkt... 38

8 Cena Místo distribuce Marketingová komunikace Marketingový výzkum Výběr dodavatelů Dodavatelé pro podnik Dotazník pro marketingový výzkum Návrh podnikatelského záměru na zřízení kavárny z finančního pohledu Zdroje financování podniku Zakladatelský rozpočet Rozpočet startovacího kapitálu Finanční prostředky nutné k založení podniku Finanční prostředky na nákup zařízení a vybavení Finanční prostředky na nákup oběžného majetku Finanční prostředky pro zahájení činnosti Rozpočet běžného financování Zakladatelský rozpočet Finanční prostředky na nákup zařízení a vybavení Finanční prostředky pro zahájení činnosti Finanční prostředky na nákup oběžného majetku Počáteční kapitál Plán nákladů a výnosů na rok Hospodářský výsledek Výsledky a shrnutí Závěr Bibliografie Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

9 Úvod Rozvoj kaváren vyvrcholil na konci 19. a na začátku 20. století, kdy se káva stala společenským nápojem, pití kávy módou. V kavárnách se scházeli studenti, umělci, politici i podnikatelé, proto se kavárny staly místem klidu a odpočinku. Cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na zaloţení a následné provozování kavárny. Předpokladem úspěchu jakéhokoliv podnikatelského subjektu na trhu je vypracování podrobného podnikatelského záměru, který detailně rozpracovává podnikatelskou vizi z finančního i marketingového hlediska. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Metodologie práce První kapitola, teoretická část, se zabývá obecnou charakteristikou podnikatelského záměru, vychází z odborné literatury a řeší otázky zejména co je podnikání, právní formy podnikání, zásady pro zakládání společnosti a jednotlivé kapitoly podnikatelského záměru. Jednotlivé body kapitoly 1mají pak konkrétní naplnění v aplikační části. Praktická část řeší otázky ve třech hlavních kapitolách. Analýza trhu kavárenských sluţeb se zabývá analýzou podnikatelského prostředí, kde bude vyuţito zejména vnitřního a vnějšího prostředí trhu. Z marketingového pohledu podnikatelský záměr řeší otázky marketingového plánu a návrh podnikatelského záměru. Návrh se z pohledu finančního zabývá celkovým financováním podniku, finanční analýzou jak a kde zajistit potřebné finanční prostředky pro zaloţení podniku. V práci bude vyuţito několika analýz, SWOT analýza, Porterova analýza, dále pak marketingový výzkum. Výsledkem bude odhad vývoje hospodaření v prvním roce podnikání.

10 Teoretická část 10

11 1. Obecná charakteristika podnikatelského plánu 1.1. Podnikání Pojem podnikání se dá prezentovat jako ekonomické, psychologické, sociologické a právní pojetí. Ekonomickým pojetím v podnikání je povaţováno zapojení ekonomických zdrojů tak, aby byla zvýšena jejich původní hodnota. Podnikání v psychologickém pojetí je motivováno potřebou něco získat, něčeho dosáhnout nebo splnit, případně si něco vyzkoušet. Podnikání v tomto ohledu můţe být povaţováno za seberealizaci, či postavení se na vlastní nohy. V sociologickém pojetí je podnikání povaţováno za hledání cesty k vyuţití zdrojů, vytvářením blahobytu, pracovních míst a příleţitostí. 1 V právnickém pojetí je za podnikání povaţována soustavná činnost prováděna podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku Podnik Podnik je povaţován za soubor hmotných, nehmotných i osobních sloţek podnikání. S podnikem jsou spojeny věci a práva, které patří podnikatelskému subjektu a slouţí k provozování podniku. 3 Základem k samostatnosti jsou nezbytné aktivity vedoucí zejména do oblastí: Právní znalost zákona týkající se dané oblasti Ekonomická finanční prostředky Organizační organizační struktura, útvar 1.2. Právní formy podnikání Mezi právní formy podnikání patří fyzická a právnická osoba. Jednotlivé právní formy podléhají právním normám, které mohou ovlivnit podnikatelovo rozhodnutí. Pro podnikatele v České republice je konkrétní právní úprava dána obchodním zákoníkem a ţivnostenským zákonem. Výběr právní formy podnikání má význam pro kaţdou firmu, proto je nutné se rozhodnout jiţ v počátku podnikání a v případě potřeby toto rozhodnutí změnit. Pozdější změna můţe s sebou přinést další komplikace a náklady, kterým je moţné se vyhnout dobrým počátečním finančním plánem. 1 Veber, J., Srpová, J. a kolektiv, Podnikání malé s střední firmy, str Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění 3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění 11

12 Členění právních forem podnikání Podnikání fyzických osob - Ţivnostenské podnikání Podnikání právnických osob - Kapitálová společnost - Osobní společnost - Druţstvo Ţivnostenské podnikání Ţivnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání a ţivnost definuje jako soustavnou činnost provozovanou podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem dosaţení zisku. 4 Pro provozování ţivnosti je potřeba získat ţivnostenské oprávnění Podnikatel Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je samostatně výdělečně činná. Definici podnikatele upravuje v České republice obchodní, občanský a ţivnostenský zákoník Podnikání fyzických osob - Osoby podnikající na základě ţivnostenského oprávnění - Osoby zapsané v obchodním rejstříku - Osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu - Soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci Podnikání právnických osob - Osobní společnosti v. o. s., k. s. - Kapitálové společnosti s. r. o., a. s. - Druţstva Výhody, nevýhody samostatně podnikajících fyzických osob Výhody: - Minimum právních povinností 4 Srov. Zákon 455/1991Sb., živnostenský zákoník, v aktuálním znění 5 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 12

13 - Nízké správní výlohy pro zaloţení - Zahájení podnikatelské činnosti po ohlášení - Bez nutnosti počátečního kapitálu - Samostatné rozhodování - Uplatnění výdaje paušální částkou - Jednoduché ukončení či přerušení ţivnosti Nevýhody: - Ručení celým svým majetkem, velké riziko - Odborné a ekonomické znalosti - Moţné finanční problémy - Vysoké odvody sociálního pojištění v případě velkých zisků - Omezenost nabídky bankovních úvěrů - Nezbytná administrativa - Moţnost působení jako malý partner Obecné rysy podnikatele Podnikání je zpravidla činností, která je spojena s invencí, aktivitou podnikatele, nese rizika a měla by směřovat k naplnění podnikatelského záměru. Uvedené obecné rysy podnikatele jsou určeny především začínajícím podnikatelům pro porovnání svých představ o podnikání s realitou. 6 Aspekt dlouhodobosti rozhodne-li se člověk na dráhu podnikání, měl by předpokládat, ţe se tím bude zabývat delší dobu. Podnikavost úspěch v podnikání je spojen s dobře vypracovaným podnikatelským záměrem a jeho uvedením do praxe, podnikatel by měl mít určité dispozice (schopnosti, vědomosti, dovednosti) a osobní vlastnosti (bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, důslednost, rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, vytrvalost) pro podnikání. Motivace je důleţitým faktorem v podnikání, úkolem motivace je vzbudit v člověku touhu pro dosaţení vytčeného cíle Iniciativa, aktivita pokud má být podnikatel úspěšný, nesmí být pasivní, naopak by měl být iniciativní, dynamický, kreativní, optimistický, pozitivní myšlení. Podstupování rizika kaţdodenní činnost podnikatele nese s sebou riziko. 6 Veber, J., Srpová, J. a kolektiv, Podnikání malé a střední firmy, str

14 Dobrý zdravotní stav pro podnikatele je důleţitý jeho zdravotní stav, jelikoţ je pro něj většinou typický nepravidelná pracovní doba, stres, práce pod tlakem Společenská odpovědnost v podnikání Podnikatel při své kaţdodenní činnosti vyvíjí několik aktivit, kterými se snaţit ovlivnit nejen ekonomické problémy, ale i řešení problémů ve společnosti a zároveň i jejich řešení a zlepšení tak společnosti. Kaţdý podnikatel své postavení vidí jinak a jeho chápání se můţe postupně měnit. 7 Podnikatel svou odpovědností se snaţí o naplnění ekonomických cílů a sociálních aspektů tím, ţe se např. vyhýbá korupci a chová se eticky, minimalizují negativní dopady svého podnikání na ţivotní prostředí. Na pracovišti respektují své zaměstnance a dodrţuje lidská práva. Snaţí se vytvářet podmínky pro své zaměstnance, aby mohli sladit svůj osobní ţivot s ţivotem pracovním nebo mohou podporovat region, ve kterém působí. Podnikatel se snaţí dlouhodobě a pevně stát na třech základních pilířích, ekonomická efektivnost, společenská odpovědnost a společenská angaţovanost Personalistika Personalistika je součástí managementu, řízení podniku. Je oblastí, která se zabývá především: personálním plánováním, výběrem, získáváním, přijímáním, rozmísťováním, hodnocením, odměňováním, péčí o pracovníky a ukončením pracovního poměru. 8 - Personální plánování plánování potřeb pracovníků a personálního rozvoje - Získávání, výběr, přijímání pracovníků zveřejnění informací o volných pracovních místech, shromaţďování materiálů o uchazečích, organizace výběru, testy a pohovory, rozhodování o výběru, vyjednávání s uchazeči, zařazení přijatého pracovníka, zapracování pracovníka, uvedení na pracoviště - Rozmisťování zařazení pracovníka na konkrétní pracovní pozici, povyšování, přemisťování na jinou pracovní pozici, sniţovnání funkcí - Hodnocení hodnocení pracovního výkonu pracovníka - Odměňování mzda, zaměstnanecké výhody - Péče o pracovníky pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana při práci, vedení dokumentace, pracovní doba, stravování, kulturní aktivity 7 Veber, J.,Srpová, J. a kolektiv, Podnikání malé a střední firmy, str.56 8 Srpová, J., Řehoř, V. a kolektiv, Základy podnikání, str

15 - Ukončení pracovního poměru penzionování, propouštění Výběr pracovníků Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání bude nejlépe vyhovovat poţadavkům obsazovaného místa. Výběr musí brát v úvahu nejen odborné charakteristiky zájemce, vzdělání, dovednosti, praxe, ale také osobní charakteristiku uchazeče a potenciál jeho rozvoje. Výběr uchazečů je zásadní pro úspěch podniku, jelikoţ zaměstnanci tvoří největší majetek podniku. Dříve neţ provedeme výběr pracovníků měli by jsme: - Stanovit poţadavky obsazovaného místa na vzdělání, odborné dovednosti a praxi - Stanovit na základě čeho se bude vzdělání a odborná způsobilost posuzovat - Musíme vyřešit problém získání objektivních informací, které nám pomohou zodpovědět tří základní otázky: Je uchazeč schopen vykonávat příslušnou práci? Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? Zapadne do pracovní skupiny? Vznik pracovního poměru 1. Pracovní smlouva uzavírá se písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 2. Volba v případech stanovených zvláštními předpisy (statutární orgány, poslanci) 3. Jmenování vznik pracovního poměru u vedoucích pracovníků jmenovaných dle zvláštních předpisů Evidence zaměstnanců Osobní evidence obsahuje veškeré údaje o zaměstnanci, osobní karta Mzdová evidence výpočet mezd, obsahuje: - Zápočtový list potvrzení o délce zaměstnání - Mzdový list přehled základních měsíčních příjmů, vyplácení dávky zdravotního pojištění, nemocenská, čerpání dovolené, uplatnění odpočitatelných poloţek - Evidenční list důchodového pojištění slouţí k výpočtu starobního a invalidního důchodu - Zúčtovací výplatní listina celkový přehled o mzdách Odměňování zaměstnanců Člověk jako pracovní síla má svoji uţitnost a cenu. Uţitnost se podílí na rozmnoţování statků a sluţeb svojí prací. Cena, za kterou je člověk ochoten vykonávat svou práci, je mzda. Výše 15

16 mzdy se zejména odvíjí od: 9 - Nabídky a poptávky po práci - Druhu práce - Namáhavost práce - Kvalita práce - Hospodaření podniku Zánik pracovního poměru - Dohodou den, kdy se zaměstnancem a zaměstnavatel dohodli na ukončení pracovního poměru - Výpověď zaměstnance písemné podoba, bez udání důvodu, výpovědní lhůta obvykle dva měsíce - Výpověď zaměstnavatele písemná podoba, s udáním důvodu dle zákoníku práce, nesmí být dána v ochranné době, výpovědní lhůta obvykle dva měsíce - Okamžité zrušení písemná podoba, moţná jak se strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, s udáním důvodu - Zrušení ve zkušební době písemná podoba, ukončení pracovního poměru ve zkušební době, jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, uzavírá se max. na dobu 3 měsíců - Uplynutí poměru na dobu určitou pracovní poměr končí posledním dnem sjednané doby - Úmrtí pracovníka 1.6. Analytické metody V podnikatelské praxi mluvíme o řadě analytických metod: - PEST analýza - Porterova analýza - SWOT analýza 9 Mach, J., Ekonomika pro střední odborná učiliště, str

17 PEST analýza Pest analýza je metodou, která se vyuţívá při zkoumání makroprostředí firmy. Její rozdělení je následující: P politické faktory politické trendy, ochrana spotřebitele, daňová politika E ekonomické faktory inflace, nezaměstnanost, kupní síla S sociální faktory změny ţivotního cyklu, trh práce, demografické ukazatele T technologické faktory nové objevy, technologické trendy, rychlost zastarávání Porterova analýza Porterova analýza napomáhá analyzovat konkurenční prostředí podniku a odhalit ohroţení a příleţitosti. Analýza se zaměřuje na: - Stávající konkurenci - Novou konkurenci - Vliv odběratelů - Vliv dodavatelů - Substituční produkty SWOT analýza SWOT analýza je metodou, která nám můţe pomoci zhodnotit silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a hrozby podniku ve vztahu k vnějšímu a vnitřnímu prostředí podniku. Při posuzování vnějšího prostředí podniku, příleţitostí a hrozeb podnik zejména posuzuje: 10 - Ekonomické podmínky - Demografické faktory - Životní prostředí - Technologie - Politická situace - Sociálně kulturní prostředí Příleţitost je situace, kdy náš podnik je zvýhodněný před konkurencí speciální nabídky. Hrozba je situace, která můţe mít na náš podnik negativní vliv hygienické normy, konkurence. 10 Cetlová, H., Marketing služeb, str

18 Při posuzování vnitřního prostředí podniku, silných a slabých stránek podniku zejména posuzujeme: 11 - Firmu jako celek - Dodavatelé - Zprostředkovatelé - Trhy - Konkurenci - Veřejnost Za silnou stránku lze povaţovat ten faktor, který lze povaţovat za výhodu nad konkurencí vybavení, interiér, kvalifikovaní zaměstnanci, umístění, finanční zázemí (vlastní zdroje). Za slabou stránku povaţujeme ten faktor, který sniţuje naši konkurenceschopnost finance, dodavatelé, ceny, finanční zázemí (zadluţení) Marketingová strategie Marketingová strategie je proces, jehoţ cílem je vytvoření marketingového plánu, který se snaţí vylepšit obchodní výsledky a to prostřednictvím marketingových aktivit. Jedná se o definování a popisu podniku, sluţby, budoucností podniku, jeho strategií a plány. Marketingový plán je realizací produktových, distribučních, cenových a komunikačních strategií k úspěšnému prosazení firmy na trhu. Pomocí těchto marketingových strategií docílíme stanovených marketingových cílů, které byly definovány pomocí nastaveného marketingového mixu. Marketingový plán se snaţí oslovit cílovou skupinu (zákazníci), která ovlivňuje trţby i výdaje podniku Marketingový mix Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které podnik vyuţívá k tomu, aby dosáhl svých cílů, prosadil se na trhu a zároveň uspokojil poţadavky zákazníků. Za základní marketingové nástroje povaţujeme produkt, cenu, distribuci a marketingovou komunikaci, mluví se tedy o základním modelu 4P 12. Hovoří se také o rozšířených modelech marketingových mixů (7P, 11P, 4C, 4A, 3V, 4S), které berou v úvahu další nebo jiné faktory. Vzhledem k diversitě marketingových mixů bude přiblíţen pouze jejich výchozí formát, tedy model 4P. 11 Cetlová, H. Marketing služeb, str

19 Produkt Produkt tvoří podstatu firemní nabídky na trhu a slouţí k uspokojování potřeb zákazníků. Přitom můţe jít o materiální věci, sluţby, osoby a organizace, myšlenku, místo. Do kategorie produkt můţeme zařadit nejen produkt samotný, ale také faktory, které ho specifikují (záruka, image výrobce, značka). Hovoříme zde o komplexní výrobní politice. Tato kategorie ve výsledku odrazuje zákazníkovu potřebu, pokud má být produkt úspěšný, musí splňovat poţadavky zákazníka Cena Cena představuje hodnotu produktu nebo sluţby vyjádřenou v penězích, kterou jsou účastnici na trhu ochotni akceptovat. Tvorbu ceny ovlivňují základní faktory: 13 - Firemní cíle a cíle cenové politiky - Náklady - Poptávka - Konkurence - Ostatní proměnné marketingového mixu - Fáze ţivotního cyklu produktu Do kategorie cena se aplikují slevy, výhody anebo termíny a podmínky placení; mluvíme zde o cenové politice. Cenová politika zahrnuje také metody jako dumping nebo nastavení cen dle konkurence Distribuce Distribuce jako nástroj marketingového mixu řeší přesun produktu z místa jeho vzniku na místo jeho prodeje, tak aby ho zákazník mohl koupit na poţadovaném místě, v poţadovaném čase, mnoţství a kvalitě. Zde hovoříme o distribuční politice. Tato kategorie obsahuje strategie, ty jsou definovány mnohými faktory. Dále rozlišujeme distribuční strategii podle intenzity, intenzita se odvíjí od moţností trhu. Příklady distribučních strategií můţe být exkluzivní, selektivní a intenzivní. Dále jiţ hovoříme o formě distribuce, tedy jakou cestou bude produkt od výrobce distribuován k zákazníkovi Marketingová komunikace Marketingová komunikace je systémem komunikačních metod, s nimiţ firma můţe ovlivnit 13 Srpová, J., Řehoř, V., Základy podnikání, str

20 chování zákazníků. Firma se pomocí marketingové komunikace snaţí upozornit zákazníky na svoji nabídku, kvalitu nebo odlišnosti od konkurence. Marketingová komunikace je komplexem řady komunikačních nástrojů reklama, PR (public relations), podpora prodeje, přímý marketing, aj Marketingový výzkum Předpokladem úspěšného řízení marketingových činností je dostatek aktuálních informací. Zdroje získávání informací: Primární tyto informace jsou získávány marketingovým výzkumem Sekundární obsahují existující informace - Vnitřní zdroje získané z účetnictví - Vnější odborná literatura, statistické ročenky Etapy marketingového výzkumu - Definování problému - Plán výzkumu na základě projektu určíme, jakým způsobem provedeme sběr informací, kolik respondentů oslovíme, kdo výzkum zajistí - Vlastní sběr informací - Závěry a doporučení Úspěšnost marketingového výzkumu zavísí na interpretaci výsledků nepodstatné, nepřesné údaje mohou vést k nesprávným rozhodnutím. Marketingový výzkum je vyuţíván pro: - Rozbor poptávky na trhu - Výzkum propagace - Výrobkový výzkum - Výzkumcen - Marketingová distribuce Základní metody výzkumu 1. Pozorování kolik lidí projde kolem kavárny 2. Dotazování - osobní dotazování (individuální, ve skupině) písemné dotazování (ankety, dotazníky) - telefonické dotazování kratší rozsah, rychlost, pruţnost 20

21 Forma dotazování - Otázky jasně a přesně formulovány - Přehledné, uzavřené, otevřené otázky - Dostatečné mnoţství alternativ, identifikační otázky na závěr - Zaručení anonymity 3. Experiment (pokus) a) Laboratorní (umělé prostředí, prezentace ve skupinách) b) Terénní (reálné prostředí, zaloţen na změnách chování zákazníků) Segmentace trhu Segmentací trhu rozumíme nalezení skupin zákazníků, kteří mají své určité poţadavky na výrobky a zároveň společné vlastnosti. Segmentace trhu slouţí zejména ke sníţení rizika nespokojenosti zákazníka a k vymezení nabízených výrobků či sluţeb, které zákazníci skutečně vyţadují. 14 Strategie firmy můţe být vedenea jako: Hromadný marketing výroba jediného výrobku určeného pro všechny typy zákazníků Diferencovaný marketing jeden výrobek v několika obměnách Cílený marketing trh zákazníků rozdělen do určitých skupin a jim je pak nabízen speciální výrobek Kritéria segmentace trhu Demografické kritérium věk, pohlaví, etnická příslušnost Geografické kritérium stát, země, region, Psychologické kritérium ţivotní styl, zájmy, výše příjmu Behaviorální kritérium- chování, postoj, pouţití Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemným dokumentem zpracovávaný podnikatelem, který popisuje vnitřní a vnější faktory, související se zahájením podnikání nebo jiţ existujícího podniku. 15 V jednodušší formě se jedná o pár vět, které podnikatel můţe kdykoliv prezentovat svému okolí. Ve sloţitější formě se jedná o svazek několika stran, kde jsou vysvětleny jeho záměry. 14 Cetlová, H., Marketing služeb, str Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy, str

22 Podnikateli můţe příprava podnikatelského projektu pomoci ujasnit cíle a strategie podnikání, personální obsazení, vymezit vlastní trh a cílové skupiny i konkurenty, poskytne také podnikateli pohled na jednotlivé finanční plány. Podnikatelský plán je zaloţen a vychází z celkové marketingové strategie firmy Účel podnikatelského plánu Podnikatelský plán slouţí k informování interních i externích subjektů. Jako interní dokument slouţí k plánování, rozhodování i kontrole. V případě, kdy firma ţádá o bankovní úvěr, můţe podnikatelský plán slouţit jako důleţitý dokument pro získání cizích zdrojů financování. Podnikatelský plán můţe být také k dispozici zaměstnancům pro seznámení se se základními cíli firmy Zásady pro zpracování podnikatelského plánu V podnikatelském plánu je vhodné dodrţovat obecné zásady, jejichţ účelem je ukázat směr, jakým plán sestavovat Srozumitelnost jednoduché a stručné vyjadřování, případné vyuţití tabulek - Inovativnost přináší nové hodnoty pro zákazníka, nový produkt nebo sluţba uspokojuje zákazníka lépe, neţ konkurence - Pravdivost a reálnost tato zásada je samozřejmostí - Logičnost a přehlednost jednotlivé části podnikatelského plánu na sebe navazují, tvrzení v plánu si neodporují, mohou být doplněny tabulky a grafy - Respektující rizika identifikace rizik a jejich respektování, případně varianty řešení zvyšují důvěryhodnost dokumentu Příprava podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu závisí na několika faktorech: 18 - Velikost firmy - Účel, pro který je sestavován - Charakter nabízeného produktu - Cílový trh - Poskytování sluţeb, obchod nebo výroba - Velikost trhu, konkurence 16 Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy, str Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy, str.98, 99 17Veber, J., Srpová,J. a kolektiv, Podnikání malé a střední firmy, str

23 - Interní nebo externí účely Struktura podnikatelského plánu Protoţe neexistuje pevná struktura podnikatelského plánu, který by vyhovovala všem firmám, následující struktura je pouze orientační a můţe mít například tuto strukturu: - Obsah jednodušší vyhledávání pro čtenáře - Shrnutí úkolem je vyvolání zvědavosti ve čtenáři, záměrem je podat přesvědčivý obraz o cílech firmy a jejich dosaţení - Všeobecný popis firmy popis dosavadní existence firmy ( sídlo firmy, majitelé ) - Klíčové osobnosti uvádí se dosaţené vzdělání, praktické zkušenosti a dosaţené úspěchy vedoucích pracovníků - Produkty (výrobky nebo sluţby) popis produktů, které produkujeme nebo plánujeme zařadit do svého portfolia - Okolí firmy ekonomické činitelé, technologické činitelé, přírodní faktory, politická situace a její vývoj, legislativní podmínky - Prodej analýza trhu, plánování obratu, prodeje, distribuce produktu, podpora prodeje (reklama, účast na veletrzích, prospekty, webové stránky) - Výroba popis výrobních postupů, konkurenční výhody firmy (výrobní postupy, stroje a zařízení, surovinové zabezpečení) - Personální otázky přehled o situaci v personálním zabezpečení chodu firmy ( počet a kvalifikace pracovníků, udrţování a zvyšování kvalifikace, hrubé mzdy a platy) - Finanční plán výkaz zisků a ztrát, plánová rozvaha, plán peněţních toků - Přílohy výpisy z rejstříků trestů, ţivotopisy, smlouvy, získané certifikáty, atd Finanční Plán Finanční plán určuje objem investic, které budou potřeba pro zaloţení podniku. Prokazuje reálnost podnikatelského záměru. Je tvořen z : - Výkaz zisku a ztrát - Rozvaha - Peněžní toky (Cash flow) Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát eviduje výnosy a náklady podniku a jeho hospodaření za určité časové 23

24 období. Z výsledovky můţeme zjistit: 19 - Obrat firmy - Přidanou hodnotu (trţby-náklady za nakupované suroviny, materiály a sluţby) - Externí nákldy (spotřeba materiálu, sluţby, energie, odpisy) - Provozní, finanční a mimořádné výnosy a náklady - Provozní, finanční a mimořádný hospodářský výsledek - Rentabilitu trţeb a nákladů - Základ pro vypracování daňového přiznání Z výsledovky lze zjistit, zda hospodaření podniku je efektivní a to i v průběhu roku, za předpokladu, ţe podnik provádí pečlivé a rovnoměrné účtování nákladů v průběhu účetního období Rozvaha Rozvaha (bilance) je jedním z výkazů účetní závěrky. Rozvaha nám podává přehled o majetku podniku a zdrojích krytí. Rozvaha je peněţním vyjádřením k rozvahovému dni a posuzuje finanční pozici podniku. Struktura rozvahy je rozdělena na aktiva a pasiva Peněţní toky (Cash flow) Výkaz o peněţních tocích podává informaci o pohybu peněţních prostředků firmy. Obsahuje příjmy, výdaje a peněţní tok (rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období). Z výkazu o peněţních tocích lze zjistit: 20 - Provozní, investiční a finanční příjmy - Provozní, investiční a finanční výdaje - Provozní, investiční a peněţní tok - Příčiny změny stavu peněţních prostředků Výnosy, náklady, hospodářský výsledek Výnosy Výnosy podniku vyjadřují peněţní částky, které podnik získal za určité období ze svých činností. Výnosy podniku tvoří: Veber, J., Srpová, J., Podnikání malé a střední firmy, str Veber, J., Srpová, J. Podnikání malé a střední firmy, str Synek, M., Manažerská ekonomika, str

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti. -obchodní společnosti. -daň z příjmu fyzických osob ZÁKLADY PODNIKÁNÍ -živnostenské podnikání, postup při ohlášení živnosti -obchodní společnosti -daň z příjmu fyzických osob -další povinnosti podnikatele -možnost získání podpory dle zákona o zaměstnanosti

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Zakladatelský

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Marketingová analýza trhu

Marketingová analýza trhu Marketingová analýza trhu Prezentuje: Ing. Michaela Vavrečková Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza prostředí 2. Definování

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3

Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 Obsah Předmluva 1 Sebehodnocení a rozhodování stát se podnikatelem 3 1.1 Konceptuální pohled na podnikání 4 1.2 Definice podnikatele 6 1.3 Kdo by si měl založit svůj vlastní podnik? 7 1.4 Jak vypadá průměrný

Více

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH

PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH PODNIKATELSKÝ PROJEKT OBSAH 1. Celkové shrnutí hlavních položek projektu Jde o stručné sepsání hlavních bodů práce. Je to takový výcuc ze všech kapitol aby ten co bude práci číst hned věděl zda má cenu

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ. Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Ing. Gabriela Dlasková dlaskova@v8-europe.com LITERATURA Povinná literatura: SRPOVÁ, J. -- ŘEHOŘ, V. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5

Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, Liberec 6. Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 Střední odborná škola obchodní, s. r. o., Broumovská 839, 460 01 Liberec 6 Školní rok 2017/2018 Ekonomika maturitní okruhy Pro třídu D5 1. Ekonomie jako společenská věda - ekonomie makro x mikroekonomie

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více