Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Podnikatelský záměr na založení a provozování kavárny Bakalářská práce Autor: Eva Semerádová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Ve Valech, dne 30. dubna 2012 Eva Semerádová

3 Anotace Cílem bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského záměru na založení a provozování kavárny. Práce je tvořena z části teoretické a praktické. V teoretické části je obsažena obecná charakteristika podnikatelského plánu. V praktické části je vypracovaný podnikatelský záměr na založení podniku kavárny. Cílem bylo zjistit, zda podnik po roce hospodaření dosáhne kladného hospodářského výsledku. Annotation The goal of this work is to lay the foundations for business, namely Café. Work is composed of two parts, practical and theoretical. In the practical part, characteristics of Business plan are described and discussed. Practical part is defined as applied Business plan with purpose to establish Café. The goal of the work was to estimate whether the business will prosper or not after one year of existence.

4 Poděkování Tímto bych ráda poděkovala paní Ing. Heleně Cetlové za náměty a cenné rady, které mi věnovala při zpracování bakalářské práce.

5 Klíčová slova: konkurenceschopnost, SWOT analýza, Porterova analýza, marketingový výzkum. Keywords: Competitivennes, SWOT analysis, Porter s analysis, marketing research

6 Obsah Teoretická část Obecná charakteristika podnikatelského plánu Podnikání Podnik Právní formy podnikání Členění právních forem podnikání Živnostenské podnikání Podnikatel Podnikání fyzických osob Podnikání právnických osob Výhody, nevýhody samostatně podnikajících fyzických osob Obecné rysy podnikatele Společenská odpovědnost v podnikání Personalistika Výběr pracovníků Vznik pracovního poměru Evidence zaměstnanců Odměňování zaměstnanců Zánik pracovního poměru Analytické metody PEST analýza Porterova analýza SWOT analýza Marketingová strategie Marketingový mix Produkt Cena Distribuce Marketingová komunikace Marketingový výzkum Etapy marketingového výzkumu Základní metody výzkumu Segmentace trhu Kritéria segmentace trhu Podnikatelský plán... 21

7 Účel podnikatelského plánu Zásady pro zpracování podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Finanční Plán Výkaz zisků a ztrát Rozvaha Peněžní toky (Cash flow) Výnosy, náklady, hospodářský výsledek Analýza trhu kavárenských služeb Stravování jako odvětví podnikání Funkce společného stravování Specifika trhu stravování Historie kávy Historie kavárny Fenomén doby take away, aneb káva s sebou Kavárna jako podnikatelský subjekt Typy kaváren Kavárenský sortiment Analýza trhu kaváren v ČR Návrh podnikatelského záměru na zřízení kavárny z marketingového pohledu Podnikatelský subjekt Předmět podnikání Cíle kavárny Butterfly Analýza podnikatelského prostředí Porterův model SWOT analýza zřizované kavárny Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Průzkum stávající konkurence Dotazník pro průzkum trhu stávající konkurence Organizace provozu Marketingová strategie Produkt... 38

8 Cena Místo distribuce Marketingová komunikace Marketingový výzkum Výběr dodavatelů Dodavatelé pro podnik Dotazník pro marketingový výzkum Návrh podnikatelského záměru na zřízení kavárny z finančního pohledu Zdroje financování podniku Zakladatelský rozpočet Rozpočet startovacího kapitálu Finanční prostředky nutné k založení podniku Finanční prostředky na nákup zařízení a vybavení Finanční prostředky na nákup oběžného majetku Finanční prostředky pro zahájení činnosti Rozpočet běžného financování Zakladatelský rozpočet Finanční prostředky na nákup zařízení a vybavení Finanční prostředky pro zahájení činnosti Finanční prostředky na nákup oběžného majetku Počáteční kapitál Plán nákladů a výnosů na rok Hospodářský výsledek Výsledky a shrnutí Závěr Bibliografie Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

9 Úvod Rozvoj kaváren vyvrcholil na konci 19. a na začátku 20. století, kdy se káva stala společenským nápojem, pití kávy módou. V kavárnách se scházeli studenti, umělci, politici i podnikatelé, proto se kavárny staly místem klidu a odpočinku. Cílem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na zaloţení a následné provozování kavárny. Předpokladem úspěchu jakéhokoliv podnikatelského subjektu na trhu je vypracování podrobného podnikatelského záměru, který detailně rozpracovává podnikatelskou vizi z finančního i marketingového hlediska. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Metodologie práce První kapitola, teoretická část, se zabývá obecnou charakteristikou podnikatelského záměru, vychází z odborné literatury a řeší otázky zejména co je podnikání, právní formy podnikání, zásady pro zakládání společnosti a jednotlivé kapitoly podnikatelského záměru. Jednotlivé body kapitoly 1mají pak konkrétní naplnění v aplikační části. Praktická část řeší otázky ve třech hlavních kapitolách. Analýza trhu kavárenských sluţeb se zabývá analýzou podnikatelského prostředí, kde bude vyuţito zejména vnitřního a vnějšího prostředí trhu. Z marketingového pohledu podnikatelský záměr řeší otázky marketingového plánu a návrh podnikatelského záměru. Návrh se z pohledu finančního zabývá celkovým financováním podniku, finanční analýzou jak a kde zajistit potřebné finanční prostředky pro zaloţení podniku. V práci bude vyuţito několika analýz, SWOT analýza, Porterova analýza, dále pak marketingový výzkum. Výsledkem bude odhad vývoje hospodaření v prvním roce podnikání.

10 Teoretická část 10

11 1. Obecná charakteristika podnikatelského plánu 1.1. Podnikání Pojem podnikání se dá prezentovat jako ekonomické, psychologické, sociologické a právní pojetí. Ekonomickým pojetím v podnikání je povaţováno zapojení ekonomických zdrojů tak, aby byla zvýšena jejich původní hodnota. Podnikání v psychologickém pojetí je motivováno potřebou něco získat, něčeho dosáhnout nebo splnit, případně si něco vyzkoušet. Podnikání v tomto ohledu můţe být povaţováno za seberealizaci, či postavení se na vlastní nohy. V sociologickém pojetí je podnikání povaţováno za hledání cesty k vyuţití zdrojů, vytvářením blahobytu, pracovních míst a příleţitostí. 1 V právnickém pojetí je za podnikání povaţována soustavná činnost prováděna podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku Podnik Podnik je povaţován za soubor hmotných, nehmotných i osobních sloţek podnikání. S podnikem jsou spojeny věci a práva, které patří podnikatelskému subjektu a slouţí k provozování podniku. 3 Základem k samostatnosti jsou nezbytné aktivity vedoucí zejména do oblastí: Právní znalost zákona týkající se dané oblasti Ekonomická finanční prostředky Organizační organizační struktura, útvar 1.2. Právní formy podnikání Mezi právní formy podnikání patří fyzická a právnická osoba. Jednotlivé právní formy podléhají právním normám, které mohou ovlivnit podnikatelovo rozhodnutí. Pro podnikatele v České republice je konkrétní právní úprava dána obchodním zákoníkem a ţivnostenským zákonem. Výběr právní formy podnikání má význam pro kaţdou firmu, proto je nutné se rozhodnout jiţ v počátku podnikání a v případě potřeby toto rozhodnutí změnit. Pozdější změna můţe s sebou přinést další komplikace a náklady, kterým je moţné se vyhnout dobrým počátečním finančním plánem. 1 Veber, J., Srpová, J. a kolektiv, Podnikání malé s střední firmy, str Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění 3 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v aktuálním znění 11

12 Členění právních forem podnikání Podnikání fyzických osob - Ţivnostenské podnikání Podnikání právnických osob - Kapitálová společnost - Osobní společnost - Druţstvo Ţivnostenské podnikání Ţivnostenské podnikání upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání a ţivnost definuje jako soustavnou činnost provozovanou podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost za účelem dosaţení zisku. 4 Pro provozování ţivnosti je potřeba získat ţivnostenské oprávnění Podnikatel Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která je samostatně výdělečně činná. Definici podnikatele upravuje v České republice obchodní, občanský a ţivnostenský zákoník Podnikání fyzických osob - Osoby podnikající na základě ţivnostenského oprávnění - Osoby zapsané v obchodním rejstříku - Osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu - Soukromě hospodařící zemědělce zapsané v evidenci Podnikání právnických osob - Osobní společnosti v. o. s., k. s. - Kapitálové společnosti s. r. o., a. s. - Druţstva Výhody, nevýhody samostatně podnikajících fyzických osob Výhody: - Minimum právních povinností 4 Srov. Zákon 455/1991Sb., živnostenský zákoník, v aktuálním znění 5 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 12

13 - Nízké správní výlohy pro zaloţení - Zahájení podnikatelské činnosti po ohlášení - Bez nutnosti počátečního kapitálu - Samostatné rozhodování - Uplatnění výdaje paušální částkou - Jednoduché ukončení či přerušení ţivnosti Nevýhody: - Ručení celým svým majetkem, velké riziko - Odborné a ekonomické znalosti - Moţné finanční problémy - Vysoké odvody sociálního pojištění v případě velkých zisků - Omezenost nabídky bankovních úvěrů - Nezbytná administrativa - Moţnost působení jako malý partner Obecné rysy podnikatele Podnikání je zpravidla činností, která je spojena s invencí, aktivitou podnikatele, nese rizika a měla by směřovat k naplnění podnikatelského záměru. Uvedené obecné rysy podnikatele jsou určeny především začínajícím podnikatelům pro porovnání svých představ o podnikání s realitou. 6 Aspekt dlouhodobosti rozhodne-li se člověk na dráhu podnikání, měl by předpokládat, ţe se tím bude zabývat delší dobu. Podnikavost úspěch v podnikání je spojen s dobře vypracovaným podnikatelským záměrem a jeho uvedením do praxe, podnikatel by měl mít určité dispozice (schopnosti, vědomosti, dovednosti) a osobní vlastnosti (bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, důslednost, rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, vytrvalost) pro podnikání. Motivace je důleţitým faktorem v podnikání, úkolem motivace je vzbudit v člověku touhu pro dosaţení vytčeného cíle Iniciativa, aktivita pokud má být podnikatel úspěšný, nesmí být pasivní, naopak by měl být iniciativní, dynamický, kreativní, optimistický, pozitivní myšlení. Podstupování rizika kaţdodenní činnost podnikatele nese s sebou riziko. 6 Veber, J., Srpová, J. a kolektiv, Podnikání malé a střední firmy, str

14 Dobrý zdravotní stav pro podnikatele je důleţitý jeho zdravotní stav, jelikoţ je pro něj většinou typický nepravidelná pracovní doba, stres, práce pod tlakem Společenská odpovědnost v podnikání Podnikatel při své kaţdodenní činnosti vyvíjí několik aktivit, kterými se snaţit ovlivnit nejen ekonomické problémy, ale i řešení problémů ve společnosti a zároveň i jejich řešení a zlepšení tak společnosti. Kaţdý podnikatel své postavení vidí jinak a jeho chápání se můţe postupně měnit. 7 Podnikatel svou odpovědností se snaţí o naplnění ekonomických cílů a sociálních aspektů tím, ţe se např. vyhýbá korupci a chová se eticky, minimalizují negativní dopady svého podnikání na ţivotní prostředí. Na pracovišti respektují své zaměstnance a dodrţuje lidská práva. Snaţí se vytvářet podmínky pro své zaměstnance, aby mohli sladit svůj osobní ţivot s ţivotem pracovním nebo mohou podporovat region, ve kterém působí. Podnikatel se snaţí dlouhodobě a pevně stát na třech základních pilířích, ekonomická efektivnost, společenská odpovědnost a společenská angaţovanost Personalistika Personalistika je součástí managementu, řízení podniku. Je oblastí, která se zabývá především: personálním plánováním, výběrem, získáváním, přijímáním, rozmísťováním, hodnocením, odměňováním, péčí o pracovníky a ukončením pracovního poměru. 8 - Personální plánování plánování potřeb pracovníků a personálního rozvoje - Získávání, výběr, přijímání pracovníků zveřejnění informací o volných pracovních místech, shromaţďování materiálů o uchazečích, organizace výběru, testy a pohovory, rozhodování o výběru, vyjednávání s uchazeči, zařazení přijatého pracovníka, zapracování pracovníka, uvedení na pracoviště - Rozmisťování zařazení pracovníka na konkrétní pracovní pozici, povyšování, přemisťování na jinou pracovní pozici, sniţovnání funkcí - Hodnocení hodnocení pracovního výkonu pracovníka - Odměňování mzda, zaměstnanecké výhody - Péče o pracovníky pracovní prostředí, bezpečnost a ochrana při práci, vedení dokumentace, pracovní doba, stravování, kulturní aktivity 7 Veber, J.,Srpová, J. a kolektiv, Podnikání malé a střední firmy, str.56 8 Srpová, J., Řehoř, V. a kolektiv, Základy podnikání, str

15 - Ukončení pracovního poměru penzionování, propouštění Výběr pracovníků Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání bude nejlépe vyhovovat poţadavkům obsazovaného místa. Výběr musí brát v úvahu nejen odborné charakteristiky zájemce, vzdělání, dovednosti, praxe, ale také osobní charakteristiku uchazeče a potenciál jeho rozvoje. Výběr uchazečů je zásadní pro úspěch podniku, jelikoţ zaměstnanci tvoří největší majetek podniku. Dříve neţ provedeme výběr pracovníků měli by jsme: - Stanovit poţadavky obsazovaného místa na vzdělání, odborné dovednosti a praxi - Stanovit na základě čeho se bude vzdělání a odborná způsobilost posuzovat - Musíme vyřešit problém získání objektivních informací, které nám pomohou zodpovědět tří základní otázky: Je uchazeč schopen vykonávat příslušnou práci? Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? Zapadne do pracovní skupiny? Vznik pracovního poměru 1. Pracovní smlouva uzavírá se písemně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 2. Volba v případech stanovených zvláštními předpisy (statutární orgány, poslanci) 3. Jmenování vznik pracovního poměru u vedoucích pracovníků jmenovaných dle zvláštních předpisů Evidence zaměstnanců Osobní evidence obsahuje veškeré údaje o zaměstnanci, osobní karta Mzdová evidence výpočet mezd, obsahuje: - Zápočtový list potvrzení o délce zaměstnání - Mzdový list přehled základních měsíčních příjmů, vyplácení dávky zdravotního pojištění, nemocenská, čerpání dovolené, uplatnění odpočitatelných poloţek - Evidenční list důchodového pojištění slouţí k výpočtu starobního a invalidního důchodu - Zúčtovací výplatní listina celkový přehled o mzdách Odměňování zaměstnanců Člověk jako pracovní síla má svoji uţitnost a cenu. Uţitnost se podílí na rozmnoţování statků a sluţeb svojí prací. Cena, za kterou je člověk ochoten vykonávat svou práci, je mzda. Výše 15

16 mzdy se zejména odvíjí od: 9 - Nabídky a poptávky po práci - Druhu práce - Namáhavost práce - Kvalita práce - Hospodaření podniku Zánik pracovního poměru - Dohodou den, kdy se zaměstnancem a zaměstnavatel dohodli na ukončení pracovního poměru - Výpověď zaměstnance písemné podoba, bez udání důvodu, výpovědní lhůta obvykle dva měsíce - Výpověď zaměstnavatele písemná podoba, s udáním důvodu dle zákoníku práce, nesmí být dána v ochranné době, výpovědní lhůta obvykle dva měsíce - Okamžité zrušení písemná podoba, moţná jak se strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, s udáním důvodu - Zrušení ve zkušební době písemná podoba, ukončení pracovního poměru ve zkušební době, jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, uzavírá se max. na dobu 3 měsíců - Uplynutí poměru na dobu určitou pracovní poměr končí posledním dnem sjednané doby - Úmrtí pracovníka 1.6. Analytické metody V podnikatelské praxi mluvíme o řadě analytických metod: - PEST analýza - Porterova analýza - SWOT analýza 9 Mach, J., Ekonomika pro střední odborná učiliště, str

17 PEST analýza Pest analýza je metodou, která se vyuţívá při zkoumání makroprostředí firmy. Její rozdělení je následující: P politické faktory politické trendy, ochrana spotřebitele, daňová politika E ekonomické faktory inflace, nezaměstnanost, kupní síla S sociální faktory změny ţivotního cyklu, trh práce, demografické ukazatele T technologické faktory nové objevy, technologické trendy, rychlost zastarávání Porterova analýza Porterova analýza napomáhá analyzovat konkurenční prostředí podniku a odhalit ohroţení a příleţitosti. Analýza se zaměřuje na: - Stávající konkurenci - Novou konkurenci - Vliv odběratelů - Vliv dodavatelů - Substituční produkty SWOT analýza SWOT analýza je metodou, která nám můţe pomoci zhodnotit silné a slabé stránky podniku, příleţitosti a hrozby podniku ve vztahu k vnějšímu a vnitřnímu prostředí podniku. Při posuzování vnějšího prostředí podniku, příleţitostí a hrozeb podnik zejména posuzuje: 10 - Ekonomické podmínky - Demografické faktory - Životní prostředí - Technologie - Politická situace - Sociálně kulturní prostředí Příleţitost je situace, kdy náš podnik je zvýhodněný před konkurencí speciální nabídky. Hrozba je situace, která můţe mít na náš podnik negativní vliv hygienické normy, konkurence. 10 Cetlová, H., Marketing služeb, str

18 Při posuzování vnitřního prostředí podniku, silných a slabých stránek podniku zejména posuzujeme: 11 - Firmu jako celek - Dodavatelé - Zprostředkovatelé - Trhy - Konkurenci - Veřejnost Za silnou stránku lze povaţovat ten faktor, který lze povaţovat za výhodu nad konkurencí vybavení, interiér, kvalifikovaní zaměstnanci, umístění, finanční zázemí (vlastní zdroje). Za slabou stránku povaţujeme ten faktor, který sniţuje naši konkurenceschopnost finance, dodavatelé, ceny, finanční zázemí (zadluţení) Marketingová strategie Marketingová strategie je proces, jehoţ cílem je vytvoření marketingového plánu, který se snaţí vylepšit obchodní výsledky a to prostřednictvím marketingových aktivit. Jedná se o definování a popisu podniku, sluţby, budoucností podniku, jeho strategií a plány. Marketingový plán je realizací produktových, distribučních, cenových a komunikačních strategií k úspěšnému prosazení firmy na trhu. Pomocí těchto marketingových strategií docílíme stanovených marketingových cílů, které byly definovány pomocí nastaveného marketingového mixu. Marketingový plán se snaţí oslovit cílovou skupinu (zákazníci), která ovlivňuje trţby i výdaje podniku Marketingový mix Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které podnik vyuţívá k tomu, aby dosáhl svých cílů, prosadil se na trhu a zároveň uspokojil poţadavky zákazníků. Za základní marketingové nástroje povaţujeme produkt, cenu, distribuci a marketingovou komunikaci, mluví se tedy o základním modelu 4P 12. Hovoří se také o rozšířených modelech marketingových mixů (7P, 11P, 4C, 4A, 3V, 4S), které berou v úvahu další nebo jiné faktory. Vzhledem k diversitě marketingových mixů bude přiblíţen pouze jejich výchozí formát, tedy model 4P. 11 Cetlová, H. Marketing služeb, str

19 Produkt Produkt tvoří podstatu firemní nabídky na trhu a slouţí k uspokojování potřeb zákazníků. Přitom můţe jít o materiální věci, sluţby, osoby a organizace, myšlenku, místo. Do kategorie produkt můţeme zařadit nejen produkt samotný, ale také faktory, které ho specifikují (záruka, image výrobce, značka). Hovoříme zde o komplexní výrobní politice. Tato kategorie ve výsledku odrazuje zákazníkovu potřebu, pokud má být produkt úspěšný, musí splňovat poţadavky zákazníka Cena Cena představuje hodnotu produktu nebo sluţby vyjádřenou v penězích, kterou jsou účastnici na trhu ochotni akceptovat. Tvorbu ceny ovlivňují základní faktory: 13 - Firemní cíle a cíle cenové politiky - Náklady - Poptávka - Konkurence - Ostatní proměnné marketingového mixu - Fáze ţivotního cyklu produktu Do kategorie cena se aplikují slevy, výhody anebo termíny a podmínky placení; mluvíme zde o cenové politice. Cenová politika zahrnuje také metody jako dumping nebo nastavení cen dle konkurence Distribuce Distribuce jako nástroj marketingového mixu řeší přesun produktu z místa jeho vzniku na místo jeho prodeje, tak aby ho zákazník mohl koupit na poţadovaném místě, v poţadovaném čase, mnoţství a kvalitě. Zde hovoříme o distribuční politice. Tato kategorie obsahuje strategie, ty jsou definovány mnohými faktory. Dále rozlišujeme distribuční strategii podle intenzity, intenzita se odvíjí od moţností trhu. Příklady distribučních strategií můţe být exkluzivní, selektivní a intenzivní. Dále jiţ hovoříme o formě distribuce, tedy jakou cestou bude produkt od výrobce distribuován k zákazníkovi Marketingová komunikace Marketingová komunikace je systémem komunikačních metod, s nimiţ firma můţe ovlivnit 13 Srpová, J., Řehoř, V., Základy podnikání, str

20 chování zákazníků. Firma se pomocí marketingové komunikace snaţí upozornit zákazníky na svoji nabídku, kvalitu nebo odlišnosti od konkurence. Marketingová komunikace je komplexem řady komunikačních nástrojů reklama, PR (public relations), podpora prodeje, přímý marketing, aj Marketingový výzkum Předpokladem úspěšného řízení marketingových činností je dostatek aktuálních informací. Zdroje získávání informací: Primární tyto informace jsou získávány marketingovým výzkumem Sekundární obsahují existující informace - Vnitřní zdroje získané z účetnictví - Vnější odborná literatura, statistické ročenky Etapy marketingového výzkumu - Definování problému - Plán výzkumu na základě projektu určíme, jakým způsobem provedeme sběr informací, kolik respondentů oslovíme, kdo výzkum zajistí - Vlastní sběr informací - Závěry a doporučení Úspěšnost marketingového výzkumu zavísí na interpretaci výsledků nepodstatné, nepřesné údaje mohou vést k nesprávným rozhodnutím. Marketingový výzkum je vyuţíván pro: - Rozbor poptávky na trhu - Výzkum propagace - Výrobkový výzkum - Výzkumcen - Marketingová distribuce Základní metody výzkumu 1. Pozorování kolik lidí projde kolem kavárny 2. Dotazování - osobní dotazování (individuální, ve skupině) písemné dotazování (ankety, dotazníky) - telefonické dotazování kratší rozsah, rychlost, pruţnost 20

21 Forma dotazování - Otázky jasně a přesně formulovány - Přehledné, uzavřené, otevřené otázky - Dostatečné mnoţství alternativ, identifikační otázky na závěr - Zaručení anonymity 3. Experiment (pokus) a) Laboratorní (umělé prostředí, prezentace ve skupinách) b) Terénní (reálné prostředí, zaloţen na změnách chování zákazníků) Segmentace trhu Segmentací trhu rozumíme nalezení skupin zákazníků, kteří mají své určité poţadavky na výrobky a zároveň společné vlastnosti. Segmentace trhu slouţí zejména ke sníţení rizika nespokojenosti zákazníka a k vymezení nabízených výrobků či sluţeb, které zákazníci skutečně vyţadují. 14 Strategie firmy můţe být vedenea jako: Hromadný marketing výroba jediného výrobku určeného pro všechny typy zákazníků Diferencovaný marketing jeden výrobek v několika obměnách Cílený marketing trh zákazníků rozdělen do určitých skupin a jim je pak nabízen speciální výrobek Kritéria segmentace trhu Demografické kritérium věk, pohlaví, etnická příslušnost Geografické kritérium stát, země, region, Psychologické kritérium ţivotní styl, zájmy, výše příjmu Behaviorální kritérium- chování, postoj, pouţití Podnikatelský plán Podnikatelský plán je písemným dokumentem zpracovávaný podnikatelem, který popisuje vnitřní a vnější faktory, související se zahájením podnikání nebo jiţ existujícího podniku. 15 V jednodušší formě se jedná o pár vět, které podnikatel můţe kdykoliv prezentovat svému okolí. Ve sloţitější formě se jedná o svazek několika stran, kde jsou vysvětleny jeho záměry. 14 Cetlová, H., Marketing služeb, str Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy, str

22 Podnikateli můţe příprava podnikatelského projektu pomoci ujasnit cíle a strategie podnikání, personální obsazení, vymezit vlastní trh a cílové skupiny i konkurenty, poskytne také podnikateli pohled na jednotlivé finanční plány. Podnikatelský plán je zaloţen a vychází z celkové marketingové strategie firmy Účel podnikatelského plánu Podnikatelský plán slouţí k informování interních i externích subjektů. Jako interní dokument slouţí k plánování, rozhodování i kontrole. V případě, kdy firma ţádá o bankovní úvěr, můţe podnikatelský plán slouţit jako důleţitý dokument pro získání cizích zdrojů financování. Podnikatelský plán můţe být také k dispozici zaměstnancům pro seznámení se se základními cíli firmy Zásady pro zpracování podnikatelského plánu V podnikatelském plánu je vhodné dodrţovat obecné zásady, jejichţ účelem je ukázat směr, jakým plán sestavovat Srozumitelnost jednoduché a stručné vyjadřování, případné vyuţití tabulek - Inovativnost přináší nové hodnoty pro zákazníka, nový produkt nebo sluţba uspokojuje zákazníka lépe, neţ konkurence - Pravdivost a reálnost tato zásada je samozřejmostí - Logičnost a přehlednost jednotlivé části podnikatelského plánu na sebe navazují, tvrzení v plánu si neodporují, mohou být doplněny tabulky a grafy - Respektující rizika identifikace rizik a jejich respektování, případně varianty řešení zvyšují důvěryhodnost dokumentu Příprava podnikatelského plánu Příprava podnikatelského plánu závisí na několika faktorech: 18 - Velikost firmy - Účel, pro který je sestavován - Charakter nabízeného produktu - Cílový trh - Poskytování sluţeb, obchod nebo výroba - Velikost trhu, konkurence 16 Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy, str Veber, J., Srpová, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy, str.98, 99 17Veber, J., Srpová,J. a kolektiv, Podnikání malé a střední firmy, str

23 - Interní nebo externí účely Struktura podnikatelského plánu Protoţe neexistuje pevná struktura podnikatelského plánu, který by vyhovovala všem firmám, následující struktura je pouze orientační a můţe mít například tuto strukturu: - Obsah jednodušší vyhledávání pro čtenáře - Shrnutí úkolem je vyvolání zvědavosti ve čtenáři, záměrem je podat přesvědčivý obraz o cílech firmy a jejich dosaţení - Všeobecný popis firmy popis dosavadní existence firmy ( sídlo firmy, majitelé ) - Klíčové osobnosti uvádí se dosaţené vzdělání, praktické zkušenosti a dosaţené úspěchy vedoucích pracovníků - Produkty (výrobky nebo sluţby) popis produktů, které produkujeme nebo plánujeme zařadit do svého portfolia - Okolí firmy ekonomické činitelé, technologické činitelé, přírodní faktory, politická situace a její vývoj, legislativní podmínky - Prodej analýza trhu, plánování obratu, prodeje, distribuce produktu, podpora prodeje (reklama, účast na veletrzích, prospekty, webové stránky) - Výroba popis výrobních postupů, konkurenční výhody firmy (výrobní postupy, stroje a zařízení, surovinové zabezpečení) - Personální otázky přehled o situaci v personálním zabezpečení chodu firmy ( počet a kvalifikace pracovníků, udrţování a zvyšování kvalifikace, hrubé mzdy a platy) - Finanční plán výkaz zisků a ztrát, plánová rozvaha, plán peněţních toků - Přílohy výpisy z rejstříků trestů, ţivotopisy, smlouvy, získané certifikáty, atd Finanční Plán Finanční plán určuje objem investic, které budou potřeba pro zaloţení podniku. Prokazuje reálnost podnikatelského záměru. Je tvořen z : - Výkaz zisku a ztrát - Rozvaha - Peněžní toky (Cash flow) Výkaz zisků a ztrát Výkaz zisků a ztrát eviduje výnosy a náklady podniku a jeho hospodaření za určité časové 23

24 období. Z výsledovky můţeme zjistit: 19 - Obrat firmy - Přidanou hodnotu (trţby-náklady za nakupované suroviny, materiály a sluţby) - Externí nákldy (spotřeba materiálu, sluţby, energie, odpisy) - Provozní, finanční a mimořádné výnosy a náklady - Provozní, finanční a mimořádný hospodářský výsledek - Rentabilitu trţeb a nákladů - Základ pro vypracování daňového přiznání Z výsledovky lze zjistit, zda hospodaření podniku je efektivní a to i v průběhu roku, za předpokladu, ţe podnik provádí pečlivé a rovnoměrné účtování nákladů v průběhu účetního období Rozvaha Rozvaha (bilance) je jedním z výkazů účetní závěrky. Rozvaha nám podává přehled o majetku podniku a zdrojích krytí. Rozvaha je peněţním vyjádřením k rozvahovému dni a posuzuje finanční pozici podniku. Struktura rozvahy je rozdělena na aktiva a pasiva Peněţní toky (Cash flow) Výkaz o peněţních tocích podává informaci o pohybu peněţních prostředků firmy. Obsahuje příjmy, výdaje a peněţní tok (rozdíl mezi příjmy a výdaji za určité období). Z výkazu o peněţních tocích lze zjistit: 20 - Provozní, investiční a finanční příjmy - Provozní, investiční a finanční výdaje - Provozní, investiční a peněţní tok - Příčiny změny stavu peněţních prostředků Výnosy, náklady, hospodářský výsledek Výnosy Výnosy podniku vyjadřují peněţní částky, které podnik získal za určité období ze svých činností. Výnosy podniku tvoří: Veber, J., Srpová, J., Podnikání malé a střední firmy, str Veber, J., Srpová, J. Podnikání malé a střední firmy, str Synek, M., Manažerská ekonomika, str

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Podnikatelský záměr: Založení a provozování restaurace

Podnikatelský záměr: Založení a provozování restaurace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Podnikatelský záměr: Založení a provozování restaurace Bakalářská práce Autor: Roman Berunenko Ekonomika a management malého a středního

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

Příručka pro začínající podnikatelky

Příručka pro začínající podnikatelky 2015 Příručka pro začínající podnikatelky PODNIKAVÉ ŽENY, ANEB ALTERNATIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ NEZAMĚSTNANOSTI ŽEN V JIHOČESKÉM KRAJI Tato publikace pro začínající podnikatelky shrnuje poznatky čerpané z kurzu,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa FINANČNÍ ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Financial management of a non-profit organisation Diplomová práce Vedoucí

Více

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŢNOSTI FINANČNÍ PODPORY PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Possibilities of Financial Support for Starting Enterpreneurs Diplomová práce

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků. Autor BP: Josef Palata UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Formy financování raných fází rozvoje inovativních podniků Autor BP: Josef Palata Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně 2012 Praha ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ

Více

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Úloha a funkce systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Petra Šebestová Management a ekonomika malého a

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura

1. Teoretická část. 1.1 Vymezení pojmů organizace, organizační struktura Úvod Téma bakalářské práce Organizační struktury podniků v hotelnictví jsem si vybrala proto, ţe mě zajímá organizování v hotelích, a také, jakou náplň práce mají zaměstnanci jednotlivých oddělení. Cílem

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více