Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s."

Transkript

1 Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474, Třebíč rodné číslo: a 2. Mgr. Josef Sedlák bytem Gymnazijní 987, Moravské Budějovice rodné číslo: (dále jen zakladatelé) zakládací smlouvu podle 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. 2. Zakladatelé podle výše uvedené zakládací smlouvy založili za podmínek stanovených zakládací smlouvou obecně prospěšnou společnost, jejíž název je International Education and Consultation Centre, o. p. s. (dále jen společnost) se sídlem Srázná 444, Moravské Budějovice. 3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 4. Společnost vyvíjí svoji činnost dle níže uvedeného rozsahu v zahraničí i v tuzemsku. Společnost je nevýdělečnou organizací a nemá politické ani náboženské cíle. II. Předmět činnosti 1. Společnost zajišťuje zejména tyto druhy obecně prospěšných služeb: - pomoc při analytické činnosti - podpora vývoje regionálních projektů - podpora organizace vzdělávání pro potřeby podnikatelů, zaměstnanců i nezaměstnaných - pomoc při provádění strukturálních změn regionální ekonomiky - podpora koordinace celoživotního, profesního a dalšího vzdělávání - organizace a pomoc při pořádání konferencí a seminářů - pomoc při tvorbě vhodných podmínek pro usídlení firem a propagace regionu - podpora optimalizace součinnosti podnikatelů, obcí a hospodářské komory, agrární komory a sdružení podnikatelů - podpora při zakládání firem, podpora firem při rozjezdových potížích - spolupráce při ekonomickém, finančním, právním poradenství - organizace transferu know-how, kontaktů se zahraničními firmami. 2. Vedle základních činností, uvedených v předcházejícím odstavci tohoto článku, za jejichž účelem byla společnost založena, může společnost za účelem dosažení účinnějšího využití majetku vykonávat doplňkové činnosti, které realizuje zásadně za úplatu. Jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost obecně prospěšných služeb uvedených v odst. 1 tohoto článku. Zároveň zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti. 3. Společnost vykonává tyto doplňkové činnosti: - realitní činnost - správa a údržba nemovitostí - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - 1 -

2 III. Podmínky poskytování služeb 1. Služby obecně prospěšné společnosti jsou poskytovány fyzickým a právnický osobám v tuzemsku i v zahraničí. 2. Spočívá-li služba v poskytování pomoci, rozumí se jí zejména poskytování informací, konzultace s odborníky, zprostředkování kontaktů apod. IV. Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: - správní rada - dozorčí rada - místní akční skupina plénum místní akční skupiny programový výbor výběrová komise V. Správní rada 1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti. 2. Správní rada má nejméně 3 členy a v jejím čele stojí předseda. 3. Funkční období člena správní rady je tříleté s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci tohoto článku. 4. Na svém prvním zasedání vylosuje správní rada jednu třetinu členů, jimž končí funkční období po jednom roce ode dne vzniku společnosti a jednu třetinu členů, jimž skončí funkční období po dvou letech ode dne vzniku společnosti. 5. Žádný člen správní rady nesmí být ve funkci déle než dvě po sobě následující období a po šesti letech nepřetržitého členství ve správní radě může být jmenován pouze po uplynutí dalšího roku. 6. Členství ve správní radě zaniká: a. odstoupením b. smrtí c. odvoláním d. uplynutím funkčního období 7. O odvolání člena správní rady rozhodují zakladatelé. 8. Správní rada volí z řad svých členů předsedu na dobu nepřesahující tři roky. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. 9. Každý člen správní rady má jeden hlas a platí, že výkon funkce člena správní rady je osobní. 10. Správní rada rozhoduje s výjimkami uvedenými v následujících ustanoveních tohoto statutu prostou většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti alespoň dvou třetin členů na zasedání. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady, při jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího. 11. Správní rada může rozhodnout i per rolam (korespondenčním vyjádřením souhlasu). Rozhodování per rolam je nepřípustné v případech, kdy podle tohoto statutu je k přijetí rozhodnutí potřeba souhlasu dvou třetin hlasů všech členů správní rady. 12. Zasedání správní rady se koná alespoň dvakrát ročně. Zasedání svolává předseda správní rady. 13. Požádá-li o to alespoň třetina všech členů správní rady, je předseda správní rady povinen svolat zasedání správní rady s tím, že toto se musí konat do 15 kalendářních dnů ode dne doručení řádné žádosti o její svolání. Je-li z jednání předsedy správní rady zjevné, že zmaří svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci, může zasedání správní rady svolat z podnětu žadatelů dozorčí rada nebo soud. V pozvánce na takové zasedání správní rady musí být uveden důvod jejího svolání. 14. Za zasedání v souladu s těmito stanovami je považováno i takové zasedání, kdy nejsou členové správní rady bezprostředně přítomni všichni na jednom místě, ale je zajištěno jejich spojení prostřednictvím techniky, zejména prostřednictvím telekonferencí či videokonferencí. O takových zasedáních sepíše pověřená osoba zápis, který musí být všemi členy správní rady - 2 -

3 podepsán do 30-ti dnů, jinak je takové zasedání považováno za neplatné. Lhůta 30 dnů počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy proběhlo zasedání správní rady, na kterém nebyli členové bezprostředně přítomni. 15. Hlasování správní rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne svým usnesením jinak. 16. Pokud není správní rada v důsledku odstoupení svých členů usnášení schopná, musí zakladatelé na uvolněná místa členů správní rady nejpozději do nejbližšího zasedání správní rady jmenovat nové členy. 17. O každém jednání správní rady je vyhotoven zápis, který je podepisován zapisujícím a minimálně jedním z členů správní rady. 18. Jmenuje a odvolává ředitele. Ředitel 1. Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada. 2. Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a způsobilá k právním úkonům. 3. Ředitel nemůže být členem správní rady, ani dozorčí rady. Na jednáních těchto orgánů má poradní hlas a je oprávněn se jich účastnit. Funkci vykonává ve smluvních poměru. Úkony, týkající se vztahu ředitele k o.p.s. činí správní rady. VI. Působnost správní rady 1. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí do působnosti zákonem a dále o: a. vytvoření, změně a doplnění statutu společnosti b. rozsahu plných mocí ředitele společnosti 2. Pokud má správní rada rozhodnout o změně statutu, zakládací smlouvy, o zřízení poboček společnosti a o společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek nebo o zrušení společnosti, je nutný souhlas dvoutřetinové většiny všech hlasů členů správní rady. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předsedající. 3. Správní rada společnosti v souvislosti s poskytováním služeb společností zejména: a. vydává písemná pravidla pro poskytování služeb společnosti b. dohlíží na dodržení účelu všech poskytnutých prostředků 4. Správní rada schvaluje finanční směrnice týkající se hospodaření s prostředky získanými společností. VII. Dozorčí rada 1. Je kontrolním orgánem společnosti. 2. Dozorčí radu tvoří 3 členové. 3. Členové dozorčí rady nesmějí být členy jiného orgánu společnosti a ani nesmějí být vůči společnosti v pracovním poměru. 4. Pro svolávání, jednání a rozhodování dozorčí rady se analogicky použijí ustanovení o jednání a svolávání správní rady. 5. Funkční období člena dozorčí rady je tříleté. 6. Členství v dozorčí radě zaniká: a. písemným odstoupením adresovaným zakladateli společnosti b. smrtí c. odvoláním d. uplynutím funkčního období 7. Dozorčí rada zejména: a. kontroluje správnost účetnictví vedeného společností b. přezkoumává roční účetní uzávěrku a výroční zprávu společnosti c. dohlíží na to, zda společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací smlouvou a tímto statutem d. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění - 3 -

4 e. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti 8. Dozorčí rada je dále oprávněna: a. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů společnosti a kontrolovat v nich obsažené údaje b. svolávat mimořádná zasedání správní rady, pokud tak vyžadují zájmy společnosti 9. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účastnit se všech zasedání správní rady a pokud si to přejí, mohou se vyjádřit k jakémukoliv bodu jednání, avšak nemají právo hlasovat. 10. Dozorčí rada informuje správní radu bez zbytečného odkladu o každém zjištění týkajícím se porušení zákona, ustanovení zakladatelské smlouvy, statutu společnosti nebo nehospodárných postupů a jiných nedostatků týkajících se činnosti společnosti. VIII. Místní akční skupina (dále jen MAS) 1. Místní akční skupinu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se aktivně, dobrovolně a bezplatně podílejí na činnosti a na plnění účelů, pro které byla společnost založena 2. Poměr členů veřejného a soukromého sektoru v místní akční skupině musí být vždy méně jak 50% členů veřejného sektoru a více jak 50% soukromého sektoru (např. ekonomičtí partneři, neziskové organizace, fyzické osoby). 3. MAS zřizuje správní rada a schvaluje správní rada, předseda správní rady, případně ředitel společnosti vede seznam členů MAS. 4. Statutární zástupci členů místní akční skupiny uzavírají se společností o svém podílu na spolupráci se společností Rámcovou partnerskou smlouvu. Dnem podpisu Rámcové partnerské smlouvy vzniká členství v MAS u nově přistupujících členů. 5. Každý člen místní akční skupiny je povinen písemně jmenovat svého zástupce, který bude jeho jménem jednat v jednotlivých orgánech MAS. 6. Nejvyšším orgánem MAS je plénum. V případě nečinnosti delší než jeden kalendářní rok řídí činnost místní akční skupiny předseda správní rady, případně ředitel společnosti, jestliže bude předsedou správní rady pověřen, a to do obnovení činnosti pléna nebo do zániku MAS. 7. Členství v MAS zaniká: a. písemnou rezignací na členství b. vyloučením člena pro zjevný rozpor s cíli MAS nebo dlouhodobým neplnění povinností vyplývajících z členství v MAS a jejích orgánech IX. Plénum místní akční skupiny 1. Nejvyšším orgánem je MAS je plénum. 2. Plénum tvoří statutární zástupci nebo jmenovaní zástupci členů MAS. 3. Plénum se schází dle potřeby, nejméně jedenkrát za kalendářní rok. Zasedání pléna svolává předseda správní rady nebo ředitel společnosti. 4. Plénum rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů. 5. Plénum může rozhodnout i per rolam (korespondenčním vyjádřením souhlasu). 6. Za zasedání v souladu s tímto statutem je považováno i takové zasedání, kdy nejsou členové pléna bezprostředně přítomni na jednom místě, ale je zajištěno jejich spojení prostřednictvím techniky, zejména prostřednictvím telekonferencí či videokonferencí. O takových zasedáních sepíše pověřená osoba zápis, který musí být všemi zúčastněnými podepsán do 30-ti dnů, jinak je takové zasedání považováno za neplatné. Lhůta 30 dnů počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy proběhlo zasedání pléna, na kterém nebyli členové bezprostředně přítomni. 7. Plénum má tyto pravomoci: a. schvaluje svůj plán činnosti na kalendářní rok b. schvaluje strategii dalšího rozvoje mikroregionu c. ukládá úkoly programovému výboru d. schvaluje záměr MAS e. volí členy programového výboru a výběrové komise (člen výběrové komise nemůže být současně členem programového výboru a taktéž případný předkladatel projektu nemůže být členem výběrové komise)

5 8. Plénum projednává výroční zprávu o činnosti MAS. 9. Schvaluje vyloučení člena. 10. Plénum předkládá návrh na obsazení 1 člena správní rady společnosti a 1 2 členů dozorčí rady společnosti. X. Programový výbor 1. Programový výbor je odborným orgánem MAS. 2. Programový výbor má 5 členů. Ve složení programového výboru jsou 1 2 zástupci veřejného sektoru a 3 4 zástupci soukromého sektoru. Dále je zvolen jeden náhradník. 3. Programový výbor tvoří písemně jmenovaní zástupci zvolení z členů MAS. Seznam členů programového výboru vede předseda správní rady nebo ředitel společnosti. 4. Za činnost člena programového výboru nenáleží odměna. 5. Programový výbor se schází nejméně dvakrát za kalendářní rok. Schůzi programového výboru svolává pověřený člen; v případě jeho nečinnosti nebo nečinnosti programového výboru delší než jeden rok svolává programový výbor předseda správní rady nebo ředitel společnosti. 6. Programový výbor je usnášeníschopný, je-li přítomno alespoň 60% jeho členů a rozhoduje prostou většinou přítomných. 7. Programový výbor může rozhodnout i per rolam (korespondenčním vyjádřením souhlasu). 8. Za zasedání v souladu s tímto statutem je považováno i takové zasedání, kdy nejsou členové pléna bezprostředně přítomni na jednom místě, ale je zajištěno jejich spojení prostřednictvím techniky, zejména prostřednictvím telekonferencí či videokonferencí. O takových zasedáních sepíše pověřená osoba zápis, který musí být všemi zúčastněnými podepsán do 30-ti dnů, jinak je takové zasedání považováno za neplatné. Lhůta 30 dnů počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy proběhlo zasedání pléna, na kterém nebyli členové bezprostředně přítomni. 9. Programový výbor: a. připravuje aktualizaci rozvoje regionu b. zpracovává záměry MAS c. kontroluje činnost MAS d. schvaluje výběrová kriteria pro výběr projektů e. schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizací projektů dle doporučení výběrové komise (v tomto případě nelze aplikovat bod 7. a 8.) f. potvrzuje projekty určené k realizaci g. pověřuje členy MAS či pracovníky společnosti, kteří aktivně monitorují vybrané a realizované projekty XI. Výběrová komise 1. Výběrová komise MAS je výkonným orgánem programového výboru. 2. Výběrová komise má minimálně 3 členy. 3. Výběrová komise se schází podle potřeby, nejméně však 1x ročně. V případě nečinnosti delší jak jeden rok svolává schůzi předseda správní rady, případně ředitel společnosti. 4. Výběrová komise: a. provádí výběr projektů dle výběrových kritérií b. sestavuje seznam projektů v pořadí dle bodové hodnoty c. vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní XII. Získávání finančních a jiných prostředků a hospodaření s nimi 1. Majetek a finanční prostředky nutné k dosažení cílů určených v čl. II statutu společnost získává zejména formou: a. výnosů z akcí a činností uvedených v čl. II odst. 2 tohoto statutu b. darů c. veřejných sbírek d. odkazů e. dotací a grantů - 5 -

6 f. příspěvků g. vkladů zakladatelů 2. S prostředky získanými podle předchozího odstavce společnost hospodaří v souladu s vnitřními směrnicemi a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. XIII. Výroční zpráva Společnost sestavuje a zveřejňuje výroční zprávu o své činnosti a hospodaření v době stanovené správní radou, ale nejpozději do šesti měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní společnost nejpozději 18 měsíců po vzniku společnosti. XIV. Zastupování společnosti navenek 1. Společnost navenek zastupuje a jejím jménem zásadně jedná předseda správní rady nebo ředitel. 2. Podpisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému úplnému názvu společnosti připojí předseda správní rady nebo ředitel či osoba jimi pověřená svůj podpis. 3. Osoby, které jsou vůči společnosti v pracovním poměru, pokud je to výslovně uvedeno v jejich pracovní náplni a schváleno na jednání správní rady. XV. Zrušení a zánik společnosti V případě zrušení společnosti s likvidací, bude likvidační zůstatek společnosti převeden na jinou neziskovou organizaci se stejným nebo podobným zaměřením. Výběr takové organizace je plně v pravomoci správní rady společnosti. K zániku společnosti dochází dnem výmazu z rejstříku obecně prospěšných společností. Zánik společnosti předchází její zrušení bez likvidace. Celé jmění včetně pohledávek a závazků přejde na zakladatele (právní nástupce). XVI. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré záležitosti, které nejsou upraveny tímto statutem se řídí příslušnými ustanoveními zakládací smlouvy a ustanoveními zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a dalšími právními předpisy České republiky. 2. Každý doplněk nebo změna tohoto statutu je možná výhradně formou písemného dodatku k tomuto statutu. 3. Tento statut je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém. 4. Níže podepsaní členové správní rady prohlašují, že jim je obsah tohoto statutu znám, že tento společně projednali a že o něm dosáhli úplné shody. Na důkaz toho připojují ke statutu své vlastnoruční podpisy. V Moravských Budějovicích Ing. Iva Kršňáková, předsedkyně správní rady.. Jindřiška Kršňáková, místopředsedkyně správní rady... Ing. Marie Bendová, člen správní rady

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Čl. I Název a sídlo společnosti Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti META, o.p.s Společnost pro příležitosti mladých migrantů Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: META, o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1

Příloha návrhu usnesení č. 1 Příloha návrhu usnesení č. 1 Zakládací listina obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s. Jediný zakladatel Statutární Město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 00274046

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis ---------------------

Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- Strana první N 13/2011 NZ 12/2011 Stejnopis notářského zápisu Notářský zápis --------------------- sepsaný dne 21. 1. 2011 (slovy dne dvacátéhoprvního ledna roku dvatisícejedenáct) JUDr. Ivanem Zimolou,

Více

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti PorCeTa, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. PorCeTa, o.p.s. (dále jen společnost ) vznikla dne 31. ledna 2013 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III.

Název a sídlo společnosti 1. Název společnosti: Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 2. Sídlo společnosti : Dukelská 145, 379 01 Třeboň II. III. ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Svazek obcí regionu Třeboňsko, Masarykovo nám. 20, 379 01 Třeboň, IČO: 60817500 zastoupený Karlem Zvánovcem, Nové Město 184, 378 16 Lomnice nad Lužnicí r.č.:

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více