Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin"

Transkript

1 Hutnické listy č.1/8 Experimentální výzkum tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí a niklových slitin Ing. Petr Unucka, Ph.D., Ing. Josef Bořuta, CSc., VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r. o. Využití tahových zkoušek za vysokých teplot pro modelování podmínek tváření kováním na universálním plastometru SETARAM-VÍTKOVICE může být vstupní základnou pro následné detailnější analýzy tvařitelnosti vysokolegovaných ocelí i niklových slitin. Všechny tyto poznatky jsou základem pro možnost aplikace těchto jakostí do výroby. 1. Úvod Vzhledem k využívání velkých objemových podílů legujících prvků u vysokolegovaných ocelí resp. niklu a molybdenu u niklových slitin, jejichž cena v posledních letech výrazně roste, je využití těchto materiálů optimální pouze v oblastech s extrémními či speciálními nároky na korozní odolnost, pracovní teploty, velká pracovní zatížení a také na odolnost proti opotřebení. Vhodnou kombinaci vlastností, které jsou vhodné do těchto podmínek lze nalézt právě u těchto speciálních ocelí a slitin. U vysokolegovaných ocelí byl výzkum a vývoj výrazně orientován v oblasti strukturních parametrů a jejich výsledných mechanických vlastností vázáných na použité tepelné zpracování. U niklových slitin byl zájem soustředěn do probíhajících strukturněmechanických změn během creepového procesu při exploataci součástí z těchto materiálů, nejčastěji v oblastech energetického průmyslu, ale také jejich korozní odolnosti v agresivních prostředí mořské vody či prostředích různých solí, které vstupují v úvahu při těžbě v ropném průmyslu. Pro jejich zahrnutí do výrobních programů jednotlivých výrobců je ale nutno soustředit pozornost na doplnění těchto poznatků o vhodné znalosti parametrů tváření a vzájemně je propojit za účelem získání dostatečně velkého a detailního souboru informací o chování těchto materiálů jak v oblasti jejich výroby tak následně v oblastech jejich využití, které umožní jejich optimální nasazení do výrobního procesu. Do těchto úvah je nutno také doplnit potřebné znalosti a možnosti využití již zavedených technologických celků nebo uvažovat s investicemi do nových technologií, které pro tyto nové materiály s rozdílným chováním během tvářecího procesu oproti běžným jakostem vykazují optimálnější využití. Zkoušky parametrů tváření byly pro vybrané jakosti prováděny na univerzálním plastometru SETARAM- VÍTKOVICE a to jak krutovou zkouškou tak zkouškou tahovou za teplot odpovídajících tvářecím teplotám [1]. Pro získání prvních vstupních znalostí z pohledu chování těchto jakostí při tváření byla použita také technologická zkouška kováním. 2. Vysokolegované nástrojové oceli Vysokolegovanými ocelemi jsou v této práci nástrojová ocel určená pro práci za tepla ČSN , duplexní ocel a pro srovnání s niklovými slitinami jakost CHN35VT-VD (ČSN ), která svým chemickým složením je přechodovou jakostí mezi ocelemi vysokolegovanými austenitickými a niklovými slitinami. Jakost ČSN byla odlita do ingotu K8 (125 kg), její chemické složení je uvedeno v tab. II. Z tohoto ingotu byly následně vyrobeny zkušební tyče pro tahovou zkoušku za vysokých teplot na universálním zkušebním stroji SETARAM-VÍTKOVICE. Zkoušky byly provedeny bez předehřevu s rychlostí pohybu čelistí 5 mm/min. Výsledná závislost tahových charakteristik na teplotě je uvedena na obr. 1 a 2. Tabulka I. Rámcové chemické složení jakosti Table I. General chemical composition of steel Rm [MPa] hm.% C Mn Si Cr Mo V ,,3 1, 5, 1,3, Obr. 1.Mez pevnosti v závislosti na teplotě. Fig. 1 Rm in dependence on temperature duplexní ocel 46

2 Hutnické listy č.1/8 Z [%] duplexní ocel C zlepšuje a dosahuje maxima až při velmi vysokých teplotách okolo 13 C. Toto souvisí s postupně narůstajícím obsahem feritu, zatímco hůře tvárný austenit se stává minoritním. Na druhé straně teploty okolo 13 C jsou již tak vysoké, že při dlouhodobějším působení bude docházet k hrubnutí feritu a tím i ke snížení tvařitelnosti. Při teplotě 1375 C již v důsledku heterogenity zkušebního materiálu došlo k lokálnímu přehřátí a natavení vzorku Obr. 2. Kontrakce v závislosti na teplotě. Fig. 2 Contraction in dependence on temperature Zkušební tyče z duplexní oceli, s chemickým složením podle tab. II, byly vyrobeny pro zkoušku tahem na hydraulickém trhacím stroji UHP-ZHP1. Zkoušky probíhaly při teplotách 95 až 1175 C bez předehřevu, rychlost pohybu upínacích hlav byla rovněž cca. 5 mm/min. Tavba jakosti CHN35VT-VD (jednalo se o malé laboratorní ingoty velikosti 42 1 mm, hmotnost 2 kg) byla provedena ve vakuové indukční peci, rámcové chemické složení slitiny je uvedeno v tab. III. Jeden odlitý ingot byl využity k provedení technologické zkoušky kováním na bucharu při kovacích teplotách 11 až 9 C s redukcí na konečný rozměr x mm (stupeň prokování K=3). Na výsledném výkovku byly identifikovány drobné příčné trhliny na hranách výkovku (nízká kovací teplota), jinak byl výkovek bez trhlin. Mikrostruktura litého stavu i stavu po tváření je na obr. 4 a 5. Tabulka II. Rámcové chemické složení duplexní oceli. Table II. General chemical composition of duplex steel hm.% C Mn Si Cr Ni Mo N DO,18 1,3,5 23, 6, 3,, Tabulka III. Rámcové chemické složení jakosti CHN35VT-VD. Table III. General chemical composition of CHN35VT-VD steel hm.% C Ni Cr Fe W Ti ,18 35, 15, 45, 3, <,1 Z obr. 1. je patrný průběžný pokles R m se vzrůstající teplotou deformace. Z obr. 2 je patrná rostoucí hodnota kontrakce se vzrůstající teplotou deformace, která se u duplexní oceli od teploty cca 117 C pohybuje okolo 1 %, zatímco u nástrojové oceli již kontrakce nad 1 C postupně klesá. Na obr. 3. je dvoufázová mikrostruktura duplexní oceli (austenit + ferit), která přetrvává až do vysokých teplot kolem 13 C. Tato struktura je pro tváření nepříznivá [2]. Obr. 4. CHN35VT-VD, litý stav, zv. 1 x. Fig. 4 CHN35VT-VD, cast state, enl. 1 x. Obr. 3. Duplexní ocel, T de f= 1275 C, zv. 5 x. Fig. 3 Duplex steel, T def= 1275 C, enl. 5 x. Z experimentů a dosavadní práce vyplynulo, že se tvařitelnost zkoumané oceli při teplotách nad cca Obr. 5. CHN35VT-VD, kováno K=3, zv. x. Fig. 5 CHN35VT-VD, forged K=3, enl. x. 47

3 Hutnické listy č.1/8 Z dalšího ingotu byly vyrobeny zkušební tyče a provedena zkouška tahem za vysokých teplot na plastometru SETARAM-VÍTKOVICE. Získané hodnoty charakteristik tahové zkoušky jsou uvedeny na obr. 6 a 7. Mez pevnosti klesá s rostoucí teplotou jen mírně, zúžení vykazuje do teploty 98 C pokles a pak opět nárůst hodnoty. 3. Niklové slitiny Z niklových slitin byly zkoumány jakosti INCONEL 625, INCONEL 718 a INCOLOY 925 [3]. Rámcové chemické složení je uvedeno v tab. IV. Tabulka IV. Rámcové chemické složení jednotlivých niklových slitin. Table III. General chemical composition of tested nickel based alloys hm.% C Ni Cr Mo Fe Nb Ti 625 <,1 6,93,85 7,7 6,3 3,54,18 718,2 55,96 17, 2,9 16,3 5,,98 925,3 38,95,5 2,35 33,48,35 2,7 Tavby (ingoty velikosti 2 kg) byly provedeny ve vakuové indukční peci, rámcové chemické složení slitiny je uvedeno v tab. IV. Jeden ingot velikosti 2 kg byl tepelně zpracován žíháním na 11 C 6 hodin s ochlazením na vzduchu (dále označeno jako TPZ) a jeden byl ponechán v původním litém stavu. Potom byly vyrobeny vždy čtyři kusy tyčí VÚ s průměrem 5 mm a délkou 1 mm pro provedení tahových zkoušek na zkušebním zařízení SETARAM-VÍTKOVICE. Tahové zkoušky probíhaly v intervalu teplot 9 až 1175 C přičemž rychlost pohybu upínacích čelistí byla 5 mm/min. Zkoušky byly provedeny s předehřevem 1175 C (11 C pro INCONEL 718) po dobu 5 minut. Poté následuje ochlazení na teplotu zkoušení s výdrží 1 min. Po provedení zkoušky následovalo ochlazení na vzduchu. Zjištěná mez pevnosti R m, a kontrakce Z jsou uvedeny na obr. 6 a 7. pro jakosti Incoloy 925 a roste.. Z [%] Obr. 7. Srovnání zúžení zkoušených jakostí Fig. 7 Comparison of contraction of alloys Odlité ingoty byly také využity k provedení technologické zkoušky kováním na bucharu. Pro následnou analýzu mikrostruktur byl použit optický mikroskop a elektronový mikroskop JEOL JSM 551 a pro přibližné stanovení chemického složení fází mikrosondu JCXA-733. Primární mikrostruktura byla vyvolána leptadlem V2A [4]. Ingot slitiny Inconel 625 byl kován při teplotách 115 až 95 C. Hned při prvních úběrech se objevovaly příčné trhliny jdoucí přes celý průřez ingotu. Mikrostruktura v litém stavu byla tvořena pouze velkými zrny fáze γ. (obr.8.), přičemž samotné trhliny se šířily v mezidendritických prostorách. Na základě těchto výsledků byl druhý ingot vyžíhán na teplotě 11 C. Z tohoto ingotu byly vyrobeny zkušební tyče pro zařízení SETARAM-VÍTKOVICE a provedena tahová zkouška za vysokých teplot. Výsledné ovlivnění tahových charakteristik je ilustrováno na obr. 9. a 1., kdy materiál vyžíhaný má vyšší hodnoty R m a R e, ale zároveň se u něj zvýšila i tažnost a kontrakce. Rm[MPa] Jak ze závislosti vyplývá, mez pevnosti má klesající tendenci s rostoucí teplotou, pouze Rm slitiny Inconel 718 má rostoucí tendenci. U jakosti je patrná malá citlivost meze pevnosti k nárůstu teploty. Zúžení, které charakterizuje plastické vlastnosti materiálu, s rostoucí teplotou pro slitiny Inconel 718 a 625 klesá a T[ C] Obr. 6. Srovnání meze pevnosti zkoušených jakostí Fig. 6 Comparison of axial strength of alloys Obr. 8. Inconel 625, litý stav, zv. x Fig. 8 Inconel 625, cast state, enl. x.

4 Hutnické listy č.1/8 R m, R e [M P a] Rm 625 Rm po TPZ 625 Re po TPZ 625 Re Obr. 9. Srovnání Rm a Re po TPZ slitiny Inconel 625. Fig. 9 Inconel 625, comparison of Rm and Re before and after heat treatment Obr. 11. Inconel 718, litý stav, zv. x. Fig. 11 Inconel 718, cast state, enl. x 625 Z 625 Z po TPZ 625 A 625 A po TPZ A, Z [%] Obr 1. Srovnání A a Z po TPZ slitiny Inconel 625. Fig. 1 Inconel 625, comparison of A and Z before and after heat treatment Kování slitiny Inconel 718 probíhalo při teplotách 11 až 87 C na rozměr x mm (K=3). Ve výkovku se objevily podélné trhliny a na povrchu i příčné trhliny. Vzhledem k těmto vadám bylo navrženo a provedeno tepelné zpracování žíháním na 11 C před samotným procesem kování, které proběhlo v rozsahu 11 až 93 C opět na rozměr x mm (K=3). První operace proběhla na lisu a následovaly další dvě operace prodlužování na bucharu. Výkovek byl pak již bez trhlin. Mikrostruktury výchozího a vykovaného materiálu jsou uvedeny na obr. 11 a 13. Mikrostruktura v litém stavu je tvořena shluky intermetalických částic. Z provedených analýz na elektronovém mikroskopu vyplynulo, že shluky jsou tvořeny velkým množstvím intermetalických částic a menší částice světlého kontrastu s rovnoměrnou distribucí v matrici jsou také tvořeny komplexy intermetalik, viz. detail obr. 12. Obr. 12. Inconel 718, litý stav, detail částice mimo shluky (světlého kontrastu), zv. 35 x. Fig. 12 Inconel 718,cast state, detailed view on particle outside of clumps (light contrasted), enl. 35 x. Po provedeném kování se ve struktuře objevily drobné mikrotrhliny vázané právě na shluky intermetalických částic. Příklad takové mikrostruktury je na obr. 13. Obr. 13. Inconel 718, K=2, oblast s řetízky precipitátů a trhlinami, zv. 5 x. Fig. 13 Inconel 718, forged K=2, location with chains of precipitations and cracks, zv. 5 x 49

5 Hutnické listy č.1/8 Obr. 14. Inconel 718, místo s minimální deformací, po žíhání, zv. x. Fig. 14 Inconel 718, location with minimum deformation, after annealing, enl. x Následně byl tedy ingot vyžíhán při 11 C. Mikrostruktura po vyžíhání ingotu již obsahovala pouze drobné částice intermetalik, shluky již nalezeny nebyly, viz. obr. 14. Toto potvrdily i analýzy na elektronovém mikroskopu, obr. 15. Obr. 17. Incoloy 925, litý stav, zv. x. Fig. 17 Incoloy 925, cast state, enl. x. Provedenou rtg. analýzou bylo zjištěno, že tyto jemné částice jsou nejspíše karbonitridy Nb a Ti (obr. 18.). Obr. 18. Inconel 718, litý stav po žíhání, zv. 33 x. Fig. 18 Inconel 718, cast state after annealing, enl. 33 x Obr. 15. Incoloy 925, litý stav, zv. 1 x. Fig. 15 Incoloy 925, cast state, enl. 1 x Takto připravený ingot byl překován a výsledná mikrostruktura již je velice jemnozrnná s, jen místy se objevují ojedinělé zhrublá zrna jak ilustruje obr. 16. Po provedení kování struktura jakosti Incoloy 925 vykazuje typickou zdeformovanou strukturu (texturou) s viditelnými deformačními dvojčaty, obr. 19. Obr. 19. Incoloy 925, kováno K=3, zv. 1 x. Fig. 19 Incoloy 925, forged K=3, enl. 1 x. Obr. 16. Inconel 718, kováno po žíhání K=3, zv. x. Fig. 16 Inconel 718, forged after annealing K=3, enl. x. 4. Závěr Jakost Incoloy 925 v litém stavu měla mikrostrukturu tvořenou hrubými zrny γ s velmi jemnými částice rovnoměrně rozdělenými v matrici, viz. obr Na základě našich zkušeností s problematikou tváření vysokolegovaných ocelí [5, 6, 7, 8] jsme následně navázali na výzkum tvařitelnosti u slitin na bázi niklu. Získané výsledky lze shrnout do následujících bodů:

6 Hutnické listy č.1/8 o Na vybraných druzích niklových slitin jsme vyzkoušeli použití univerzálního plastnometru SETARAM-VÍTKOVICE pro zkoušení netradičních materiálů tohoto typu. o První provedené experimenty nám umožní následně provést detailnější studium tvařitelnosti těchto slitin za použití renovovaného zkušebního zařízení SETARAM-VÍTKOVICE pro analýzy vlivu dalších parametrů tváření. o Z dřívějších prací [7, 9] je zřetelný výrazný vliv rychlosti deformace na tvařitelnost jak u vysokolegovaných ocelí tak u slitin niklu. o Vzhledem k jinému bázovému prvku slitin niklu vykazuje mikrostruktura těchto jakostí jisté odlišnosti od mikrostruktury oceli. Také pohyb dislokací při deformaci a tedy deformační zpevnění má svoje specifika [1, 11, 12], čímž získává originální vlastnosti vhodné pro jejich využití v aplikacích, kde by klasické materiály nebylo možno použít. o Z provedených mikrostrukturních analýz se jeví jako hlavní materiálový faktor limitující tvařitelnost mikrostrukturní nehomogenita odlitých ingotů. Tuto nestejnorodost vstupního stavu je nutno redukovat použitím vhodného tepelného zpracování před samotným procesem kování. o Vzhledem k šíři problematiky přesného stanovení fázového složení a nutnosti využití vhodného analytického zařízení se tato práce nezabývala detailním vyhodnocováním mikrostrukturních stavů zkoumaných niklových slitin. o Takto získané poznatky pak již bude možno využít jako opěrné poznatky při tvorbě technologického postupu kování niklových slitin, které lze metalurgicky připravit s využitím stávajícího licího zařízení společnosti VÍTKOVICE-Výzkum a vývoj, spol. s r.o. Literatura [1] BOŘUTA, J., GEMBALOVÁ, P., OMACHT, D., BOŘUTA, A., KUBÁNEK, Z., KUBINA, T., SCHINDLER, I.: Plastometrický výzkum deformačního chování řízeně tvářených materiálů. Hutnické listy č.1, 8, roč. LXI. [2] UNUCKA, P., VICHNAR, M., BUŘUTA, A.: Tvařitelnost za tepla vysocelegovaných ocelí a slitin. In.: Sborník přednášek 6. Kovárenská konference , hotel SKI Nové Město na Moravě. Svaz kováren ČR, Ostrava: 7. ISBN: [3] BOŘUTA, J., UNUCKA, P.: Vývoj progresivních metod tváření oceli a slitin pro náročné použití. Dílčí zpráva D-33/6. VÍTKOVICE-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Ostrava, 6. [4] UNUCKA, P., BOŘUTA, J., LONGAUEROVÁ, M.: Microstructure of forged nickel alloys. In: Acta Metallurgica Slovaca, 13, 7. Hutnická fakulta Technická universita v Košicích, Košice: 7, , ISSN: [5] UNUCKA, P.: Možnosti legování vysoce manganových ocelí na bázi klasické Hadfieldovy oceli se zaměřením na legování dusíkem. Literární rešerše. VÍTKOVICE-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Ostrava: 7. [6] HADASIK, E., SCHINDLER, I.: Plasticity of metallic material. Silesian University of Technology, Gliwice: 4, ISBN [7] UNUCKA, P., BOŘUTA, J., KOCICH, R., JELEN, L., BOŘUTA, A.: Oceli na výrobu kovacích zápustek.in. XIII. Międzynarodowa konferencja Forming 6, Szczawnica. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej Politechnika Śląska, Katowice: 6. ISBN [8] BOŘUTA,J., VICHNAR, M., UNUCKA,P.: Vývoj technologie výroby ledeburitických ocelí. Studie S-3/6, VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Ostrava: 6. [9] PETRUŽELKA, J., SONNEK, P., BOŘUTA, J.: Tvařitelnost superslitiny INCO 718 za tepla hodnocená podle DDM a krutové zkoušky. In. Book of Abstract 8th Int. Conference Technology 3. Bratislava: 3, p.132. [1] HAKL, J., PECH, R.: Žárupevné slitiny vlastnosti, technologie, užití. SVÚM Praha. [11] PATONA, B., E.: Žaropročnosť litějnych nikělěvych splavov i zaščita ich ot okislěnija. Akaděmia nauk ukrajinskoj SSR. Kiev: [12] Poděkování: Tento příspěvek byl vypracován za finančního přispění Recenze: Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. MŠMT v rámci programu Výzkumného záměru č. MSM celostátní konference se zahraniční účastí TEORIE A PRAXE VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ OCELI dubna 8 Hotel RELAX, Rožnov pod Radhoštěm Česká Republika 51

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR. společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR. společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR společnosti MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Identifikační kód VZ MSM 258 708 0701 Název výzkumného záměru Příjemce Vykonavatel Odpovědný řešitel Plánovaná doba řešení Výzkum a ověření

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

VLIV PARAMETRŮ TERMOMECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VÝSLEDNOU MIKROSTRUKTURU TRIP OCELI S VYSOKÝM OBSAHEM HLINÍKU EFFECTS OF THERMOMECHANICAL PROCESSING PARAMETERS ON FINAL MICROSTRUCTURE OF ALUMINIUM BEARING

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření za tepla, volné kování Ing. Kubíček

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování

Co se skrývá za zobrazením ve světlém poli! Režimy metalografického zobrazování Článek byl napsán panem G. Vander Voort (Director of Research and Technology, Buehler Ltd.) a byl původně publikován v Buehler's Tech-Notes Volume 1, Issue 3 publikovaných firmou Buehler a je zde publikován

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum

Regionální materiálově technologické výzkumné centrum MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. Regionální materiálově technologické výzkumné centrum Prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE (OP VAVPI), JEHO ÚLOHA A CÍLE

Více

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm]

Síla [N] 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 Posunutí razníku [mm] zkušebnictví, měřictví, laboratorní metody Testování provozovaných svarových spojů ocelových konstrukcí Testing of the Exploited Weld Joints of Steel Structures Doc. Ing. Karel Matocha, CSc., MATERIÁLOVÝ

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a

SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe. DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS. Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a SNÍŽENÍ OBSAHU ŽELEZA VE SLITINÁCH AlSiCuMgFe DECREASE OF IRON CONTENTS IN AlSiCuMgFe ALLOYS Jan Šerák, Dalibor Vojtěch, Pavel Novák, Václav Šefl a a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY

UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY VÝUŽITÍ VÝKOVKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU UTILIZATION FORGED PIECES FROM MAGNESIUM ALLOYS IN AUTOMOTIVE INDUSTRY Miroslav Greger a Vlastimil Karas b Michal Vlček c Barbora Kuřetová

Více

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTREME DEFORMATION CONDITIONS ON METAL

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni-P ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala

Více

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění.

KOVOLIT, a.s. Firma má 4 provozy: slévárnu, kovárnu, nářaďovnu a CNC obrábění. profil společnosti KOVOLIT, a.s. Nádražní 344, 664 42 Modřice Česká republika Tel: Slévárna: +420 532 157 587 Kovárna: +420 532 157 545 Obrobna: +420 532 157 587 Nářaďovna: +420 532 157 477 Fax: +420 532

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU

PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU PENETRACE TENKÉ KOMPOZITNÍ DESKY OCELOVOU KULIČKOU : Ing.Bohuslav Tikal CSc, ZČU v Plzni, tikal@civ.zcu.cz Ing.František Valeš CSc, ÚT AVČR, v.v.i., vales@cdm.cas.cz Anotace Výpočtová simulace slouží k

Více

Instrukce pro autory přednášek a posterů

Instrukce pro autory přednášek a posterů 19. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů 18. - 20. května 2010 Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika, EU Instrukce pro autory přednášek a posterů Vážené dámy, vážení pánové, Sborník se

Více

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ Ondřej Žáček, Miroslav Liška Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava,www.mmvyzkum.cz Radek Kovář Evraz Vitkovice Steel a.s., Ostrava, www.vitkovicesteel.cz

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Svařování duplexních nerezavějících ocelí

Svařování duplexních nerezavějících ocelí Svařování duplexních nerezavějících ocelí KOMPLETNÍ SORTIMENT SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ STRENGTH THROUGH COOPERATION Duplexní svařovací materiály a technická podpora nejvyšší kvality Aplikace duplexních ocelí

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

Teplotní režim svařování

Teplotní režim svařování Teplotní režim svařování Jednoduchý teplotní cyklus svařování 111- MMAW, s=3 mm, 316L, Jednoduchý teplotní cyklus svařování Svařování třením Složitý teplotní cyklus svařování 142- GTAW, s=20mm, 316L Teplotní

Více

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva

statigrafie barevných vrstev identifikace pigmentů určení složení omítek typ pojiva a kameniva, zrnitost kameniva Chemicko-technologický průzkum Akce: Průzkum a restaurování fragmentů nástěnných maleb na východní stěně presbytáře kostela sv. Martina v St. Martin (Dolní Rakousko) Zadání průzkumu: statigrafie barevných

Více

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OCELI EUROFER VYVÍJENÉ PRO FÚZNÍ ENERGETIKU FATIGUE PROPERTIES OF EUROFER STEEL DEVELOPED FOR FUSION APPLICATION Ivo Kuběna, Tomáš Kruml, Pavel Hutař, Luboš Náhlík, Stanislav Seitl,

Více

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1

CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING. CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 CREEPOVÉ PORUŠOVÁNÍ SLITINY MgY3Nd2Zn1Mn1 LITÉ METODOU SQUEEZE CASTING CREEP FAILURE OF SQUEEZE CASTING ALLOY MgY3Nd2Zn1Mn1 Hnilica, F. a), Janík, V. a), Očenášek, V. b), Smola, B. c), Stulíková, I. c)

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

InnovatIon InovaCE CS

InnovatIon InovaCE CS Innovation INOVACE CS 2 Nová rodina CF sort Korozivzdorné sorty Korozivzdorné sorty CF-S18Z zvýšená lomová houževnatost dovoluje nasazení velmi jemnozrnné sorty pro aplikace s vyšším ohybovým namáháním

Více

DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF MATERIAL PROPERTIES OF FIRE RESISTANT STEELS

DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF MATERIAL PROPERTIES OF FIRE RESISTANT STEELS VÝVOJ OVĚŘOVÁNÍ VLSTNOSTÍ KONSTRUKČNÍH OELÍ SE ZVÝŠENOU OOLNOSTÍ PROTI POŽÁRU EVELOPMENT N VERIFITION OF MTERIL PROPERTIES OF FIRE RESISTNT STEELS Zdeněk Kuboň, Šárka Stejskalová, Ladislav Kander Materiálový

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41

t-tloušťka materiálu te [mm] C Ce 25 < 0,2 < 0,45 37 < 0,2 < 0,41 NÍZKOUHLÍKOVÉ OCELI Nízkouhlíkové oceli: svařitelné oceli (požadována především vysoká pevnost) oceli hlubokotažné (smíšené pevnostní vlastnosti ve prospěch plastických) Rozdělení svař. ocelí: uhlíkové

Více

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic

Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2011 November 9-11, 2011 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic SROVNÁVACÍ NEDESTRUKTIVNÍ TESTY MATERIÁLU AUTODÍLŮ COMPARATIVE

Více

Krystalizace ocelí a litin

Krystalizace ocelí a litin Moderní technologie ve studiu aplikované fyziky reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0018. Krystalizace ocelí a litin Hana Šebestová,, Petr Schovánek Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikáln lního

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Kap. 1 Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba Informační a vzdělávací centrum kompozitních technologií & Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky FS ČVUT v Praze 26. října 2007 1

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů

Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Historie velkých havárií - vývoj v oblasti zkoušení materiálů a studia mezních stavů Motto: No man is civilised or mentally adult until he realises that the past, the present, and the future are indivisible.

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla

Kovaná hliníková kola Alcoa. Fakta a čísla Kovaná hliníková kola Alcoa Fakta a čísla VÍTE, ŽE? Kola Alcoa jsou nejpevnější Každé z těchto kol vzniká z jednoho kusu nerezavějící hliníkové slitiny o vysoké pevnosti. Pomocí lisu o síle 8000 tun je

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor strojírenská technologie: Poskytuje budoucím inženýrům potřebný přehled, kvalitní znalosti

Více

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex.

KaBeDeX spol. s r.o., Březová 616/9, 734 01 Karviná-Ráj tel. +420 596 515 202, fax + 420 516 755, e-mail: info@kabedex.cz www.kabedex. 1 Obsah Profil společnosti 3 Důlní výztuž 4 Hydraulické stojky 10 Spojovací materiál pro důlní výztuž 12 Kontakt 14 Důlní výztuž 2 Důlní ocelová výztuž se používá při zakládání dlouhých důlních děl uhelných

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tažení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tažení Ing. Kubíček Miroslav Číslo: Kubíček

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn?

Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Jak je to se zaručenou svařitelností a s ocelí na stavbu bugyn? Když jsme měli s ing. Stránským v Dobřanech kolektivní schůzku kvůli novým TP, byl jsem Jardou Nikodémem veřejně upozorněn, že mnou použitá

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

ϑ 0 čas [ s, min, h ]

ϑ 0 čas [ s, min, h ] TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ 1 KOVOVÝCH MATERIÁLŮ Obsah: 1. Účel a základní rozdělení způsobů tepelného zpracování 2. Teorie tepelného zpracování 2.1 Ohřev 2.2 Ochlazování 2.2.1 Vliv rychlosti ochlazování na segregaci

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za

Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry k pochopení vazeb mezi chováním kovových, keramických a polymerních materiálů za Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Studijní obor Materiálové inženýrství ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálových věd a inženýrství vychovává bakaláře a inženýry

Více

1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování

1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování 1 Co je to apercepce 1 účelově zaměřené vnímání podmíněné zkušenostmi 2 činnost vedoucí k vyvolání instinktivního chování 3 naučené chování 2 Mezi významné osobnosti psychologického směru behaviorismus

Více

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T

INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T INFORMÁTOR Č E S K Á S L É V Á R E N S K Á S P O L E Č N O S T Divadelní 6 Telefon, fax: 542 214 481 Zodpovídá: P. O. Box 134 Mobil: 603 342 176 Mgr. František Urbánek 657 34 Brno E-mail: slevarenska@volny.cz

Více