METODIKA 01 STUDENTSKÁ FIRMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA 01 STUDENTSKÁ FIRMA"

Transkript

1 METODIKA 01 STUDENTSKÁ FIRMA Mgr. Jiří Blahník 1

2 0 Úvod Studentská firma je klasickou aplikací klasické poučky J. A. Komenského Škola hrou. Žáci se praktickou formou učí aplikovat teoretické poznatky získané v hodinách odborných předmětů, ale i v hodinách učební praxe. Žáci tak mají šanci si probranou látku samostatně vyzkoušet, což vede k přípravě na jejich budoucí samostatnou činnost. Studentská firma eliminuje činnost pedagoga na minimum, žák je z pozice obchodníka nucen jednat flexibilně, musí se rozhodovat a reagovat bez hlubší korekce pedagogem. Na druhé straně však je denně kontrolován a tak se učí nést odpovědnost za svoje jednání. Studentská firma se tak stává významným prvkem ve výchově žáků, protože je učí zodpovědnosti, samostatnosti; na rozdíl od různých softwarových fiktivních firem, jakkoli dobře provedených, kde žáci prakticky nejsou motivováni ničím, kromě výsledku, je firma realitou, kde žák nese odpovědnost za své chyby. 0.1 Východiska pro založení firmy v RVP 1 Projekt studentské firmy vychází z požadavků RVP pro obor Ekonomika a podnikání, který klade důraz na lepší uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce a jejich připravenost dále se vzdělávat, popřípadě se bezproblémově rekvalifikovat, a vést kvalitní osobní i občanský život a zvýšení kvality a účinnosti středního odborného vzdělávání Východiska obsažená v kapitole 3.1. Klíčové kompetence 2 Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: 1 citace jsou z RVP Ekonomika a podnikání, strany V tomto oddíle jsou uvedeny pouze dvě kompetence, samozřejmě ale i v ostatních bychom našli návaznost na SF 2

3 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti Východiska obsažená v kapitole 3.2 Odborné kompetence 3 Kapitola 3.2 Odborné kompetence obsahuje v bodech a-f následující: a) Zajišťovat typické podnikové činnosti b) Efektivně hospodařit s finančními prostředky c) Zajišťovat obchodní činnost podniku d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 0.2 Cíl vytvoření studentské firmy Studentská firma se stane učební pomůckou pro zastřešení a provázání různých předmětů a žáci si prakticky vyzkouší vědomosti získané v teoretických předmětech a ve cvičeních. Dalším důvodem vytvoření studentské firmy je zvýšení motivace žáků při osvojování si znalostí z odborných předmětů a pochopení vztahů, které jim, díky jejich věku, činí problémy. Samostatná činnost v konkrétních a skutečně praktických činnostech jim ukáže, že teoretické poznatky jsou v praxi použitelné a žáci se tak neučí zbytečnosti, jak jsou mnohdy, díky neznalosti reálného života, přesvědčeni. Studentská firma si klade za úkol rozvést žákovu schopnost samostatně pracovat, dále přiblížit žákovi základní pohyb v obchodě, kdy žáci samostatně zboží nakoupí, prodají a o všem povedou denní evidenci v počítačových programech. Žáci si tak prakticky ověří teoreticky získané poznatky a získají tak důkaz o smyslu teoretických předmětů. Žáci se rovněž účastní praxe v podnicích a institucích spolupracujících s naší školou. Žáci pracují s účetními doklady 3 I zde platí totéž, co v předchozím oddíle. I v jiných kompetencích bychom nalezl i návaznost na SF. Jmenujme například Matematické kompetence, které žákům ve firmě občas činí problémy. 3

4 (kontrola, zakládání, archivace) a s kancelářským softwarem (tvorba statistických přehledů, tabulek, grafů apod.). Cílem studentské firmy se tak stávají následující výstupy (zpracováno ve shodě s RVP): a) Zajišťovat typické podnikové činnosti: žáci si prohloubí znalosti a seznámí se se zajištěním zásobování, zpracováváním dokladů souvisejícími s evidencí zásob a prodeje, vedou základní administrativu a uplatňují obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery b) Efektivně hospodařit s finančními prostředky: žáci si procvičují provádění platebního styku a zpracování dokladů souvisejících s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem, sestavovaní kalkulace výrobků a služeb, procvičují si principy tvorby cen, účtování pohledávky, závazků, nákladů, výnosů, provádění účetní závěrky a uzávěrky c) Zajišťovat obchodní činnost podniku: žáci se podílejí a vedou obchodní jednání a připravují podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb, provádějí a zajišťují nákup a prodej zboží, vyhotovují typické písemnosti v normalizované úpravě, dále se činnost zaměřuje na to, aby ovládali propagaci výrobku nebo služby, uplatňovali poznatky psychologie prodeje, vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti, znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je prezentovat zákazníkovi, znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků), osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, žáci se naučí chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovat stanovené předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti a dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, včetně zohledňování požadavků klienta (zákazníka, občana) f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 0.3 Vyučovací metody používané ve studentské firmě Vyučovací metody teoretické východisko Vyučovací metody jsou způsoby předávání a osvojování vědomostí, dovedností a způsobilostí. Prostřednictvím metod se uskutečňuje vazba cíle a obsahu pedagogického procesu s jeho výsledkem, který je dán změnami ve vědomostech, dovednostech a postojích žáků. Stupeň korelace mezi cílem a výsledky ukazuje mimo jiné i účinnost použitých metod. Metody se realizují v procesu osvojování konkrétního obsahu, jsou spjaté se specifikou 4

5 vyučovacího předmětu a konkrétními didaktickými úlohami. Učitel musí být s různými vyučovacími metodami dostatečně obeznámen, aby mohl v konkrétní situaci volit jejich optimální kombinaci. Ve vyučovacím procesu se mohou různé metody střídat nebo uplatňovat souběžně. Volba vyučovací metody záleží na řadě faktorů, které musí učitel vzít v úvahu již při přípravě vyučovací hodiny (úroveň žáků, vybavení školy a třídy aj.). Volbu metody ovlivňují tyto faktory: učivo (tzn. předmět, téma konkrétní vyučovací hodiny), věk žáků, intelektové předpoklady a učební zkušenosti žáků, organizační forma vyučování vybavení školy (laboratoře, počítače, didaktická technika, knihovna, atd.), profesionální a osobnostní předpoklady učitele Vyučovací metody praktické zařazení ve výuce 5 Informačně receptivní metoda dosahuje svého cíle předáváním hotových informací žákům. Používá se hlavně při předávání firmy a je realizována jak vyučujícím, tak i samotným žákem. Tomu tak slouží k zopakování a upevnění získaných praktických dovedností. Reproduktivní metoda je metodou organizovaného opakování způsobu činnosti, žák je stavěn do situace, kdy musí reprodukovat předvedené dovednosti a v teoretickém vzdělávání získané vědomosti. Tato metoda se bude používat během celé činnosti žáka ve studentské firmě. Slouží k upevnění látky, se kterou se žák seznámí teoreticky v hodinách a kterou si vyzkouší v rámci cvičení. Ve firmě pak tyto dovednosti rozvede, na rozdíl od praktických cvičení musí získané informace použít samostatně, bez další asistence učitele. To před něj staví problém, který skutečně musí samostatně vyřešit, což nenásilně učí žáky flexibilitě. Reproduktivní metoda se použije i při předávání firmy nastupujícímu žákovi, kdy prodejce seznámí svého nástupce s během firmy. Tak se prohloubí znalosti, které žák získal, tak i žák získá dojem, že jeho činnost byla skutečně smysluplná. Heuristická metoda - jedná se o osvojování zkušeností z tvořivé činnosti prostřednictvím jednotlivých etap. Slouží ke vtažení žáka do řešení problému praxe a tím ke zvýšení motivace jeho činnosti. Žák si díky samostatné činnosti uvědomuje své schopnosti. K tomu napomáhá předpokládaný zájem o firmu (žáci smějí opustit školu pouze 1x za den, čili nákupy budou moci provádět pouze ve firmě). Dále si žáci nepochybně ověří své schopnosti a zjistí zlepšení vlastní činnosti během týdenní praxe. Motivací jistě bude i finanční zisk Ve výuce jsou použity hlavně metody, které vyžadují samostatnost žáka. Na druhou stranu ale jsou použity i metody, které přinášejí žákovi hotové informace, což je zdůvodněno právě věkem žáka, rychlostí zapracování se atd. Rozdělení metod se samozřejmě může lišit dle autorů, pro tento manuál vycházíme z uvedených internetových stran. 5

6 Projektová výuka - žákovi je zadán projekt = úkol vyžadující využití komplexu znalostí z více předmětů, vyhledávání či sběr dat, třídění a posuzování dat, hodnocení dosaženého cíle, zpracování písemné, prezentační či jiné. Činnost studentské firmy je projektem sám o sobě. Více méně tato forma vyučování je shrnutím metod předchozích. Výše uvedené metody jasně ukazují na to, že studentská firma se stane silným motivačním prostředkem. Praktická, a hlavně samostatná činnost se stane významným edukativním prvkem ve studiu. Žáci jsou motivováni jak ziskem, který budou vytvářet, tak samostatnou činností, při které si dokáží svoji samostatnost. Z hlediska Bloomovy taxonomie se pak jedná o rozvíjení všech hladin (znalostních dimenzí), zejména pak jejich horních hladin tvoření a aplikování. Studentská firma se tak stává skutečně jedním z cílů vyučování vychovat flexibilního a praktického jedince, který bude mít předpoklady pro vykonávání vlastní samostatné činnosti, tak je i atraktivní zaměstnancem pro zaměstnavatele, neboť bude mít za sebou samostatnou činnost. Vedle toho se studentská firma stane důležitým prvkem v mezipředmětových vztazích, kdy žák nebude hodnocen pouze v oblasti odborných předmětů, tak i v oblasti předmětů všeobecných předmětů, zejména z hlediska komunikace a slohové úrovně. Do budoucna by žáci mohli předkládat i zprávu v cizím jazyce, což by je připravovalo na komunikaci se zahraničními partnery. 6

7 1 Zapracování studentské firmy do ŠVP Následující kapitola se věnuje zařazení studentské firmy do ŠVP a mezipředmětovým vztahům. Dle ŠVP pro obor Ekonomika a podnikání je výuka je tvořena třemi navzájem propojenými složkami (všeobecnou, odbornou, praktickou). Ty profilují žáka a jsou předpokladem pro jeho kvalitní a komplexně pojatou přípravu na jeho budoucí povolání. Pojetí výuky vybízí žáka k rozvoji univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, aplikaci znalostí a uplatnění na trhu práce. Tomu napomáhají i metody výuky, které rozvíjejí samostatné myšlení, vlastní aktivitu, schopnost analyzovat problém, soutěživost a skupinovou práci. Tyto metody pak vedou k aktivizaci žáka při hodině a napomáhají hlubšímu zažití vyučované látky. 1.1 Organizace výuky a) Praktická cvičení Praktická cvičení z účetnictví slouží k rozvoji schopnosti prakticky aplikovat teoretické znalosti získané v hodinách účetnictví. Výuka zahrnuje účtování na PC s využitím účetního softwaru. Toho mohou žáci využít jak v soukromém životě, tak při vedení ve studentské firmě. b) Žákovské soutěže V závěru školního roku jsou ověřovány klíčové kompetence žáků prostřednictvím soutěží dovedností, kterých se účastní žáci 1. až 3. ročníku. Cílem těchto soutěží je ověřit, jak jsou žáci schopni aplikovat získané znalosti při provádění praktických úkolů vycházejících z reálných situací jejich budoucího profesního života. Studentská firma se svým výstupem podílí na přípravě žáků pro zvládnutí otázek z oblasti ekonomiky. c) Praxe Praxe žáků je členěna takto: - učební praxe - odborná praxe o odborná praxe bloková (OPX) o individuální odborná praxe (IPX) Učební praxe Cílem předmětu je praktické procvičení znalostí získaných v předmětech ekonomika, účetnictví, marketing, management a právní nauka. Důraz je kladen na schopnost založit a zrušit firmu, na znalosti a dovednosti v oblasti daní, mezd, účetnictví, hospodaření podniku a jeho financování, dále na schopnost aplikace právních předpisů a marketingových dovedností. Cílem je připravit žáky na reálné ekonomické podmínky z pozice zaměstnavatele, zaměstnance nebo podnikatele. V 1. ročníku dochází k výuce účetního softwaru, v prostředí naší školy je využíván program ÚČTO. Látka, která je potřebná pro zvládnutí vedení studentské firmy, je probírána v následujících okruzích: 7

8 i) Úvod firma v oblasti obchodu a služeb ii) Distribuční cesty, dodavatelé iii) Objednávání zboží iv) Zásobování v) Reklamace u dodavatele vi) Inventarizace Po absolvování 1. ročníku žák tedy získává předpoklady pro vedení firmy. Individuální odborná praxe Individuální odborné praxe se účastní žáci 1. až 3. ročníku. Žáci se na praxi postupně střídají podle předem schváleného harmonogramu. Každý žák absolvuje v každém pololetí jeden týden individuální praxe. V rámci individuální odborné praxe v 1. ročníku žáci získají základní přehled o fungování podniku a jeho organizační struktuře. Žáci se seznámí se základními doklady (objednávka, dodací list, faktura, příjemka, výdejka, apod.), účastní se přejímky zboží a vyřizování reklamace, vykonávají jednoduché administrativní a manuální úkony. Individuální praxe v 1. ročníku probíhá v podnicích a institucích spolupracujících s naší školou. V rámci individuální odborné praxe ve 2. a 3. ročníku žáci samostatně zajišťují chod studentské firmy. Důvodem zařazení žáků do studentské firmy ve dvou ročnících je rozdělení školy do dvou budov (viz dále). d) Zbožíznalství Žák získá základní odborné znalosti v oblasti zbožíznalství, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování jak při studiu, tak v reálném životě. Žák se naučí orientovat ve zbožíznalecké a obchodně provozní činnosti a případným následným studiem se může stát odborníkem v sortimentu zboží potravinářském i průmyslovém. Cílem předmětu je také naučit rozlišovat vlastnosti a využitelnost základního sortimentu zboží, znát ochranu a správné skladování a zacházení se zbožím. Tyto znalosti uplatní v individuální i týmové práci. Žák se naučí jednat zodpovědně, bude schopen se samostatně zapojit a přizpůsobit se prostředí, které ho obklopuje, vyrovnávat se s problémy a situacemi, které nastanou. Při týmové práci je kladen důraz na kvalitu plněných úkolů, schopnost žáka komunikovat s týmem, a tak společně dosáhnout cíl vzdělávání. Znalosti z předmětu lze využít i ve vedení studentské firmy, zejména díky tematickým celkům: i) Užitné vlastnosti zboží, užitná hodnota, hodnocení a ochrana zboží ii) Vlivy působící na zboží a ochrana zboží před těmito vlivy iii) Poživatiny iv) Potraviny v) Nápoje nealkoholické a alkoholické e) Ostatní předměty 8

9 Samozřejmě, že vedení studentské firmy je přímo, nebo nepřímo, zapracováno do dalších předmětů. Systematizaci v mezipředmětových a mezioborových vztazích a začlenění do jednotlivých předmětů ukazuje následující tabulka: Předmět Tematický celek Učivo ve vztahu k praktickému projektu Studentská firma Individuální praxe Učební praxe Účetnictví Marketing Propagace Cizí jazyk, český jazyk Informační a komunikační technologie Obchodní korespondence Zbožíznalství Studentská firma Daňová evidence, práce s podnikovým softwarem; Účetnictví na počítači Pokladna, inventarizace pokladny, peníze na cestě, ceniny; Charakteristika daňové evidence Deník příjmů a výdajů Evidence majetku a závazků; Pojem, ocenění, nákup včetně DPH, spotřeba materiálu, nákup a prodej zboží; Účtování výrobků Cena; Komunikace; Distribuce Propagace v obchodní a společenské sféře logo, plakát; Propagace výrobku Témata vztahující se ke komunikaci a psaní odborných zpráv Témata vztahující se k základnímu ovládání počítače a počítačových periferií; Operační systémy; Kancelářské softwarové balíky Předmět jako takový připravuje žáka na psaní úředních dokumentů a práci v kancelářských aplikacích Prakticky všechna témata, zejména skladování a složení zboží Vzhledem k tomu, že žáci budou provádět elektronickou evidenci, je absolvování praktických cvičení nezbytnou průpravou Žáci budou denně provádět základní účetní operace inventuru zboží, budou sledovat zisk, elektronicky vše evidovat Stanovení ceny, distribuce zboží a komunikace jsou nezbytnou součástí činnosti, projevují se i v hodnocení žáka Žáci budou schopni vytvořit základní upoutávky na zboží, ale i firmu samotnou Žák bude předkládat zprávu o činnosti v písemné podobě učitelům daného jazyka s tím, že dodrží normu, která je v dané zemi závazná. Normy pro psaní zpráv v českém Žáci budou používat výpočetní techniku, musejí mít znalosti o tisku dokumentů, zpracují zprávu v elektronické podobě Žáci napíší zprávu o činnosti v dané normativní úpravě Žáci podají zákazníkovi zprávu o složení výrobku; provedou správné uskladnění Praktická psychologie Všechna témata Žáci se připravují na komunikaci se zákazníkem, získávají komunikační návyky, učí se používat gestikulaci 9

10 2 Vlastní realizace a popis činnosti žáků a pedagogů 2.1 Vlastní organizace Vlastní studentská firma se bude skládat ze dvou prodejen, které budou obsluhovat žáci v rámci individuální praxe. Ta bude uskutečňována vždy v týdenních cyklech. Organizace vychází z dispozice školy, která je rozdělena do dvou budov. V hlavní budově je umístěno asi 600 žáků a v odloučeném pracovišti asi 200 žáků. Z toho plyne i organizace praxe, kdy žáci 2. ročníků budou soustředěni převážně do odloučeného pracoviště, kde získají základní znalosti a seznámí se s během prodejny v menším prostoru, a žáci 3. ročníků budou zajišťovat prodejnu v hlavní budově, kde se předpokládá větší zájem. Firma bude zajišťovat prodej od pondělí do pátku s tím, že se předpokládá pracovní doba od 7.30 do od pondělí do čtvrtka. V pátek dojde ke zkrácení pracovní doby z důvodu týdenní uzávěrky a předání firmy dalšímu žákovi. 2.2 Sortiment Sortiment, nabízený firmou, můžeme rozdělit do několika kategorií: a) stálý b) na objednávku c) zvláštní objednávky a) Stálý sortiment Ten bude tvořen zejména nealkoholickými nápoji, cukrovinkami na přání žáků se objeví i cereálie a Müsli-tyčinky. Vedle tohoto se objeví i papírové kapesníky, psací potřeby a na přání pedagogů i mléčka do kávy. Nápoje budou jednak balení vody 1,5 l, a to s příchutí i bez příchutě, jednak pak oblíbené energetické nápoje, menší balení ovocných džusů a mléka. Podmínkou je trvanlivost výrobku. Oplatky, cereálie, croissanty atd. pak budou tvořit potraviny, které je možno považovat za svačinové. Jejich hlavním úkolem je nabídnou žákům svačinu a omezit tak opouštění školy o přestávkách z důvodu koupě zapomenuté svačiny. Mezi cukrovinky na přání žáků patří čokoládové tyčinky, lízátka, různé druhy bonbonů, čokolády a na přání pedagogů i dárkové balíčky, které je možno věnovat při oslavách jmenin, či narozenin, jednotlivých členů pedagogického sboru. b) Na objednávku Potraviny na objednávku budou tvořeny nabídkou studené kuchyně (viz příslušný projekt). Předpokládá se denní nabídka baget, hamburgerů, 2x týdně pizza, tortilla, 1x týdně řízková bageta, popř. chléb s řízkem. K nabídce patří i cukrářské výrobky. Vzhledem k trvanlivosti potravin bude tyto nutno předem objednat. c) Zvláštní objednávky Mezi zvláštní objednávky patří nabídka studené kuchyně, zejména cukrářské výrobky, dorty, obložené chlebíčky apod minizákusky, oblož. Mísy, ván. cukroví. Guláš, 10

11 sekaná.nepředpokládá se sice zájem žactva, ale pedagogického sboru. Finanční vyrovnání ovšem bude provádět studentská firma. Podkapitola Sortiment je pouze orientační. Nabídka se může lišit podle zájmu žáků a pedagogů, včetně dispozic cvičné kuchyně. Variabilita ovšem není na škodu, naučí žáky flexibilitě a komunikaci se zákazníkem a dodavatelem. Stejně tak zjišťování zájmu trhu patří k ověření znalostí marketingu. 2.3 Vybavení firmy Firma bude umístěna ve specializované místnosti s uzamykatelnými dveřmi a prodejním okénkem. Další výbava bude tvořena počítačem s tiskárnou a příslušným softwarem. Software se bude sestávat z operačního systému, kancelářského balíku a účetního programu. Pro účely prodeje bude ve firmě umístěn prodejní regál(y) a chladící zařízení, kde budou uskladněny potraviny podléhající zkáze, počítá se i s mléčnými výrobky a s výrobky studené kuchyně, jako jsou bagety s dresingem, cukrovinky atd. Dále zde bude umístěno umyvadlo s tekoucí vodou, prodejní pult, stolek pod počítač a židle. Nezbytnou součástí budou i hygienické potřeby, koště a kbelík. 2.4 Zásobování, určení koncové ceny a zisk Firmy velkosklady, velkododavatelé, nasmlouvá škola; poč cena + 10 % zavedli sami; zisk produktivní práce +ekonomky zeptat. 2.5 Hygienické předpisy Hyg. Vyhláška 137/7 společ. Stravovávání, zdravoitní průk 2.6 Příprava na práci ve studentské firmě Na činnost se žáci připravují v průběhu 1. ročníku v učební praxi a v předmětu Zbožíznalství. Oba předměty si kladou za cíl vybavit žáky kompetencemi na obsluhu a vedení studentské firmy. Žáci se také setkávají se SW, který budou používat. Žáci se i prakticky seznamují s administrativními a ostatními dokumenty, v rámci praxe navštíví studentskou firmu a seznámí se s jejím během. Zbožíznalství pak žáky vybaví znalostmi potřebnými pro zajištění chodu, zejména pak se záruční dobou, rozdělením potravin a dalšími potřebnými znalostmi. Vedle toho jsou žáci v předmětu vedeni k dialogu, který mohou použít v praktické činnosti. Ve 3. ročníku si pak mohou ověřovat i poznatky z předmětu Psychologie prodeje. 2.7 Činnost žáků Jak již bylo uvedeno, žáci budou ve firmě pracovat v rámci týdenní individuální odborné praxe. Na základě uvedených cílů a metodice se žáci budou podílet na samostatném běhu celé firmy. Jejich hlavními úkoly bude každodenní zjišťování stavu skladových zásob, zásobování chybějícími výrobky a zajištění zásobování výrobky studené kuchyně. Pro tuto činnost budou přijímat objednávky, které budou zajišťovat zásobení na další den. Současně budou provádět 11

12 vyúčtování, a to jak cvičné kuchyni, tak i dalším dodavatelům. Žáci budou schopni podat základní informace o výrobcích, zejména pak o výrobcích studené kuchyně. Nedílnou součástí bude i vedení administrativní agendy a účtování v elektronické podobě, každý den bude provedena uzávěrka. Chod firmy pak bude sledovat kvalifikovaný učitel. Ten bude vedle kontroly účetnictví i dohlížet na žákovu činnost při prodeji, zejména na jeho chování k zákazníkovi. Žák po skončení činnosti ve firmě předá veškerou agendu určenému spolužákovi s tím, že mu vysvětlí principy fungování firmy. Dále po skončení předá zprávu o své činnosti určenému pedagogovi, kterému shrne svoji činnost Harmonogram práce žáka ve firmě Jak již bylo řečeno, žák zahajuje práci ve firmě v pátek před jejím ukončením (ca mezi ). Společně s končícím spolužákem a dozorujícím pedagogem převezme účetnictví, provede společnou inventuru, vyzkouší si práci v účetním programu. O všem si vede poznámky. Žák je rovněž poučen o zodpovědnosti za finance. V pátek převezme na určeném místě v pondělí kasu a klíče od prodejny. Prodejna bude otevřena od Tento čas je určen na základě příjezdu většiny spojů do místa školy a jsou zde i zohledněni žáci z Domova mládeže, kteří docházejí na snídani mezi Vlastní prodej se pak řídí předem daným harmonogramem, který je orientován zejména na přestávky mezi hodinami. zhruba kolem 9.00 žák přebere výrobky ze studené kuchyně, které si den předem objednal. Podle jejcich druhu je uloží do chladícího zařízení, nebo se je připraví k prodeji. Jiný postup platí pro žáka na odloučeném pracovišti. V 9.00 žák firmu uzamkne a na základě objednávek z předešlého dne odchází pro produkty studené kuchyně. K tomuto účelu je vybaven transportním boxem, který zaručuje hygienické prostředí. Dále má k dispozici vozík k převozu boxu. Další postup je shodný s firmou v hlavní budově. Další postup je shodný pro obě prodejny. Žáci pracují dle pracovní doby. Mezi probíhá uzavření firmy a následná kontrola. Žák provede inventuru prodaného zboží, a to jak písemně, tak elektronicky. Poté vytiskne výdejku. Dále provede inventuru financí, denní tržbu odnese na určené místo. Dále si připraví objednávky pro studenou kuchyni pro ostatní dodavatele. Je důležité, aby si žák uvědomil, že od mimoškolních dodavatelů musí zboží odebírat ve větším množství a v omezených termínech. Veškerá kontrola probíhá pod dozorem určeného pedagoga. Stejnou činnost žák provádí po celý týden, liší se pouze prodej výrobků studené kuchyně dle její nabídky. V pátek pak provede závěrečnou inventartizaci a zaučí dalšího žáka (viz výše) 2.8 Hodnocení a) samostatná činnost ve firmě b) kultura projevu při předání ústní zprávy o činnosti c) úroveň zpracování písemné zprávy o činnosti d) úroveň chování k zákazníkovi 12

13 Příjem zboží příjemka denně u studené, dle objednávek Výdejka denně Vyučtování dne odnesené peníze Fyzická kontrola zboží Předávací inventura 13

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK

Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Školní vzdělávací program KADEŘNÍK Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Vydalo Ministerstvo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Mechanik opravář motorových vozidel - 1 - Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Profil absolventa...4 2.1 Předpokládané výsledky vzdělávání...4 2.2 Klíčové kompetence...4

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Provozní služby Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, nám. Spojenců 17 Školní vzdělávací program Provozní služby Obor vzdělání: 69-54-E/01 Provozní služby Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště 28.října 2707, Česká Lípa 28.října 2707, Česká Lípa Školní vzdělávací program Technologie potravin 29-41-L/51 RVP: 29-41-L/51 Technologie potravin Platnost od 1.9.2013 Ředitel školy: PeadDr Milan Kubát Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více