METODIKA 01 STUDENTSKÁ FIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA 01 STUDENTSKÁ FIRMA"

Transkript

1 METODIKA 01 STUDENTSKÁ FIRMA Mgr. Jiří Blahník 1

2 0 Úvod Studentská firma je klasickou aplikací klasické poučky J. A. Komenského Škola hrou. Žáci se praktickou formou učí aplikovat teoretické poznatky získané v hodinách odborných předmětů, ale i v hodinách učební praxe. Žáci tak mají šanci si probranou látku samostatně vyzkoušet, což vede k přípravě na jejich budoucí samostatnou činnost. Studentská firma eliminuje činnost pedagoga na minimum, žák je z pozice obchodníka nucen jednat flexibilně, musí se rozhodovat a reagovat bez hlubší korekce pedagogem. Na druhé straně však je denně kontrolován a tak se učí nést odpovědnost za svoje jednání. Studentská firma se tak stává významným prvkem ve výchově žáků, protože je učí zodpovědnosti, samostatnosti; na rozdíl od různých softwarových fiktivních firem, jakkoli dobře provedených, kde žáci prakticky nejsou motivováni ničím, kromě výsledku, je firma realitou, kde žák nese odpovědnost za své chyby. 0.1 Východiska pro založení firmy v RVP 1 Projekt studentské firmy vychází z požadavků RVP pro obor Ekonomika a podnikání, který klade důraz na lepší uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce a jejich připravenost dále se vzdělávat, popřípadě se bezproblémově rekvalifikovat, a vést kvalitní osobní i občanský život a zvýšení kvality a účinnosti středního odborného vzdělávání Východiska obsažená v kapitole 3.1. Klíčové kompetence 2 Kompetence k řešení problémů Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy, tzn. že absolventi by měli: porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky; uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace; volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve; spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení, tzn. že absolventi by měli: 1 citace jsou z RVP Ekonomika a podnikání, strany V tomto oddíle jsou uvedeny pouze dvě kompetence, samozřejmě ale i v ostatních bychom našli návaznost na SF 2

3 mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám; mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze; mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady; umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání; vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle; znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků; rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti Východiska obsažená v kapitole 3.2 Odborné kompetence 3 Kapitola 3.2 Odborné kompetence obsahuje v bodech a-f následující: a) Zajišťovat typické podnikové činnosti b) Efektivně hospodařit s finančními prostředky c) Zajišťovat obchodní činnost podniku d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje 0.2 Cíl vytvoření studentské firmy Studentská firma se stane učební pomůckou pro zastřešení a provázání různých předmětů a žáci si prakticky vyzkouší vědomosti získané v teoretických předmětech a ve cvičeních. Dalším důvodem vytvoření studentské firmy je zvýšení motivace žáků při osvojování si znalostí z odborných předmětů a pochopení vztahů, které jim, díky jejich věku, činí problémy. Samostatná činnost v konkrétních a skutečně praktických činnostech jim ukáže, že teoretické poznatky jsou v praxi použitelné a žáci se tak neučí zbytečnosti, jak jsou mnohdy, díky neznalosti reálného života, přesvědčeni. Studentská firma si klade za úkol rozvést žákovu schopnost samostatně pracovat, dále přiblížit žákovi základní pohyb v obchodě, kdy žáci samostatně zboží nakoupí, prodají a o všem povedou denní evidenci v počítačových programech. Žáci si tak prakticky ověří teoreticky získané poznatky a získají tak důkaz o smyslu teoretických předmětů. Žáci se rovněž účastní praxe v podnicích a institucích spolupracujících s naší školou. Žáci pracují s účetními doklady 3 I zde platí totéž, co v předchozím oddíle. I v jiných kompetencích bychom nalezl i návaznost na SF. Jmenujme například Matematické kompetence, které žákům ve firmě občas činí problémy. 3

4 (kontrola, zakládání, archivace) a s kancelářským softwarem (tvorba statistických přehledů, tabulek, grafů apod.). Cílem studentské firmy se tak stávají následující výstupy (zpracováno ve shodě s RVP): a) Zajišťovat typické podnikové činnosti: žáci si prohloubí znalosti a seznámí se se zajištěním zásobování, zpracováváním dokladů souvisejícími s evidencí zásob a prodeje, vedou základní administrativu a uplatňují obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery b) Efektivně hospodařit s finančními prostředky: žáci si procvičují provádění platebního styku a zpracování dokladů souvisejících s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem, sestavovaní kalkulace výrobků a služeb, procvičují si principy tvorby cen, účtování pohledávky, závazků, nákladů, výnosů, provádění účetní závěrky a uzávěrky c) Zajišťovat obchodní činnost podniku: žáci se podílejí a vedou obchodní jednání a připravují podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje výrobků a služeb, provádějí a zajišťují nákup a prodej zboží, vyhotovují typické písemnosti v normalizované úpravě, dále se činnost zaměřuje na to, aby ovládali propagaci výrobku nebo služby, uplatňovali poznatky psychologie prodeje, vhodným způsobem reprezentovali firmu a spoluvytvářeli image firmy na veřejnosti, znali základní výrobní technologie a parametry výrobků nebo služeb a dovedli je prezentovat zákazníkovi, znali suroviny a materiály potřebné k výrobě zboží a dovedli posoudit jejich kvalitu d) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci: chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků), osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik e) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, žáci se naučí chápat kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, dodržovat stanovené předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti a dbát na zabezpečování parametrů kvality procesů, výrobků nebo služeb, včetně zohledňování požadavků klienta (zákazníka, občana) f) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje. 0.3 Vyučovací metody používané ve studentské firmě Vyučovací metody teoretické východisko Vyučovací metody jsou způsoby předávání a osvojování vědomostí, dovedností a způsobilostí. Prostřednictvím metod se uskutečňuje vazba cíle a obsahu pedagogického procesu s jeho výsledkem, který je dán změnami ve vědomostech, dovednostech a postojích žáků. Stupeň korelace mezi cílem a výsledky ukazuje mimo jiné i účinnost použitých metod. Metody se realizují v procesu osvojování konkrétního obsahu, jsou spjaté se specifikou 4

5 vyučovacího předmětu a konkrétními didaktickými úlohami. Učitel musí být s různými vyučovacími metodami dostatečně obeznámen, aby mohl v konkrétní situaci volit jejich optimální kombinaci. Ve vyučovacím procesu se mohou různé metody střídat nebo uplatňovat souběžně. Volba vyučovací metody záleží na řadě faktorů, které musí učitel vzít v úvahu již při přípravě vyučovací hodiny (úroveň žáků, vybavení školy a třídy aj.). Volbu metody ovlivňují tyto faktory: učivo (tzn. předmět, téma konkrétní vyučovací hodiny), věk žáků, intelektové předpoklady a učební zkušenosti žáků, organizační forma vyučování vybavení školy (laboratoře, počítače, didaktická technika, knihovna, atd.), profesionální a osobnostní předpoklady učitele Vyučovací metody praktické zařazení ve výuce 5 Informačně receptivní metoda dosahuje svého cíle předáváním hotových informací žákům. Používá se hlavně při předávání firmy a je realizována jak vyučujícím, tak i samotným žákem. Tomu tak slouží k zopakování a upevnění získaných praktických dovedností. Reproduktivní metoda je metodou organizovaného opakování způsobu činnosti, žák je stavěn do situace, kdy musí reprodukovat předvedené dovednosti a v teoretickém vzdělávání získané vědomosti. Tato metoda se bude používat během celé činnosti žáka ve studentské firmě. Slouží k upevnění látky, se kterou se žák seznámí teoreticky v hodinách a kterou si vyzkouší v rámci cvičení. Ve firmě pak tyto dovednosti rozvede, na rozdíl od praktických cvičení musí získané informace použít samostatně, bez další asistence učitele. To před něj staví problém, který skutečně musí samostatně vyřešit, což nenásilně učí žáky flexibilitě. Reproduktivní metoda se použije i při předávání firmy nastupujícímu žákovi, kdy prodejce seznámí svého nástupce s během firmy. Tak se prohloubí znalosti, které žák získal, tak i žák získá dojem, že jeho činnost byla skutečně smysluplná. Heuristická metoda - jedná se o osvojování zkušeností z tvořivé činnosti prostřednictvím jednotlivých etap. Slouží ke vtažení žáka do řešení problému praxe a tím ke zvýšení motivace jeho činnosti. Žák si díky samostatné činnosti uvědomuje své schopnosti. K tomu napomáhá předpokládaný zájem o firmu (žáci smějí opustit školu pouze 1x za den, čili nákupy budou moci provádět pouze ve firmě). Dále si žáci nepochybně ověří své schopnosti a zjistí zlepšení vlastní činnosti během týdenní praxe. Motivací jistě bude i finanční zisk Ve výuce jsou použity hlavně metody, které vyžadují samostatnost žáka. Na druhou stranu ale jsou použity i metody, které přinášejí žákovi hotové informace, což je zdůvodněno právě věkem žáka, rychlostí zapracování se atd. Rozdělení metod se samozřejmě může lišit dle autorů, pro tento manuál vycházíme z uvedených internetových stran. 5

6 Projektová výuka - žákovi je zadán projekt = úkol vyžadující využití komplexu znalostí z více předmětů, vyhledávání či sběr dat, třídění a posuzování dat, hodnocení dosaženého cíle, zpracování písemné, prezentační či jiné. Činnost studentské firmy je projektem sám o sobě. Více méně tato forma vyučování je shrnutím metod předchozích. Výše uvedené metody jasně ukazují na to, že studentská firma se stane silným motivačním prostředkem. Praktická, a hlavně samostatná činnost se stane významným edukativním prvkem ve studiu. Žáci jsou motivováni jak ziskem, který budou vytvářet, tak samostatnou činností, při které si dokáží svoji samostatnost. Z hlediska Bloomovy taxonomie se pak jedná o rozvíjení všech hladin (znalostních dimenzí), zejména pak jejich horních hladin tvoření a aplikování. Studentská firma se tak stává skutečně jedním z cílů vyučování vychovat flexibilního a praktického jedince, který bude mít předpoklady pro vykonávání vlastní samostatné činnosti, tak je i atraktivní zaměstnancem pro zaměstnavatele, neboť bude mít za sebou samostatnou činnost. Vedle toho se studentská firma stane důležitým prvkem v mezipředmětových vztazích, kdy žák nebude hodnocen pouze v oblasti odborných předmětů, tak i v oblasti předmětů všeobecných předmětů, zejména z hlediska komunikace a slohové úrovně. Do budoucna by žáci mohli předkládat i zprávu v cizím jazyce, což by je připravovalo na komunikaci se zahraničními partnery. 6

7 1 Zapracování studentské firmy do ŠVP Následující kapitola se věnuje zařazení studentské firmy do ŠVP a mezipředmětovým vztahům. Dle ŠVP pro obor Ekonomika a podnikání je výuka je tvořena třemi navzájem propojenými složkami (všeobecnou, odbornou, praktickou). Ty profilují žáka a jsou předpokladem pro jeho kvalitní a komplexně pojatou přípravu na jeho budoucí povolání. Pojetí výuky vybízí žáka k rozvoji univerzálnosti, flexibilitě, kreativitě, aplikaci znalostí a uplatnění na trhu práce. Tomu napomáhají i metody výuky, které rozvíjejí samostatné myšlení, vlastní aktivitu, schopnost analyzovat problém, soutěživost a skupinovou práci. Tyto metody pak vedou k aktivizaci žáka při hodině a napomáhají hlubšímu zažití vyučované látky. 1.1 Organizace výuky a) Praktická cvičení Praktická cvičení z účetnictví slouží k rozvoji schopnosti prakticky aplikovat teoretické znalosti získané v hodinách účetnictví. Výuka zahrnuje účtování na PC s využitím účetního softwaru. Toho mohou žáci využít jak v soukromém životě, tak při vedení ve studentské firmě. b) Žákovské soutěže V závěru školního roku jsou ověřovány klíčové kompetence žáků prostřednictvím soutěží dovedností, kterých se účastní žáci 1. až 3. ročníku. Cílem těchto soutěží je ověřit, jak jsou žáci schopni aplikovat získané znalosti při provádění praktických úkolů vycházejících z reálných situací jejich budoucího profesního života. Studentská firma se svým výstupem podílí na přípravě žáků pro zvládnutí otázek z oblasti ekonomiky. c) Praxe Praxe žáků je členěna takto: - učební praxe - odborná praxe o odborná praxe bloková (OPX) o individuální odborná praxe (IPX) Učební praxe Cílem předmětu je praktické procvičení znalostí získaných v předmětech ekonomika, účetnictví, marketing, management a právní nauka. Důraz je kladen na schopnost založit a zrušit firmu, na znalosti a dovednosti v oblasti daní, mezd, účetnictví, hospodaření podniku a jeho financování, dále na schopnost aplikace právních předpisů a marketingových dovedností. Cílem je připravit žáky na reálné ekonomické podmínky z pozice zaměstnavatele, zaměstnance nebo podnikatele. V 1. ročníku dochází k výuce účetního softwaru, v prostředí naší školy je využíván program ÚČTO. Látka, která je potřebná pro zvládnutí vedení studentské firmy, je probírána v následujících okruzích: 7

8 i) Úvod firma v oblasti obchodu a služeb ii) Distribuční cesty, dodavatelé iii) Objednávání zboží iv) Zásobování v) Reklamace u dodavatele vi) Inventarizace Po absolvování 1. ročníku žák tedy získává předpoklady pro vedení firmy. Individuální odborná praxe Individuální odborné praxe se účastní žáci 1. až 3. ročníku. Žáci se na praxi postupně střídají podle předem schváleného harmonogramu. Každý žák absolvuje v každém pololetí jeden týden individuální praxe. V rámci individuální odborné praxe v 1. ročníku žáci získají základní přehled o fungování podniku a jeho organizační struktuře. Žáci se seznámí se základními doklady (objednávka, dodací list, faktura, příjemka, výdejka, apod.), účastní se přejímky zboží a vyřizování reklamace, vykonávají jednoduché administrativní a manuální úkony. Individuální praxe v 1. ročníku probíhá v podnicích a institucích spolupracujících s naší školou. V rámci individuální odborné praxe ve 2. a 3. ročníku žáci samostatně zajišťují chod studentské firmy. Důvodem zařazení žáků do studentské firmy ve dvou ročnících je rozdělení školy do dvou budov (viz dále). d) Zbožíznalství Žák získá základní odborné znalosti v oblasti zbožíznalství, které mu umožní efektivní jednání a hospodárné chování jak při studiu, tak v reálném životě. Žák se naučí orientovat ve zbožíznalecké a obchodně provozní činnosti a případným následným studiem se může stát odborníkem v sortimentu zboží potravinářském i průmyslovém. Cílem předmětu je také naučit rozlišovat vlastnosti a využitelnost základního sortimentu zboží, znát ochranu a správné skladování a zacházení se zbožím. Tyto znalosti uplatní v individuální i týmové práci. Žák se naučí jednat zodpovědně, bude schopen se samostatně zapojit a přizpůsobit se prostředí, které ho obklopuje, vyrovnávat se s problémy a situacemi, které nastanou. Při týmové práci je kladen důraz na kvalitu plněných úkolů, schopnost žáka komunikovat s týmem, a tak společně dosáhnout cíl vzdělávání. Znalosti z předmětu lze využít i ve vedení studentské firmy, zejména díky tematickým celkům: i) Užitné vlastnosti zboží, užitná hodnota, hodnocení a ochrana zboží ii) Vlivy působící na zboží a ochrana zboží před těmito vlivy iii) Poživatiny iv) Potraviny v) Nápoje nealkoholické a alkoholické e) Ostatní předměty 8

9 Samozřejmě, že vedení studentské firmy je přímo, nebo nepřímo, zapracováno do dalších předmětů. Systematizaci v mezipředmětových a mezioborových vztazích a začlenění do jednotlivých předmětů ukazuje následující tabulka: Předmět Tematický celek Učivo ve vztahu k praktickému projektu Studentská firma Individuální praxe Učební praxe Účetnictví Marketing Propagace Cizí jazyk, český jazyk Informační a komunikační technologie Obchodní korespondence Zbožíznalství Studentská firma Daňová evidence, práce s podnikovým softwarem; Účetnictví na počítači Pokladna, inventarizace pokladny, peníze na cestě, ceniny; Charakteristika daňové evidence Deník příjmů a výdajů Evidence majetku a závazků; Pojem, ocenění, nákup včetně DPH, spotřeba materiálu, nákup a prodej zboží; Účtování výrobků Cena; Komunikace; Distribuce Propagace v obchodní a společenské sféře logo, plakát; Propagace výrobku Témata vztahující se ke komunikaci a psaní odborných zpráv Témata vztahující se k základnímu ovládání počítače a počítačových periferií; Operační systémy; Kancelářské softwarové balíky Předmět jako takový připravuje žáka na psaní úředních dokumentů a práci v kancelářských aplikacích Prakticky všechna témata, zejména skladování a složení zboží Vzhledem k tomu, že žáci budou provádět elektronickou evidenci, je absolvování praktických cvičení nezbytnou průpravou Žáci budou denně provádět základní účetní operace inventuru zboží, budou sledovat zisk, elektronicky vše evidovat Stanovení ceny, distribuce zboží a komunikace jsou nezbytnou součástí činnosti, projevují se i v hodnocení žáka Žáci budou schopni vytvořit základní upoutávky na zboží, ale i firmu samotnou Žák bude předkládat zprávu o činnosti v písemné podobě učitelům daného jazyka s tím, že dodrží normu, která je v dané zemi závazná. Normy pro psaní zpráv v českém Žáci budou používat výpočetní techniku, musejí mít znalosti o tisku dokumentů, zpracují zprávu v elektronické podobě Žáci napíší zprávu o činnosti v dané normativní úpravě Žáci podají zákazníkovi zprávu o složení výrobku; provedou správné uskladnění Praktická psychologie Všechna témata Žáci se připravují na komunikaci se zákazníkem, získávají komunikační návyky, učí se používat gestikulaci 9

10 2 Vlastní realizace a popis činnosti žáků a pedagogů 2.1 Vlastní organizace Vlastní studentská firma se bude skládat ze dvou prodejen, které budou obsluhovat žáci v rámci individuální praxe. Ta bude uskutečňována vždy v týdenních cyklech. Organizace vychází z dispozice školy, která je rozdělena do dvou budov. V hlavní budově je umístěno asi 600 žáků a v odloučeném pracovišti asi 200 žáků. Z toho plyne i organizace praxe, kdy žáci 2. ročníků budou soustředěni převážně do odloučeného pracoviště, kde získají základní znalosti a seznámí se s během prodejny v menším prostoru, a žáci 3. ročníků budou zajišťovat prodejnu v hlavní budově, kde se předpokládá větší zájem. Firma bude zajišťovat prodej od pondělí do pátku s tím, že se předpokládá pracovní doba od 7.30 do od pondělí do čtvrtka. V pátek dojde ke zkrácení pracovní doby z důvodu týdenní uzávěrky a předání firmy dalšímu žákovi. 2.2 Sortiment Sortiment, nabízený firmou, můžeme rozdělit do několika kategorií: a) stálý b) na objednávku c) zvláštní objednávky a) Stálý sortiment Ten bude tvořen zejména nealkoholickými nápoji, cukrovinkami na přání žáků se objeví i cereálie a Müsli-tyčinky. Vedle tohoto se objeví i papírové kapesníky, psací potřeby a na přání pedagogů i mléčka do kávy. Nápoje budou jednak balení vody 1,5 l, a to s příchutí i bez příchutě, jednak pak oblíbené energetické nápoje, menší balení ovocných džusů a mléka. Podmínkou je trvanlivost výrobku. Oplatky, cereálie, croissanty atd. pak budou tvořit potraviny, které je možno považovat za svačinové. Jejich hlavním úkolem je nabídnou žákům svačinu a omezit tak opouštění školy o přestávkách z důvodu koupě zapomenuté svačiny. Mezi cukrovinky na přání žáků patří čokoládové tyčinky, lízátka, různé druhy bonbonů, čokolády a na přání pedagogů i dárkové balíčky, které je možno věnovat při oslavách jmenin, či narozenin, jednotlivých členů pedagogického sboru. b) Na objednávku Potraviny na objednávku budou tvořeny nabídkou studené kuchyně (viz příslušný projekt). Předpokládá se denní nabídka baget, hamburgerů, 2x týdně pizza, tortilla, 1x týdně řízková bageta, popř. chléb s řízkem. K nabídce patří i cukrářské výrobky. Vzhledem k trvanlivosti potravin bude tyto nutno předem objednat. c) Zvláštní objednávky Mezi zvláštní objednávky patří nabídka studené kuchyně, zejména cukrářské výrobky, dorty, obložené chlebíčky apod minizákusky, oblož. Mísy, ván. cukroví. Guláš, 10

11 sekaná.nepředpokládá se sice zájem žactva, ale pedagogického sboru. Finanční vyrovnání ovšem bude provádět studentská firma. Podkapitola Sortiment je pouze orientační. Nabídka se může lišit podle zájmu žáků a pedagogů, včetně dispozic cvičné kuchyně. Variabilita ovšem není na škodu, naučí žáky flexibilitě a komunikaci se zákazníkem a dodavatelem. Stejně tak zjišťování zájmu trhu patří k ověření znalostí marketingu. 2.3 Vybavení firmy Firma bude umístěna ve specializované místnosti s uzamykatelnými dveřmi a prodejním okénkem. Další výbava bude tvořena počítačem s tiskárnou a příslušným softwarem. Software se bude sestávat z operačního systému, kancelářského balíku a účetního programu. Pro účely prodeje bude ve firmě umístěn prodejní regál(y) a chladící zařízení, kde budou uskladněny potraviny podléhající zkáze, počítá se i s mléčnými výrobky a s výrobky studené kuchyně, jako jsou bagety s dresingem, cukrovinky atd. Dále zde bude umístěno umyvadlo s tekoucí vodou, prodejní pult, stolek pod počítač a židle. Nezbytnou součástí budou i hygienické potřeby, koště a kbelík. 2.4 Zásobování, určení koncové ceny a zisk Firmy velkosklady, velkododavatelé, nasmlouvá škola; poč cena + 10 % zavedli sami; zisk produktivní práce +ekonomky zeptat. 2.5 Hygienické předpisy Hyg. Vyhláška 137/7 společ. Stravovávání, zdravoitní průk 2.6 Příprava na práci ve studentské firmě Na činnost se žáci připravují v průběhu 1. ročníku v učební praxi a v předmětu Zbožíznalství. Oba předměty si kladou za cíl vybavit žáky kompetencemi na obsluhu a vedení studentské firmy. Žáci se také setkávají se SW, který budou používat. Žáci se i prakticky seznamují s administrativními a ostatními dokumenty, v rámci praxe navštíví studentskou firmu a seznámí se s jejím během. Zbožíznalství pak žáky vybaví znalostmi potřebnými pro zajištění chodu, zejména pak se záruční dobou, rozdělením potravin a dalšími potřebnými znalostmi. Vedle toho jsou žáci v předmětu vedeni k dialogu, který mohou použít v praktické činnosti. Ve 3. ročníku si pak mohou ověřovat i poznatky z předmětu Psychologie prodeje. 2.7 Činnost žáků Jak již bylo uvedeno, žáci budou ve firmě pracovat v rámci týdenní individuální odborné praxe. Na základě uvedených cílů a metodice se žáci budou podílet na samostatném běhu celé firmy. Jejich hlavními úkoly bude každodenní zjišťování stavu skladových zásob, zásobování chybějícími výrobky a zajištění zásobování výrobky studené kuchyně. Pro tuto činnost budou přijímat objednávky, které budou zajišťovat zásobení na další den. Současně budou provádět 11

12 vyúčtování, a to jak cvičné kuchyni, tak i dalším dodavatelům. Žáci budou schopni podat základní informace o výrobcích, zejména pak o výrobcích studené kuchyně. Nedílnou součástí bude i vedení administrativní agendy a účtování v elektronické podobě, každý den bude provedena uzávěrka. Chod firmy pak bude sledovat kvalifikovaný učitel. Ten bude vedle kontroly účetnictví i dohlížet na žákovu činnost při prodeji, zejména na jeho chování k zákazníkovi. Žák po skončení činnosti ve firmě předá veškerou agendu určenému spolužákovi s tím, že mu vysvětlí principy fungování firmy. Dále po skončení předá zprávu o své činnosti určenému pedagogovi, kterému shrne svoji činnost Harmonogram práce žáka ve firmě Jak již bylo řečeno, žák zahajuje práci ve firmě v pátek před jejím ukončením (ca mezi ). Společně s končícím spolužákem a dozorujícím pedagogem převezme účetnictví, provede společnou inventuru, vyzkouší si práci v účetním programu. O všem si vede poznámky. Žák je rovněž poučen o zodpovědnosti za finance. V pátek převezme na určeném místě v pondělí kasu a klíče od prodejny. Prodejna bude otevřena od Tento čas je určen na základě příjezdu většiny spojů do místa školy a jsou zde i zohledněni žáci z Domova mládeže, kteří docházejí na snídani mezi Vlastní prodej se pak řídí předem daným harmonogramem, který je orientován zejména na přestávky mezi hodinami. zhruba kolem 9.00 žák přebere výrobky ze studené kuchyně, které si den předem objednal. Podle jejcich druhu je uloží do chladícího zařízení, nebo se je připraví k prodeji. Jiný postup platí pro žáka na odloučeném pracovišti. V 9.00 žák firmu uzamkne a na základě objednávek z předešlého dne odchází pro produkty studené kuchyně. K tomuto účelu je vybaven transportním boxem, který zaručuje hygienické prostředí. Dále má k dispozici vozík k převozu boxu. Další postup je shodný s firmou v hlavní budově. Další postup je shodný pro obě prodejny. Žáci pracují dle pracovní doby. Mezi probíhá uzavření firmy a následná kontrola. Žák provede inventuru prodaného zboží, a to jak písemně, tak elektronicky. Poté vytiskne výdejku. Dále provede inventuru financí, denní tržbu odnese na určené místo. Dále si připraví objednávky pro studenou kuchyni pro ostatní dodavatele. Je důležité, aby si žák uvědomil, že od mimoškolních dodavatelů musí zboží odebírat ve větším množství a v omezených termínech. Veškerá kontrola probíhá pod dozorem určeného pedagoga. Stejnou činnost žák provádí po celý týden, liší se pouze prodej výrobků studené kuchyně dle její nabídky. V pátek pak provede závěrečnou inventartizaci a zaučí dalšího žáka (viz výše) 2.8 Hodnocení a) samostatná činnost ve firmě b) kultura projevu při předání ústní zprávy o činnosti c) úroveň zpracování písemné zprávy o činnosti d) úroveň chování k zákazníkovi 12

13 Příjem zboží příjemka denně u studené, dle objednávek Výdejka denně Vyučtování dne odnesené peníze Fyzická kontrola zboží Předávací inventura 13

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Účetnictví je zařazen mezi odborné předměty a spolu s ekonomikou a právem tvoří ekonomicko-právní základ odborné přípravy absolventů.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FIKTIVNÍ FIRMA (FFM) Obor vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 90 (3 hodiny týdně ve 4. ročníku) Platnost:

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 1. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 337 (10,5 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.22 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci se učí zachycovat ekonomické informace podle účetních standardů

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Nutriční asistent Nutriční asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa

Profil absolventa. Uplatnění absolventa. Kompetence absolventa Profil absolventa Název školy: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 Adresa školy: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKATELSKÁ A VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŠVP s účinností od 1. 9. 2012

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25

nám. Míru 22, Tišnov, 666 25 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název instituce: Střední škola a Základní škola Tišnov, náměstí Míru 22, 66625 Tišnov Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odbornýchkompetencí

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl\vyučovacího předmětu V předmětu Počítačové sítě a komunikace mají žáci získat základní znalosti administrace stanice a a ekonomické povědomí o nárocích na

Více

Příklad dobré praxe III

Příklad dobré praxe III Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe III pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Instalatér 36-52-H/01 Obsah: 2 Profil absolventa... 3 2.2 Popis uplatnění absolventa... 3 Očekávané kompetence

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: SEMINÁŘ EKO (EKS) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 60 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

Příklad dobré praxe XIII

Příklad dobré praxe XIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Michal Jelínek

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: KONVERZACE VE FRANCOUZSKÉM JAZYCE (KFJ) Obor vzdělání: 3-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost:

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

1. Klíčové kompetence

1. Klíčové kompetence Příloha č.2 Pokrytí kompetencí Název školy Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Adresa školy Borovského 2315/1, Karviná - Mizerov Název ŠVP Zdravotnické lyceum Název oboru Zdravotnické

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í. Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901

V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL. 1. SADA interní kód školy UDE_1901 V/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY SMĚŘUJÍCÍ K ROZVOJI ODBORNÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL 1. SADA interní kód školy UDE_1901 Vzdělávací předmět: DAŇOVÁ EVIDENCE Tematická oblast: DE CHARAKTERISTIKA

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY

Střední odborná škola Luhačovice MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice, Zlínský kraj RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAGEMENT UMĚNÍ A REKLAMY (platný od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Ekonomika je zařazen mezi odborné předměty a spolu s předměty účetnictví a základy práva tvoří ekonomicko-právní základ odborného

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Manažer prodeje Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Programování (PRO) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 258 (8 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více