STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010

2 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP samospráva MČ (zástupci starosty), ÚMČ - Odbor živnostenský (koordinační úloha) Hospodářská komora ČR, Úřad práce, střední školy a odborná učiliště, jiné vzdělávací instituce Aktivita je zaměřená na podporu zakládání nových zejména malých podniků s různorodou ekonomickou strukturou a dále na podporu rozvoje stávajících ekonomických subjektů. Účinná pomoc MČ P3 bude mít podobu zejména poradenských služeb při zakládání podniku / živnosti (vlastní pracovníci úřadu, zajištění prostřednictvím specializovaných dodavatelů) a poradenských a vzdělávacích aktivit v oblasti dotačních programů (zejména OPPA a OPPK). Cílem realizace aktivity zpřístupnit zájemcům z cílové skupiny informace o podnikání (administrativa, povinnosti vůči státu, obchodní a marketingové základy, apod.) za účelem otevření či rozšíření ekonomických příležitostí jednotlivců i mimo standardní trh práce. Zajištění podpory a rozvoje průběžného skenování (pravidelné studie-průzkumy) poptávky (služeb či výroby a dodávek) na území MČ a tak rozvíjet podnikatelské aktivity podle skutečných potřeb občanů MČ i návštěvníků. Dílčí části aktivity: Vzdělávací část aktivity: - finanční gramotnost - povinnosti vůči státu (živnostenský úřad, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, apod.) právní a správní minimum - marketingové a obchodní základy - možnosti financování podnikatelských aktivit Poradenská část aktivity individuální poradenství konkrétním zájemcům v konkrétních případech (založení firmy, financování, vedení účetnictví, podnikatelské prostory, apod.) Realizační kroky: - vytvoření vzdělávacích a poradenských projektů - reklamní kampaň oslovení potenciálních klientů projektů - zmapování a příprava financování projektů (např. OPPA) - personální a materiálně technické zajištění projektů - realizace - vyhodnocení (indikátory: počet nově vzniklých podnikatelských subjektů, počet uspokojených žádostí o finanční podporu, pokles nezaměstnanosti, nárůst počtu pracovních míst). Vzdělávací a poradenské kurzy mohou být realizovány v návaznosti na aktivity ekonomicky zaměřených středních a vysokých škol. Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost Strana 2 (celkem 34)

3 1,5 mil. Kč / rok - osobní náklady (2/3) - materiální, režijní náklady a služby (1/3) 1. Operační program Praha Adaptabilita, Prioritní osa 1 2. Operační program Praha konkurenceschopnost, oblast podpory rozpočet MČ Praha 3 3. účelová podpora (Hospodářská komora, Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti) - nezájem ze strany členů cílových skupin - problematická efektivnost této veřejné služby z hlediska rozpočtu MČ P3 Strana 3 (celkem 34)

4 A01-2 Komunikace s vlastníky nevyužívaných objektů, podpora přípravy inovativních projektů PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Samospráva MČ (zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj), ÚMČ - Odbor územního rozvoje Interní partneři: Úřad MČ Praha 3, odbor výstavby, odbor informatiky Externí partneři: individuální zainteresovaní podnikatelé, majitelé nemovitostí, realitní kanceláře, zájmová sdružení, Poradenské firmy, finanční instituce Iniciace a rozvoj komunikace s vlastníky a potenciálními zájemci o využívání předmětných lokalit, konzultace a informační podpora přípravy inovativních projektů v řešených oblastech a podpora přípravy území pro realizaci inovativních aktivit. Realizace aktivity spočívá v zapojení širokého spektra cílových skupin (současných, potencionálních) a vytvoření dostatečné podpory a prostředí pro naplnění cíle aktivity. V rámci aktivity je nutné realizovat dílčí aktivity s tím spojené: Zapojení cílových skupin - vytvoření informačních toků (webové stránky, tisk, média ) - aktivizace konkretizovaných cílových skupin (majitelé, investoři ) - projednání specifických skutečností formou kolektivní účasti všech zainteresovaných stran Zatraktivnění prostředí a podpora konkrétních zájemců o inovativní projekty - vytvoření informačního individuálního servisu - spoluúčast na projektových záměrech, zajištění odborných konzultací - zainteresování MC Praha 3 do projektů (PPP) Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost 0,5 mil Kč/rok 1. rozpočet MČ Praha 3 - nezájem ze strany cílových skupin Strana 4 (celkem 34)

5 A01-3 Prezentace ekonomického potenciálu MČ P3 jako součást municipálního marketingu P3 PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro kulturu, ÚMČ - odbor územního rozvoje, odbor tech.správy majetku a investic, odbor kultury Interní partneři: odbor informatiky, členové zastupitelstva MČ Externí partneři: poradenské a zprostředkující firmy, školská zařízení (vč. např. VŠE) Náplní aktivity je maximálně zviditelnit možnosti podnikání a investování v lokalitě MČ P3 prostřednictvím využití účinných propagačních a prezentačních nástrojů v rámci celkové koncepce municipálního marketingu P3. Cílem aktivity je oslovit více potenciálních investorů a zajistit tím vyšší konkurenci předkládaných projektových záměrů na využití jednotlivých lokalit a tím i vyšší efektivitu následně realizovaných investic. Vytvoření nabídky specifických konkurenčních výhod (produktová politika) - zaměření se na tvrdé i měkké lokalizační faktory - provedení segmentace trhu - vytvoření uceleného dokumentu (nabídkové katalogy pro investory) s jasně definovanými výhodami Zapracování do nástrojů komunikační politiky - využití public relations- starosta/ka, zastupitelé, média - využití propagace a prezentace - webové stránky, šíření tištěných materiálů, odborné semináře, veletrhy, výstavy. V rámci realizace této aktivity je nutné harmonizovat produktovou politiku (ucelený nabídkový dokument) a komunikační politiku, aby cílený marketing nebyl kontraproduktivní (negativní dopady nejen na image MČ Prahy 3). Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost 0,5 mil. Kč/rok 1. rozpočet MČ Praha 3 - špatně volené marketingové nástroje a neadekvátní zpětná vazba na realizaci aktivity Strana 5 (celkem 34)

6 A02-1 Podpora nové bytové výstavby Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MČ investoři bytové výstavby PÚ02 Doba realizace: Aktivita je zaměřena na rozvoj obytné funkce MČ, jakožto základní stabilizační funkce území a zároveň na celkovou vyváženost socioekonomického rozvoje. Cílem aktivity je formou nabídky nové bytové výstavby přilákat do MČ nové obyvatele, a tím působit na negativní trendy ve vývoji demografických a sociálních struktur. Z tohoto důvodu je aktivita uvažována v návaznosti na cílové skupiny- rodiny s dětmi, mladí lidé. Pro naplnění této aktivity a zamýšlených účinků je nutné v rámci výstavby brát zřetel na celkové vstupní nastavení a specifické potřeby respektive možností uvedených cílových skupin. Součástí aktivity je aktivní politika orgánů MČ při hospodaření s pozemky, spolupráce s investory a developery bytové výstavby. Otázka tzv. startovacích bytů, by se dala rovněž v této kapitole řešit PPP projekty nebo jinou pobídkou, (dobrovolně předmětnou úroveň bytového fondu realizovat privátní sektor nebude). 72 měsíce bude upřesněno podle charakteru a formy konkrétní podpory rozpočet MČ - zhoršené ekonomické podmínky - nedostatek finančních instrumentů pro podporu bytové výstavby - nechuť ke spolupráci ze strany investorů a developerů Strana 6 (celkem 34)

7 A02-2 Podpora regenerace bytového fondu Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MČ vlastníci bytového fondu, bytová družstva, finanční instituce PÚ02 Aktivita je zaměřena na rozvoj kvality obytné funkce MČ, čímž přímo působí na celkový rozvoj MČ a především na demografické struktury. Cílem aktivity je zvýšit konkurenceschopnost v možnostech nabídky kvalitních prostorů pro bydlení a současně uspokojit potřeby současných uživatelů. Plnění aktivity se týká jak bytového fondu v majetku MČ (přímá podpora včetně finanční), tak i všech ostatních vlastnických forem bydlení (nepřímá podpora, koordinace s akcemi MČ, prověření možností přímé podpory). Modernizace stávajícího bytového fondu, zvýšení standardů bydlení, přizpůsobení velikostní struktury i vybavenosti bytového fondu skutečným potřebám. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L2 Strategického plánu HMP. Doba realizace: 72 měsíce cca 100 mil. Kč / rok rozpočet MČ zdroje vlastníků bytového fondu - nedostatek finančních prostředků - jiné priority (snížená podpora ze strany samosprávy) Strana 7 (celkem 34)

8 A02-3 Rozvoj obytných funkcí a ochrana ploch určených územním plánem pro bydlení Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů PÚ02 samospráva MČ zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, Výbor pro územní rozvoj orgány územního plánování Aktivita se týká vytvoření kvalitního prostředí pro bydlení se zaměřením na rozvoj občanské vybavenosti jako nedílné součásti naplňující komplexní funkci bydlení a zároveň na ochranu území, která kvalitu obytné funkce ovlivňuje. Takto vyvážený rozvoj funkce bydlení by měl pozitivně působit na preferované cílové skupiny obyvatel a dlouhodobě pozitivně ovlivňovat strukturu obyvatelstva. Konkrétním naplněním aktivity bude také aktivní dlouhodobá snaha příslušných orgánů MĆ a dalších subjektů při prosazování záměrů, zlepšujících podmínky pro kvalitní život a současně při ochraně ploch a objektů, které tyto funkce zajišťují nebo jsou pro ně vymezeny do budoucna. Při realizaci podporovaných záměrů budou mj. hledány možnosti vícezdrojového financování, včetně spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP). Doba realizace: 72 měsíce (průběžně) bude upřesněno po konkretizaci 1. rozpočet MČ P3 2. Strukturální fondy, OPPK, oblast podpory: 2.1 Strana 8 (celkem 34)

9 A03-1 Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů v lokalitě nového centra Prahy 3 PÚ03 Doba realizace: SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, samospráva MČ Výbor pro územní rozvoj, ÚMČ P3 odbor územního rozvoje samospráva, investoři nových investičních záměrů, vlastníci a správci inž. sítí Cílem aktivity je zajištění koordinované přípravy všech záměrů, které pro vymezenou oblast nového centra MČ připravují různí investoři a developeři. V zájmu MČ je časové i prostorové sladění všech projektů, proto je nezbytná výměna veškerých zásadních informací o přípravě jednotlivých záměrů, organizace potřebných pracovních jednání (nejlépe v předstihu před zahájením příslušných správních řízení a dalších povolovacích procesů). V rámci této koordinace bude možné uplatnit také vlastní projekty připravované MČ, zajistit optimální využití dotčených nemovitostí v majetku MČ a zajistit ochranu veřejných zájmů. Velmi důležitou součástí aktivity bude spolupráce s vlastníky a investory inženýrských sítí v dotčených lokalitách. Plnění aktivity bude spočívat rovněž v aktivním prosazování názoru MČ P3 v rámci procesu zpracování a projednávání nového územního plánu hlavního města Prahy. Naplňování této aktivity má významnou vazbu na další programové úkoly, zejména na aktivity týkající se modernizace infrastruktury, rozvoje bydlení a podpory podnikatelských i volnočasových aktivit. 48 měsíců Ukončení: mil. Kč / rok náklady na koordinační schůzky, odborná stanoviska, oponentury, apod. 1. Rozpočet MČ 2. privátní zdroje - omezené finanční zdroje - malý vliv orgánů MČ při ovlivňování privátních záměr Strana 9 (celkem 34)

10 A03-2 Podpora realizace vhodných investičních projektů v lokalitě nového centra Prahy 3 PÚ03 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, samospráva MČ - Výbor pro územní rozvoj investoři nových investičních záměrů Aktivita přímo navazuje na A03-1 a zahrnuje jak přímou finanční podporu projektů včetně zajištění realizace vlastních záměrů (např. výstavba veřejné infrastruktury zejména občanské vybavenosti a veřejného prostranství navazující na aktivity privátních investorů), tak i nepřímou podporu například při získávání dotačních zdrojů. Samospráva MČ by měla být průběžně informována o průběhu realizace, aby mohla přijímat potřebná opatření. Naplnění aktivity má úzkou vazbu také s realizací aktivity A04-1. Doba realizace: 60 měsíců Zahájení: 2011 realizační náklady budou upřesněny na základě schválených návrhů 1. Rozpočet MČ (na podpůrné akce a realizaci veřejných záměrů souvisejících s výstavbou. Zásadní část záměrů bude realizována z privátních zdrojů.) - omezené finanční zdroje - neochota ke spolupráci ze strany investorů Strana 10 (celkem 34)

11 A04-1 Koncepce doplnění volnočasových a sportovních ploch PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MĆ zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro kulturu a volnočasové aktivity, zpracování koncepce - ÚMČ (odbor kultury, odbor tech.správy majetku a investic, odbor územního rozvoje) neziskové organizace a sportovní kluby, školy, investoři nových investičních záměrů Cílem aktivity je doplnění, zpřístupnění, propojení, modernizace a rovnoměrné územní rozložení areálů pro volnočasové vyžití obyvatel Prahy 3, zejména doplnění v oblastech starého Žižkova, Jarova, Vackova, apod. Součástí aktivity je rovněž podpora zřizování sportovních a volnočasových ploch v rámci vznikajících obytných komplexů nebo rekonverzí nevyužívaných ploch (NNŽ a další vazba na programový úkol PÚ03). První fáze ustavení pracovního týmu, zpracování koncepce a její projednání, včetně stanovení priorit a etapizace postupu realizace. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L3 Strategického plánu HMP. Doba realizace: Zahájení: 48 měsíců 2010 zpracování koncepce, realizace od r dle schválených priorit Ukončení: 2013 zpracování koncepce cca 200 tis. Kč realizační náklady budou upřesněny na základě schválené koncepce 1. Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory Granty HMP (sport a tělovýchova) 3. Rozpočet MČ 4. Privátní zdroje - omezené finanční zdroje - nezájem o spolupráci ze strany sportovních klubů, škol a dalších partnerů Strana 11 (celkem 34)

12 A04-2 Zajištění lepší přístupnosti a vybavenosti větších rekreačních ploch PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a kulturu, samospráva MČ - Výbor pro územní rozvoj, ÚMČ příslušné odbory (územní rozvoj, životní prostředí, doprava, kultura, tech.správa majetku a investic) Řešení identifikovaných problémů, které v současnosti znemožňují nebo omezují využití významných ploch rekreační zeleně konkrétně Vítkov, Krejcárek a Židovské pece. V rámci plnění aktivity budou specifikovány návrhy řešení pro uvedené lokality. Návrhy budou řešit přístup pro pěší a cyklisty, parkování, bezpečnost, údržbu a další důležité parametry pro dlouhodobě udržitelné využívání těchto oblastí, včetně návrhu ochranných a případně i restriktivních opatření. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L3 Strategického plánu HMP. Doba realizace: Zahájení: Ukončení: 48 měsíců návrh řešení pro dotčené lokality, PD, příp. první jednoduché přípravné kroky realizace zpracování návrhů řešení a PD cca 500 tis. Kč realizační náklady budou upřesněny na základě schválených návrhů 1. Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 a Rozpočet MČ - problémy v předávání dokončených staveb (SŽDC s.o., ČD a.s., HMP) - nezařazení aktivity mezi priority MČ - omezené finanční zdroje Strana 12 (celkem 34)

13 A04-3 Zajištění provozu a údržby na dětských hřištích PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro volnočasové aktivity, ÚMČ odbor technické správy majetku a investic školy, Městská policie, neziskové organizace Hlavním smyslem aktivity je umožnit lepší využívání hřišť, zařízení a ploch určených pro vyžití dětí zejména s důrazem na zajištění dohledu a bezpečnosti. K tomu patří také systémový přístup k jejich údržbě, který bude znamenat delší životnost a vyšší bezpečnost používání Součástí aktivity je rovněž rozšíření možností využívání hřišť a dalších zařízení ve školních areálech i mimo vyučovací dobu. První etapou bude konkretizace ploch a zařízení, stanovení vhodného způsobu zajištění provozu (majetkové, technické i personální řešení) a zajištění údržby (odpovědnost, odhad nákladů, termíny). Doba realizace: 72 měsíců (průběžně) Cca 10 mil. Kč / rok Rozpočet MČ (možnost vytvoření zvláštního fondu) Zdroje neziskových organizací - personální zajištění dohledu a údržby - nezařazení aktivity mezi priority MČ - omezené finanční zdroje Strana 13 (celkem 34)

14 A05-1 Doba realizace: Zahájení: A05-1 Podpora systému vzdělávání PÚ05 SC4 Využití potenciálu a specifik městské části Praha 3 jako centrum vzdělanosti a kultury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro školství, ÚMČ P3 - Odbor školství Vedení škol, školských zařízení, zástupce ÚP, zaměstnavatelů V důsledku úbytku dětí dochází k uvolňování prostorových kapacit škol zřizovaných (nejen) městskou částí P3. Je třeba rozhodnout o dalším efektivním využití těchto uvolňovaných kapacit. Při úvahách o dalším využívání je třeba vzít v potaz několik zásadních informací: škola má odborné kapacity (pedagogy), které mají co nabídnout, má technické vybavení k dalšímu využití, škola má vazbu na další odborné partnery, s kterými může navázat spolupráci při přípravě nabídky dalšího vzdělávání, trh práce prochází neustálými změnami a systém vzdělávací nabídky není v současnosti natolik pružný, aby co nejrychleji dokázal reagovat na změnu poptávky, pracovníci školy umí rychle a s odbornou znalostí přistoupit k přípravě nového vzdělávacího programu (nejedná se o školní vzdělávací program) rodiče žáků a další rodinní příslušníci vytvářejí skupinu potenciálních frekventantů, kterým by škola mohla nabídnout další vzdělávání (i ve spolupráci s dalšími subjekty). Škola splňuje velké množství předpokladů pro vytvoření nabídky dalšího vzdělávání. K přípravě nabídky je možné využít vzájemné spolupráce škol a školských institucí, spolupráce se zaměstnavateli, ÚP, případně přicházejícími investory a potenciálními zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 3 může přímo ovlivňovat především oblast základního školství, lze předpokládat více aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi působícími na MČ Praha 3 v oblasti seniorů a rodin s dětmi. Za předpokladu správného zacílení připravované nabídky dojde k efektivnímu využívání uvolňovaných prostor. Druhotný efekt může spočívat ve finančním přínosu pro všechny zapojené aktéry. Realizace bude probíhat v následujících etapách: 1. vytvoření pracovní skupiny a projednání záměru tvorby nabídky dalšího vzdělávání za účelem využití uvolňovaných prostor ve školách 2. zmapování potřebnosti potenciálních frekventantů (jazyky, další vzdělávání, volnočasové aktivity ) a vyhodnocení vhodnosti prostorových kapacit, návrh témat 3. sestavení týmů a tvorba vzdělávací nabídky (v případě potřeby akreditace programů) 4. nabídka programů a jejich realizace 72 měsíců 2010 viz body 1. a 2., 2011 viz body 3. a 4. Strana 14 (celkem 34)

15 Bude upřesněno po konzultaci s odborným pracovníkem MČ, který se zabývá přípravou projektů Finanční zdroje: OPPA prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání, rozpočet MČ, sociální partneři, účastníci kurzů Lidské zdroje personál škol, případně dalších partnerů Neochota pedagogů zapojit se do tvorby nabídky dalšího vzdělávání, nezájem ze strany sociálních partnerů, neochota lidí dále se vzdělávat, neochota platit za programy dalšího vzdělávání, nároky na koordinaci při přípravě vzdělávacích programů, nevhodnost stávajících prostor k nabídce konkrétních vzdělávacích programů Strana 15 (celkem 34)

16 A05-2 Aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávácí soustavy PÚ05 SC4 Využití potenciálu a specifik městské části Praha 3 jako centrum vzdělanosti a kultury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro školství, ÚMČ P3 - Odbor školství Vedení škol a školských zařízení zřizovaných MČ, externí konzultant Zohlednění nových informací v rámci aktualizace dokumentu Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3. Součástí prací bude také návrh konkrétních opatření na využití uvolňovaných prostor - vazba na A05-1. Aktualizace bude zpracována vlastními silami za současného využití kapacit externího konzultanta. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L1 Strategického plánu HMP. Doba realizace: 12 měsíců Ukončení: 2010 Bude upřesněno na základě rozhodnutí o rozsahu prací externího konzultanta Finanční - rozpočet MČ P3 Lidské kvalifikovaný externí zpracovatel, zástupci partnerů Nebyla identifikována Strana 16 (celkem 34)

17 A06-1 Příprava výstavby nové trasy metra PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Samospráva MČ (zástupci starosty), ÚMČ - odbor územního rozvoje, odbor dopravy MHMP-Odbor městského investora, MHMP-OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID Vybudování trasy metra D na Žižkov bylo po několik desetiletí součástí všech koncepcí rozvoje hromadné dopravy v Praze. Vznik nového moderního centra Prahy 3 a rozvoj oblasti Nákladového nádraží Žižkov vyžaduje napojení na páteřní systém pražské MHD, aby se mohla stát srovnatelným místním centrem s centry Prahy 5, 6 či 9. Realizace úseku metra Náměstí Republiky Hlavní nádraží Prokopovo náměstí Nákladové nádraží Žižkov podle konceptu Územního plánu umožní vznik významné lokality Nákladové nádraží Žižkov, která přispěje k decentralizaci HMP. Rychlejší a spolehlivější MHD by významně zlepšila obsluhu sídliště Jarov a navazující výstavby v Praze 9. Zatímco obsluha území podél trasy na Nákladové nádraží Žižkov je zároveň ve vysoké kvalitě zajištěna tramvajovou tratí, významnějšího efektu by dosáhlo další prodloužení tratě metra do oblasti Jarova, kde celkový počet obyvatel narůstá výstavbou v MČ Praha 9. Příprava realizace bude řízena HMP a půjde zřejmě o etapu následující až po dokončení trasy D z Písnice a po prodloužení trasy A. Zahájení výstavby bude množné až po roce 2015, Praha 3 bude v období aktivně usilovat o nalezení vhodného řešení a zahájení projekční přípravy. Doba realizace: cca 300 mil. Kč Rozpočet HMP Vysoké náklady a rozpočtová omezení, zvýšení provozních nákladů při existenci dvou paralelních kolejových systémů, nízká efektivita bez nalezení vhodného pokračování trasy východně od nákladového nádraží Žižkov. Zablokování území nevhodně umístěnou zástavbou. Strana 17 (celkem 34)

18 A06-2 Zvýšení přístupnosti MHD a rozšíření sítě tramvajových tratí PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP Odbor městského investora, MHMP- OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID Tramvajová doprava je pro většinu katastrálního území Žižkova nejdůležitějším prvkem dopravní obsluhy, v některých oblastech tuto funkci plní autobusy MHD. Nejvýznamnější je páteřní tramvajová radiála Koněvova Jana Želivského Olšanská Táboritská Seifertova, její vedení v souběhu s intenzivní automobilovou dopravou se zastaralým řešením povrchů významně ztěžuje přístupnost zastávek a snižuje bezpečnost cestujících. Pilotním projektem zlepšení přístupnosti zastávek a rozšíření nástupišť bude řešení tratě dnešní páteřní linky 9, další lokality mohou následovat. Součástí řešení bude též moderní informační systém na zastávkách a uplatňování preference tramvají. V oblastech, kde páteřní funkci plní autobusová doprava, je třeba věnovat pozornost síti autobusových zastávek a preferenčními opatřeními zajišťovat spolehlivosti autobusových linek, která místy klesá se zaváděním dlouhých linek, tzv. metrobusů, namísto krátkých přivaděčů ke stanicím metra. Bude též zahájena příprava výstavby tramvajových tratí přes NNŽ a Malešice ke stanici metra Depo Hostivař a tangenty od metra Želivského na Jižní Město včetně zkvalitnění přestupní vazby na trasu metra A a autobusový terminál Želivského a vytvoření její vazby na novou trasu metra a radiální železniční tratě již mimo území Prahy 3. Aktivita je v souladu se strategickým cílem I1 Strategického plánu HMP. Doba realizace: cca 200 mil. Kč Rozpočet HMP, DP HMP Konkurence nákladných projektů rozvoje dopravní infrastruktury v HMP, nezájem o malé projekty, rozvoj tramvajových tratí v rozsahu podle konceptu nového Územního plánu nemusí být v plném rozsahu ekonomicky efektivní. Zablokování území nevhodně umístěnou zástavbou. Strana 18 (celkem 34)

19 A06-3 Koncepční řešení cyklistické dopravy PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP-OD, HMP - Ing. Polák, Správa železniční dopravní cesty Praha 3 dosud samostatně neřeší problematiku cyklistické dopravy, po jejím území prochází jedna páteřní cyklotrasa A25 vedená se značným převýšením přes Vítkov a jsou zde dva okruhy v parcích. Nově HMP vyznačuje cyklistické pruhy na Vinohradské ulici bez jakékoli koordinace nebo podpory úřadů městské části. Navrhuje se zpracovat a schválit koncepci rozvoje cyklistické dopravy, koridorově i celoplošně řešit potřeby cyklistů, jak vytvořením cyklistických pruhů či stezek podél hlavních ulic investicí HMP, tak řešením dostupnosti páteřních tras a bezpečného pohybu po městské části investicí městské části a budováním parkovacích míst pro cyklisty. Budovanou cyklistickou stezku Vítkov (staré spojení) investicí SŽDC místo bývalé železniční trati bude potřebné propojit s ulicemi Chlumova, Husitská a U Rajské zahrady. Aktivita je v souladu se strategickým cílem I4 Strategického plánu HMP. Doba realizace: cca 30 mil. Kč Rozpočet HMP Nedostatečná koordinace a příprava ze strany HMP, problémy s řešením cyklistické dopravy v uliční síti využité pro parkování vozidel, nízká priorita problematiky, nízké využívání nedotažených řešení. Strana 19 (celkem 34)

20 A06-4 Systémové řešení úprav komunikační sítě PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP - Odbor městského investora, MHMP - OD, Útvar rozvoje města Uliční síť Prahy 3 vznikala v průběhu posledních 150 let a její rozsah ani dimenze již není možné významně měnit, výjimkou je oblast Vackova a Třebešína a napojení Prahy 3 na připravovaný městský okruh. Zde je třeba navrhnout nové dopravní řešení spojené s rozvojem oblasti Nákladového nádraží Žižkov a ulice Jana Želivského včetně napojení na městský okruh jarovskou spojkou tak, aby doprava nesnižovala kvalitu bydlení, a prosazovat jeho realizaci. Kapacitu stávajících komunikací a křižovatek v Praze 3 je potřebné postupně celoplošně upravovat s ohledem na omezenou propustnost uliční sítě dále do centra. Po vymístění nákladového nádraží je nutné rozšířit zónu zákazu vjezdu nad 6 tun a zklidnit tak Koněvovu a Jana Želivského od vozidel nad 6 t. V Praze 3 byla zavedena a postupně je modifikována regulace parkování formou Zóny placeného stání. Systém je zaměřen na potřeby trvale bydlících obyvatel a nezbytné potřeby místních podnikatelů. Zónu bude potřebné dále sledovat a přizpůsobovat potřebám rezidentů, abonentů i platících návštěvníků. Vedení MČ P3 již mnoho let klade důraz na vyhledávání lokalit pro výstavbu hromadných garáží, hlavně podzemních, ale případně i nadzemních. Souběžně budou vypracovány projekty na uklizení aut z ulic, tzn. souběžné rozšíření prostorů pro zeleň, pěší komunikace, pobytové plochy, cyklostezky apod. Doba realizace: cca mil. Kč Rozpočet HMP, rozpočet MČ P3 Nedostatečná koordinace s HMP, omezený rozvoj NNŽ a omezené prostředky na infrastrukturu, zájmy jednotlivých investorů v NNŽ převýšující zájem na funkčním celku, neschopnost vymáhat pravidla provozu ZPS, nízká ekonomická efektivita provozu garáží. Strana 20 (celkem 34)

21 A07-1 Zavedení dlouhodobého koncepčního systému údržby komunikací PÚ07 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro životní prostředí, ÚMČ - Odbor technické správy majetku a investic Technická správa komunikací, MHMP - Odbor městského investora, MHMP - OD, ÚMČ OD, Odbor územního rozvoje Hlavní náplní aktivity je zpracování a projednání Střednědobého plánu oprav komunikací, včetně plánu doplnění dopravního značení, letní a zimní údržby komunikací, koordinace s opravami a údržbou průjezdních úseků silnic, koordinace s investicemi a opravami inženýrských sítí uložených v komunikacích. Plán by se také měl stát základem pro optimální zadávání veřejných zakázek, včetně možnosti víceletých smluv na údržbu komunikací. Realizace aktivity bude mít významné ekonomické dopady na jedné straně nároky na veřejné rozpočty (na místní komunikace nejsou k dispozici dotační zdroje), na druhé straně zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků z rozpočtu MČ i dalších zdrojů (díky lepší koordinaci), snížení rizika hrazení případných škod vzniklých z důvodu špatného stavu komunikací. Nezanedbatelné budou i společenské dopady zlepšení podmínek pro bydlení i podnikání ve městě, eliminace častých stížností a ekologické dopady snížení negativních vlivů dopravy (prašnost, hluk, emise). Doba realizace: 24 měsíců Zahájení: 2011 Ukončení: 2012 cca 2 mil. Kč rozpočet MČ rozpočet HMP - TSK nekoordinovaný přístup dotčených subjektů Strana 21 (celkem 34)

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY

KARTA ROZVOJOVÉ AKTIVITY A05-01 Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí DC01 Městský úřad Mnichovo Hradiště Odbor správy majetku a rozvoje města vlastníci a správci inženýrských sítí území města Mnichovo Hradiště ano, u nových

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA Silné stránky nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných služeb významná

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014

AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 AKČNÍ PLÁN ROK 2013-2014 Újezd nad Lesy 19.listopadu 2012 Strategický tým ÚMČ Praha 21 STRATEGICKÝ PLÁN MČ Schválen 18. června 2012 zastupitelstvem MČ Praha 21 Zpracován komunitní metodou Na dobu 10 let

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV.

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ELEKTROVOZIDEL PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ELEKTROVOZIDEL 26. 11. 2015 PRAHA Elektrické autobusy pro město IV. INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1734 ze dne k Revitalizaci Karlova náměstí Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1734 ze dne 1.10.2013 k Revitalizaci Karlova náměstí Rada hlavního města Prahy I. bere na vědomí stav naplňování Memoranda

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM A PODPORA ČISTÉ MOBILITY LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA ČISTÉ MOBILITY 5. 11. 2015 LOUČEŇ konference ČISTÁ MOBILITA INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou komisí 4. 6. 2015

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně

Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Nové trendy v podpoře udržitelné dopravy v Brně Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví města Brna 10. 12. 2013, 13:00, Rektorát VUT v Brně Ing. Zdeňka Šamánková Oddělení koncepce dopravy

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1916 ze dne ke Koncepční studii ulice Vinohradské

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 1916 ze dne ke Koncepční studii ulice Vinohradské Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1916 ze dne 16.8.2016 ke Koncepční studii ulice Vinohradské I. schvaluje 1. návrh Koncepční

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok Specifikace výzev. Únor 2014 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2014 Specifikace výzev Únor 2014 Je uvedena specifikace výzev, které budou vyhlášeny po datu aktualizace plánu výzev, nebo jsou k tomuto datu otevřeny. Výzvy prioritní

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016

INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 INVESTICE V REGIONU ROP JV V ČÍSLECH ÚNOR 2016 Celkem podpořeno 940 projektů (JMK 618) Z toho projektů brownfields 29 (JMK 15). Regenerovaná plocha brownfields: 27 ha (JMK 14 ha). Celková dotace 24 mld.

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10.

Město Telč náměstí Zachariáše z Hradce 10. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM ŘEŠENÍ Financování soutěžního řešení STAV PŘED REALIZACÍ SOUTĚŽNÍHO ŘEŠENÍ název a adresa předkladatele Město Telč náměstí

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Mobility Management & Integrované plány mobility

Mobility Management & Integrované plány mobility Mobility Management & Integrované plány mobility doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Ing. Jiří Kozlovský Ing. Jakub Hašek Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML Studentská 95, 532 10 Pardubice

Více

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Čechy. Přehled priorit a opatření. Duben Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Čechy Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Cestovní ruch... 3 Prioritní osa 3 - Integrovaný

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014-2020 A PODPORA TELEMATIKY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 25. 11. 2015 PRAHA Veřejná doprava ON-LINE 2015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Program schválen Evropskou

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015

Integrovaný regionální operační program. Seminář NS MAS 3. března 2015 Integrovaný regionální operační program Seminář NS MAS 3. března 2015 PROGRAM Vyjednávání s EK Nejčastější omyly Aktuální informace Dosud otevřené otázky k CLLD VYJEDNÁVÁNÍ S EVROPSKOU KOMISÍ Hlavní problémové

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015

2014-2015 KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 2014-2015 2015 Město Znojmo Odbor územního plánování a strategického rozvoje www.znojmo-zdravemesto.cz KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA MĚSTA ZNOJMA 2014-2015 Obsah Proces komunitního plánování rozvoje

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Dotační možnosti v OPPK, příklady dobré praxe OPPK

Dotační možnosti v OPPK, příklady dobré praxe OPPK Dotační možnosti v OPPK, příklady dobré praxe OPPK 16.4.2009 Obecné informace o programu OPPK Vize OPPK Vize OPPK Udržitelný rozvoj, kvalitní prostředí města Dobrá dostupnost dopravních služeb Dobrá dostupnost

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více