STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010

2 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP samospráva MČ (zástupci starosty), ÚMČ - Odbor živnostenský (koordinační úloha) Hospodářská komora ČR, Úřad práce, střední školy a odborná učiliště, jiné vzdělávací instituce Aktivita je zaměřená na podporu zakládání nových zejména malých podniků s různorodou ekonomickou strukturou a dále na podporu rozvoje stávajících ekonomických subjektů. Účinná pomoc MČ P3 bude mít podobu zejména poradenských služeb při zakládání podniku / živnosti (vlastní pracovníci úřadu, zajištění prostřednictvím specializovaných dodavatelů) a poradenských a vzdělávacích aktivit v oblasti dotačních programů (zejména OPPA a OPPK). Cílem realizace aktivity zpřístupnit zájemcům z cílové skupiny informace o podnikání (administrativa, povinnosti vůči státu, obchodní a marketingové základy, apod.) za účelem otevření či rozšíření ekonomických příležitostí jednotlivců i mimo standardní trh práce. Zajištění podpory a rozvoje průběžného skenování (pravidelné studie-průzkumy) poptávky (služeb či výroby a dodávek) na území MČ a tak rozvíjet podnikatelské aktivity podle skutečných potřeb občanů MČ i návštěvníků. Dílčí části aktivity: Vzdělávací část aktivity: - finanční gramotnost - povinnosti vůči státu (živnostenský úřad, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, apod.) právní a správní minimum - marketingové a obchodní základy - možnosti financování podnikatelských aktivit Poradenská část aktivity individuální poradenství konkrétním zájemcům v konkrétních případech (založení firmy, financování, vedení účetnictví, podnikatelské prostory, apod.) Realizační kroky: - vytvoření vzdělávacích a poradenských projektů - reklamní kampaň oslovení potenciálních klientů projektů - zmapování a příprava financování projektů (např. OPPA) - personální a materiálně technické zajištění projektů - realizace - vyhodnocení (indikátory: počet nově vzniklých podnikatelských subjektů, počet uspokojených žádostí o finanční podporu, pokles nezaměstnanosti, nárůst počtu pracovních míst). Vzdělávací a poradenské kurzy mohou být realizovány v návaznosti na aktivity ekonomicky zaměřených středních a vysokých škol. Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost Strana 2 (celkem 34)

3 1,5 mil. Kč / rok - osobní náklady (2/3) - materiální, režijní náklady a služby (1/3) 1. Operační program Praha Adaptabilita, Prioritní osa 1 2. Operační program Praha konkurenceschopnost, oblast podpory rozpočet MČ Praha 3 3. účelová podpora (Hospodářská komora, Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti) - nezájem ze strany členů cílových skupin - problematická efektivnost této veřejné služby z hlediska rozpočtu MČ P3 Strana 3 (celkem 34)

4 A01-2 Komunikace s vlastníky nevyužívaných objektů, podpora přípravy inovativních projektů PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Samospráva MČ (zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj), ÚMČ - Odbor územního rozvoje Interní partneři: Úřad MČ Praha 3, odbor výstavby, odbor informatiky Externí partneři: individuální zainteresovaní podnikatelé, majitelé nemovitostí, realitní kanceláře, zájmová sdružení, Poradenské firmy, finanční instituce Iniciace a rozvoj komunikace s vlastníky a potenciálními zájemci o využívání předmětných lokalit, konzultace a informační podpora přípravy inovativních projektů v řešených oblastech a podpora přípravy území pro realizaci inovativních aktivit. Realizace aktivity spočívá v zapojení širokého spektra cílových skupin (současných, potencionálních) a vytvoření dostatečné podpory a prostředí pro naplnění cíle aktivity. V rámci aktivity je nutné realizovat dílčí aktivity s tím spojené: Zapojení cílových skupin - vytvoření informačních toků (webové stránky, tisk, média ) - aktivizace konkretizovaných cílových skupin (majitelé, investoři ) - projednání specifických skutečností formou kolektivní účasti všech zainteresovaných stran Zatraktivnění prostředí a podpora konkrétních zájemců o inovativní projekty - vytvoření informačního individuálního servisu - spoluúčast na projektových záměrech, zajištění odborných konzultací - zainteresování MC Praha 3 do projektů (PPP) Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost 0,5 mil Kč/rok 1. rozpočet MČ Praha 3 - nezájem ze strany cílových skupin Strana 4 (celkem 34)

5 A01-3 Prezentace ekonomického potenciálu MČ P3 jako součást municipálního marketingu P3 PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro kulturu, ÚMČ - odbor územního rozvoje, odbor tech.správy majetku a investic, odbor kultury Interní partneři: odbor informatiky, členové zastupitelstva MČ Externí partneři: poradenské a zprostředkující firmy, školská zařízení (vč. např. VŠE) Náplní aktivity je maximálně zviditelnit možnosti podnikání a investování v lokalitě MČ P3 prostřednictvím využití účinných propagačních a prezentačních nástrojů v rámci celkové koncepce municipálního marketingu P3. Cílem aktivity je oslovit více potenciálních investorů a zajistit tím vyšší konkurenci předkládaných projektových záměrů na využití jednotlivých lokalit a tím i vyšší efektivitu následně realizovaných investic. Vytvoření nabídky specifických konkurenčních výhod (produktová politika) - zaměření se na tvrdé i měkké lokalizační faktory - provedení segmentace trhu - vytvoření uceleného dokumentu (nabídkové katalogy pro investory) s jasně definovanými výhodami Zapracování do nástrojů komunikační politiky - využití public relations- starosta/ka, zastupitelé, média - využití propagace a prezentace - webové stránky, šíření tištěných materiálů, odborné semináře, veletrhy, výstavy. V rámci realizace této aktivity je nutné harmonizovat produktovou politiku (ucelený nabídkový dokument) a komunikační politiku, aby cílený marketing nebyl kontraproduktivní (negativní dopady nejen na image MČ Prahy 3). Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost 0,5 mil. Kč/rok 1. rozpočet MČ Praha 3 - špatně volené marketingové nástroje a neadekvátní zpětná vazba na realizaci aktivity Strana 5 (celkem 34)

6 A02-1 Podpora nové bytové výstavby Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MČ investoři bytové výstavby PÚ02 Doba realizace: Aktivita je zaměřena na rozvoj obytné funkce MČ, jakožto základní stabilizační funkce území a zároveň na celkovou vyváženost socioekonomického rozvoje. Cílem aktivity je formou nabídky nové bytové výstavby přilákat do MČ nové obyvatele, a tím působit na negativní trendy ve vývoji demografických a sociálních struktur. Z tohoto důvodu je aktivita uvažována v návaznosti na cílové skupiny- rodiny s dětmi, mladí lidé. Pro naplnění této aktivity a zamýšlených účinků je nutné v rámci výstavby brát zřetel na celkové vstupní nastavení a specifické potřeby respektive možností uvedených cílových skupin. Součástí aktivity je aktivní politika orgánů MČ při hospodaření s pozemky, spolupráce s investory a developery bytové výstavby. Otázka tzv. startovacích bytů, by se dala rovněž v této kapitole řešit PPP projekty nebo jinou pobídkou, (dobrovolně předmětnou úroveň bytového fondu realizovat privátní sektor nebude). 72 měsíce bude upřesněno podle charakteru a formy konkrétní podpory rozpočet MČ - zhoršené ekonomické podmínky - nedostatek finančních instrumentů pro podporu bytové výstavby - nechuť ke spolupráci ze strany investorů a developerů Strana 6 (celkem 34)

7 A02-2 Podpora regenerace bytového fondu Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MČ vlastníci bytového fondu, bytová družstva, finanční instituce PÚ02 Aktivita je zaměřena na rozvoj kvality obytné funkce MČ, čímž přímo působí na celkový rozvoj MČ a především na demografické struktury. Cílem aktivity je zvýšit konkurenceschopnost v možnostech nabídky kvalitních prostorů pro bydlení a současně uspokojit potřeby současných uživatelů. Plnění aktivity se týká jak bytového fondu v majetku MČ (přímá podpora včetně finanční), tak i všech ostatních vlastnických forem bydlení (nepřímá podpora, koordinace s akcemi MČ, prověření možností přímé podpory). Modernizace stávajícího bytového fondu, zvýšení standardů bydlení, přizpůsobení velikostní struktury i vybavenosti bytového fondu skutečným potřebám. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L2 Strategického plánu HMP. Doba realizace: 72 měsíce cca 100 mil. Kč / rok rozpočet MČ zdroje vlastníků bytového fondu - nedostatek finančních prostředků - jiné priority (snížená podpora ze strany samosprávy) Strana 7 (celkem 34)

8 A02-3 Rozvoj obytných funkcí a ochrana ploch určených územním plánem pro bydlení Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů PÚ02 samospráva MČ zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, Výbor pro územní rozvoj orgány územního plánování Aktivita se týká vytvoření kvalitního prostředí pro bydlení se zaměřením na rozvoj občanské vybavenosti jako nedílné součásti naplňující komplexní funkci bydlení a zároveň na ochranu území, která kvalitu obytné funkce ovlivňuje. Takto vyvážený rozvoj funkce bydlení by měl pozitivně působit na preferované cílové skupiny obyvatel a dlouhodobě pozitivně ovlivňovat strukturu obyvatelstva. Konkrétním naplněním aktivity bude také aktivní dlouhodobá snaha příslušných orgánů MĆ a dalších subjektů při prosazování záměrů, zlepšujících podmínky pro kvalitní život a současně při ochraně ploch a objektů, které tyto funkce zajišťují nebo jsou pro ně vymezeny do budoucna. Při realizaci podporovaných záměrů budou mj. hledány možnosti vícezdrojového financování, včetně spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP). Doba realizace: 72 měsíce (průběžně) bude upřesněno po konkretizaci 1. rozpočet MČ P3 2. Strukturální fondy, OPPK, oblast podpory: 2.1 Strana 8 (celkem 34)

9 A03-1 Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů v lokalitě nového centra Prahy 3 PÚ03 Doba realizace: SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, samospráva MČ Výbor pro územní rozvoj, ÚMČ P3 odbor územního rozvoje samospráva, investoři nových investičních záměrů, vlastníci a správci inž. sítí Cílem aktivity je zajištění koordinované přípravy všech záměrů, které pro vymezenou oblast nového centra MČ připravují různí investoři a developeři. V zájmu MČ je časové i prostorové sladění všech projektů, proto je nezbytná výměna veškerých zásadních informací o přípravě jednotlivých záměrů, organizace potřebných pracovních jednání (nejlépe v předstihu před zahájením příslušných správních řízení a dalších povolovacích procesů). V rámci této koordinace bude možné uplatnit také vlastní projekty připravované MČ, zajistit optimální využití dotčených nemovitostí v majetku MČ a zajistit ochranu veřejných zájmů. Velmi důležitou součástí aktivity bude spolupráce s vlastníky a investory inženýrských sítí v dotčených lokalitách. Plnění aktivity bude spočívat rovněž v aktivním prosazování názoru MČ P3 v rámci procesu zpracování a projednávání nového územního plánu hlavního města Prahy. Naplňování této aktivity má významnou vazbu na další programové úkoly, zejména na aktivity týkající se modernizace infrastruktury, rozvoje bydlení a podpory podnikatelských i volnočasových aktivit. 48 měsíců Ukončení: mil. Kč / rok náklady na koordinační schůzky, odborná stanoviska, oponentury, apod. 1. Rozpočet MČ 2. privátní zdroje - omezené finanční zdroje - malý vliv orgánů MČ při ovlivňování privátních záměr Strana 9 (celkem 34)

10 A03-2 Podpora realizace vhodných investičních projektů v lokalitě nového centra Prahy 3 PÚ03 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, samospráva MČ - Výbor pro územní rozvoj investoři nových investičních záměrů Aktivita přímo navazuje na A03-1 a zahrnuje jak přímou finanční podporu projektů včetně zajištění realizace vlastních záměrů (např. výstavba veřejné infrastruktury zejména občanské vybavenosti a veřejného prostranství navazující na aktivity privátních investorů), tak i nepřímou podporu například při získávání dotačních zdrojů. Samospráva MČ by měla být průběžně informována o průběhu realizace, aby mohla přijímat potřebná opatření. Naplnění aktivity má úzkou vazbu také s realizací aktivity A04-1. Doba realizace: 60 měsíců Zahájení: 2011 realizační náklady budou upřesněny na základě schválených návrhů 1. Rozpočet MČ (na podpůrné akce a realizaci veřejných záměrů souvisejících s výstavbou. Zásadní část záměrů bude realizována z privátních zdrojů.) - omezené finanční zdroje - neochota ke spolupráci ze strany investorů Strana 10 (celkem 34)

11 A04-1 Koncepce doplnění volnočasových a sportovních ploch PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MĆ zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro kulturu a volnočasové aktivity, zpracování koncepce - ÚMČ (odbor kultury, odbor tech.správy majetku a investic, odbor územního rozvoje) neziskové organizace a sportovní kluby, školy, investoři nových investičních záměrů Cílem aktivity je doplnění, zpřístupnění, propojení, modernizace a rovnoměrné územní rozložení areálů pro volnočasové vyžití obyvatel Prahy 3, zejména doplnění v oblastech starého Žižkova, Jarova, Vackova, apod. Součástí aktivity je rovněž podpora zřizování sportovních a volnočasových ploch v rámci vznikajících obytných komplexů nebo rekonverzí nevyužívaných ploch (NNŽ a další vazba na programový úkol PÚ03). První fáze ustavení pracovního týmu, zpracování koncepce a její projednání, včetně stanovení priorit a etapizace postupu realizace. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L3 Strategického plánu HMP. Doba realizace: Zahájení: 48 měsíců 2010 zpracování koncepce, realizace od r dle schválených priorit Ukončení: 2013 zpracování koncepce cca 200 tis. Kč realizační náklady budou upřesněny na základě schválené koncepce 1. Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory Granty HMP (sport a tělovýchova) 3. Rozpočet MČ 4. Privátní zdroje - omezené finanční zdroje - nezájem o spolupráci ze strany sportovních klubů, škol a dalších partnerů Strana 11 (celkem 34)

12 A04-2 Zajištění lepší přístupnosti a vybavenosti větších rekreačních ploch PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a kulturu, samospráva MČ - Výbor pro územní rozvoj, ÚMČ příslušné odbory (územní rozvoj, životní prostředí, doprava, kultura, tech.správa majetku a investic) Řešení identifikovaných problémů, které v současnosti znemožňují nebo omezují využití významných ploch rekreační zeleně konkrétně Vítkov, Krejcárek a Židovské pece. V rámci plnění aktivity budou specifikovány návrhy řešení pro uvedené lokality. Návrhy budou řešit přístup pro pěší a cyklisty, parkování, bezpečnost, údržbu a další důležité parametry pro dlouhodobě udržitelné využívání těchto oblastí, včetně návrhu ochranných a případně i restriktivních opatření. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L3 Strategického plánu HMP. Doba realizace: Zahájení: Ukončení: 48 měsíců návrh řešení pro dotčené lokality, PD, příp. první jednoduché přípravné kroky realizace zpracování návrhů řešení a PD cca 500 tis. Kč realizační náklady budou upřesněny na základě schválených návrhů 1. Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 a Rozpočet MČ - problémy v předávání dokončených staveb (SŽDC s.o., ČD a.s., HMP) - nezařazení aktivity mezi priority MČ - omezené finanční zdroje Strana 12 (celkem 34)

13 A04-3 Zajištění provozu a údržby na dětských hřištích PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro volnočasové aktivity, ÚMČ odbor technické správy majetku a investic školy, Městská policie, neziskové organizace Hlavním smyslem aktivity je umožnit lepší využívání hřišť, zařízení a ploch určených pro vyžití dětí zejména s důrazem na zajištění dohledu a bezpečnosti. K tomu patří také systémový přístup k jejich údržbě, který bude znamenat delší životnost a vyšší bezpečnost používání Součástí aktivity je rovněž rozšíření možností využívání hřišť a dalších zařízení ve školních areálech i mimo vyučovací dobu. První etapou bude konkretizace ploch a zařízení, stanovení vhodného způsobu zajištění provozu (majetkové, technické i personální řešení) a zajištění údržby (odpovědnost, odhad nákladů, termíny). Doba realizace: 72 měsíců (průběžně) Cca 10 mil. Kč / rok Rozpočet MČ (možnost vytvoření zvláštního fondu) Zdroje neziskových organizací - personální zajištění dohledu a údržby - nezařazení aktivity mezi priority MČ - omezené finanční zdroje Strana 13 (celkem 34)

14 A05-1 Doba realizace: Zahájení: A05-1 Podpora systému vzdělávání PÚ05 SC4 Využití potenciálu a specifik městské části Praha 3 jako centrum vzdělanosti a kultury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro školství, ÚMČ P3 - Odbor školství Vedení škol, školských zařízení, zástupce ÚP, zaměstnavatelů V důsledku úbytku dětí dochází k uvolňování prostorových kapacit škol zřizovaných (nejen) městskou částí P3. Je třeba rozhodnout o dalším efektivním využití těchto uvolňovaných kapacit. Při úvahách o dalším využívání je třeba vzít v potaz několik zásadních informací: škola má odborné kapacity (pedagogy), které mají co nabídnout, má technické vybavení k dalšímu využití, škola má vazbu na další odborné partnery, s kterými může navázat spolupráci při přípravě nabídky dalšího vzdělávání, trh práce prochází neustálými změnami a systém vzdělávací nabídky není v současnosti natolik pružný, aby co nejrychleji dokázal reagovat na změnu poptávky, pracovníci školy umí rychle a s odbornou znalostí přistoupit k přípravě nového vzdělávacího programu (nejedná se o školní vzdělávací program) rodiče žáků a další rodinní příslušníci vytvářejí skupinu potenciálních frekventantů, kterým by škola mohla nabídnout další vzdělávání (i ve spolupráci s dalšími subjekty). Škola splňuje velké množství předpokladů pro vytvoření nabídky dalšího vzdělávání. K přípravě nabídky je možné využít vzájemné spolupráce škol a školských institucí, spolupráce se zaměstnavateli, ÚP, případně přicházejícími investory a potenciálními zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 3 může přímo ovlivňovat především oblast základního školství, lze předpokládat více aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi působícími na MČ Praha 3 v oblasti seniorů a rodin s dětmi. Za předpokladu správného zacílení připravované nabídky dojde k efektivnímu využívání uvolňovaných prostor. Druhotný efekt může spočívat ve finančním přínosu pro všechny zapojené aktéry. Realizace bude probíhat v následujících etapách: 1. vytvoření pracovní skupiny a projednání záměru tvorby nabídky dalšího vzdělávání za účelem využití uvolňovaných prostor ve školách 2. zmapování potřebnosti potenciálních frekventantů (jazyky, další vzdělávání, volnočasové aktivity ) a vyhodnocení vhodnosti prostorových kapacit, návrh témat 3. sestavení týmů a tvorba vzdělávací nabídky (v případě potřeby akreditace programů) 4. nabídka programů a jejich realizace 72 měsíců 2010 viz body 1. a 2., 2011 viz body 3. a 4. Strana 14 (celkem 34)

15 Bude upřesněno po konzultaci s odborným pracovníkem MČ, který se zabývá přípravou projektů Finanční zdroje: OPPA prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání, rozpočet MČ, sociální partneři, účastníci kurzů Lidské zdroje personál škol, případně dalších partnerů Neochota pedagogů zapojit se do tvorby nabídky dalšího vzdělávání, nezájem ze strany sociálních partnerů, neochota lidí dále se vzdělávat, neochota platit za programy dalšího vzdělávání, nároky na koordinaci při přípravě vzdělávacích programů, nevhodnost stávajících prostor k nabídce konkrétních vzdělávacích programů Strana 15 (celkem 34)

16 A05-2 Aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávácí soustavy PÚ05 SC4 Využití potenciálu a specifik městské části Praha 3 jako centrum vzdělanosti a kultury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro školství, ÚMČ P3 - Odbor školství Vedení škol a školských zařízení zřizovaných MČ, externí konzultant Zohlednění nových informací v rámci aktualizace dokumentu Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3. Součástí prací bude také návrh konkrétních opatření na využití uvolňovaných prostor - vazba na A05-1. Aktualizace bude zpracována vlastními silami za současného využití kapacit externího konzultanta. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L1 Strategického plánu HMP. Doba realizace: 12 měsíců Ukončení: 2010 Bude upřesněno na základě rozhodnutí o rozsahu prací externího konzultanta Finanční - rozpočet MČ P3 Lidské kvalifikovaný externí zpracovatel, zástupci partnerů Nebyla identifikována Strana 16 (celkem 34)

17 A06-1 Příprava výstavby nové trasy metra PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Samospráva MČ (zástupci starosty), ÚMČ - odbor územního rozvoje, odbor dopravy MHMP-Odbor městského investora, MHMP-OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID Vybudování trasy metra D na Žižkov bylo po několik desetiletí součástí všech koncepcí rozvoje hromadné dopravy v Praze. Vznik nového moderního centra Prahy 3 a rozvoj oblasti Nákladového nádraží Žižkov vyžaduje napojení na páteřní systém pražské MHD, aby se mohla stát srovnatelným místním centrem s centry Prahy 5, 6 či 9. Realizace úseku metra Náměstí Republiky Hlavní nádraží Prokopovo náměstí Nákladové nádraží Žižkov podle konceptu Územního plánu umožní vznik významné lokality Nákladové nádraží Žižkov, která přispěje k decentralizaci HMP. Rychlejší a spolehlivější MHD by významně zlepšila obsluhu sídliště Jarov a navazující výstavby v Praze 9. Zatímco obsluha území podél trasy na Nákladové nádraží Žižkov je zároveň ve vysoké kvalitě zajištěna tramvajovou tratí, významnějšího efektu by dosáhlo další prodloužení tratě metra do oblasti Jarova, kde celkový počet obyvatel narůstá výstavbou v MČ Praha 9. Příprava realizace bude řízena HMP a půjde zřejmě o etapu následující až po dokončení trasy D z Písnice a po prodloužení trasy A. Zahájení výstavby bude množné až po roce 2015, Praha 3 bude v období aktivně usilovat o nalezení vhodného řešení a zahájení projekční přípravy. Doba realizace: cca 300 mil. Kč Rozpočet HMP Vysoké náklady a rozpočtová omezení, zvýšení provozních nákladů při existenci dvou paralelních kolejových systémů, nízká efektivita bez nalezení vhodného pokračování trasy východně od nákladového nádraží Žižkov. Zablokování území nevhodně umístěnou zástavbou. Strana 17 (celkem 34)

18 A06-2 Zvýšení přístupnosti MHD a rozšíření sítě tramvajových tratí PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP Odbor městského investora, MHMP- OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID Tramvajová doprava je pro většinu katastrálního území Žižkova nejdůležitějším prvkem dopravní obsluhy, v některých oblastech tuto funkci plní autobusy MHD. Nejvýznamnější je páteřní tramvajová radiála Koněvova Jana Želivského Olšanská Táboritská Seifertova, její vedení v souběhu s intenzivní automobilovou dopravou se zastaralým řešením povrchů významně ztěžuje přístupnost zastávek a snižuje bezpečnost cestujících. Pilotním projektem zlepšení přístupnosti zastávek a rozšíření nástupišť bude řešení tratě dnešní páteřní linky 9, další lokality mohou následovat. Součástí řešení bude též moderní informační systém na zastávkách a uplatňování preference tramvají. V oblastech, kde páteřní funkci plní autobusová doprava, je třeba věnovat pozornost síti autobusových zastávek a preferenčními opatřeními zajišťovat spolehlivosti autobusových linek, která místy klesá se zaváděním dlouhých linek, tzv. metrobusů, namísto krátkých přivaděčů ke stanicím metra. Bude též zahájena příprava výstavby tramvajových tratí přes NNŽ a Malešice ke stanici metra Depo Hostivař a tangenty od metra Želivského na Jižní Město včetně zkvalitnění přestupní vazby na trasu metra A a autobusový terminál Želivského a vytvoření její vazby na novou trasu metra a radiální železniční tratě již mimo území Prahy 3. Aktivita je v souladu se strategickým cílem I1 Strategického plánu HMP. Doba realizace: cca 200 mil. Kč Rozpočet HMP, DP HMP Konkurence nákladných projektů rozvoje dopravní infrastruktury v HMP, nezájem o malé projekty, rozvoj tramvajových tratí v rozsahu podle konceptu nového Územního plánu nemusí být v plném rozsahu ekonomicky efektivní. Zablokování území nevhodně umístěnou zástavbou. Strana 18 (celkem 34)

19 A06-3 Koncepční řešení cyklistické dopravy PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP-OD, HMP - Ing. Polák, Správa železniční dopravní cesty Praha 3 dosud samostatně neřeší problematiku cyklistické dopravy, po jejím území prochází jedna páteřní cyklotrasa A25 vedená se značným převýšením přes Vítkov a jsou zde dva okruhy v parcích. Nově HMP vyznačuje cyklistické pruhy na Vinohradské ulici bez jakékoli koordinace nebo podpory úřadů městské části. Navrhuje se zpracovat a schválit koncepci rozvoje cyklistické dopravy, koridorově i celoplošně řešit potřeby cyklistů, jak vytvořením cyklistických pruhů či stezek podél hlavních ulic investicí HMP, tak řešením dostupnosti páteřních tras a bezpečného pohybu po městské části investicí městské části a budováním parkovacích míst pro cyklisty. Budovanou cyklistickou stezku Vítkov (staré spojení) investicí SŽDC místo bývalé železniční trati bude potřebné propojit s ulicemi Chlumova, Husitská a U Rajské zahrady. Aktivita je v souladu se strategickým cílem I4 Strategického plánu HMP. Doba realizace: cca 30 mil. Kč Rozpočet HMP Nedostatečná koordinace a příprava ze strany HMP, problémy s řešením cyklistické dopravy v uliční síti využité pro parkování vozidel, nízká priorita problematiky, nízké využívání nedotažených řešení. Strana 19 (celkem 34)

20 A06-4 Systémové řešení úprav komunikační sítě PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP - Odbor městského investora, MHMP - OD, Útvar rozvoje města Uliční síť Prahy 3 vznikala v průběhu posledních 150 let a její rozsah ani dimenze již není možné významně měnit, výjimkou je oblast Vackova a Třebešína a napojení Prahy 3 na připravovaný městský okruh. Zde je třeba navrhnout nové dopravní řešení spojené s rozvojem oblasti Nákladového nádraží Žižkov a ulice Jana Želivského včetně napojení na městský okruh jarovskou spojkou tak, aby doprava nesnižovala kvalitu bydlení, a prosazovat jeho realizaci. Kapacitu stávajících komunikací a křižovatek v Praze 3 je potřebné postupně celoplošně upravovat s ohledem na omezenou propustnost uliční sítě dále do centra. Po vymístění nákladového nádraží je nutné rozšířit zónu zákazu vjezdu nad 6 tun a zklidnit tak Koněvovu a Jana Želivského od vozidel nad 6 t. V Praze 3 byla zavedena a postupně je modifikována regulace parkování formou Zóny placeného stání. Systém je zaměřen na potřeby trvale bydlících obyvatel a nezbytné potřeby místních podnikatelů. Zónu bude potřebné dále sledovat a přizpůsobovat potřebám rezidentů, abonentů i platících návštěvníků. Vedení MČ P3 již mnoho let klade důraz na vyhledávání lokalit pro výstavbu hromadných garáží, hlavně podzemních, ale případně i nadzemních. Souběžně budou vypracovány projekty na uklizení aut z ulic, tzn. souběžné rozšíření prostorů pro zeleň, pěší komunikace, pobytové plochy, cyklostezky apod. Doba realizace: cca mil. Kč Rozpočet HMP, rozpočet MČ P3 Nedostatečná koordinace s HMP, omezený rozvoj NNŽ a omezené prostředky na infrastrukturu, zájmy jednotlivých investorů v NNŽ převýšující zájem na funkčním celku, neschopnost vymáhat pravidla provozu ZPS, nízká ekonomická efektivita provozu garáží. Strana 20 (celkem 34)

21 A07-1 Zavedení dlouhodobého koncepčního systému údržby komunikací PÚ07 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro životní prostředí, ÚMČ - Odbor technické správy majetku a investic Technická správa komunikací, MHMP - Odbor městského investora, MHMP - OD, ÚMČ OD, Odbor územního rozvoje Hlavní náplní aktivity je zpracování a projednání Střednědobého plánu oprav komunikací, včetně plánu doplnění dopravního značení, letní a zimní údržby komunikací, koordinace s opravami a údržbou průjezdních úseků silnic, koordinace s investicemi a opravami inženýrských sítí uložených v komunikacích. Plán by se také měl stát základem pro optimální zadávání veřejných zakázek, včetně možnosti víceletých smluv na údržbu komunikací. Realizace aktivity bude mít významné ekonomické dopady na jedné straně nároky na veřejné rozpočty (na místní komunikace nejsou k dispozici dotační zdroje), na druhé straně zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků z rozpočtu MČ i dalších zdrojů (díky lepší koordinaci), snížení rizika hrazení případných škod vzniklých z důvodu špatného stavu komunikací. Nezanedbatelné budou i společenské dopady zlepšení podmínek pro bydlení i podnikání ve městě, eliminace častých stížností a ekologické dopady snížení negativních vlivů dopravy (prašnost, hluk, emise). Doba realizace: 24 měsíců Zahájení: 2011 Ukončení: 2012 cca 2 mil. Kč rozpočet MČ rozpočet HMP - TSK nekoordinovaný přístup dotčených subjektů Strana 21 (celkem 34)

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA Silné stránky nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných služeb významná

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy

Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 2588 ze dne 30. 9. 2014 Vyhodnocení aplikace Pravidel pro přípravu investic na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy Vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy. číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 162 ze dne 4.2.2014 k návrhu Koncepce pražských břehů Rada hlavního města Prahy I. schvaluje Koncepci pražských břehů,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více