STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 2010 2015. Příloha č. 1. Karty rozvojových aktivit"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA Příloha č. 1 Karty rozvojových aktivit upravená verze březen 2010

2 A01-1 Organizace a financování podnikatelského poradenství PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP samospráva MČ (zástupci starosty), ÚMČ - Odbor živnostenský (koordinační úloha) Hospodářská komora ČR, Úřad práce, střední školy a odborná učiliště, jiné vzdělávací instituce Aktivita je zaměřená na podporu zakládání nových zejména malých podniků s různorodou ekonomickou strukturou a dále na podporu rozvoje stávajících ekonomických subjektů. Účinná pomoc MČ P3 bude mít podobu zejména poradenských služeb při zakládání podniku / živnosti (vlastní pracovníci úřadu, zajištění prostřednictvím specializovaných dodavatelů) a poradenských a vzdělávacích aktivit v oblasti dotačních programů (zejména OPPA a OPPK). Cílem realizace aktivity zpřístupnit zájemcům z cílové skupiny informace o podnikání (administrativa, povinnosti vůči státu, obchodní a marketingové základy, apod.) za účelem otevření či rozšíření ekonomických příležitostí jednotlivců i mimo standardní trh práce. Zajištění podpory a rozvoje průběžného skenování (pravidelné studie-průzkumy) poptávky (služeb či výroby a dodávek) na území MČ a tak rozvíjet podnikatelské aktivity podle skutečných potřeb občanů MČ i návštěvníků. Dílčí části aktivity: Vzdělávací část aktivity: - finanční gramotnost - povinnosti vůči státu (živnostenský úřad, finanční úřad, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, apod.) právní a správní minimum - marketingové a obchodní základy - možnosti financování podnikatelských aktivit Poradenská část aktivity individuální poradenství konkrétním zájemcům v konkrétních případech (založení firmy, financování, vedení účetnictví, podnikatelské prostory, apod.) Realizační kroky: - vytvoření vzdělávacích a poradenských projektů - reklamní kampaň oslovení potenciálních klientů projektů - zmapování a příprava financování projektů (např. OPPA) - personální a materiálně technické zajištění projektů - realizace - vyhodnocení (indikátory: počet nově vzniklých podnikatelských subjektů, počet uspokojených žádostí o finanční podporu, pokles nezaměstnanosti, nárůst počtu pracovních míst). Vzdělávací a poradenské kurzy mohou být realizovány v návaznosti na aktivity ekonomicky zaměřených středních a vysokých škol. Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost Strana 2 (celkem 34)

3 1,5 mil. Kč / rok - osobní náklady (2/3) - materiální, režijní náklady a služby (1/3) 1. Operační program Praha Adaptabilita, Prioritní osa 1 2. Operační program Praha konkurenceschopnost, oblast podpory rozpočet MČ Praha 3 3. účelová podpora (Hospodářská komora, Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti) - nezájem ze strany členů cílových skupin - problematická efektivnost této veřejné služby z hlediska rozpočtu MČ P3 Strana 3 (celkem 34)

4 A01-2 Komunikace s vlastníky nevyužívaných objektů, podpora přípravy inovativních projektů PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Samospráva MČ (zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj), ÚMČ - Odbor územního rozvoje Interní partneři: Úřad MČ Praha 3, odbor výstavby, odbor informatiky Externí partneři: individuální zainteresovaní podnikatelé, majitelé nemovitostí, realitní kanceláře, zájmová sdružení, Poradenské firmy, finanční instituce Iniciace a rozvoj komunikace s vlastníky a potenciálními zájemci o využívání předmětných lokalit, konzultace a informační podpora přípravy inovativních projektů v řešených oblastech a podpora přípravy území pro realizaci inovativních aktivit. Realizace aktivity spočívá v zapojení širokého spektra cílových skupin (současných, potencionálních) a vytvoření dostatečné podpory a prostředí pro naplnění cíle aktivity. V rámci aktivity je nutné realizovat dílčí aktivity s tím spojené: Zapojení cílových skupin - vytvoření informačních toků (webové stránky, tisk, média ) - aktivizace konkretizovaných cílových skupin (majitelé, investoři ) - projednání specifických skutečností formou kolektivní účasti všech zainteresovaných stran Zatraktivnění prostředí a podpora konkrétních zájemců o inovativní projekty - vytvoření informačního individuálního servisu - spoluúčast na projektových záměrech, zajištění odborných konzultací - zainteresování MC Praha 3 do projektů (PPP) Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost 0,5 mil Kč/rok 1. rozpočet MČ Praha 3 - nezájem ze strany cílových skupin Strana 4 (celkem 34)

5 A01-3 Prezentace ekonomického potenciálu MČ P3 jako součást municipálního marketingu P3 PÚ01 Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 5: Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro kulturu, ÚMČ - odbor územního rozvoje, odbor tech.správy majetku a investic, odbor kultury Interní partneři: odbor informatiky, členové zastupitelstva MČ Externí partneři: poradenské a zprostředkující firmy, školská zařízení (vč. např. VŠE) Náplní aktivity je maximálně zviditelnit možnosti podnikání a investování v lokalitě MČ P3 prostřednictvím využití účinných propagačních a prezentačních nástrojů v rámci celkové koncepce municipálního marketingu P3. Cílem aktivity je oslovit více potenciálních investorů a zajistit tím vyšší konkurenci předkládaných projektových záměrů na využití jednotlivých lokalit a tím i vyšší efektivitu následně realizovaných investic. Vytvoření nabídky specifických konkurenčních výhod (produktová politika) - zaměření se na tvrdé i měkké lokalizační faktory - provedení segmentace trhu - vytvoření uceleného dokumentu (nabídkové katalogy pro investory) s jasně definovanými výhodami Zapracování do nástrojů komunikační politiky - využití public relations- starosta/ka, zastupitelé, média - využití propagace a prezentace - webové stránky, šíření tištěných materiálů, odborné semináře, veletrhy, výstavy. V rámci realizace této aktivity je nutné harmonizovat produktovou politiku (ucelený nabídkový dokument) a komunikační politiku, aby cílený marketing nebyl kontraproduktivní (negativní dopady nejen na image MČ Prahy 3). Doba realizace: průběžně Ukončení: soustavná činnost 0,5 mil. Kč/rok 1. rozpočet MČ Praha 3 - špatně volené marketingové nástroje a neadekvátní zpětná vazba na realizaci aktivity Strana 5 (celkem 34)

6 A02-1 Podpora nové bytové výstavby Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MČ investoři bytové výstavby PÚ02 Doba realizace: Aktivita je zaměřena na rozvoj obytné funkce MČ, jakožto základní stabilizační funkce území a zároveň na celkovou vyváženost socioekonomického rozvoje. Cílem aktivity je formou nabídky nové bytové výstavby přilákat do MČ nové obyvatele, a tím působit na negativní trendy ve vývoji demografických a sociálních struktur. Z tohoto důvodu je aktivita uvažována v návaznosti na cílové skupiny- rodiny s dětmi, mladí lidé. Pro naplnění této aktivity a zamýšlených účinků je nutné v rámci výstavby brát zřetel na celkové vstupní nastavení a specifické potřeby respektive možností uvedených cílových skupin. Součástí aktivity je aktivní politika orgánů MČ při hospodaření s pozemky, spolupráce s investory a developery bytové výstavby. Otázka tzv. startovacích bytů, by se dala rovněž v této kapitole řešit PPP projekty nebo jinou pobídkou, (dobrovolně předmětnou úroveň bytového fondu realizovat privátní sektor nebude). 72 měsíce bude upřesněno podle charakteru a formy konkrétní podpory rozpočet MČ - zhoršené ekonomické podmínky - nedostatek finančních instrumentů pro podporu bytové výstavby - nechuť ke spolupráci ze strany investorů a developerů Strana 6 (celkem 34)

7 A02-2 Podpora regenerace bytového fondu Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MČ vlastníci bytového fondu, bytová družstva, finanční instituce PÚ02 Aktivita je zaměřena na rozvoj kvality obytné funkce MČ, čímž přímo působí na celkový rozvoj MČ a především na demografické struktury. Cílem aktivity je zvýšit konkurenceschopnost v možnostech nabídky kvalitních prostorů pro bydlení a současně uspokojit potřeby současných uživatelů. Plnění aktivity se týká jak bytového fondu v majetku MČ (přímá podpora včetně finanční), tak i všech ostatních vlastnických forem bydlení (nepřímá podpora, koordinace s akcemi MČ, prověření možností přímé podpory). Modernizace stávajícího bytového fondu, zvýšení standardů bydlení, přizpůsobení velikostní struktury i vybavenosti bytového fondu skutečným potřebám. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L2 Strategického plánu HMP. Doba realizace: 72 měsíce cca 100 mil. Kč / rok rozpočet MČ zdroje vlastníků bytového fondu - nedostatek finančních prostředků - jiné priority (snížená podpora ze strany samosprávy) Strana 7 (celkem 34)

8 A02-3 Rozvoj obytných funkcí a ochrana ploch určených územním plánem pro bydlení Cíl 1: Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva Cíl 2: Snížení rizik vzniku sociálních problémů PÚ02 samospráva MČ zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, Výbor pro územní rozvoj orgány územního plánování Aktivita se týká vytvoření kvalitního prostředí pro bydlení se zaměřením na rozvoj občanské vybavenosti jako nedílné součásti naplňující komplexní funkci bydlení a zároveň na ochranu území, která kvalitu obytné funkce ovlivňuje. Takto vyvážený rozvoj funkce bydlení by měl pozitivně působit na preferované cílové skupiny obyvatel a dlouhodobě pozitivně ovlivňovat strukturu obyvatelstva. Konkrétním naplněním aktivity bude také aktivní dlouhodobá snaha příslušných orgánů MĆ a dalších subjektů při prosazování záměrů, zlepšujících podmínky pro kvalitní život a současně při ochraně ploch a objektů, které tyto funkce zajišťují nebo jsou pro ně vymezeny do budoucna. Při realizaci podporovaných záměrů budou mj. hledány možnosti vícezdrojového financování, včetně spolupráce soukromého a veřejného sektoru (PPP). Doba realizace: 72 měsíce (průběžně) bude upřesněno po konkretizaci 1. rozpočet MČ P3 2. Strukturální fondy, OPPK, oblast podpory: 2.1 Strana 8 (celkem 34)

9 A03-1 Urbanistická koordinace přípravy rozvojových záměrů v lokalitě nového centra Prahy 3 PÚ03 Doba realizace: SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, samospráva MČ Výbor pro územní rozvoj, ÚMČ P3 odbor územního rozvoje samospráva, investoři nových investičních záměrů, vlastníci a správci inž. sítí Cílem aktivity je zajištění koordinované přípravy všech záměrů, které pro vymezenou oblast nového centra MČ připravují různí investoři a developeři. V zájmu MČ je časové i prostorové sladění všech projektů, proto je nezbytná výměna veškerých zásadních informací o přípravě jednotlivých záměrů, organizace potřebných pracovních jednání (nejlépe v předstihu před zahájením příslušných správních řízení a dalších povolovacích procesů). V rámci této koordinace bude možné uplatnit také vlastní projekty připravované MČ, zajistit optimální využití dotčených nemovitostí v majetku MČ a zajistit ochranu veřejných zájmů. Velmi důležitou součástí aktivity bude spolupráce s vlastníky a investory inženýrských sítí v dotčených lokalitách. Plnění aktivity bude spočívat rovněž v aktivním prosazování názoru MČ P3 v rámci procesu zpracování a projednávání nového územního plánu hlavního města Prahy. Naplňování této aktivity má významnou vazbu na další programové úkoly, zejména na aktivity týkající se modernizace infrastruktury, rozvoje bydlení a podpory podnikatelských i volnočasových aktivit. 48 měsíců Ukončení: mil. Kč / rok náklady na koordinační schůzky, odborná stanoviska, oponentury, apod. 1. Rozpočet MČ 2. privátní zdroje - omezené finanční zdroje - malý vliv orgánů MČ při ovlivňování privátních záměr Strana 9 (celkem 34)

10 A03-2 Podpora realizace vhodných investičních projektů v lokalitě nového centra Prahy 3 PÚ03 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj, samospráva MČ - Výbor pro územní rozvoj investoři nových investičních záměrů Aktivita přímo navazuje na A03-1 a zahrnuje jak přímou finanční podporu projektů včetně zajištění realizace vlastních záměrů (např. výstavba veřejné infrastruktury zejména občanské vybavenosti a veřejného prostranství navazující na aktivity privátních investorů), tak i nepřímou podporu například při získávání dotačních zdrojů. Samospráva MČ by měla být průběžně informována o průběhu realizace, aby mohla přijímat potřebná opatření. Naplnění aktivity má úzkou vazbu také s realizací aktivity A04-1. Doba realizace: 60 měsíců Zahájení: 2011 realizační náklady budou upřesněny na základě schválených návrhů 1. Rozpočet MČ (na podpůrné akce a realizaci veřejných záměrů souvisejících s výstavbou. Zásadní část záměrů bude realizována z privátních zdrojů.) - omezené finanční zdroje - neochota ke spolupráci ze strany investorů Strana 10 (celkem 34)

11 A04-1 Koncepce doplnění volnočasových a sportovních ploch PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů samospráva MĆ zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro kulturu a volnočasové aktivity, zpracování koncepce - ÚMČ (odbor kultury, odbor tech.správy majetku a investic, odbor územního rozvoje) neziskové organizace a sportovní kluby, školy, investoři nových investičních záměrů Cílem aktivity je doplnění, zpřístupnění, propojení, modernizace a rovnoměrné územní rozložení areálů pro volnočasové vyžití obyvatel Prahy 3, zejména doplnění v oblastech starého Žižkova, Jarova, Vackova, apod. Součástí aktivity je rovněž podpora zřizování sportovních a volnočasových ploch v rámci vznikajících obytných komplexů nebo rekonverzí nevyužívaných ploch (NNŽ a další vazba na programový úkol PÚ03). První fáze ustavení pracovního týmu, zpracování koncepce a její projednání, včetně stanovení priorit a etapizace postupu realizace. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L3 Strategického plánu HMP. Doba realizace: Zahájení: 48 měsíců 2010 zpracování koncepce, realizace od r dle schválených priorit Ukončení: 2013 zpracování koncepce cca 200 tis. Kč realizační náklady budou upřesněny na základě schválené koncepce 1. Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory Granty HMP (sport a tělovýchova) 3. Rozpočet MČ 4. Privátní zdroje - omezené finanční zdroje - nezájem o spolupráci ze strany sportovních klubů, škol a dalších partnerů Strana 11 (celkem 34)

12 A04-2 Zajištění lepší přístupnosti a vybavenosti větších rekreačních ploch PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a kulturu, samospráva MČ - Výbor pro územní rozvoj, ÚMČ příslušné odbory (územní rozvoj, životní prostředí, doprava, kultura, tech.správa majetku a investic) Řešení identifikovaných problémů, které v současnosti znemožňují nebo omezují využití významných ploch rekreační zeleně konkrétně Vítkov, Krejcárek a Židovské pece. V rámci plnění aktivity budou specifikovány návrhy řešení pro uvedené lokality. Návrhy budou řešit přístup pro pěší a cyklisty, parkování, bezpečnost, údržbu a další důležité parametry pro dlouhodobě udržitelné využívání těchto oblastí, včetně návrhu ochranných a případně i restriktivních opatření. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L3 Strategického plánu HMP. Doba realizace: Zahájení: Ukončení: 48 měsíců návrh řešení pro dotčené lokality, PD, příp. první jednoduché přípravné kroky realizace zpracování návrhů řešení a PD cca 500 tis. Kč realizační náklady budou upřesněny na základě schválených návrhů 1. Operační program Praha Konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 a Rozpočet MČ - problémy v předávání dokončených staveb (SŽDC s.o., ČD a.s., HMP) - nezařazení aktivity mezi priority MČ - omezené finanční zdroje Strana 12 (celkem 34)

13 A04-3 Zajištění provozu a údržby na dětských hřištích PÚ04 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC2 Snížení rizik vzniku sociálních problémů Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro volnočasové aktivity, ÚMČ odbor technické správy majetku a investic školy, Městská policie, neziskové organizace Hlavním smyslem aktivity je umožnit lepší využívání hřišť, zařízení a ploch určených pro vyžití dětí zejména s důrazem na zajištění dohledu a bezpečnosti. K tomu patří také systémový přístup k jejich údržbě, který bude znamenat delší životnost a vyšší bezpečnost používání Součástí aktivity je rovněž rozšíření možností využívání hřišť a dalších zařízení ve školních areálech i mimo vyučovací dobu. První etapou bude konkretizace ploch a zařízení, stanovení vhodného způsobu zajištění provozu (majetkové, technické i personální řešení) a zajištění údržby (odpovědnost, odhad nákladů, termíny). Doba realizace: 72 měsíců (průběžně) Cca 10 mil. Kč / rok Rozpočet MČ (možnost vytvoření zvláštního fondu) Zdroje neziskových organizací - personální zajištění dohledu a údržby - nezařazení aktivity mezi priority MČ - omezené finanční zdroje Strana 13 (celkem 34)

14 A05-1 Doba realizace: Zahájení: A05-1 Podpora systému vzdělávání PÚ05 SC4 Využití potenciálu a specifik městské části Praha 3 jako centrum vzdělanosti a kultury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro školství, ÚMČ P3 - Odbor školství Vedení škol, školských zařízení, zástupce ÚP, zaměstnavatelů V důsledku úbytku dětí dochází k uvolňování prostorových kapacit škol zřizovaných (nejen) městskou částí P3. Je třeba rozhodnout o dalším efektivním využití těchto uvolňovaných kapacit. Při úvahách o dalším využívání je třeba vzít v potaz několik zásadních informací: škola má odborné kapacity (pedagogy), které mají co nabídnout, má technické vybavení k dalšímu využití, škola má vazbu na další odborné partnery, s kterými může navázat spolupráci při přípravě nabídky dalšího vzdělávání, trh práce prochází neustálými změnami a systém vzdělávací nabídky není v současnosti natolik pružný, aby co nejrychleji dokázal reagovat na změnu poptávky, pracovníci školy umí rychle a s odbornou znalostí přistoupit k přípravě nového vzdělávacího programu (nejedná se o školní vzdělávací program) rodiče žáků a další rodinní příslušníci vytvářejí skupinu potenciálních frekventantů, kterým by škola mohla nabídnout další vzdělávání (i ve spolupráci s dalšími subjekty). Škola splňuje velké množství předpokladů pro vytvoření nabídky dalšího vzdělávání. K přípravě nabídky je možné využít vzájemné spolupráce škol a školských institucí, spolupráce se zaměstnavateli, ÚP, případně přicházejícími investory a potenciálními zaměstnavateli. Vzhledem k tomu, že MČ Praha 3 může přímo ovlivňovat především oblast základního školství, lze předpokládat více aktivity ve spolupráci s neziskovými organizacemi působícími na MČ Praha 3 v oblasti seniorů a rodin s dětmi. Za předpokladu správného zacílení připravované nabídky dojde k efektivnímu využívání uvolňovaných prostor. Druhotný efekt může spočívat ve finančním přínosu pro všechny zapojené aktéry. Realizace bude probíhat v následujících etapách: 1. vytvoření pracovní skupiny a projednání záměru tvorby nabídky dalšího vzdělávání za účelem využití uvolňovaných prostor ve školách 2. zmapování potřebnosti potenciálních frekventantů (jazyky, další vzdělávání, volnočasové aktivity ) a vyhodnocení vhodnosti prostorových kapacit, návrh témat 3. sestavení týmů a tvorba vzdělávací nabídky (v případě potřeby akreditace programů) 4. nabídka programů a jejich realizace 72 měsíců 2010 viz body 1. a 2., 2011 viz body 3. a 4. Strana 14 (celkem 34)

15 Bude upřesněno po konzultaci s odborným pracovníkem MČ, který se zabývá přípravou projektů Finanční zdroje: OPPA prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání, rozpočet MČ, sociální partneři, účastníci kurzů Lidské zdroje personál škol, případně dalších partnerů Neochota pedagogů zapojit se do tvorby nabídky dalšího vzdělávání, nezájem ze strany sociálních partnerů, neochota lidí dále se vzdělávat, neochota platit za programy dalšího vzdělávání, nároky na koordinaci při přípravě vzdělávacích programů, nevhodnost stávajících prostor k nabídce konkrétních vzdělávacích programů Strana 15 (celkem 34)

16 A05-2 Aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávácí soustavy PÚ05 SC4 Využití potenciálu a specifik městské části Praha 3 jako centrum vzdělanosti a kultury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro školství, ÚMČ P3 - Odbor školství Vedení škol a školských zařízení zřizovaných MČ, externí konzultant Zohlednění nových informací v rámci aktualizace dokumentu Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Městské části Praha 3. Součástí prací bude také návrh konkrétních opatření na využití uvolňovaných prostor - vazba na A05-1. Aktualizace bude zpracována vlastními silami za současného využití kapacit externího konzultanta. Aktivita je v souladu se strategickým cílem L1 Strategického plánu HMP. Doba realizace: 12 měsíců Ukončení: 2010 Bude upřesněno na základě rozhodnutí o rozsahu prací externího konzultanta Finanční - rozpočet MČ P3 Lidské kvalifikovaný externí zpracovatel, zástupci partnerů Nebyla identifikována Strana 16 (celkem 34)

17 A06-1 Příprava výstavby nové trasy metra PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Samospráva MČ (zástupci starosty), ÚMČ - odbor územního rozvoje, odbor dopravy MHMP-Odbor městského investora, MHMP-OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID Vybudování trasy metra D na Žižkov bylo po několik desetiletí součástí všech koncepcí rozvoje hromadné dopravy v Praze. Vznik nového moderního centra Prahy 3 a rozvoj oblasti Nákladového nádraží Žižkov vyžaduje napojení na páteřní systém pražské MHD, aby se mohla stát srovnatelným místním centrem s centry Prahy 5, 6 či 9. Realizace úseku metra Náměstí Republiky Hlavní nádraží Prokopovo náměstí Nákladové nádraží Žižkov podle konceptu Územního plánu umožní vznik významné lokality Nákladové nádraží Žižkov, která přispěje k decentralizaci HMP. Rychlejší a spolehlivější MHD by významně zlepšila obsluhu sídliště Jarov a navazující výstavby v Praze 9. Zatímco obsluha území podél trasy na Nákladové nádraží Žižkov je zároveň ve vysoké kvalitě zajištěna tramvajovou tratí, významnějšího efektu by dosáhlo další prodloužení tratě metra do oblasti Jarova, kde celkový počet obyvatel narůstá výstavbou v MČ Praha 9. Příprava realizace bude řízena HMP a půjde zřejmě o etapu následující až po dokončení trasy D z Písnice a po prodloužení trasy A. Zahájení výstavby bude množné až po roce 2015, Praha 3 bude v období aktivně usilovat o nalezení vhodného řešení a zahájení projekční přípravy. Doba realizace: cca 300 mil. Kč Rozpočet HMP Vysoké náklady a rozpočtová omezení, zvýšení provozních nákladů při existenci dvou paralelních kolejových systémů, nízká efektivita bez nalezení vhodného pokračování trasy východně od nákladového nádraží Žižkov. Zablokování území nevhodně umístěnou zástavbou. Strana 17 (celkem 34)

18 A06-2 Zvýšení přístupnosti MHD a rozšíření sítě tramvajových tratí PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP Odbor městského investora, MHMP- OD, Útvar rozvoje města, DP, ROPID Tramvajová doprava je pro většinu katastrálního území Žižkova nejdůležitějším prvkem dopravní obsluhy, v některých oblastech tuto funkci plní autobusy MHD. Nejvýznamnější je páteřní tramvajová radiála Koněvova Jana Želivského Olšanská Táboritská Seifertova, její vedení v souběhu s intenzivní automobilovou dopravou se zastaralým řešením povrchů významně ztěžuje přístupnost zastávek a snižuje bezpečnost cestujících. Pilotním projektem zlepšení přístupnosti zastávek a rozšíření nástupišť bude řešení tratě dnešní páteřní linky 9, další lokality mohou následovat. Součástí řešení bude též moderní informační systém na zastávkách a uplatňování preference tramvají. V oblastech, kde páteřní funkci plní autobusová doprava, je třeba věnovat pozornost síti autobusových zastávek a preferenčními opatřeními zajišťovat spolehlivosti autobusových linek, která místy klesá se zaváděním dlouhých linek, tzv. metrobusů, namísto krátkých přivaděčů ke stanicím metra. Bude též zahájena příprava výstavby tramvajových tratí přes NNŽ a Malešice ke stanici metra Depo Hostivař a tangenty od metra Želivského na Jižní Město včetně zkvalitnění přestupní vazby na trasu metra A a autobusový terminál Želivského a vytvoření její vazby na novou trasu metra a radiální železniční tratě již mimo území Prahy 3. Aktivita je v souladu se strategickým cílem I1 Strategického plánu HMP. Doba realizace: cca 200 mil. Kč Rozpočet HMP, DP HMP Konkurence nákladných projektů rozvoje dopravní infrastruktury v HMP, nezájem o malé projekty, rozvoj tramvajových tratí v rozsahu podle konceptu nového Územního plánu nemusí být v plném rozsahu ekonomicky efektivní. Zablokování území nevhodně umístěnou zástavbou. Strana 18 (celkem 34)

19 A06-3 Koncepční řešení cyklistické dopravy PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP-OD, HMP - Ing. Polák, Správa železniční dopravní cesty Praha 3 dosud samostatně neřeší problematiku cyklistické dopravy, po jejím území prochází jedna páteřní cyklotrasa A25 vedená se značným převýšením přes Vítkov a jsou zde dva okruhy v parcích. Nově HMP vyznačuje cyklistické pruhy na Vinohradské ulici bez jakékoli koordinace nebo podpory úřadů městské části. Navrhuje se zpracovat a schválit koncepci rozvoje cyklistické dopravy, koridorově i celoplošně řešit potřeby cyklistů, jak vytvořením cyklistických pruhů či stezek podél hlavních ulic investicí HMP, tak řešením dostupnosti páteřních tras a bezpečného pohybu po městské části investicí městské části a budováním parkovacích míst pro cyklisty. Budovanou cyklistickou stezku Vítkov (staré spojení) investicí SŽDC místo bývalé železniční trati bude potřebné propojit s ulicemi Chlumova, Husitská a U Rajské zahrady. Aktivita je v souladu se strategickým cílem I4 Strategického plánu HMP. Doba realizace: cca 30 mil. Kč Rozpočet HMP Nedostatečná koordinace a příprava ze strany HMP, problémy s řešením cyklistické dopravy v uliční síti využité pro parkování vozidel, nízká priorita problematiky, nízké využívání nedotažených řešení. Strana 19 (celkem 34)

20 A06-4 Systémové řešení úprav komunikační sítě PÚ06 SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury Zástupci starosty s delegovanou pravomocí pro územní rozvoj a dopravu, ÚMČ - Odbor dopravy, Odbor územního rozvoje Technická správa komunikací, MHMP - Odbor městského investora, MHMP - OD, Útvar rozvoje města Uliční síť Prahy 3 vznikala v průběhu posledních 150 let a její rozsah ani dimenze již není možné významně měnit, výjimkou je oblast Vackova a Třebešína a napojení Prahy 3 na připravovaný městský okruh. Zde je třeba navrhnout nové dopravní řešení spojené s rozvojem oblasti Nákladového nádraží Žižkov a ulice Jana Želivského včetně napojení na městský okruh jarovskou spojkou tak, aby doprava nesnižovala kvalitu bydlení, a prosazovat jeho realizaci. Kapacitu stávajících komunikací a křižovatek v Praze 3 je potřebné postupně celoplošně upravovat s ohledem na omezenou propustnost uliční sítě dále do centra. Po vymístění nákladového nádraží je nutné rozšířit zónu zákazu vjezdu nad 6 tun a zklidnit tak Koněvovu a Jana Želivského od vozidel nad 6 t. V Praze 3 byla zavedena a postupně je modifikována regulace parkování formou Zóny placeného stání. Systém je zaměřen na potřeby trvale bydlících obyvatel a nezbytné potřeby místních podnikatelů. Zónu bude potřebné dále sledovat a přizpůsobovat potřebám rezidentů, abonentů i platících návštěvníků. Vedení MČ P3 již mnoho let klade důraz na vyhledávání lokalit pro výstavbu hromadných garáží, hlavně podzemních, ale případně i nadzemních. Souběžně budou vypracovány projekty na uklizení aut z ulic, tzn. souběžné rozšíření prostorů pro zeleň, pěší komunikace, pobytové plochy, cyklostezky apod. Doba realizace: cca mil. Kč Rozpočet HMP, rozpočet MČ P3 Nedostatečná koordinace s HMP, omezený rozvoj NNŽ a omezené prostředky na infrastrukturu, zájmy jednotlivých investorů v NNŽ převýšující zájem na funkčním celku, neschopnost vymáhat pravidla provozu ZPS, nízká ekonomická efektivita provozu garáží. Strana 20 (celkem 34)

21 A07-1 Zavedení dlouhodobého koncepčního systému údržby komunikací PÚ07 SC1 Rozvoj obytných funkcí MČ, zlepšení podmínek pro bydlení a demografické struktury obyvatelstva SC3 Koncepční a trvale udržitelné řešení dopravy a technické infrastruktury SC5 Zvýšení významu Prahy 3 v rámci HMP Zástupce starosty s delegovanou pravomocí pro životní prostředí, ÚMČ - Odbor technické správy majetku a investic Technická správa komunikací, MHMP - Odbor městského investora, MHMP - OD, ÚMČ OD, Odbor územního rozvoje Hlavní náplní aktivity je zpracování a projednání Střednědobého plánu oprav komunikací, včetně plánu doplnění dopravního značení, letní a zimní údržby komunikací, koordinace s opravami a údržbou průjezdních úseků silnic, koordinace s investicemi a opravami inženýrských sítí uložených v komunikacích. Plán by se také měl stát základem pro optimální zadávání veřejných zakázek, včetně možnosti víceletých smluv na údržbu komunikací. Realizace aktivity bude mít významné ekonomické dopady na jedné straně nároky na veřejné rozpočty (na místní komunikace nejsou k dispozici dotační zdroje), na druhé straně zvýšení efektivnosti vynakládaných prostředků z rozpočtu MČ i dalších zdrojů (díky lepší koordinaci), snížení rizika hrazení případných škod vzniklých z důvodu špatného stavu komunikací. Nezanedbatelné budou i společenské dopady zlepšení podmínek pro bydlení i podnikání ve městě, eliminace častých stížností a ekologické dopady snížení negativních vlivů dopravy (prašnost, hluk, emise). Doba realizace: 24 měsíců Zahájení: 2011 Ukončení: 2012 cca 2 mil. Kč rozpočet MČ rozpočet HMP - TSK nekoordinovaný přístup dotčených subjektů Strana 21 (celkem 34)

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA

SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA OBLAST: BYDLENÍ A BYTOVÁ POLITIKA SWOT ANALÝZA OBLAST: EKONOMIKA Silné stránky nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných služeb významná

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+

PLNÁ VERZE ČERVEN 2011 I VERZE 12 NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ PLNÁ VERZE STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO OBDOBÍ 2014

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více