Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: 250 44 192 sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1"

Transkript

1 Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196 Představenstvo obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: , sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, Praha 1, společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196 (dále jen,,společnost ), svolává tímto v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen,,zok ) a se stanovami společnosti řádnou valnou hromadu společnosti. Místo konání valné hromady: Datum : Hodina konání valné hromady: hod. Pořad jednání valné hromady: Mgr. Romana Kolaříková, notář Mírové nám. 157/30, Litoměřice 1. Úvod: (i) zahájení valné hromady, (ii) zjištění usnášeníschopnosti valné hromady, (iii) volba orgánů valné hromady, (iv) převzetí řízení valné hromady zvoleným předsedou valné hromady. 2. Přistoupení k zákonu č.90/2012 Sb., o obchodních korporacích Valná hromada schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb, o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) jako celku 3. Rozhodnutí o přijetí změn stanov. Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu: Stanovy obchodní společnosti GKR HOLDING a.s., IČ: sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, Praha 1 společnost zapsaná v OR MS v Praze, oddíl B, vložka 9196 I. Firma společnosti Obchodní firma společnosti zní: GKR HOLDING a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Praha. III. Internetové stránky společnosti Společnost v souladu s 7 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen ZOK ) uveřejňuje údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené ZOK, na internetových stránkách na adrese

2 IV. Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; c) provádění staveb, jejich změn a odstraňování. V. Výše základního kapitálu Základní kapitál společnosti činí ,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). VI. Akcie 1) Základní kapitál společnosti podle čl. V. těchto stanov je rozdělen na sto (100) kmenových akcií na jméno. 2) Společnost vydala akcie, které nemají jmenovitou hodnotu a představují stejné podíly na základním kapitálu společnosti, tzn. kusové akcie. 3) Akcie jsou cennými papíry na jméno. 4) Akcie na jméno je možné převést jen se souhlasem valné hromady společnosti. Do udělení souhlasu valné hromady společnosti s převodem akcie na jméno, nenabude smlouva o převodu akcií na jméno své účinnosti. 5) Akcie na jméno je možné zastavit jen se souhlasem valné hromady společnosti. 6) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 7) Na jednu (1) kusovou akcii připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je sto (100) hlasů. 8) Společnost muže vydat hromadné akcie. V případě vydání hromadných akcií mají akcionáři právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadné. Statutární ředitel vyzve způsobem stanoveným v ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří vlastní akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny jednotlivých akcií za hromadné akcie, a po předložení akcií tyto vymění za hromadné akcie. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. VII. Systém vnitřní struktury Orgány společnosti jsou: VIII. Orgány společnosti a) valná hromada, případně jediný akcionář vykonávající její působnost; b) správní rada; c) statutární ředitel.

3 1) Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. IX. Valná hromada 2) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. 3) Připouští se rozhodování per rollam. 4) Svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno zasláním pozvánky na ovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. 5) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž počet přesahuje 50 % základního kapitálu. 6) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže ZOK nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Akcionář na valné hromadě hlasuje zvednutím ruky. 7) Bez splnění požadavků ZOK na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 8) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které ZOK nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku; c) udělování pokynů statutárnímu řediteli, valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; d) jmenování a odvolání likvidátora; e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 ZOK. X. Správní rada 1) Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. 2) Správní rada má tři (3) členy. Funkční období členů správní rady je pět (5) let. 3) Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za dva (2) měsíce. Jednání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jednání správní rady. Pozvánka musí být členům správní rady doručena nejméně patnáct (15) dnů před jednáním správní rady. Jednání správní rady se považuje za řádně svolané i při nedodržení postupu stanoveného tímto ustanovením, jestliže jsou přítomni všichni členové správní rady, kteří jednomyslně s tímto postupem na počátku jednání správní rady vyjádří svůj souhlas. 4) K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. 5) Správní rada volí a odvolává předsedu správní rady. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.

4 1) Statutárním orgánem společnosti je statutární ředitel. XI. Statutární ředitel 2) Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. 3) Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. 4) Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. 5) Statutární ředitel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění. XII. Finanční asistence Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK. XIII. Podíl na zisku Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a/nebo tichého společníka. XIV. Výhody při zakládání společnosti V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. XV. Podrobení se ZOK Společnost se podrobuje ZOK jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti v obchodním rejstříku. V Praze,.2014 Stanovy společnosti se mění v důsledku podřízení se společnosti a tedy i jejích stanov jako celku zákonu o obchodních korporacích a NOZ. Společnost zvolila monistický systém řízení společnosti, bude jeden (1) statutární ředitel, který bude zároveň předsedou tříčlenné (3)správní rady. Nově se mění kmenové akcie společnosti na kusové a hromadné. Do nového znění stanov je každý akcionář oprávněn zdarma nahlédnout i v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady (včetně), a to v pracovní dny od 8 do 16 hodin. 3. Odvolání členů představenstva Valná hromada odvolává všechny členy představenstva z jejich funkcí. S ohledem na přijetí změny stanov týkajících se změny v systému řízení na monistický, bude představenstvo nahrazeno statutárním ředitelem, proto je nezbytné všechny členy představenstva z funkcí odvolat, následně dojde k volbě statutárního ředitele. 4. Volba statutárního ředitele Valná hromada volí do funkce statutárního ředitele pana Antonína Kühna, nar , bytem Na Zámku 390, Brozany nad Ohří.

5 Valná hromada v souladu se zněním nových stanov volí do funkce statutárního ředitele pana Antonína Kühna. 5. Odvolání členů dozorčí rady Valná hromada odvolává všechny členy dozorčí rady z jejich funkcí. S ohledem na přijetí změny stanov týkajících se změny v systému řízení na monistický, bude dozorčí rada nahrazena správní radou, proto je nezbytné všechny členy dozorčí rady z funkcí odvolat, následně dojde k volbě nových členů správní rady. 6. Volba členů správní rady Valná hromada volí do funkce člena správní rady pana Antonína Kühna, nar , bytem Na Zámku 390, Brozany nad Ohří.. Valná hromada volí do funkce člena správní rady pana Antonína Kühna, nar , bytem Na Zámku 390, Brozany nad Ohří. Valná hromada volí do funkce člena správní rady paní Jaroslavu Cimrovou, nar , bytem Pod Vinicí 1141/20, Lovosice. Valná hromada v souladu se zněním stanov volí do funkce správní rady tři členy, pan Antonín Kühn st. bude vykonávat funkci předsedy správní rady. 7. Rekapitulace výsledků hlasování valné hromady a ukončení valné hromady. Prezence, průkaz k výkonu akcionářských práv. Prezence akcionářů začíná v 9.45 hodin. Akcionáři z řad fyzických osob se prokazují průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a předložením akcie (akcií). Osoby pověřené zastupováním akcionářů se prokazují plnou mocí, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách, průkazem totožnosti a předložením akcie (akcií). Předložení akcií může nahradit předložení prohlášení od osoby, která je oprávněna k úschově akcií ve smyslu platných právních předpisů. Návrh nového znění stanov a další podkladové materiály k valné hromadě jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. V Praze, dne Antonín Kühn předseda představenstva společnosti

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem stanovy Společnosti tak, že po změnách zní takto: -------------------------------------------------------- Stanovy akciové společnosti Ing. Vetešník a spol. a.s., Podnikatelství staveb, Roudnice nad Labem

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s.

Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. Stanovy akciové společnosti Pražská paroplavební společnost, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik společnosti, obchodní firma a sídlo, internetové stránky 1.1 Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.

Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Představenstvo akciové společnosti VEBA, textilní závody a. s. se sídlem Přadlácká 89, Broumov, IČ: 45534276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl B, vložka 582

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 -

S T A N O V. společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843 - 1 - S T A N O V Y společnosti Teplárna Strakonice, a. s. IČO: 60826843-1 - I. Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost Teplárna Strakonice, akciová společnost, (dále jen

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír.

Na základě těchto skutečností dáváme protinávrh, aby Valná hromada schválila stanovy tak, aby akcie byly vydány jako zaknihovaný cenný papír. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperk čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01 Protinávrh k bodu č. 11 jednání V pozvánce ze dne 9.4.2014, kterou představenstvo společnosti Šumperská provozní

Více

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. S T A N O V Y Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE I. Základní údaje a podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1. Obchodní společnost Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. (dále

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s.

STANOVY ZKL Výzkum a vývoj, a.s. Stanovy společnosti ZKL Výzkum a vývoj, a.s. se ke dni nabytí účinnosti zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, mění takto: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE. Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PODORLICKO a.s. MISTROVICE Část I. Založení akciové společnosti a obecná ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem

Více

STANOVY SMART Comp. a.s.

STANOVY SMART Comp. a.s. Návrh nového znění stanov STANOVY SMART Comp. a.s. I. V š e o b e c n é ú d a j e čl. 1 Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové

Více

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

STANOVY akciové společnosti. Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. STANOVY akciové společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. Obsah: HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 Článek 1 Založení, vznik a trvání

Více

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Stanovy akciové společnosti Hutnictví železa, a.s. I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE Článek. 1 - Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky

Více

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s.

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. Zápis z mimořádné valné hromady společnosti Tereos TTD, a.s. se sídlem v Dobrovici, Palackého nám.1 konané dne 24. dubna 2014 v Dobrovici, v sídle společnosti Prezentace akcionářů byla zahájena ve 13.30

Více