V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

2 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti Slovo vedení společnosti Organizační schéma společnosti Základní ukazatele Ukazatel finanční zadluženosti Vývoj tržeb a zaměstnanosti Vývoj produktivity práce Vybrané údaje z přílohy k účetní závěrce Vybrané údaje z účetních výkazů Zpráva dozorčí rady Zpráva nezávislého auditora SKLOPAN LIBEREC, a.s. a společnost CONTENTS INTRODUCTORY WORD OF THE COMPANY MANAGEMENT... 3 COMPANY PROFILE... 4 COMPANY BOARD OF DIRECTORS, THE SUPERVISORY BOARD... 5 COMPANY HISTORY WORD FROM COMPANY MANAGEMENT CORPORATE STRUCTURE BASIC INDICATORS FINANCIAL INDEBTEDNESS INDICATOR TRENDS IN REVENUES AND EMPLOYMENT RATE DEVELOPMENT OF LABOUR PRODUCTIVITY DATA FROM THE APPENDIX TO THE FINANCIAL STATEMENT DATA FROM THE FINANCIAL STATEMENT THE SUPERVISORY BOARD REPORT REPORT FROM AN INDEPENDENT AUDITOR SKLOPAN LIBEREC, a.s. AND THE COMMUNITY

3 ÚVODNÍ SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Zbyšek Panchartek generální ředitel společnosti a předseda představenstva Ing. Pavel Klimeš výkonný ředitel D20, 21 Milan Drhlík výkonný ředitel D19, 18, 19 Průběh roku 2007 byl plný změn a rozhodnutí o dalším směřování společnosti. Předešlý rok 2006 nepatřil k nejúspěšnějším i když se v jeho průběhu podařila řada zásadních věcí, ve kterých se pokračovalo i v roce následujícím. Společnost dále pokračovala v nastaveném trendu tří základních segmentů a to segmentu Machinery, který se zabývá výrobou pro oblast sklářství; segmentu Automotive, který zajišťuje dodávky do automobilového průmyslu a segmentu Services, který funguje na principu dlouhodobé úzké spolupráce se společností AGC Flat Glass v dodávkách dolomitu a která se rozšiřuje o dodávku suchého dolomitu pro novou linku R3, zajištění obsluhy vykládky této linky a založení konsorcia se společností VIAMONT a.s. na dlouhodobou přepravu sklářského písku. Těmto třem základním pilířům zdatně po celý rok sekundovala divize seriové výroby. Bohužel ke konci roku začala poněkud ztrácet dech a z toho důvodu došlo k několika změnám. První bylo ukončení výroby na CNC pile ADIGE a druhou přesunutí CNC HAAS. Tento obráběcí stroj byl přesunut přímo do prostorů zákazníka BENTELER Automotive v Jablonci nad Nisou. Tímto krokem vzniklo detašované pracoviště naší společnosti, které zefektivnilo a zprůhlednilo logistiku seriové výroby motorkových rámů. V průběhu celého roku pokračovala spolupráce se všemi významnými partnery ve všech třech segmentech a podařilo se i toto portfolio významně rozšiřovat o spolupráci se společnostmi ŠKODA AUTO a.s. či BEHR CZECH. Dále se podařilo podepsat několik dlouhodobých strategických kontraktů, které budou probíhat až do roku Ze všech těchto skutečností je patrné, že společnost má nakročeno k tomu, aby rok 2008 byl rokem, který nastartuje další novou úspěšnou etapu a že jediným limitujícím faktorem společnosti bude otázka výrobních kapacit. Tato záležitost netrápí pouze naší společnost ale průmyslové odvětví, a hlavně segment automotive, všeobecně. Cestou, kterou se společnost rozhodla jít, je cestou intenzivní tj. zvýšením efektivity výrobních procesů. Jak již bylo zmíněno na začátku, rok 2007 byl rokem řady změn a jednou z nich je i změna výkonného a odborného managementu. Jeho cílem je právě maximalizovat a zefektivnit výkony ve všech směrech. Změnit přístup a systém controllingu tak, aby splňoval to, co se od něho očekává a nebyl pouze akademickým nástrojem. Díky němu chceme držet nákladovost v mezích, které jsme si vytyčili v plánech pro příští období. Důležitým článkem se tak stávají pozice projektových managerů, kteří jsou přímými patrony jednotlivých projektů a jsou křižovatkou, kde se setkává obchod, konstrukce, nákup a výroba. Současně s zefektivněním procesů se změnila i druhá strana věci. A tou je komunikace napříč společností, která poskytuje vedení společnosti velice důležitou zpětnou vazbu a naopak ostatní pracovníky vtahuje do hry tak, aby všichni měli možnost pracovat pro "svoji" firmu. Každý ze zaměstnanců tak bude mít možnost ovlivnit svým názorem a přístupem dění ve společnosti tak, abychom opravdu táhli za jeden provaz, viděli jasnou vizi a nehledali chyby na sobě navzájem. Cíl všech musí být jasný a to je prosperující společnost a spokojený zákazník, který se vrací tam, kde se cítí dobře. Je před námi ještě veliký kus práce, ale pevně věříme, že závěr roku 2007 položil již zcela jasné základy pro příští období, které stojí jako výzva před námi. Věříme, že se 109 členným týmem, který tu máme, dokážeme dosáhnou na cíle, které jsme si vytyčili. 2

4 INTRODUCTORY WORD OF THE COMPANY MANAGEMENT Ing. Zbyšek Panchartek General Director of the company and the Chairman of the Board of Directors Ing. Pavel Klimeš Executive Director D20, 21 Milan Drhlík Executive Director D19, 18, 19 Over the course of 2007, the company faced many changes and decision making regarding the direction of the company. Former year 2006 was not one of the most successful years, although a number of significant events took place; which continued in the following year. The company continued in the established trend of three basic segments, that is the Machinery segment, which focuses on production for glass specializations; Automotive segment, which focuses on deliveries for automotive industry, and the Services segment, which functions on the basis of long-term close cooperation with AGC Flat Glass in dolomite deliveries, and which extends the delivery of dry dolomite for new R3 line, provides the line unloading operation, and established the syndicate with VIAMONT a.s. for long-term transport of glass sand. The serial production division efficiently supported the three main pillars for the whole year. Unfortunately towards the end of the year, the division could not keep up; which resulted in several changes. The first change was the termination of production on the CNC saw ADIGE, and the second was the transfer of CNC HAAS. That machine tool was transferred directly to the premises of the client BENTELER Automotive in Jablonec nad Nisou. This step resulted in the establishment of detached workplace of our company which made the logistics related to the serial production of motor frames more efficient and clear. Over the course of the whole year, the cooperation with all significant partners in all three segments continued, and we managed to extend the portfolio with the cooperation with ŠKODA AUTO a.s. and BEHR CZECH. We also managed sign several long-term strategic contracts, which will last to All above mentioned matters show that the company is heading towards starting a new successful period in 2008, and the only limiting factor for the company will be the matter of production capacities. Such matter represents problems for our company and also for the industry, particularly automotive segment, in general. The path that the company has decided to take is the way to intensify and increase efficiency of production processes. As mentioned above, 2007 was a year of many changes; one of them was the replacement of the executive and specialist management. Its goal is to maximize and increase efficiency in all operations and specialisations. Change the attitude and system of controlling in order to satisfy the expected results, and not only represent an academic tool. We intend to use the controlling system for maintaining the costs within limits specified in plans for the following period. The positions of the project managers, who are direct patrons for individual project and the junction of the business, construction, purchase, and production matters meeting, become an important element. The second side of the matter changed together with the process increased efficiency. It is the communication within the whole company; which provides the company management with very important feedback and involves the other employees in the process in order to enable everybody to work for their company. Each employee will have an opportunity to use his/her initiative to influence the company events in order to enable everybody to pull together, see a clear vision, and avoid searching for mistakes on the colleagues. The goal must be clearly specified; which is a prosperous company and satisfied client, who keeps coming back where he/she feels well. We are still facing a great amount of work but we strongly believe that the end of 2007 placed clear foundations for the coming period, which is a challenge in front of us. We believe that our 109 member team can achieve the specified goals. 3

5 PROFIL SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Sídlo: Zahradní 445/45, Liberec 11 Provozovny: Zahradní 445/45, Liberec 11 Sklárna čp. 33, Chudeřice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Právní forma: akciová společnost Zápis do OR: IČ: DIČ: CZ Telefon, fax: , Internet: COMPANY PROFILE Business name: SKLOPAN LIBEREC, a.s. Head office: Zahradní445/45, Liberec 11 Business site: Legal status: Zahradní445/45, Liberec 11 Sklárna No. 33, Chudeřice, Bílina Masarykova 138/469, Teplice Joint stock company Commercial registry record: IČ: DIČ: CZ Telephone-fax: , Internet: 4

6 PŘEDSTAVENSTO SPOLEČNOSTI COMPANY BOARD OF DIRECTORS Ing. Zbyšek Panchartek předseda / Chairman Ing. Pavel Klimeš, JUDr. Zdeněk Holásek členové / Members DOZORČÍ RADA THE SUPERVISORY BOARD Mgr. Jana Barešová předseda / Chairman Ing. Petr Vodseďálek, Zbyšek Panchartek ml. členové / Members 5

7 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY vznik firmy SkloPan, kterou v květnu založil Ing. Zbyšek Panchartek za účelem stavby strojů s mechanickým pohonem pronajaty kanceláře a vývojové dílny na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a zahájen vývoj a výroba ruční vrtačky na ploché sklo tržby 2 miliony Kč, 7 zaměstnanců realizace prvních nestandardních projektů pro VÚSU Teplice pracoviště Liberec tržby 10 milionů Kč, 18 zaměstnanců založení firmy i-glas, s.r.o., pro sklenářské práce a návrhy interiérů získání dalších prostor na kolejích VŠ (nyní Zanzibar) zahájení výroby automatických vrtacích uzlů pro Thorax Chudeřice tržby 16 milionů Kč, 24 zaměstnanci nákup vlastních výrobních prostorů Na Zvonku 788 v Liberci zahájení výroby CNC řezání, pásových a fazetovacích brusek tržby 28 milionů Kč, 24 zaměstnanci stěhování do nově zrekonstruovaných prostorů Na Zvonku 788 v Liberci nákup speciální technologie pro CNC opracování skla MASTER EDGE dodávky nestandardních technologií pro Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s. a Thorax Chudeřice tržby 34 miliony Kč, 30 zaměstnanců soukromá firma SkloPan zakládá SkloPan s.r.o. a vstupuje další společník i-glas, s.r.o., vstupuje 55% do firmy B P R-Bohemia public relation s.r.o. investováno 70 milionů Kč do recyklační linky v Chudeřicích a 20 milionů Kč do CNC technologie na obrábění maket realizace kontrolní linky za kalící pecí GLASTECH v Thoraxu Chudeřice tržby 100 milionů Kč, 43 zaměstnanci slavnostní zahájení provozu nové recyklační linky na ploché sklo v Chudeřicích vzniká nová divize doprava dodávka separátní řezárny B0 pro ploché sklo do Glavunion a.s., závod Řetenice tržby 92 miliony Kč, 58 zaměstnanců dochází k dalším změnám ve společnosti; zaniká SkloPan fyzická osoba, SkloPan s.r.o. je přejmenována na Liberecké sklářské stroje s.r.o., která zakládá dceřinou společnost CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. firma vystavuje na 15. mezinárodní výstavě Glasstec 1998 v Düsseldorfu, Německo zahájena spolupráce se Sekurit Saint Gobain zahájen vývoj a výroba strojů na prokládání skel papírem tržby 143 miliony Kč, 104 zaměstnanci In May 1991 Mr Zbyšek Panchártek established the firm SkloPan, in order to manufacture mechanically driven machines The offices and development workshops were leased in Vysoká škola strojní a textilní - Liberec, and the development of manual boring machine for flat glass started. Revenues CZK 2 million / 7 employees. Realizing of first non-standard projects for the VÚSU Teplice - workshop in Liberec Revenues CZK 10 million / 18 employees. The firm i-glas, s.r.o. was established, in order to perform glassworks and design of interiors. Other premises obtained in the university student's hostel (today's "Zanzibar") The production of automated boring units for Thorax Chudeřice was started. Revenues CZK 16 million / 24 employees. The production premises purchased in area Na Zvonku Liberec. Production of CNC cutting machines, belt grinders and bevelling machines Revenues CZK 28 million / 24 employees. Moving into newly restores premises in area Na Zvonku Liberec. Special technology purchased for CNC processing of glass - MASTER EDGE. Deliveries of non-standard technologies for Glavunion a.s., MIRRORS Kryry, Glavostav a.s., and Thorax Chudeřice Revenues CZK 34 million / 30 employees. The private firm SkloPan transformed into SkloPan s.r.o., enter of one new companion. The company i-glas, s.r.o., is entering (55%) into the firm B P R-Bohemia public relation s.r.o. Investments of CZK 70 million into the recycling line in Chudeřice, and CZK 20 million into the CNC technology for machining of moulds. Realization of the inspection line after the GLASSTECH tempering furnace in Thorax Chudeřice. Revenues CZK 100 million / 43 employees. Ceremonial start-up of the new recycling line for the flat glass in Chudeřicích. A new division - Transport - was established. Delivery of separate flat glass cutting plant B0 for Glavunio a.s., Řetenice plant. Revenues CZK 92 million / 58 employees. Other changes within Company's management; the personal entity SkloPan ceased; the company SkloPan s.r.o. renamed to Liberecké sklářské stroje s.r.o. which establishes the subsidiary CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. The company participates in the 15th International trade fair Glasstec 1998 in Düsseldorf, Germany. Cooperation with Sekurit Saint Gobain started. Development and production of machines for interleaving of glass sheets with paper was started. Revenues CZK 143 million / 104 employees. 6

8 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY účast na výstavě interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA získán kontrakt na dodávky strategických surovin pro Glaverbel Czech a.s. dílčí účast na projektu rekonstrukce studeného konce linky na výrobu ornamentního skla pro závod Barevka, dodávka technologie opracování skla pro firmu JAAN, Koszalin, Polsko tržby 110 milionů Kč, 106 zaměstnanců založena společnost SPL - SEAL s.r.o. za účelem zavedení nové americké technologie výroby izolačních dvojskel v Evropě 2. výstava Glasstec 2000, Düsseldorf, Německo dochází k zásadním personálním změnám ve vedení konstrukce a řízení společnosti vedle dodávek pro skupinu Glaverbel byly realizovány projekty pro další firmy (Splintex Belgium, Hero-Glas, Německo, Fleischle, Německo) tržby 188 milionů Kč, 95 zaměstnanců ve vedení společnosti Liberecké sklářské stroje s.r.o. došlo ke sloučení obchodních podílů a společnost převzal jediný společník založen Sklopan, Inc. se sídlem v USA probíhaly oslavy 10letého výročí založení společnosti dodána výrobní a kontrolní linka PYROBEL do závodu Oloví tržby 240 milionů Kč, 104 zaměstnanci SPL - SEAL s.r.o. kupuje objekt bývalého Milka za účelem dalšího rozvoje CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. úspěšná prezentace firmy na výstavách Glasstec 2002, Düsseldorf, Německo a GCMM, Dubai, Spojené arabské emiráty divizi doprava byla udělena licence k provozování drážní dopravy na vlečce Řetenice dodána linka ANA K3 pro STV-Glass, a.s., Val. Meziříčí a zahájena spolupráce s firmou GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. tržby 210 milionů Kč, 123 zaměstnanci došlo k fúzi společností CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké sklářské stroje s.r.o. a SPL - SEAL s.r.o. a právním nástupcem se stala a. s. CZ SKLOPAN LIBEREC na základě rozhodnutí Valné hromady ze dne byla dokončena transformace tří společností a jméno nástupnické organizace bylo změněno na SKLOPAN LIBEREC, a.s. se sídlem Zahradní 445/45, Liberec 11 certifikace systému managementu jakost dle normy ISO 9001 : 2000 stěhování a zahájení provozu v nových prostorách zahájení výroby na detašovaném pracovišti v AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích zahájení spolupráce s firmou TRW Volant a.s. a FEHRER Group prodej podílu v B P R-Bohemia public relation s.r.o. tržby 246 milionů Kč, 131 zaměstnanec Participation in the fair interglassmetal FENESTRATION world, Atlanta, USA Deliveries of strategic raw materials for Glaverbel Czech a.s. contracted. Partial participation in project of the "cold-end" reconstruction of the decorative glass production line for the Barevka plant, delivery of the glass processing technological equipment for the company JAAN, Koszalin, Poland. Revenues CZK 110 million / 106 employees. The company SPL - SEAL s.r.o. was established, in order to introduce new U.S. technology for production of double glazing insulating units in Europe. 2nd fair Glasstec 2000, Düsseldorf, Germany. Essential personal changes in Company's management and Design dept. Together with deliveries for the Glaverbel Group, some projects were realized for other companies (Splinte Belgium, Hero-Glas, Germany, and Fleischle, Germany) Revenues CZK 188 million / 95 employees. Within management of company Liberecké sklářské stroje s.r.o. the business shares were fused and the company was assumed by only one partner. Sklopan Inc. was established, having domicile in U.S.A. A 10-years anniversary of company was celebrated. Production and inspection line (PYROBEL) was delivered to the Oloví plant. Revenues CZK 240 million / 104 employees. SPL - SEAL s.r.o. is purchasing premises of former "Milko", in order to allow expansion of company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. Successful presentation of the company - the fair Glasstec 2002, Düsseldorf, Germany, and GCMM, Dubai, United Arab Emirates. The division "Transport" was licensed to carry-out the tap-line transport at Řetenice plant. The line ANA K3 was delivered to the STV-Glass, a.s. in Valašské Meziříčí; a cooperation with the firm GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. was started. Revenues CZK 210 million / 123 employees. October 20th 2003, the corporate consolidation of companies CZ SKLOPAN LIBEREC a.s., Liberecké sklářské stroje s.r.o., and SPL - SEAL s.r.o. was realized; the company CZ SKLOPAN LIBEREC a.s. became the successor in terms of decision of General meeting dated November 27th 2003, the transformation of the three above mentioned companies was finished, and the successor's name was changed to SKLOPAN LIBEREC, a.s. with place of business Zahradní 445, Liberec 11 certification of the Quality management system, in accordance with standard ISO 9001 : 2000 transfer into new premise and a start of production start of production in the detached workplace in AGC Automotive Czech a.s., Chudeřice start of co-operation with the company TRW Volant a.s. as well as with the FEHRER Group sale of the share in the B P R-Bohemia public relation s.r.o. Revenues CZK 246 million / 131 employees 7

9 HISTORIE SPOLEČNOSTI HISTORY OF THE COMPANY nákup 3D měřící stanice ALFA DEA a 5osé CNC frézky TOStec GRATA zahájení spolupráce s firmou DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o., BENTELER BOHEMIA s.r.o., PEGUFORM BOHEMIA k.s. vývoj myčky na formáty PLF největší projekty Matelux - Glaverbel Czech a.s., mikrovlnná sušička stropních panelů - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. firma vystavuje na 18. mezinárodní výstavě Glasstec 2004 v Düsseldorfu, Německo tržby 255 milionů Kč, 136 zaměstnanců rozšíření oblasti spolupráce v oblasti dodávek forem s firmou proseat Mladá Boleslav s. r. o., v oblasti nestandardních technologií s firmou Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o. a SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH největší projekty chladící dopravník AGC Automotive Hungary Ltd., dopravníkové linky a Poka-Yoke pro DENSO Manufacturing Czech a.s., automatické zařízení pro zakládání spisů pro Kardex s.r.o. tržby 285 milionů Kč, 134 zaměstnanci založena nová divize 21 sériová výroba dílů pro automobilový průmysl v rozšířených prostorách firmy SKLOPAN LIBEREC, a.s. prodej části společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s., divize recyklace a divize doprava, firmě SPL Recycling a.s. rozšíření obchodních aktivit v Rusku, Voroněž účast na výstavě Glasstec, Düsseldorf, Německooslavy 15 let založení firmy realizované projekty: Dokončovací linka AUDI B8, Kontrolní stanice AUDI B8 Coupé - IACG s.r.o., Přeštice; Kontrolní linka - GLAVERBEL S.A., Seneffe; Automatické řezání zrcáteka odlamování rohů - Glaverbel Czech a.s., Oloví tržby 241 milionů Kč, 126 zaměstnanců zahájení obchodní činnosti Sdružení VIAMONT a SKLOPAN LIBEREC, a.s. byl prodán výrobní objekt Na Zvonku 788 ke konci roku 2007 došlo k zásadním změnám v managementu společnosti bylo vytvořené tzv. detašované pracoviště přímo v prostorách společnosti BENTELER ČR v Jablonci n. Nisou realizované projekty: úpravy linky pro matování skla - AGC, zakládání rámečků Nissan - GRUPO ANTOLIN UK, dokončovací linka Mercedes - IACG, montážní stanice volantů TRW, nově spolupráce s firmou DYTRON s.r.o. tržby celkem: tis. Kč, 109 zaměstnanců Purchase of the 3D measuring station "ALFA DEA" as well as the five-axis CNC milling machine "TOStec GRATA". Starting of the co-operation with the companies "DENSO MANUFACTURING CZECH s. r. o.", "BENTELER BOHEMIA s. r. o.", "PEGUFORM BOHEMIA k. s.". Development of the washing machine for the PLF-size sheets. Major projects are: Matelux - Glaverbel Czech a. s., Micro- -wave drying machine for headliners - GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a. s. The company participates in the 18th international exhibition Glasstec 2004 in Düsseldorf, Germany. Revenues = CZK 255 million, number of employees = 136. Expansion of the cooperation within the area of the delivery of moulds, with the company "proseat Mladá Boleslav s. r. o.", and within the area of non-standard technologies with the company "Plastic Omnium Auto Exteriors s.r.o." as well as with the company "SUNWA-TECHNOS (EUROPE) GmbH". Major projects: "Cooling conveyor for AGCAutomotive Hungary Ltd."; conveyor lines and Poka-Yoke for the company DENSO Manufacturing Czech a.s."; "Automatic equipment for loading of documents for the company Kardex s.r.o.". Incomes = CZK 285 million; number of employees = 134. New Division 21 was established - serial production of the parts for automotive industries, namely in the extended premises of the company SKLOPAN LIBEREC, a. s. A portion of the company SKLOPAN LIBEREC, a. s. was sold to the company SPL Recycling a. s., namely the Recycling Division and the Transport Division. An expansion of the business activities in Russia, Woronesh. Attendance in the Glasstec Fair, Duesseldorf, Germany. 15th anniversary of the company was celebrated. Realized projects: Audi B8 completion line; Audi B8 Coupe inspection station, company IACG s.r.o. in Přeštice Inspection line - GLAVERBEL S.A., Seneffe; Automatic cutting of the mirrors and breaking off corners - Glaverbel Czech a.s., Oloví plant. Revenues of CZK 241 million; number of employees = 126. Commencement of the business activities of VIAMONT and SKLOPAN LIBEREC, a.s. Association production plant Na Zvonku 788 was sold At the end of 2007, significant changeswere performed in company management So called detached workplace was created directly in BENTELER ČR premises in Jablonec n. Nisou Completed projects. Adjustment of galls frosting line - AGC, inserting frames Nissan - GRUPO ANTOLIN UK, Mercedes - IACG completion line, assembly station for TRW steering wheels, new cooperation with DYTRON s.r.o. Total revenues: 295,204 thousand CZK, 109 employees 8

10 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT EKONOMIKA A FINANCE Hospodaření naší společnosti skončilo v roce 2007 s kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč, společnost dosáhla rentabilitu vlastního kapitálu (čistý zisk/vlastní kapitál) ve výši 2,1% a v této úrovni se také zhodnotil majetek. Rentabilita celkového používaného kapitálu vykazuje hodnotu 0,9%, v rentabilitě tržeb bylo v roce 2007 dosaženo hodnoty v úrovni 1,1%. Ukazatel běžné likvidity má v roce 2007 hodnotu 2,6. Společnost vykazuje proti předchozímu období logický pokles tržeb, a to proti roku 2006 o tis Kč na současný objem tržeb ve výši tis. Tento pokles je důsledkem prodeje dvou divizí (D14 a D16) na počátku roku 2007 společnosti SPL Recycling, a.s. Na konci roku činily zásoby vlastní výroby částku tis. Kč, tato rozpracovanost bude fakturovaná a ovlivní hospodářský výsledek v r Hlavním cílem společnosti pro rok 2008 je uzavření strategických kontraktů pro již vyvinuté technologie. Tyto kontrakty se pohybují v objemu cca 1 mil. EUR, což je základní stabilizační prvek pro další roky. Na přelomu roku se podařilo podepsat kontrakt za téměř 50 mil Kč s jedním z našich strategických partnerů AGC Flat Glass Czech a.s. Tyto kontrakty jsou základním rozvojovým prvkem naší společnosti, je možné využít stabilní kádr pracovníků, technické vybavení i finanční zázemí. To vše vede ke stabilizaci ekonomiky, rozvoje firmy, ale hlavně stabilizaci pozice na trhu. ECONOMY AND FINANCES The financial management of the company in 2007 was completed with positive economical result at the amount of 1,981 thousand CZK, the company achieved the profitability of its own capital (net profit/owned capital) at the amount of 2.1%, and this rate applied to the property evaluation. The profitability of total used capital shows 0.9% value, the revenues profitability in 2007 achieved the value of 1.1%. Common liquidity in 2007 showed 2.6 value. Compared to the previous period, the company showed expected drop in revenues; compared to 2006 by 57,717 thousand CZK to current revenues volume at the amount of 182,867 thousand. Such drop is a result of selling two divisions (D14 and D16) at the beginning of 2007 to SPL Recycling, a.s. At the end of the year, the owned production reserves amounted to 24,441 thousand CZK; such degree of completion will be invoiced and effect the economical result in The main company goal for 2008 is the conclusion of strategic contracts for the developed technologies. These contracts amount to approximately 1 million EURO, which is the main stabilizing element for the following years. At the turn of the year, the company managed to sign a contract worth almost 50 million CZK with one of our strategic partners Flat Glass Czech a.s. The contracts are the basic development element for our company, stable group of experts can be used together with the technical equipment and financial background. All these matters lead towards stabilised economical management, company development, and particularly the stabilized position on the market. Helena Judová ekonomická ředitelka Economic Director 9

11 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT MANAGEMENT JAKOSTI V roce 2007 došlo v důsledku odprodeje části společnosti ke změně systému managementu jakosti. Zejména z pohledu vrcholové dokumentace byly přepracovány podnikové řády a příručka jakosti tak, aby byly definovány nové vazby v rámci společnosti SKLOPAN LIBEREC, a.s. Na základě průběžné systémové práce všech zaměstnanců společnost uspěla u dohlížecího auditu provedeného certifikační společností Moody International, s.r.o. K této skutečnosti napomohla i dobrá práce interních auditorů, kteří na základě svých zjištění dávali podněty ke zlepšování systému managementu jakosti. V roce 2007 byly rozšířeny řady interních auditorů o jednoho pracovníka z technického úseku. Dále se jako pozitivní osvědčuje i vstupní školení nově přijatých zaměstnanců zaměřené na systém managementu jakosti. Ti si hned od začátku uvědomují nutnost dodržovat vnitřní předpisy a pravidla. QUALITY MANAGEMENT In 2007, the quality management system changed due to the sale of one part of the company. Particularly as regards the main documentation, the company policies and quality manual were rewritten in order to define new relations within SKLOPAN LIBEREC, a.s. Based on continuous systematic work of all our employees, the company succeeded in the supervisory audit performed by Moody International, s.r.o. certification company. The success was supported by good performance of internal auditors, who proposed improvements within the quality management system based on their findings. In 2007, the number of internal auditors increased by one employee for the technical department. Another positive aspect is the initial training of new employees focused on the quality management system. The employees realize the necessity to comply with internal regulations and policies at the beginning of their work. Ing. Ivana Novotná, CSc. manažer jakost, představitel vedení pro jakost Quality management, Management representative for quality 10

12 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI MANAGEMENT REPORT PERSONALISTIKA V průběhu roku 2007 došlo v akciové společnosti SKLOPAN LIBEREC k výrazným personálním změnám. Nově byla obsazena pozice ředitele Divize 20, výrobního ředitele, technického ředitele, vedoucího sériové výroby a vedoucí sekretariátu generálního ředitele. Noví zaměstnanci nastoupili zejména do útvaru konstrukce, výroby, účtárny, Divize 18 a 19. Vzhledem k této skutečnosti proběhla školení v oblasti bezpečnosti práce, zaškolení v programu K2, ostatní zákonná školení a školení dle požadavků jednotlivých vedoucích. V sociální oblasti společnosti byl, kromě již zavedených výhod, zaměstnancům poskytnut příspěvek na dovolenou. Během roku 2007 byly též uskutečněny společenské akce, včetně možnosti sportovního vyžití dle zájmu a možností jednotlivých zaměstnanců. Společnost je držitelem Certifikátu systému jakosti, při jehož opakovaném auditu v oblasti personalistiky a vzdělávání jsme s úspěchem obstáli. Všechny tyto skutečnosti přinesly zvýšené nároky na množství a kvalitu personální práce. V nadcházejícím roce jsme rozhodnuti pokračovat v započatých aktivitách vedoucích k rozvoji a naplnění cílů naší akciové společnosti. HUMAN RESOURCES During 2007, SKLOPAN LIBEREC faced significant personnel changes. New employments included the Division 20 director, production director, technical director, serial production manager, and secretariat manager for the general director. New employees were employed particularly for the department of construction, production, accounting, Division 18 and 19. New employment positions resulted in training programs as regards the work safety, K2 program, and other legislation training, and training as required by individual managers. The social sphere of the company included the implemented advantages coupled with the contribution towards holidays. During 2007, social events took place including the option of sporting enjoyments according to the interest and potential of individual employees. The company holds the quality system certificate; we have succeeded during a repeated audit within human resources and training. All the abovementioned matters introduced increased demands as regards the amount and quality of human resources performance. During the coming year, we are decided to continue in the commenced activities resulting in the development and fulfilment of our company targets Jaroslava Havlíková personální ředitelka Human Resources Director 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020

Firma: CYRRUS a.s. Company: CYRRUS, a.s. Právní forma: Akciová společnost. Legal form: Joint-stock company. Company identification number: 63907020 O b s a h C O N T E N T S Základní údaje o společnosti Základní kapitál Údaje o činnosti Údaje o majetku a finanční situaci Organizační struktura Členství v jiných osobách Profil společnosti Shrnutí roku

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více