Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury"

Transkript

1 Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. V devadesátých letech minulého století vznikla v ČR velká řada konzultačních a poradenských institucí, z nichž se dnes již řada specializuje na regionální úroveň, na podporu regionálního a municipálního managementu. Z nich největší význam pro regionální rozvoj mají Regionální rozvojové agentury, které nyní působí již ve všech krajích České republiky. 1 2 Regionální rozvojové agentury Agenturní podpora managementu je dnes již důležitou komplementární složkou v činnosti regionálních institucí. Agentury napomáhají provádění regionální politiky, sehrávají významnou roli při využívání státní a zahraniční pomoci a při spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Zaměření činnosti regionálních rozvojových agentur v první etapě své existence spočívalo především v přenosu zkušeností s obdobnými institucemi fungujícími v EU. Hlavní aktivity regionálních rozvojových agentur jsou orientovány na: poradenství a zpracování strategických a programových dokumentů regionálního rozvoje, rozvoj podnikání, marketing a inovace, poradenství při přípravě podnikatelských zón a nemovitostí, regeneraci brownfields, dotační management, zprostředkování přístupu k tuzemským i zahraničním finančním zdrojům, přípravu, koordinaci a realizaci rozvojových projektů, rozvoj cestovního ruchu, posilování regionální konkurenceschopnosti, podporu vzdělávacích aktivit, vzdělávací akce v problematice regionálního rozvoje, strukturální politiky a projektového řízení, sběr, analýzu a prezentaci dat v rámci RIS, dotace a projekty EU, grantové poradenství, konzultace a zpracování žádostí, asistenci investorům (výběr lokality, pomoc při zakládání firmy, apod.). Jedním z důležitých segmentů činnosti RRA je provozování Regionálního informačního servisu (RIS), který rozvíjí společně s Centrem pro regionální rozvoj ČR ve všech krajích. Jiné instituce a poradenství na podporu regionálního rozvoje Rostoucí potřeba koordinace činnosti agentur působících v krajích, zejména v systémových a metodických otázkách vyvolala iniciativu k vytvoření České asociace rozvojových agentur (ČARA). ČARA se konstituovala jako účelové sdružení rozvojových agentur s krajskou působností, jehož posláním je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky

2 Cílem ČARA je koordinace a zkvalitňování činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek. Svou činnost zaměřuje zejména na: navrhování systémových opatření, zaměřených na minimalizaci bariér koncepčního rozvoje krajů a regionů soudržnosti pro zavedení standardních postupů, používaných v členských zemích EU, postupné budování systému obecně použitelných a účinných nástrojů pro regionální rozvoj, získávání podpory národních a zahraničních institucí pro realizaci regionální politiky v krajích, zavedení systému spolupráce a jednání s veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem a se zahraničními organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením činnosti, prezentace a propagace sdružení i svých členů, vytvoření členské informační sítě s efektivní výměnou dat, informací a zkušeností, aktivní spolupráce s Evropskou asociací regionálních agentur EURADA se sídlem v Bruselu ČARA garantuje kvalitu práce svých členů při zajišťování těchto rozvojových aktivit: budování a provozování regionálních informačních systémů ČR, zajišťování prací spojených s regionálním programováním, zejména zpracování analýz, rozvojových strategií, programů a plánů, přípravu, koordinaci a technickou pomoc při realizaci rozvojových programů a projektů, výkonu funkce exekutivních jednotek rozvojových programů, financovaných z různých veřejných rozpočtů (např. státního rozpočtu, rozpočtů krajů) nebo ze zahraničních programů, 1 9 výkonu regionálních (krajských) zástupců národních rozvojových institucí (Asociace inovačního podnikání), propagaci ČR, krajů a jiných institucí v zahraničí, plnění specifických úkolů v krajích v rámci společenské objednávky centrálních, regionálních nebo místních orgánů Regionální rozvojové agentury sdružené v ČARA Agentury, které jsou členy ČARA: 1. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. v Ostravě 2. Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. v Ústí nad Labem 3. Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy z.s.p.o. v Olomouci 4. Regionální rozvojová agentura Jižní Čechy - RERA, a.s v Českých Budějovicích 5. Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. v Liberci (ARR NISA) 6. Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o. v Jihlavě

3 CzechInvest 7. RRA Jižní Moravy, z.s.p.o. v Brně 8. RRA Východní Moravy, z.s.p.o. ve Zlíně 9. RRA Pardubického kraje, z.s.p.o. v Pardubicích 10.RRA Plzeňského kraje, z.s.p.o. se sídlem v Plzni 11.RRA Střední Čechy, z.s.p.o. v Kladně 12.Centrum evropského projektování RRA Královéhradeckého kraje, přísp.org. se sídlem v Hradci Králové (CEP-RRA) 13.Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p. o. se sídlem v Karlových Varech 1 13 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Zaměřuje se na posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky prostřednictvím podpory : malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center Základní okruh aktivit CzechInvestu: informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele, implementace dotačních programů financovaných EU a ČR, poradenství a pomoc při realizaci projektů, správa databáze podnikatelských nemovitostí, správa databáze českých dodavatelských firem (podpora subdodavatelů), zprostředkování státní investiční podpory, AfterCare služby pro zahraniční investory, kteří již v ČR působí CzechInvest má síť regionálních kanceláří ve všech krajských městech. Jejich přínos managementu regionů a obcí: konzultují možnosti podpory podnikání v konkrétních regionech z fondů EU, investičních pobídek a dalších služeb, které CzechInvest zajišťuje, pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v regionu, zajišťují pro firmy informace a kontakty potřebné k zahájení, rozšíření či zlepšení podnikatelských aktivit v regionu, spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, univerzitami a dalšími regionálními institucemi při rozvíjení podnikatelského prostředí regionu Instituce poskytující informační servis na podporu regionálního rozvoje Kvalitu rozhodování bezprostředně předurčuje kvalita poznatkové základny, kterou si jsme schopni vytvořit. To je úkolem ekonomické statistiky, která by měla vytvářet řady věcně správných, metodicky jednotných a konzistentních dat. Nejpodrobnější data lze získat ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se koná jednou za deset let. Tento zdroj je třeba, zejména při potřebě aktuálních dat, používat až po posouzení aktuálnosti požadovaných informací. Informace pro rozhodování, resp. management je možno získávat z několika typů zdrojů: Český statistický úřad ČSÚ vytváří a spravuje obsáhlé databáze. Pro potřeby regionů jsou k dispozici databáze, které shrnují z různých zdrojů ČSÚ údaje v členění podle krajů a podle okresů. ČSÚ pravidelně prezentuje data v cca 35 problémových okruzích, z nichž jsou pro regionální management důležité zejména tyto průřezové statistiky: souhrnná data o České republice, regionální statistiky, makroekonomické údaje, 3

4 evropská data (ESDS), mezinárodní data. Zásadní význam, s velkou informační hodnotou, mají pro regionální management každoročně vydávané publikace Statistická ročenka České republiky a Krajské ročenky. Portál Regionálních informačních servisů Portál Regionálních informačních servisů (RIS) byl založen na základě usnesení vlády č.682/2000 Sb. Cílem RIS je shromažďovat a propojovat různé datové zdroje o ČR a jejích regionech a zpřístupnit jejich výstupy co nejširšímu okruhu uživatelů. RIS provozuje Centrum pro regionální rozvoj ČR. RIS (www.risy.cz) poskytuje informace tříděné podle území regionů soudržnosti, krajů, okresů i obcí s rozšířenou působností včetně jednotlivých obcí. Obecně je RIS zaměřen na oblast regionálního rozvoje pro potřeby specifických uživatelů i nejširší veřejnosti, zejména na: prezentaci vývojových trendů, celkových přehledů a výsledků vlastního šetření, které nejsou standardně sledovány nebo v této formě dostupné na ČSÚ, prezentaci vybraných informací v porovnání za celou ČR, uživatele, kteří pro svůj rozvoj potřebují informace o vnějších souvislostech plánovaných projektů, vč. územních dopadů rozvojového záměru, provázanou prezentaci informací z hlediska územního i tematického členění, Mapový server RIS integruje tematické vrstvy získané vlastním sběrem, letecké snímky i základní topografii okolních států (data SABE). RIS zpřístupňuje regionální data charakterizující: hospodářské prostředí, životní prostřední, sociální prostředí, administrativní členění, samosprávu, veřejnou správu, dotace. Celkem jde o 13 krajských samostatných regionálních informačních servisů v jednotné struktuře dat, 2 turistické weby (Šumava a Beskydy) a soustavu využití dynamických výstupů 1 z mapového serveru vyhledávačů z dostupných databází RIS. Regionální a municipální instituce Tyto instituce mohou poskytnout podrobnější a aktuálnější informace než ČSÚ či RIS. Úřady práce podrobná a aktuální data o zaměstnanosti a trhu práce v okresním členění, Okresní správy sociálního zabezpečení přehled o zaměstnanosti v malých podnicích a o jejím vývoji, Městské úřady ohlašovny, správy bytů, Dopravní inspektoráty počty motorových vozidel, Místní podniky, správci a majitelé technické infrastruktury individuální data, jinde nedostupná (tyto instituce nejsou povinny poskytovat jakékoliv údaje; lze je získat jen dobrovolně) Eurostat Hlavním úkolem Eurostatu je poskytování statistických informací orgánům Evropské unie a členských zemí EU. Jeho úkolem je také podporovat harmonizaci statistických metod ve všech členských státech EU a kandidátských zemích. Organizace, které aktivně spolupracují s Eurostatem, jsou sdruženy v Evropském statistickém systému

5 Hlavní oblasti statistických činností Eurostatu: Politika EU, Indikátory Obecné a regionální statistiky Ekonomika a finance Obyvatelstvo a sociální podmínky Průmysl, obchod a služby Zemědělství a rybolov Zahraniční obchod Doprava Životní prostředí a energie Věda a technologie 1 25 Nejvýznamnější pro podporu regionálního rozvoje jsou obecné a regionální statistiky a statistiky obyvatelstva a sociálních podmínek. Obecné a regionální statistiky: regiony a města, mezinárodní spolupráce, spolupráce se středomořskými zeměmi (zapojenými do programu MEDSTAT), kandidátské a potenciální kandidátské země Obyvatelstvo a sociální podmínky: populace, zdraví (veřejné zdraví a jeho ochrana, bezpečnost při práci) vzdělávání a odborná příprava, trh práce (včetně LFS - Labour Force Survey), životní podmínky a sociální ochrana, zločin a trestní justice, kultura. Obecné činnosti Eurostatu související s Evropským statistickým systémem: koordinace a řízení Evropského statistického systému, statistická metodická koordinace a výzkum, Eurostat zveřejňuje své statistiky prostřednictvím tiskových zpráv a statistické databáze. Statistiky jsou hierarchicky seřazeny v navigačním stromu. Kromě různých tištěných publikací jsou k dispozici buď v elektronické podobě bezplatně na internetu, nebo v tištěné podobě prostřednictvím EU Bookshopu. Od roku 2009 je Eurostat průkopníkem elektronického způsobu publikování, založeného na MediaWiki open source softwaru. statistická kvalita a podávání 1 zpráv

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný

ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU. BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY A ŘADY, ZBYTEK prázdný Series on Advanced Economic Issues www.ekf.vsb.cz/saei Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava saei@vsb.cz ZDE ZAČÍNÁME POČÍTAT ČÍSLA STRÁNEK, ŘÍMSKÝM AŽ PO KONEC OBSAHU BUDE ZDE UMÍSTĚNO LOGO UNIVERZITY

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti

Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Finanční nástroje podpory regionálního rozvoje pro účely politiky soudržnosti Leden 2006-1 - Tato studie, zpracovaná společností CopiRisco CZ, a.s. na základě výsledku výběrového řízení Ministerstva pro

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více