Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO"

Transkript

1 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti 4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Účelem projektu je zmapovat a vyhodnotit stávající systémy komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v MSK. Na základě zjištěných výsledků budou navrţeny optimalizované systémy komercializace výsledků VaV činnosti a následně implementovány v praxi. Za tímto účelem bude vytvořena partnerská síť, jejímţ jádrem bude spolu s modelem Kontaktních manaţerů (KM) a Technologických skautů (TS) interaktivní komunikační platforma. Jednotlivé aktivity projektu tak lze rozdělit do následujících návazných kroků: 1. Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v Moravskoslezském kraji 2. Interní analýza a vyhodnocení těchto systémů v jednotlivých institucích 3. Zpracování návrhů optimalizace těchto systémů jednotlivými institucemi (návrh modelu TS a KM) 4. Posouzení a schválení optimalizovaných systémů řídícím týmem projektu AGENT 5. Příprava (organizační, lidské a technické zabezpečení) implementace optimalizovaných systémů v jednotlivých institucích (spuštění interaktivní komunikační platformy) 1. Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v Moravskoslezském kraji: 1/2010 4/ Interní analýza a vyhodnocení těchto systémů v jednotlivých institucích: 5/2010 9/ Zpracování návrhů optimalizace těchto systémů jednotlivými institucemi: 10/ / Posouzení a schválení optimalizovaných systémů řídícím týmem projektu AGENT: 1/2011 4/ Příprava (organizační, lidské a technické zabezpečení) implementace optimalizovaných systémů v jednotlivých institucích: 5/ /2011 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 16 mil. Kč; OPVpK: projekt AGENT Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) OPVpK (projekt AGENT) 8 8 1

2 Související projekty/aktivity synergické efekty: projekt: CERADA 7.RP, oblast SUPPORT Nositel grantu: Agentura pro regionální rozvoj (leadpartner ţadatel) Partneři: VŠB-TUO, MAK (AUTOMOBILOVÝ KLASTR), GARR (POLSKO), AE (POLSKO),GAPP (POLSKO), TIC ZLÍN, UTB ZLÍN, PLASTR ZLÍN, VTPZ (SLOVENSKO), ZUZ (SLOVENSKO), CEIT (SLOVENSKO), PERA (UK) Stručný obsah projektu: Posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které propojují výzkumné organizace, podnikatelské subjekty a místní regionální politiku. projekt: AGENT OPVK, oblast 2.4 Nositel grantu: VŠB-TUO Partneři: ARR, KHK MSK, Národní strojírenský klastr, OU, Sdruţení pro rozvoj MSK, SU, UTB, ÚG AV ČR Stručný obsah projektu: Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, sluţeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry. Cíle projektu bude dosaţeno vytvořením komunikační a interaktivní platformy (sítě), vznikem a podporou kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami. Výstupem projektu dojde k posílení partnerství, k nastavení a následné implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manaţerů, k ţádoucímu přenosu a sdílení informací prostřednictvím webového portálu, k interdisciplinaritě projektových týmů a tím k budování znalostní společnosti. Vytvořenou síť budou zastupovat technologičtí skauti a kontaktní manaţeři, coby výkonné jednotky kaţdého subjektu. Cílovými skupinami budou "Studenti VŠ", "Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ" a "Pracovníci veřejné výzkumné instituce". projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu byla stavba třípodlaţního objektu Technologického pavilónu CPIT TL2 - Centra pokročilých inovačních technologií (dále jen CPIT TL2), do kterého byl umístěn Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava a Regionální centrum transferu technologií (RCTT). CPIT TL2 je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a bezprostředně navazuje na CPIT TL1 (7 divizí / center cíleně aplikovaného výzkumu). projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu bylo zabezpečení rozjezdu a provozu Regionálního centra transferu technologií (RCTT) a zajištění provozních prostředků na tuto činnost. Regionální centrum transferu technologií aktivně podporuje rozvoj inovačních procesů a přenáší nová řešení a technologie do výrobních programů podniků, coţ s sebou přináší zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a s tím související tvorbu nových pracovních míst. Regionální centrum transferu technologií navazuje na činnost stávajícího Centra transferu technologií na VŠB-TUO, kterou dále rozvíjí a zkvalitňuje tak, aby bylo schopno své sluţby nabízet zájemcům z celého regionu. Vypracoval: Ing. David Pawera/Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 2/

3 Vazba na specifický cíl Strategie: Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet realizovaných projektů Cílová hodnota: 5 Klastrové organizace Manaţeři klastrových organizací - Identifikace a iniciace vhodných VaV projektů s orientací na vyuţití výsledků v komerční sféře prostřednictvím iniciativy ARR ClusterNet (projekty regionální i mezinárodní) ve vazbě na připravovaná kritéria evropské klastrové excelence (v rámci projektu Evropská iniciativa klastrů excelence běţícího od 9/2009 do 9/2012) budou monitorována ARR v rámci iniciativy ClusterNet a předávána klastrovým organizacím k přijetí odpovídajících opatření, příprava a realizace projektů, s podporou ARR v obou fázích. - Identifikace a iniciace projektů: 9/2010 3/ Příprava projektů: 10/ / Realizace projektů: od 5/2011 Náklady projektu: - Identifikace a iniciace projektů včetně monitoringu kritérií evropské klastrové excelence ARR a jejich předávání klastrovým organizacím: 100 tis. Kč (50 tis. Kč/rok v letech 2010 a 2011) - Příprava projektů: 2 mil. Kč (indikativně v závislosti na skutečném počtu projektů, 1 mil. Kč/rok v letech 2010 a 2011) Identifikace možných finančních zdrojů: - Identifikace a iniciace projektů včetně monitoringu kritérií evropské klastrové excelence ARR a jejich předávání klastrovým organizacím: Prostředky ARR - Příprava projektů: kofinancování z rozpočtu MSK (pro programy financované ze SF EU) Program na podporu přípravy projektové dokumentace - Realizace projektů: OPPI Spolupráce-Klastry, OPPI Inovace-Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (patent), 7. rámcový program EK pro VaV, CIP (Competitiveness Innovation Programme), ERA Net, aj. Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Prostředky ARR 0,05 0,05 Rozpočet MSK 1 1 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty realizované klastrovými organizacemi v rámci 1. výzvy OPPI-Spolupráce Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

4 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 Vazba na specifický cíl Strategie: A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpořené projekty Cílová hodnota: 60 MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3, má za cíl prostřednictvím dotační podpory dosáhnout zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Cílem programu je tak přispět k naplnění potřeby regionálního inovačního systému posílit transfer technologií směrem od výzkumu a vývoje k aplikační sféře. Dotace bude poskytnuta všem právnickým osobám se sídlem v MSK na nákup sluţeb nebo procesů na základě smlouvy mezi podnikem a vysokou školou nebo výzkumným ústavem. Dotační program byl jiţ zahájen ke dni 11. ledna 2010, uzávěrka pro první kolo předkládaných ţádostí byla ve 12:00 hod. Tento dotační program bude vyhlášen rovněţ v roce 2011 (případně také v dalších letech) a můţe být modifikován podle aktuálních potřeb firem a vědeckovýzkumných pracovišť. Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Finanční alokace pro tento dotační program v roce 2010 činí celkem 10 mil. Kč. Minimálně stejná částka se doporučuje i pro rok 2011 (eventuelně i pro další léta); Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MSK Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

5 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených spin-off a inovativních start-up projektů 10 projektů ročně (předpoklad vzniku 2 společností ročně) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Cílem projektu bude nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs a v návaznosti na to poskytovat profesionální poradenské sluţby pro spin-off a inovativní start-up projekty. Portfolio profesionálních poradenských služeb bude ve fázi inkubace firem (tj. před zaloţením) zahrnovat následující: Poradenství při procesu zakládání firmy (asistence při zpracování podnikatelského záměru/business plánu, doporučení vhodné právní formy, zpracování materiálů a podkladů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, zastupování před úřady ţivnostenský úřad, finanční úřad, Krajský soud, zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku, registrace společnosti u finančního úřadu) Mentoring/Strategické poradenství v oblastech obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu, hodnocení inovace - vyhodnocení různých aspektů inovace v různých fázích inovačního procesu (odborné posouzení technických aspektů inovace, odborné posouzení komerčních aspektů inovace, porovnání se světovým stavem techniky, patentové rešerše v databázích patentových úřadů, návrh cenové struktury licenčních poplatků), ochrany duševního vlastnictví (patentování, licencování), financování podnikatelských záměrů (rozvojových projektů) firem (dotační programy ČR a EU, úvěry, investoři, rizikový kapitál, business angels), lidských zdrojů, networkingu, atd., poskytování kontaktů: na obchodní partnery (partnerské firmy), na investory, business angels, fondy rizikového kapitálu Finanční podpora spin-off a inovativním start-up projektům ve fázi inkubace (před zaloţením firmy) tak bude zahrnovat bezplatné poskytování profesionálních poradenských služeb v rámci projektů Agent a RCTT Regionální centrum transferu technologií. Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin offs: I.10-XII.10 (rozvojový projekt financovaný MŠMT na rok 2010: Tvorba a implementace nástrojů pro zvýšení motivace pracovníků univerzity k aktivnímu přístupu v ochraně duševního vlastnictví a inovačnímu podnikání) Poskytování profesionálních poradenských sluţeb: I.11-XII.11 (projekt RCTT, projekt AGENT) Náklady projektu: Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs: 200 tis. Kč (2010) Poskytování profesionálních poradenských sluţeb: 312 tis. Kč (2011; projekt Agent, projekt RCTT) 5

6 Identifikace možných finančních zdrojů: Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin offs: rozvojový projekt financovaný MŠMT na rok 2010: Tvorba a implementace nástrojů pro zvýšení motivace pracovníků univerzity k aktivnímu přístupu v ochraně duševního vlastnictví a inovačnímu podnikání Poskytování profesionálních poradenských sluţeb: projekt RCTT, projekt AGENT Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MŠMT 0,2 0 OPVpK (projekt AGENT, RCTT) 0 0,312 Související projekty/aktivity synergické efekty: projekt: CERADA 7.RP, oblast SUPPORT Nositel grantu: Agentura pro regionální rozvoj (leadpartner ţadatel) Partneři: VŠB-TUO, MAK (AUTOMOBILOVÝ KLASTR), GARR (POLSKO), AE (POLSKO),GAPP (POLSKO), TIC ZLÍN, UTB ZLÍN, PLASTR ZLÍN, VTPZ (SLOVENSKO), ZUZ (SLOVENSKO), CEIT (SLOVENSKO), PERA (UK) Stručný obsah projektu: Posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které propojují výzkumné organizace, podnikatelské subjekty a místní regionální politiku. projekt: AGENT OPVK, oblast 2.4 Nositel grantu: VŠB-TUO Partneři: ARR, KHK MSK, Národní strojírenský klastr, OU, Sdruţení pro rozvoj MSK, SU, UTB, ÚG AV ČR Stručný obsah projektu: Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, sluţeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry. Cíle projektu bude dosaţeno vytvořením komunikační a interaktivní platformy (sítě), vznikem a podporou kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami. Výstupem projektu dojde k posílení partnerství, k nastavení a následné implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manaţerů, k ţádoucímu přenosu a sdílení informací prostřednictvím webového portálu, k interdisciplinaritě projektových týmů a tím k budování znalostní společnosti. Vytvořenou síť budou zastupovat technologičtí skauti a kontaktní manaţeři, coby výkonné jednotky kaţdého subjektu. Cílovými skupinami budou "Studenti VŠ", "Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ" a "Pracovníci veřejné výzkumné instituce". projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu byla stavba třípodlaţního objektu Technologického pavilónu CPIT TL2 - Centra pokročilých inovačních technologií (dále jen CPIT TL2), do kterého byl umístěn Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava a Regionální centrum transferu technologií (RCTT). CPIT TL2 je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a bezprostředně navazuje na CPIT TL1 (7 divizí / center cíleně aplikovaného výzkumu). 6

7 projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu bylo zabezpečení rozjezdu a provozu Regionálního centra transferu technologií (RCTT) a zajištění provozních prostředků na tuto činnost. Regionální centrum transferu technologií aktivně podporuje rozvoj inovačních procesů a přenáší nová řešení a technologie do výrobních programů podniků, coţ s sebou přináší zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a s tím související tvorbu nových pracovních míst. Regionální centrum transferu technologií navazuje na činnost stávajícího Centra transferu technologií na VŠB-TUO, kterou dále rozvíjí a zkvalitňuje tak, aby bylo schopno své sluţby nabízet zájemcům z celého regionu. Projekt Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (specifický cíl C3 RIS: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK) Vypracoval: Ing. David Pawera/Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 4/

8 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spinoffs a inovativních start-ups A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Identifikovaný vhodný nástroj pro zaloţení holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups 1 finanční nástroj ARR Ing. David Pawera Cílem projektu je zajistit poskytování finanční podpory pro zahájení činnosti nově vzniklých spinoff a inovativních start-up firem pomocí návratných finančních zdrojů alokovaných ze Strukturálních fondů EU, ale i z dalších soukromých prostředků (např. iniciativa Jeremie). V první fázi budou identifikovány potenciální finanční nástroje a podrobně analyzovány moţnosti jejich vyuţití v MSK. V druhé fázi bude zahájeno jednání se zástupci relevantních programů financovaných ze Strukturálních fondů EU, MSK a finančními intermediárními institucemi o vytvoření holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups a aplikaci na něj navazujících finančních nástrojů (mikropůjčky, záruky, rizikový/venture kapitál business angels, seed funds, atd.). 10/ /2010 identifikace potenciálních finančních nástrojů a analýza moţností jejich vyuţití v MSK, představení výsledků analýzy na Setkání náměstka hejtmana s regionálními partnery 1/2011 4/2011 jednání se zástupci relevantních programů financovaných ze Strukturálních fondů EU, MSK a finančními intermediárními institucemi o vytvoření holdingového fondu a aplikaci na něj navazujících finančních nástrojů Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 470 tis. Kč; prostředky ARR Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Prostředky ARR 0,201 0,269 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

9 Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI Vazba na specifický cíl Strategie: B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Certifikováni účastníci vzdělávání Cílová hodnota 50 Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Toto opatření bude řešeno v rámci jiţ realizovaného projektu Efektivní transfer znalostí EFTRANS, konkrétně pak jeho dílčí aktivity III, kterou je Vzdělávání. Důvodem vzniku tohoto projektu byla nedostatečná ochrana a vyuţití výsledků VaV v ČR, nedostatečný stupeň spolupráce vysokých škol, výzkumných institucí a aplikační sféry a podpora rozvoje vícezdrojového financování VaV. Cíl projektu: Cílem projektu je nastavit a realizovat efektivní transfer znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe včetně motivace osob a institucí ke skutečné realizaci vyuţití výsledků výzkumu a vývoje. V rámci projektu bude vytvořen popis systému přenosu znalostí s důrazem na následující komponenty: - systém ochrany a komerčního vyuţití duševního vlastnictví - systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou. V rámci aktivity Vzdělávání, která přispěje k naplnění opatření, bude realizována série školení určených pro cílovou skupinu projektu - akademických a ostatních pracovníků vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí. Jako školící materiály této aktivity budou slouţit výstupy z ostatních aktivit - především vybrané části aktivity 1 (zpracování analytických studií a podkladů) a aktivity 2 (tvorba metodiky včetně zkušeností z realizace pilotních ověření - příklady dobré a špatné praxe atd). V rámci této aktivity bude realizováno 13 školení po celé republice (nejméně 1 školení v rámci MS kraje), na které budou pozváni zástupci všech druhů institucí - VŠ a vědecko-výzkumných institucí. Školení jsou koncipována jako jednodenní. Předpokládá se cca 50 proškolených osob. Účastníci školení obdrţí potvrzení o účasti (certifikát). Na realizaci těchto školení se podílí projektový tým, garant za danou aktivitu a jako školitelé budou vyuţiti také ostatní garanti projektu, pracovníci podílející se na tvorbě metodik, reprezentanti institucí, které prošly pilotním ověřením, experti na danou tématiku, popřípadě zahraniční školitelé. 9

10 Série školení je plánována v průběhu roku 2011 s výjimkou letních měsíců. Školení budou oznámena v dostatečném časovém předstihu a dostatečným způsobem, aby byla zajištěna účast cílové skupiny. Cílová skupina: Projekt EF-TRANS je zaměřen na relativně širokou škálu výzkumných institucí: vysoké školy dle zákona 111/1998 Sb. (veřejné, státní i soukromé) a také na veřejné výzkumné instituce, respektive na vědecko-výzkumné instituce, které splňují podmínky Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Cílovou skupinou v rámci výše uvedených institucí jsou akademičtí a vědečtí pracovníci a taktéţ studenti, a to především doktorských studijních programů. Se zapojením vybrané části cílové skupiny se počítá po celou dobu projektu. Vzdělávání bude uskutečněno v průběhu roku Náklady na vzdělávání a identifikace možných finančních zdrojů: Kč Tato aktivita bude realizována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí EFTRANS, Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné vyuţití, který je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) OP VpK (v rámci projektu EFTRANS) 0 0,2 Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

11 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 5 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Počet podpořených Ph.D. studentů a absolventů Ph.D. studia 50 podpořených Ph.D. studentů a absolventů Ph.D. studia do 2 let od absolutoria MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Tento program má za cíl vytvořit podmínky pro rozvoj talentovaných studentů tak, aby měli moţnost plně rozvíjet svůj vědecký potenciál. Z grantového schématu pro talentované studenty VŠ mohou získat finance na své vzdělávání, přičemţ granty budou udělovány na základě veřejné soutěţe jen nejlepším ţádostem. Podpora Ph.D. studentů má za cíl zvýšit zájem talentovaných absolventů VŠ o působení v MSK. Poskytování stipendií bude špičkovým studentům doktorského studia a příplatků ke mzdě absolventům doktorského studia (do 2 let od absolutoria), studujícím nebo pracujícím na vysokých školách v MSK s cílem podpory talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia. Okruh oborů, jejichţ Ph.D. studenti a absolventi mohou o stipendium či příplatek ke mzdě poţádat, je stanoven v rámci podmínek programu. Výběr oborů provádí Komise pro vědu, výzkum a VŠ Rady kraje, přičemţ základním podkladem pro tento výběr bude přehled oborů, které jsou jako prioritní definovány v RIS. Stipendia, popř. příplatky ke mzdě, mohou obdrţet studenti popř. absolventi, kteří mají excelentní výsledky vědecké práce a podílí se na řešení významných vědeckých úkolů. V rámci dotačního titulu 5 se bude poskytovatel finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10 %. Výše stipendia, resp. příplatků bude poskytnuta na osobu max. do výše Kč/rok. Počet studentů/absolventů v rámci dotace není omezen. Ţadatelem a příjemcem dotace jsou vysoké školy se sídlem v MSK. VŠ bude podávat souhrnnou ţádost za všechny studenty a absolventy, kteří splňují uvedené podmínky a ţadatel je navrhuje na poskytnutí stipendia nebo příplatku ke mzdě (předpokládá se kaţdoroční realizace uvedeného dotačního titulu i v letech následujících po roce 2011) Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Kč (2010); pro další léta je doporučována minimálně stejná částka. Dotační program MSK - Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 5 11

12 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MSK 1,5 1,5 Související projekty/aktivity synergické efekty: Dotační program MSK Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1 Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Mgr. Jiří Štěpán Verze/datum: 3/

13 Vazba na specifický cíl Strategie: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1 (vč. přípravy návazného Moravskoslezského programu mobilit a asistenčních sluţeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí) B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Počet získaných zahraničních výzkumných pracovníků Cílová hodnota: 10 MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Oblast VaV bude do budoucna představovat jednu z určujících podmínek dalšího rozvoje Moravskoslezského kraje. Jednu stránku kvalitního výzkumu a vývoje bude bezesporu tvořit výzkumná infrastruktura v podobě nejmodernějších laboratoří a přístrojů. 1 Neméně důleţitou úlohu však budou hrát také zkušení a vysoce kvalifikovaní odborníci, výzkumní pracovníci, kteří budou umět tuto infrastrukturu efektivně vyuţívat. Je zapotřebí si uvědomit, ţe tito špičkoví odborníci budou de facto garanty přílivu dodatečných prostředků na VaV, a to ať uţ ze státního rozpočtu, nebo z aplikační sféry prostřednictvím realizace smluvního výzkumu. Zároveň jsou předpokladem generování většího objemu nových poznatků a řešení, které bude moţné vyuţít formou komercionalizace v aplikační sféře (patenty, licence atd.). Je zřejmé, ţe region v následujícím období nevystačí s výchovou vlastních pracovníků VaV, ale bude pro něj nezbytné přilákat do regionu vědecké pracovníky z jiných míst, včetně ze zahraničí. S těmito odborníky přicházejí do regionu také nové znalosti a dovednosti, které mohou být v regionu sdíleny ostatními, místními odborníky. Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1, má tak za cíl posílit výzkumný potenciál v MSK prostřednictvím přilákání zkušených výzkumných pracovníků ze zahraničí do našeho regionu, kteří se zapojí do vědeckých projektů nebo přednáškové činnosti. Za účelem financování dlouhodobých stáţí (či reintegrace) výzkumných pracovníků působících momentálně v zahraničí je záměr realizovat Moravskoslezský program mobilit a asistenčních služeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí. Tento program bude spolufinancován ze 7. Rámcového programu EK pro výzkum a vývoj a bude disponovat dostatečnými finančními prostředky pro financování zahraničních výzkumníků v MSK v letech (předpokládá se celková alokace programu ve výši 100 mil. Kč pro tato léta, z toho 60 mil. Kč z rozpočtu MSK a 40 mil. Kč ze 7. Rámcového programu EK pro výzkum a vývoj). S tímto programem bude také souviset poskytování asistenčních sluţeb výzkumným pracovníkům a jejich rodinám (v případě cizinců) při zahájení pobytu v kraji a také při řešení běţných záleţitostí, souvisejících s ţivotem v kraji (informace o moţnostech ubytování, zdravotnické péče, moţností péče o děti, včetně školní docházky, moţností získání pracovního místa a moţností vyuţití volného času, 1 Viz projekty financované z OP VaVpI. 13

14 včetně případné osobní asistence, dále právní servis týkající se podmínek pobytu v ČR, podmínek pro získání pracovního povolení, podmínek zdravotního a důchodového pojištění, daňových povinností apod.). Zároveň budou vysoké školy v MSK pořádat informační a náborové kampaně za účelem akvizice dostatečného počtu zahraničních výzkumníků. Tito zahraniční výzkumní pracovníci se stanou součástí výzkumných týmů na univerzitách MSK, čímţ by se měla výrazně zvýšit kvalita výzkumné práce i prestiţ a zájem o tyto týmy ze strany soukromé sféry i širší vědecké komunity. Budou preferováni výzkumní pracovníci působící v následujících prioritních oborech: strojírenství, IT a informační společnost, nové materiály a nanotechnologie, moderní energetika, environmentální technologie, biomedicínský výzkum. Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1: realizace programu v letech 2010 a 2011 Moravskoslezský program mobility a asistenčních sluţeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí: Zpracování ţádosti do 7. RP, podání ţádosti (3 měsíce) - 11/2010 2/2011 Hodnocení kontrola oprávněnosti, evaluace (4 měsíce) 3/2011 6/2011 Negociační fáze a selekce (6 měsíců) do 12/2011 (uzavření Grantové dohody / Smlouvy s EK 1/2012) Náklady projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1: 2,9 mil. Kč ročně (v letech 2010 a 2011) Identifikace možných finančních zdrojů: Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MSK 2,9 2,9 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty výzkumných center jako např. IT4Innovations, ENET, RMVTC, FEI atd. Vypracoval: Mgr. Martin Duda, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. David Pawera Verze/datum: 4/

15 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Školy na trhu práce B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Počet pedagogů a studentů absolvujících odbornou stáţ v podnicích, nové učební plány 60 pedagogů a 60 studentů, 10 nových/upravených učebních plánů (k dosaţení v roce 2013) KHK MSK 15 Ing. Zdeněk Fischer Projekt reaguje na stále nedostatečné propojení mezi vzdělávacími institucemi a firmami v MSK z pohledu přípravy absolventů pro potřeby praxe a poţadavků firem zejména z důvodu zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací a zaměření na produkty a technologie s vyšší přidanou hodnotou. Klade si za cíl tuto situaci zlepšit a to pomocí systematického přístupu k uskutečňování odborných stáţí jak pedagogických pracovníků, tak ţáků a následně promítnout poznatky do učebních plánů. Cílovou skupinou se zde stávají především technické střední školy strojírenského, elektrotechnického, hutního a stavebního zaměření. Hlavním cílem projektu je propojit svět odborného vzdělávání více s reálným světem práce, aby školy (pedagogové) byly schopny připravit své studenty dle skutečných a reálných potřeb trhu práce (zaměstnavatelů). Tohoto cíle bude dosaţeno pomocí aktivní účasti pedagogů a ţáků na odborných stáţích v jednotlivých firmách kraje. Současně dojde k vytvoření stálé platformy, v nichţ se budou pravidelně scházet zástupci managementu firem, krajského úřadu MSK, KHK a v neposlední řadě ředitelé a pedagogové středních škol a odborných učilišť. Hlavním úkolem tohoto uskupení pak bude tvorba návrhů, které by vedly k modifikaci studijních a učebních oborů na úrovni SŠ. Aktivita č. 1 Stáţe pedagogů Pedagogové se seznámí s výrobními procesy a jejich inovačními prvky ve výrobních firmách v MSK. K tomuto účelu budou slouţit pravidelné stáţe (několika denní v cca 5 8 firmách v MSK) pedagogů v průběhu školního roku. Účast pedagoga na projektu přinese neocenitelnou výhodu v podobě transferu nejnovějšího know-how přímo z praxe do výuky odborných předmětů, tedy k potencionálním zaměstnancům firmy. Dalším úkolem pedagogů bude během stáţí zajistit podklady pro posouzení reálnosti náplní studijních oborů a zajištění validity s cílem úzkého propojení reality výrobního procesu a oblasti středního školství. Aktivita č. 2 Stáţe studentů V rámci projektu budou rovněţ realizovány stáţe ţáků SŠ a odborných učilišť do firem v MSK. Zde se budou mít ţáci moţnost seznámit s praktickým světem práce, výrobními postupy a technologiemi. Na průběh exkurze budou ţáci předem připraveni z úvodního výkladu svého pedagoga, který je bude informovat o tom, které informace získané v průběhu studia budou mít ve firmách moţnost vidět v praxi. Ţáci si po ukončení stáţe připraví ve skupinách 3 4 osob prezentaci, ve které seznámí ostatní ţáky s firmou, kterou navštívili se zajímavými poznatky, které v průběhu stáţe měli moţnost získat a také popíší provázanost teoretických poznatků získaných studiem s praxí v dané firmě. Navrhovaný postup je snahou zainteresovat a motivovat ţáky k týmové práci a zvýšit jejich zájem o danou

16 problematiku. Firmy si budou moci ověřit znalosti a dovednosti ţáků a poznatky pak uplatnit ve svých poţadavcích na změny a doplnění učebních plánů v pracovní skupině nebo při jednáních s konkrétními školami. Aktivita č. 3 Odborníci z praxe ve výuce Soustavná spolupráce s praxí je velmi důleţitou součástí výuky. Pro dosaţení stanoveného cíle projektu bude vyuţívána systematicky rozvíjená účast odborníků z praxe ve výuce. Aktivita se zaměří na aktivní účast odborníků z praxe při specifikaci problémových okruhů, průběţně zapracovávaných do obsahu studijních předmětů a seminářů, realizaci tematicky specifických přednášek rozšiřujících obsah odborných předmětů. V rámci aktivity bude vyuţíván stabilní okruh odborníků z praxe k průběţnému hodnocení provázanosti obsahu jednotlivých studijních předmětů s aktuálními vývojovými trendy, potřebami a legislativními změnami. Spolupráce bude navázána s odborníky jak z domácích, tak zahraničních firem v metodické oblasti s cílem zkvalitňování a rozvoje specifických učebních pomůcek. Aktivita č. 4 Pracovní skupina / kulaté stoly Pracovní skupina tvořená se zástupců MSK, KHK, managementu firem, ředitelů a pedagogů SŠ a odborných učilišť se bude v pravidelných intervalech scházet s cílem implementace návrhu pro modifikaci studijních a učebních oborů. Z výstupů a informací, které měli moţnost získat pedagogové na jednotlivých stáţích a firmy s dlouholetými zkušenostmi s prací s absolventy, případně ze stáţí ţáků, budou realizována opatření, s cílem maximální provázanosti středního školství s praxí. Tato setkání budou realizována čtyřikrát ročně, v jehoţ průběhu se bude hodnotit a následně také adekvátně reagovat na výsledky realizovaných stáţí jednotlivých škol a celkového hodnocení kvality odborných znalostí ţáků. Mimo setkání pracovních skupin budou probíhat bilaterální jednání zástupců firmy s konkrétní školou, která můţe pro firmu připravit ţáka podle její specifikace. Snahou bude upozornit na zjištěné slabé stránky odbornosti ţáků a přijmout vhodná opatření k jejich maximální eliminaci. Jak zástupci škol, tak firem budou mít za úkol napsat svá hodnocení a doporučení, jak by měla být v jednotlivých školách výuka organizována. Snahou je modifikovat obsah výuky aktuálním a konkrétním potřebám a poţadavkům reálně fungujících firem a tím pak co nejlépe připravit ţáky na uplatnění na trhu práce. Vstupními informacemi k jednání pracovní skupiny (případně více pracovních skupin) budou výstupy, informace a opatření z Analýzy stavu a potřeb odborného školství v MSK. Součástí projektu bude vytvoření systému motivace na jedné straně podniků k realizaci stáţí včetně jasného formulování poţadavků na zaměření výuky ve školách a na druhé straně ředitelů škol a pedagogů k řešení důsledků stáţí ve školách a zpracování nových učebních plánů. V rámci projektu bude vytvořen tzv. Stipendijní fond, který bude určen pro ţáky s výbornými studijními výsledky středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem ve vybraných technických oborech od školního roku 2011/2012. Pro podporu budou vybrány obory, o které je mezi ţáky dlouhodobě malý zájem a přitom poptávka trhu práce je neuspokojená. Finančním zdrojem tohoto Stipendijního fondu budou firmy technických oborů v MS kraji. Tyto finanční prostředky budou slouţit jako motivační prvek (stipendium) pro ţáky s nejlepšími studijními výsledky příprava projektu 2011 vlastní realizace projektu (pokračování realizace projektu aţ do roku 2013) 16

17 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 7,5 mil. Kč, pro rok ,5 mil. Kč; OP VpK - globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK Kč ročně Stipendijní fond ; Firmy v MS kraji Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) OP VpK 0 2,5 Rozpočet firem v MSK 0 0,1 Související projekty/aktivity synergické efekty: Východiskem, zejména pro kulaté stoly, aktivitu č. 3, budou výstupy zpracované Analýzy odborného školství v MSK. V projektu bude moţno vyuţít také výstupů jiných projektů řešících spolupráci středních škol a podnikatelů. Projekt přímo navazuje na aktivity úspěšně probíhající realizace projektu Střední škola - brána k technické kariéře, ze kterého bude moţno vyuţít řadu relevantních poznatků pro naplnění specifického cíle Strategie. Vypracoval: Ing. Petr Czekaj/Ing. Kateřina Plesníková Verze/datum: 3/

18 Region4Tech Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Podíl absolventů ZŠ studujících na technicky orientovaných SŠ Zvýšení podílu celkem o 6 % (k dosaţení v roce 2013), v průměru o 2 % ročně ARR Ing. Silvie Szwedová Prvotními příčinami nedostatku technických profesí na trhu práce je malá motivace ţáků ZŠ studovat střední školy technického směru a nízké propojení teoretické školské výuky s praxí. S tímto faktem také úzce souvisí nedostatečné nástroje pro učitele a výchovné poradce k motivaci ţáků ZŠ k volbě studia technického oboru na středních školách, coţ opět souvisí s neuspokojenou poptávkou po technických profesích na trhu práce v dalších letech. Realizace projektu Region4Tech tak přispěje k lepšímu sladění nabídky a poptávky na trhu práce a podpoří tím i další rozvoj ekonomiky Moravskoslezského kraje, resp. kvalitu ţivotní úrovně obyvatel kraje. V delším časovém horizontu umoţní projekt ţákům získat poţadovanou kvalifikaci ve vybrané technické specializaci v souladu s trendy daného oboru. Tato moţnost s sebou přináší adekvátní uplatnění na trhu práce. Učitelům a výchovným poradcům projekt umoţní zvýšení jejich kompetencí v oblasti měkkých dovedností. Učitelé budou pak lépe připraveni a více motivováni k tomu, aby se sami stali motivátory a aktivizátory ţáků ZŠ ke studiu technických oborů. Z hlediska škol budou cílovými kategoriemi v rámci tohoto projektu střední školy strojírenského (např. obor strojní mechanik), elektrotechnického (např. obor elektrikář), hutního (např. obor slévač) a stavebního (např. obor zedník) zaměření. Aktivita č. 1 Stanovených cílů bude dosaţeno realizací rozsáhlé dvouetapové marketingové kampaně zacílené na zvýšení motivace k technickému vzdělávání ţáků 7. aţ 9. ročníků ZŠ v MSK, obsahující komplex aktivit popularizujících technické a řemeslné obory (tematické soutěţe, výstavy prací ţáků, odborné exkurze v podnicích, návštěvy odborných veletrhů, popř. výstav, exkurze na technických středních a VŠ (VŠB-TUO), besedy s odborníky či osobnostmi Moravskoslezského kraje přímo či ve výuce. Kampaň je navrţena tak, aby byla také nástrojem motivace učitelů a výchovných poradců ZŠ ke spolupráci při nasměrování ţáků k technickým a řemeslným profesím. Aktivita č. 2 Nástrojem pro motivaci ţáků pro studium řemeslných a technických oborů bude dále zkvalitnění a rozšíření vybavení pro výuku technických předmětů (nové SW vybavení, DVD prezentace nových technologií, vzorky hotových či rozpracovaných výrobků). Motivovaný ţák však musí vědět, zda má pro studium řemeslného či technického oboru skutečně předpoklady a v jakém konkrétním oboru se má na SŠ vzdělávat. 18

19 Aktivita č. 3 Významnou a v České republice unikátní aktivitou projektu je proto identifikace a rozvoj technického talentu u ţáků ZŠ, coţ spočívá ve vyvinutí inovativní metodiky pro identifikaci technického talentu a její pilotní ověření, a následné vyvinutí metodiky pro rozvoj technického talentu a její ověření na vzorku cca ţáků ZŠ v MSK. Základním principem při zpracování metodik bude přístup: "Kaţdý má svůj talent, který se však musí rozvíjet". Aktivita č. 4 Tyto aktivity budou dále doplněny o kariérové poradenství na ZŠ a informační činnosti zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty ţáků ZŠ. Výchovní poradci a učitelé na ZŠ se rovněţ zúčastní workshopů, které se zaměří na to, jak pracovat s informacemi, které v průběhu projektu získají. V rámci projektu budou u zapojených firem vytvořeny tzv. Motivační fondy. Moţnost získání stipendia by se měla stát motivací ţáků posledních ročníků základních škol s výbornými studijními výsledky k výběru, zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě nedostatečně navštěvovaných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání. Zavedení stipendijního programu prostřednictvím motivačních fondů povede k navýšení počtů ţáků vstupujících do podporovaných oborů, sníţení počtu ţáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu a zvýšení počtu úspěšných absolventů těchto oborů. Finančním zdrojem tohoto Motivačního fondu budou firmy technických oborů v MS kraji. ARR bude v rámci projektu šířit koncept motivačních fondů a stimulovat firmy k jejich zakládání příprava projektu 2011 vlastní realizace projektu (pokračování realizace projektu aţ do roku 2013) Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů 70 tis. Kč příprava projektu; Prostředky ARR 6,5 mil. Kč realizace projektu, v roce ,2 mil. Kč; OP VpK - globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK Kč ročně Motivační fondy ; Firmy v MS kraji Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Prostředky ARR 0,07 0 OP VpK 0 2,2 Rozpočet firem v MSK 0 0,2 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekt přímo navazuje na aktivity úspěšné regionální iniciativy ForTech, která probíhala v letech 2006 aţ 2009, s cílem vyuţití nejlepších praktik v oblasti popularizace studia a zvýšení prestiţe technických oborů. Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Ing. David Pawera Verze/datum: 4/

20 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností (se zaměřením na podnikání management, marketing včetně modulu komercionalizace a transfer technologií) B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Zavedení nového předmětu na VŠ Akreditovaný předmět VŠ VŠ V současnosti stále roste důraz a nároky na individuální osobnost jednotlivce. Z tohoto důvodu je stále více zdůrazňován význam tzv. měkkých dovedností (soft-skills), které se svým významem jiţ zcela vyrovnají odborným znalostem. Jedná se o soubor vlastností a dovedností osobnosti, které jsou často rozhodujícím faktorem pracovního a obchodního úspěchu a měly by tak být nedílnou součástí celoţivotního učení, sebepoznávání a vzdělávání. V souvislosti s tímto dojde k vytvoření nového předmětu, který bude vyučován na VŠ. Cílem předmětu bude poskytnout studentům rozvoj měkkých kompetencí a tím přispět k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Nový předmět umoţní studentům rozšířit portfolio získaných znalostí a dovedností rovněţ o informace nutné k zahájení podnikatelské činnosti, v rámci čehoţ bude do předmětu zahrnut také modul komercionalizace a transferu technologií. V průběhu předmětu tak studenti získají základní manaţerské dovednosti, které budou moci následně implementovat v praxi. Zavedení nového předmětu bude probíhat ve dvou etapách. První se bude týkat vytvoření koncepce, přípravy vlastní výuky a jejího provádění včetně vyhodnocování zkušeností a případných bezprostředních ohlasů. Druhá etapa bude zahrnovat shromaţďování a studium dalších podkladů, které by slouţily k jejím korekcím a optimalizaci a zejména k vypracovávání nezbytné učební pomůcky. V rámci přípravy nového povinného předmětu budou realizovány tyto dílčí aktivity: 20

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové

Odborný konzultant: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02 Hradec Králové Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje 2007-2015 je výsledkem práce Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje a členů pracovních skupin. Odborný konzultant: Centrum evropského

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010 Obsah 1 Základní údaje... 4 2 Stručný popis projektu abstrakt... 5 3 Profil ţadatele... 8 3.1 Ţadatel... 8 3.1.1 Charakteristika činností, stručná

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY ZÁVĚREČNÝ ÚČET KAPITOLY 333 ZA ROK 2012 MINISTR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Obsah I. Průvodní zpráva k závěrečnému účtu... 4 1. Celkové vztahy kapitoly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více