Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO"

Transkript

1 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti 4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Účelem projektu je zmapovat a vyhodnotit stávající systémy komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v MSK. Na základě zjištěných výsledků budou navrţeny optimalizované systémy komercializace výsledků VaV činnosti a následně implementovány v praxi. Za tímto účelem bude vytvořena partnerská síť, jejímţ jádrem bude spolu s modelem Kontaktních manaţerů (KM) a Technologických skautů (TS) interaktivní komunikační platforma. Jednotlivé aktivity projektu tak lze rozdělit do následujících návazných kroků: 1. Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v Moravskoslezském kraji 2. Interní analýza a vyhodnocení těchto systémů v jednotlivých institucích 3. Zpracování návrhů optimalizace těchto systémů jednotlivými institucemi (návrh modelu TS a KM) 4. Posouzení a schválení optimalizovaných systémů řídícím týmem projektu AGENT 5. Příprava (organizační, lidské a technické zabezpečení) implementace optimalizovaných systémů v jednotlivých institucích (spuštění interaktivní komunikační platformy) 1. Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v Moravskoslezském kraji: 1/2010 4/ Interní analýza a vyhodnocení těchto systémů v jednotlivých institucích: 5/2010 9/ Zpracování návrhů optimalizace těchto systémů jednotlivými institucemi: 10/ / Posouzení a schválení optimalizovaných systémů řídícím týmem projektu AGENT: 1/2011 4/ Příprava (organizační, lidské a technické zabezpečení) implementace optimalizovaných systémů v jednotlivých institucích: 5/ /2011 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 16 mil. Kč; OPVpK: projekt AGENT Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) OPVpK (projekt AGENT) 8 8 1

2 Související projekty/aktivity synergické efekty: projekt: CERADA 7.RP, oblast SUPPORT Nositel grantu: Agentura pro regionální rozvoj (leadpartner ţadatel) Partneři: VŠB-TUO, MAK (AUTOMOBILOVÝ KLASTR), GARR (POLSKO), AE (POLSKO),GAPP (POLSKO), TIC ZLÍN, UTB ZLÍN, PLASTR ZLÍN, VTPZ (SLOVENSKO), ZUZ (SLOVENSKO), CEIT (SLOVENSKO), PERA (UK) Stručný obsah projektu: Posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které propojují výzkumné organizace, podnikatelské subjekty a místní regionální politiku. projekt: AGENT OPVK, oblast 2.4 Nositel grantu: VŠB-TUO Partneři: ARR, KHK MSK, Národní strojírenský klastr, OU, Sdruţení pro rozvoj MSK, SU, UTB, ÚG AV ČR Stručný obsah projektu: Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, sluţeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry. Cíle projektu bude dosaţeno vytvořením komunikační a interaktivní platformy (sítě), vznikem a podporou kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami. Výstupem projektu dojde k posílení partnerství, k nastavení a následné implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manaţerů, k ţádoucímu přenosu a sdílení informací prostřednictvím webového portálu, k interdisciplinaritě projektových týmů a tím k budování znalostní společnosti. Vytvořenou síť budou zastupovat technologičtí skauti a kontaktní manaţeři, coby výkonné jednotky kaţdého subjektu. Cílovými skupinami budou "Studenti VŠ", "Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ" a "Pracovníci veřejné výzkumné instituce". projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu byla stavba třípodlaţního objektu Technologického pavilónu CPIT TL2 - Centra pokročilých inovačních technologií (dále jen CPIT TL2), do kterého byl umístěn Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava a Regionální centrum transferu technologií (RCTT). CPIT TL2 je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a bezprostředně navazuje na CPIT TL1 (7 divizí / center cíleně aplikovaného výzkumu). projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu bylo zabezpečení rozjezdu a provozu Regionálního centra transferu technologií (RCTT) a zajištění provozních prostředků na tuto činnost. Regionální centrum transferu technologií aktivně podporuje rozvoj inovačních procesů a přenáší nová řešení a technologie do výrobních programů podniků, coţ s sebou přináší zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a s tím související tvorbu nových pracovních míst. Regionální centrum transferu technologií navazuje na činnost stávajícího Centra transferu technologií na VŠB-TUO, kterou dále rozvíjí a zkvalitňuje tak, aby bylo schopno své sluţby nabízet zájemcům z celého regionu. Vypracoval: Ing. David Pawera/Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 2/

3 Vazba na specifický cíl Strategie: Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet realizovaných projektů Cílová hodnota: 5 Klastrové organizace Manaţeři klastrových organizací - Identifikace a iniciace vhodných VaV projektů s orientací na vyuţití výsledků v komerční sféře prostřednictvím iniciativy ARR ClusterNet (projekty regionální i mezinárodní) ve vazbě na připravovaná kritéria evropské klastrové excelence (v rámci projektu Evropská iniciativa klastrů excelence běţícího od 9/2009 do 9/2012) budou monitorována ARR v rámci iniciativy ClusterNet a předávána klastrovým organizacím k přijetí odpovídajících opatření, příprava a realizace projektů, s podporou ARR v obou fázích. - Identifikace a iniciace projektů: 9/2010 3/ Příprava projektů: 10/ / Realizace projektů: od 5/2011 Náklady projektu: - Identifikace a iniciace projektů včetně monitoringu kritérií evropské klastrové excelence ARR a jejich předávání klastrovým organizacím: 100 tis. Kč (50 tis. Kč/rok v letech 2010 a 2011) - Příprava projektů: 2 mil. Kč (indikativně v závislosti na skutečném počtu projektů, 1 mil. Kč/rok v letech 2010 a 2011) Identifikace možných finančních zdrojů: - Identifikace a iniciace projektů včetně monitoringu kritérií evropské klastrové excelence ARR a jejich předávání klastrovým organizacím: Prostředky ARR - Příprava projektů: kofinancování z rozpočtu MSK (pro programy financované ze SF EU) Program na podporu přípravy projektové dokumentace - Realizace projektů: OPPI Spolupráce-Klastry, OPPI Inovace-Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (patent), 7. rámcový program EK pro VaV, CIP (Competitiveness Innovation Programme), ERA Net, aj. Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Prostředky ARR 0,05 0,05 Rozpočet MSK 1 1 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty realizované klastrovými organizacemi v rámci 1. výzvy OPPI-Spolupráce Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

4 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 Vazba na specifický cíl Strategie: A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpořené projekty Cílová hodnota: 60 MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3, má za cíl prostřednictvím dotační podpory dosáhnout zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Cílem programu je tak přispět k naplnění potřeby regionálního inovačního systému posílit transfer technologií směrem od výzkumu a vývoje k aplikační sféře. Dotace bude poskytnuta všem právnickým osobám se sídlem v MSK na nákup sluţeb nebo procesů na základě smlouvy mezi podnikem a vysokou školou nebo výzkumným ústavem. Dotační program byl jiţ zahájen ke dni 11. ledna 2010, uzávěrka pro první kolo předkládaných ţádostí byla ve 12:00 hod. Tento dotační program bude vyhlášen rovněţ v roce 2011 (případně také v dalších letech) a můţe být modifikován podle aktuálních potřeb firem a vědeckovýzkumných pracovišť. Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Finanční alokace pro tento dotační program v roce 2010 činí celkem 10 mil. Kč. Minimálně stejná částka se doporučuje i pro rok 2011 (eventuelně i pro další léta); Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MSK Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

5 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených spin-off a inovativních start-up projektů 10 projektů ročně (předpoklad vzniku 2 společností ročně) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Cílem projektu bude nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs a v návaznosti na to poskytovat profesionální poradenské sluţby pro spin-off a inovativní start-up projekty. Portfolio profesionálních poradenských služeb bude ve fázi inkubace firem (tj. před zaloţením) zahrnovat následující: Poradenství při procesu zakládání firmy (asistence při zpracování podnikatelského záměru/business plánu, doporučení vhodné právní formy, zpracování materiálů a podkladů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, zastupování před úřady ţivnostenský úřad, finanční úřad, Krajský soud, zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku, registrace společnosti u finančního úřadu) Mentoring/Strategické poradenství v oblastech obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu, hodnocení inovace - vyhodnocení různých aspektů inovace v různých fázích inovačního procesu (odborné posouzení technických aspektů inovace, odborné posouzení komerčních aspektů inovace, porovnání se světovým stavem techniky, patentové rešerše v databázích patentových úřadů, návrh cenové struktury licenčních poplatků), ochrany duševního vlastnictví (patentování, licencování), financování podnikatelských záměrů (rozvojových projektů) firem (dotační programy ČR a EU, úvěry, investoři, rizikový kapitál, business angels), lidských zdrojů, networkingu, atd., poskytování kontaktů: na obchodní partnery (partnerské firmy), na investory, business angels, fondy rizikového kapitálu Finanční podpora spin-off a inovativním start-up projektům ve fázi inkubace (před zaloţením firmy) tak bude zahrnovat bezplatné poskytování profesionálních poradenských služeb v rámci projektů Agent a RCTT Regionální centrum transferu technologií. Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin offs: I.10-XII.10 (rozvojový projekt financovaný MŠMT na rok 2010: Tvorba a implementace nástrojů pro zvýšení motivace pracovníků univerzity k aktivnímu přístupu v ochraně duševního vlastnictví a inovačnímu podnikání) Poskytování profesionálních poradenských sluţeb: I.11-XII.11 (projekt RCTT, projekt AGENT) Náklady projektu: Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs: 200 tis. Kč (2010) Poskytování profesionálních poradenských sluţeb: 312 tis. Kč (2011; projekt Agent, projekt RCTT) 5

6 Identifikace možných finančních zdrojů: Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin offs: rozvojový projekt financovaný MŠMT na rok 2010: Tvorba a implementace nástrojů pro zvýšení motivace pracovníků univerzity k aktivnímu přístupu v ochraně duševního vlastnictví a inovačnímu podnikání Poskytování profesionálních poradenských sluţeb: projekt RCTT, projekt AGENT Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MŠMT 0,2 0 OPVpK (projekt AGENT, RCTT) 0 0,312 Související projekty/aktivity synergické efekty: projekt: CERADA 7.RP, oblast SUPPORT Nositel grantu: Agentura pro regionální rozvoj (leadpartner ţadatel) Partneři: VŠB-TUO, MAK (AUTOMOBILOVÝ KLASTR), GARR (POLSKO), AE (POLSKO),GAPP (POLSKO), TIC ZLÍN, UTB ZLÍN, PLASTR ZLÍN, VTPZ (SLOVENSKO), ZUZ (SLOVENSKO), CEIT (SLOVENSKO), PERA (UK) Stručný obsah projektu: Posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které propojují výzkumné organizace, podnikatelské subjekty a místní regionální politiku. projekt: AGENT OPVK, oblast 2.4 Nositel grantu: VŠB-TUO Partneři: ARR, KHK MSK, Národní strojírenský klastr, OU, Sdruţení pro rozvoj MSK, SU, UTB, ÚG AV ČR Stručný obsah projektu: Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, sluţeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry. Cíle projektu bude dosaţeno vytvořením komunikační a interaktivní platformy (sítě), vznikem a podporou kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami. Výstupem projektu dojde k posílení partnerství, k nastavení a následné implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manaţerů, k ţádoucímu přenosu a sdílení informací prostřednictvím webového portálu, k interdisciplinaritě projektových týmů a tím k budování znalostní společnosti. Vytvořenou síť budou zastupovat technologičtí skauti a kontaktní manaţeři, coby výkonné jednotky kaţdého subjektu. Cílovými skupinami budou "Studenti VŠ", "Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ" a "Pracovníci veřejné výzkumné instituce". projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu byla stavba třípodlaţního objektu Technologického pavilónu CPIT TL2 - Centra pokročilých inovačních technologií (dále jen CPIT TL2), do kterého byl umístěn Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava a Regionální centrum transferu technologií (RCTT). CPIT TL2 je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a bezprostředně navazuje na CPIT TL1 (7 divizí / center cíleně aplikovaného výzkumu). 6

7 projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu bylo zabezpečení rozjezdu a provozu Regionálního centra transferu technologií (RCTT) a zajištění provozních prostředků na tuto činnost. Regionální centrum transferu technologií aktivně podporuje rozvoj inovačních procesů a přenáší nová řešení a technologie do výrobních programů podniků, coţ s sebou přináší zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a s tím související tvorbu nových pracovních míst. Regionální centrum transferu technologií navazuje na činnost stávajícího Centra transferu technologií na VŠB-TUO, kterou dále rozvíjí a zkvalitňuje tak, aby bylo schopno své sluţby nabízet zájemcům z celého regionu. Projekt Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (specifický cíl C3 RIS: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK) Vypracoval: Ing. David Pawera/Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 4/

8 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spinoffs a inovativních start-ups A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Identifikovaný vhodný nástroj pro zaloţení holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups 1 finanční nástroj ARR Ing. David Pawera Cílem projektu je zajistit poskytování finanční podpory pro zahájení činnosti nově vzniklých spinoff a inovativních start-up firem pomocí návratných finančních zdrojů alokovaných ze Strukturálních fondů EU, ale i z dalších soukromých prostředků (např. iniciativa Jeremie). V první fázi budou identifikovány potenciální finanční nástroje a podrobně analyzovány moţnosti jejich vyuţití v MSK. V druhé fázi bude zahájeno jednání se zástupci relevantních programů financovaných ze Strukturálních fondů EU, MSK a finančními intermediárními institucemi o vytvoření holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups a aplikaci na něj navazujících finančních nástrojů (mikropůjčky, záruky, rizikový/venture kapitál business angels, seed funds, atd.). 10/ /2010 identifikace potenciálních finančních nástrojů a analýza moţností jejich vyuţití v MSK, představení výsledků analýzy na Setkání náměstka hejtmana s regionálními partnery 1/2011 4/2011 jednání se zástupci relevantních programů financovaných ze Strukturálních fondů EU, MSK a finančními intermediárními institucemi o vytvoření holdingového fondu a aplikaci na něj navazujících finančních nástrojů Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 470 tis. Kč; prostředky ARR Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Prostředky ARR 0,201 0,269 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

9 Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI Vazba na specifický cíl Strategie: B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Certifikováni účastníci vzdělávání Cílová hodnota 50 Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Toto opatření bude řešeno v rámci jiţ realizovaného projektu Efektivní transfer znalostí EFTRANS, konkrétně pak jeho dílčí aktivity III, kterou je Vzdělávání. Důvodem vzniku tohoto projektu byla nedostatečná ochrana a vyuţití výsledků VaV v ČR, nedostatečný stupeň spolupráce vysokých škol, výzkumných institucí a aplikační sféry a podpora rozvoje vícezdrojového financování VaV. Cíl projektu: Cílem projektu je nastavit a realizovat efektivní transfer znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe včetně motivace osob a institucí ke skutečné realizaci vyuţití výsledků výzkumu a vývoje. V rámci projektu bude vytvořen popis systému přenosu znalostí s důrazem na následující komponenty: - systém ochrany a komerčního vyuţití duševního vlastnictví - systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou. V rámci aktivity Vzdělávání, která přispěje k naplnění opatření, bude realizována série školení určených pro cílovou skupinu projektu - akademických a ostatních pracovníků vysokých škol a vědeckovýzkumných institucí. Jako školící materiály této aktivity budou slouţit výstupy z ostatních aktivit - především vybrané části aktivity 1 (zpracování analytických studií a podkladů) a aktivity 2 (tvorba metodiky včetně zkušeností z realizace pilotních ověření - příklady dobré a špatné praxe atd). V rámci této aktivity bude realizováno 13 školení po celé republice (nejméně 1 školení v rámci MS kraje), na které budou pozváni zástupci všech druhů institucí - VŠ a vědecko-výzkumných institucí. Školení jsou koncipována jako jednodenní. Předpokládá se cca 50 proškolených osob. Účastníci školení obdrţí potvrzení o účasti (certifikát). Na realizaci těchto školení se podílí projektový tým, garant za danou aktivitu a jako školitelé budou vyuţiti také ostatní garanti projektu, pracovníci podílející se na tvorbě metodik, reprezentanti institucí, které prošly pilotním ověřením, experti na danou tématiku, popřípadě zahraniční školitelé. 9

10 Série školení je plánována v průběhu roku 2011 s výjimkou letních měsíců. Školení budou oznámena v dostatečném časovém předstihu a dostatečným způsobem, aby byla zajištěna účast cílové skupiny. Cílová skupina: Projekt EF-TRANS je zaměřen na relativně širokou škálu výzkumných institucí: vysoké školy dle zákona 111/1998 Sb. (veřejné, státní i soukromé) a také na veřejné výzkumné instituce, respektive na vědecko-výzkumné instituce, které splňují podmínky Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Cílovou skupinou v rámci výše uvedených institucí jsou akademičtí a vědečtí pracovníci a taktéţ studenti, a to především doktorských studijních programů. Se zapojením vybrané části cílové skupiny se počítá po celou dobu projektu. Vzdělávání bude uskutečněno v průběhu roku Náklady na vzdělávání a identifikace možných finančních zdrojů: Kč Tato aktivita bude realizována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí EFTRANS, Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné vyuţití, který je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) OP VpK (v rámci projektu EFTRANS) 0 0,2 Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

11 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 5 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Počet podpořených Ph.D. studentů a absolventů Ph.D. studia 50 podpořených Ph.D. studentů a absolventů Ph.D. studia do 2 let od absolutoria MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Tento program má za cíl vytvořit podmínky pro rozvoj talentovaných studentů tak, aby měli moţnost plně rozvíjet svůj vědecký potenciál. Z grantového schématu pro talentované studenty VŠ mohou získat finance na své vzdělávání, přičemţ granty budou udělovány na základě veřejné soutěţe jen nejlepším ţádostem. Podpora Ph.D. studentů má za cíl zvýšit zájem talentovaných absolventů VŠ o působení v MSK. Poskytování stipendií bude špičkovým studentům doktorského studia a příplatků ke mzdě absolventům doktorského studia (do 2 let od absolutoria), studujícím nebo pracujícím na vysokých školách v MSK s cílem podpory talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia. Okruh oborů, jejichţ Ph.D. studenti a absolventi mohou o stipendium či příplatek ke mzdě poţádat, je stanoven v rámci podmínek programu. Výběr oborů provádí Komise pro vědu, výzkum a VŠ Rady kraje, přičemţ základním podkladem pro tento výběr bude přehled oborů, které jsou jako prioritní definovány v RIS. Stipendia, popř. příplatky ke mzdě, mohou obdrţet studenti popř. absolventi, kteří mají excelentní výsledky vědecké práce a podílí se na řešení významných vědeckých úkolů. V rámci dotačního titulu 5 se bude poskytovatel finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10 %. Výše stipendia, resp. příplatků bude poskytnuta na osobu max. do výše Kč/rok. Počet studentů/absolventů v rámci dotace není omezen. Ţadatelem a příjemcem dotace jsou vysoké školy se sídlem v MSK. VŠ bude podávat souhrnnou ţádost za všechny studenty a absolventy, kteří splňují uvedené podmínky a ţadatel je navrhuje na poskytnutí stipendia nebo příplatku ke mzdě (předpokládá se kaţdoroční realizace uvedeného dotačního titulu i v letech následujících po roce 2011) Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Kč (2010); pro další léta je doporučována minimálně stejná částka. Dotační program MSK - Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 5 11

12 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MSK 1,5 1,5 Související projekty/aktivity synergické efekty: Dotační program MSK Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1 Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Mgr. Jiří Štěpán Verze/datum: 3/

13 Vazba na specifický cíl Strategie: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1 (vč. přípravy návazného Moravskoslezského programu mobilit a asistenčních sluţeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí) B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Počet získaných zahraničních výzkumných pracovníků Cílová hodnota: 10 MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ MSK Oblast VaV bude do budoucna představovat jednu z určujících podmínek dalšího rozvoje Moravskoslezského kraje. Jednu stránku kvalitního výzkumu a vývoje bude bezesporu tvořit výzkumná infrastruktura v podobě nejmodernějších laboratoří a přístrojů. 1 Neméně důleţitou úlohu však budou hrát také zkušení a vysoce kvalifikovaní odborníci, výzkumní pracovníci, kteří budou umět tuto infrastrukturu efektivně vyuţívat. Je zapotřebí si uvědomit, ţe tito špičkoví odborníci budou de facto garanty přílivu dodatečných prostředků na VaV, a to ať uţ ze státního rozpočtu, nebo z aplikační sféry prostřednictvím realizace smluvního výzkumu. Zároveň jsou předpokladem generování většího objemu nových poznatků a řešení, které bude moţné vyuţít formou komercionalizace v aplikační sféře (patenty, licence atd.). Je zřejmé, ţe region v následujícím období nevystačí s výchovou vlastních pracovníků VaV, ale bude pro něj nezbytné přilákat do regionu vědecké pracovníky z jiných míst, včetně ze zahraničí. S těmito odborníky přicházejí do regionu také nové znalosti a dovednosti, které mohou být v regionu sdíleny ostatními, místními odborníky. Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1, má tak za cíl posílit výzkumný potenciál v MSK prostřednictvím přilákání zkušených výzkumných pracovníků ze zahraničí do našeho regionu, kteří se zapojí do vědeckých projektů nebo přednáškové činnosti. Za účelem financování dlouhodobých stáţí (či reintegrace) výzkumných pracovníků působících momentálně v zahraničí je záměr realizovat Moravskoslezský program mobilit a asistenčních služeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí. Tento program bude spolufinancován ze 7. Rámcového programu EK pro výzkum a vývoj a bude disponovat dostatečnými finančními prostředky pro financování zahraničních výzkumníků v MSK v letech (předpokládá se celková alokace programu ve výši 100 mil. Kč pro tato léta, z toho 60 mil. Kč z rozpočtu MSK a 40 mil. Kč ze 7. Rámcového programu EK pro výzkum a vývoj). S tímto programem bude také souviset poskytování asistenčních sluţeb výzkumným pracovníkům a jejich rodinám (v případě cizinců) při zahájení pobytu v kraji a také při řešení běţných záleţitostí, souvisejících s ţivotem v kraji (informace o moţnostech ubytování, zdravotnické péče, moţností péče o děti, včetně školní docházky, moţností získání pracovního místa a moţností vyuţití volného času, 1 Viz projekty financované z OP VaVpI. 13

14 včetně případné osobní asistence, dále právní servis týkající se podmínek pobytu v ČR, podmínek pro získání pracovního povolení, podmínek zdravotního a důchodového pojištění, daňových povinností apod.). Zároveň budou vysoké školy v MSK pořádat informační a náborové kampaně za účelem akvizice dostatečného počtu zahraničních výzkumníků. Tito zahraniční výzkumní pracovníci se stanou součástí výzkumných týmů na univerzitách MSK, čímţ by se měla výrazně zvýšit kvalita výzkumné práce i prestiţ a zájem o tyto týmy ze strany soukromé sféry i širší vědecké komunity. Budou preferováni výzkumní pracovníci působící v následujících prioritních oborech: strojírenství, IT a informační společnost, nové materiály a nanotechnologie, moderní energetika, environmentální technologie, biomedicínský výzkum. Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1: realizace programu v letech 2010 a 2011 Moravskoslezský program mobility a asistenčních sluţeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí: Zpracování ţádosti do 7. RP, podání ţádosti (3 měsíce) - 11/2010 2/2011 Hodnocení kontrola oprávněnosti, evaluace (4 měsíce) 3/2011 6/2011 Negociační fáze a selekce (6 měsíců) do 12/2011 (uzavření Grantové dohody / Smlouvy s EK 1/2012) Náklady projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1: 2,9 mil. Kč ročně (v letech 2010 a 2011) Identifikace možných finančních zdrojů: Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Rozpočet MSK 2,9 2,9 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty výzkumných center jako např. IT4Innovations, ENET, RMVTC, FEI atd. Vypracoval: Mgr. Martin Duda, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. David Pawera Verze/datum: 4/

15 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Školy na trhu práce B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Počet pedagogů a studentů absolvujících odbornou stáţ v podnicích, nové učební plány 60 pedagogů a 60 studentů, 10 nových/upravených učebních plánů (k dosaţení v roce 2013) KHK MSK 15 Ing. Zdeněk Fischer Projekt reaguje na stále nedostatečné propojení mezi vzdělávacími institucemi a firmami v MSK z pohledu přípravy absolventů pro potřeby praxe a poţadavků firem zejména z důvodu zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací a zaměření na produkty a technologie s vyšší přidanou hodnotou. Klade si za cíl tuto situaci zlepšit a to pomocí systematického přístupu k uskutečňování odborných stáţí jak pedagogických pracovníků, tak ţáků a následně promítnout poznatky do učebních plánů. Cílovou skupinou se zde stávají především technické střední školy strojírenského, elektrotechnického, hutního a stavebního zaměření. Hlavním cílem projektu je propojit svět odborného vzdělávání více s reálným světem práce, aby školy (pedagogové) byly schopny připravit své studenty dle skutečných a reálných potřeb trhu práce (zaměstnavatelů). Tohoto cíle bude dosaţeno pomocí aktivní účasti pedagogů a ţáků na odborných stáţích v jednotlivých firmách kraje. Současně dojde k vytvoření stálé platformy, v nichţ se budou pravidelně scházet zástupci managementu firem, krajského úřadu MSK, KHK a v neposlední řadě ředitelé a pedagogové středních škol a odborných učilišť. Hlavním úkolem tohoto uskupení pak bude tvorba návrhů, které by vedly k modifikaci studijních a učebních oborů na úrovni SŠ. Aktivita č. 1 Stáţe pedagogů Pedagogové se seznámí s výrobními procesy a jejich inovačními prvky ve výrobních firmách v MSK. K tomuto účelu budou slouţit pravidelné stáţe (několika denní v cca 5 8 firmách v MSK) pedagogů v průběhu školního roku. Účast pedagoga na projektu přinese neocenitelnou výhodu v podobě transferu nejnovějšího know-how přímo z praxe do výuky odborných předmětů, tedy k potencionálním zaměstnancům firmy. Dalším úkolem pedagogů bude během stáţí zajistit podklady pro posouzení reálnosti náplní studijních oborů a zajištění validity s cílem úzkého propojení reality výrobního procesu a oblasti středního školství. Aktivita č. 2 Stáţe studentů V rámci projektu budou rovněţ realizovány stáţe ţáků SŠ a odborných učilišť do firem v MSK. Zde se budou mít ţáci moţnost seznámit s praktickým světem práce, výrobními postupy a technologiemi. Na průběh exkurze budou ţáci předem připraveni z úvodního výkladu svého pedagoga, který je bude informovat o tom, které informace získané v průběhu studia budou mít ve firmách moţnost vidět v praxi. Ţáci si po ukončení stáţe připraví ve skupinách 3 4 osob prezentaci, ve které seznámí ostatní ţáky s firmou, kterou navštívili se zajímavými poznatky, které v průběhu stáţe měli moţnost získat a také popíší provázanost teoretických poznatků získaných studiem s praxí v dané firmě. Navrhovaný postup je snahou zainteresovat a motivovat ţáky k týmové práci a zvýšit jejich zájem o danou

16 problematiku. Firmy si budou moci ověřit znalosti a dovednosti ţáků a poznatky pak uplatnit ve svých poţadavcích na změny a doplnění učebních plánů v pracovní skupině nebo při jednáních s konkrétními školami. Aktivita č. 3 Odborníci z praxe ve výuce Soustavná spolupráce s praxí je velmi důleţitou součástí výuky. Pro dosaţení stanoveného cíle projektu bude vyuţívána systematicky rozvíjená účast odborníků z praxe ve výuce. Aktivita se zaměří na aktivní účast odborníků z praxe při specifikaci problémových okruhů, průběţně zapracovávaných do obsahu studijních předmětů a seminářů, realizaci tematicky specifických přednášek rozšiřujících obsah odborných předmětů. V rámci aktivity bude vyuţíván stabilní okruh odborníků z praxe k průběţnému hodnocení provázanosti obsahu jednotlivých studijních předmětů s aktuálními vývojovými trendy, potřebami a legislativními změnami. Spolupráce bude navázána s odborníky jak z domácích, tak zahraničních firem v metodické oblasti s cílem zkvalitňování a rozvoje specifických učebních pomůcek. Aktivita č. 4 Pracovní skupina / kulaté stoly Pracovní skupina tvořená se zástupců MSK, KHK, managementu firem, ředitelů a pedagogů SŠ a odborných učilišť se bude v pravidelných intervalech scházet s cílem implementace návrhu pro modifikaci studijních a učebních oborů. Z výstupů a informací, které měli moţnost získat pedagogové na jednotlivých stáţích a firmy s dlouholetými zkušenostmi s prací s absolventy, případně ze stáţí ţáků, budou realizována opatření, s cílem maximální provázanosti středního školství s praxí. Tato setkání budou realizována čtyřikrát ročně, v jehoţ průběhu se bude hodnotit a následně také adekvátně reagovat na výsledky realizovaných stáţí jednotlivých škol a celkového hodnocení kvality odborných znalostí ţáků. Mimo setkání pracovních skupin budou probíhat bilaterální jednání zástupců firmy s konkrétní školou, která můţe pro firmu připravit ţáka podle její specifikace. Snahou bude upozornit na zjištěné slabé stránky odbornosti ţáků a přijmout vhodná opatření k jejich maximální eliminaci. Jak zástupci škol, tak firem budou mít za úkol napsat svá hodnocení a doporučení, jak by měla být v jednotlivých školách výuka organizována. Snahou je modifikovat obsah výuky aktuálním a konkrétním potřebám a poţadavkům reálně fungujících firem a tím pak co nejlépe připravit ţáky na uplatnění na trhu práce. Vstupními informacemi k jednání pracovní skupiny (případně více pracovních skupin) budou výstupy, informace a opatření z Analýzy stavu a potřeb odborného školství v MSK. Součástí projektu bude vytvoření systému motivace na jedné straně podniků k realizaci stáţí včetně jasného formulování poţadavků na zaměření výuky ve školách a na druhé straně ředitelů škol a pedagogů k řešení důsledků stáţí ve školách a zpracování nových učebních plánů. V rámci projektu bude vytvořen tzv. Stipendijní fond, který bude určen pro ţáky s výbornými studijními výsledky středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem ve vybraných technických oborech od školního roku 2011/2012. Pro podporu budou vybrány obory, o které je mezi ţáky dlouhodobě malý zájem a přitom poptávka trhu práce je neuspokojená. Finančním zdrojem tohoto Stipendijního fondu budou firmy technických oborů v MS kraji. Tyto finanční prostředky budou slouţit jako motivační prvek (stipendium) pro ţáky s nejlepšími studijními výsledky příprava projektu 2011 vlastní realizace projektu (pokračování realizace projektu aţ do roku 2013) 16

17 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 7,5 mil. Kč, pro rok ,5 mil. Kč; OP VpK - globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK Kč ročně Stipendijní fond ; Firmy v MS kraji Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) OP VpK 0 2,5 Rozpočet firem v MSK 0 0,1 Související projekty/aktivity synergické efekty: Východiskem, zejména pro kulaté stoly, aktivitu č. 3, budou výstupy zpracované Analýzy odborného školství v MSK. V projektu bude moţno vyuţít také výstupů jiných projektů řešících spolupráci středních škol a podnikatelů. Projekt přímo navazuje na aktivity úspěšně probíhající realizace projektu Střední škola - brána k technické kariéře, ze kterého bude moţno vyuţít řadu relevantních poznatků pro naplnění specifického cíle Strategie. Vypracoval: Ing. Petr Czekaj/Ing. Kateřina Plesníková Verze/datum: 3/

18 Region4Tech Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Podíl absolventů ZŠ studujících na technicky orientovaných SŠ Zvýšení podílu celkem o 6 % (k dosaţení v roce 2013), v průměru o 2 % ročně ARR Ing. Silvie Szwedová Prvotními příčinami nedostatku technických profesí na trhu práce je malá motivace ţáků ZŠ studovat střední školy technického směru a nízké propojení teoretické školské výuky s praxí. S tímto faktem také úzce souvisí nedostatečné nástroje pro učitele a výchovné poradce k motivaci ţáků ZŠ k volbě studia technického oboru na středních školách, coţ opět souvisí s neuspokojenou poptávkou po technických profesích na trhu práce v dalších letech. Realizace projektu Region4Tech tak přispěje k lepšímu sladění nabídky a poptávky na trhu práce a podpoří tím i další rozvoj ekonomiky Moravskoslezského kraje, resp. kvalitu ţivotní úrovně obyvatel kraje. V delším časovém horizontu umoţní projekt ţákům získat poţadovanou kvalifikaci ve vybrané technické specializaci v souladu s trendy daného oboru. Tato moţnost s sebou přináší adekvátní uplatnění na trhu práce. Učitelům a výchovným poradcům projekt umoţní zvýšení jejich kompetencí v oblasti měkkých dovedností. Učitelé budou pak lépe připraveni a více motivováni k tomu, aby se sami stali motivátory a aktivizátory ţáků ZŠ ke studiu technických oborů. Z hlediska škol budou cílovými kategoriemi v rámci tohoto projektu střední školy strojírenského (např. obor strojní mechanik), elektrotechnického (např. obor elektrikář), hutního (např. obor slévač) a stavebního (např. obor zedník) zaměření. Aktivita č. 1 Stanovených cílů bude dosaţeno realizací rozsáhlé dvouetapové marketingové kampaně zacílené na zvýšení motivace k technickému vzdělávání ţáků 7. aţ 9. ročníků ZŠ v MSK, obsahující komplex aktivit popularizujících technické a řemeslné obory (tematické soutěţe, výstavy prací ţáků, odborné exkurze v podnicích, návštěvy odborných veletrhů, popř. výstav, exkurze na technických středních a VŠ (VŠB-TUO), besedy s odborníky či osobnostmi Moravskoslezského kraje přímo či ve výuce. Kampaň je navrţena tak, aby byla také nástrojem motivace učitelů a výchovných poradců ZŠ ke spolupráci při nasměrování ţáků k technickým a řemeslným profesím. Aktivita č. 2 Nástrojem pro motivaci ţáků pro studium řemeslných a technických oborů bude dále zkvalitnění a rozšíření vybavení pro výuku technických předmětů (nové SW vybavení, DVD prezentace nových technologií, vzorky hotových či rozpracovaných výrobků). Motivovaný ţák však musí vědět, zda má pro studium řemeslného či technického oboru skutečně předpoklady a v jakém konkrétním oboru se má na SŠ vzdělávat. 18

19 Aktivita č. 3 Významnou a v České republice unikátní aktivitou projektu je proto identifikace a rozvoj technického talentu u ţáků ZŠ, coţ spočívá ve vyvinutí inovativní metodiky pro identifikaci technického talentu a její pilotní ověření, a následné vyvinutí metodiky pro rozvoj technického talentu a její ověření na vzorku cca ţáků ZŠ v MSK. Základním principem při zpracování metodik bude přístup: "Kaţdý má svůj talent, který se však musí rozvíjet". Aktivita č. 4 Tyto aktivity budou dále doplněny o kariérové poradenství na ZŠ a informační činnosti zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty ţáků ZŠ. Výchovní poradci a učitelé na ZŠ se rovněţ zúčastní workshopů, které se zaměří na to, jak pracovat s informacemi, které v průběhu projektu získají. V rámci projektu budou u zapojených firem vytvořeny tzv. Motivační fondy. Moţnost získání stipendia by se měla stát motivací ţáků posledních ročníků základních škol s výbornými studijními výsledky k výběru, zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě nedostatečně navštěvovaných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání. Zavedení stipendijního programu prostřednictvím motivačních fondů povede k navýšení počtů ţáků vstupujících do podporovaných oborů, sníţení počtu ţáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu a zvýšení počtu úspěšných absolventů těchto oborů. Finančním zdrojem tohoto Motivačního fondu budou firmy technických oborů v MS kraji. ARR bude v rámci projektu šířit koncept motivačních fondů a stimulovat firmy k jejich zakládání příprava projektu 2011 vlastní realizace projektu (pokračování realizace projektu aţ do roku 2013) Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů 70 tis. Kč příprava projektu; Prostředky ARR 6,5 mil. Kč realizace projektu, v roce ,2 mil. Kč; OP VpK - globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK Kč ročně Motivační fondy ; Firmy v MS kraji Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Prostředky ARR 0,07 0 OP VpK 0 2,2 Rozpočet firem v MSK 0 0,2 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekt přímo navazuje na aktivity úspěšné regionální iniciativy ForTech, která probíhala v letech 2006 aţ 2009, s cílem vyuţití nejlepších praktik v oblasti popularizace studia a zvýšení prestiţe technických oborů. Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Ing. David Pawera Verze/datum: 4/

20 Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností (se zaměřením na podnikání management, marketing včetně modulu komercionalizace a transfer technologií) B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Zavedení nového předmětu na VŠ Akreditovaný předmět VŠ VŠ V současnosti stále roste důraz a nároky na individuální osobnost jednotlivce. Z tohoto důvodu je stále více zdůrazňován význam tzv. měkkých dovedností (soft-skills), které se svým významem jiţ zcela vyrovnají odborným znalostem. Jedná se o soubor vlastností a dovedností osobnosti, které jsou často rozhodujícím faktorem pracovního a obchodního úspěchu a měly by tak být nedílnou součástí celoţivotního učení, sebepoznávání a vzdělávání. V souvislosti s tímto dojde k vytvoření nového předmětu, který bude vyučován na VŠ. Cílem předmětu bude poskytnout studentům rozvoj měkkých kompetencí a tím přispět k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Nový předmět umoţní studentům rozšířit portfolio získaných znalostí a dovedností rovněţ o informace nutné k zahájení podnikatelské činnosti, v rámci čehoţ bude do předmětu zahrnut také modul komercionalizace a transferu technologií. V průběhu předmětu tak studenti získají základní manaţerské dovednosti, které budou moci následně implementovat v praxi. Zavedení nového předmětu bude probíhat ve dvou etapách. První se bude týkat vytvoření koncepce, přípravy vlastní výuky a jejího provádění včetně vyhodnocování zkušeností a případných bezprostředních ohlasů. Druhá etapa bude zahrnovat shromaţďování a studium dalších podkladů, které by slouţily k jejím korekcím a optimalizaci a zejména k vypracovávání nezbytné učební pomůcky. V rámci přípravy nového povinného předmětu budou realizovány tyto dílčí aktivity: 20

4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV)

4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011 PŘÍLOHA Č.: 2 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2010-2011 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Září

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014 RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 24.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 18.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK 2015-2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI

Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI Návrh intervencí financovaných ze SF 2013+ v oblasti VaVaI David Uhlíř 27. července 2011 Klub VaVpI - SynBIOsis 1 1 Struktura témat Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 1. Podpora podnikání 2. Podpora

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK 2015-2016 Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování projektů Osloveny stovky

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Síť pro podporu nových a inovačních firem Ing. Daniela Váchová Seminář Podniková inkubace 8. prosince 2008 Evropská síť podnikatelských služeb Celoevropská síť služeb pro podporu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Technologické Inovační Centrum. Setkání firem Leteckého klastru,

Technologické Inovační Centrum. Setkání firem Leteckého klastru, Technologické Inovační Centrum Setkání firem Leteckého klastru, 28.04.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Společníci: Univerzita Tomáše

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum. Lenka Mynářová koordinátor projektu PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Nové talenty pro vědu a výzkum Lenka Mynářová koordinátor projektu Projekt realizují: Partneři: Obsah 1. Proč tento projekt? 1.1. Momenty pravdy při získávání talentu pro vědu a výzkum

Více

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Příloha č. 6. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Č. j.: MSMT- 30638/2013-2 Příloha č. 6 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Metodický výklad výzvy 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje 4. JEDNÁNÍ. 15. února 2016, Plzeň

Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje 4. JEDNÁNÍ. 15. února 2016, Plzeň Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje 4. JEDNÁNÍ 15. února 2016, Plzeň Program 4. jednání KRVVI Zahájení, úvodní slovo, schválení programu a hostů Projednání výsledku sběru a hodnocení

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více