Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)"

Transkript

1 V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti v pdmínkách jedntnéh trhu Evrpské unie prstřednictvím vytváření bchdních skupin zemědělských prvvýrbců za účelem splečnéh dbytu základních zemědělských kmdit. Pdpra skupin výrbců je pskytvána puze u vybraných kmdit, které nejsu zabezpečeny zvláštními tržními předpisy specifických kmdit platných v rámci Splečenství. Pdpra má frmu přímé nenávratné dtace na zalžení skupin výrbců a zajištění jejich fungvání v průběhu 5 let. Pskytnutí pdpry upravuje nařízení vlády č. 655/2004 Sb., stanvení pdmínek pr zařazení skupin výrbců, zajišťujících dbyt vybraných zemědělských kmdit, d prgramu zakládání skupin výrbců a stanvení pdmínek pr pskytnutí dtace k pdpře jejich činnsti, které je účinné d ve znění nařízení vlády č. 332/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., stanvení pdmínek pr zařazení skupin výrbců, zajišťujících splečný dbyt vybraných zemědělských kmdit, d prgramu zakládání skupin výrbců a stanvení pdmínek pr pskytnutí dtace k pdpře jejich činnsti, které je účinné d 31.prsince Vymezení pjmů Zemědělská kmdita Za zemědělsku kmditu se pr účely patření ZSV pvažuje nezpracvaný prdukt zemědělské prvvýrby, daný nařízením vlády. Nezpracvaná prdukce - Nezpracvanu kmditu je takvý prdukt, který je upraven právě d té míry, aby mhl být uskladněn v přijatelných pdmínkách a připraven k dalšímu využití, knzumaci neb následnému zpracvání, např. usušení bilí na takvu vlhkst, aby mhl být uskladněn neb přebrání, případně napytlvání brambr před jejich uskladněním. Jatečnými zvířaty je míněna hmtnst živých hspdářských zvířat určených na prážku. Obchdvaná prdukce Za bchdvanu prdukci je pvažván mnžství zemědělské kmdity, pr kteru je skupina výrbců zařazena d prgramu a která splňuje standardní pžadavky na měrnu jedntku zemědělské kmdity a je uplatnitelná na trhu. Kvalitativní pžadavky na prdukci musí být stanveny ve splečných pravidlech a bchdních smluvách mezi členy a skupinu výrbců. stránka 1

2 Za bchdvanu prdukci se nepvažuje: prdukce, která nesplňuje pdmínky stanvené v bchdních pravidlech; vlastní sptřeba; uznané siv, které splňuje pdmínky stanvené záknem č. 219/2003 Sb. běhu siva a vyhlášku č. 384/2006 Sb., jehž náležitstí je uznávací list; naturální vyrvnání členů skupiny výrbců; u jatečných zvířat prdukce, která nejde na prážku (mláďata určená k dalšíh výkrmu, chvná zvířata, ). Vlastní sptřeba prdukce Pkud je prdukce člena využita pr vlastní sptřebu v rámci pdniku, např. krmiv (je nutné prkázat), není určena k prdeji a není tudíž zapčítávána d tržní bchdvané prdukce. Mezi kmdity pdprvané v rámci tht patření patří: Včelí prdukty Obilviny Olejniny Brambry Len a knpí na vlákn Květiny a krasné dřeviny Léčivé, armatické a křeninvé rstliny Šklkařské výpěstky vcných dřevin Jatečné vce a kzy Jatečný skt Jatečná prasata Jatečná drůbež Jateční běžci Tab. č. 1 - Zařazení pldin rstlinné výrby d kmdit včetně stanvení standardů pr prdukci s hledem na jejich využití. Kmdita Druh Určení bilviny pšenice(setá,tvrdá,špalda) ptravinářské, krmné, energetické využití ječmen ptravinářské, krmné, energetické využití kukuřice krmné, ptravinářské, energetické využití ves ptravinářské, krmné, energetické využití tritikale krmné, energetické využití žit ptravinářské, krmné, energetické využití prs ptravinářské, krmné, energetické využití phanka ptravinářské, krmné, energetické využití lejniny hřčice(bílá,sareptská) ptravinářské, energetické využití len lejný ptravinářské, krmné mák ptravinářské stránka 2

3 brambry len a knpí na vlákn květiny a krasné dřeviny šklkařské výpěstky vcných dřevin řepice řepka slunečnice sója světlice barvířská len přadný semen len přadný stnek knpí seté semen knpí seté stnek vcné dřeviny krmné, energetické využití ptravinářské, krmné, energetické využití ptravinářské, krmné, energetické využití ptravinářské, krmné ptravinářské, krmné ptravinářské, krmné knzumní, průmyslvé sadba, energetické využití na vlákn ptravinářské, krmné na vlákn, energetické využití veřejná zeleň, výsadba zahrad, sptřební zbží výsadba sadů Dtace v rámci tht patření může získat jen žadatel, který je d prgramu Zakládání skupin výrbců (ZSV) zařazen. Pdmínky pr pskytnutí dtace: Dtace za příslušný kalendářní rk v rámci prgramu ZSV Fnd pskytne skupině výrbců, jestliže splnila následující pdmínky: byla zařazena d prgramu d 31. prsince 2006; pdá žádst pskytnutí dtace v bdbí d 1.1. d za uplynulé bdbí kalendářníh rku (žádst se pdává zpětně). Pprvé je žádst pdávána následující kalendářní rk p rce, ve kterém byla skupina výrbců zařazena d prgramu. (např. v případě zařazení žadatele dne , žádst dtaci žadatel pdá v bdbí d 1.1. d ). zajišťuje dbyt příslušné zemědělské kmdity neb více kmdit, pr kteru je skupina výrbců zařazena d prgramu. výše rční bchdvané prdukce kmdity (neb kmdit), pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, je alespň Kč (tzn. sučet prdukce všech zařazených kmdit) aneb skupina výrbců má alespň 5 splečníků neb členů (v závislsti na typu splečnsti); kmditu (neb kmdity), pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, nakupuje d třetí sby puze: 1. pkud mnžství tét kmdity nepřesáhne 10 % bjemu celkvé bchdvané prdukce zemědělské kmdity za příslušný kalendářní rk, neb 2. v případě splnění pvinnsti ddavatelských závazků za svéh člena, který nesplnil tyt závazky, pr něj vyplývající ze splečenské smluvy, stanv neb smluv bjemu bchdvané prdukce. Tat situace musí být písemně stránka 3

4 pdlžena. Nesmí však být nakupen více než je uveden ve smluvě uzavřené mezi členem a dbytvu rganizací. Prdukce nakupená d třetí sby není pr účely výpčtu dtace zahrnuta d bchdvané prdukce. všichni členvé skupiny výrbců jsu pdnikajícími fyzickými neb právnickými sbami, které prdukují alespň jednu kmditu, pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu, jejíž dbyt zajišťují prstřednictvím skupiny výrbců. T znamená, prdukuje-li člen více než jednu kmditu z těch, pr které byla skupina výrbců zařazena d prgramu, je člen pvinen zajišťvat dbyt veškeré bchdvané prdukce těcht kmdit přes skupinu výrbců. Na druhu stranu, člen nemusí prdukvat všechny kmdity, se kterými byla skupina výrbců zařazena d prgramu. všichni členvé skupiny výrbců prdávají na trh celu svu tržní bchdvanu prdukci kmdity, pr kteru byla skupina výrbců zařazena d prgramu. T znamená, že veškerá prdukce, která splňuje kvalitativní pžadavky na prdukci stanvené v bchdních smluvách a splečných pravidlech, a která není sptřebvána v rámci pdniku, musí být zbchdvána přes skupinu výrbců. Sučástí tržní bchdvané prdukce kmdity nebude prdukce, která je skupinu výrbců prdávána zpět některému z členů. Takt zbchdvaná prdukce nesplňuje pdmínku dle čl. 33d dst. 1 nařízení Kmise (ES) č. 1257/1999, v platném znění, nebť pdpra v rámci prgramu Zakládání skupin výrbců je pskytvána s cílem splečnéh uvádění zemědělské kmdity na trh, včetně přípravy k prdeji, centralizace prdeje a dbytu velkdběratelům. U takt zbchdvané prdukce skupiny výrbců tak není splněna pdmínka dle 5 dst. 1 písm. f) nařízení vlády č. 655/2004 Sb., že djde k uvedení bchdvané prdukce zemědělské kmdity na trh prstřednictvím skupiny výrbců. Dtace se skupině výrbců pskytne p dbu 5 kalendářních let de dne, kdy byla skupina výrbců zařazena d prgramu. Prvním kalendářním rkem, za který se určí výše finanční hdnty rční bchdvané prdukce, je bdbí de dne zařazení skupiny výrbců d prgramu d příslušnéh rku. Výše pdpry se stanví na základě hdnty rční prdukce pcházející d členů skupiny výrbců uváděné na trh a nepřekračuje: Tab. č. 2 Výše dtace ROK dtace - % z bchdvané prdukce stránka 4

5 (Výpčet je následující: bchdvaná prdukce je např. 6 mil. Kč v 2. rce dtace = 5 % z 6 mil. Kč = Kč) Výše dtace pskytnutá skupině výrbců za příslušný kalendářní rk nepřesáhne maximální částku ve výši EUR (tzn. tat maximální hranice dtace je shdná pr všechny kalendářní rky). Žádst pskytnutí dtace v rámci prgramu ZSV Žádst pskytnutí dtace se pdává v bdbí d 1.1. d na reginálních dbrech Fndu. Žadatel musí pdat žádst pskytnutí dtace na riginálním frmuláři vydaném Fndem se všemi pžadvanými pvinnými přílhami (lze pužít i černbílý výtisk). Pvinné přílhy k žádsti pskytnutí dtace v rámci prgramu ZSV: Výpis z bchdníh rejstříku, ne starší 3 měsíců žadatel musí dlžit úplný výpis z OR, ve kterém jsu uvedené údaje z minulsti i ze sučasnsti, Plná mc pr pvěřenu sbu v případě, že žádst pdává někd jiný než statutární zástupce žadatele, Uzavřené bchdní smluvy mezi skupinu výrbců a jejími členy bjemu, způsbu a výši úhrad příslušné bchdvané prdukce, náležitsti : - bchdní název žadatele, adresa sídla žadatele, IČ žadatele, - názvy členů dbytvé rganizace, adresy trvaléh bydliště /sídla členů, IČ členů, - kmdita (y), které jsu uvedeny na žádsti u jedntlivých členů a se kterými byl žadatel zařazen d prgramu. - cena, - kvalitativní pžadavky na tržní bchdvanu prdukci jedntlivých kmdit, - dba platnsti (d 1.1. d předchzíh rku), - pdpis žadatele v suladu s výpisem z OR, - pdpisy členů, Splečná pravidla skupiny výrbců. náležitsti: - bchdní název žadatele, adresa sídla žadatele, IČ žadatele, - specifikace kmdit, pr které je žadatel zařazen d prgramu. - výrbní, technlgické a rganizační pstupy pr jedntlivé kmdity, - způsb uvádění jedntlivých kmdit na trh, - kvalitativní pžadavky na tržní bchdvanu prdukci jedntlivých kmdit, které musí být shdné s kvalitativními pžadavky v uzavřených bchdních smluvách mezi členy dbytvé rganizace a rganizací. stránka 5

6 Supiska faktur přijatých (prkazující nákup prdukce kmdit, se kterými je žadatel zařazen d prgramu, za předchzí kalendářní rk) a faktur vydaných (prkazující prdej prdukce kmdit, se kterými je žadatel zařazen d prgramu, za předchzí kalendářní rk), na základě kterých bude určena výše hdnty rční bchdvané prdukce. Tut supisku bude mžné dkládat i v elektrnické pdbě na Fndem předlženém frmuláři. Pkud žadatel nebude mci předlžit supisku faktur v elektrnické pdbě, může ji předlžit i v tištěné. Kpie faktur přijatých a vydaných. Žádst pskytnutí dtace a její přílhy (vyjma supisky faktur a kpií faktur přijatých a vydaných) musí být riginálem neb úředně věřenu kpií. Kntrla Žádst pskytnutí dtace bude pdrbena administrativní kntrle. Žadatelé a jejich členvé mhu být pdrbeni kntrle na místě, při které bude věřen ddržvání pdmínek, za nichž je pdpra pskytvána. Fyzické kntrly na místě jsu nehlášené. Avšak pkud se nehrzí účel kntrly, může být na ní upzrněn s předstihem, přičemž se tent předstih mezí na příslušné minimum. S výjimku náležitě zdůvdněných případů tent předstih nepřekrčí 48 h. Příslušná žádst bude zamítnuta, jestliže žadatel zabrání prvedení kntrly. Předmětem kntrly na místě je zejména: kntrla účetnictví kntrla skladvé evidence kntrla zásb a t jak u žadatele (skupiny výrbců) tak u členů žadatele. stránka 6

7 Přílhy: č. 1 Instruktážní list k vyplnění Žádsti pskytnutí dtace č. 2 - Supiska faktur přijatých a vydaných Přílha č. 1 Strana 1 Instruktážní list pr žadatele k vyplnění frmuláře Žádst pskytnutí dtace v rámci prgramu Zakládání skupin výrbců Část 1: Údaje žadateli 1 Obchdní firma vč. právní frmy uvede se jmén bchdní firmy a t v plném znění, tak, jak je uveden ve výpisu z bchdníh rejstříku včetně právní frmy. 2 Identifikační čísl 3 Daňvé identifikační čísl pkud byl přidělen 4 Předmět pdnikání dle údaje v Obchdním rejstříku 5 11 Adresa sídla bchdní firmy 10 Kraj (dle NUTS3) (Praha, Středčeský, Jihčeský, Plzeňský, Karlvarský, Ústecký, Liberecký, Králvehradecký, Pardubický, Vysčina, Jihmravský, Olmucký, Zlínský, Mravskslezský) 12 Rk zařazení d prgramu rk, kdy nabyl Rzhdnutí zařazení d prgramu ZSV právní mci. 13 Rční hdnta prdukce (v Kč) uvede se celkvá výše tržeb dbytvé rganizace vytvřených v uplynulém kalendářním rce prdejem prdukce zemědělské kmdity neb kmdit pcházejících d členů, pr které je skupina výrbců zařazena d prgramu. 14 Telefn telefnické spjení 15 Fax pkud žadatel fax nemá, ple se prškrtne 16 pkud žadatel elektrnicku adresu nemá, ple se prškrtne 1,2,4,5-11 Pvinné údaje, bez kterých nemůže být žádst přijata. Část 2: Statutární zástupci Příjmení a jmén 19 Rdné čísl Pzn.: pkud je statutárních zástupců více než příslušných klnek, vepíší se jen ti, kteří mají pdpisvé práv pdle Obchdníh rejstříku. stránka 7

8 Část 3: Pvěřená sba statutárním rgánem Vyplní se jen v případě, že k vyřízení žádsti byla určena jiná sba než statutární zástupce. Své zmcnění pr vyřízení žádsti musí sba dlžit plnu mcí s uvedením dby platnsti a blastí zmcnění, která se přilží k žádsti. Plná mc musí být riginálem neb úředně věřenu kpií. Část 4: Kmdity Žadatel zaškrtne kmditu neb více kmdit, pr které byl zařazen d prgramu a žádá dtaci. Část 5: Bankvní spjení žadatele 23 Název banky vyplňuje se zkratka banky pdle smluvy zřízení účtu. 24 Čísl bankvníh účtu čísl účtu pdnikatelskéh. 25 Kód banky čtyřmístný kód, který je uveden za lmítkem bankvníh účtu. 26 Specifický symbl vyplňuje se v případě, že tent symbl existuje. 27 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel 28 Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrr.; vyplňuje žadatel 29 Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. Strana 2 Strana: Aktuální strana listu Členvé dbytvé rganizace Celkvý pčet stran celkvý pčet stran listu Členvé dbytvé rganizace Pzn.: v případě, že na stránce je nedstatečný pčet klnek, pužijte více těcht listů. Část 6: Členvé dbytvé rganizace Zde jsu zapsání všichni členvé dbytvé rganizace, kteří v předcházejícím kalendářním rce byly členy skupiny výrbců k datu pdání žádsti, s rzdělením na právnické a fyzické sby. Je zde mžné uvést i ty členy, kteří byly členy žadatele jen část rku. Př. čísl vyplní se přadvé čísl řádku Obchdní firma (PO) Příjmení a jmén (FO) Adresa sídla bchdní firmy / trvaléh pbytu IČ uvede se IČ, pkud byl přidělen, jinak se uvede rdné čísl. Kmdita vyplní se puze kód kmdity, kteru daný člen prdukuje a pr kteru zárveň je skupina výrbců zařazena d prgramu a žádá dtaci. V případě, že skupina má zařazených d prgramu více kmdit, a její člen prdukuje více než jednu stránka 8

9 z těcht kmdit, musí přes skupinu výrbců bchdvat veškeru bchdvatelnu prdukci těcht kmdit a tedy i zde se uvedu všechny tyt kmdity. V tmt případě se uvede každá kmdita na zvláštní řádek, viz br.1. Včelí prdukty Obilviny Olejniny Brambry Len a knpí na vlákn Květiny a krasné dřeviny Léčivé, armatické a křeninvé rstliny Šklkařské výpěstky vcných dřevin Jatečné vce a kzy Jatečný skt Jatečná prasata Jatečná drůbež Jateční běžci K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 Obr. 1 Př. č. Příjmení Jmén Adresa trv. pbytu - ulice: Č. p. Č. r. Obec PSČ Identifikační čísl Kmdita* 1 Vmáčka Karel 10 Dlní Lhta K1 K2 K3 2 Vmáčka Rudlf 20 Hrní Lhta K2 30 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel, musí být stejné jak u klnky Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrr.;vyplňuje žadatel; musí být stejné jak u klnky Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. Strana 3 Část 7: Pvinné přílhy Pčet listů vyplňuje se pčet listů dané přílhy celkem. 33 Míst vyhtvení žádsti vyplňuje žadatel, musí být stejné jak u klnky Datum datum vyhtvení žádsti ve tvaru dd.mm.rrrrr.; vyplňuje žadatel; být stejné jak u klnky Razítk a pdpis žadatele tisk razítka; pdpis musí být v suladu s výpisem z OR. Pdpis na tét stránce musí být úředně věřený. stránka 9

10 Přílha č. 2 Supiska faktur přijatých Instruktážní list pr žadatele k vyplnění frmuláře Supiska faktur přijatých a vydaných Přadvé čísl identifikace řádku v systému; Čísl faktury čísl faktury přijaté; Členská faktura vyplňuje se příznak dle skutečnsti: ANO v případě, že skupina nakupvala d svéh člena; NE - v případě, že skupina nenakupvala d svéh člena,; NÁHRADA v případě, že nákupen d nečlena, plnil žadatel ddavatelské závazky za člena, které nebyly splněny; Identifikační čísl jednznačný identifikátr prdávajícíh; Kmdita kmdita, která je předmětem bchdu, dle nařízení vlády se může jednat puze tyt kmdity: Včelí prdukty (K01), Obilviny (K02), Olejniny (K03), Brambry (K04), Len a knpí (K05), Květiny (K06), Léčivé aj. rstliny (K07), Šklkařské výpěstky (K08), Jatečné vce a kzy (K09), Jatečný skt (K10), Jatečná prasata (K11), Jatečná drůbež (K12), Jateční běžci (K13) Relevantní k datu datum uskutečnění zdanitelnéh plnění musí být v suladu s textem na faktuře; Objem prdeje kmdity pčet bjemvých jedntek dané kmdity, který byl předmětem dané faktury; Jedntka v jakých jedntkách je vyjadřván bjem dané kmdity; K06 a K08 jsu v KUSECH (ks), statní kmdity jsu v TUNÁCH (t) Částka bez DPH za kmditu fakturvaná částka bez DPH dpvídající dané kmditě; V případě, že na faktuře je fakturván prdej (nákup) více kmdit relevantních pr ZSV, vyplňuje se tabulka tak, že kmdita, bjem kmdity, jedntka a částka bez DPH za kmditu naplňuje jedntlivými hdntami dpvídající dané kmditě. Ostatní identifikace faktury je pr všechny splečná a uvede se v každém řádku stejná. D tét tabulky se vyplňují puze faktury přijaté, jejichž předmětem činnsti jsu kmdity, se kterými je žadatel zařazen d prgramu, a které splňují pžadavky na bchdvanu prdukci dle bchdních smluv a splečných pravidel. Supiska faktur vydaných D supisky faktur vydaných se vyplňují puze faktury na bchdvanu prdukci (tzn. faktury, jejichž předmětem nebyla prdukce, která nesplňuje pdmínky stanvené v bchdních pravidlech, prdukce určená pr vlastní sptřebu neb u jatečných zvířat prdukce, která nejde na prážku (mláďata, chvná zvířata, )). stránka 10

11 Přadvé čísl identifikace řádku v systému; Čísl faktury čísl faktury vydané; Kmdita kmdita, která je předmětem bchdu, dle nařízení vlády se může jednat puze tyt kmdity: Včelí prdukty (K01), Obilviny (K02), Olejniny (K03), Brambry (K04), Len a knpí (K05), Květiny (K06), Léčivé aj. rstliny (K07), Šklkařské výpěstky (K08), Jatečné vce a kzy (K09), Jatečný skt (K10), Jatečná prasata (K11), Jatečná drůbež (K12), Jateční běžci (K13) IČ dběratele identifikační čísl dběratele dle příslušné faktury vydané (resp. příjmvéh pkladníh dkladu). IČ by měl být smimístné (jestliže má méně než 8 znaků, je nutné uvést před IČ příslušný pčet 0, aby byl tt splněn; ppř. rdná čísla mají 9 neb 10 znaků). V případě, že na faktuře vydané (resp. příjmvém pkladním dkladu) není uveden údaj IČ dběratele z důvdu prdeje prdukce fyzické sbě a tat fyzická sba není členem žadatele, musí být v supisce faktur vydaných u příslušné faktury (resp. příjmvéh pkladníh dkladu) v tmt slupci vyplněna hdnta 0. Jestliže je dběratelem na faktuře vydané fyzická sba, která je členem žadatele, ale nemá přidělen IČ, musí být v supisce faktur vydaných u příslušné faktury uveden rdné čísl člena. Relevantní k datu datum uskutečnění zdanitelnéh plnění musí být v suladu s textem na faktuře; Objem prdeje kmdity pčet bjemvých jedntek dané kmdity, který byl předmětem dané faktury; Jedntka v jakých jedntkách je vyjadřván bjem dané kmdity; K06 a K08 jsu v KUSECH (ks), statní kmdity jsu v TUNÁCH (t) Částka bez DPH za kmditu fakturvaná částka bez DPH dpvídající dané kmditě; V případě, že na faktuře je fakturván prdej (nákup) více kmdit relevantních pr ZSV, vyplňuje se tabulka tak, že kmdita, bjem kmdity, jedntka a částka bez DPH za kmditu naplňuje jedntlivými hdntami dpvídající dané kmditě. Ostatní identifikace faktury je pr všechny splečná a uvede se v každém řádku stejná. Žadatel v supisce faktur uvede čistu finanční hdntu (tzn. celkvu cenu pníženu srážky a jiná pnížení). stránka 11

12 Příklad: Žadatel vystavil fakturu vydanu č. 01 s následujícími hdntami: Faktura bude uvedená v supisce následujícím způsbem: př.č. čísl faktury vydané IČ dběratele kód kmdity datum uskut. zdanit. plnění bjem kmdity jedntka finanční částka bez DPH (Kč) K ,9702 t Jedná se případ, že nestandard není sučástí bchdvané prdukce vymezené ve Splečných pravidlech. Částka Kč je rzdílem mezi ,5 Kč a 1 282,5 Kč. Odpvědný útvar: Odbr PP a envirnmentálních pdpr Zpracvala: Ing. Naďa Vaňkvá stránka 12

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více