Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili"

Transkript

1 Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 4 I DUBEN 2012 I zdarma I Předpokládaná alokace činí tři miliardy korun. Podle informací, které máme, žadatelé mají o tuto výzvu zájem, takže alokované prostředky budou beze zbytku rozděleny, říká vedoucí Odboru ochrany vod SFŽP ČR Jaroslav Heikenwälder. STR. 10 Vznikající cestovní mapa ukazuje, kterak zrychlit čerpání finančních prostředků z OP Životní prostředí. Rychlejší čerpání Podle vyjádření prvního náměstka ministra životního prostředí Jakuba Kulíška (Priorita č. 6/2011) je současným úkolem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky zrychlit čerpání z Operačního programu Životní prostředí. Za tímto účelem vzniká takzvaná roadmapa, která ukáže, jak toho docílit. STR. 2 OPŽP rybářům Místní organizace Českého rybářského svazu Poběžovice patří mezi ty aktivnější v naší republice. Dokládá to čilý ruch na jejích internetových stránkách i skutečnost, že na vyčištění rybníka Ohnišťovice a opravu jeho hráze získali činovníci svazu dotaci mimo jiné z Operačního programu Životní prostředí. STR. 14 Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili OPŽP podnikatelům Záběr společnosti Agrowald začíná u služeb spojených s myslivostí, pokračuje lesnictvím a končí u zemědělských služeb. Je zřejmé, že netrvalo dlouho a lidé ze společnosti Agrowald narazili na možnost podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost podali na výstavbu malé vodní nádrže Hlásná. STR. 15 Galerie OPŽP Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. Svou úlohu v opětovném zalučnění krajiny má i Operační program Životní prostředí. strana 6 Galerie OPŽP jako obvykle detailně představuje osm již realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Tentokrát jsme vybírali z projektů podpořených v rámci prioritní osy 1 Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní. STR

2 2 AKTUALITY EDITORIAL Vážení čtenáři, regionální rada Moravskoslezska přišla se zajímavým nápadem. Uspořádala soutěž o nejzajímavější projekt v Moravskoslezském kraji, podpořený z evropských peněz. Svůj Daniel Tácha šéfredaktor názor může vyjádřit každý na adrese www. nejkacka. eu. Co se týče Operačního programu Životní prostředí, soutěž se bohužel nevztahuje na projekty jím podpořené. Lidé mohou vybírat pouze z 15 projektů podpořených z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Avšak co není, může být. Již v minulosti jsme vás upozorňovali na možnost zaslat nám do redakce informace a fotografie vašich projektů. Prozatím se nám jich příliš mnoho nesešlo, což je škoda, protože pokud by jich bylo více, mohli bychom i my uspořádat klání o nejlepší projekt. Motivací vám snad může být, že se o vámi realizovaném projektu dozvědí z Priority i ostatní. Tím chci podtrhnout, že Priorita je stále otevřena všem, kteří mají zájem blíže představit svůj projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí. V aktuálním čísle Priority nepřehlédněte článek, v němž hovoří Radek Lintymer, ředitel Odboru fondů Evropské unie Ministerstva životního prostředí. Přibližuje novinky, které mají vést k zrychlení čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Již v tuto chvíli se snažíme o zpřísnění prodlužování registračních listů a umožňujeme to pouze ve výjimečných případech. Například nepovolíme roční nebo dvouroční prodloužení kvůli tomu, že žadatel nemá vyřešeny vlastnické vztahy, nebo třeba usiluje o změnu projektu jako takového, mimo jiné říká Radek Lintymer. Zelená další kotlíkové dotaci OP Životní prostředí zrychluje čerpání peněz Zrychlit čerpání z Operačního programu Životní prostředí je podle vyjádření prvního náměstka ministra životního prostředí Jakuba Kulíška (Priorita č. 6, `11 ) současným úkolem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Za tímto účelem vzniká takzvaná roadmapa, která ukáže, jak toho docílit. V rekordně krátké době musíme přijít s konkrétními opatřeními, jak zefektivnit a zrychlit čerpání, tvrdí ředitel Útvaru odboru fondů Evropské unie Ministerstva životního prostředí Radek Lintymer. Důvodem je podle něho skutečnost, že systém administrace, který je nyní v rámci Operačního programu Životní prostředí nastaven, funguje pomalu, protože byl přejat z předchozího programového období, kdy byl Pracovní skupina pro řešení nízké kvality ovzduší Moravskoslezského kraje schválila pokračování takzvané kotlíkové dotace. V rámci druhé výzvy dojde k úpravám podmínek i k snížení maximální výše podpory jednotlivých žádostí. Na základě pozitivního ohlasu na pilotní projekt počítáme v rámci kotlíkové dotace v letošním roce se 40 miliony korun z národních zdrojů a v roce 2013 s dalšími 60 miliony. Výše této částky je vázána stejnou aktivitou ze strany Moravskoslezského kraje. Podmínkou společného programu je totiž již od začátku stejný finanční přístup obou partnerů, uvedl v této souvislosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Formální úpravy Kromě dvojnásobného navýšení celkového objemu finančních prostředků budou v rámci nové výzvy provedeny i formální úpravy. Maximální výše podpory bude snížena na korun na jednu žádost, rozšíří se také druhy podporovaných kotlů: Zatímco v pilotním projektu mohli administrován Operační program Infrastruktura. Jenomže program infrastruktura měl na starosti desítky projektů, nikoli tisíce jako Operační program Životní prostředí, vysvětluje Lintymer. Rychleji a efektivněji Evropská komise požaduje po České republice vytvoření takzvané roadmapy čili cestovní mapy, která povede k zrychlení čerpání programu. My tomu říkáme akční plán, který musí vzniknout nejen z podnětu Komise, ale především z důvodu naší vnitřní potřeby nastavit a zavést konkrétní opatření ke zjednodušení, zefektivnění a zrychlení realizace programu, říká Lintymer. Na otázku, s jakými konkrétními úkoly onen akční plán přijde, odpovídá, že jeho zcela zásadním úkolem je zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí o přiznání dotace. Průměrná doba od podání žádosti do vydání registračního listu je 182 dní, tedy přes půl roku. Období mezi vydáním registračního listu a získáním rozhodnutí o přiznání dotace trvá od zhruba šesti měsíců, a to jen o peněžní podporu žádat pouze majitelé kotlů na uhlí, případně na uhlí a biomasu, bude tato možnost dána i domácnostem, v nichž se topí čistou biomasou. O dotaci bude moci nově žádat pouze jedna fyzická osoba. Ministerstvo také v této souvislosti počítá s komunikační kampaní, která prodlouží a doplní stávající komunikační kampaň na výměnu kotlů, kterou počátkem letošního roku spustil Moravskoslezský kraj. Čističky ve školách? Pracovní skupina se na svém zasedání zabývala i zdravotními u jednoduchých individuálních projektů, až po několik let. A to je špatně. Rychlejší administrace Dodržování dvanáctiměsíční lhůty uvedené v registračním listu pro dodání nezbytných podkladů za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace důsledky kvality ovzduší v moravskoslezském regionu. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který byl hostem českotěšínského jednání, si ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat analýzu efektivnosti případného zakoupení čistíren vzduchu do moravskoslezských škol. Ukázalo se, že dodržet protiprašnou účinnost čističek v reálných podmínkách školských zařízení je problematické. Čističky jsou zařízení, která jsou primárně určena do obytných místností a kanceláří, např. do ložnice, ve které spí alergické dítě. Pro požadovaný efekt musí čistič vzduchu pracovat neustále, bez přerušování chodu v místnosti, která má uzavřená okna a dveře, a současně musí být vybráno takové zařízení, které má dostatečný výkon ve vztahu k velikosti místnosti. Tato vysoce výkonná zařízení jsou ale velmi hlučná, navíc při nutnosti nepřetržitého a dlouhodobého provozu v uzavřeném prostoru školní třídy, nevyhovující, prohlásil Heger, podle kterého navíc čističky nezbavují vzduch oxidu uhličitého, což v případě učebny, kde běžně sedí najednou 20 až 30 dětí, představuje problém. Další jednání pracovní skupiny by se mělo uskutečnit koncem května v Ostravě. se dle Lintymera jeví jako úplně zásadní a konkrétní změna. Jako nezbytné se také ukazuje zpřísnit režim při povolování žádostí o jakékoli prodloužení projektů. Již v tuto chvíli se snažíme o zpřísnění prodlužování registračních listů a umožňujeme to pouze ve výjimečných případech. Například nepovolíme roční nebo dvouroční prodloužení kvůli tomu, že žadatel nemá vyřešeny vlastnické vztahy, nebo třeba usiluje o změnu projektu jako takového. Nejsme také svolní povolovat prodloužení projektu z důvodů možnosti podání opravných prostředků na antimonopolní úřad, tvrdí. Jak Radek Lintymer dodává, vstřícnost žadatele mohou očekávat všude tam, kde věrohodně předloží harmonogram realizace svého projektu. Nemáme problém s posouváním doby o dva, tři měsíce, ale jakékoli delší horizonty jsou pro nás nepřípustné, a proto je budeme posuzovat velmi pečlivě, vysvětluje. Splnění pravidla N+3 Dalšími kroky ke zrychlení čerpání jsou posílení finančního řízení programu a zkvalitnění predikce čerpání v dlouhodobém horizontu. Pro splnění pravidla N+3 musíme stanovit cílové hodnoty čerpání. Přednostně je třeba i rychle dofinancovávat takzvané rychloobrátkové projekty a objemově větší projekty. Důvodem je zlepšit dosavadní minimální zapojení velkých projektů do reálného čerpání finančních projektů, tvrdí Lintymer. Novinkou je také, že při nedostatečných vlastních zdrojích mohou žadatelé předkládat Státnímu fondu životního prostředí ČR i dosud neuhrazené faktury, které fond proplatí přímo dodavatelům. Ministr zrušil rozhodnutí o průzkumném území Trutnovsko Ministr Tomáš Chalupa jednal v Božanově se starosty 56 dotčených obcí o situaci v možné těžbě břidlicového plynu v Královéhradeckém kraji. Po vypracování nezbytných právních podkladů se ministr rozhodl prvoinstanční rozhodnutí zrušit a vrátit je k novému projednání. K rozhodnutí ministra přispělo stanovisko rozkladové komise, která rozhodnutí o stanovení průzkumného území Trutnovsko posuzovala. Rozhodnutí vypracoval Odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí VI, Hradec Králové. Jsem přesvědčen, že nebylo postupováno plně a precizně podle správního řádu. Nedošlo také k dostatečnému vypořádání se s vyjádřeními dotčených subjektů. Například obcím nebyly poskytnuty odpovídající informace a nedostaly ani dostatečný prostor, aby se k dané věci Evropská komise požaduje po České republice vytvoření takzvané roadmapy čili cestovní mapy, která povede k zrychlení čerpání programu. vyjádřily. V novém řízení je také nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, kterým je ochrana vod a přírody a krajiny, uvedl ministr Tomáš Chalupa. Zároveň dodal, že to bude precedentní rozhodnutí, které by se mělo stát vzorem pro další podobné případy: Musíme vycházet z právního stavu, ve kterém se pohybujeme, ale v budoucnu se budu snažit legislativu změnit, uvedl. Basgas Energia Czech Žádost o stanovení průzkumného území pro vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu vázaných na břidlicová souvrství Trutnovsko podala v dubnu 2011 firma Basgas Energia Czech, s. r. o. Stejná firma podala již v lednu 2011 žádost o stanovení průzkumného pro vyhledávání zemního plynu získaného z břidlic na území Berounka. MŽP v současné době eviduje žádost ještě od další firmy, od Caudrilla Resources, respektive její pobočky v České republice Caudrilla Morava, s. r. o., která v září 2010 podala žádost o průzkumné území pro vyhledávání zemního plynu z břidlic v lokalitě Meziříčí. Obce podaly rozklad V případě řízení o stanovení průzkumných území Trutnovsko a Meziříčí byla v prosinci vydána kladná rozhodnutí příslušných odborů výkonu státní správy MŽP. Proti oběma rozhodnutím byl v zákonné lhůtě podán rozklad ze strany obcí, které nesouhlasily se stanovením průzkumného území. Rozhodnutí proto nenabyla právní moci. Ve správním řízení ve věci stanovení průzkumného území Berounka byly vyžádány další doplňující podklady, které žadatel dosud nedodal. AKTUALITY ECHO Zákon o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ke změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výčet nejdůležitějších změn a doporučení, jak postupovat při uzavírání smluv a jak pokračovat v již běžících zadávacích řízeních. Upozorňuje žadatele, aby věnovali těmto změnám a doporučením pozornost, zejména u zakázek malého rozsahu zadávané před datem nabytí účinnosti této novely. Více informací lze dohledat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. O dvě procenta méně emisí České firmy zahrnuté do systému obchodování se škodlivými emisemi vypustily v loňském roce přes 74 milionů tun emisí, což bylo o 1,85 procenta méně než v roce Podniky však měly k dispozici více povolenek na pokrytí skleníkových plynů, než potřebovaly, a ušetřily tak miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních dat evropského registru emisního obchodovaní. Tuzemské firmy měly loni 12,2 milionu povolenek navíc, což podle jejich loňské průměrné ceny přestavuje hodnotu necelých čtyř miliard korun. Nyní je však cena povolenky zhruba poloviční. Dopravní stavby a ovzduší Ministerstvo životního prostředí vyjednává s resortem dopravy o přednosti výstavby těch silničních obchvatů, které pomohou se znečištěným ovzduším. Počítá s tím i takzvaný Akční plán pro Moravskoslezský kraj. V budoucnu by se tak mohlo při dopravních stavbách více přihlížet ke znečištění ovzduší. Rádi bychom, aby toto také sehrávalo sovu roli. Samozřejmě že není možné, aby kvůli tomu, že to nebude připravené technicky, se promeškaly finanční prostředky. Tomu všichni rozumíme, uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. 3

3 4 5 ANALÝZA ANALÝZA Co je biomasa? Odpovídá klastr Česká peleta. Vladimír Stupavský klastr Česká peleta Využívání biomasy je jedním z řešení, na které myslí v rámci své podpory i Operační program Životní prostředí. Své o tom ví také Vladimír Stupavský ze zájmové organizace Česká peleta. V následujícím textu představuje hlavní výhody používání biomasy. Každý z nás potřebuje ke svému životu energii. Ať již ve formě tepla, světla, elektrické energie pro napájení počítače, nebo třeba pro pohon automobilu. K tomu využíváme zpravidla neobnovitelné zdroje energie získávané ze země, nejčastěji uhlí, ropu nebo zemní plyn. Ty vznikaly dlouhými chemickými procesy ze zbytků rostlin a živočichů před miliony let. Nyní fosilní paliva spotřebováváme, jejich zá soby jsou však omezené a těžba negativně ovlivňuje životní prostředí například ropnými haváriemi a s nimi souvisejícím znečištěním moře nebo povrchovými doly, které nevratně mění charakter krajiny. Vedle toho, že vzhledem ke klesajícím zásobám stále roste cena paliv, bývá i jejich zpracování energeticky velmi náročné a vznikají při něm nebezpečné odpady. Obnovitelné zdroje Energii však můžeme získávat i z takzvaných obnovitelných zdrojů: ze slunce, z vody či z vě tru. Zásoby obnovitelných zdrojů jsou neomezené a jejich využíváním zatěžujeme přírodu jen velmi málo. Velmi důležitým obnovitelným zdrojem energie, a to zejména v podmínkách České republiky, je i biomasa. Představuje jí veškerá organická hmota rostlinného a živočišného původu. Energetickou biomasu většinou získáváme jako odpad ze ze mědělství, lesnictví nebo průmyslu. Může být i výsledkem cíleného pěstování, zejmé na v zemědělství. Biomasa patří ke zdrojům energie s vel mi příznivým dopadem na ži votní prostředí. Jejím spalováním se uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, které předtím stromy a rostliny při svém růstu samy vytvořily. Mají takzvanou nulovou bilanci CO 2. Biomasu využívanou k vytápění domů nejvíce využíváme ve formě palivového dřeva, ale i třeba v podobě sliso vaných malých částí dřeva nebo rostlin pelet a briket. Pelety jsou vyráběny z dřevních nebo zemědělských zbytků či surovin silným stla čením, které se nazývá peletování. Pro soudržnost dřevěných pelet má kromě vy sokého tlaku význam také obsah ligninu ve dřevě, další přídavné směsi, pojiva nebo lepidla se nepoužívají. Peletováním vzniká biopalivo s vysokou energetickou hustotou, tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi. OPŽP a biomasa Na zvýšení využívání biomasy v České republice se podílí i Operační program Životní prostředí, v němž v rámci oblasti podpory mohou například obce, města, kraje, státní podniky nebo veřejné instituce žádat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kotelny na biomasu. Jinou možností, jak využít pomoci z Operačního programu Životní prostředí, je oblast podpory 2.1.1, v níž je dotováno pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje. Žadateli mohou vedle výše jmenované skupiny být i obchodní společnosti a podnikatelé. Podpora se týká kamen a kotlů různých druhů. Na zvýšení využívání biomasy v České republice se podílí i Operační program Životní prostředí, v němž v rámci oblasti podpory mohou například obce, města, kraje, státní podniky nebo veřejné instituce žádat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kotelny na biomasu. Peletová kamna Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Při spojení peletových kamen s teplovodním výměníkem je lze využít také pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé užitkové vody. Peletová kamna jsou jednoduchá a snadno obsluhovatelná kamna, která jsou vyhledávána mimo jiné kvůli estetickým vlastnostem hořícího ohně v místnosti. Předávání tepla probíhá sáláním a v případě zapojení ventilátoru také prouděním vzduchu. Tepelný výkon peletových kamen se většinou pohybuje od 6 do 10 kw a reguluje se ručně nebo automaticky přes termostat. Účinnost spalování dosahuje 90 procent. Při tepelném výkonu Srovnání nákladů na vytápění dřevěné dřevěné palivové pelety brikety dřevo cena v tis. Kč za sezonu zemní plyn krbových kamen 6 kw můžeme vytápět plochu do 60 m 2. Peletový kotel Moderní peletové kotle jsou plně automatizovaná zařízení s dobrými spalovacími vlastnostmi a nízkými emisemi. Jsou to tudíž ekologicky šetrné kotle s komfortní obsluhou. Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů, kanceláří a dílen. Kotlem na pelety lze řešit také přípravu teplé užitkové vody. Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává topnému médiu, kterým bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon peletového kotle pro rodinné domy se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 až 30 kw a lze jej zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty. Účinnost kotle do koks černé uhlí hnědé uhlí elektřina topný olej sahuje až 94 procent. Otopnou plochu lze při tepelných ztrátách objektu 50 W/m 2 a výkonu kotle 10 kw stanovit orientačně na 200 m 2. Zplyňovací kotel Zplyňovací kotel na dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Je to úsporný, ekologický a komfortní kotel. Palivem mohou být polena nebo dřevěné brikety, některé kotle spalují i dřevní štěpku. Oproti automatickým kotlům na pelety je to kotel s nižší pořizovací cenou, která je ovšem kompenzovaná nutností pravidelné obsluhy. Moderní zplyňovací kotle na biomasu nabízejí funkci automatizovaného zapalování paliva. Výkon kotle, který se nejčastěji pohybuje v rozmezí kw, je možno regulovat. Účinnost zplyňovacích kotlů na biomasu se pohybuje mezi 88 až 92 procenty. Otopnou plo chu lze při tepelných ztrátách objektu 50 W/m 2 a výkonu kotle 15 kw stanovit orientačně na 300 m 2. Instalace kotle Kotel se nejčastěji instaluje ve sklepě. Při dopravě paliva šnekovým dopravníkem by měl být sklad pelet co nejblíže ke kotli, při použití pneumatického (nasávacího) potrubního systému se doporučuje maximální dopravní vzdálenost až do 25 metrů. Variant pro uskladnění pelet v rodinných domech může být několik. V praxi se ukazují jako výhodné následující varianty skladování pelet: vybudování skladu pelet s pneumatickým dopravníkem ke kotli (pro větší vzdálenosti mezi sladem pelet a kotelnou, např. skrz chodbu a více zdí), vybudování skladu pelet se šnekovým dopravníkem ke kotli (pro kratší vzdálenosti mezi skladem pelet a kotelnou, např. skrz zeď), instalace speciálního textilního Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech výroby a zpracování biomasy, výroby tvarových biopaliv, výroby energetických systémů a zdrojů, distribuce a obchodu. Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. zásobníku nebo konstrukce pro zavěšení big bagu velkoobjemového vaku. A co komfort? Dodávka pelet prostřednictvím cisterny na pelety rozšiřuje komfort topení peletami. Cisterna pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu dopraví pelety hadicí přímo do skladovacího prostoru pelet až do vzdálenosti 30 metrů. Součástí systému je certifikovaná váha, která měří hmotnost pelet. Z pohledu zákazníka se jedná o bezpracný způsob zásobení se peletami. Pro bezobslužné plnění zásobníku je nutný kvalitně stavebně připravený objekt suché silo či sklep, nejlépe s podavačem do kotle. Spojení cisternového zásobení peletami a podávacího systému pelet do kotle poskytuje ten nejlepší komfort pro vytápění peletami. Náklady na vytápění Ze zkušeností je patrné, že nejekonomičtějším palivem pro domácnosti je v současné době palivové dřevo. Dalšími v pořadí jsou dřevěné pelety a hnědé uhlí následované dřevěnými briketami. Vyšší náklady vyžaduje použití černého uhlí, zemního plynu a koksu. Nejméně ekonomické je vytápění pomocí topného oleje a elektřiny. Výpočet nákladů na vytápění vychází ze statistik cen paliv pro domácnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, údajů CZ Biom a vlastního šetření. V případě cen elektřiny a zemního plynu jsou použity nejvyužívanější tarify a dodavatelé v České republice (RWE a ČEZ). Ve výpočtu je uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti používaných kotlů. Náklady na paliva jsou zprůměrovány z měsíčních cen paliv pro domácnosti v průběhu celého roku. Brikety z biomasy jsou ušlechtilé palivo vyráběné z dřevní nebo rostlinné biomasy, vyrábějí se většinou ve tvaru plných válců nebo válců s otvory. Vznikají lisováním biomasy pod tlakem a za vysokých teplot, mají nízkou vlhkost a vysokou výhřevnost. K jejich hlavním přednostem patří, že nezatěžují životní prostředí a jsou ekologické. Díky dnešním moderním kotlům je topení briketami snadné a pohodlné, brikety lze použít i jako doplňkový zdroj tepla (například v krbových kamnech) při cen trálním vytápěním plynem či elektřinou. Popel lze použít jako přírodní hnojivo. S briketami se snadno manipuluje, jsou zpravidla baleny v sáčcích po pěti kusech a dobře se skladují. Brikety jsou vyráběny z pilin, drtě, štěpky, hoblin, kůry, ale i rostlinných zbytků a dalších odpadních materiálů. Výhřevnost briket se pohybuje nad 18 MJ/kg, je tedy vyšší než například u nejkvalit nějšího hnědého uhlí. Brikety se dají v kotli kombinovat s kusovým dřevem. Pelety jsou ekologicky ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevní a okrajově z rostlinné biomasy. Dodávají se v podobě slisovaných granulí kruhového průřezu. Spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety. K jejich výhodám patří maximální ohleduplnost k životnímu prostředí, uživatelský komfort při použití elektrokotle nebo plynového kotle, přijatelná skladnost a dobrá manipulace, nezávislost na dodávkách fosilních paliv, jako je plyn nebo uhlí. Pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot, neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky. Vedle kvalitních dřevních pelet, které jsou nejrozšířenější, se mohou vyrábět i pelety ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků, jejich popel lze využít jako ekologické zahradní hnojivo. Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg, a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze čtyř až pěti tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí např. stávající uhelný sklad nebo palivové silo.

4 6 REPORTÁŽ 7 REPORTÁŽ Litovelské Pomoraví: rychlý návrat pestré louky Je jaro a příroda se probouzí. Nalitá poupata nakonec prasknou a rozzáří krajinu pestrou škálou barevných květů. Díky projektu na tvorbu semenné směsi, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, je toto období v Litovelském Pomoraví ještě barevnější. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla vyhlášena v roce Geomorfologicky je Litovelsko tvořeno Hornomoravským úvalem, což je vněkarpatská sníženina, jejíž nejplošší, nejníže ležící část představuje Haná. Oblast Hané je téměř bezlesá, ale zato se může pochlubit nejúrodnější půdou v republice. Nejzajímavější pozoruhodností Litovelska jsou bezesporu zákruty vytvořené řekou Moravou, pro kterou jsou typická četná boční ramena a lužní lesy, jež z velké části patří právě do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. I tady je jaro nejkrásnějším ročním obdobím. Ještě před rozvinutím listů na stromech pokrývají zemi koberce česneku medvědího, podsněžníků, bledulí jarních a dymnivek dutých, k vidění jsou i orseje jarní, křivatce žluté a další poslové jara z květinové říše. Typickou strukturu této nivní krajiny tvoří mozaika ekosystémů vodních toků, slepých meandrů, občasně zaplavovaných tůní, mokřadů, slatin a luk, travinných společenstev, různých typů lužního lesa od nejvlhčích olšových vrbin po relativně suché lužní doubravy. Příliš chudá směs Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. A to i přesto, že v dobách komunistického režimu bylo jejich velké množství rozoráno a několik desítek let sloužilo jako pole. Po vzniku chráněné krajinné oblasti v roce 1990 se přeživší louky a pole ležící okolo vodotečí začaly znovu zalučňovat. Z části k tomu přispěli zemědělci, z části se o to zasloužila správa chráněné krajinné oblasti. Navrátit aluviální louky do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví bylo snahou, která by se na první pohled dala označit za chvályhodný čin. Ve skutečnosti se bohužel zalučňovalo komerční semennou směsí několika málo druhů travin, mnohdy i nevhodných. Na obranu tohoto způsobu lze jen poznamenat, že dostupné prostředky tehdy jinou volbu neumožňovaly. Dnes, po dvou dekádách, tak louky stále vykazují velmi nízkou druhovou rozmanitost a některé z druhů, které by na nich za normálních okolností vůbec nerostly, tu dosud přežívají. Společnost pro ochranu přírody střední Moravy Sagittaria, která pracuje na mnoha projektech spojených s managementem a údržbou přírodovědně významných lokalit a záchrannými programy, se už od roku 2003 snažila získat směs lučních druhů trav a bylin, kterými by se tyto louky dosytily a získaly druhovou rozmanitost původních aluviálních luk. Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Celkové náklady: Celkové uznatelné náklady: Celková výše podpory: Kč Kč Kč Matečnice, Sběr osiva v Terezském údolí Čištění osiva Míchání směsi Průkopnické začátky Už během let 2003 a 2004 jsme začali s prvními pokusy. Sbírali jsme semena několika druhů trav a bylin a představovali jsme si, že někde založíme matečnici, která bude zdrojem semen pro budoucí dosycování už existujících luk, vzpomíná Michal Krátký z organizace Sagittaria. Projekt Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví byl jeho nápadem a od začátku do konce také jeho prací. V Sagittarii působí od roku Vystudoval obor učitelství biologie, tělocvik na olomoucké fakultě, kde působil předseda Sagittarie Vlastik Rybka a Michalovi dělal vedoucího diplomové práce. Po ukončení studií nastoupil Michal do Sagittarie na civilní službu a u ochrany přírody již zůstal. S několika pomocníky chodil po druhově bohatých loukách, vyhledával vybrané rostlinné druhy a sbíral jejich semena. Aktivisté založili malý záhonek, který semeny oseli, a doufali, že z úrody získají dostatek semen pro svůj plán. V Litovelském Pomoraví je ale potřeba dosytit a osít velké plochy luk a na to je zapotřebí velké množství osiva. Získávat semena sběrem přímo na loukách je děsně pracné, konstatuje Michal Krátký a dodává, že i prvotní pokusy s malým záhonkem ukázaly, že na malém záhonku nevyprodukují zdaleka tolik semen, kolik pro svůj záměr potřebují, a že to budou muset zkusit jinak. A ve velkém. A tak vznikl projekt na vytvoření regionální semenné směsi, který Michal se svými spolupracovníky připravil do první výzvy vypisované v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně na podporu biodiverzity v oblasti 6.2. Projekt uspěl a Sagittaria získala dotaci na jeho realizaci. Na vlastním to nešlo Původně měla Sagittaria v úmyslu zakoupit pole, na kterém by založila matečnici, ale v rámci střední Moravy narazila na přemrštěně vysoké ceny. Pole se teoreticky dalo koupit v rámci projektu, ale to by muselo být za odhadní cenu, jenže místní drobní vlastníci chtěli za pozemky mnohonásobně víc, zejména v těch lokalitách, kde jsme my chtěli matečnici založit tak, abychom ji neměli úplně z ruky, vysvětluje Krátký. Podle

5 8 REPORTÁŽ 9 REPORTÁŽ něho nezbývalo než si pole pronajmout, což se nakonec stalo. Po domluvě se správou chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví si vyhovující pole pronajali od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Byla to nejschůdnější cesta i proto, že v případě pronájmu pole od soukromníka by neměli záruku, že jim za tři čtyři roky nevypoví smlouvu. Chtěli jsme mít jistotu dlouhodobé kontinuity, koneckonců i podmínky Operačního programu Životní prostředí to tak vyžadují, takže dlouhodobý pronájem byla jediná možná alternativa ke koupi, vysvětluje Krátký. Zkušeně a ve velkém Projekt tvorby regionální semenné směsi není podle odborníků žádným náhodným výkřikem nezkušených amatérů. Sagittaria měla již zkušenosti s podporou ohrožených druhů, ovšem jen v podstatně menším měřítku. Její členové sbírali semena a pěstovali kultivary toho kterého druhu. Na střední Moravě tak v rámci záchranného programu zachránili například kriticky ohroženou matiznu bahenní. Prvních deset let z dvaceti, po které existuje, se organizace věnovala převážně podpoře těch nejohroženějších a chráněných druhů. Pak jsme si ale uvědomili, že zatímco se věnujeme několika málo druhům, máme tady na střední Moravě hektary nově založených luk. Pochopili jsme, že na nich bychom mohli do budoucna vytvořit podmínky i pro vzácné a ohrožené druhy, jenže na nich chybí potřebná druhová rozmanitost, objasňuje Michal Krátký. I proto bylo cílem projektu na tvorbu regionální semenné směsi zvýšit počet a rozlohu druhově pestrých luk, neboť takové louky se do té doby nacházely jen velmi omezeně. A louky, kterých se měl projekt týkat, nebyly pro Sagittarii ničím cizím. O mnoho z nich se totiž organizace stará v rámci nejrůznějších biocenter, biokoridorů nebo ochranných pásem rezervací či památek. Louky se dají rozdělit zhruba na tři základní typy. Prvním jsou přirozené louky, ke druhému patří louky v říčních nivách s pravidelnými dlouhotrvajícími záplavami a třetí představují vysokohorské louky, které se nacházejí nad hranicí lesa a kosodřeviny a nemusejí se udržovat zásahy člověka kvůli dlouho ležícímu sněhu. Polokulturní a kulturní louky, tzn. louky, které vznikly po zásahu člověka a musejí se udržovat kosením nebo pasením dobytka, louky vytvořené v nížinách vymýcením původních lužních lesů a v horách vymýcením lesa. Na druhou stranu by však louka bez lidského faktoru nezůstala nádhernou zelenou plochou dlouho. Musí se někdy kosit, jinak by později zarostla. Někteří vlastníci používají louky také jako pastviny pro ovce a skot. Dlouhodobé neudržování louky vede k tomu, že přirozeně rostoucí traviny vytlačí keře a semenáčky stromků a louka se pozvolna mění v les. Tomuto procesu se říká sukcese. Kosením člověk také pozměňuje konkurenční vztahy mezi rostlinami, umožňuje přežívání konkurenčně slabých druhů, a proto zvyšuje druhovou pestrost organizmů. Louky mají veliký význam: poskytují kvalitní seno, protože vyšší počet rostlinných druhů zajišťuje dostatek stopových prvků a minerálů důležitých pro výživu hospodářských zvířat, a díky své velké pokryvnosti chrání půdu před vodní a větrnou erozí. Louky, na rozdíl od orné půdy, značně zpomalují odtok vody, protože lepší struktura půdy umožňuje snadnější vsakování vody a její lepší akumulaci. Přirozených luk v dnešním světě velmi rychle ubývá. A to ať už změnou na pole, ústupem před stavbou měst, či nedostatečným udržováním půdy. O to je znovu založení každé z nich, spojené s důrazem na druhovou rozmanitost, chvályhodnějším počinem. Bělokarpatská inspirace Při přípravě projektu vycházela ze zkušeností v Bílých Karpatech, kde Český svaz ochránců přírody zrealizoval podobný projekt dlouho před nimi. Založil tam vlastní matečnice, jen na nich nepěstuje druhy rostoucí na vlhkých loukách, nivách, ale takové, které se vyskytují v sušších travních porostech na bělokarpatských kopcích. Princip je však stejný. V Karpatech ještě spolu s tím, co vyprodukuje matečnice, získávají semena od zemědělce, který je na druhově bohatých To ovšem neznamená, že problémy s nedostatečnou biodiverzitou luk mají jen v Bílých Karpatech a Litovelském Pomoraví. Na mnoha místech republiky se znovu zalučňují a obnovují louky, často na nevhodných, zemědělsky obhospodařovaných lokalitách. loukách sbírá kartáčováním. S tamějšími ochránci se známe a víme o jejich aktivitách, také jezdíme do Bílých Karpat na některé lokality, takže jsme se inspirovali a v našem případě vlastně použili takový analogický postup, vysvětluje Krátký. To ovšem neznamená, že problémy s nedostatečnou biodiverzitou luk mají jen v Bílých Karpatech a Litovelském Pomoraví. Na mnoha místech republiky se znovu zalučňují a obnovují louky, často na nevhodných, zemědělsky obhospodařovaných lokalitách. Z pohledu ochrany přírody je pak problematické zajistit optimální osivo, aby louky byly druhově pestré a odpovídaly svému stanovišti. Biodiverzity by se nepochybně dosáhlo i přírodní sukcesí, jen by to trvalo desítky let. Takže vytvoření regionálních semenných směsí, kterými se budoucí louky osévají a stávající dosycují, slouží k urychlení času na návrat druhově pestrých luk. Vlastníma rukama V rámci tříletého projektu ( ) podpořeného z Operačního programu Životní prostředí byla založena zhruba hektarová matečnice. Jak? Jednoduše: ručně. Studenti, brigádníci a zaměstnanci Sagittarie, vyškoleni, aby poznali potřebné druhy trav a bylin, chodili po druhově bohatých loukách a sbírali semena. První rok nasbírali 30 kilogramů čtyřiceti pěti druhů rostlin ze tří či čtyř různých společenstev, na vlhčích až střídavě vlhkých loukách, v okrajových částech mokřadů i na mírně suchých stanovištích, aby pak bylo možné pro každou danou lokalitu vymyslet a sestavit optimální luční směs. Sbírali především byliny, a to z prostého důvodu: V loukách znovu zalučněných komerční směsí jsou dominantní trávy, a bylinná složka v nich chybí. Komerční směsi většinou obsahují tři čtyři druhy trav, do kterých je přimísen třeba jetel. Na původní, přirozené vlhčí louce přitom může růst až sto dvacet druhů rostlin, z nichž je například osmnáct druhů trav a zbytek tvoří byliny. Dnes máme v matečnici i několik druhů trav a ostřic, které se nepoužívají v komerčních směsích ani nejsou komerčně dostupné, jako třeba třeslici prostřední a biku ladní, chlubí se Krátký. Mateřská louka Samotnému sběru předcházel botanický průzkum, při kterém se zjistilo, co a v jaké četnosti na loukách roste. Pronajaté pole budoucí matečnici rozdělili aktivisté na metr široké a padesát metrů dlouhé pásy, které oseli nasbíranými semeny. Zakládání matečnice trvalo celé tři roky trvání projektu, každý rok založili kus a její menší část je stále volná. Na ni letos Michal a jeho spolupracovníci plánují, již mimo projekt, vysadit ze sušších stanovišť druhy, které v rámci projektu nenasbírali. Některé řádky matečnice oseté rychleji rostoucími a vitálnějšími druhy začaly plodit už následující rok, jiné později. Když letos přijdete na matečnici v květnu nebo v červnu, kvetou tam řádky chrastavce, kohoutku a kopretin. Je to pěkná mozaika, láká Krátký k návštěvě matečnicové louky. Při dosevu i osévání se aktivisté řídí tím, k jakému typu louky daná lokalita stanovištně odpovídá a jaké druhy by na ní měly růst, popřípadě tam chybějí či jsou málo zastoupené. Ty se pak vyberou z kolekce nasbírané v matečnici a použijí k výsevu. Druhové složení dosevů konzultuje Sagittaria s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Úzce s nimi spolupracujeme, dohodneme se, shodneme se a vzájemně si pomáháme věci realizovat. Agentura dělá tady v chráněné krajinné oblasti hodně věcí i na náš popud, když je na ně upozorníme, dodává Krátký. Splněná očekávání Nezanedbatelnou výhodou matečnice je, že se na ní semena mohou sbírat mechanizovaně, produktivněji, než když se ručně vyzobávají z louky. Takhle se jeden druh sklidí během jediného dne, sestříhá se nůžkami do plachet a odveze se na vysušení a vyloupání. Produkce semen se díky produkci z matečnice zdvojnásobila za podstatně menších nákladů a námahy. Nijak jsme se neunáhlili, byla to promyšlená akce. A tak, jak jsme vymysleli, že by to mělo fungovat, to přesně funguje, pochvaluje si Michal Krátký. Ani náklady na provoz a údržbu matečnice už nejsou takové, jaké byly při jejím zakládání. Poté, co se na matečnici vytvořil kompaktní porost bylin a trav, vše zvládne jediný člověk, kterému přes léto se sběrem pomáhají brigádníci, a to především se sběrem semen. Po vyčerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí se provoz a údržba matečnice financuje z grantu, který Sagittaria získala od Českého svazu ochránců přírody opět v rámci podpory biodiverzity. Za tři roky projektu bylo ze semen získaných z matečnice oseto 34 hektarů luk a v loňském roce, mimo projekt, dalších pět. Sagittaria si dokonce vypůjčila kartáčovač z Bílých Karpat, takže již produkuje i travní směs sesbíranou z druhově bohatých luk a ve spolupráci se zemědělskými družstvy a správou chráněné krajinné oblasti obnovila další pozemky. Navíc činnost Sagittarie oslovila i sousední oblasti. Například město Olomouc podalo žádost o dotaci na vytvoření třicetihektarového příměstského biocentra. V projektu stojí, že biocentrum bude oseto regionální semennou směsí, takže předpokládám, že to budeme my, kdo ji dodá, vysvětluje Krátký. Konec dobrý, všechno dobré Jak tomu často bývá, popsaná realizace byla oproti vyřízení dotace tou jednodušší částí projektu. Projekt si v Sagittarii vymysleli, napsali a podali sami. Naše organizace je zvyklá psát projekty a žádat o grant. Máme široký záběr, jinak bychom peníze na svou činnost nesehnali, vysvětluje Michal Krátký. Žádost o dotaci na projekt podávali do úplně první výzvy, která byla pro osu 6.2 vypsána. Ty začátky byly hodně divoké, nikdo moc nevěděl, jak co bude fungovat, a tomu odpovídala i administrativa, vzpomíná. Mluví o době, kdy existovaly desítky směrnic, ke směrnicím desítky příloh, k přílohám desítky dodatků a k dodatkům desítky doplňků. To se však podle Kratkého již změnilo. My jsme byli svým způsobem exoti, protože projekty do Operačního programu Životní prostředí podávají především organizace, obce a města, které si na vypracování žádosti najmou firmu. My jsme si ji vypracovali sami, navíc jsme projekt realizovali svépomocí, což je úplně nezvyklá a administrativně daleko složitější záležitost, objasňuje Michal Krátký. My jsme byli svým způsobem exoti, protože projekty do Operačního programu Životní prostředí podávají především organizace, obce a města, které si na vypracování žádosti najmou firmu. My jsme si ji vypracovali sami, navíc jsme projekt realizovali svépomocí, což je úplně nezvyklá a administrativně daleko složitější záležitost. Právě proto, že projekt byl realizován svépomocí, nevypisovala Sagittaria výběrové řízení na realizaci projektu, ale jen na dodavatele potřebného technického vybavení: ledniček na uchovávání semen, sušárny semen, vlhkoměru a sekačky na údržbu cestiček mezi záhony matečnice. Samotný projekt Sagittaria realizovala svépomocí, proto také vykazovala dohody s brigádníky, mzdy zaměstnanců a dokládala velké množství podkladů, takže vyúčtování celého projektu nakonec vydalo na velmi tlustý svazek. Celá administrativa trvala ještě déle, protože smlouvu o poskytnutí dotace jsme obdrželi až ve třetím roce realizace projektu. Celý projekt jsme zaplatili z vlastních zdrojů, teprve pak se podařilo odsouhlasit, zúčtovat a proplatit většinu výkazů. Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace jsme obdrželi asi tři čtvrtě roku po podání žádosti, ale další rok se chystala smlouva, protože jsme čekali na rozhodnutí, jestli je Sagittaria veřejnoprávním, či soukromoprávním subjektem, vzpomíná Michal Krátký. ECHO Pět miliard z povolenek Snížit rozpočtový schodek o zhruba pět miliard korun by v příštích třech letech měly pomoci aukce emisních povolenek. Částka je polovinou z předpokládaného celkového výnosu dražeb, druhou musí stát podle pravidel EU použít na opatření ke zlepšení životního prostředí. Ministr Tomáš Chalupa by chtěl peníze v prvé řadě použít na dotace na zateplování domů, nově včetně novostaveb. Můj resort by, jak je známo, preferoval, aby tyto prostředky směřovaly primárně na program v oblasti úspor energií, který by vycházel ze zkušeností s programem Zelená úsporám, sdělil k využití výnosů ministr Chalupa. Čištění v Brně Čištění Brněnské přehrady od dříve značně přemnožených sinic bude letos pokračovat provzdušňováním vodního díla za využití speciálních věží a vsypáváním síranu železitého do vody. Práce zahájí podnik Povodí Moravy 1. května. Mnohaletý projekt čištění přehrady, který přijde na 144 milionů korun, v závěru letošního roku skončí. Přípravné práce již začaly. Skupina tří potápěčů zahájila montáž takzvaných aeračních věží. Zařízení promíchávají a navíc provzdušňují vodu, čímž zhoršují podmínky pro vznik sinic. Kontroly v Ostravě Od loňského října do letošního března pracovníci odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu uskutečnili kontrol lokálních topenišť provozovaných občany. Protože zákon zatím neumožňuje provádět kontroly i v obydlích občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí tmavost kouře vycházejícího z komínů. Kontroloři dosud zjistili dvanáct případů vyšší tmavosti kouře, ve dvou případech byly výsledky měření předány úřadům městských obvodů k zahájení přestupkového řízení.

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2 Dřevní pelety Vznikají stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. Někdy se do pelet přimíchává také kůra. Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Vliv výměny starých kotlů na kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji Ing. Marek Bruštík Hrotovice, 24.10.2014 Obsah Princip kotlíkové dotace Proč se zaměřujeme na výměnu starých kotlů? Proč motivovat

Více

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk

Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk Program podpory města Vimperk Nová zelená úsporám pro obyvatele města Vimperk 1. Cíl programu: Zlepšení stavu ovzduší ve Vimperku změnou způsobu vytápění u malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_D.1.10 Integrovaná střední škola technická

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace

Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Kotlíkové dotace zkušenosti z minulých výzev a jejich rekapitulace Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 21.10.2015 Obsah Proč podporovat výměnu starých kotlů na tuhá paliva? Porovnání staré a nové kotlíkové

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

Grantedu OPŽP

Grantedu OPŽP Grantedu OPŽP 2014-2020 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Úsporné teplo pro pohodlný život

Úsporné teplo pro pohodlný život AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY, OBILÍ, DŘEVNÍ ŠTĚPKU A UHLÍ Úsporné teplo pro pohodlný život www.benekov.com BENEKOVterm s.r.o., Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov, tel.: +420 554 748 008, fax: +420 554

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020

Milníky programu NZÚ 20. února 2013 6. listopadu 2013 6. ledna 2014 1. dubna 2014 31. prosince 2014 ve 12.hod 2014 2020 Milníky programu NZÚ 20. února 2013 vláda ČR usnesením 116/2013 schválila věcný záměr programu Nová zelená úsporám 6. listopadu 2013 vláda ČR usnesením 848/2013 schválila dokumentaci programu Nová zelená

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Možnosti financování projektů přechodu na ekologické vytápění Tereza Nováková Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah 1. Možnosti čerpání podpory z OPŽP

Více

Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji

Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji Problematika lokálního vytápění v Moravskoslezském kraji Zpracoval: Ing. Marek Bruštík Datum: 5.11.2015 Obsah Lokální zdroje vytápění kotlíková dotace lidé musí být motivování ke změně Lokální zdroje vytápění

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Nová Kotlíková dotace

Nová Kotlíková dotace EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Životní prostředí ATMOS Nová Kotlíková dotace Kraje a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ Operační program Životní prostředí

Více

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění.

2 Vymezení pojmů Pro účely této vyhlášky se rozumí. ropy nebo ropných produktů. 3.1 prvního odstavce, v platném znění. Částka 70 Sbírka zákonů č. 165 / 2013 Strana 1555 165 VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce

STUDIE PROVEDITELNOSTI. Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce STUDIE PROVEDITELNOSTI Využití odpadního tepla z BPS Věžná pro vytápění v areálu ZD a části obce BŘEZEN 2013 1 Identifikační údaje 1.1 Zadavatel Název organizace Obec Věžná Adresa Věžná 1 Statutární zástupce

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010

Název prezentace. Dotační programy ve prospěch měst a obcí. Mgr. Martin Radvan září 2010 Dotační programy ve prospěch měst a obcí Mgr. Martin Radvan září 2010 Přehled dotačních titulů Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015

Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 Program přednášky Obecné informace o Programu 1. Výzva pro Rodinné domy (2014) - Souhrn Nové výzvy pro rok 2015 2. Výzva pro Rodinné domy 1. Výzva pro Bytové domy v Praze Základní schéma administrace Výhled

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Více

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP. zelená linka:

Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP.  zelená linka: Zkušenosti SFŽP s posuzováním nákladovosti projektů Operačního programu ŽP www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Hodnocení projektů v PO 6 2007-2013 Hodnotící kritéria rozdělena na dvě skupiny

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2009 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2010 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 452908 /2010 Doubrava / 4314 24. 5. 2010

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Nové Kotlíkové dotace

Nové Kotlíkové dotace EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Životní prostředí ATMOS Nové Kotlíkové dotace Kraje a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ Operační program Životní prostředí

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max.

Složení a výroba pelet. čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. Složení a výroba pelet čistá kvalitní pilina bez chemických pojiv průměr 6, 8 mm výhřevnost 18 MJ/kg bez chemických pojiv, max. 2 % škrobu Energie na výrobu pelet 15 % na sušení pilin (využití odpadního

Více

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP

Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Zkušenosti s doplněným požadavkem na nucené větrání v rámci OPŽP Ing. Ondřej Vrbický Zástupce ředitele odboru Odbor OO a OZE www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Obsah Prioritní osa 5 Specifické

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Počet domácností v rodinných domech vytápějících pevnými palivy Kraj Vytápění uhlím Vytápění dřevem Vytápění pevnými palivy celkem Hlavní město Praha 2 456 1 474 3 930 Středočeský

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO

Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Velkoplošná chráněná území ČR NP,CHKO Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,9.11 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr.

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

8. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí

8. VÝZVA. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí 8. VÝZVA Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí VYHLAŠUJÍ SPOLEČNOU VÝZVU k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ). Cílem

Více

Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Základní vzor žádosti o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y

Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y Nová zelená úsporám Ú ř a d v l á d y 1. března 2016 Stručný přehled programů Program Zelená úsporám kontinuální výzva RD a BD 1. Výzva BVS 2. Výzva BVS program Nová Zelená úsporám 2013 program Nová Zelená

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle. 10-40 kw. emisní t ída NOVINKA Peletové kotle BIOPEL LINE 10-40 kw 5. emisní t ída Výrobce: OPOP spol. s r. o., Zaovská 750, 757 01 Valaské Meziøíèí, tel.: +40 571 675 589, e-mail: sales@opop.cz Přednosti sortimentu Biopel line

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP

Možnosti čerpání prostředků z OPŽP Možnosti čerpání prostředků z OPŽP 2014 2020 Se zaměřením na hospodaření se srážkovými vodami Mgr. Martin Pták Odbor ochrany vod MŽP Operační program Životní prostředí 2014-2020 Hlavním cílem OPŽP 2014-2020

Více

www.verner.sk www.verner-golem.cz Společnosti VERNER SK a VERNER GOLEM vznikli jako pokračovatelé značky VERNER, která je na Evropském trhu od roku 1991. Společnost VERNER SK s.r.o. se zaměřila na výrobu

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY SPECIFICKÉHO CÍLE.3 Operačního programu Životní prostředí 24 22 Aktivita.3. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení

Více

VERNER udává směr vývoje v ČR

VERNER udává směr vývoje v ČR EXPERT NA TEPLO společnost VERNER přední český výrobce kotlů na biomasu vlastní konstrukce a vývoj moderní výroba EN ISO 9001:2008 tradice a zkušenost -18 let na trhu export do celého světa komfortní obsluha

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2011 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ROZVOJE VEŘEJNÉHO PROSTORU Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum 658545/2012 Doubrava / 4314 16. 5. 2012

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI Kamila Vávrová VÚKOZ, v. v. i., Praha OBSAH PŘEDNÁŠKY Potravinová bezpečnost Zdroje biomasy Typologie půd EP Model vývoje pěstebních

Více

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí

Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí SFŽP Projekty a podpory SFŽP ČR v oblasti životního prostředí I. Setkání mikroregionů Středočeského kraje 10. 11. 2011 Ing. Radka Bučilová Pověřena řízením SFŽP ČR Projekty a podpory v oblasti ŽP Státní

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP

Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP dosažený pokrok a ukončování programu & příležitosti v novém OPŽP 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2015; Praha 20.5.2015 Ing. Ivana Vráblíková ředitelka odboru ochrany vod SFŽP ČR Projekty vodohospodářské infrastruktury: OPŽP 2007-2013 dosažený

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR

Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS. Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Operační program Životní prostředí 2014-2020 a zapojení MAS Martin Kubica náměstek SFŽP ČR Konec financování v roce 2014 Finančně platební kalendáře nepovolování převodu finančních prostředků do roku 2015

Více

Lokální topeniště a kvalita ovzduší v malých sídlech kotlíková dotace JMK. Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj

Lokální topeniště a kvalita ovzduší v malých sídlech kotlíková dotace JMK. Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Lokální topeniště a kvalita ovzduší v malých sídlech kotlíková dotace JMK Ing. Tomáš Helán Jihomoravský kraj Brno, 13.06.2016 VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ - Vytápění domácností (lokální topeniště) jako významný

Více

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice

Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci dotačních titulů SFŽP ČR Blanka Veltrubská SFŽP ČR Krajské pracoviště České Budějovice OBSAH OPŽP Prioritní osa 3 přehled dotačních titulů Projektový cyklus

Více

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility 15. 9. 2016 Dotační programy s podporou Fotovoltaiky Fotovoltaika jako součást komplexního projektu PODNIKATELÉ OP Podnikání

Více

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Vytápění biomasou VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI 7.10.2009 Ing. Miroslava Knotková ENERGETICKÁ AGENTURA ZLÍNSKÉHO KRAJE,O.P.S. Energetická bilance Zlínského kraje Rok 2001: 38,8 PJ Rok

Více

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR

Zelená úsporám. Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu. Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Zelená úsporám Administrativní požadavky na zařazení kotlů do programu Ing. Tomáš Poledník Odbor GIS - SFŽP ČR Téma Definice zdroje na biomasu Oblast podpory C.1.1 náhrada stávajícího zdroje Oblast podpory

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

VITOLIGNO. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw

VITOLIGNO. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw VITOLIGNO Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 4 až 40 kw 2 Vitoligno: Využívání obnovitelných zdrojů energií pro vytápění Odpovědný ekologický přístup s sebou přináší narůstající poptávku po

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem?

Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? Debata na téma Cíle energetické účinnosti: cesta správným směrem? 2. října 2014 OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice o energetické účinnosti

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více