Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili"

Transkript

1 Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 4 I DUBEN 2012 I zdarma I Předpokládaná alokace činí tři miliardy korun. Podle informací, které máme, žadatelé mají o tuto výzvu zájem, takže alokované prostředky budou beze zbytku rozděleny, říká vedoucí Odboru ochrany vod SFŽP ČR Jaroslav Heikenwälder. STR. 10 Vznikající cestovní mapa ukazuje, kterak zrychlit čerpání finančních prostředků z OP Životní prostředí. Rychlejší čerpání Podle vyjádření prvního náměstka ministra životního prostředí Jakuba Kulíška (Priorita č. 6/2011) je současným úkolem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky zrychlit čerpání z Operačního programu Životní prostředí. Za tímto účelem vzniká takzvaná roadmapa, která ukáže, jak toho docílit. STR. 2 OPŽP rybářům Místní organizace Českého rybářského svazu Poběžovice patří mezi ty aktivnější v naší republice. Dokládá to čilý ruch na jejích internetových stránkách i skutečnost, že na vyčištění rybníka Ohnišťovice a opravu jeho hráze získali činovníci svazu dotaci mimo jiné z Operačního programu Životní prostředí. STR. 14 Litovelské Pomoraví: Sami vypěstovali, sami zasadili OPŽP podnikatelům Záběr společnosti Agrowald začíná u služeb spojených s myslivostí, pokračuje lesnictvím a končí u zemědělských služeb. Je zřejmé, že netrvalo dlouho a lidé ze společnosti Agrowald narazili na možnost podpory z Operačního programu Životní prostředí. Žádost podali na výstavbu malé vodní nádrže Hlásná. STR. 15 Galerie OPŽP Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. Svou úlohu v opětovném zalučnění krajiny má i Operační program Životní prostředí. strana 6 Galerie OPŽP jako obvykle detailně představuje osm již realizovaných projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí. Tentokrát jsme vybírali z projektů podpořených v rámci prioritní osy 1 Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní. STR

2 2 AKTUALITY EDITORIAL Vážení čtenáři, regionální rada Moravskoslezska přišla se zajímavým nápadem. Uspořádala soutěž o nejzajímavější projekt v Moravskoslezském kraji, podpořený z evropských peněz. Svůj Daniel Tácha šéfredaktor názor může vyjádřit každý na adrese www. nejkacka. eu. Co se týče Operačního programu Životní prostředí, soutěž se bohužel nevztahuje na projekty jím podpořené. Lidé mohou vybírat pouze z 15 projektů podpořených z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Avšak co není, může být. Již v minulosti jsme vás upozorňovali na možnost zaslat nám do redakce informace a fotografie vašich projektů. Prozatím se nám jich příliš mnoho nesešlo, což je škoda, protože pokud by jich bylo více, mohli bychom i my uspořádat klání o nejlepší projekt. Motivací vám snad může být, že se o vámi realizovaném projektu dozvědí z Priority i ostatní. Tím chci podtrhnout, že Priorita je stále otevřena všem, kteří mají zájem blíže představit svůj projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí. V aktuálním čísle Priority nepřehlédněte článek, v němž hovoří Radek Lintymer, ředitel Odboru fondů Evropské unie Ministerstva životního prostředí. Přibližuje novinky, které mají vést k zrychlení čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Již v tuto chvíli se snažíme o zpřísnění prodlužování registračních listů a umožňujeme to pouze ve výjimečných případech. Například nepovolíme roční nebo dvouroční prodloužení kvůli tomu, že žadatel nemá vyřešeny vlastnické vztahy, nebo třeba usiluje o změnu projektu jako takového, mimo jiné říká Radek Lintymer. Zelená další kotlíkové dotaci OP Životní prostředí zrychluje čerpání peněz Zrychlit čerpání z Operačního programu Životní prostředí je podle vyjádření prvního náměstka ministra životního prostředí Jakuba Kulíška (Priorita č. 6, `11 ) současným úkolem Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Za tímto účelem vzniká takzvaná roadmapa, která ukáže, jak toho docílit. V rekordně krátké době musíme přijít s konkrétními opatřeními, jak zefektivnit a zrychlit čerpání, tvrdí ředitel Útvaru odboru fondů Evropské unie Ministerstva životního prostředí Radek Lintymer. Důvodem je podle něho skutečnost, že systém administrace, který je nyní v rámci Operačního programu Životní prostředí nastaven, funguje pomalu, protože byl přejat z předchozího programového období, kdy byl Pracovní skupina pro řešení nízké kvality ovzduší Moravskoslezského kraje schválila pokračování takzvané kotlíkové dotace. V rámci druhé výzvy dojde k úpravám podmínek i k snížení maximální výše podpory jednotlivých žádostí. Na základě pozitivního ohlasu na pilotní projekt počítáme v rámci kotlíkové dotace v letošním roce se 40 miliony korun z národních zdrojů a v roce 2013 s dalšími 60 miliony. Výše této částky je vázána stejnou aktivitou ze strany Moravskoslezského kraje. Podmínkou společného programu je totiž již od začátku stejný finanční přístup obou partnerů, uvedl v této souvislosti ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Formální úpravy Kromě dvojnásobného navýšení celkového objemu finančních prostředků budou v rámci nové výzvy provedeny i formální úpravy. Maximální výše podpory bude snížena na korun na jednu žádost, rozšíří se také druhy podporovaných kotlů: Zatímco v pilotním projektu mohli administrován Operační program Infrastruktura. Jenomže program infrastruktura měl na starosti desítky projektů, nikoli tisíce jako Operační program Životní prostředí, vysvětluje Lintymer. Rychleji a efektivněji Evropská komise požaduje po České republice vytvoření takzvané roadmapy čili cestovní mapy, která povede k zrychlení čerpání programu. My tomu říkáme akční plán, který musí vzniknout nejen z podnětu Komise, ale především z důvodu naší vnitřní potřeby nastavit a zavést konkrétní opatření ke zjednodušení, zefektivnění a zrychlení realizace programu, říká Lintymer. Na otázku, s jakými konkrétními úkoly onen akční plán přijde, odpovídá, že jeho zcela zásadním úkolem je zkrácení lhůt pro vydání rozhodnutí o přiznání dotace. Průměrná doba od podání žádosti do vydání registračního listu je 182 dní, tedy přes půl roku. Období mezi vydáním registračního listu a získáním rozhodnutí o přiznání dotace trvá od zhruba šesti měsíců, a to jen o peněžní podporu žádat pouze majitelé kotlů na uhlí, případně na uhlí a biomasu, bude tato možnost dána i domácnostem, v nichž se topí čistou biomasou. O dotaci bude moci nově žádat pouze jedna fyzická osoba. Ministerstvo také v této souvislosti počítá s komunikační kampaní, která prodlouží a doplní stávající komunikační kampaň na výměnu kotlů, kterou počátkem letošního roku spustil Moravskoslezský kraj. Čističky ve školách? Pracovní skupina se na svém zasedání zabývala i zdravotními u jednoduchých individuálních projektů, až po několik let. A to je špatně. Rychlejší administrace Dodržování dvanáctiměsíční lhůty uvedené v registračním listu pro dodání nezbytných podkladů za účelem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace důsledky kvality ovzduší v moravskoslezském regionu. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera, který byl hostem českotěšínského jednání, si ministerstvo zdravotnictví nechalo zpracovat analýzu efektivnosti případného zakoupení čistíren vzduchu do moravskoslezských škol. Ukázalo se, že dodržet protiprašnou účinnost čističek v reálných podmínkách školských zařízení je problematické. Čističky jsou zařízení, která jsou primárně určena do obytných místností a kanceláří, např. do ložnice, ve které spí alergické dítě. Pro požadovaný efekt musí čistič vzduchu pracovat neustále, bez přerušování chodu v místnosti, která má uzavřená okna a dveře, a současně musí být vybráno takové zařízení, které má dostatečný výkon ve vztahu k velikosti místnosti. Tato vysoce výkonná zařízení jsou ale velmi hlučná, navíc při nutnosti nepřetržitého a dlouhodobého provozu v uzavřeném prostoru školní třídy, nevyhovující, prohlásil Heger, podle kterého navíc čističky nezbavují vzduch oxidu uhličitého, což v případě učebny, kde běžně sedí najednou 20 až 30 dětí, představuje problém. Další jednání pracovní skupiny by se mělo uskutečnit koncem května v Ostravě. se dle Lintymera jeví jako úplně zásadní a konkrétní změna. Jako nezbytné se také ukazuje zpřísnit režim při povolování žádostí o jakékoli prodloužení projektů. Již v tuto chvíli se snažíme o zpřísnění prodlužování registračních listů a umožňujeme to pouze ve výjimečných případech. Například nepovolíme roční nebo dvouroční prodloužení kvůli tomu, že žadatel nemá vyřešeny vlastnické vztahy, nebo třeba usiluje o změnu projektu jako takového. Nejsme také svolní povolovat prodloužení projektu z důvodů možnosti podání opravných prostředků na antimonopolní úřad, tvrdí. Jak Radek Lintymer dodává, vstřícnost žadatele mohou očekávat všude tam, kde věrohodně předloží harmonogram realizace svého projektu. Nemáme problém s posouváním doby o dva, tři měsíce, ale jakékoli delší horizonty jsou pro nás nepřípustné, a proto je budeme posuzovat velmi pečlivě, vysvětluje. Splnění pravidla N+3 Dalšími kroky ke zrychlení čerpání jsou posílení finančního řízení programu a zkvalitnění predikce čerpání v dlouhodobém horizontu. Pro splnění pravidla N+3 musíme stanovit cílové hodnoty čerpání. Přednostně je třeba i rychle dofinancovávat takzvané rychloobrátkové projekty a objemově větší projekty. Důvodem je zlepšit dosavadní minimální zapojení velkých projektů do reálného čerpání finančních projektů, tvrdí Lintymer. Novinkou je také, že při nedostatečných vlastních zdrojích mohou žadatelé předkládat Státnímu fondu životního prostředí ČR i dosud neuhrazené faktury, které fond proplatí přímo dodavatelům. Ministr zrušil rozhodnutí o průzkumném území Trutnovsko Ministr Tomáš Chalupa jednal v Božanově se starosty 56 dotčených obcí o situaci v možné těžbě břidlicového plynu v Královéhradeckém kraji. Po vypracování nezbytných právních podkladů se ministr rozhodl prvoinstanční rozhodnutí zrušit a vrátit je k novému projednání. K rozhodnutí ministra přispělo stanovisko rozkladové komise, která rozhodnutí o stanovení průzkumného území Trutnovsko posuzovala. Rozhodnutí vypracoval Odbor výkonu státní správy Ministerstva životního prostředí VI, Hradec Králové. Jsem přesvědčen, že nebylo postupováno plně a precizně podle správního řádu. Nedošlo také k dostatečnému vypořádání se s vyjádřeními dotčených subjektů. Například obcím nebyly poskytnuty odpovídající informace a nedostaly ani dostatečný prostor, aby se k dané věci Evropská komise požaduje po České republice vytvoření takzvané roadmapy čili cestovní mapy, která povede k zrychlení čerpání programu. vyjádřily. V novém řízení je také nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, kterým je ochrana vod a přírody a krajiny, uvedl ministr Tomáš Chalupa. Zároveň dodal, že to bude precedentní rozhodnutí, které by se mělo stát vzorem pro další podobné případy: Musíme vycházet z právního stavu, ve kterém se pohybujeme, ale v budoucnu se budu snažit legislativu změnit, uvedl. Basgas Energia Czech Žádost o stanovení průzkumného území pro vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu vázaných na břidlicová souvrství Trutnovsko podala v dubnu 2011 firma Basgas Energia Czech, s. r. o. Stejná firma podala již v lednu 2011 žádost o stanovení průzkumného pro vyhledávání zemního plynu získaného z břidlic na území Berounka. MŽP v současné době eviduje žádost ještě od další firmy, od Caudrilla Resources, respektive její pobočky v České republice Caudrilla Morava, s. r. o., která v září 2010 podala žádost o průzkumné území pro vyhledávání zemního plynu z břidlic v lokalitě Meziříčí. Obce podaly rozklad V případě řízení o stanovení průzkumných území Trutnovsko a Meziříčí byla v prosinci vydána kladná rozhodnutí příslušných odborů výkonu státní správy MŽP. Proti oběma rozhodnutím byl v zákonné lhůtě podán rozklad ze strany obcí, které nesouhlasily se stanovením průzkumného území. Rozhodnutí proto nenabyla právní moci. Ve správním řízení ve věci stanovení průzkumného území Berounka byly vyžádány další doplňující podklady, které žadatel dosud nedodal. AKTUALITY ECHO Zákon o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ke změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výčet nejdůležitějších změn a doporučení, jak postupovat při uzavírání smluv a jak pokračovat v již běžících zadávacích řízeních. Upozorňuje žadatele, aby věnovali těmto změnám a doporučením pozornost, zejména u zakázek malého rozsahu zadávané před datem nabytí účinnosti této novely. Více informací lze dohledat na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. O dvě procenta méně emisí České firmy zahrnuté do systému obchodování se škodlivými emisemi vypustily v loňském roce přes 74 milionů tun emisí, což bylo o 1,85 procenta méně než v roce Podniky však měly k dispozici více povolenek na pokrytí skleníkových plynů, než potřebovaly, a ušetřily tak miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních dat evropského registru emisního obchodovaní. Tuzemské firmy měly loni 12,2 milionu povolenek navíc, což podle jejich loňské průměrné ceny přestavuje hodnotu necelých čtyř miliard korun. Nyní je však cena povolenky zhruba poloviční. Dopravní stavby a ovzduší Ministerstvo životního prostředí vyjednává s resortem dopravy o přednosti výstavby těch silničních obchvatů, které pomohou se znečištěným ovzduším. Počítá s tím i takzvaný Akční plán pro Moravskoslezský kraj. V budoucnu by se tak mohlo při dopravních stavbách více přihlížet ke znečištění ovzduší. Rádi bychom, aby toto také sehrávalo sovu roli. Samozřejmě že není možné, aby kvůli tomu, že to nebude připravené technicky, se promeškaly finanční prostředky. Tomu všichni rozumíme, uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. 3

3 4 5 ANALÝZA ANALÝZA Co je biomasa? Odpovídá klastr Česká peleta. Vladimír Stupavský klastr Česká peleta Využívání biomasy je jedním z řešení, na které myslí v rámci své podpory i Operační program Životní prostředí. Své o tom ví také Vladimír Stupavský ze zájmové organizace Česká peleta. V následujícím textu představuje hlavní výhody používání biomasy. Každý z nás potřebuje ke svému životu energii. Ať již ve formě tepla, světla, elektrické energie pro napájení počítače, nebo třeba pro pohon automobilu. K tomu využíváme zpravidla neobnovitelné zdroje energie získávané ze země, nejčastěji uhlí, ropu nebo zemní plyn. Ty vznikaly dlouhými chemickými procesy ze zbytků rostlin a živočichů před miliony let. Nyní fosilní paliva spotřebováváme, jejich zá soby jsou však omezené a těžba negativně ovlivňuje životní prostředí například ropnými haváriemi a s nimi souvisejícím znečištěním moře nebo povrchovými doly, které nevratně mění charakter krajiny. Vedle toho, že vzhledem ke klesajícím zásobám stále roste cena paliv, bývá i jejich zpracování energeticky velmi náročné a vznikají při něm nebezpečné odpady. Obnovitelné zdroje Energii však můžeme získávat i z takzvaných obnovitelných zdrojů: ze slunce, z vody či z vě tru. Zásoby obnovitelných zdrojů jsou neomezené a jejich využíváním zatěžujeme přírodu jen velmi málo. Velmi důležitým obnovitelným zdrojem energie, a to zejména v podmínkách České republiky, je i biomasa. Představuje jí veškerá organická hmota rostlinného a živočišného původu. Energetickou biomasu většinou získáváme jako odpad ze ze mědělství, lesnictví nebo průmyslu. Může být i výsledkem cíleného pěstování, zejmé na v zemědělství. Biomasa patří ke zdrojům energie s vel mi příznivým dopadem na ži votní prostředí. Jejím spalováním se uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, které předtím stromy a rostliny při svém růstu samy vytvořily. Mají takzvanou nulovou bilanci CO 2. Biomasu využívanou k vytápění domů nejvíce využíváme ve formě palivového dřeva, ale i třeba v podobě sliso vaných malých částí dřeva nebo rostlin pelet a briket. Pelety jsou vyráběny z dřevních nebo zemědělských zbytků či surovin silným stla čením, které se nazývá peletování. Pro soudržnost dřevěných pelet má kromě vy sokého tlaku význam také obsah ligninu ve dřevě, další přídavné směsi, pojiva nebo lepidla se nepoužívají. Peletováním vzniká biopalivo s vysokou energetickou hustotou, tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi. OPŽP a biomasa Na zvýšení využívání biomasy v České republice se podílí i Operační program Životní prostředí, v němž v rámci oblasti podpory mohou například obce, města, kraje, státní podniky nebo veřejné instituce žádat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kotelny na biomasu. Jinou možností, jak využít pomoci z Operačního programu Životní prostředí, je oblast podpory 2.1.1, v níž je dotováno pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje. Žadateli mohou vedle výše jmenované skupiny být i obchodní společnosti a podnikatelé. Podpora se týká kamen a kotlů různých druhů. Na zvýšení využívání biomasy v České republice se podílí i Operační program Životní prostředí, v němž v rámci oblasti podpory mohou například obce, města, kraje, státní podniky nebo veřejné instituce žádat o dotaci na výstavbu a rekonstrukci kotelny na biomasu. Peletová kamna Peletová kamna se používají pro vytápění jednotlivých místností, menších bytů nebo nízkoenergetických domů. Při spojení peletových kamen s teplovodním výměníkem je lze využít také pro vytápění dalších místností nebo pro přípravu teplé užitkové vody. Peletová kamna jsou jednoduchá a snadno obsluhovatelná kamna, která jsou vyhledávána mimo jiné kvůli estetickým vlastnostem hořícího ohně v místnosti. Předávání tepla probíhá sáláním a v případě zapojení ventilátoru také prouděním vzduchu. Tepelný výkon peletových kamen se většinou pohybuje od 6 do 10 kw a reguluje se ručně nebo automaticky přes termostat. Účinnost spalování dosahuje 90 procent. Při tepelném výkonu Srovnání nákladů na vytápění dřevěné dřevěné palivové pelety brikety dřevo cena v tis. Kč za sezonu zemní plyn krbových kamen 6 kw můžeme vytápět plochu do 60 m 2. Peletový kotel Moderní peletové kotle jsou plně automatizovaná zařízení s dobrými spalovacími vlastnostmi a nízkými emisemi. Jsou to tudíž ekologicky šetrné kotle s komfortní obsluhou. Peletový kotel je určen pro vytápění jednoho a více rodinných domů, kanceláří a dílen. Kotlem na pelety lze řešit také přípravu teplé užitkové vody. Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává topnému médiu, kterým bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon peletového kotle pro rodinné domy se nejčastěji pohybuje v rozmezí 10 až 30 kw a lze jej zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty. Účinnost kotle do koks černé uhlí hnědé uhlí elektřina topný olej sahuje až 94 procent. Otopnou plochu lze při tepelných ztrátách objektu 50 W/m 2 a výkonu kotle 10 kw stanovit orientačně na 200 m 2. Zplyňovací kotel Zplyňovací kotel na dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Je to úsporný, ekologický a komfortní kotel. Palivem mohou být polena nebo dřevěné brikety, některé kotle spalují i dřevní štěpku. Oproti automatickým kotlům na pelety je to kotel s nižší pořizovací cenou, která je ovšem kompenzovaná nutností pravidelné obsluhy. Moderní zplyňovací kotle na biomasu nabízejí funkci automatizovaného zapalování paliva. Výkon kotle, který se nejčastěji pohybuje v rozmezí kw, je možno regulovat. Účinnost zplyňovacích kotlů na biomasu se pohybuje mezi 88 až 92 procenty. Otopnou plo chu lze při tepelných ztrátách objektu 50 W/m 2 a výkonu kotle 15 kw stanovit orientačně na 300 m 2. Instalace kotle Kotel se nejčastěji instaluje ve sklepě. Při dopravě paliva šnekovým dopravníkem by měl být sklad pelet co nejblíže ke kotli, při použití pneumatického (nasávacího) potrubního systému se doporučuje maximální dopravní vzdálenost až do 25 metrů. Variant pro uskladnění pelet v rodinných domech může být několik. V praxi se ukazují jako výhodné následující varianty skladování pelet: vybudování skladu pelet s pneumatickým dopravníkem ke kotli (pro větší vzdálenosti mezi sladem pelet a kotelnou, např. skrz chodbu a více zdí), vybudování skladu pelet se šnekovým dopravníkem ke kotli (pro kratší vzdálenosti mezi skladem pelet a kotelnou, např. skrz zeď), instalace speciálního textilního Klastr Česká peleta je zájmovým sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech výroby a zpracování biomasy, výroby tvarových biopaliv, výroby energetických systémů a zdrojů, distribuce a obchodu. Klastr představuje organizované úsilí zaměřené na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů, včetně posilování oboru využívání biomasy pro vytápění. zásobníku nebo konstrukce pro zavěšení big bagu velkoobjemového vaku. A co komfort? Dodávka pelet prostřednictvím cisterny na pelety rozšiřuje komfort topení peletami. Cisterna pomocí kompresoru a stlačeného vzduchu dopraví pelety hadicí přímo do skladovacího prostoru pelet až do vzdálenosti 30 metrů. Součástí systému je certifikovaná váha, která měří hmotnost pelet. Z pohledu zákazníka se jedná o bezpracný způsob zásobení se peletami. Pro bezobslužné plnění zásobníku je nutný kvalitně stavebně připravený objekt suché silo či sklep, nejlépe s podavačem do kotle. Spojení cisternového zásobení peletami a podávacího systému pelet do kotle poskytuje ten nejlepší komfort pro vytápění peletami. Náklady na vytápění Ze zkušeností je patrné, že nejekonomičtějším palivem pro domácnosti je v současné době palivové dřevo. Dalšími v pořadí jsou dřevěné pelety a hnědé uhlí následované dřevěnými briketami. Vyšší náklady vyžaduje použití černého uhlí, zemního plynu a koksu. Nejméně ekonomické je vytápění pomocí topného oleje a elektřiny. Výpočet nákladů na vytápění vychází ze statistik cen paliv pro domácnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, údajů CZ Biom a vlastního šetření. V případě cen elektřiny a zemního plynu jsou použity nejvyužívanější tarify a dodavatelé v České republice (RWE a ČEZ). Ve výpočtu je uvažován modelový případ spotřeby tepla 70 GJ za rok a nejběžnější typy a účinnosti používaných kotlů. Náklady na paliva jsou zprůměrovány z měsíčních cen paliv pro domácnosti v průběhu celého roku. Brikety z biomasy jsou ušlechtilé palivo vyráběné z dřevní nebo rostlinné biomasy, vyrábějí se většinou ve tvaru plných válců nebo válců s otvory. Vznikají lisováním biomasy pod tlakem a za vysokých teplot, mají nízkou vlhkost a vysokou výhřevnost. K jejich hlavním přednostem patří, že nezatěžují životní prostředí a jsou ekologické. Díky dnešním moderním kotlům je topení briketami snadné a pohodlné, brikety lze použít i jako doplňkový zdroj tepla (například v krbových kamnech) při cen trálním vytápěním plynem či elektřinou. Popel lze použít jako přírodní hnojivo. S briketami se snadno manipuluje, jsou zpravidla baleny v sáčcích po pěti kusech a dobře se skladují. Brikety jsou vyráběny z pilin, drtě, štěpky, hoblin, kůry, ale i rostlinných zbytků a dalších odpadních materiálů. Výhřevnost briket se pohybuje nad 18 MJ/kg, je tedy vyšší než například u nejkvalit nějšího hnědého uhlí. Brikety se dají v kotli kombinovat s kusovým dřevem. Pelety jsou ekologicky ušlechtilé palivo vyráběné především z dřevní a okrajově z rostlinné biomasy. Dodávají se v podobě slisovaných granulí kruhového průřezu. Spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety. K jejich výhodám patří maximální ohleduplnost k životnímu prostředí, uživatelský komfort při použití elektrokotle nebo plynového kotle, přijatelná skladnost a dobrá manipulace, nezávislost na dodávkách fosilních paliv, jako je plyn nebo uhlí. Pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot, neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky. Vedle kvalitních dřevních pelet, které jsou nejrozšířenější, se mohou vyrábět i pelety ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků, jejich popel lze využít jako ekologické zahradní hnojivo. Výhřevnost pelet se pohybuje okolo 18 MJ/kg, a předčí tak i některé druhy uhlí. K vytápění průměrného rodinného domu je ročně zapotřebí pouze čtyř až pěti tun pelet, pro jejichž uskladnění stačí např. stávající uhelný sklad nebo palivové silo.

4 6 REPORTÁŽ 7 REPORTÁŽ Litovelské Pomoraví: rychlý návrat pestré louky Je jaro a příroda se probouzí. Nalitá poupata nakonec prasknou a rozzáří krajinu pestrou škálou barevných květů. Díky projektu na tvorbu semenné směsi, podpořeného z Operačního programu Životní prostředí, je toto období v Litovelském Pomoraví ještě barevnější. Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví byla vyhlášena v roce Geomorfologicky je Litovelsko tvořeno Hornomoravským úvalem, což je vněkarpatská sníženina, jejíž nejplošší, nejníže ležící část představuje Haná. Oblast Hané je téměř bezlesá, ale zato se může pochlubit nejúrodnější půdou v republice. Nejzajímavější pozoruhodností Litovelska jsou bezesporu zákruty vytvořené řekou Moravou, pro kterou jsou typická četná boční ramena a lužní lesy, jež z velké části patří právě do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. I tady je jaro nejkrásnějším ročním obdobím. Ještě před rozvinutím listů na stromech pokrývají zemi koberce česneku medvědího, podsněžníků, bledulí jarních a dymnivek dutých, k vidění jsou i orseje jarní, křivatce žluté a další poslové jara z květinové říše. Typickou strukturu této nivní krajiny tvoří mozaika ekosystémů vodních toků, slepých meandrů, občasně zaplavovaných tůní, mokřadů, slatin a luk, travinných společenstev, různých typů lužního lesa od nejvlhčích olšových vrbin po relativně suché lužní doubravy. Příliš chudá směs Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se Během posledních dvaceti let se podél vodních toků Litovelského Pomoraví zalučnilo nebo znovu zalučnilo více než tři sta hektarů krajiny. Stalo se tak zejména v místech, kde se ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. ve více i méně vzdálené historii rozkládaly takzvané louky aluviální. A to i přesto, že v dobách komunistického režimu bylo jejich velké množství rozoráno a několik desítek let sloužilo jako pole. Po vzniku chráněné krajinné oblasti v roce 1990 se přeživší louky a pole ležící okolo vodotečí začaly znovu zalučňovat. Z části k tomu přispěli zemědělci, z části se o to zasloužila správa chráněné krajinné oblasti. Navrátit aluviální louky do chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví bylo snahou, která by se na první pohled dala označit za chvályhodný čin. Ve skutečnosti se bohužel zalučňovalo komerční semennou směsí několika málo druhů travin, mnohdy i nevhodných. Na obranu tohoto způsobu lze jen poznamenat, že dostupné prostředky tehdy jinou volbu neumožňovaly. Dnes, po dvou dekádách, tak louky stále vykazují velmi nízkou druhovou rozmanitost a některé z druhů, které by na nich za normálních okolností vůbec nerostly, tu dosud přežívají. Společnost pro ochranu přírody střední Moravy Sagittaria, která pracuje na mnoha projektech spojených s managementem a údržbou přírodovědně významných lokalit a záchrannými programy, se už od roku 2003 snažila získat směs lučních druhů trav a bylin, kterými by se tyto louky dosytily a získaly druhovou rozmanitost původních aluviálních luk. Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví Celkové náklady: Celkové uznatelné náklady: Celková výše podpory: Kč Kč Kč Matečnice, Sběr osiva v Terezském údolí Čištění osiva Míchání směsi Průkopnické začátky Už během let 2003 a 2004 jsme začali s prvními pokusy. Sbírali jsme semena několika druhů trav a bylin a představovali jsme si, že někde založíme matečnici, která bude zdrojem semen pro budoucí dosycování už existujících luk, vzpomíná Michal Krátký z organizace Sagittaria. Projekt Tvorba regionální semenné směsi a podpora biodiverzity luk v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví byl jeho nápadem a od začátku do konce také jeho prací. V Sagittarii působí od roku Vystudoval obor učitelství biologie, tělocvik na olomoucké fakultě, kde působil předseda Sagittarie Vlastik Rybka a Michalovi dělal vedoucího diplomové práce. Po ukončení studií nastoupil Michal do Sagittarie na civilní službu a u ochrany přírody již zůstal. S několika pomocníky chodil po druhově bohatých loukách, vyhledával vybrané rostlinné druhy a sbíral jejich semena. Aktivisté založili malý záhonek, který semeny oseli, a doufali, že z úrody získají dostatek semen pro svůj plán. V Litovelském Pomoraví je ale potřeba dosytit a osít velké plochy luk a na to je zapotřebí velké množství osiva. Získávat semena sběrem přímo na loukách je děsně pracné, konstatuje Michal Krátký a dodává, že i prvotní pokusy s malým záhonkem ukázaly, že na malém záhonku nevyprodukují zdaleka tolik semen, kolik pro svůj záměr potřebují, a že to budou muset zkusit jinak. A ve velkém. A tak vznikl projekt na vytvoření regionální semenné směsi, který Michal se svými spolupracovníky připravil do první výzvy vypisované v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně na podporu biodiverzity v oblasti 6.2. Projekt uspěl a Sagittaria získala dotaci na jeho realizaci. Na vlastním to nešlo Původně měla Sagittaria v úmyslu zakoupit pole, na kterém by založila matečnici, ale v rámci střední Moravy narazila na přemrštěně vysoké ceny. Pole se teoreticky dalo koupit v rámci projektu, ale to by muselo být za odhadní cenu, jenže místní drobní vlastníci chtěli za pozemky mnohonásobně víc, zejména v těch lokalitách, kde jsme my chtěli matečnici založit tak, abychom ji neměli úplně z ruky, vysvětluje Krátký. Podle

5 8 REPORTÁŽ 9 REPORTÁŽ něho nezbývalo než si pole pronajmout, což se nakonec stalo. Po domluvě se správou chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví si vyhovující pole pronajali od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Byla to nejschůdnější cesta i proto, že v případě pronájmu pole od soukromníka by neměli záruku, že jim za tři čtyři roky nevypoví smlouvu. Chtěli jsme mít jistotu dlouhodobé kontinuity, koneckonců i podmínky Operačního programu Životní prostředí to tak vyžadují, takže dlouhodobý pronájem byla jediná možná alternativa ke koupi, vysvětluje Krátký. Zkušeně a ve velkém Projekt tvorby regionální semenné směsi není podle odborníků žádným náhodným výkřikem nezkušených amatérů. Sagittaria měla již zkušenosti s podporou ohrožených druhů, ovšem jen v podstatně menším měřítku. Její členové sbírali semena a pěstovali kultivary toho kterého druhu. Na střední Moravě tak v rámci záchranného programu zachránili například kriticky ohroženou matiznu bahenní. Prvních deset let z dvaceti, po které existuje, se organizace věnovala převážně podpoře těch nejohroženějších a chráněných druhů. Pak jsme si ale uvědomili, že zatímco se věnujeme několika málo druhům, máme tady na střední Moravě hektary nově založených luk. Pochopili jsme, že na nich bychom mohli do budoucna vytvořit podmínky i pro vzácné a ohrožené druhy, jenže na nich chybí potřebná druhová rozmanitost, objasňuje Michal Krátký. I proto bylo cílem projektu na tvorbu regionální semenné směsi zvýšit počet a rozlohu druhově pestrých luk, neboť takové louky se do té doby nacházely jen velmi omezeně. A louky, kterých se měl projekt týkat, nebyly pro Sagittarii ničím cizím. O mnoho z nich se totiž organizace stará v rámci nejrůznějších biocenter, biokoridorů nebo ochranných pásem rezervací či památek. Louky se dají rozdělit zhruba na tři základní typy. Prvním jsou přirozené louky, ke druhému patří louky v říčních nivách s pravidelnými dlouhotrvajícími záplavami a třetí představují vysokohorské louky, které se nacházejí nad hranicí lesa a kosodřeviny a nemusejí se udržovat zásahy člověka kvůli dlouho ležícímu sněhu. Polokulturní a kulturní louky, tzn. louky, které vznikly po zásahu člověka a musejí se udržovat kosením nebo pasením dobytka, louky vytvořené v nížinách vymýcením původních lužních lesů a v horách vymýcením lesa. Na druhou stranu by však louka bez lidského faktoru nezůstala nádhernou zelenou plochou dlouho. Musí se někdy kosit, jinak by později zarostla. Někteří vlastníci používají louky také jako pastviny pro ovce a skot. Dlouhodobé neudržování louky vede k tomu, že přirozeně rostoucí traviny vytlačí keře a semenáčky stromků a louka se pozvolna mění v les. Tomuto procesu se říká sukcese. Kosením člověk také pozměňuje konkurenční vztahy mezi rostlinami, umožňuje přežívání konkurenčně slabých druhů, a proto zvyšuje druhovou pestrost organizmů. Louky mají veliký význam: poskytují kvalitní seno, protože vyšší počet rostlinných druhů zajišťuje dostatek stopových prvků a minerálů důležitých pro výživu hospodářských zvířat, a díky své velké pokryvnosti chrání půdu před vodní a větrnou erozí. Louky, na rozdíl od orné půdy, značně zpomalují odtok vody, protože lepší struktura půdy umožňuje snadnější vsakování vody a její lepší akumulaci. Přirozených luk v dnešním světě velmi rychle ubývá. A to ať už změnou na pole, ústupem před stavbou měst, či nedostatečným udržováním půdy. O to je znovu založení každé z nich, spojené s důrazem na druhovou rozmanitost, chvályhodnějším počinem. Bělokarpatská inspirace Při přípravě projektu vycházela ze zkušeností v Bílých Karpatech, kde Český svaz ochránců přírody zrealizoval podobný projekt dlouho před nimi. Založil tam vlastní matečnice, jen na nich nepěstuje druhy rostoucí na vlhkých loukách, nivách, ale takové, které se vyskytují v sušších travních porostech na bělokarpatských kopcích. Princip je však stejný. V Karpatech ještě spolu s tím, co vyprodukuje matečnice, získávají semena od zemědělce, který je na druhově bohatých To ovšem neznamená, že problémy s nedostatečnou biodiverzitou luk mají jen v Bílých Karpatech a Litovelském Pomoraví. Na mnoha místech republiky se znovu zalučňují a obnovují louky, často na nevhodných, zemědělsky obhospodařovaných lokalitách. loukách sbírá kartáčováním. S tamějšími ochránci se známe a víme o jejich aktivitách, také jezdíme do Bílých Karpat na některé lokality, takže jsme se inspirovali a v našem případě vlastně použili takový analogický postup, vysvětluje Krátký. To ovšem neznamená, že problémy s nedostatečnou biodiverzitou luk mají jen v Bílých Karpatech a Litovelském Pomoraví. Na mnoha místech republiky se znovu zalučňují a obnovují louky, často na nevhodných, zemědělsky obhospodařovaných lokalitách. Z pohledu ochrany přírody je pak problematické zajistit optimální osivo, aby louky byly druhově pestré a odpovídaly svému stanovišti. Biodiverzity by se nepochybně dosáhlo i přírodní sukcesí, jen by to trvalo desítky let. Takže vytvoření regionálních semenných směsí, kterými se budoucí louky osévají a stávající dosycují, slouží k urychlení času na návrat druhově pestrých luk. Vlastníma rukama V rámci tříletého projektu ( ) podpořeného z Operačního programu Životní prostředí byla založena zhruba hektarová matečnice. Jak? Jednoduše: ručně. Studenti, brigádníci a zaměstnanci Sagittarie, vyškoleni, aby poznali potřebné druhy trav a bylin, chodili po druhově bohatých loukách a sbírali semena. První rok nasbírali 30 kilogramů čtyřiceti pěti druhů rostlin ze tří či čtyř různých společenstev, na vlhčích až střídavě vlhkých loukách, v okrajových částech mokřadů i na mírně suchých stanovištích, aby pak bylo možné pro každou danou lokalitu vymyslet a sestavit optimální luční směs. Sbírali především byliny, a to z prostého důvodu: V loukách znovu zalučněných komerční směsí jsou dominantní trávy, a bylinná složka v nich chybí. Komerční směsi většinou obsahují tři čtyři druhy trav, do kterých je přimísen třeba jetel. Na původní, přirozené vlhčí louce přitom může růst až sto dvacet druhů rostlin, z nichž je například osmnáct druhů trav a zbytek tvoří byliny. Dnes máme v matečnici i několik druhů trav a ostřic, které se nepoužívají v komerčních směsích ani nejsou komerčně dostupné, jako třeba třeslici prostřední a biku ladní, chlubí se Krátký. Mateřská louka Samotnému sběru předcházel botanický průzkum, při kterém se zjistilo, co a v jaké četnosti na loukách roste. Pronajaté pole budoucí matečnici rozdělili aktivisté na metr široké a padesát metrů dlouhé pásy, které oseli nasbíranými semeny. Zakládání matečnice trvalo celé tři roky trvání projektu, každý rok založili kus a její menší část je stále volná. Na ni letos Michal a jeho spolupracovníci plánují, již mimo projekt, vysadit ze sušších stanovišť druhy, které v rámci projektu nenasbírali. Některé řádky matečnice oseté rychleji rostoucími a vitálnějšími druhy začaly plodit už následující rok, jiné později. Když letos přijdete na matečnici v květnu nebo v červnu, kvetou tam řádky chrastavce, kohoutku a kopretin. Je to pěkná mozaika, láká Krátký k návštěvě matečnicové louky. Při dosevu i osévání se aktivisté řídí tím, k jakému typu louky daná lokalita stanovištně odpovídá a jaké druhy by na ní měly růst, popřípadě tam chybějí či jsou málo zastoupené. Ty se pak vyberou z kolekce nasbírané v matečnici a použijí k výsevu. Druhové složení dosevů konzultuje Sagittaria s Agenturou ochrany přírody a krajiny. Úzce s nimi spolupracujeme, dohodneme se, shodneme se a vzájemně si pomáháme věci realizovat. Agentura dělá tady v chráněné krajinné oblasti hodně věcí i na náš popud, když je na ně upozorníme, dodává Krátký. Splněná očekávání Nezanedbatelnou výhodou matečnice je, že se na ní semena mohou sbírat mechanizovaně, produktivněji, než když se ručně vyzobávají z louky. Takhle se jeden druh sklidí během jediného dne, sestříhá se nůžkami do plachet a odveze se na vysušení a vyloupání. Produkce semen se díky produkci z matečnice zdvojnásobila za podstatně menších nákladů a námahy. Nijak jsme se neunáhlili, byla to promyšlená akce. A tak, jak jsme vymysleli, že by to mělo fungovat, to přesně funguje, pochvaluje si Michal Krátký. Ani náklady na provoz a údržbu matečnice už nejsou takové, jaké byly při jejím zakládání. Poté, co se na matečnici vytvořil kompaktní porost bylin a trav, vše zvládne jediný člověk, kterému přes léto se sběrem pomáhají brigádníci, a to především se sběrem semen. Po vyčerpání dotace z Operačního programu Životní prostředí se provoz a údržba matečnice financuje z grantu, který Sagittaria získala od Českého svazu ochránců přírody opět v rámci podpory biodiverzity. Za tři roky projektu bylo ze semen získaných z matečnice oseto 34 hektarů luk a v loňském roce, mimo projekt, dalších pět. Sagittaria si dokonce vypůjčila kartáčovač z Bílých Karpat, takže již produkuje i travní směs sesbíranou z druhově bohatých luk a ve spolupráci se zemědělskými družstvy a správou chráněné krajinné oblasti obnovila další pozemky. Navíc činnost Sagittarie oslovila i sousední oblasti. Například město Olomouc podalo žádost o dotaci na vytvoření třicetihektarového příměstského biocentra. V projektu stojí, že biocentrum bude oseto regionální semennou směsí, takže předpokládám, že to budeme my, kdo ji dodá, vysvětluje Krátký. Konec dobrý, všechno dobré Jak tomu často bývá, popsaná realizace byla oproti vyřízení dotace tou jednodušší částí projektu. Projekt si v Sagittarii vymysleli, napsali a podali sami. Naše organizace je zvyklá psát projekty a žádat o grant. Máme široký záběr, jinak bychom peníze na svou činnost nesehnali, vysvětluje Michal Krátký. Žádost o dotaci na projekt podávali do úplně první výzvy, která byla pro osu 6.2 vypsána. Ty začátky byly hodně divoké, nikdo moc nevěděl, jak co bude fungovat, a tomu odpovídala i administrativa, vzpomíná. Mluví o době, kdy existovaly desítky směrnic, ke směrnicím desítky příloh, k přílohám desítky dodatků a k dodatkům desítky doplňků. To se však podle Kratkého již změnilo. My jsme byli svým způsobem exoti, protože projekty do Operačního programu Životní prostředí podávají především organizace, obce a města, které si na vypracování žádosti najmou firmu. My jsme si ji vypracovali sami, navíc jsme projekt realizovali svépomocí, což je úplně nezvyklá a administrativně daleko složitější záležitost, objasňuje Michal Krátký. My jsme byli svým způsobem exoti, protože projekty do Operačního programu Životní prostředí podávají především organizace, obce a města, které si na vypracování žádosti najmou firmu. My jsme si ji vypracovali sami, navíc jsme projekt realizovali svépomocí, což je úplně nezvyklá a administrativně daleko složitější záležitost. Právě proto, že projekt byl realizován svépomocí, nevypisovala Sagittaria výběrové řízení na realizaci projektu, ale jen na dodavatele potřebného technického vybavení: ledniček na uchovávání semen, sušárny semen, vlhkoměru a sekačky na údržbu cestiček mezi záhony matečnice. Samotný projekt Sagittaria realizovala svépomocí, proto také vykazovala dohody s brigádníky, mzdy zaměstnanců a dokládala velké množství podkladů, takže vyúčtování celého projektu nakonec vydalo na velmi tlustý svazek. Celá administrativa trvala ještě déle, protože smlouvu o poskytnutí dotace jsme obdrželi až ve třetím roce realizace projektu. Celý projekt jsme zaplatili z vlastních zdrojů, teprve pak se podařilo odsouhlasit, zúčtovat a proplatit většinu výkazů. Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace jsme obdrželi asi tři čtvrtě roku po podání žádosti, ale další rok se chystala smlouva, protože jsme čekali na rozhodnutí, jestli je Sagittaria veřejnoprávním, či soukromoprávním subjektem, vzpomíná Michal Krátký. ECHO Pět miliard z povolenek Snížit rozpočtový schodek o zhruba pět miliard korun by v příštích třech letech měly pomoci aukce emisních povolenek. Částka je polovinou z předpokládaného celkového výnosu dražeb, druhou musí stát podle pravidel EU použít na opatření ke zlepšení životního prostředí. Ministr Tomáš Chalupa by chtěl peníze v prvé řadě použít na dotace na zateplování domů, nově včetně novostaveb. Můj resort by, jak je známo, preferoval, aby tyto prostředky směřovaly primárně na program v oblasti úspor energií, který by vycházel ze zkušeností s programem Zelená úsporám, sdělil k využití výnosů ministr Chalupa. Čištění v Brně Čištění Brněnské přehrady od dříve značně přemnožených sinic bude letos pokračovat provzdušňováním vodního díla za využití speciálních věží a vsypáváním síranu železitého do vody. Práce zahájí podnik Povodí Moravy 1. května. Mnohaletý projekt čištění přehrady, který přijde na 144 milionů korun, v závěru letošního roku skončí. Přípravné práce již začaly. Skupina tří potápěčů zahájila montáž takzvaných aeračních věží. Zařízení promíchávají a navíc provzdušňují vodu, čímž zhoršují podmínky pro vznik sinic. Kontroly v Ostravě Od loňského října do letošního března pracovníci odboru ochrany životního prostředí ostravského magistrátu uskutečnili kontrol lokálních topenišť provozovaných občany. Protože zákon zatím neumožňuje provádět kontroly i v obydlích občanů, kontroloři pouze vizuálně hodnotí tmavost kouře vycházejícího z komínů. Kontroloři dosud zjistili dvanáct případů vyšší tmavosti kouře, ve dvou případech byly výsledky měření předány úřadům městských obvodů k zahájení přestupkového řízení.

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí?

Kdo si řekne o peníze z Operačního programu Životní prostředí? Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 5 I KVĚTEN ČERVEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Finanční prostředky v Operačním programu Životní prostředí byly přidělovány řádně, s důrazem

Více

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov

2,5 miliardy korun na zateplování. Z Operačního programu Životní prostředí bude uvolněno více peněz do zateplování veřejných budov Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I ČERVENEC 2011 I zdarma I www.opzp.cz Prostředky proplácíme plynule, každý den podepisuji příkazy k proplacení 60 70 milionů korun, říká

Více

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory

V Modřicích postaví pasivní dům pro seniory Hlavní téma Úspory energií Zaměřeno na informační technologie měsíčník pro firmy a veřejnou správu listopad 2011 Úspory měst a obcí Nejlepší paneláky na Moravě Na návštěvě v Kotvrdovicích 2 4 6 V Modřicích

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti

Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Třetí, přepracované vydání Co přinesly projekty v Hostětíně 20 let na cestě k energetické soběstačnosti Editor: Jan Labohý

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Verze 2 Schváleno EK 20.2.2012 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č R www.opzp.cz Zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz 2

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat

ČEZINFO. Benefity pro firemní klienty ČEZ Zafixujte si cenu elektřiny Chytré sítě potřebují komunikovat ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 22 PROSINEC 2012 Naši zákazníci se připravují na oživení vidíme to v naší nástrojárně, jejíž kapacita je naplněna na více než půl roku dopředu, říká Ladislav

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací

Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Studie dobrovolných aktivit ekologických nevládních neziskových organizací Listopad 2011 Pro MŽP ČR zpracovala: Partnerství, o.p.s. založená Nadací Partnerství Kontaktní osoba: Tomáš Růžička, tomas.ruzicka@nap.cz

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001

Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Odborný časopis o biomase a informační zpravodaj Českého sdružení pro biomasu Číslo 12 Květen 2001 Úvodník předsedy Vážení přátelé. Velice mne mrzí, že svůj časopis dostáváte s tak velkým časovým zpožděním.

Více

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2

14. ročník konference ODPADY a OBCE Hospodaření s komunálními odpady (12. a 13.6. 2013) Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 OBSAH Výsledky systému EKO-KOM za rok 2012... 2 Aktuální vývoj legislativy odpadového hospodářství ČR Vize, koncepce a stav odpadové legislativy s výhledem do roku 2020... 3 Budoucnost odpadového hospodářství

Více

Koně mají v Čechách zelenou

Koně mají v Čechách zelenou Předchozí socialistické vlády tuto zemi enormně zadlužily, říká hejtman Pavel Bradík ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 www.csobpoj.cz Prezentace str. 19 ČSOB pojišťovna nabízí rodinám cestovní pojištění na míru

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ listopad 2012 Obnovitelné zdroje máme ve fondu slovo ředitele Oproti roku 2011 očekáváme mírný pokles celoročních výsledků Vážené kolegyně, vážení kolegové, známe už výsledky

Více

Evropský parlament slavil 50 let

Evropský parlament slavil 50 let Nový holding na mapě Evropy Slavnostní start společnosti ENTERIA Prezentace str. 16 INZERCE Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 SLOVO číslo 03 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč Evropský parlament slavil

Více

WASTE MANAGEMENT FORUM

WASTE MANAGEMENT FORUM CENA 88 KČ 2008 1 WASTE MANAGEMENT FORUM ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH SPECIALISED MONTHLY JOURNAL ON WASTES AND SECONDARY MATERIALS téma měsíce SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

SVJ správa domů. bytová družstva 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník IX 2/2012 LOBOVÁNÍ ZA NIŽŠÍ CENU TEPLA VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZKUŠENOSTI Z KRUŠNOHORU DOTACE NEDOTACE PRAVÝ STAV VĚCÍ

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více