Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA"

Transkript

1 CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budeteli potřebovat servis.

2

3 ? Owner s manual P ÍSLU ENSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu enství. Pokud nûjaké pfiíslu enství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. Owner's Manual UÏivatelská pfiíruãka BACK DVR TEXT TV/RADIO INPUT MODE POWER TV D/A INPUT BRIGHT SIMPLINK INFO i LIVE TV VCR DVD SíÈov kabel Le ticí hadfiík SlouÏí s ãi tûní obrazovky. Tato funkce není dostupná u v ech modelû. Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku PŘÍSLUŠENSTVÍ UPDATE LIST SLEEP HOLD REVEAL INDEX Q.VIEW VOL MUTE FAV Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení. SUBTITLE RATIO I/II baterie Dálkov ovladaã Plazmové televizory stûnové vzpûry Tato funkce není dostupná u v ech modelû. - rouby s oky Tato funkce není dostupná u v ech modelû. LCD televizory (Pouze pro modely LCD TV o úhlopříčce 8 nebo 9 cm) Pouze /7LT7* televizní vzpûry stûnové vzpûry Tato funkce není dostupná u v ech modelû. rouby Tato funkce není dostupná u v ech modelû. spona na kabely SlouÏí k uspofiádání kabelû. Tato funkce není dostupná u v ech modelû. DrÏák kabelû rouby pro podstavec (G str.9) -šroub (G str.9)

4 OBSAH OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ... PŘÍAVA Nabídka Home (Hlavní nabídka)... OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU... 5 INFORMACE O ZADNÍM PANELU... 7 RozloÏení podstavce... 9 PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU (Pouze model /7LT7*)...9 PŘIPEVNĚNÍ TELEVIZORU NA ZEĎ... 0 ZADNÍ KRYT O USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ.. Instalace s podstavcem na stolku... MontáÏ na zeì: Horizontální instalace... Pfiipojení antény... NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD... 5 Nastavení pfiehrávaãe DVD... 7 VLOŽENÍ MODULU CI... 9 Nastavení videorekordéru... 0 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V... Nastavení poãítaãe... - Nastavení obrazovky pro režim počítače. 7 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR OGRAMŮ Funkce tlaãítek na dálkovém ovladaãi... Zapínání televizoru... Volba programu... Nastavení hlasitosti... V bûr a nastavení nabídek OSD... 5 Automatické ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 6 Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 7 Úprava programu (V DIGITÁLNÍM REŽIMU) V ANTENNA POWER (Napájení antény) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 0 Booster (=Posilovaã) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 0 SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... Diagnostics (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... CI Information (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... Automatické ladûní programû (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 5 Doladûní (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 6 Pfiifiazení názvu stanice (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 6 Úprava programu (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 7 Zobrazení seznamu programû... 9 Označení vstupů SIMPLINK... 5 DVR (Digitální videorekordér) Režim TimeShift Mode (Pozastavení a přehrání živé televize)... 5 okamžité nahrávání Manuální nahrávání Seznamu nahraných pořadů Plán... 6 Kvalita nahrávání Formátovat pevný disk EPG (Elektronický průvodce pořady) (V DIGITÁLNÍM REŽIMU) Zapnutí / vypnutí EPG Výběr programu Funkce tlačítek v režimu průvodce NOW/NEXT (Nyní/Další) Funkce tlačítek v režimu osmidenního průvodce Funkce tlačítek v režimu změny data Funkce tlačítek v poli rozšířeného popisu.. 69 Místní nabídka nahrávání...70 Místní nabídka kolize...70 NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMĚRU STRAN) 7 P6EDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Režim obrazu-přednastavený Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé) /Medium(Střední)/Cool (Studené))...7 RUČNÍ ÚAVA OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský Barevný tón-uživatelský...76

5 XD-TECHNOLOGIE VYLEPŠENÍ OBRAZU. 77 Ukázka XD Advanced-Cinema (Pokročilé kino) ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL (OČILÁ ÚROVEŇ ČERNÉ (TMAVÉ)) PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU). 8 Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu) ÚSPORNÝ OBRAZOVÝ REŽIM VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ RODIČOVSKÝ ZÁMEK A KLASIFIKACE Nastavení hesla a zamknutí systému RODIČOVSKÝ ZÁMEK OBSAH NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI 8 PŘEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU- SOUND MODE (REŽIM ZVUKU) ÚAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UŽIVATELSKÝ REŽIM Nastavení vyváïení NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REODUKTORŮ TELEVIZORU VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU I/II - Stereo / duální pfiíjem (Pouze v analogovém režimu) Pfiíjem NICAM (Pouze v analogovém režimu) V bûr v stupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/země nabídky na obrazovce. 9 LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU) NASTAVENÍ ČASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text) Nejlep í teletext (TOP Text) Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu DIGITÁLNÍ TELETEXT TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUŽBY TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUŽBĚ DODATKY ŘEŠENÍ OBLÉMŮ ÚdrÏba Technické údaje OGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Kód IR Nastavení externího fiídícího zafiízení

6 PŘÍAVA Nabídka Home (Hlavní nabídka) Nabídka slouží jako průvodce obsahem. Z nabídky Home (Hlavní nabídka) lze přistupovat do nabídek Recorded (Zaznamenané), Manual Recording (Manuální nahrávání), Schedule List (Plán nahrávání) a TV Menu (Menu televize). PŘÍAVA INPUT D/A TV/RADIO INPUT SIMPLINK POWER TEXT BRIGHT INFO i MODE TV DVD VCR LIVE TV Domů Volné místo Zobrazuje zbývající dobu nahrávání pro analogový vstup. (Analog TV, AV,AV, AV) BACK DVR Nahrávaná TV Průvodce poř ady Zobrazuje zbývající dobu nahrávání pro pouze pro vstup DTV. Digitální videorekordér p.5 EPG p.67 Plán Ruční nahrávání VOL FAV MUTE Nabídka TV Nastavení televize p.5

7 OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU A A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Pokud je váš přístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otřete přístroj lešticím hadříkem. Plazmové televizory PŘÍAVA Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. INPUT VOL INPUT VOL INPUT VOL Tlaãítko POWER Tlaãítko INPUT (Vstup) Tlaãítko (Nabídka) Tlaãítk o Tlaãítko VOLUME Tlaãítko O- GRAMME 5

8 PŘÍAVA PŘÍAVA LCD televizory Tlaãítko OGRAMME VOL Tlaãítko VOLUME INPUT /I Tlaãítko Tlaãítko (Nabídka) Tlaãítko INPUT (Vstup) Tlaãítko POWER "Inteligentní oko" Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 6

9 RS-C IN (CONTROL&SERVICE) R AUDIO VIDEO L/MONO INFORMACE O ZADNÍM PANELU A Toto je schematické znázornění zadního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Plazmové televizory AV IN AV IN S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO USB L/MONO AUDIO R AV IN S-VIDEO Vstup S-Video Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. L/MONO AUDIO R Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. VIDEO PŘÍAVA 9 VIDEO PCMCIA ARD SLOT EJECT PCMCIA CARD SLOT HDMI/DVI IN HDMI IN ANTENNA IN COMPONENT IN EJECT ANTENNA IN RS-C IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT VIDEO HDMI/DVI IN HDMI IN AV IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AUDIO AV AV OUT AV VIDEO RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO AV AV Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. OPTICKÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. Vstup antény K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup zvuku RGB/DVI K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru počítače/dtv (pouze zvuk). Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. 5 Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. 7

10 PŘÍAVA PŘÍAVA LCD televizory LT7* AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN Vstup S-Video Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. L/MONO AUDIO R S-VIDEO Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. VIDEO S-VIDEO 7LT7* LT7* L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN S-VIDEO S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-V AV IN AV IN 9 PCMCIA ARD SLOT EJECT ANTENNA IN PCMCIA CARD SLOT PCMCIA CARD SLOT EJECT ANTENNA IN RS-C IN ANTENNA IN PCMCIA CARD SLOT RS-C IN EJECT RS-C ANTENNA IN IN HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV AV AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AV AV DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB(PC) RGB IN AUDIO (RGB/DVI) AV AV VIDEO VIDEO AUDIO AUDIO VIDEO AUDIO VIDEO COMPONENT IN AUDIO Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. OPTICKÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. Vstup antény K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup zvuku RGB/DVI K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru počítače/dtv (pouze zvuk). Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání.

11 RozloÏení podstavce (Pouze pro modely LCD TV o úhlopříčce 8 nebo 9 cm) Opatrně umístěte přístroj čelní stranou dolů na měkký povrch, aby nedošlo k poškození obrazovky. Podle obrázku připojte k přístroji podstavec. PŘÍAVA Bezpečně zašroubujte čtyři šrouby do otvorů na zadní straně přístroje. PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU (Pouze model /7LT7*) Televizor musí být připojen ke stolu, aby nemohl být přetažen vpřed nebo vzad a způsobit zranění nebo poškození výrobku. Používejte pouze přiložený šroub. Stojan -šroub Stůl! VAROVÁNÍ G Abyste předešli pádu televizoru, měl by televizor být pevně přimontován k podlaze nebo zdi podle pokynů pro instalaci. Naklánění, otřásání nebo houpání se strojem může způsobit úraz. 9

12 PŘÍAVA PŘIPEVNĚNÍ TELEVIZORU NA ZEĎ (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) PŘÍAVA Umístûte televizor blízko ke zdi, aby nespadl, kdyï na nûj zatlaãíte zepfiedu. Následující pokyny slouïí k bezpeãné montáïi produktu na stûnu, aby nespadl, kdyï za nûj zatáhnete smûrem dopfiedu. Zabrání pádu produktu a následnému poranûní osob. Také zabrání po kození produktu zpûsobenému pádem. Nedovolte dûtem, aby lezly po televizoru nebo aby se na nûj vû ely. nebo Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Pokud má vá produkt pfied vloïením rouby v pozici roubû s okem, vytáhnûte je.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby (nutno pofiídit samostatnû) ke stûnû. Srovnejte v ku konzoly upevnûné ke stûnû. K zaji tûní produktu pouïijte pevn provaz (není souãástí dodávky). UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. G PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zaji tûno bezpeãné pouïití produktu, v ka konzoly upevnûné na stûnû musí b t stejná jako v ka produktu. 0

13 ZADNÍ KRYT O USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ Plazmové televizory Přidržujte DRŽÁK KABELŮ rukama a podle obrázku na něj zatlačte. PŘÍAVA DRÎÁK KABELÒ Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pfiipojit dal í zafiízení, podívejte se do ãásti Pfiipojení externích zafiízení. Znovu nainstalujte DRÎÁK KABELÒ podle obrázku.

14 PŘÍAVA LCD televizory PŘÍAVA Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pfiipojit dal í zafiízení, postupujte podle pokynû v ãásti Pfiipojení externích zafiízení. Nainstalujte DRÎÁK KABELÒ podle obrázku. DRÎÁK KABELÒ Kabely spojte pomocí dodávané sponky. (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ Uchopte DRÎÁK KABELU obûma rukama a zatáhnûte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfiená ení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po kození nebo ke zranûní.

15 Pfiístroj lze umístit rûzn m zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. ZEMNùNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrick m proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokou ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. PŘÍAVA palcû palcû palcû palcû INPUT VOL MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz pfiíruãka k instalaci a nastavení volitelného naklápûcího drïáku na zeì). palcû palcû palcû palcû palcû

16 RS-C IN (CONTROL&SERVICE) R AUDIO VIDEO L/MONO PŘÍAVA Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. AV IN AV IN S-VIDEO PŘÍAVA Nástûnná zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) HDMI/DVI IN HDMI IN COMPONENT IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT PCMCIA CARD SLOT AV IN AV OUT PCMCIA CARD SLOT S-VIDEO EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDEO USB EJECT ANTENNA IN ANTENNA IN RS-C IN VIDEO AUDIO AV AV L/MONO AUDIO R VIDEO V Venkovní anténa Koaxiální kabel (75 ohmû) Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) RS-C IN - Při připojování antény dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí bronzového kabelu. PCMCIA CARD SLOT EJECT - 5V napájení antény pracuje pouze v digitálním režimu. (viz str. 0) HDMI/DVI IN HDMI IN Anténa UHF Zesilovaã signálu ANTENNA IN V VHF RS-C IN V oblastech se slab m signálem vy í kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu.

17 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. V části NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ jsou použity převážně obrázky pro plazmové modely TV. NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD Tento přístroj dokáže přijímat digitální bezdrátový EJECT a kabelový signál bez externího zařízení. Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zařízení, podívejte se na obrázek níže. PCMCIA CARD SLOT AV AV Pfiipojení pomocí komponentního kabelu ANTENNA IN RS-C IN ( ) Propojte v stupy videa (Y, PB, ) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTNÍ). VIDEO COMPONENT IN AUDIO NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Signál 80i/576i 80p/576p 70p/080i 080p Komponentní Ano Ano Ano Ne HDMI/ Ne Ano Ano Ano EJECT PCMCIA CARD SLOT AV AV ANTENNA IN RS-C IN VIDEO AUDIO 5

18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu HDMI PCMCIA CARD SLOT Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. EJECT ANTENNANA IN HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AV AV VIDEO AUDIO Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) COMPONENT IN C IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ VIDEO AUDIO Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI nebo HDMI. Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI AV AV PCMCIA CARD SLOT EJECT Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/ DVI IN typu jack ANTENNA na IN televizoru. HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AV AV Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) VIDEO COMPONENT IN AUDIO Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI. 6

19 Nastavení pfiehrávaãe DVD EJECT PCMCIA Pfiipojení pomocí komponentního CARD SLOT kabelu AV AV ANTENNA IN Propojte v stupy videa (Y, PB, ) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AUDIO 5 Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTNÍ). Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. COMPONENT IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Komponentní vstupy PCMCIA Chcete-li získat lep í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD CARD do SLOT komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB EJECT ANTENNA IN RS-C IN AV Y PB VIDEO AUDIO Videov stupy na pfiehrávaãi DVD Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr 7

20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart EJECT Propojte zásuvku PCMCIA scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou scart AV na CARD SLOT televizoru. ANTENNA IN Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. RS-C IN GITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN C) AUDIO (RGB/DVI) AV AV NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ! AV AV VIDEO Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. IN AUDIO AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) EO AUDIO Pfiipojení pomocí kabelu S-Video VIDEO S-VIDEO L R ANT IN Propojte v stup S-VIDEO na pfiehrávaãi DVD se vstupem S-Video na televizoru. OUTPUT SWITCH ANT OUT Propojte audio v stupy na pfiehrávaãi DVD se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. AV IN S-VIDEO Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. L/MONO AUDIO R Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. VIDEO 5 Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. 8 AV AV RS-C IN EJECT AV AV

21 VIDEO L/MONO AUDIO R Pfiipojení pomocí kabelu HDMI C IN VIDEO! AUDIO Propojte v stup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek AV AV torem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. PCMCIA CARD SLOT Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI nebo HDMI. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. POZNÁMKA G Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. G Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit v stupní rozli ení pfiimûfienû k jeho parametrûm. EJECT ANTENNAA IN HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ VLOŽENÍ MODULU CI - Pro zobrazení šifrovaných (placených) vysílání v režimu digitální televize. -Tato funkce není dostupná ve všech zemích. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/ Podle obrázku vložte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. TV ANTENNA IN RS-C IN (CONT VIDEO AUDIO Další informace najdete na str.. 9

22 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Nastavení videorekordéru Aby nedo lo k ru ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Při dlouhodobém použití formátu obrazu : mohou po stranách obrazovky zůstat zobrazeny pevné obrazy. (Pouze u plazmových televizorů) EJECT PCMCIA Pfiipojení pomocí CARD SLOT kabelu antény NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ ANTENNA IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO ANT OUT ANT IN S-VIDEO AUDIO OUTPUT SWITCH VIDEO Zástrčka externí antény Anténa L R Propojte zásuvku ANT OUT (V stup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTENNA IN na televizoru. AV AV Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru. VIDEO AUDIO Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslu n program pro pfiehrávání signálu videorekordéru na televizoru. 0

23 Pfiipojení pomocí kabelu scart EJECT RS-C IN VIDEO Propojte zásuvku PCMCIA scart na videorekordéru se zásuvk CARD SLOT ou scart AV na televizoru. ANTENNA IN RS-C IN VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video AUDIO rekordéru.) VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) NENT IN AUDIO AV AV! Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. Pfiipojení pomocí kabelu RCA AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) AV IN S-VIDEO VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce k videorekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. L/MONO AUDIO R VIDEO! POZNÁMKA S-VIDEO VIDEO L R ANT IN G Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. OUTPUT SWITCH ANT OUT

24 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu S-Video RS-C IN VIDEO Propojte v stup S-VIDEO na videorekordéru se vstupem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lep í. AUDIO S-VIDEO VIDEO OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT Propojte audio v stupy na videopfiehrávaãi se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. AV IN S-VIDEO NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ! VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA G Pokud jste souãasnû zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude moïné pfiijímat pouze signál S-VIDEO. AV IN NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU S-VIDEO Zvuk televize můžete odeslat do externího audiozařízení přes (optický) konektor digitálního zvukového výstupu. Připojte jeden konec optického kabelu do konektoru optického výstupu digitálního zvuku v televizoru. PCMCIA CARD SLOT EJECT Druhý konec optického kabelu připojte k optickému vstupu digitálního zvuku ve zvukovém zařízení. ANTENNA IN V menu AUDIO (Zvuk) nastavte možnost TV Speaker option Off (Reproduktor TV Vypnuto). ( G str.88). Přečtěte si návod k použití externího zvukového zařízení. L/MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO RS-C IN ERVICE) HDMI IN VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV UPOZORNùNÍ GDo optického výstupního portu se nedívejte. Laserový paprsek by vám mohl poškodit zrak.

25 NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V Videokamera Herní zafiízení AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO VIDEO L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. SpusÈte pfiíslu né externí zafiízení. Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení.

26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Nastavení pro poãítaã NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 5kolíkového kabelu D-sub PCMCIA CARD SLOT PCMCIA CARD SLOT Propojte v stup RGB z osobního poãítaãe se vstupním konektorem RGB (PC) typu jack na televizoru. Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte poãítaã a televizor. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu RGB. Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI Propojte výstup DVI počítače s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. EJECT PCMCIA CARD SLOT ANTENNA IN Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. EJECT PCMCIA CARD SLOT ANTENNA IN EJECT ANTENNA RS-C IN IN EJECT ANTENNA RS-C IN (CONTROL IN & SERVICE) VIDEO VIDEO RS-C IN (CONTROL & SERVICE) RS-C IN RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO RGB OUTPUT HDMI/DVI IN HDMI IN VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO AV AV RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO AV AV AUDIO AV AV AV AV Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI. DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G Pokud má počítač výstup DVI, ale nemá výstup HDMI, zvukový signál se musí připojit samostatně. G Pokud počítač nepodporuje funkci Auto DVI, bude potřeba nastavit výstupní rozlišení přiměřeně k jeho parametrům.

27 ! POZNÁMKA G Pokud se chcete těšit ze živého obrazu a zvuku, připojte osobní počítač k přístroji. G Nenechávejte na obrazovce po delší dobu stejný obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to možné. používejte spořič obrazovky. G Připojte osobní počítač ke vstupu RGB (PC) nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na přístroji a změňte jeho výstupní rozlišení podle nastavení přístroje. G Pokud používáte některá rozlišení, vertikální vzory, kontrast nebo jas, mohou se v režimu PC vyskytnout šumy obrazu. V takovém případě v režimu PC změňte rozlišení či obnovovací frekvenci, nebo v nabídce nastavte jas a kontrast tak, aby obraz byl čistý. Pokud nelze změnit obnovovací frekvenci grafické karty v osobním počítači, vyměňte ji nebo se poraďte s výrobcem. G Vstup RGB podporuje pouze samostatné horizontální a vertikální synchronizační impulsy v samostatných kanálech. G Pokud chcete dosáhnout nejvyšší kvality obrazu, doporučujeme v režimu PC používat rozlišen 60x768, 60Hz (LCD TV / Plazmové televizory o úhlopříčce 7 cm) / 0x768, 60Hz (Plazmové televizory o úhlopříčce 07 cm). G Připojte signálový kabel spojený s výstupem pro monitor osobního počítače ke vstupu RGB (PC/DTV) přístroje, nebo připojte signálový kabel spojený s výstupem HDMI počítače ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) v přístroji. G Propojte audio kabel z osobního počítače se vstupními audio konektory typu jack na televizoru. (Audio kabely nejsou součástí balení přístroje.) G Pokud používáte zvukovou kartu, nastavte podle přání zvuk počítače. G Tento přístroj využívá řešení VESA Plug and Play. Poskytuje data EDID systému počítače PC pomocí protokolu DDC. Při práci s tímto přístrojem se počítač nastavuje automaticky. G Protokol DDC je přednastaven pro režim RGB (analogové RGB), HDMI (digitální RGB). G Je-li to třeba, nastavte funkci Plug and Play. G Pokud grafická karta osobního počítače neposkytuje současně analogový i digitální výstup RGB, použijte pro zobrazení výstupu osobního počítače na přístroji pouze jeden ze vstupů RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN). G Pokud grafický adaptér počítače poskytuje analogový i digitální výstup RGB současně, nastavte přístroj na režim RGB nebo HDMI; (druhý režim bude přístrojem automaticky nastaven pro Plug and Play.) G Pokud použijete redukční kabel HDMI na DVI, nemusí podle grafického adaptéru pracovat režim DOS. G Pokud používáte příliš dlouhý kabel RGB-PC, mohou se na obrazovce objevit šumy. Doporučujeme používat kabel kratší než pět metrů. S takovým kabelem lze dosáhnout nejlepší kvality obrazu. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ 5

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD 26LC5* 32LC5* 37LC5* 42LC5* 26LC4* 32LC4* 37LC4* 42LC4* CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* LC* 7LC* LC* 6LC5* LC5* 7LC5* LC5* Plazmové televizory PC5* 50PC5* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk.

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory CHESKY CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* 6LB7* LB7* Plazmové televizory PC5* 50PC5* 50PB6* PC* 50PC* 60PC* Pfied pouïíváním va

Více

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD

Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD Česky Televizor LCD / Kombinovaná jednotka DVD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LG40** LG40** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165

Vaše uživatelský manuál LG 32LB2R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212165 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 7LF6* 7LY9* LF6* LY9* 7LF6* 7LY9* 5LF6* 5LY9* 7LF7* LF7* Plazmové televizory 50PF9* 60PF9* Pfied pouïíváním va eho zafiízení

Více

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775

Vaše uživatelský manuál LG 50PC5R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211775 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG70** 7LG70** 4LG70** 47LG70** 5LG70** Plazmové televizory 50PG70** 60PG70** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA*

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1RV* 42PC3RV* 42PC3RA* Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 6LCR* 7LCR* LCR* LC5R* 6LCR* LCR* LXR* LER* 7LER* LER* Plazmové televizory PCRV* PCRV* PCRA* Než si přečtete tuto příručku a začnete

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Plazmový televizor. Televizor LED LCD. Česky. 32LH70** Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto Česky Televizor LED LCD LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Plazmový televizor Televizory LCD MODELY LCD TV S Plazmové televizory 9LU0** 7LH70** LED PODSVÍCENÍM 50PS70** LU0** LF5** LH90** 60PS70** 9LU50** 7LF5**

Více

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny.

BEZPEÃNOSTNÍ POKYNY. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu. Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M8WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném

Více

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R*

Plazmov televizor. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizory LCD. Plazmové televizory 42PC1R* 42PC3R* 50PC1R* Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 7LCR* LCR* 7LC5R* LC5R* 7LCR* LCR* LBR* 7LBR* LBR* 7LBR* Plazmov televizor Plazmové televizory PCR* PCR* 50PCR* NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Televizory LCD. Plazmové televizory. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LG60** 7LG60** 4LG60** 4LG6** 47LG60** Plazmové televizory PG60** 4PG60** 50PG60** 50PG70** 60PG70** 50PG40** Pfied pouïíváním

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor LCD. Televizory LCD CHESKY

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor LCD. Televizory LCD CHESKY CHESKY Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LSD* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor Plazmový LCD televizor. Plazmové televizory. Televizory LCD. Česky Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LU0** LH50** LU0** 7LH50** 9LU50** LH50** LU50** 7LH50** 6LU50** LH70** 9LH0** 7LH70** LH0** LH70** 6LH0** 7LH70** LH0** LF5**

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163

Vaše uživatelský manuál LG 26LG4000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212163 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750

Vaše uživatelský manuál LG 42PG6000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211750 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R LCD TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODELS: 20LS3R * NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete televizor pouïívat, pfieãtûte si dodanou Information Manual (Informaãní pfiíruãku). Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití.

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Vaše uživatelský manuál LG 32LB76-ZD.AEU

Vaše uživatelský manuál LG 32LB76-ZD.AEU Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Vaše uživatelský manuál LG 37LF65-ZC.AEC

Vaše uživatelský manuál LG 37LF65-ZC.AEC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Televizor LCD. Plazmov televizor. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku).

Televizor LCD. Plazmov televizor. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Manual (Informaãní pfiíruãku). Televizor LCD 7LCRR * PCRR * LCRR * 50PCRR * NeÏ si pfieãtete tuto pfiíruãku a zaãnete televizor pouïívat, pfieãtûte si dodanou Information Manual (Informaãní pfiíruãku). Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití.

Více

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

PLAZMOVÁ TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA PLAZMOVÁ TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Dfiíve, neï zaãnete pouïívat televizor, peãlivû si prostudujte tuto uïivatelskou pfiíruãku. Uschovejte si ji pro pozdûj í pouïití. âíslo modelu a sériové ãíslo zafiízení.

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M2394D M2794D UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M94D M794D Pfied pouïitím tohoto produktu si pfieãtûte ãást Bezpeãnostní pokyny. UloÏte si CD s UÏivatelskou pfiíruãkou na dostupném místû pro budoucí pouïití. Informace na títku pfiedejte

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní

Vytáhněte LCD monitor opatrně z krabice a přesvědčte se, že je obsah dodávky kompletní LCD TFT M2002 OBSAH Bezpečnostní pokyny 1 Základní charakteristika 1 1. Vybalení 1 2. Montáž 2 3. Nastavení monitoru 2 4. Specifikace LCD monitoru 6 5. Řešení problémů 7 6. Dodatek 8 Bezpečnostní pokyny:

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M197WD M227WD M237WD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M97WD M7WD M7WD Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200

Vaše uživatelský manuál LG 37LH4000.BEU http://cs.yourpdfguides.com/dref/1256200 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR

2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR 2,4GHz/5,8 GHz LCD přijímač s DVR Návod k obsluze Výhody produktu: Možnost současného sledování a nahrávání Kompaktní design Široká oblast použití 1. Diagram produktu www.spyobchod.cz Stránka 1 Jednotlivé

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V

Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V DS-1718d Výklopný displej 17 s napájecím napětím 12V S přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA * 20LS1R MODELS: 15LS1R LC TV UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MOELS: 15LS1R * 20LS1R * Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R**

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LX2R** 26LX2R** 32LX1R** 26LX1R** LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: LXR** 6LXR** LXR** 6LXR** Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy

Více

Bezpeãnostní pokyny. Upozornûní. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu

Bezpeãnostní pokyny. Upozornûní. Bezpeãnostní opatfiení pfii instalaci produktu Bezpeãnostní pokyny Pfied pouïitím produktu si dûkladnû pfieãtûte tyto bezpeãnostní pokyny. Varování Upozornûní Pokud budete tuto varovnou zprávu ignorovat, mûïe dojít k váïnému zranûní, nehodû ãi úmrtí.

Více

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR

FULL HD stolní hodiny s kamerou p, IR FULL HD stolní hodiny s kamerou - 1080p, IR Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Trvalé napájení kamery přímo ze sítě Dobře ukrytá paměťová karta Profesionální zpracování, špičková kvalita www.spyobchod.cz

Více

Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38

Návod k LCD monitoru Yakumo 15 TFT TV 38 Návod k LCD monitoru Yakumo 15" TFT TV 38 Ovládání menu na předním panelu LCD monitoru Do hlavního menu se dostanete zmáčknutím tlačítka MENU na předním panelu monitoru. K pochybu v menu slouží šipky nahoru

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG100R

Vaše uživatelský manuál LG 42PG100R Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Televizor LCD / LED LCD TV

Televizor LCD / LED LCD TV Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Televizor LCD / LED LCD TV Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com Prodávaná samostatně Konzola

Více

1 2 3 4 5 6 7 Funkãní tlaãítka Stav Stisknutí tlaãítka Funkce Zapnutí Dlouze Vypnutí Vypnutí Krátce Zapnutí Zastaveno / pozastaveno Krátce Pfiehraje soubory. Pfiehrávání Krátce Pozastaví pfiehrávání. Pozastaveno

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R**

LCD TV. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA MODEL: 32LB1R** 37LB1R** 42LB1R** LCD UÎIVATELSKÁ P ÍUâKA MODEL: LB** 7LB** LB** Než si p ečtete tuto p íručku a začnete televizor používat, p ečt te si dodanou Information Manual (Informační p íručku). Uschovejte ji pro pozd jší použití.

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

Duo Cinema. Návod k obsluze

Duo Cinema. Návod k obsluze Duo Cinema Návod k obsluze Před prvním použitím si pečlivě prostudujte tento manuál. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Během přehrávání nemanipulujte s přístrojem. Pokud chcete přístroj přenášet, vyjměte z něj disk,

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor LCD. Televizory LCD 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* CHESKY

UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizor LCD. Televizory LCD 19LS4R* 22LS4R* 17LS5R* 20LS5R* CHESKY CHESKY Televizor LCD UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSR* LSR* 7LS5R* 0LS5R* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Uživatelská příručka CZ

Uživatelská příručka CZ Minix NEO U9-H Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO U9-H Minix NEO U9-H je výkonné multimediální centrum na bázi Android 6.0 Marshmallow s osmijádrovým procesorem a grafikou Mali

Více

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303

WinFast TV Pro 1920. Uživatelská příručka. Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 WinFast TV Pro 1920 Uživatelská příručka Uživatelská příručka pro WinFastTV Pro 1920 Verze A Listopad 2008 P/N: W05G0303 Copyright 2008 Leadtek Research Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL ARRIS VIP 1113

INSTALAČNÍ MANUÁL ARRIS VIP 1113 INSTALAČNÍ MANUÁL ARRIS VIP 1113 VIP1113M PŘEHLED Předek/Vršek Poloha na ležato STAV LED DIODY Zelené světlo: settop box je v provozu Dioda blikající zeleně a červeně: set-top box potvrzuje kliknutí na

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více