Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA"

Transkript

1 CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budeteli potřebovat servis.

2

3 ? Owner s manual P ÍSLU ENSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu enství. Pokud nûjaké pfiíslu enství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. Owner's Manual UÏivatelská pfiíruãka BACK DVR TEXT TV/RADIO INPUT MODE POWER TV D/A INPUT BRIGHT SIMPLINK INFO i LIVE TV VCR DVD SíÈov kabel Le ticí hadfiík SlouÏí s ãi tûní obrazovky. Tato funkce není dostupná u v ech modelû. Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku PŘÍSLUŠENSTVÍ UPDATE LIST SLEEP HOLD REVEAL INDEX Q.VIEW VOL MUTE FAV Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení. SUBTITLE RATIO I/II baterie Dálkov ovladaã Plazmové televizory stûnové vzpûry Tato funkce není dostupná u v ech modelû. - rouby s oky Tato funkce není dostupná u v ech modelû. LCD televizory (Pouze pro modely LCD TV o úhlopříčce 8 nebo 9 cm) Pouze /7LT7* televizní vzpûry stûnové vzpûry Tato funkce není dostupná u v ech modelû. rouby Tato funkce není dostupná u v ech modelû. spona na kabely SlouÏí k uspofiádání kabelû. Tato funkce není dostupná u v ech modelû. DrÏák kabelû rouby pro podstavec (G str.9) -šroub (G str.9)

4 OBSAH OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ... PŘÍAVA Nabídka Home (Hlavní nabídka)... OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU... 5 INFORMACE O ZADNÍM PANELU... 7 RozloÏení podstavce... 9 PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU (Pouze model /7LT7*)...9 PŘIPEVNĚNÍ TELEVIZORU NA ZEĎ... 0 ZADNÍ KRYT O USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ.. Instalace s podstavcem na stolku... MontáÏ na zeì: Horizontální instalace... Pfiipojení antény... NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD... 5 Nastavení pfiehrávaãe DVD... 7 VLOŽENÍ MODULU CI... 9 Nastavení videorekordéru... 0 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V... Nastavení poãítaãe... - Nastavení obrazovky pro režim počítače. 7 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR OGRAMŮ Funkce tlaãítek na dálkovém ovladaãi... Zapínání televizoru... Volba programu... Nastavení hlasitosti... V bûr a nastavení nabídek OSD... 5 Automatické ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 6 Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 7 Úprava programu (V DIGITÁLNÍM REŽIMU) V ANTENNA POWER (Napájení antény) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 0 Booster (=Posilovaã) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 0 SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... Diagnostics (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... CI Information (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... Automatické ladûní programû (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 5 Doladûní (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 6 Pfiifiazení názvu stanice (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 6 Úprava programu (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 7 Zobrazení seznamu programû... 9 Označení vstupů SIMPLINK... 5 DVR (Digitální videorekordér) Režim TimeShift Mode (Pozastavení a přehrání živé televize)... 5 okamžité nahrávání Manuální nahrávání Seznamu nahraných pořadů Plán... 6 Kvalita nahrávání Formátovat pevný disk EPG (Elektronický průvodce pořady) (V DIGITÁLNÍM REŽIMU) Zapnutí / vypnutí EPG Výběr programu Funkce tlačítek v režimu průvodce NOW/NEXT (Nyní/Další) Funkce tlačítek v režimu osmidenního průvodce Funkce tlačítek v režimu změny data Funkce tlačítek v poli rozšířeného popisu.. 69 Místní nabídka nahrávání...70 Místní nabídka kolize...70 NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMĚRU STRAN) 7 P6EDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Režim obrazu-přednastavený Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé) /Medium(Střední)/Cool (Studené))...7 RUČNÍ ÚAVA OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský Barevný tón-uživatelský...76

5 XD-TECHNOLOGIE VYLEPŠENÍ OBRAZU. 77 Ukázka XD Advanced-Cinema (Pokročilé kino) ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL (OČILÁ ÚROVEŇ ČERNÉ (TMAVÉ)) PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU). 8 Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu) ÚSPORNÝ OBRAZOVÝ REŽIM VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ RODIČOVSKÝ ZÁMEK A KLASIFIKACE Nastavení hesla a zamknutí systému RODIČOVSKÝ ZÁMEK OBSAH NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI 8 PŘEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU- SOUND MODE (REŽIM ZVUKU) ÚAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UŽIVATELSKÝ REŽIM Nastavení vyváïení NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REODUKTORŮ TELEVIZORU VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU I/II - Stereo / duální pfiíjem (Pouze v analogovém režimu) Pfiíjem NICAM (Pouze v analogovém režimu) V bûr v stupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/země nabídky na obrazovce. 9 LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU) NASTAVENÍ ČASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text) Nejlep í teletext (TOP Text) Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu DIGITÁLNÍ TELETEXT TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUŽBY TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUŽBĚ DODATKY ŘEŠENÍ OBLÉMŮ ÚdrÏba Technické údaje OGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Kód IR Nastavení externího fiídícího zafiízení

6 PŘÍAVA Nabídka Home (Hlavní nabídka) Nabídka slouží jako průvodce obsahem. Z nabídky Home (Hlavní nabídka) lze přistupovat do nabídek Recorded (Zaznamenané), Manual Recording (Manuální nahrávání), Schedule List (Plán nahrávání) a TV Menu (Menu televize). PŘÍAVA INPUT D/A TV/RADIO INPUT SIMPLINK POWER TEXT BRIGHT INFO i MODE TV DVD VCR LIVE TV Domů Volné místo Zobrazuje zbývající dobu nahrávání pro analogový vstup. (Analog TV, AV,AV, AV) BACK DVR Nahrávaná TV Průvodce poř ady Zobrazuje zbývající dobu nahrávání pro pouze pro vstup DTV. Digitální videorekordér p.5 EPG p.67 Plán Ruční nahrávání VOL FAV MUTE Nabídka TV Nastavení televize p.5

7 OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU A A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Pokud je váš přístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otřete přístroj lešticím hadříkem. Plazmové televizory PŘÍAVA Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. INPUT VOL INPUT VOL INPUT VOL Tlaãítko POWER Tlaãítko INPUT (Vstup) Tlaãítko (Nabídka) Tlaãítk o Tlaãítko VOLUME Tlaãítko O- GRAMME 5

8 PŘÍAVA PŘÍAVA LCD televizory Tlaãítko OGRAMME VOL Tlaãítko VOLUME INPUT /I Tlaãítko Tlaãítko (Nabídka) Tlaãítko INPUT (Vstup) Tlaãítko POWER "Inteligentní oko" Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 6

9 RS-C IN (CONTROL&SERVICE) R AUDIO VIDEO L/MONO INFORMACE O ZADNÍM PANELU A Toto je schematické znázornění zadního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Plazmové televizory AV IN AV IN S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO USB L/MONO AUDIO R AV IN S-VIDEO Vstup S-Video Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. L/MONO AUDIO R Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. VIDEO PŘÍAVA 9 VIDEO PCMCIA ARD SLOT EJECT PCMCIA CARD SLOT HDMI/DVI IN HDMI IN ANTENNA IN COMPONENT IN EJECT ANTENNA IN RS-C IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT VIDEO HDMI/DVI IN HDMI IN AV IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AUDIO AV AV OUT AV VIDEO RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO AV AV Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. OPTICKÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. Vstup antény K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup zvuku RGB/DVI K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru počítače/dtv (pouze zvuk). Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. 5 Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. 7

10 PŘÍAVA PŘÍAVA LCD televizory LT7* AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN Vstup S-Video Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. L/MONO AUDIO R S-VIDEO Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. VIDEO S-VIDEO 7LT7* LT7* L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN S-VIDEO S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-V AV IN AV IN 9 PCMCIA ARD SLOT EJECT ANTENNA IN PCMCIA CARD SLOT PCMCIA CARD SLOT EJECT ANTENNA IN RS-C IN ANTENNA IN PCMCIA CARD SLOT RS-C IN EJECT RS-C ANTENNA IN IN HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV AV AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AV AV DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB(PC) RGB IN AUDIO (RGB/DVI) AV AV VIDEO VIDEO AUDIO AUDIO VIDEO AUDIO VIDEO COMPONENT IN AUDIO Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. OPTICKÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. Vstup antény K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup zvuku RGB/DVI K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru počítače/dtv (pouze zvuk). Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání.

11 RozloÏení podstavce (Pouze pro modely LCD TV o úhlopříčce 8 nebo 9 cm) Opatrně umístěte přístroj čelní stranou dolů na měkký povrch, aby nedošlo k poškození obrazovky. Podle obrázku připojte k přístroji podstavec. PŘÍAVA Bezpečně zašroubujte čtyři šrouby do otvorů na zadní straně přístroje. PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU (Pouze model /7LT7*) Televizor musí být připojen ke stolu, aby nemohl být přetažen vpřed nebo vzad a způsobit zranění nebo poškození výrobku. Používejte pouze přiložený šroub. Stojan -šroub Stůl! VAROVÁNÍ G Abyste předešli pádu televizoru, měl by televizor být pevně přimontován k podlaze nebo zdi podle pokynů pro instalaci. Naklánění, otřásání nebo houpání se strojem může způsobit úraz. 9

12 PŘÍAVA PŘIPEVNĚNÍ TELEVIZORU NA ZEĎ (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) PŘÍAVA Umístûte televizor blízko ke zdi, aby nespadl, kdyï na nûj zatlaãíte zepfiedu. Následující pokyny slouïí k bezpeãné montáïi produktu na stûnu, aby nespadl, kdyï za nûj zatáhnete smûrem dopfiedu. Zabrání pádu produktu a následnému poranûní osob. Také zabrání po kození produktu zpûsobenému pádem. Nedovolte dûtem, aby lezly po televizoru nebo aby se na nûj vû ely. nebo Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Pokud má vá produkt pfied vloïením rouby v pozici roubû s okem, vytáhnûte je.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby (nutno pofiídit samostatnû) ke stûnû. Srovnejte v ku konzoly upevnûné ke stûnû. K zaji tûní produktu pouïijte pevn provaz (není souãástí dodávky). UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. G PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zaji tûno bezpeãné pouïití produktu, v ka konzoly upevnûné na stûnû musí b t stejná jako v ka produktu. 0

13 ZADNÍ KRYT O USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ Plazmové televizory Přidržujte DRŽÁK KABELŮ rukama a podle obrázku na něj zatlačte. PŘÍAVA DRÎÁK KABELÒ Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pfiipojit dal í zafiízení, podívejte se do ãásti Pfiipojení externích zafiízení. Znovu nainstalujte DRÎÁK KABELÒ podle obrázku.

14 PŘÍAVA LCD televizory PŘÍAVA Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pfiipojit dal í zafiízení, postupujte podle pokynû v ãásti Pfiipojení externích zafiízení. Nainstalujte DRÎÁK KABELÒ podle obrázku. DRÎÁK KABELÒ Kabely spojte pomocí dodávané sponky. (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ Uchopte DRÎÁK KABELU obûma rukama a zatáhnûte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfiená ení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po kození nebo ke zranûní.

15 Pfiístroj lze umístit rûzn m zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. ZEMNùNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrick m proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokou ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. PŘÍAVA palcû palcû palcû palcû INPUT VOL MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz pfiíruãka k instalaci a nastavení volitelného naklápûcího drïáku na zeì). palcû palcû palcû palcû palcû

16 RS-C IN (CONTROL&SERVICE) R AUDIO VIDEO L/MONO PŘÍAVA Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. AV IN AV IN S-VIDEO PŘÍAVA Nástûnná zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) HDMI/DVI IN HDMI IN COMPONENT IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT PCMCIA CARD SLOT AV IN AV OUT PCMCIA CARD SLOT S-VIDEO EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDEO USB EJECT ANTENNA IN ANTENNA IN RS-C IN VIDEO AUDIO AV AV L/MONO AUDIO R VIDEO V Venkovní anténa Koaxiální kabel (75 ohmû) Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) RS-C IN - Při připojování antény dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí bronzového kabelu. PCMCIA CARD SLOT EJECT - 5V napájení antény pracuje pouze v digitálním režimu. (viz str. 0) HDMI/DVI IN HDMI IN Anténa UHF Zesilovaã signálu ANTENNA IN V VHF RS-C IN V oblastech se slab m signálem vy í kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu.

17 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. V části NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ jsou použity převážně obrázky pro plazmové modely TV. NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD Tento přístroj dokáže přijímat digitální bezdrátový EJECT a kabelový signál bez externího zařízení. Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zařízení, podívejte se na obrázek níže. PCMCIA CARD SLOT AV AV Pfiipojení pomocí komponentního kabelu ANTENNA IN RS-C IN ( ) Propojte v stupy videa (Y, PB, ) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTNÍ). VIDEO COMPONENT IN AUDIO NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Signál 80i/576i 80p/576p 70p/080i 080p Komponentní Ano Ano Ano Ne HDMI/ Ne Ano Ano Ano EJECT PCMCIA CARD SLOT AV AV ANTENNA IN RS-C IN VIDEO AUDIO 5

18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu HDMI PCMCIA CARD SLOT Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. EJECT ANTENNANA IN HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AV AV VIDEO AUDIO Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) COMPONENT IN C IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ VIDEO AUDIO Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI nebo HDMI. Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI AV AV PCMCIA CARD SLOT EJECT Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/ DVI IN typu jack ANTENNA na IN televizoru. HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AV AV Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) VIDEO COMPONENT IN AUDIO Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI. 6

19 Nastavení pfiehrávaãe DVD EJECT PCMCIA Pfiipojení pomocí komponentního CARD SLOT kabelu AV AV ANTENNA IN Propojte v stupy videa (Y, PB, ) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AUDIO 5 Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTNÍ). Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. COMPONENT IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Komponentní vstupy PCMCIA Chcete-li získat lep í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD CARD do SLOT komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB EJECT ANTENNA IN RS-C IN AV Y PB VIDEO AUDIO Videov stupy na pfiehrávaãi DVD Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr 7

20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart EJECT Propojte zásuvku PCMCIA scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou scart AV na CARD SLOT televizoru. ANTENNA IN Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. RS-C IN GITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN C) AUDIO (RGB/DVI) AV AV NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ! AV AV VIDEO Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. IN AUDIO AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) EO AUDIO Pfiipojení pomocí kabelu S-Video VIDEO S-VIDEO L R ANT IN Propojte v stup S-VIDEO na pfiehrávaãi DVD se vstupem S-Video na televizoru. OUTPUT SWITCH ANT OUT Propojte audio v stupy na pfiehrávaãi DVD se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. AV IN S-VIDEO Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. L/MONO AUDIO R Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. VIDEO 5 Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. 8 AV AV RS-C IN EJECT AV AV

21 VIDEO L/MONO AUDIO R Pfiipojení pomocí kabelu HDMI C IN VIDEO! AUDIO Propojte v stup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek AV AV torem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. PCMCIA CARD SLOT Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI nebo HDMI. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. POZNÁMKA G Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. G Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit v stupní rozli ení pfiimûfienû k jeho parametrûm. EJECT ANTENNAA IN HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ VLOŽENÍ MODULU CI - Pro zobrazení šifrovaných (placených) vysílání v režimu digitální televize. -Tato funkce není dostupná ve všech zemích. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/ Podle obrázku vložte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. TV ANTENNA IN RS-C IN (CONT VIDEO AUDIO Další informace najdete na str.. 9

22 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Nastavení videorekordéru Aby nedo lo k ru ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Při dlouhodobém použití formátu obrazu : mohou po stranách obrazovky zůstat zobrazeny pevné obrazy. (Pouze u plazmových televizorů) EJECT PCMCIA Pfiipojení pomocí CARD SLOT kabelu antény NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ ANTENNA IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO ANT OUT ANT IN S-VIDEO AUDIO OUTPUT SWITCH VIDEO Zástrčka externí antény Anténa L R Propojte zásuvku ANT OUT (V stup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTENNA IN na televizoru. AV AV Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru. VIDEO AUDIO Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslu n program pro pfiehrávání signálu videorekordéru na televizoru. 0

23 Pfiipojení pomocí kabelu scart EJECT RS-C IN VIDEO Propojte zásuvku PCMCIA scart na videorekordéru se zásuvk CARD SLOT ou scart AV na televizoru. ANTENNA IN RS-C IN VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video AUDIO rekordéru.) VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) NENT IN AUDIO AV AV! Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. Pfiipojení pomocí kabelu RCA AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) AV IN S-VIDEO VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce k videorekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. L/MONO AUDIO R VIDEO! POZNÁMKA S-VIDEO VIDEO L R ANT IN G Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. OUTPUT SWITCH ANT OUT

24 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu S-Video RS-C IN VIDEO Propojte v stup S-VIDEO na videorekordéru se vstupem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lep í. AUDIO S-VIDEO VIDEO OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT Propojte audio v stupy na videopfiehrávaãi se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. AV IN S-VIDEO NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ! VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA G Pokud jste souãasnû zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude moïné pfiijímat pouze signál S-VIDEO. AV IN NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU S-VIDEO Zvuk televize můžete odeslat do externího audiozařízení přes (optický) konektor digitálního zvukového výstupu. Připojte jeden konec optického kabelu do konektoru optického výstupu digitálního zvuku v televizoru. PCMCIA CARD SLOT EJECT Druhý konec optického kabelu připojte k optickému vstupu digitálního zvuku ve zvukovém zařízení. ANTENNA IN V menu AUDIO (Zvuk) nastavte možnost TV Speaker option Off (Reproduktor TV Vypnuto). ( G str.88). Přečtěte si návod k použití externího zvukového zařízení. L/MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO RS-C IN ERVICE) HDMI IN VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV UPOZORNùNÍ GDo optického výstupního portu se nedívejte. Laserový paprsek by vám mohl poškodit zrak.

25 NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V Videokamera Herní zafiízení AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO VIDEO L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. SpusÈte pfiíslu né externí zafiízení. Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení.

26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Nastavení pro poãítaã NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 5kolíkového kabelu D-sub PCMCIA CARD SLOT PCMCIA CARD SLOT Propojte v stup RGB z osobního poãítaãe se vstupním konektorem RGB (PC) typu jack na televizoru. Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte poãítaã a televizor. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu RGB. Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI Propojte výstup DVI počítače s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. EJECT PCMCIA CARD SLOT ANTENNA IN Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. EJECT PCMCIA CARD SLOT ANTENNA IN EJECT ANTENNA RS-C IN IN EJECT ANTENNA RS-C IN (CONTROL IN & SERVICE) VIDEO VIDEO RS-C IN (CONTROL & SERVICE) RS-C IN RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO RGB OUTPUT HDMI/DVI IN HDMI IN VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO AV AV RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO AV AV AUDIO AV AV AV AV Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI. DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G Pokud má počítač výstup DVI, ale nemá výstup HDMI, zvukový signál se musí připojit samostatně. G Pokud počítač nepodporuje funkci Auto DVI, bude potřeba nastavit výstupní rozlišení přiměřeně k jeho parametrům.

27 ! POZNÁMKA G Pokud se chcete těšit ze živého obrazu a zvuku, připojte osobní počítač k přístroji. G Nenechávejte na obrazovce po delší dobu stejný obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to možné. používejte spořič obrazovky. G Připojte osobní počítač ke vstupu RGB (PC) nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na přístroji a změňte jeho výstupní rozlišení podle nastavení přístroje. G Pokud používáte některá rozlišení, vertikální vzory, kontrast nebo jas, mohou se v režimu PC vyskytnout šumy obrazu. V takovém případě v režimu PC změňte rozlišení či obnovovací frekvenci, nebo v nabídce nastavte jas a kontrast tak, aby obraz byl čistý. Pokud nelze změnit obnovovací frekvenci grafické karty v osobním počítači, vyměňte ji nebo se poraďte s výrobcem. G Vstup RGB podporuje pouze samostatné horizontální a vertikální synchronizační impulsy v samostatných kanálech. G Pokud chcete dosáhnout nejvyšší kvality obrazu, doporučujeme v režimu PC používat rozlišen 60x768, 60Hz (LCD TV / Plazmové televizory o úhlopříčce 7 cm) / 0x768, 60Hz (Plazmové televizory o úhlopříčce 07 cm). G Připojte signálový kabel spojený s výstupem pro monitor osobního počítače ke vstupu RGB (PC/DTV) přístroje, nebo připojte signálový kabel spojený s výstupem HDMI počítače ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) v přístroji. G Propojte audio kabel z osobního počítače se vstupními audio konektory typu jack na televizoru. (Audio kabely nejsou součástí balení přístroje.) G Pokud používáte zvukovou kartu, nastavte podle přání zvuk počítače. G Tento přístroj využívá řešení VESA Plug and Play. Poskytuje data EDID systému počítače PC pomocí protokolu DDC. Při práci s tímto přístrojem se počítač nastavuje automaticky. G Protokol DDC je přednastaven pro režim RGB (analogové RGB), HDMI (digitální RGB). G Je-li to třeba, nastavte funkci Plug and Play. G Pokud grafická karta osobního počítače neposkytuje současně analogový i digitální výstup RGB, použijte pro zobrazení výstupu osobního počítače na přístroji pouze jeden ze vstupů RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN). G Pokud grafický adaptér počítače poskytuje analogový i digitální výstup RGB současně, nastavte přístroj na režim RGB nebo HDMI; (druhý režim bude přístrojem automaticky nastaven pro Plug and Play.) G Pokud použijete redukční kabel HDMI na DVI, nemusí podle grafického adaptéru pracovat režim DOS. G Pokud používáte příliš dlouhý kabel RGB-PC, mohou se na obrazovce objevit šumy. Doporučujeme používat kabel kratší než pět metrů. S takovým kabelem lze dosáhnout nejlepší kvality obrazu. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ 5

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více