Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA"

Transkript

1 CHESKY Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD LT7* 7LT7* LT7* Plazmové televizory PT8* 50PT8* Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budeteli potřebovat servis.

2

3 ? Owner s manual P ÍSLU ENSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu enství. Pokud nûjaké pfiíslu enství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. Owner's Manual UÏivatelská pfiíruãka BACK DVR TEXT TV/RADIO INPUT MODE POWER TV D/A INPUT BRIGHT SIMPLINK INFO i LIVE TV VCR DVD SíÈov kabel Le ticí hadfiík SlouÏí s ãi tûní obrazovky. Tato funkce není dostupná u v ech modelû. Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku PŘÍSLUŠENSTVÍ UPDATE LIST SLEEP HOLD REVEAL INDEX Q.VIEW VOL MUTE FAV Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení. SUBTITLE RATIO I/II baterie Dálkov ovladaã Plazmové televizory stûnové vzpûry Tato funkce není dostupná u v ech modelû. - rouby s oky Tato funkce není dostupná u v ech modelû. LCD televizory (Pouze pro modely LCD TV o úhlopříčce 8 nebo 9 cm) Pouze /7LT7* televizní vzpûry stûnové vzpûry Tato funkce není dostupná u v ech modelû. rouby Tato funkce není dostupná u v ech modelû. spona na kabely SlouÏí k uspofiádání kabelû. Tato funkce není dostupná u v ech modelû. DrÏák kabelû rouby pro podstavec (G str.9) -šroub (G str.9)

4 OBSAH OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ... PŘÍAVA Nabídka Home (Hlavní nabídka)... OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU... 5 INFORMACE O ZADNÍM PANELU... 7 RozloÏení podstavce... 9 PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU (Pouze model /7LT7*)...9 PŘIPEVNĚNÍ TELEVIZORU NA ZEĎ... 0 ZADNÍ KRYT O USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ.. Instalace s podstavcem na stolku... MontáÏ na zeì: Horizontální instalace... Pfiipojení antény... NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD... 5 Nastavení pfiehrávaãe DVD... 7 VLOŽENÍ MODULU CI... 9 Nastavení videorekordéru... 0 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V... Nastavení poãítaãe... - Nastavení obrazovky pro režim počítače. 7 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR OGRAMŮ Funkce tlaãítek na dálkovém ovladaãi... Zapínání televizoru... Volba programu... Nastavení hlasitosti... V bûr a nastavení nabídek OSD... 5 Automatické ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 6 Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 7 Úprava programu (V DIGITÁLNÍM REŽIMU) V ANTENNA POWER (Napájení antény) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 0 Booster (=Posilovaã) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 0 SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... Diagnostics (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... CI Information (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... Automatické ladûní programû (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 5 Doladûní (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 6 Pfiifiazení názvu stanice (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 6 Úprava programu (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 7 Zobrazení seznamu programû... 9 Označení vstupů SIMPLINK... 5 DVR (Digitální videorekordér) Režim TimeShift Mode (Pozastavení a přehrání živé televize)... 5 okamžité nahrávání Manuální nahrávání Seznamu nahraných pořadů Plán... 6 Kvalita nahrávání Formátovat pevný disk EPG (Elektronický průvodce pořady) (V DIGITÁLNÍM REŽIMU) Zapnutí / vypnutí EPG Výběr programu Funkce tlačítek v režimu průvodce NOW/NEXT (Nyní/Další) Funkce tlačítek v režimu osmidenního průvodce Funkce tlačítek v režimu změny data Funkce tlačítek v poli rozšířeného popisu.. 69 Místní nabídka nahrávání...70 Místní nabídka kolize...70 NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMĚRU STRAN) 7 P6EDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Režim obrazu-přednastavený Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé) /Medium(Střední)/Cool (Studené))...7 RUČNÍ ÚAVA OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský Barevný tón-uživatelský...76

5 XD-TECHNOLOGIE VYLEPŠENÍ OBRAZU. 77 Ukázka XD Advanced-Cinema (Pokročilé kino) ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL (OČILÁ ÚROVEŇ ČERNÉ (TMAVÉ)) PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU). 8 Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu) ÚSPORNÝ OBRAZOVÝ REŽIM VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ RODIČOVSKÝ ZÁMEK A KLASIFIKACE Nastavení hesla a zamknutí systému RODIČOVSKÝ ZÁMEK OBSAH NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI 8 PŘEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU- SOUND MODE (REŽIM ZVUKU) ÚAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UŽIVATELSKÝ REŽIM Nastavení vyváïení NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REODUKTORŮ TELEVIZORU VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU I/II - Stereo / duální pfiíjem (Pouze v analogovém režimu) Pfiíjem NICAM (Pouze v analogovém režimu) V bûr v stupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/země nabídky na obrazovce. 9 LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU) NASTAVENÍ ČASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text) Nejlep í teletext (TOP Text) Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu DIGITÁLNÍ TELETEXT TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUŽBY TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUŽBĚ DODATKY ŘEŠENÍ OBLÉMŮ ÚdrÏba Technické údaje OGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE Kód IR Nastavení externího fiídícího zafiízení

6 PŘÍAVA Nabídka Home (Hlavní nabídka) Nabídka slouží jako průvodce obsahem. Z nabídky Home (Hlavní nabídka) lze přistupovat do nabídek Recorded (Zaznamenané), Manual Recording (Manuální nahrávání), Schedule List (Plán nahrávání) a TV Menu (Menu televize). PŘÍAVA INPUT D/A TV/RADIO INPUT SIMPLINK POWER TEXT BRIGHT INFO i MODE TV DVD VCR LIVE TV Domů Volné místo Zobrazuje zbývající dobu nahrávání pro analogový vstup. (Analog TV, AV,AV, AV) BACK DVR Nahrávaná TV Průvodce poř ady Zobrazuje zbývající dobu nahrávání pro pouze pro vstup DTV. Digitální videorekordér p.5 EPG p.67 Plán Ruční nahrávání VOL FAV MUTE Nabídka TV Nastavení televize p.5

7 OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU A A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Pokud je váš přístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otřete přístroj lešticím hadříkem. Plazmové televizory PŘÍAVA Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. INPUT VOL INPUT VOL INPUT VOL Tlaãítko POWER Tlaãítko INPUT (Vstup) Tlaãítko (Nabídka) Tlaãítk o Tlaãítko VOLUME Tlaãítko O- GRAMME 5

8 PŘÍAVA PŘÍAVA LCD televizory Tlaãítko OGRAMME VOL Tlaãítko VOLUME INPUT /I Tlaãítko Tlaãítko (Nabídka) Tlaãítko INPUT (Vstup) Tlaãítko POWER "Inteligentní oko" Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 6

9 RS-C IN (CONTROL&SERVICE) R AUDIO VIDEO L/MONO INFORMACE O ZADNÍM PANELU A Toto je schematické znázornění zadního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Plazmové televizory AV IN AV IN S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO USB L/MONO AUDIO R AV IN S-VIDEO Vstup S-Video Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. L/MONO AUDIO R Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. VIDEO PŘÍAVA 9 VIDEO PCMCIA ARD SLOT EJECT PCMCIA CARD SLOT HDMI/DVI IN HDMI IN ANTENNA IN COMPONENT IN EJECT ANTENNA IN RS-C IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT VIDEO HDMI/DVI IN HDMI IN AV IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AUDIO AV AV OUT AV VIDEO RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO AV AV Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. OPTICKÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. Vstup antény K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup zvuku RGB/DVI K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru počítače/dtv (pouze zvuk). Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. 5 Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. 7

10 PŘÍAVA PŘÍAVA LCD televizory LT7* AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN Vstup S-Video Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. L/MONO AUDIO R S-VIDEO Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. VIDEO S-VIDEO 7LT7* LT7* L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN S-VIDEO S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-V AV IN AV IN 9 PCMCIA ARD SLOT EJECT ANTENNA IN PCMCIA CARD SLOT PCMCIA CARD SLOT EJECT ANTENNA IN RS-C IN ANTENNA IN PCMCIA CARD SLOT RS-C IN EJECT RS-C ANTENNA IN IN HDMI/DVI IN HDMI IN AV AV AV AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) AV AV DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB(PC) RGB IN AUDIO (RGB/DVI) AV AV VIDEO VIDEO AUDIO AUDIO VIDEO AUDIO VIDEO COMPONENT IN AUDIO Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. OPTICKÝ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. Vstup antény K této zásuvce typu jack připojte anténu bezdrátového signálu Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup zvuku RGB/DVI K příslušnému vstupnímu portu připojte výstup monitoru počítače/dtv (pouze zvuk). Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání.

11 RozloÏení podstavce (Pouze pro modely LCD TV o úhlopříčce 8 nebo 9 cm) Opatrně umístěte přístroj čelní stranou dolů na měkký povrch, aby nedošlo k poškození obrazovky. Podle obrázku připojte k přístroji podstavec. PŘÍAVA Bezpečně zašroubujte čtyři šrouby do otvorů na zadní straně přístroje. PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU (Pouze model /7LT7*) Televizor musí být připojen ke stolu, aby nemohl být přetažen vpřed nebo vzad a způsobit zranění nebo poškození výrobku. Používejte pouze přiložený šroub. Stojan -šroub Stůl! VAROVÁNÍ G Abyste předešli pádu televizoru, měl by televizor být pevně přimontován k podlaze nebo zdi podle pokynů pro instalaci. Naklánění, otřásání nebo houpání se strojem může způsobit úraz. 9

12 PŘÍAVA PŘIPEVNĚNÍ TELEVIZORU NA ZEĎ (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) PŘÍAVA Umístûte televizor blízko ke zdi, aby nespadl, kdyï na nûj zatlaãíte zepfiedu. Následující pokyny slouïí k bezpeãné montáïi produktu na stûnu, aby nespadl, kdyï za nûj zatáhnete smûrem dopfiedu. Zabrání pádu produktu a následnému poranûní osob. Také zabrání po kození produktu zpûsobenému pádem. Nedovolte dûtem, aby lezly po televizoru nebo aby se na nûj vû ely. nebo Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Pokud má vá produkt pfied vloïením rouby v pozici roubû s okem, vytáhnûte je.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby (nutno pofiídit samostatnû) ke stûnû. Srovnejte v ku konzoly upevnûné ke stûnû. K zaji tûní produktu pouïijte pevn provaz (není souãástí dodávky). UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. G PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zaji tûno bezpeãné pouïití produktu, v ka konzoly upevnûné na stûnû musí b t stejná jako v ka produktu. 0

13 ZADNÍ KRYT O USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ Plazmové televizory Přidržujte DRŽÁK KABELŮ rukama a podle obrázku na něj zatlačte. PŘÍAVA DRÎÁK KABELÒ Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pfiipojit dal í zafiízení, podívejte se do ãásti Pfiipojení externích zafiízení. Znovu nainstalujte DRÎÁK KABELÒ podle obrázku.

14 PŘÍAVA LCD televizory PŘÍAVA Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pfiipojit dal í zafiízení, postupujte podle pokynû v ãásti Pfiipojení externích zafiízení. Nainstalujte DRÎÁK KABELÒ podle obrázku. DRÎÁK KABELÒ Kabely spojte pomocí dodávané sponky. (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ Uchopte DRÎÁK KABELU obûma rukama a zatáhnûte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfiená ení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po kození nebo ke zranûní.

15 Pfiístroj lze umístit rûzn m zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. ZEMNùNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrick m proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokou ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. PŘÍAVA palcû palcû palcû palcû INPUT VOL MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. Podrobné pokyny k instalaci získáte u svého prodejce (viz pfiíruãka k instalaci a nastavení volitelného naklápûcího drïáku na zeì). palcû palcû palcû palcû palcû

16 RS-C IN (CONTROL&SERVICE) R AUDIO VIDEO L/MONO PŘÍAVA Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. AV IN AV IN S-VIDEO PŘÍAVA Nástûnná zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) HDMI/DVI IN HDMI IN COMPONENT IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT PCMCIA CARD SLOT AV IN AV OUT PCMCIA CARD SLOT S-VIDEO EJECT HDMI/DVI IN HDMI IN L/MONO AUDIO R VIDEO USB EJECT ANTENNA IN ANTENNA IN RS-C IN VIDEO AUDIO AV AV L/MONO AUDIO R VIDEO V Venkovní anténa Koaxiální kabel (75 ohmû) Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) RS-C IN - Při připojování antény dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí bronzového kabelu. PCMCIA CARD SLOT EJECT - 5V napájení antény pracuje pouze v digitálním režimu. (viz str. 0) HDMI/DVI IN HDMI IN Anténa UHF Zesilovaã signálu ANTENNA IN V VHF RS-C IN V oblastech se slab m signálem vy í kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu.

17 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. V části NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ jsou použity převážně obrázky pro plazmové modely TV. NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD Tento přístroj dokáže přijímat digitální bezdrátový EJECT a kabelový signál bez externího zařízení. Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zařízení, podívejte se na obrázek níže. PCMCIA CARD SLOT AV AV Pfiipojení pomocí komponentního kabelu ANTENNA IN RS-C IN ( ) Propojte v stupy videa (Y, PB, ) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTNÍ). VIDEO COMPONENT IN AUDIO NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Signál 80i/576i 80p/576p 70p/080i 080p Komponentní Ano Ano Ano Ne HDMI/ Ne Ano Ano Ano EJECT PCMCIA CARD SLOT AV AV ANTENNA IN RS-C IN VIDEO AUDIO 5

18 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu HDMI PCMCIA CARD SLOT Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. EJECT ANTENNANA IN HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AV AV VIDEO AUDIO Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) COMPONENT IN C IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ VIDEO AUDIO Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI nebo HDMI. Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI AV AV PCMCIA CARD SLOT EJECT Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/ DVI IN typu jack ANTENNA na IN televizoru. HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AV AV Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) VIDEO COMPONENT IN AUDIO Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI. 6

19 Nastavení pfiehrávaãe DVD EJECT PCMCIA Pfiipojení pomocí komponentního CARD SLOT kabelu AV AV ANTENNA IN Propojte v stupy videa (Y, PB, ) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) AUDIO 5 Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu COMPONENT (KOMPONENTNÍ). Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. COMPONENT IN NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Komponentní vstupy PCMCIA Chcete-li získat lep í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD CARD do SLOT komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB EJECT ANTENNA IN RS-C IN AV Y PB VIDEO AUDIO Videov stupy na pfiehrávaãi DVD Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr 7

20 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart EJECT Propojte zásuvku PCMCIA scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou scart AV na CARD SLOT televizoru. ANTENNA IN Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. RS-C IN GITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN C) AUDIO (RGB/DVI) AV AV NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ! AV AV VIDEO Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. IN AUDIO AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) EO AUDIO Pfiipojení pomocí kabelu S-Video VIDEO S-VIDEO L R ANT IN Propojte v stup S-VIDEO na pfiehrávaãi DVD se vstupem S-Video na televizoru. OUTPUT SWITCH ANT OUT Propojte audio v stupy na pfiehrávaãi DVD se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. AV IN S-VIDEO Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. L/MONO AUDIO R Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. VIDEO 5 Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. 8 AV AV RS-C IN EJECT AV AV

21 VIDEO L/MONO AUDIO R Pfiipojení pomocí kabelu HDMI C IN VIDEO! AUDIO Propojte v stup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek AV AV torem HDMI/DVI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. PCMCIA CARD SLOT Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI nebo HDMI. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. POZNÁMKA G Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. G Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit v stupní rozli ení pfiimûfienû k jeho parametrûm. EJECT ANTENNAA IN HDMI/DVI IN HDMI IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ VLOŽENÍ MODULU CI - Pro zobrazení šifrovaných (placených) vysílání v režimu digitální televize. -Tato funkce není dostupná ve všech zemích. PCMCIA CARD SLOT EJECT HDMI/ Podle obrázku vložte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. TV ANTENNA IN RS-C IN (CONT VIDEO AUDIO Další informace najdete na str.. 9

22 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Nastavení videorekordéru Aby nedo lo k ru ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Při dlouhodobém použití formátu obrazu : mohou po stranách obrazovky zůstat zobrazeny pevné obrazy. (Pouze u plazmových televizorů) EJECT PCMCIA Pfiipojení pomocí CARD SLOT kabelu antény NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ ANTENNA IN RS-C IN (CONTROL & SERVICE) VIDEO ANT OUT ANT IN S-VIDEO AUDIO OUTPUT SWITCH VIDEO Zástrčka externí antény Anténa L R Propojte zásuvku ANT OUT (V stup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTENNA IN na televizoru. AV AV Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru. VIDEO AUDIO Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslu n program pro pfiehrávání signálu videorekordéru na televizoru. 0

23 Pfiipojení pomocí kabelu scart EJECT RS-C IN VIDEO Propojte zásuvku PCMCIA scart na videorekordéru se zásuvk CARD SLOT ou scart AV na televizoru. ANTENNA IN RS-C IN VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video AUDIO rekordéru.) VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) NENT IN AUDIO AV AV! Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. Pfiipojení pomocí kabelu RCA AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) AV IN S-VIDEO VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce k videorekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. L/MONO AUDIO R VIDEO! POZNÁMKA S-VIDEO VIDEO L R ANT IN G Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. OUTPUT SWITCH ANT OUT

24 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu S-Video RS-C IN VIDEO Propojte v stup S-VIDEO na videorekordéru se vstupem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lep í. AUDIO S-VIDEO VIDEO OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT Propojte audio v stupy na videopfiehrávaãi se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. AV IN S-VIDEO NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ! VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA G Pokud jste souãasnû zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude moïné pfiijímat pouze signál S-VIDEO. AV IN NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU S-VIDEO Zvuk televize můžete odeslat do externího audiozařízení přes (optický) konektor digitálního zvukového výstupu. Připojte jeden konec optického kabelu do konektoru optického výstupu digitálního zvuku v televizoru. PCMCIA CARD SLOT EJECT Druhý konec optického kabelu připojte k optickému vstupu digitálního zvuku ve zvukovém zařízení. ANTENNA IN V menu AUDIO (Zvuk) nastavte možnost TV Speaker option Off (Reproduktor TV Vypnuto). ( G str.88). Přečtěte si návod k použití externího zvukového zařízení. L/MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO RS-C IN ERVICE) HDMI IN VIDEO DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO AV AV UPOZORNùNÍ GDo optického výstupního portu se nedívejte. Laserový paprsek by vám mohl poškodit zrak.

25 NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V Videokamera Herní zafiízení AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO VIDEO L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. SpusÈte pfiíslu né externí zafiízení. Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení.

26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Nastavení pro poãítaã NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 5kolíkového kabelu D-sub PCMCIA CARD SLOT PCMCIA CARD SLOT Propojte v stup RGB z osobního poãítaãe se vstupním konektorem RGB (PC) typu jack na televizoru. Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte poãítaã a televizor. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu RGB. Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI Propojte výstup DVI počítače s konektorem HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. EJECT PCMCIA CARD SLOT ANTENNA IN Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO (RGB/DVI) typu jack na televizoru. EJECT PCMCIA CARD SLOT ANTENNA IN EJECT ANTENNA RS-C IN IN EJECT ANTENNA RS-C IN (CONTROL IN & SERVICE) VIDEO VIDEO RS-C IN (CONTROL & SERVICE) RS-C IN RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN AUDIO RGB OUTPUT HDMI/DVI IN HDMI IN VIDEO AUDIO VIDEO AUDIO AV AV RGB IN RGB(PC) AUDIO (RGB/DVI) COMPONENT IN DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) AUDIO AV AV AUDIO AV AV AV AV Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI. DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA G Pokud má počítač výstup DVI, ale nemá výstup HDMI, zvukový signál se musí připojit samostatně. G Pokud počítač nepodporuje funkci Auto DVI, bude potřeba nastavit výstupní rozlišení přiměřeně k jeho parametrům.

27 ! POZNÁMKA G Pokud se chcete těšit ze živého obrazu a zvuku, připojte osobní počítač k přístroji. G Nenechávejte na obrazovce po delší dobu stejný obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to možné. používejte spořič obrazovky. G Připojte osobní počítač ke vstupu RGB (PC) nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na přístroji a změňte jeho výstupní rozlišení podle nastavení přístroje. G Pokud používáte některá rozlišení, vertikální vzory, kontrast nebo jas, mohou se v režimu PC vyskytnout šumy obrazu. V takovém případě v režimu PC změňte rozlišení či obnovovací frekvenci, nebo v nabídce nastavte jas a kontrast tak, aby obraz byl čistý. Pokud nelze změnit obnovovací frekvenci grafické karty v osobním počítači, vyměňte ji nebo se poraďte s výrobcem. G Vstup RGB podporuje pouze samostatné horizontální a vertikální synchronizační impulsy v samostatných kanálech. G Pokud chcete dosáhnout nejvyšší kvality obrazu, doporučujeme v režimu PC používat rozlišen 60x768, 60Hz (LCD TV / Plazmové televizory o úhlopříčce 7 cm) / 0x768, 60Hz (Plazmové televizory o úhlopříčce 07 cm). G Připojte signálový kabel spojený s výstupem pro monitor osobního počítače ke vstupu RGB (PC/DTV) přístroje, nebo připojte signálový kabel spojený s výstupem HDMI počítače ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) v přístroji. G Propojte audio kabel z osobního počítače se vstupními audio konektory typu jack na televizoru. (Audio kabely nejsou součástí balení přístroje.) G Pokud používáte zvukovou kartu, nastavte podle přání zvuk počítače. G Tento přístroj využívá řešení VESA Plug and Play. Poskytuje data EDID systému počítače PC pomocí protokolu DDC. Při práci s tímto přístrojem se počítač nastavuje automaticky. G Protokol DDC je přednastaven pro režim RGB (analogové RGB), HDMI (digitální RGB). G Je-li to třeba, nastavte funkci Plug and Play. G Pokud grafická karta osobního počítače neposkytuje současně analogový i digitální výstup RGB, použijte pro zobrazení výstupu osobního počítače na přístroji pouze jeden ze vstupů RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN). G Pokud grafický adaptér počítače poskytuje analogový i digitální výstup RGB současně, nastavte přístroj na režim RGB nebo HDMI; (druhý režim bude přístrojem automaticky nastaven pro Plug and Play.) G Pokud použijete redukční kabel HDMI na DVI, nemusí podle grafického adaptéru pracovat režim DOS. G Pokud používáte příliš dlouhý kabel RGB-PC, mohou se na obrazovce objevit šumy. Doporučujeme používat kabel kratší než pět metrů. S takovým kabelem lze dosáhnout nejlepší kvality obrazu. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ 5

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky

LED LCD TV. Televizor LCD. UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA. Televizory LCD MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM. Model : Sériové č.: : Česky Česky Televizor LCD LD LCD TV UÎIVATLSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD SL8*** 7SL8*** SL8*** 7SL8*** 55SL8*** MODLY LCD TV S LD PODSVÍCNÍM SL9*** 7SL9*** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití.

Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. Česky UŽIVATLSKÁ PŘÍRUČKA Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lge.com HDMI, logo HDMI a High-Definition

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148

Vaše uživatelský manuál LG 22LS4R http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212148 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v

P ÍPRAVA. OVLÁDÁNÍ NA âelním PANELU. Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. indikátor vypínaãe v UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA M96D/M06D M6D/M6D M76D Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdûj í pouïití. Zapi te si ãíslo modelu a v robní ãíslo pfiístroje.

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Česky UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor Před používáním vašeho zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com AV AV

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003

Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON. Set-top box Motorola VIP-1003 Uživatelská příručka k využívání služby IPTV na optické síti KLFREE GPON - Set-top box Motorola VIP-1003 1 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral naši společnost jako svého poskytovatele televizních

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Uživatelská příručka k IPTV

Uživatelská příručka k IPTV Uživatelská příručka k IPTV Něco k teorii IPTV neboli televize přes internetový protokol je služba nabízena prostřednictvím sítě Racingnet. Slovníček základní pojmy EPG elektronický programový průvodce

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G

LCD MONITOR. quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G LCD MONITOR quick start guide T220,T200,T190,T220G,T200G,T190G ii Úvod Obsah balení Přesvědčte se, že součástí dodávky monitoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, kontaktujte svého

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710

TX-40CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXE720 TX-50CXM710 TX-55CXE720 TX-55CXM710 TX-40CXE720 TX-50CXE720 TX-55CXE720 TX-40CXM710 TX-50CXM710 TX-55CXM710 e Nápověda Česky Nejprve si přečtěte enápověda Použití 13 Funkce Rozlišení 4K 14 Úvodní obrazovka 15 Info Frame 16 Dotykový ovladač

Více

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze

The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G. Barevný TV přijímač. návod k obsluze The power to open people s eyes Síla k otevření lidských oči Barevný TV přijímač 28ZD06G 32ZD06G 32ZD16G návod k obsluze NASTAVENÍ Pro vaši bezpečnost V zájmu vaší bezpečnosti si prosím přečtěte následující

Více

Televize. Uživatelská příručka

Televize. Uživatelská příručka Televize Uživatelská příručka METRONET TELEVIZE METRONET Televize je digitální televize, která je vždy o krok napřed. Tato televize Vám přináší nadstandartní funkce a ten největší komfort při sledování

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41

Obsah. 1 Váš nový televizor 3. 12 Nahrávání 31. 2 Instalace 4 13 Nastavení 32. 3 Připojení 6. 14 Specifikace 38. 15 Software 41 Register your product and get support at www.philips.com/welcome LED TV 32PFH4009 32PFT4009 32PHH4009 32PHH4009 32PHT4009 40PFH4009 40PFT4009 40PFT4009 50PFH4009 50PFT4009 Uživatelský manuál Obsah 1 Váš

Více