Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost. information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost. information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm"

Transkript

1 Disponibilita informací a expanze firmy v nadnárodní spolenost information Disponibility economics and firm expansion in multinational firm Jií Tvrdo Klíová slova: informace, nadnárodní spolenost, transakní náklady, globalizaní procesy, nová ekonomika Key words: information, multinational firm, transaction costs, globalizational processes, new economics Anotace: lánek se zabývá analýzou disponibility informací, která je jedním z významných faktor ovlivujících vznik a rozvoj nadnárodních spoleností v rámci stále intenzivnjších globalizaních a integraních proces. Racionální rozhodnutí vyžaduje informace o nákladech a ziscích spojených s tmito alternativami. Draz v tomto píspvku je kladen na diskrétní výbr mezi koneným potem alternativ. Model diskrétních výbr je úinným prostedkem ke zjednodušení ešení a pekonání jinak obtížn zvladatelných analytických problém. Nejjednodušší možný diskrétní výbr je ten, zda zavést i nezavést daný projekt zakládání nadnárodních spoleností. Je to jednoduché, protože nejde pouze o párový výbr, ale také jedním z pár je nulová strategie nedlání nieho. istý zisk z nulového projektu je na poátku nulový. Proto rozhodnutí vyžaduje pouze informace o nákladech a ziscích z jednoho projektu.rozpracovaný metodický postup je pak aplikován v komplexním ešení vyžadující úplnou informaci. Abstract: The article deals with an analysis of information disponibility which is one of significant factors influencing a raise and development of multinational firms in frame of still more intensive globalization and integration processes. A rational decision requires information on the cost and benefits associated with these alternatives. The emphasis in this paper is on discrete choice between a finite number of alternatives. Discrete choice models are a powerful means of simplifying problems and overcoming otherwise intractable analytical ones. The simplest possible discrete choice is whether or not to proceed with a given project of founding of multinational firm. it is simple because, not only is it a pairwise choice, but also one of the pair is the null strategy of doing nothing at all. The net return from the null project is known to be zero at the outset. The decision therefore only requires information on the costs and benefits of a single project. A work out methodical procedure is then applied in a complex solution requiring complete information. Úvod Vstupem eské republiky do Evropské unie se významn mní podmínky pro fungování firem v integrovaném celku a jejich konkurenceschopnost. Pokud firma byla úspšná v místních podmínkách, neznamená to srovnatelné postavení v evropském a

2 globálním ekonomickém prostoru. V tchto nároných podmínkách mohou uspt pouze firmy charakterizované vysokou flexibilitou a adaptabilitou na zmnné a mnící se podnikatelské prostedí charakterizované mnohonárodnostními, multikulturními, multispoleenskými determintami urujícími hranice firem, jejich etnost a umístní, jakož i spojení a kooperaci mezi nimi. Cíl a metodický postup V návaznosti na výše uvedené je cílem píspvku s využitím teorie mezinárodního podniku pispt k analýze vybraných determinant zakládání a fungování nadnárodních spoleností, která by mla podpoit efektivnost vynakládaných zdroj firem v globalizovaném prostedí. Metodický postup vyplývá z pracovní hypotézy (i) I když pojem globalizace je asto používaný, koherentní vysvtlení ekonomické struktury globální ekonomiky lze jen tžko nalézt. Pi odvolávání se na formální modely mají literární zdroje tendenci citovat standardní ekonomické teorie o mezinárodním obchodu. Mže jít o teorie substituce faktoru, jako je Heckscher Ohlin Stolper- Samuelsonova teorie (viz nap. Kemp, 1964) nebo teorie strategické obchodní politiky založené na transportních nákladech a zvyšujících se výnos z rozsahu (Helpman a Krugman, 1985). (ii) Vtšina literárních pramen v rámci globalizace se zabývá spíše odvtvími a mén firmami (iii) K úelné analýze je nezbytné rozlenit globální ekonomiku od úrovn odvtví až po úrove individuální výrobní jednotky.. Výsledky analýzy Vymezení postavení firem v globálním prostedí K charakteristice zmn v postavení firem v souasném hospodáství je nezbytné interpretovat globální ekonomiku jako souhrn výrobních jednotek spojených komplexem výrobkových sítí a toku znalostí. Takto propojené jednotky mohou být rzných typ. Dlí se podle funkce napíklad výrobní, marketingová nebo výzkumná a vývojová. Existují pitom rzná místa, kde mže být píslušná jednotka umístna. Každá innost mže být soustedna do uritého jednoho místa nebo distribuována na všechna stanovišt. Nkteré lokality pitahují urité typy jednotek a jiné zcela odlišné. Rzné stanovištní struktury vedou k rzným geografickým strukturám toku výrobk a toku znalostí. Globální systém musí být koordinován. Existuje mnoho typ institucionálních opatení, které lze využít k realizaci koordinace. Napíklad firmy, trhy, sociální sít a stát. V nejjednodušší form internalizaní teorie je pozornost zamena na výbr mezi firmou a trhem. Firma mže vlastnit a kontrolovat jakékoli množství zaízení a jednotek. Když jsou dv zaízení kontrolována rznými firmami a existuje zde spojení mezi nimi, zapojené firmy spolu musí jednat a uzavít dohodu k harmonizaci jejich rozhodování. V tomto pípad je spojení koordinováno vnjšími tržními silami. Pokud jsou dv propojená zaízení kontrolována jednou firmou, uvnit je propojení koordinováno manažery. Pokud jsou zaízení umístna v rzných zemích, pak vnitní kontrola vytváí nadnárodní podnik, jinak místo toho vznikne národní víceprovozový podnik.

3 Existuje mnoho kombinací podnik a trh, kterými mže být globální ekonomika koordinována. Jedním extrémem je jediná firma, která koordinuje celý svt, vlastní veškeré vybavení a vnitn koordinuje všechna propojení mezi nimi. Jiným extrémem je, pokud jsou zaízení ve vlastnictví rzných firem. V tomto pípad vnjší trhy koordinují veškeré vztahy mezi firmami. Avšak kolik rzných firem bude koordinováno tou i onou formou a jaké skupiny aktivit lze ešit s využitím transakních náklad a náklad na informace. Fungování nadnárodní spolenosti a náklady na informace Fungování nadnárodních spoleností lze charakterizovat s využitím transakních náklad a v širším pojetí náklad na informaci. Náklady na informaci se liší od transakních náklad. Zatímco vtšina transakních náklad jsou náklady na informaci, opan to neplatí. Náklady na informace mají mnohem obecnjší pojetí než transakní náklady, jak je bžn tento pojem chápán. Napíklad náklady na informace vyvolané hodnocením investic, plánováním experiment a hledáním nových výrobních lokalit, to nejsou transakní náklady, avšak snaha o minimalizaci tchto náklad má významný vliv na organizaci podniku Vztah mezi transakními náklady a na náklady informace je popsán v obrázku 1. typ I typ II typ III se vztahem k oportunismu Transakní náklady Náklady na informace Obr. 1. Vztah mezi transakními náklady a náklady na informace Prnik kruh a elipsy uruje ti složky náklad na informace. Náklady na informace typu I odpovídají prniku vnitního kruhu a elipsy. Jsou to informan-nákladové složky transakních náklad mající vztah k oportunismu, nap. náklady na pezkoumání stimul, za jakých fungují obchodní partnei. Náklady na informace typu II jsou spojovány s prnikem mezikruží s elipsou. Jsou to náklady na informace, které, v širším pojetí, mají vztah k transakcím, ale závisí na oportunismu. Píkladem jsou náklady na specifikaci výrobku a zmnu informace o umístní výrobní jednotky. Typ III je zobrazen zbytkem plochy elipsy. Tyto náklady nejsou závislé na žádné jednotlivé transakci. Mohou být pouze piazeny k velkému souboru transakcí. V limitované míe jsou to náklady pipisovatelné ke všem transakcím, do jakých se firma zapojuje. Jinými slovy jsou to vlastn nealokované režijní

4 náklady zstatk v obchod, jako nap. náklady na sledování tržního prostedí z hlediska nových hrozeb konkurence pro podnik. V nadnárodní spolenosti, jakož i v bžném podnikání dochází k mnoha rozhodování v nejistot. Nejistota vzniká, protože informace jsou vzácné. Pokud nejsou vzácné, pak by bylo možné je shromáždit a pipravit dostatek informací k rozptýlení všech nejistot kolem každého rozhodování. Akoli existence nejistoty je brána jako samozejmost, v mnoha situacích jsou požadované informace z principu dostupné. To znamená, že jsou dostupné jen pi vysokých odrazujících nákladech. Napíklad, jestliže by mohl dodavatel PC bez náklad hovoit se všemi potenciálními kupci nového modelu a zaznamenat jejich preference, pak by pesn znal, jaká specifikace by nejlépe uspokojila jejich požadavky. Stupe vzácnosti jakékoli komodity se mí jejími náklady. V tomto ohledu jsou informace stejné jako jakákoli jiná komodita. Vzácnost informací se mí náklady na informace. Rozlišuje se nkolik složek náklad na informace. Patí sem: náklady na pozorování vzniklé pi pímém hodnocení prostedí podniku; náklady na komunikaci penášených informací mezi dvma místy a mezi rznými osobami; náklady na pam pro udržení informace v rezerv pro píležitostné využití v budoucnosti; náklady na úschovu a optovné vyhledávání uschovaných informací; kalkulaní náklady spojené se zpracováním informace s využitím logických i matematických operací s cílem dojít k rozhodnutí a zjednodušit skladování a podílení se na nich. Žádnou diskuzi o disponibilit informací a jejich nákladech nelze dokonit bez zmínky o úloze nové informaní technologie (IT). Nejvtší dopad na organizaci nadnárodní spolenosti má omezení komunikaních a pamových náklad. Donedávna byla omezení v procesních nákladech dležitá zejména pro vdecké výpoty. Dokonce i dnes jejich význam pro obchod vyplývá hlavn z rychlejšího ukládání a zptného nalezení dat než z rychlejších výpot. Omezení komunikaních a pamových náklad stimulovalo investice do píbuzných databází, které obsahují velké množství vysoce specifických informací a pístupné lenm organizace (Casson a Wadeson, 1996). Zásoba informací o jednotlivých domácnostech, hotelových pokojích, leteckých linkách atd. mly významnjší dopad na firmy vytváející trh v sektoru služeb napíklad rozvoj poítaového rezervaního systému pro cestování a turistický ruch a široké využití automatizace bankovních út a hodnocení úvr ve finanním sektoru. Významným rysem nové IT je to, že se jednoznan piklání k skrytým informacím. Tím se povzbuzuje pevod z kvalitativní informace na kvantitativní formu.to pak podporuje sdílení kvantitativních informací, protože komunikaní náklady jsou tak nízké. Informace o minulých transakcích mohou být uloženy v archivu pro další šetení. Oddlení marketingu firmy tento archiv mže využívat k cíleným dopism, tídní zákazník prostednictvím telefonních dotaz, optimalizaci umístní maloobchodních prodejen atd. Iniciativní pracovníci mohou využít databázi k przkumu nových výrobk. To podncuje diverzifikaci firmy podle jednotlivých obor. Využitím databáze jako veejného zboží v rámci firmy je firma zainteresována na vytváení trh v oblastech, které pokrývá. Poítae mohou realizovat sofistikované rozhodovací procesy ízené systémy odborník. Tyto postupy mohou být píliš složité na to, aby se je nauili manažei minulé doby. A i kdyby se je mohli nauit, byli by v jejich provádní píliš pomalí. Tam, kde je as dležitý (nap. ve finanních spekulacích), se expertní systémy více než doporuují. Zavedení expertních systém posouvá moc z pvodních manažer na ty, kteí navrhují tento systém.

5 Tam, kde designéi spoléhají na skryté informace, budou centráln lokalizováni, aby s nimi mohl vrcholový editel pímo konzultovat. Pvodní manažei proto zaznamenali posun moci. Vzdávají se moci ve prospch systémových analytik, kteí poítaový systém konfigurují, ale jsou schopni se podílet na pístupu k ohromnému objemu dat s kýmkoli dalším z organizace. Rozsah zplnomocnní zpsobený tímto pístupem závisí na tom, jak je konkrétní manažer podnikavý a poítaov vzdlaný. Jak dalece jsou analytické systémy nuceny se podílet na své moci závisí na tom, zda jsou dležité i jiné zdroje skrytých informací. Napíklad pro banku jsou velmi dležité skryté informace o úvrovém postavení hlavních dlužník. Zatímco uplatnní skrytých informací na vytvoení expertních systém bude centralizované, dobe fungující banka bude pokraovat s usmrováním místních manažer uvádt jejich skryté informace dlužníkm pro správné využití. To názorn vysvtluje obecné hledisko tak, že zatímco komputerizace straní centralizaci expertních systém, decentralizace zstává významnou tam, kde jsou skryté informace v rámci organizace, které nemohou být zahrnuty do poítaových výpot. Závr Typické rozhodování vyžaduje syntézu nkolika rozdílných informací. Pokud je požadována více než jedna informace, ten, kdo rozhoduje, již nebude elit dvojitému výbru, zda sbírat jednu informaci, ale odstupovanému výbru podle toho, kolik pesn informací je poteba shromáždit. Jedním extrémem je nulová strategie shromažování žádných informací, druhým extrémem je pak vyerpávající strategie sbru všech informací. Mezi tmito dvma extrémy leží široká ada možností. Jestliže je poteba n informací pro správné rozhodnutí, pak mže být v praxi shromáždno jakékoli íslo m n rzných informací. Navíc jakékoli m informací lze vytvoit n!/m! rznými zpsoby. To znamená, že je zde 2 n možných podmnožin informací celkem. Tudíž zatímco pro n = 1 jsou zde jen dv možnosti, jak bylo zmínno výše zejména pro sbr jedné informace nebo žádné pro n = 2 jsou zde 4 možnosti, pro n = 3 již 8 možností a tak dále. Komplexnost problému rozhodování se exponenciáln zvyšuje se zvyšováním množství poteby informací. V míe, v jaké firma disponuje uvedenými informacemi, v té se stává úspšným úastníkem a spolutvrcem globální podnikatelské sít. Literatura: 1. Casson, M.C. (2000): Enterprise and Leadership, Cheltenham: Edward Elgar 2. Casson, M.C., Wadeson, N. (1996): Information strategies and the theory of the firm, University of Reading Discussion Papers in Economics, No Coase, R.H. (1937): The nature of the firm, Economica 4, Helpman, E.M., Kurugman, P.R (1985): Market Structure and Foreign Trade, Cambridge, MA: MIT Press 5. Kemp, M.C. (1964): Pure Theory of International Trade, Englewood Clifs, N.J.: Prentice Hall 6. Buckley, P.J. (1991): Analysing foreign market entry strategies, Journal of International Business Studies, 29, Kontaktní adresa: Prof. Ing.Jií Tvrdo, CSc. Katedra zemdlské ekonomiky

6 Provozn ekonomická fakulta eská zemdlská univerzita Kamýcká Praha 6 Suchdol tel:

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz

Nastal as ASP. Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Nastal as ASP Jan Tomíšek, Michal Máel Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno tomisek@vema.cz, macel@vema.cz Abstrakt Vývoj trhu ASP v R jasn ukazuje, že fakticky nastává doba ASP. Píspvek se pokouší analyzovat

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RONÍK 2012 íslo 4 strana 159 241 8. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství ODPADOVÉ

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT PŘEDPOKLADY VÝVOJE ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Ekonomika školství 2009

Ekonomika školství 2009 ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDLÁVÁNÍ Národní pedagogická knihovna Komenského Oddlení bibliografie a dokumentace Ekonomika školství 2009 (Výbrová rešerše) Heslo: ekonomika školství Datum zpracování: 11. 3.

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více