Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: pozor, abyste nevyvinuli pílisný tlak. Mze zpsobit poskrábání nebo zmnu zabarvení. Plazmové televizory (Pouze 42/50PG10**) x4 (Pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) rouby pro podstavec G (G str.11) (Pouze 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) Drzák kabelu (42PG10**, 42PG20**, 42PG30**: 1EA, 50PG10**, 50PG20**, 50/60PG30**: 2EA) Feritové jádro Drzák kabel (Tato funkce není dostupná u vech modelû.) LCD televizory x4 x4 rouby pro podstavec G (G str.10) (Pouze 32/37/42LG5***, 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**) G 1-sroub (G str.5) (Pouze 32/42LG20**, 26/32/42LG30**, 32/42LG5***) Drzák kabel (Pouze 19/22LS4D*) Drzák kabel (Pouze 19/22LG30**) Pouzití feritového jádra (Tato funkce není dostupná u vech modelû.) Feritové jádro je mozné pouzít ke snízení elektromagnetického vlnní pi pipojení napájecího kabelu. Cím blíze zásuvce je feritové jádro umístno, tím lépe. Zástrcku zasute zcela do zásuvky. 1 OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ... 1 PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU INFORMACE O ZADNÍM PANELU RozloÏení podstavce..... Umístní Zajisovací systém Kensington Instalace s podstavcem na stolku. 19 Montáz na ze: Horizontální instalace. 19 Pipojení antény OBSAH Zobrazení seznamu programû..

3 INPUT LABEL (VSTUPNÍ STÍTEK) AV MODE (REZIM AV). 59 EPG (Elektronický prvodce poady) (V DIGITÁLNÍM REZIMU) - Zapnutí / vypnutí EPG Výbr programu Funkce tlacítek v rezimu prvodce NOW/NEXT (Nyní/Dalsí) Funkce tlacítek v rezimu osmidenního prvodce Funkce tlacítek v rezimu zmny data Funkce tlacítek v poli rozsíeného popis Funkce tlacítek v rezimu zadávání záznamu/pipomínky Funkce tlacítek v rezimu seznamu casovace.

4 . 62 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ NASTAVENÍ PIJÍMACE HD NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU Nastavení pfiehrávaãe DVD Nastavení videorekordéru NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJ A/V VLOZENÍ MODULU CI Nastavení poãítaãe Nastavení obrazovky pro rezim pocítace NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMRU STRAN)..

5 PEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Rezim obrazu-uzivatelský Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Medium(St ední)/cool (Studené)) RUCNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Rezim obrazu-uzivatelský Picture Mode-Expert Control (Odborné ovládání rezimu obrazu). 68 TECHNOLOGIE VYLEPSENÍ OBRAZU POKROCILÉ - REZIM FILMU / REAL CINEMA ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL (POKROCILÁ ÚROVE CERNÉ (TMAVÉ)) EYE CARE (PÉCE O ZRAK)...72 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU) Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu) POWER SAVING PICTURE MODE (REZIM OBRAZU S ÚSPOROU ENERGIE) SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce tlaãítek na dálkovém ovladaãi Zapínání televizoru.

6 Volba programu Nastavení hlasitosti.. 42 Vbûr a nastavení nabídek OSD.. 43 Automatické ladûní programû Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REZIMU) Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REZIMU) Úprava programu.. 48 Booster SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU).

7 DIAGNOSTICS (Diagnostika) CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CI) NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI PEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKUSOUND MODE (REZIM ZVUKU).. 77 ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UZIVATELSKÝ REZIM 78 Nastavení vyváïení NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REPRODUKTOR TELEVIZORU.. 80 VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU AUDIO RESET (RESETOVÁNÍ ZVUKU)..

8 82 I/II - Stereo / duální pfiíjem (Pouze v analogovém rezimu) Pfiíjem NICAM (Pouze v analogovém rezimu) Vbûr vstupu zvuku reproduktorû Volba jazyka/zem nabídky na obrazovce LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITÁLNÍM REZIMU). 86 TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text). 95 Nejlepí teletext (TOP Text).. 95 Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu OBSAH DIGITÁLNÍ TELETEXT TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUZBY TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUZB DODATKY Initializing (Inicializace obnovení výchozího nastavení) ESENÍ PROBLÉM...

9 99 Údrzba Technické údaje PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADACE Kód IR Nastavení externího fiídícího zafiízení NASTAVENÍ CASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU NASTAVENÍ CASOVÉHO PÁSMA NASTAVENÍ CASOVACE VYPNUTÍ.

10 .. 90 RODICOVSKÝ ZÁMEK A KLASIFIKACE Nastavení hesla a zamknutí systému BLOCK PROGRAMME (BLOKOVAT PROGRAM). 92 RODICOVSKÝ ZÁMEK 93 Zámek Kláves PÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA CELNÍM PANELU A A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Pokud je vás pístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otete pístroj lesticím hadíkem. Plazmové televizory : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Tlaãítko POWER PÍPRAVA Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû.

11 Po zapnutí televizoru svítí zelenû.pojení digitálního zvuku z rzných zaízení. Poznámka: V pohotovostním rezimu tyto konektory nepracují. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. Vstup HDMI Pipojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI pipojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB Pipojte výstup z pocítace. 7 Vstupní port RS-232C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack pipojte video / audio zaízení Component. Vstup antény Pipojte anténu RF k tomuto konektoru. Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve vech zemích.) POUZE SERVISNÍ KONEKTOR Audio / video vstup (s výjimkou 42/50PG10**) K tmto zásuvkám typu jack pipojte audio / video výstup z externího zaízení. Vstup S-Video (s výjimkou 42/50PG10**) Zde pipojte výstup S-Video ze zaízení S-VIDEO PÍPRAVA PCMCIA CARD SLOT LCD televizory: 32/37/42LG20**, 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG5*** HDMI IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R PCMCIS CARD SLOT HDMI IN 3 4 Zásuvka konektoru Euro Scart (AV1/AV2) K této zásuvce typu jack pipojte zástrcku Scart pro vstup nebo výstup z externího zaízení. AV IN 3 H/P VIDEO L/MONO AUDIO R PÍPRAVA COMPONENT IN VIDEO 1 4 s výjimkou 32/37/42LG20** S-VIDEO USB IN SERVICE ONLY AUDIO IN OPTICAL DIGITAL (RGB/DVI) AUDIO OUT AV 1 AV 2 e pílis velkou sílu, mzete obrousením poskodit závit sroubu. Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. 10 PÍPRAVA 1 3 Sestavte televizor podle nákresu. 2 Spojte soucásti tla stojanu se základnou stojanu televizoru. 4 Bezpecn upevnte 4 srouby do otvor v zadní cásti televizoru. Tlo stojanu Základna krytu (Pouze 19/22LG30**) Tlo stojanu Základna krytu Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. Spojte soucásti tla stojanu se základnou stojanu televizoru. Zasute TLO STOJANU do ZÁKLADNY KRYTU, dokud se neozve klapnutí. Sestavte televizor podle nákresu. (Pouze 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) PÍPRAVA Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. Sestavte televizor podle nákresu. Bezpecn upevnte 4 srouby do otvor v zadní cásti televizoru. 11 PÍPRAVA RozloÏení podstavce(pouze 19/22LS4D*) Uvedený obrázek se mze lisit od skutecného televizoru. Opatrn polozte televizor obrazovkou dol na mkký povrch, aby byla obrazovka chránna ped poskozením. 1 PÍPRAVA 3 Vlozte tlo stojanu do výrobku, dokud neuslysíte zaklapnutí. tlo stojanu 2 Uchopte závs a ohnte jej nahoru. 4 Spojte soucásti tla stojanu se základnou výrobku. Závs základna stojanu OTOCNÝ STOJAN (s výjimkou 19/22LS4D*, 50PG10**) Po instalaci televizoru mzete rucn natocit televizor doprava nebo doleva az o 20, abyste na nj mli lepsí výhled. 12 Rozpojení stojanu (Pouze 19/22LS4D*) Uvedený obrázek se mze lisit od skutecného televizoru. Televizor umístte na polstá nebo mkkou látku celní stranou dol 1 4 Uchopte stojan a ohnte jej nahoru. PÍPRAVA 2 Stisknte tlacítko na tle stojanu a stáhnte základnu stojanu zpt. 5 Vytáhnte tlo stojanu z televizoru zatlacením na dv západky. 3 Drzte základnu stojanu a zatesením ji oddlte od tla stojanu. 13 PÍPRAVA SESTAVTE TELEVIZOR PECLIV, ABY SE NEMOHL PEVRHNOUT. Mli byste na trhu zakoupit nezbytné soucásti pro pipevnní televizoru na stnu. Umístte televizor do blízkosti stny, aby pi pípadném postrcení nespadl. A Níze uvedené pokyny pedstavují bezpecnjsí zpsob sestavení televizoru, coz je jeho upevnní ke zdi, aby se zamezilo moznosti jeho pádu dopedu v pípad zatazení. To zabrání pádu televizoru dopedu a moznému zranní. Rovnz se tím zabrání poskození televizoru. Nedovolte dtem, aby po televizoru lezly nebo aby se na nj vsely. A A 14 PÍPRAVA Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Je-li televizor vybaven srouby ve svornících s kruhem, srouby uvolnte.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby ke stûnû. Srovnejte vku konzoly upevnûné ke stûnû K zajitûní produktu pouïijte pevn provaz. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA G G G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. Aby bylo zajitûno bezpeãné pouïití produktu, vka konzoly upevnûné na stûnû musí bt stejná jako vka produktu. ZADNÍ KRYT PRO USPOÁDÁNÍ VODIC Plazmové televizory 1 Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. PÍPRAVA 2 Nainstalujte DRZÁK KABEL podle obrázku. Pokud má vás televizor DRZÁK KABELU, nainstalujte ho podle návodu na obrázku a svazte kabely.

12 (pouze 42/50PG10**) (pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) Drzák kabelu Drzák kabel Drzák kabelu Drzák kabel SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ Uchopte DRZÁK KABEL obma rukama a zatáhnte jej nahoru. *U model 42PG10** stisknte sted DRZÁKU KABEL a vyklopte jej. (pouze 42/50PG10**) (pouze 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) 15 PÍPRAVA LCD televizory : 32/37/42LG20**, 26/32/37/ 42LG30**, 32/37/42/47/52LG5*** LCD televizory : 19/22LS4D* 16 PÍPRAVA 1 Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. 1 Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. 2 Otevete DRZÁK KABELU (viz obrázek) a zajistte kabely. 2 Drzák kabel Nainstalujte DRZÁK KABEL podle obrázku. 3 Pipevnte DRZÁK KABEL podle obrázku. SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ (LCD televizory : 19/22LS4D*) Nejdíve stisknte drzák kabel. Uchopte DRÎÁK KABELU obûma rukama a zatáhnûte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfienáení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho pokození nebo ke zranûní. LCD televizory : 19/22LG30** 1 Pfiipojte poïadované kabely. PÍPRAVA Chcete-li pipojit dalsí zaízení, postupujte podle pokyn v cásti Nastavení externích zaízení. 2 Nainstalujte DRZÁK KABEL podle obrázku. Drzák kabel SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ G Uchopte CABLE MANAGEMENT CLIP (Drzák kabel) obma rukama a zatáhnte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfienáení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho pokození nebo ke zranûní. 17 PÍPRAVA Nastavení displeje (Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*) Rozsah naklonûní Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Orientace displeje je z dûvodu zajitûní maximálního pohodlí nastavitelná. 10~ PÍPRAVA Umístûní (Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*) Umístûte pfiístroj tak, aby pfiímo na obrazovku nedopadalo Ïádné jasné nebo sluneãní svûtlo. Musíte dávat pozor, aby pfiístroj nebyl vystaven zbyteãnm vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakrvejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud se chystáte zavûsit televizor na zeì, pfiipevnûte na jeho zadní ãást standardní zavûovací rozhraní VESA (volitelné souãásti). Pokud umísèujete televizor na zeì pomocí instalaãního rámu (volitelné souãásti), upevnûte ji peãlivû, aby nespadla. ZajiÈovací systém Kensington (Pouze 19/22LG30**, 19/22LS4D*) - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpecnostního systému Kensington. Kabel bezpecnostního systému Kensington pipojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a pouzívání bezpecnostního systému Kensington najdete v uzivatelské pírucce dodané s bezpecnostním systémem Kensington. Dalsí informace získáte na webovém serveru spolecnosti Kensington na adrese Spolecnost Kensington poskytuje bezpecnostní systémy pro rzná elektronická zaízení, napíklad pro penosné pocítace a projektory LCD. Poznámka - Bezpecnostní systém Kensington je volitelný. Poznámka: a. Pokud je televizor na dotyk chladný, mzete pi zapnutí pozorovat mírné blikání. Toto chování je normální. Televizor pracuje správn. b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v podob malých cervených, zelených nebo modrých bod. Nemají vsak zádný negativní vliv na provozní vlastnosti monitoru. c. Netlacte na obrazovku LCD delsí dobu prstem. Mohlo by to docasn zpsobit deformace obrazu. Pfiístroj lze umístit rûznm zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. UZEMNNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrickm proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokouejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Napájení PÍPRAVA Krátk elektrick jistiã Instalace s podstavcem na stolku Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoà 10 cm volného prostoru. 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû R MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Aby bylo zajitûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí bt alespoà 10 cm volného prostoru. K instalaci televizoru na stnu doporucujeme pouzití stnovou konzolu znacky LG. 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû 4 palcû NEPOUZÍVÁNÍ PODSTAVCE DESKOVÉHO TYPU (s výjimkou 19/22LS4D*) A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na vaem televizoru mûïe mírnû liit. Pi instalaci jednotky pro pipevnní na ze pouzívejte pro instalaci stojanu deskového typu ochranný kryt.

13 Zasute do televizoru OCHRANNÝ KRYT, az uslysíte klapnutí. < Plazmové televizory > <LCD televizory > 19 PÍPRAVA Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. 20 PÍPRAVA Nástûnn á zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) AV 1 HDMI IN 1 2 RGB IN ANTENNA IN S-VIDEO VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3 AV 2 ANTENNA IN VIDEO AUDIO COMPONENT IN VARIABLE AUDIO OUT AV 1 AV 2 Koaxiální kabel (75 ohmû) Venkovní anténa Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) UHF Anténa VHF Zesilovaã signálu AV 1 AV 2 ANTENNA IN V oblastech se slabm signálem vyí kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Chcete-li zabránit pokození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Tato cást o NASTAVENÍ EXTERNÍHO ZAÍZENÍ pouzívá zejména diagramy pro modely 22LS4D*. NASTAVENÍ PIJÍMACE HD Tento pístroj dokáze pijímat digitální RF a kabelový signál bez externího zaízení set-top box. Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zaízení set-top box nebo jiného externího digitálního zaízení, viz následující diagram. COMPONENT IN VIDEO AUDIO Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Y PB PR L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 Propojte vstupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Propojte audiovstupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ) Signál 480i/576i 480p/576p 720p/1080i 1080p Komponentní Ano Ano Ano Ano (50/60Hz) HDMI Ne Ano Ano Ano HDMI/DVI IN Pfiipojení pomocí kabelu HDMI 1 Propojte vstup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 nebo H D M I I N 3 typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 nebo HDMI NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) 1 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Propojte vstup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1 ( D V I ) nebo H D M I / D V I I N 1typu jack na televizoru. Propojte audio vstupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1. DVI-PC OUTPUT AUDIO 4 NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU (s výjimkou 19/22LS4D*) - Zvuk televize mzete odeslat do externího audiozaízení pes (optický) konektor digitálního zvukového výstupu. 1 Pipojte jeden konec optického kabelu do konektoru optického výstupu digitálního zvuku v televizoru. Druhý konec optického kabelu pipojte k optickému vstupu digitálního zvuku ve zvukovém zaízení. V menu ZVUK nastavte moznost,,tv Speaker 8 option Off" (Reproduktor TV Vypnuto). (G str.8 0). Pectte si návod k pouzití externího zvukového zaízení. AUDIO IN OPTICAL DIGITAL (RGB/DVI) AUDIO OUT COMPONENT IN VIDEO AV 1 AV DVI IN RGB IN (PC) AUDIO RS-232C IN (CONTROL & SERVICE) 2 UPOZORNùNÍ G Do optického výstupního portu se nedívejte. Laserový paprsek by vám mohl poskodit zrak. 22 Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Propojte vstupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Y COMPONENT IN VIDEO AUDIO PB PR L R Propojte audiovstupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ). Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 2 Komponentní vstupy Chcete-li získat lepí kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe.

14 Komponentní konektory na televizoru Y PB PR Y PB B-Y Cb Pb PR R-Y Cr Pr Videovstupy na pfiehrávaãi DVD Y Y Y Pfiipojení pomocí kabelu scart Propojte zásuvku scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou scart AV1 na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV1. Pokud je zapojena zásuvka scart AV2, vyberte zdroj vstupu AV2. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. AV 1 AV 2 1 4! POZNÁMKA G AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. 23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu S-Video PCMCIA CARD SLOT (s výjimkou 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**) VIDEO S- VIDEO L R ANT IN Propojte vstup S-VIDEO na pfiehrávaãi DVD se vstupem S-Video na televizoru. Propojte audio vstupy na pfiehrávaãi DVD se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. 24 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ HDMI IN 3 OUTPUT SWITCH ANT OUT 1 S-VIDEO 2 VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3 Connecting the HDMI cable Propojte vstup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek torem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1, H D M I I N 2 nebo H D M I I N 3 typu jack na televizoru. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, H D M I 1, H D M I 2 nebo H D M I 3. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. 1 HDMI/DVI IN! POZNÁMKA G G Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit vstupní rozliení pfiimûfienû k jeho parametrûm. Nastavení videorekordéru Aby nedolo k ruení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Napfiíklad pozastaven obraz videopfiehrávaãe. Trval obraz mûïe po stranách obrazovky zûstat zobrazen pfii pouïití formátu obrazu 4:3. Pipojení pomocí kabelu RF ANTENNA IN ANT OUT S-VIDEO VIDEO L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ 1 ANT IN OUTPUT SWITCH 2 Zástrcka externí antény Anténa Propojte zásuvku ANT OUT (Vstup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTENNA IN na televizoru. Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru. AV 1 AV 2 Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslun program pro pfiehrávání signálu videorekordéru na televizoru. 25 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart AV 1 AV Propojte zásuvku scart na videorekordéru se zásuvk ou scart AV1 na televizoru. VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce vrobce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV1. Pokud je zapojena zásuvka scart AV2, vyberte zdroj vstupu AV2. 1 PCMCIA CARD SLOT 1 Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce k videorekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. PCMCIA CARD SLOT HDMI IN 3 HDMI IN 3 VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3! POZNÁMKA G VIDEO L/MONO AUDIO R 26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ S-VIDEO 3 4! POZNÁMKA G AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. Pipojení pomocí kabelu RCA (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) L R VIDEO S-VIDEO ANT IN 2 3 OUTPUT SWITCH ANT OUT S-VIDEO AV IN 3 Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. Pipojení pomocí kabelu S-Video (s výjimkou 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**) 1 Propojte vstup S-VIDEO na videorekordéru se vstupem S- VIDEO na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lepí. Propojte audio vstupy na videopfiehrávaãi se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce vrobce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. PCMCIA CARD SLOT NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ S-VIDEO VIDEO L R ANT IN 2 3 HDMI IN 3 OUTPUT SWITCH ANT OUT 1 S-VIDEO 2 4 VIDEO L/MONO AUDIO R AV IN 3! POZNÁMKA G Pokud jste souãasnû zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude moïné pfiijímat pouze signál S-VIDEO. NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJ A/V (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) PCMCIA CARD SLOT 1 Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru.

15 Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV3. Videokamera Herní zafiízení 2 HDMI IN 3 VIDEO L R 3 SpusÈte pfiísluné externí zafiízení. Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení. VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO 1 AV IN 3 27 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ VLOZENÍ MODULU CI - Pro zobrazení sifrovaných (placených) vysílání v rezimu digitální televize. - Tato funkce není dostupná ve vech zemích. PCMCIA CARD SLOT 1 1 Podle obrázku vlozte modul CI do zásuvky adaptéru PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v televizoru. Dalsí informace najdete na str. 54. TV 28 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení pro poãítaã Pfiístroj podporuje technologii Plug and Play, osobní poãítaã se automaticky nastaví podle nastavení televize. Pfiipojení 15kolíkového kabelu D-sub Propojte vstup RGB z osobního poãítaãe se vstupním konektorem RGB IN (PC) typu jack na televizoru. Propojte audio vstupy kabelového pfiijímaãe s A U D I O I N ( R G B / D V I ) typu jack na televizoru. Zapnûte poãítaã a televizor. RGB (PC) IN AUDIO IN (RGB/DVI) 1 2 Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu RGB. RGB OUTPUT AUDIO Connecting with a HDMI to DVI cable HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) 1 Propojte výstup DVI pocítace s konektorem H D M I / D V I I N, H D M I / D V I I N 1 ( D V I ) nebo H D M I / D V I I N 1 typu jack na televizoru. Propojte audio vstupy kabelového pfiijímaãe s A U D I O I N ( R G B / D V I ) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI 1. 2 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ DVI-PC OUTPUT AUDIO! POZNÁMKA se chcete tsit ze zivého obrazu a zvuku, pipojte osobní pocítac k pístroji. G Nenechávejte na obrazovce po delsí dobu stejný obraz. Tento obraz by se mohl na obrazovce natrvalo vypálit. Pokud je to mozné. pouzívejte spoic obrazovky. G Pipojte osobní pocítac ke vstupu RGB (PC) nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) na pístroji a zmte jeho výstupní rozlisení podle nastavení pístroje. G Pokud pouzíváte nkterá rozlisení, vertikální vzory, kontrast nebo jas, mohou se v rezimu PC vyskytnout sumy obrazu. V takovém pípad v rezimu PC zmte rozlisení ci obnovovací frekvenci, nebo v nabídce nastavte jas a kontrast tak, aby obraz byl cistý. Pokud nelze zmnit obnovovací frekvenci grafické karty v osobním pocítaci, vymte ji nebo se porate s výrobcem. G Vstup synchronizace je pro horizontální a vertikální frekvenci samostatný. G Pipojte signálový kabel spojený s výstupem pro monitor osobního pocítace ke vstupu RGB (PC) pístroje, nebo pipojte signálový kabel spojený s výstupem HDMI pocítace ke vstupu HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN) v pístroji. G Propojte audio kabel z osobního pocítace se vstupními audio konektory typu jack na televizoru. (Audio kabely nejsou soucástí balení G Pokud pístroje. ) pouzíváte zvukovou kartu, nastavte podle pání zvuk pocítace. G Tento pístroj vyuzívá esení VESA Plug and Play. Poskytuje data EDID systému pocítace PC pomocí protokolu DDC. Pi práci s tímto pístrojem se pocítac nastavuje automaticky. G Protokol DDC je pednastaven pro rezim RGB (analogové RGB), HDMI (digitální RGB). G Je-li to teba, nastavte funkci Plug and Play. G Pokud grafická karta osobního pocítace neposkytuje soucasn analogový i digitální výstup RGB, pouzijte pro zobrazení výstupu osobního pocítace na pístroji pouze jeden ze vstup RGB nebo HDMI IN (nebo HDMI/DVI IN). G Pokud grafický adaptér pocítace poskytuje analogový i digitální výstup RGB soucasn, nastavte pístroj na rezim RGB nebo HDMI; (druhý rezim bude pístrojem automaticky nastaven pro Plug and Play.) G Pokud pouzijete redukcní kabel HDMI na DVI, nemusí podle grafického adaptéru pracovat rezim DOS. G Pokud pouzíváte pílis dlouhý kabel RGB-PC, mohou se na obrazovce objevit sumy. Doporucujeme pouzívat kabel kratsí nez pt metr. S takovým kabelem lze dosáhnout nejlepsí kvality obrazu. G Pokud 29 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Podporované rozlisení displej (Pouze 19/22LS4D*) rezim RGB[PC], HDMI[PC] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) rezim HDMI[DTV] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) 720x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,684 37,879 46,875 49,725 48,363 56,470 60,123 47,78 47,72 47,56 63,595 55,5 64,744 65,16 70,08 59,94 75,00 60,31 75,00 74,55 60,00 70,00 75,029 59,87 59,8 59,6 60,0 59,90 59,948 59,94 720x x x x1080 Pouze 19LS4D* Pouze 22LS4D* 31,469 31,5 31,25 37,500 44, ,72 33,75 28,125 26, ,716 33,75 56,250 67,43 67,5 59, , , ,00 23, ,976 30, , NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Podporované rozlisení displej (pouze 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***) rezim RGB[PC], HDMI[PC] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) rezim HDMI[DTV] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) 720x x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,84 37,879 46,875 49,725 48,363 56,470 60,123 47,78 47,72 47,56 55,5 64,744 65,16 63,595 66,647 70,08 59,94 75,00 60,31 75,00 74,55 60,00 70,00 75,029 59,87 59,8 59,6 59,90 59,948 59,94 60,0 59, x x x x ,469 / 31,5 59,94 / 60 31, , ,96 / 45 59,94 / 60 33,72 / 33,75 59,94 / 60 28,125 50,00 26,97 /

16 97 / 24 33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 56, / 67,43,5 59,94 / 60 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pouze 19LG30** Pouze 22LG30** Pouze 19LG30**, 37/42/47/52LG5*** Pouze 37/42/47/52LG5*** Podporované rozlisení displej (pouze 42/50PG10*, 42/50PG30*) rezim RGB[PC], HDMI[PC] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) rezim HDMI[DTV] Rozliení Horizontální kmitoãet (khz) Vertikální kmitoãet (Hz) 720x x x x x x x ,468 31,469 37,879 48,363 47,78 47,72 66,647 70,08 59,94 60,31 60,00 59,87 59,80 59, x x x x x ,469 31,469 31,47 31,50 31,25 37,50 44,96 45,00 28,125 33,72 33,75 27,000 33,75 56,25 67,433 67,50 59,94 60,00 59,94 60,00 50,00 50,00 59,94 60,00 50,00 59,94 60,00 24, ,00 59, NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Nastavení obrazovky pro rezim pocítace Resetování obrazovky Tato funkce pracuje v následujících rezimech: RGB[PC]. 32 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka Nastavit 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. 3 OK Vyberte polozku V y n u l o v a t. 4 OK Vyberte moznost A n o. 5 OK Spuste funkci V y n u l o v a t. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. Nastavení obrazovky: Poloha, Velikost, Fáze Pokud není obraz po provedení automatického nastavení jasn a zvlátû pokud se zobrazované znaky stále chvûjí, upravte fázi obrazu ruãnû. Tato funkce pracuje v následujících rezimech: RGB[PC]. NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka D Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G F E G 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. 3 OK Vyberte polozky P o z i c e, Rozmr nebo F á z e. 4 Provete píslusné úpravy. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. 33 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Výbr rozlisení Chcete-li vidt normální obraz, srovnejte rozlisení rezimu RGB s výbrem rezimu pocítace. Tato funkce pracuje v následujících rezimech: RGB[PC]. 34 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka 1024 x x x x 768 s výjimkou PLASMA TV 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. 3 OK Vyberte moznost Rozlisení. 4 Vyberte pozadované rozlisení. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. Auto configure (Automatické nastavení) (pouze v reïimu RGB [PC]) Automaticky upravuje pozici obrazu a minimalizuje tfiepání obrazu. Aãkoli obraz stále není správn, monitor nyní funguje správnû ale vyïaduje dalí nastavení. Auto configure (Aut. nastavení) Tato funkce automaticky upravuje pozici obrazu, frekvenci a fázi. (Po dobu provádûní automatické konfigurace mûïe bt obraz nestabilní. ) NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ OBRAZ D Pes OK OBRAZOVKA Rozlis ení Aut. Nastav Pozice Rozmr Fáze Vynulovat G Pes RETURN Pedc. Kontrast : 70 Jas : 50 Ostrost : 50 Barva : 50 Barev.tón :0 Pokrocilé ovládání Obnov. nast. obr. Obrazovka Nastavit 1MENU 2 OK Vyberte polozku O B R A Z. Vyberte polozku O B R A Z O V K A. Pokud pozice obrazu není správná, spusète automatické nastavení znovu. Pokud obraz po automatické úprav v rezimu RGB (PC) jest potebuje upravit, mzete upravit pozici, velikost nebo fázi. 3 OK Vyberte moznost A u t. N a s t a v. 4 OK Vyberte moznost A n o. 5 OK Spuste moznost A u t. N a s t a v. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize. Stisknutím tlacítka RETURN (NÁVRAT) se vrátíte na pedchozí obrazovku nabídky. 35 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Funkce dálkového ovladaãe (pouze 19/22LS4D*) Pfii pouïívání dálkového ovladaãe zamifite na okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe na pfiedním panelu obrazovky. POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. INPUT TV D/A POWER TV/RADIO TEXT I/II MUTE D/A INPUT Vybere analogový nebo digitální rezim. (D/A VSTUP) Pepne pístroj z pohotovostního rezimu do stavu Zapnuto.

17 INPUT Rezim externího vstupu se pravideln pepíná. Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto. TV/RADIO V digitálním rezimu vybere rozhlasovou nebo televizní stanici. I/II Nastaví zvukov vstup. MUTE Zapne a vypne zvuk. 36 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM LIST MENU Q.VIEW AV MODE âíselná tlaãítka Vybere program. 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. LIST Zobrazí tabulku pfiedvoleb. OK INFO i GUIDE Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. MENU Vybere nabídku. AV MODE Slouzí k výbru a nastavení obrázk a zvuk pi (REZIM AV)) pipojení zaízení AV. INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. GUIDE (PRVODCE) Zobrazí program poad. EXIT RETURN VOL * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést uïivatelské THUMBSTICK nastavení televizoru. (Nahoru/DolÛ/Doleva OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. VOLUME + / - Upraví hlasitost. RETURN(EXIT) Umozuje uzivateli vrátit se o jeden krok zpt v (NÁVRAT(UKONCENÍ)) interaktivní aplikaci, elektronickémsprvodci poady nebo ve funkci vyzadující interakci uzivatelem. * Îádná funkce FAV Zobrazí zvolen oblíben program. Programme + / - Vybere program. TV D/A POWER 1 INPUT Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu TELETEXT Více informací najdete v ãásti Teletext. TV/RADIO TEXT I/II MUTE LIST MENU BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTEM) TLAâÍTKA nebo k programování skladeb. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM RATIO(POMùR) vyberte poïadovan formát obrazu. 9 SLEEP Nastaví ãasovaã automatického vypnutí. Q.VIEW AV MODE SUBTITLE V digitálním rezimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY) OK INFO i GUIDE EXIT RETURN VOL * FAV PR RATIO INDEX SLEEP TIME SUBTITLE UPDATE HOLD REVEAL? 1 Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. 37 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM (pouze 42/50PG10**) POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. POWER INPUT GUIDE TV/RAD TEXT AV MODE INPUT Rezim externího vstupu se pravideln pepíná. Pfiepne televizor z pohotovostního reïimu do stavu Zapnuto. TV/RAD Slouzí k výbru kanálu rádia, televizoru a DTV SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM LIST MENU GUIDE (PRVODCE) Zobrazí program poad. 6 9 Q.VIEW Q.MENU INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. 1 Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu TELETEXT Více informací najdete v ãásti Teletext. AV MODE Slouzí k výbru a nastavení obrázk a zvuk pi (REZIM AV)) pipojení zaízení AV. âíselná tlaãítka Vybere program. 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. OK RETURN EXIT RATIO LIST Zobrazí tabulku pfiedvoleb. Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. MARK FAV MUTE * P MENU Vybere nabídku. Zruí vekerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. Q.MENU (RYCHLÁ Vyberte pozadovaný zdroj rychlé nabídky. NABÍDKA 1 * T.OPT SUBTITLE (Nahoru/DolÛ/Doleva) Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést THUMBSTICK uïivatelské nastavení televizoru. OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. RETURN(EXIT) Umozuje uzivateli návrat o jeden krok v interaktivní (NÁVRAT(UKONCENÍ)) aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uzivatele. RATIO(POMùR) vyberte poïadovan formát obrazu. POWER INPUT GUIDE TV/RAD TEXT AV MODE VOLUME + / - Upraví hlasitost. FAV Zobrazí zvolen oblíben program. * Îádná funkce SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM LIST MENU MUTE Zapne a vypne zvuk. Programme + / - Vybere program. 9 Q. VIEW Q.MENU BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTEM) TLAâÍTKA nebo k programování skladeb. SUBTITLE V digitálním rezimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY) Tlacítka ovladace pro ovládání nabídky SIMPLINK. nabídky SIMPLINK OK RETURN EXIT RATIO MARK FAV MUTE * P * T.OPT SUBTITLE Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. 39 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM (s výjimkou 19/22LS4D*, 42/50PG10**) RATIO 1 MODE SlouÏí k vbûru provozních reïimû dálkového ovladaãe. POWER Tímto tlaãítkem pfiepnete monitor z pohotovostního stavu a dalím stisknutím jej vypnete do pohotovostního stavu. INPUT Rezim externího vstupu se pravideln pepíná. Pepne pístroj z pohotovostního rezimu do stavu Zapnuto. TV/RAD Slouzí k výbru kanálu rádia, televizoru a DTV SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM 2 2 RATIO(POMùR) vyberte poïadovan formát obrazu.

18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Q.MENU (RYCHLÁ Vyberte pozadovaný zdroj rychlé nabídky. NABÍDKA) MENU Vybere nabídku. Zruí vekerá menu zobrazená na obrazovce a zvolí návrat ke sledování televizního vysílání z jakéhokoliv menu. GUIDE (PRVODCE) Zobrazí program poad. (Nahoru/DolÛ/Doleva) Tlaãítko UmoÏÀuje ovládat nabídky OSD a provést THUMBSTICK uïivatelské nastavení televizoru. OK potvrzuje vai volbu, nebo zobrazí aktuální reïim. RETURN(EXIT) Umozuje uzivateli návrat o jeden krok v interaktivní (NÁVRAT(UKONCENÍ)) aplikaci, EPG nebo jiné funkci interakce uzivatele. INFO i Zobrazí aktuální informace o obrazovce. AV MODE Slouzí k výbru a nastavení obrázk a zvuk pi (REZIM AV)) pipojení zaízení AV. BAREVNÁ SlouÏí k ovládání teletextu (jen modely s TELETEXTLAâÍTKA TEM) nebo k programování skladeb. 2 Tlaãítka SlouÏí k ovládání teletextu TELETEXT Více informací najdete v ãásti Teletext. SUBTITLE V digitálním rezimu vyvolá preferované titulky. (TITULKY) 3 Zobrazí seznam AV zaízení pipojených k televizoru. Pepnutím tohoto tlacítka zobrazíte na obrazovce nabídku Simplink. RATIO VOLUME + / - Upraví hlasitost. FAV Zobrazí zvolen oblíben program. MUTE Zapne a vypne zvuk. SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Programme Vybere program. PAGE UP/DOWN Pechod z jedné úplné sady informací na (PEDCHOZÍ/DALSÍ obrazovce na dalsí. STRANA) âíselná tlaãítka Vybere program. 09 Volba ãíselnch poloïek nabídky. LIST Zobrazí tabulku pfiedvoleb. Q.VIEW Zapne naposledy sledovan program. Tlacítka ovladace pro ovládání nabídky SIMPLINK. nabídky SIMPLINK Instalace baterií Otevfiete prostor baterií, kter se nachází v zadní ãásti dálkového ovladaãe a do prostoru baterií vloïte se správnou polaritou. PouÏijte dvû baterie 1,5 V typu AAA. NepouÏívejte souãasnû pouïité baterie s novmi. 41 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM ZAPÍNÁNÍ TELEVIZORU - Vlastnosti televizoru lze vyuïívat po jeho zapnutí. 1 2 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM Nejdfiív správnû zapojte napájecí kabel. Televizor se pfiepne do pohotovostního reïimu. V pohotovostním reïimu lze televizor zapnout stisknutím tlaãítek r / I, INPUT nebo P (nebo (nebo (PR + - nebo P + -)) a PR D E) na pfiístroji nebo pomocí tlaãítek POWER, INPUT, D/A, P ãísly 0-9 na dálkovém ovladaãi. Inicializace nastavení Pokud se po zapnutí televizoru na obrazovce zobrazí údaj OSD (Nabídka na obrazovce), mzete nastavit jazyk, rezim výbru zemi, casové pásmo a automatické ladní programu. POZNÁMKA: a. Pokud nestisknete zádné tlacítko, nabídka automaticky zmizí po piblizn 40 sekundách. b. Stisknutím tlacítka RETURN se vrátíte z aktuální nabídky OSD do pedchozí. c. V zemích bez potvrzených standard vysílání digitální televize (DTV) nemusí nkteré funkce DTV fungovat v závislosti na prostedí vysílání digitálního signálu. d Rezim,,Home" (,,Doma") je nejlepsím nastavením pro domácí prostedí a je výchozím rezimem televizoru. e. Rezim,,In Store" (,,V prodejn") je nejlepsím nastavením pro prodejní místa. Pokud uzivatel zmní údaje kvality obrazu, rezim,,in Store" (,,V prodejn") inicializuje po urcité dob námi nastavenou kvalitu obrazu. f. Rezim (Home, In Store) je mozné zmnit spustním funkce Factory Reset (Resetovat výrobní nastavení) v nabídce OPTION (MOZNOSTI). VOLBA PROGRAMU 1 âíslo programu vyberete stisknutím tlaãítka P (PR + - nebo P + -)) nebo ãíselného tlaãítka. (nebo NASTAVENÍ HLASITOSTI 1 Hlasitost upravte pomocí tlaãítka VOL + - (nebo + -). Chcete vypnout zvuk, stisknûte tlaãítko MUTE (Vypnout zvuk). Zvuk obnovíte stisknutím tlaãítka MUTE (Vypnout zvuk), VOL + - (nebo + -), nebo I/II. 42 V BùR NABÍDEK OSD A JEJICH NASTAVENÍ Nabídka OSD (On Screen Display) se mûïe mírnû liit od obrázkû v této pfiíruãce. NASTAV. Automatické ladní Rucní ladní Úprava p edvolby Zesilovac : Zap. Akt. softwaru : Vyp. Diagnostika Informace CI Pes OK OBRAZ Pomr stran Rezim obrazu Pes OK : 16:9 : Vivid Prodsvícení Kontrast Jas Ostrost Barva Barev. tón E SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM R G ZVUK Aut. hlasitost Stereováha NASTAV. OBRAZ ZVUK Rezim zvuku Pes OK : Vyp. 0 : Standardní 120Hz 200Hz 500Hz 1.2KHz 3KHz E L R CAS MOZNOST ZÁMEK CAS Hodiny Cas vyp Pes OK MOZNOST Jaz. nabíd. Jazyk zvuku Jazyk titulk Nedoslýchaví ( Zem Oznacení vstupu ) Pes OK ZÁMEK Pes OK : Vyp. Cas zap. : Vyp. Casovac vypnutí : Vyp. Aut. Vypnutí : Vyp. Casové pásmo : Kan. ostr. GMT : Anglictina : Anglictina : Anglictina Vyp. :UK : Vyp. : Vyp. Rodicovský zámek : Vyp. Nastavit heslo Blokovaný Program Rodicovský dohled : Vyp. SIMPLINK Zámek kláves E 1MENU 2 OK Zobrazte jednotlivé nabídky. Vyberte polozku nabídky.. 3 OK Pejdte do rozevírací nabídky. Stisknutím tlacítka MENU (NABÍDKA) se vrátíte k normálnímu sledování televize.

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka

LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Zpět na stránku obsahu LCD Monitor w17e/w17q Uživatelská př ručka Úvod Bezpečnostn pokyny a údržba Nastaven Použ ván monitoru Instalace ovladačů a použit funkce Automatické nastaven Technická podpora,

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více