Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»"

Transkript

1 Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Buřičová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce:

2 Praha 2013 Master's Dissertation Business plan: Fast Food «Pancakes» Bc. Ekaterina Belyankova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of hospitality management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Helena Buřičová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Podnikatelský plan: Fast Food «Palačinka» vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o výsokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přistupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. Jméno a přijmení autora V Praze dne

4 Poděkování Rada bych ráda poděkovala své vedoucí práce paní Ing. Helenu Buřičovu za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Vážím si jeji odvahu spolupracovat a sdílet své zkušenosti se mnou. Děkuji za poskytnuté informace z praxe a věcné připomínky k tématu.

5 Abstrakt Ekaterina Belyankova Podnikatelský plán: Fast Food "Palačinka" Diplomová práce Vysoká škola hotelová Praha 2013 Celkový počet stran - 85 Diplomová práce pojednává o konstrukci podnikatelského plánu a jeho praktické realizaci ve firemním životě. Cílem práce je popsat tvorbu podnikatelského plánu. V teoretické části práce je první části práce primárně popsán podnikatelský plán ve své podstatě a následně veškeré složky podnikatelského plánu. Hlavní důraz je kladen na konstrukci podnikatelského plánu, hlavně ve smyslu konstrukce rozpočtu plánu, a závěrů, které lze na základě výsledků rozpočtu a hodnocení investice utvořit. Je také analyzováno chování firmy na trhu a představena swot analýza, která poskytne informace ohledně vnější ho a vnitřního prostředí. Následuje pojednání o finančním plánu a o možnostech hodnocení investic. V praktické části je v prvé řadě přestaven projekt podniku podnikatelského plánu vybudování restaurace Palačinka. Jsou specifikovány administrativní záležitosti, stejně tak jednotlivé části projektu, které se týkají jak cílů restaurace a její nabídky ohledně jídelního i nápojového lístku. Na základě rozpočtu a hodnocení investice je stanoveno, že je tento podnikatelský plán vhodný pro realizaci či nikoliv. Ukázalo se, že podnikatelský plán je schopný být realizován a to nejen na základě rozpočtu. Stejně tak se projevilo, že podnikatelský plán je nedílnou součástí jakéhokoliv podnikatelského záměru, byť by byl malého rozsahu. Klíčová slova: Konkurence, Okolí podniku, Podnikání, podnikatelský plán, Rozpočet

6 Abstrakt This thesis discusses the design of a business plan and its practical implementation in corporate life. The aim is to describe the creation of a business plan and based on the practical implementation to determine whether it is possible to implement the business plan or not. In the theoretical part the first part is primarily a business plan described in its essence and then all the components of a business plan. The main emphasis is placed on the construction of a business plan, mainly for the purposes of construction of the budget plan and the conclusions that can be based on the results of the budget and investment evaluation form. It also analyzed the behavior of firms in the market and introduced SWOT analysis, which provides information about his external and internal environment. The following discussion of the financing plan and the possibilities for investment evaluation. The practical part is primarily converted project business - a business plan to build a restaurant, "Palačinka" These are specified administrative matters, as well as various parts of the project, which aims to both the restaurant and its menu on the menu and drinks. Based on the budget and assessment of investment is determined that this business plan suitable for implementation or not. It turned out that the business plan is able to be implemented not only on the budget. It also became clear that the business plan is an integral part of any business plan, even if it was small in scale. Keywords: Competition, Surroundings business, Business, Business Plan, Budget

7 Obsah Abstrakt... 5 Seznam ilustrací, tabulek a grafů... 9 Úvod Teoretická část Podnikatelský plán Tvorba podnikatelského plánu Zpracování podnikatelského plánu Obsah podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Finanční plán Funkce finančního plánu Zdroje financování Hodnocení efektivnosti investic Investice Hodnocení efektivnosti investic Analytická část Představení projektu Situace na trhu Analýza lokality Koncepce restaurace Cíl podnikání Poskytované služby Okolí podniku Organizační struktura a administrativní zajištění chodu Marketingový plán Cenová politika... 58

8 2.11 Swot analýza Potenciální dodavatelé Legislativa Praktická část Rozpočet Pracovní řád Výhled do budoucna Krizové řízení restaurace Palačinka Závěr Zdroje... 85

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Tabulka č. 1: Vývoj inflace v ČR Graf č. 1: Vývoj inflace v ČR Tabulka č. 2: Rozptyl cen jídel a pití konkurence Graf č. 2: Rozptyl cen jídel a pití u konkurence Tabulka č. 3: Analýza konkurence Graf č. 3: Analýza konkurence - průměr Obrázek č. 1: Restaurace Palačinka a její konkurence v Třeboni Tabulka č. 4: Souhrnné stavební náklady Tabulka č. 5: Náklady dle jednotlivých stavebních prací Tabulka č. 6: Nestavební investice Kuchyň a restaurace Tabulka č. 7: Nestavební investice Sociální zařízení Tabulka č. 8: Nestavební investice Technické zařízení Tabulka č. 9: Nestavební investice Zahrádka Tabulka č. 10: Nestavební investice - celkem Tabulka č. 11: Roční náklady Tabulka č. 12: Mzdové náklady Tabulka č. 13: Fixní náklady Tabulka č. 14: Variabilní náklady Tabulka č. 15: Předpokládané výnosy Tabulka č. 16: Porovnání předpokládaných nákladů a výnosů Tabulka č. 17 Kumulovaný diskont. zisk Tabulka č. 18: Porovnání předpokládaných nákladů a výnosů pesimistická varianta Tabulka č. 19: Kumulovaný disk.zisk... 77

10 Úvod Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem. V dnešní době se jedná o téma velice aktuální, neboť ve všech odvětvích trhu vládne tvrdá konkurence a tím pádem založit firmu a rozjet její provoz je relativně rizikové. Proto je třeba se na základě podnikatelského plánu a s jeho pomocí důkladně na start podnikání připravit. Pokud by podnikatelský plán neexistoval, hrozí, že založení firmy se neobejde bez problémů, které mohou být posléze i existenčního charakteru pro nově vznikající firmu. Cílem práce je popsat tvorbu podnikatelského plánu a na základě praktické realizace stanovit, zda je možné daný podnikatelský plán realizovat či nikoliv. Aktuálnost podnikatelského plánu stojí také na faktu, že jakékoliv podnikání musí být velmi dobře odchyceno podnikatelským plánem. Pokud podnikatelský plán neexistuje a přesto podnikatel začne podnikat, hrozí zde vysoké riziko krachu rozjezdu podnikání. Dobře zpracovaný podnikatelský plán totiž dává jakémukoliv podnikateli, který začíná s určitým projektem, možnost velmi pečlivě naplánovat jednotlivé potřebné činnosti, naplánovat postup naplnění těchto činností a pak samozřejmě i kontrolu dosažení cílů v rámci těchto činností. V neposlední řadě bylo toto téma diplomové práce vybráno proto, že je pro mne zajímavé. V teoretické části se bude práce zabývat tím, jaké činnosti budou aplikovány v životě firmy, kam by se měla firma vyvíjet, jaká je podstata existence podniku a jaké jsou strategické či dílčí cíle, atd. Aby byl plán efektivní, resp. aby mohl být efektivně naplňován, je třeba důsledně kontrolovat dodržování plánu, stanovovat odchylky od plánu a analyzovat, proč k odchylkám došlo, popř. přijmout nápravná opatření. Každý podnikatelský plán by měl obsahovat kontrolní prvky, aby bylo možné měřit úspěchy podnikatelského záměru a případně přijímat nová opatření. Před jakoukoliv investiční akcí firmy je tedy třeba vypracovat podnikatelský plán, který by mapoval investiční úsilí firmy a který dával návod, jak při investici postupovat. Práce se skládá ze tří částí: teoretické, analytické a praktické. V první části práce je primárně popsán podnikatelský plán ve své podstatě a následně veškeré složky podnikatelského plánu. Pokud k dosažení plánovaných výsledků nedojde, nemusí to nutně být chyba firmy, ale může 10

11 do hry vstoupit nějaký neočekávaný faktor a nebo může být podnikatelský plán v určitém místě chybný, může být např. chybný odhad realizací prodejů. Je tak tedy popsána všeobecná struktura podnikatelského plánu. Dále je analyzováno chování firmy na trhu a swot analýza, která poskytne informace ohledně vnější ho a vnitřního prostředí. Následuje pojednání o finančním plánu a o možnostech hodnocení investic. Podnikatelský plán je dobrým kontrolním bodem v jakékoliv chvíli, neboť pokud by tento neexistovat, nelze poměřit dosažené výsledky s výsledky plánovanými, jinak řečeno nemůžeme zjistit, zda dosažené výsledky jsou na dostatečné úrovni. Podnikatelský plán v existujícím podniku vykazuje určité rozdíly od plánu pro nový podnik. Pokud dochází k zakládání nového podniku, jedná se ve většině případů o odhadů údajů. Existující podnik naproti tomu může již poskytnout údaje z historie své existence, finanční údaje a výkazy, data o současném stavu podniku a jeho vnějšího prostředí a v mnohých případech nejdůležitější skutečnosti, kterými jsou právě získané zkušenosti z daného oboru a na daném trhu. Další subkapitola se bude zabývat tvorbou podnikatelského plánu, neboť dříve, než začne firma zpracovávat svůj podnikatelský plán, by si měla zpracovat alespoň stručnou studii o proveditelnosti podnikatelského záměru, aby se zjistila možnost či nemožnosti realizace. Patří sem hlavně popis struktury podnikatelského plánu, kam patří např. marketingový plán, soupis vstupů, informace ohledně okolí podniku apod. Pokud k dosažení plánovaných výsledků nedojde, nemusí to nutně být chyba firmy, ale může do hry vstoupit nějaký neočekávaný faktor a nebo může být podnikatelský plán v určitém místě chybný, může být např. chybný odhad realizací prodejů. Je tak tedy popsána všeobecná struktura podnikatelského plánu. Následuje kapitola ohledně situace na trhu. Sem je možné zařadit popis průzkum trhu a swot analýzu. Analýza prostředí podniku má pomoci k tomu, abychom odhalili pozitivní či negativní vlivy, které působí na podnik. Pokud dojde ke správnému odhalení příležitostí a hrozeb, či správnému pojmenování silných a slabých stránek podniku, pomůže to výrazně kladným způsobem ovlivnit celkovou strategii podniku. Nechybí ani pojednání o finančním plánu a hodnocení efektivnosti investic. 11

12 V analytické části je v prvé řadě přestaven projekt podniku podnikatelského plánu vybudování restaurace Palačinka. Jsou specifikovány administrativní záležitosti, stejně tak jednotlivé části projektu, které se týkají jak cílů restaurace a její nabídky Uvádí se zde koncepce podnikání i cíl, který by měl být naplněn ve chvíli, kdy bude podnikatelský plán realizován. Je zde představen koncept restaurace, tkerý bude založen na velkém výběru různých druhů palačinek, bude se ale také snažit vyjít vstříc běžným turistům či cyklistům, kteří touží uhasit žízeň a popřípadě si dát něco k snědku. Jsou zde specifikovány poskytované služby, které jsou zákazníkům nabízeny a také prostředí, ve kterém se podnik nachází. To je velice důležité, neboť jen tak podnik může správně nastavit cenovou politiku a služby, nehledě na potřebě marketingově se vymezit proti konkurenci, která může být v rámci pohostinství velmi silná. Na základě analýzy prostředí je pak možné stanovit cenovou či marketingovou strategii, která bude při rozjezdu podniku aplikována. Velice pečlivě je třeba také naplánovat personální politiku a další praktické činnosti, které úzce souvisí s provozem restaurace, např. výběr vhodných dodavatelů. V praktické části práce jsou zde uvedeny i informace o kompletní rozpočtu tohoto podnikatelského záměru. Jsou zde uvedeny stavební náklady, nestavební náklady - a to vždy podle toho, kde jsou využité, dále pak mzdové náklady i náklady celkové variabilní a fixní. Dále se v praktické části pracuje s předpokládanými výnosy v jednotlivých variantách vývoje podniku. Dochází zde tedy k celkovému zhodnocení investice. Přidán je zde i pracovní řád, kterým se zaměstnanci a zaměstnavatel musí v reálu řidít a také výhled do budoucna restaurace Palačinka. V závěru práce pak budou všechny podstatné náležitosti přehledně shrnuty a bude zde i prezentován osobní názor autorky na danou problematiku. Na základě rozpočtu a výpočtů ohledně návratnosti a investice a čisté současné hodnoty pak bude rozhodnut, že projekt bude přijat či nikoliv. Na základě cíle diplomové práce je možné konstatovat, že podnikatelský plán je možné na základě posuzovaných souvislostí realizovat. 12

13 1 Teoretická část 1.1 Podnikatelský plán Plánování je součást života většiny z nás, plánujeme podnikatelské akce, rodinné akce, plánujeme často i narození dětí, pořízení psa atd. Z určitého pohledu by se dalo říci, že plánujeme téměř vše, často i věci nepatrného významu, neboť plán je pro nás důležitou součástí všedního života. Nejinak je tomu i podnikového života, neboť i podnikové činnosti, investiční akce či cíle se musí pečlivě plánovat. Plánovat je nutné jak při zahájení podnikání, tak i v další činnosti podniku, v jednotlivých stádiích existence podniku. Z hlediska života podniku "je plánovaní vlastně utváření myšlenek ohledně přípravy budoucích účelových rozhodnutí" 1. Podnikatelský plán v existujícím podniku vykazuje určité rozdíly od plánu pro nový podnik. Zakládáme-li podnik nový, jedná se ve většině případů o odhadů údajů. Existující podnik naproti tomu může již poskytnout údaje z historie své existence, finanční údaje a výkazy, data o současném stavu podniku a jeho vnějšího prostředí a v mnohých případech nejdůležitější skutečnosti, kterými jsou právě získané zkušenosti z daného oboru a na daném trhu. Neméně důležité jsou vybudované vztahy s dodavateli a především se zákazníky, od kterých lze získat zpětnou vazbu, která může podniku poskytnout zásadní informaci o jejich potřebách. 2 Pokud existuje nějaký podnikatelský záměr, je třeba zpracovat podnikatelský plán, který bude základem daného podnikatelského záměru, itinerářem, podle kterého se bude postupovat a kde najdeme definované cíle a cesty, jak těchto cílů dosáhnout, tj. způsoby realizace. Pokud bychom chtěli podnikatelský plán definovat, můžeme říci, že "podnikatelský plán je materiál, který v písemné podobě shrnuje všechny vnější a vnitřní faktory určitého podnikatelského 1 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2.přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN

14 záměru". Tento plán často vyžadují jak investoři, tak také budoucí dodavatelé a často i velcí zákazníci. 3 Podnikatelský plán je v životě podniku stanovuje, kdy a jaké činnosti budou aplikovány v životě firmy, kam by se měla firma vyvíjet, jaká je podstata existence podniku a jaké jsou strategické či dílčí cíle, atd. Aby byl plán efektivní, resp. aby mohl být efektivně naplňován, je třeba důsledně kontrolovat dodržování plánu, stanovovat odchylky od plánu a analyzovat, proč k odchylkám došlo, popř. přijmout nápravná opatření. Každý podnikatelský plán by měl obsahovat kontrolní prvky, aby bylo možné měřit úspěchy podnikatelského záměru a případně přijímat nová opatření. Musí se stanovit body, které budou kontrolní ave kterých se rozhodne o dalším postupu v rámci plánu, tak aby bylo dosaženo jeho naplnění. Může se totiž stát, že i ten nejdokonalejší plán nebude moci být naplněn nebo že dokonce selže. Proto pak může nastat fáze aktualizace plánu, který reaguje na faktický stav vnějších i vnitřních faktorů firmy. Tím pádem je pak možné zachovat aktuálnost firemních cílů a záměrů, které jsou vytyčeny v rámci podnikatelského projektu. Podnikatel tak může kontrolovat průběh svých jednotlivých aktivit jak jednotlivě, tak i v kontextu s ostatními, neboť se jedná o souhrnný dokument. Tím, že podnikatel sestavil podnikatelský plán, kterým se řídí, dává svému okolí najevo, že své podnikání myslí vážně a že jeho podnikatelský záměr seriózní a že ví, jak ho naplnit. To, že má podnik svůj podnikatelská plán, je zajímavé pro okolí podniky, resp. pro všechny subjekty, které s podnikem přijdou do styku, např.: dodavatelé, zákazníci, obchodní partneři, banky, zaměstnanci, atd. 4 I když podnikatelský plán zahrnuje mnoho oblastí ze života podniku, měl by být stručný, výstižný a praktický. Kvalita podnikatelského plánu pak může posloužit např. při žádosti o finanční zdroje v bance nebo při shánění investora. Podnikatelský plán je dokumentem, jež je zpracován podnikatelem v písemné formě a který popisuje všechny důležité náležitosti života firmy od jeho založení. Otázkou však zůstává, jak podrobný by měl být podnikatelský plán či v jakém rozsahu by měl být sestaven. Míra propracovanosti může být dána tím, jaký produkt 3 HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN

15 či službu bude firma uvádět na trh, jak je tento trh veliký a jaký je obor podnikání dané firmy. 5 "Podnikatelský plán si zpracovává sám podnikatel a nebo management firmy - právníci, účetní, marketingoví poradci atd". Záleží vždy na konkrétním projektu. Někdo dochází i k najímání externích konzultantů, pokud podnikatel dozná, že on a ani případný management, pokud se jedná o větší firmu, nemá dostatečné znalosti o dané problematice. Každý podnikatel či majitel musí hodnotit schopnosti své či managementu v oblastech financí, plánování, marketingu, právu a atd. 6 Jak už jsem uvedla, podnikatelský plán bude zajímat široký okruh lidí z různých oborů a tedy je nutné, aby byl maximálně komplexní, aby poskytl informace každé zainteresované skupině. To, do jaké hloubky půjde záběr podnikatelského plánu a jeho propracovanost závisí na tom, jak široký je podnikatelský plán, tzn. jaký je záměr majitele či managementu dále rozvinout činnost firmy. Je totiž rozdílné, zda chce podnikatel přijít na trh např. s novou jednoduchou službou a nebo se sofistikovaným výrobkem, který bude sám vyvíjet. Podnikatelský plán slouží především dvěma účelům. Jednak je to vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního řízení projektu, pomáhá odhalovat úzká místa zamýšlených činností a ověřuje reálnost podnikatelových myšlenek. Značného významu však nabývá i pro externí použití a to v případě, že podnikatel hodlá záměr financovat z externích zdrojů. Takový dokument totiž slouží k přesvědčení poskytovatele kapitálu o výhodnosti a naději na úspěch projektu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak výrazně podpořit získání potřebného kapitálu. 7 5 HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN CHARUZA, J.: Začínáte podnikat, 1.vyd. Liberec: KODAP s.r.o., s. 15

16 1.2 Tvorba podnikatelského plánu Zpracování podnikatelského plánu Dříve, než začne firma zpracovávat svůj podnikatelský plán, by si měla zpracovat alespoň stručnou studii o proveditelnosti podnikatelského záměru, aby se zjistila možnost či nemožnosti realizace. "Je třeba, aby podnikatelský plán a předcházející studie proveditelnosti plně korespondoval s cíli podniku". Právě cíle podniku jsou vždy rámce podnikatelského plánu. Vždy je třeba dát pozor na stanovení cílů, neboť pokud jsou cíle firmy stanoveny příliš široce, je obtížná kontrola plnění podnikatelského plánu. 8 Pro zpracování podnikatelského plánu je třeba získat informace. Tyto můžeme dle Hisricha a Peterse rozdělit do několika skupin: Za prvé se jedná tržní informace - je důležité získat informace o tržním potenciálu výrobku či služby, jehož uvedení na trhu je v podnikatelském plánu. Je třeba znát velikost trhu, zájem zákazníků, tzn. provést marketingové šetření. Plán musí také disponovat informacemi o tržních trendech, požadavcích zákazníků, maržích či informace o konkurenčních firmách. Za druhé se jedná o informace provozního charakteru jde o umístění nového provozu, tj. prostory výroby či místu poskytování služeb, o výrobních operacích v případě výroby, o potřebných surovinách a zařízení. Je třeba též získat informace o potřebě pracovníků, resp. jejich odbornosti. A za třetí se jedná o finanční informace - při rozjezdu jakéhokoliv podnikatelského plánu je též nutné komplexně zmapovat otázky týkající se financování, rentability projektu atd. Velmi důležité je toto sdělení hlavně pro případné budoucí investory. Neměly by chybět informace o příjmech a výdajích či hotovostních tocích. 9 "Každý podnikatelský plán může selhat z důvodu toho, že firma si vytyčí cíle, které jsou pro ni nepřiměřené a nedosažitelné". 10 Dalším důvodem může být to, že stanovené cíle jsou špatně 8 HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN

17 měřitelné nebo že firma nemá zkušenosti v oboru, popř. není schopna podchytit zákaznický zájem o nové služby či výrobek. Svoji roli může hrát také špatně stanovené příležitosti a hrozby na trhu, atd. Spousta podnikatelů se domnívá, že plánování je zbytečné, nudné a nezáživné a že je akorát zdržují. Je totiž samozřejmostí, že plánování musí být součástí jakékoliv nové podnikatelské akce, jakéhokoliv dalšího záměru, který posune firmu někam dál. Naopak, neexistence podnikatelského plánu může podnikatelský záměr, i když je postaven na dobré myšlence a záměrech, zhatit. Je třeba si totiž uvědomit, že plánuje veškeré vnější okolí jakékoliv firmy, ať se jedná o konkurenci,banky, zákazníky, obchodní partnery. Proto by se podnikatelský plán měl stát nedílnou součástí jakéhokoliv podnikatelského záměru. A v neposlední řadě je tento důležitý i pro zaměstnance, neboť jen a základě firemních cílů a plánování se mohou ztotožnit s vnitřním životem firmy, vždy tak vědí, co se po nich chce a kam firma směřuje. Podnikatelský záměr by měl splňovat také následující požadavky jako být stručný a přehledný; být jednoduchý, nezacházet do technických a technologických detailů; demonstrovat výhody produktu pro zákazníka; orientovat se na budoucnost; být co nejvěrohodnější. Měl by vyzařovat optimismus z hlediska tržního potenciálu. "Neměl by být ani příliš pesimistický, protože by projekt pro potenciálního investora ztratil na atraktivitě. Výhodou je, pokud podnikatelský plán upozorní na konkurenční výhody projektu. Měl by být zpracován kvalitně i po formální stránce". 11 Je třeba říci, že ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nezaručuje úspěch projektu, neboť s každým projektem jsou spojena nějaká rizika. Kvalita přípravy projektu se však projeví příznivě tím, nejen že zvýší naději na úspěch, ale hlavně sníží nebezpečí neúspěchu projektu a tím zabrání ohrožení finanční stability podnikatele. Každý podnikatelský projekt by měl být promyšlený. Není to však v žádném případě matematické cvičení pro banky a věřitele, ale hluboké rozmyšlení, co umím, co zvládnu, co zvládnou moji podřízení. 11 FOTR, J., SOUČEK I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2005, 356 s., ISBN

18 1.2.2 Obsah podnikatelského plánu Podnikatelský plán je vlastně vizitkou firmy, měl by zaujmout a představit náš podnikatelský záměr. Je tedy nutné, aby byl na první pohled vizuálně přesvědčivý a aby byl zajímavý. Musíme si uvědomit, že podnikatelský plán, který předkládáme stakeholderům (do pojmu stakeholder můžeme zařadit zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, dodavatele, státní správu, veřejnost, média, odbory atd.), vlastně prodává náš podnikatelský záměr. Proto by měl být v první řadě vizuálně přesvědčivý a měl by umět zaujmout. Je to podobné jako s prodejem výrobku. Lidé si často vybírají podle vzhledu balení či designu kupovaného výrobku. To je ovšem v případě dokumentu jako je podnikatelský plán celkem složité. Proto by kritériem originality mělo být odlišení se od dalších tisíců podnikatelských plánů, které denně vznikají. To znamená jak po stránce obsahové tak i vizuální. Pokud vytváříme podnikatelský plán poskytování služeb, je velmi vhodné doplnit práci o fotografie podnikatelských prostor. Co se týká obsahu, vždy je dobré se držet zásad jednoduchosti, srozumitelnosti a konkrétnosti. Různých obsahů a struktur podnikatelských plánů je mnoho a záleží na dané firmě, který si vybere a kterému dá přednost. Je dobré však zvážit, jakou míru originality uplatnit vzhledem k typu nabízených produktů či služeb a také vzhledem k tomu, že podnikatelský plán se dostane do rukou nejenom podnikateli a zákazníkům, ale i konzervativnějším investorů a bankám. "Některé banky dokonce vyžadují předepsaný formát Finančního plánu, který je v podnikatelském plánu obsažen". Strukturu podnikatelského plánu uvádí několik publikací, většinou se víceméně nějak zásadně od sebe neliší. Je možné uplatnit následující strukturu podnikatelského plánu: 12 - Úvodní titulní strana, která bude zahrnovat i obsah, který je povinnou součástí každého podnikatelského plánu a nejen jeho - Souhrn podnikatelského plánu, tj. určitá zmenšená verze podnikatelského plánu v souhrnu 12 KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN

19 - Vymezení poskytovaných služeb nebo produkovaných výrobků - Charakteristika podniku, která určuje výchozí podmínky, cílový produkt, jednotlivé kompetence v podniku atd. - Externí prostředí, které zahrnuje trh, konkurenci, zákazníky atd. - Marketingový plán, jež je nezbytný k průniku na trhu, prozkoumání "terénu", oslovení zákazníků, poznání konkurenčního prostředí atd. - Realizační plán se zabývá výrobou, organizací produkce cílového produktu, ať už se jedná o zboží, výrobek či službu - Personální zajištění pracuje s lidskými zdroji jak na úrovni managementu, tak i na úrovních klíčových a běžných pracovníků ve firmě, - Etika podnikání, etický kodex, chování k zákazníkům - Hodnocení rizik nám udává, jaké jsou kritické faktory a jednotlivé scénáře, které v budoucnu mohou vždy s určitou pravděpodobností nastat - Závěr pojednává o tom, proč investovat do daného podnikatelského projektu a shrnuje všechny informace, na základě kterých management rozhoduje o relevanci podnikatelského plánu - Přílohy obsahují různé certifikáty, licence, životopisy klíčových pracovníků, konexe, kontakty, doporučení atd. Realizační plán by měl obsahovat charakteristiku produktu, resp. služby, které jsou vlastní náplní projektu; jejich specifických vlastností a předností vzhledem ke konkurenci; popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit, a distribučních cest, které hodlá pro svůj záměr použít je také součástí; strategické zaměření firmy na období 3-5 let, včetně dlouhodobých cílů; zhodnocení manažerských zkušeností, ve vztahu k danému projektu; finanční aspekty zahrnující odhady zisků a velikosti potřebného kapitál. Tento stručný souhrn je sice první částí podnikatelského záměru, měl by však být zpracován až v samém závěru. Vzhledem k tomu, že s ním případný investor přichází do styku nejdříve, měl by tento souhrn nastínit základní charakteristiky firmy i projektu ve stručné a přesvědčivé formě. 19

20 1.2.3 Struktura podnikatelského plánu Pokud nahlédneme do odborné literatury, většina autorů doporučuje velice podobnou strukturu podnikatelského plánu, i když můžeme najít spoustu odlišností, nicméně spíše drobnějšího charakteru. 13 "Je však třeba strukturu podnikatelského plánu řádně znát, aby tento plán byl komplexní a aby podával všechny informace, které by měl přinášet a které okolí podniku očekává" Titulní strana "Titulní strana je jakýmsi vstupme do podnikatelského plánu a měla by tedy obsahovat stručný výklad, který bude zahrnovat obsah plánu". Na titulní straně by měly být uveden název společnosti a její sídlo, dále pak jména jednotlivých podnikatelů a jejich kontakty, např. telefon nebo mail. Nesmí chybět ani základní charakteristika společnosti a povaha podnikatelského počínání v neposlední řadě také způsob financování podnikání a struktura financování Shrnutí podnikatelského plánu Na rozdíl od Korába, který se přiklání k tomu, že shrnutí podnikatelského plánu je lépe psát až na konec celého pojednání o podnikatelském plánu a navíc ho nazývá "exekutivním souhrnem" 16, Srpová se přiklání k tomu, že by měl následovat po titulní straně a měl by přinést nejdůležitější informace z celého plánu. Dalo by se říct, že se jedná o jakousi miniaturu celého podnikatelského plánu. 13 KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, s. ISBN KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pravidla podnikatelského plánu a jejich aplikace na reálný projekt Autor BP: Kateřina Täuberová Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU VÝZNAMNÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU Company financial management acceleration factor in company

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti

UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti UNICORN COLLEGE KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza společnosti a rozvoj do budoucnosti Autor BP: Tomáš Hloušek Vedoucí BP: Ing. Petr Boukal, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více