Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»"

Transkript

1 Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové práce: Ing. Helena Buřičová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce:

2 Praha 2013 Master's Dissertation Business plan: Fast Food «Pancakes» Bc. Ekaterina Belyankova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of hospitality management Major: Hotel and Spa Management Thesis Advisor: Ing. Helena Buřičová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Podnikatelský plan: Fast Food «Palačinka» vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o výsokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přistupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. Jméno a přijmení autora V Praze dne

4 Poděkování Rada bych ráda poděkovala své vedoucí práce paní Ing. Helenu Buřičovu za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této diplomové práce. Vážím si jeji odvahu spolupracovat a sdílet své zkušenosti se mnou. Děkuji za poskytnuté informace z praxe a věcné připomínky k tématu.

5 Abstrakt Ekaterina Belyankova Podnikatelský plán: Fast Food "Palačinka" Diplomová práce Vysoká škola hotelová Praha 2013 Celkový počet stran - 85 Diplomová práce pojednává o konstrukci podnikatelského plánu a jeho praktické realizaci ve firemním životě. Cílem práce je popsat tvorbu podnikatelského plánu. V teoretické části práce je první části práce primárně popsán podnikatelský plán ve své podstatě a následně veškeré složky podnikatelského plánu. Hlavní důraz je kladen na konstrukci podnikatelského plánu, hlavně ve smyslu konstrukce rozpočtu plánu, a závěrů, které lze na základě výsledků rozpočtu a hodnocení investice utvořit. Je také analyzováno chování firmy na trhu a představena swot analýza, která poskytne informace ohledně vnější ho a vnitřního prostředí. Následuje pojednání o finančním plánu a o možnostech hodnocení investic. V praktické části je v prvé řadě přestaven projekt podniku podnikatelského plánu vybudování restaurace Palačinka. Jsou specifikovány administrativní záležitosti, stejně tak jednotlivé části projektu, které se týkají jak cílů restaurace a její nabídky ohledně jídelního i nápojového lístku. Na základě rozpočtu a hodnocení investice je stanoveno, že je tento podnikatelský plán vhodný pro realizaci či nikoliv. Ukázalo se, že podnikatelský plán je schopný být realizován a to nejen na základě rozpočtu. Stejně tak se projevilo, že podnikatelský plán je nedílnou součástí jakéhokoliv podnikatelského záměru, byť by byl malého rozsahu. Klíčová slova: Konkurence, Okolí podniku, Podnikání, podnikatelský plán, Rozpočet

6 Abstrakt This thesis discusses the design of a business plan and its practical implementation in corporate life. The aim is to describe the creation of a business plan and based on the practical implementation to determine whether it is possible to implement the business plan or not. In the theoretical part the first part is primarily a business plan described in its essence and then all the components of a business plan. The main emphasis is placed on the construction of a business plan, mainly for the purposes of construction of the budget plan and the conclusions that can be based on the results of the budget and investment evaluation form. It also analyzed the behavior of firms in the market and introduced SWOT analysis, which provides information about his external and internal environment. The following discussion of the financing plan and the possibilities for investment evaluation. The practical part is primarily converted project business - a business plan to build a restaurant, "Palačinka" These are specified administrative matters, as well as various parts of the project, which aims to both the restaurant and its menu on the menu and drinks. Based on the budget and assessment of investment is determined that this business plan suitable for implementation or not. It turned out that the business plan is able to be implemented not only on the budget. It also became clear that the business plan is an integral part of any business plan, even if it was small in scale. Keywords: Competition, Surroundings business, Business, Business Plan, Budget

7 Obsah Abstrakt... 5 Seznam ilustrací, tabulek a grafů... 9 Úvod Teoretická část Podnikatelský plán Tvorba podnikatelského plánu Zpracování podnikatelského plánu Obsah podnikatelského plánu Struktura podnikatelského plánu Finanční plán Funkce finančního plánu Zdroje financování Hodnocení efektivnosti investic Investice Hodnocení efektivnosti investic Analytická část Představení projektu Situace na trhu Analýza lokality Koncepce restaurace Cíl podnikání Poskytované služby Okolí podniku Organizační struktura a administrativní zajištění chodu Marketingový plán Cenová politika... 58

8 2.11 Swot analýza Potenciální dodavatelé Legislativa Praktická část Rozpočet Pracovní řád Výhled do budoucna Krizové řízení restaurace Palačinka Závěr Zdroje... 85

9 Seznam ilustrací, tabulek a grafů Tabulka č. 1: Vývoj inflace v ČR Graf č. 1: Vývoj inflace v ČR Tabulka č. 2: Rozptyl cen jídel a pití konkurence Graf č. 2: Rozptyl cen jídel a pití u konkurence Tabulka č. 3: Analýza konkurence Graf č. 3: Analýza konkurence - průměr Obrázek č. 1: Restaurace Palačinka a její konkurence v Třeboni Tabulka č. 4: Souhrnné stavební náklady Tabulka č. 5: Náklady dle jednotlivých stavebních prací Tabulka č. 6: Nestavební investice Kuchyň a restaurace Tabulka č. 7: Nestavební investice Sociální zařízení Tabulka č. 8: Nestavební investice Technické zařízení Tabulka č. 9: Nestavební investice Zahrádka Tabulka č. 10: Nestavební investice - celkem Tabulka č. 11: Roční náklady Tabulka č. 12: Mzdové náklady Tabulka č. 13: Fixní náklady Tabulka č. 14: Variabilní náklady Tabulka č. 15: Předpokládané výnosy Tabulka č. 16: Porovnání předpokládaných nákladů a výnosů Tabulka č. 17 Kumulovaný diskont. zisk Tabulka č. 18: Porovnání předpokládaných nákladů a výnosů pesimistická varianta Tabulka č. 19: Kumulovaný disk.zisk... 77

10 Úvod Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem. V dnešní době se jedná o téma velice aktuální, neboť ve všech odvětvích trhu vládne tvrdá konkurence a tím pádem založit firmu a rozjet její provoz je relativně rizikové. Proto je třeba se na základě podnikatelského plánu a s jeho pomocí důkladně na start podnikání připravit. Pokud by podnikatelský plán neexistoval, hrozí, že založení firmy se neobejde bez problémů, které mohou být posléze i existenčního charakteru pro nově vznikající firmu. Cílem práce je popsat tvorbu podnikatelského plánu a na základě praktické realizace stanovit, zda je možné daný podnikatelský plán realizovat či nikoliv. Aktuálnost podnikatelského plánu stojí také na faktu, že jakékoliv podnikání musí být velmi dobře odchyceno podnikatelským plánem. Pokud podnikatelský plán neexistuje a přesto podnikatel začne podnikat, hrozí zde vysoké riziko krachu rozjezdu podnikání. Dobře zpracovaný podnikatelský plán totiž dává jakémukoliv podnikateli, který začíná s určitým projektem, možnost velmi pečlivě naplánovat jednotlivé potřebné činnosti, naplánovat postup naplnění těchto činností a pak samozřejmě i kontrolu dosažení cílů v rámci těchto činností. V neposlední řadě bylo toto téma diplomové práce vybráno proto, že je pro mne zajímavé. V teoretické části se bude práce zabývat tím, jaké činnosti budou aplikovány v životě firmy, kam by se měla firma vyvíjet, jaká je podstata existence podniku a jaké jsou strategické či dílčí cíle, atd. Aby byl plán efektivní, resp. aby mohl být efektivně naplňován, je třeba důsledně kontrolovat dodržování plánu, stanovovat odchylky od plánu a analyzovat, proč k odchylkám došlo, popř. přijmout nápravná opatření. Každý podnikatelský plán by měl obsahovat kontrolní prvky, aby bylo možné měřit úspěchy podnikatelského záměru a případně přijímat nová opatření. Před jakoukoliv investiční akcí firmy je tedy třeba vypracovat podnikatelský plán, který by mapoval investiční úsilí firmy a který dával návod, jak při investici postupovat. Práce se skládá ze tří částí: teoretické, analytické a praktické. V první části práce je primárně popsán podnikatelský plán ve své podstatě a následně veškeré složky podnikatelského plánu. Pokud k dosažení plánovaných výsledků nedojde, nemusí to nutně být chyba firmy, ale může 10

11 do hry vstoupit nějaký neočekávaný faktor a nebo může být podnikatelský plán v určitém místě chybný, může být např. chybný odhad realizací prodejů. Je tak tedy popsána všeobecná struktura podnikatelského plánu. Dále je analyzováno chování firmy na trhu a swot analýza, která poskytne informace ohledně vnější ho a vnitřního prostředí. Následuje pojednání o finančním plánu a o možnostech hodnocení investic. Podnikatelský plán je dobrým kontrolním bodem v jakékoliv chvíli, neboť pokud by tento neexistovat, nelze poměřit dosažené výsledky s výsledky plánovanými, jinak řečeno nemůžeme zjistit, zda dosažené výsledky jsou na dostatečné úrovni. Podnikatelský plán v existujícím podniku vykazuje určité rozdíly od plánu pro nový podnik. Pokud dochází k zakládání nového podniku, jedná se ve většině případů o odhadů údajů. Existující podnik naproti tomu může již poskytnout údaje z historie své existence, finanční údaje a výkazy, data o současném stavu podniku a jeho vnějšího prostředí a v mnohých případech nejdůležitější skutečnosti, kterými jsou právě získané zkušenosti z daného oboru a na daném trhu. Další subkapitola se bude zabývat tvorbou podnikatelského plánu, neboť dříve, než začne firma zpracovávat svůj podnikatelský plán, by si měla zpracovat alespoň stručnou studii o proveditelnosti podnikatelského záměru, aby se zjistila možnost či nemožnosti realizace. Patří sem hlavně popis struktury podnikatelského plánu, kam patří např. marketingový plán, soupis vstupů, informace ohledně okolí podniku apod. Pokud k dosažení plánovaných výsledků nedojde, nemusí to nutně být chyba firmy, ale může do hry vstoupit nějaký neočekávaný faktor a nebo může být podnikatelský plán v určitém místě chybný, může být např. chybný odhad realizací prodejů. Je tak tedy popsána všeobecná struktura podnikatelského plánu. Následuje kapitola ohledně situace na trhu. Sem je možné zařadit popis průzkum trhu a swot analýzu. Analýza prostředí podniku má pomoci k tomu, abychom odhalili pozitivní či negativní vlivy, které působí na podnik. Pokud dojde ke správnému odhalení příležitostí a hrozeb, či správnému pojmenování silných a slabých stránek podniku, pomůže to výrazně kladným způsobem ovlivnit celkovou strategii podniku. Nechybí ani pojednání o finančním plánu a hodnocení efektivnosti investic. 11

12 V analytické části je v prvé řadě přestaven projekt podniku podnikatelského plánu vybudování restaurace Palačinka. Jsou specifikovány administrativní záležitosti, stejně tak jednotlivé části projektu, které se týkají jak cílů restaurace a její nabídky Uvádí se zde koncepce podnikání i cíl, který by měl být naplněn ve chvíli, kdy bude podnikatelský plán realizován. Je zde představen koncept restaurace, tkerý bude založen na velkém výběru různých druhů palačinek, bude se ale také snažit vyjít vstříc běžným turistům či cyklistům, kteří touží uhasit žízeň a popřípadě si dát něco k snědku. Jsou zde specifikovány poskytované služby, které jsou zákazníkům nabízeny a také prostředí, ve kterém se podnik nachází. To je velice důležité, neboť jen tak podnik může správně nastavit cenovou politiku a služby, nehledě na potřebě marketingově se vymezit proti konkurenci, která může být v rámci pohostinství velmi silná. Na základě analýzy prostředí je pak možné stanovit cenovou či marketingovou strategii, která bude při rozjezdu podniku aplikována. Velice pečlivě je třeba také naplánovat personální politiku a další praktické činnosti, které úzce souvisí s provozem restaurace, např. výběr vhodných dodavatelů. V praktické části práce jsou zde uvedeny i informace o kompletní rozpočtu tohoto podnikatelského záměru. Jsou zde uvedeny stavební náklady, nestavební náklady - a to vždy podle toho, kde jsou využité, dále pak mzdové náklady i náklady celkové variabilní a fixní. Dále se v praktické části pracuje s předpokládanými výnosy v jednotlivých variantách vývoje podniku. Dochází zde tedy k celkovému zhodnocení investice. Přidán je zde i pracovní řád, kterým se zaměstnanci a zaměstnavatel musí v reálu řidít a také výhled do budoucna restaurace Palačinka. V závěru práce pak budou všechny podstatné náležitosti přehledně shrnuty a bude zde i prezentován osobní názor autorky na danou problematiku. Na základě rozpočtu a výpočtů ohledně návratnosti a investice a čisté současné hodnoty pak bude rozhodnut, že projekt bude přijat či nikoliv. Na základě cíle diplomové práce je možné konstatovat, že podnikatelský plán je možné na základě posuzovaných souvislostí realizovat. 12

13 1 Teoretická část 1.1 Podnikatelský plán Plánování je součást života většiny z nás, plánujeme podnikatelské akce, rodinné akce, plánujeme často i narození dětí, pořízení psa atd. Z určitého pohledu by se dalo říci, že plánujeme téměř vše, často i věci nepatrného významu, neboť plán je pro nás důležitou součástí všedního života. Nejinak je tomu i podnikového života, neboť i podnikové činnosti, investiční akce či cíle se musí pečlivě plánovat. Plánovat je nutné jak při zahájení podnikání, tak i v další činnosti podniku, v jednotlivých stádiích existence podniku. Z hlediska života podniku "je plánovaní vlastně utváření myšlenek ohledně přípravy budoucích účelových rozhodnutí" 1. Podnikatelský plán v existujícím podniku vykazuje určité rozdíly od plánu pro nový podnik. Zakládáme-li podnik nový, jedná se ve většině případů o odhadů údajů. Existující podnik naproti tomu může již poskytnout údaje z historie své existence, finanční údaje a výkazy, data o současném stavu podniku a jeho vnějšího prostředí a v mnohých případech nejdůležitější skutečnosti, kterými jsou právě získané zkušenosti z daného oboru a na daném trhu. Neméně důležité jsou vybudované vztahy s dodavateli a především se zákazníky, od kterých lze získat zpětnou vazbu, která může podniku poskytnout zásadní informaci o jejich potřebách. 2 Pokud existuje nějaký podnikatelský záměr, je třeba zpracovat podnikatelský plán, který bude základem daného podnikatelského záměru, itinerářem, podle kterého se bude postupovat a kde najdeme definované cíle a cesty, jak těchto cílů dosáhnout, tj. způsoby realizace. Pokud bychom chtěli podnikatelský plán definovat, můžeme říci, že "podnikatelský plán je materiál, který v písemné podobě shrnuje všechny vnější a vnitřní faktory určitého podnikatelského 1 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2.přepracované a doplněné vydání. Praha : C.H.Beck, ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN

14 záměru". Tento plán často vyžadují jak investoři, tak také budoucí dodavatelé a často i velcí zákazníci. 3 Podnikatelský plán je v životě podniku stanovuje, kdy a jaké činnosti budou aplikovány v životě firmy, kam by se měla firma vyvíjet, jaká je podstata existence podniku a jaké jsou strategické či dílčí cíle, atd. Aby byl plán efektivní, resp. aby mohl být efektivně naplňován, je třeba důsledně kontrolovat dodržování plánu, stanovovat odchylky od plánu a analyzovat, proč k odchylkám došlo, popř. přijmout nápravná opatření. Každý podnikatelský plán by měl obsahovat kontrolní prvky, aby bylo možné měřit úspěchy podnikatelského záměru a případně přijímat nová opatření. Musí se stanovit body, které budou kontrolní ave kterých se rozhodne o dalším postupu v rámci plánu, tak aby bylo dosaženo jeho naplnění. Může se totiž stát, že i ten nejdokonalejší plán nebude moci být naplněn nebo že dokonce selže. Proto pak může nastat fáze aktualizace plánu, který reaguje na faktický stav vnějších i vnitřních faktorů firmy. Tím pádem je pak možné zachovat aktuálnost firemních cílů a záměrů, které jsou vytyčeny v rámci podnikatelského projektu. Podnikatel tak může kontrolovat průběh svých jednotlivých aktivit jak jednotlivě, tak i v kontextu s ostatními, neboť se jedná o souhrnný dokument. Tím, že podnikatel sestavil podnikatelský plán, kterým se řídí, dává svému okolí najevo, že své podnikání myslí vážně a že jeho podnikatelský záměr seriózní a že ví, jak ho naplnit. To, že má podnik svůj podnikatelská plán, je zajímavé pro okolí podniky, resp. pro všechny subjekty, které s podnikem přijdou do styku, např.: dodavatelé, zákazníci, obchodní partneři, banky, zaměstnanci, atd. 4 I když podnikatelský plán zahrnuje mnoho oblastí ze života podniku, měl by být stručný, výstižný a praktický. Kvalita podnikatelského plánu pak může posloužit např. při žádosti o finanční zdroje v bance nebo při shánění investora. Podnikatelský plán je dokumentem, jež je zpracován podnikatelem v písemné formě a který popisuje všechny důležité náležitosti života firmy od jeho založení. Otázkou však zůstává, jak podrobný by měl být podnikatelský plán či v jakém rozsahu by měl být sestaven. Míra propracovanosti může být dána tím, jaký produkt 3 HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN

15 či službu bude firma uvádět na trh, jak je tento trh veliký a jaký je obor podnikání dané firmy. 5 "Podnikatelský plán si zpracovává sám podnikatel a nebo management firmy - právníci, účetní, marketingoví poradci atd". Záleží vždy na konkrétním projektu. Někdo dochází i k najímání externích konzultantů, pokud podnikatel dozná, že on a ani případný management, pokud se jedná o větší firmu, nemá dostatečné znalosti o dané problematice. Každý podnikatel či majitel musí hodnotit schopnosti své či managementu v oblastech financí, plánování, marketingu, právu a atd. 6 Jak už jsem uvedla, podnikatelský plán bude zajímat široký okruh lidí z různých oborů a tedy je nutné, aby byl maximálně komplexní, aby poskytl informace každé zainteresované skupině. To, do jaké hloubky půjde záběr podnikatelského plánu a jeho propracovanost závisí na tom, jak široký je podnikatelský plán, tzn. jaký je záměr majitele či managementu dále rozvinout činnost firmy. Je totiž rozdílné, zda chce podnikatel přijít na trh např. s novou jednoduchou službou a nebo se sofistikovaným výrobkem, který bude sám vyvíjet. Podnikatelský plán slouží především dvěma účelům. Jednak je to vnitřní dokument, který slouží jako základ vlastního řízení projektu, pomáhá odhalovat úzká místa zamýšlených činností a ověřuje reálnost podnikatelových myšlenek. Značného významu však nabývá i pro externí použití a to v případě, že podnikatel hodlá záměr financovat z externích zdrojů. Takový dokument totiž slouží k přesvědčení poskytovatele kapitálu o výhodnosti a naději na úspěch projektu. Kvalitně zpracovaný podnikatelský záměr může pak výrazně podpořit získání potřebného kapitálu. 7 5 HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN CHARUZA, J.: Začínáte podnikat, 1.vyd. Liberec: KODAP s.r.o., s. 15

16 1.2 Tvorba podnikatelského plánu Zpracování podnikatelského plánu Dříve, než začne firma zpracovávat svůj podnikatelský plán, by si měla zpracovat alespoň stručnou studii o proveditelnosti podnikatelského záměru, aby se zjistila možnost či nemožnosti realizace. "Je třeba, aby podnikatelský plán a předcházející studie proveditelnosti plně korespondoval s cíli podniku". Právě cíle podniku jsou vždy rámce podnikatelského plánu. Vždy je třeba dát pozor na stanovení cílů, neboť pokud jsou cíle firmy stanoveny příliš široce, je obtížná kontrola plnění podnikatelského plánu. 8 Pro zpracování podnikatelského plánu je třeba získat informace. Tyto můžeme dle Hisricha a Peterse rozdělit do několika skupin: Za prvé se jedná tržní informace - je důležité získat informace o tržním potenciálu výrobku či služby, jehož uvedení na trhu je v podnikatelském plánu. Je třeba znát velikost trhu, zájem zákazníků, tzn. provést marketingové šetření. Plán musí také disponovat informacemi o tržních trendech, požadavcích zákazníků, maržích či informace o konkurenčních firmách. Za druhé se jedná o informace provozního charakteru jde o umístění nového provozu, tj. prostory výroby či místu poskytování služeb, o výrobních operacích v případě výroby, o potřebných surovinách a zařízení. Je třeba též získat informace o potřebě pracovníků, resp. jejich odbornosti. A za třetí se jedná o finanční informace - při rozjezdu jakéhokoliv podnikatelského plánu je též nutné komplexně zmapovat otázky týkající se financování, rentability projektu atd. Velmi důležité je toto sdělení hlavně pro případné budoucí investory. Neměly by chybět informace o příjmech a výdajích či hotovostních tocích. 9 "Každý podnikatelský plán může selhat z důvodu toho, že firma si vytyčí cíle, které jsou pro ni nepřiměřené a nedosažitelné". 10 Dalším důvodem může být to, že stanovené cíle jsou špatně 8 HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN HISRICH, R.D., PETERS, M.P. Založení a řízení nového podniku. Praha : Victoria Publishing, str ISBN

17 měřitelné nebo že firma nemá zkušenosti v oboru, popř. není schopna podchytit zákaznický zájem o nové služby či výrobek. Svoji roli může hrát také špatně stanovené příležitosti a hrozby na trhu, atd. Spousta podnikatelů se domnívá, že plánování je zbytečné, nudné a nezáživné a že je akorát zdržují. Je totiž samozřejmostí, že plánování musí být součástí jakékoliv nové podnikatelské akce, jakéhokoliv dalšího záměru, který posune firmu někam dál. Naopak, neexistence podnikatelského plánu může podnikatelský záměr, i když je postaven na dobré myšlence a záměrech, zhatit. Je třeba si totiž uvědomit, že plánuje veškeré vnější okolí jakékoliv firmy, ať se jedná o konkurenci,banky, zákazníky, obchodní partnery. Proto by se podnikatelský plán měl stát nedílnou součástí jakéhokoliv podnikatelského záměru. A v neposlední řadě je tento důležitý i pro zaměstnance, neboť jen a základě firemních cílů a plánování se mohou ztotožnit s vnitřním životem firmy, vždy tak vědí, co se po nich chce a kam firma směřuje. Podnikatelský záměr by měl splňovat také následující požadavky jako být stručný a přehledný; být jednoduchý, nezacházet do technických a technologických detailů; demonstrovat výhody produktu pro zákazníka; orientovat se na budoucnost; být co nejvěrohodnější. Měl by vyzařovat optimismus z hlediska tržního potenciálu. "Neměl by být ani příliš pesimistický, protože by projekt pro potenciálního investora ztratil na atraktivitě. Výhodou je, pokud podnikatelský plán upozorní na konkurenční výhody projektu. Měl by být zpracován kvalitně i po formální stránce". 11 Je třeba říci, že ani vysoká kvalita podnikatelského záměru nezaručuje úspěch projektu, neboť s každým projektem jsou spojena nějaká rizika. Kvalita přípravy projektu se však projeví příznivě tím, nejen že zvýší naději na úspěch, ale hlavně sníží nebezpečí neúspěchu projektu a tím zabrání ohrožení finanční stability podnikatele. Každý podnikatelský projekt by měl být promyšlený. Není to však v žádném případě matematické cvičení pro banky a věřitele, ale hluboké rozmyšlení, co umím, co zvládnu, co zvládnou moji podřízení. 11 FOTR, J., SOUČEK I., Podnikatelský záměr a investiční rozhodování, 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2005, 356 s., ISBN

18 1.2.2 Obsah podnikatelského plánu Podnikatelský plán je vlastně vizitkou firmy, měl by zaujmout a představit náš podnikatelský záměr. Je tedy nutné, aby byl na první pohled vizuálně přesvědčivý a aby byl zajímavý. Musíme si uvědomit, že podnikatelský plán, který předkládáme stakeholderům (do pojmu stakeholder můžeme zařadit zaměstnance, zákazníky, obchodní partnery, dodavatele, státní správu, veřejnost, média, odbory atd.), vlastně prodává náš podnikatelský záměr. Proto by měl být v první řadě vizuálně přesvědčivý a měl by umět zaujmout. Je to podobné jako s prodejem výrobku. Lidé si často vybírají podle vzhledu balení či designu kupovaného výrobku. To je ovšem v případě dokumentu jako je podnikatelský plán celkem složité. Proto by kritériem originality mělo být odlišení se od dalších tisíců podnikatelských plánů, které denně vznikají. To znamená jak po stránce obsahové tak i vizuální. Pokud vytváříme podnikatelský plán poskytování služeb, je velmi vhodné doplnit práci o fotografie podnikatelských prostor. Co se týká obsahu, vždy je dobré se držet zásad jednoduchosti, srozumitelnosti a konkrétnosti. Různých obsahů a struktur podnikatelských plánů je mnoho a záleží na dané firmě, který si vybere a kterému dá přednost. Je dobré však zvážit, jakou míru originality uplatnit vzhledem k typu nabízených produktů či služeb a také vzhledem k tomu, že podnikatelský plán se dostane do rukou nejenom podnikateli a zákazníkům, ale i konzervativnějším investorů a bankám. "Některé banky dokonce vyžadují předepsaný formát Finančního plánu, který je v podnikatelském plánu obsažen". Strukturu podnikatelského plánu uvádí několik publikací, většinou se víceméně nějak zásadně od sebe neliší. Je možné uplatnit následující strukturu podnikatelského plánu: 12 - Úvodní titulní strana, která bude zahrnovat i obsah, který je povinnou součástí každého podnikatelského plánu a nejen jeho - Souhrn podnikatelského plánu, tj. určitá zmenšená verze podnikatelského plánu v souhrnu 12 KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN

19 - Vymezení poskytovaných služeb nebo produkovaných výrobků - Charakteristika podniku, která určuje výchozí podmínky, cílový produkt, jednotlivé kompetence v podniku atd. - Externí prostředí, které zahrnuje trh, konkurenci, zákazníky atd. - Marketingový plán, jež je nezbytný k průniku na trhu, prozkoumání "terénu", oslovení zákazníků, poznání konkurenčního prostředí atd. - Realizační plán se zabývá výrobou, organizací produkce cílového produktu, ať už se jedná o zboží, výrobek či službu - Personální zajištění pracuje s lidskými zdroji jak na úrovni managementu, tak i na úrovních klíčových a běžných pracovníků ve firmě, - Etika podnikání, etický kodex, chování k zákazníkům - Hodnocení rizik nám udává, jaké jsou kritické faktory a jednotlivé scénáře, které v budoucnu mohou vždy s určitou pravděpodobností nastat - Závěr pojednává o tom, proč investovat do daného podnikatelského projektu a shrnuje všechny informace, na základě kterých management rozhoduje o relevanci podnikatelského plánu - Přílohy obsahují různé certifikáty, licence, životopisy klíčových pracovníků, konexe, kontakty, doporučení atd. Realizační plán by měl obsahovat charakteristiku produktu, resp. služby, které jsou vlastní náplní projektu; jejich specifických vlastností a předností vzhledem ke konkurenci; popis trhů, na kterých se chce firma uplatnit, a distribučních cest, které hodlá pro svůj záměr použít je také součástí; strategické zaměření firmy na období 3-5 let, včetně dlouhodobých cílů; zhodnocení manažerských zkušeností, ve vztahu k danému projektu; finanční aspekty zahrnující odhady zisků a velikosti potřebného kapitál. Tento stručný souhrn je sice první částí podnikatelského záměru, měl by však být zpracován až v samém závěru. Vzhledem k tomu, že s ním případný investor přichází do styku nejdříve, měl by tento souhrn nastínit základní charakteristiky firmy i projektu ve stručné a přesvědčivé formě. 19

20 1.2.3 Struktura podnikatelského plánu Pokud nahlédneme do odborné literatury, většina autorů doporučuje velice podobnou strukturu podnikatelského plánu, i když můžeme najít spoustu odlišností, nicméně spíše drobnějšího charakteru. 13 "Je však třeba strukturu podnikatelského plánu řádně znát, aby tento plán byl komplexní a aby podával všechny informace, které by měl přinášet a které okolí podniku očekává" Titulní strana "Titulní strana je jakýmsi vstupme do podnikatelského plánu a měla by tedy obsahovat stručný výklad, který bude zahrnovat obsah plánu". Na titulní straně by měly být uveden název společnosti a její sídlo, dále pak jména jednotlivých podnikatelů a jejich kontakty, např. telefon nebo mail. Nesmí chybět ani základní charakteristika společnosti a povaha podnikatelského počínání v neposlední řadě také způsob financování podnikání a struktura financování Shrnutí podnikatelského plánu Na rozdíl od Korába, který se přiklání k tomu, že shrnutí podnikatelského plánu je lépe psát až na konec celého pojednání o podnikatelském plánu a navíc ho nazývá "exekutivním souhrnem" 16, Srpová se přiklání k tomu, že by měl následovat po titulní straně a měl by přinést nejdůležitější informace z celého plánu. Dalo by se říct, že se jedná o jakousi miniaturu celého podnikatelského plánu. 13 KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN SRPOVÁ, J. Podnikatelský plán. Vyd. 1. Praha : Oeconomica, s. ISBN KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN KORÁB, V., PETERKA, J., ŘEŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. Praha : Computer Press, str. 89. ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny Út 10:30 12:30 ESF MU, místnost 650 Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Podnikatelský záměr / plán

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi

Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi PE 301 Eva Kislingerová Investiční rozhodování, přehled metod a jejich využití v praxi Eva Kislingerová 4-2 Struktura přednášky Základní pojmy NPV a její konkurenti Metoda doby splacení (The Payback Period)

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC

FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA, HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, spol. s r.o. P R A H A Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R Zásady pro vypracování podnikatelského

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ENS238 Zakládání firmy

ENS238 Zakládání firmy ENS238 Zakládání firmy Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz konzultační hodiny dle dohody e-mailem Obsah prezentace Předmět a podmínky ukončení Podnikání Strategie vlastního podnikání koncept strategické

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti

Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Principy hodnocení finanční výhodnosti PPP projektů metodický rámec a praktické zkušenosti Připraveno pro konferenci Slovak PPP Forum 2009 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S FINANČNÍM MAJETKEM obce Tisá Zpracoval: Ing. Libor Michálek Oživení, o. s., prosinec 2011 1 Obsah SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik nakládání

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více