Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty"

Transkript

1 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

2 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

3 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Poprvé publikováno v anglickém jazyce pod názvem: Establishing and developing national lifelong guidance policy forums. A manual for policy-makers and stakeholders. Úřad pro úřední tisky Evropských společenství European Centre for the Development of Vocational Training, V české edici vydává: Dům zahraničních služeb MŠMT pro Centrum Euroguidance, Odpovědnost za kvalitu českého překladu a jeho soulad s originálem nese Dům zahraničních služeb MŠMT. ISBN:

4 Poděkování Tato příručka je výsledkem týmové práce a odráží přispění všech, kteří na ní pracovali. Zvláště bychom chtěli zmínit tato jména: projektoví manažeři Cedefop: Rocío Lardinois, který celou studii inicioval, a Mika Launikari, který měl na starosti celkovou koordinaci vydání příručky; Dr. Søren Kristensen z Techne, Dr. John McCarthy z Mezinárodního centra pro kariérový rozvoj a politiku (ICCDPP) a profesor Tony Watts z Národního institutu vzdělávání a poradenství v oblasti volby povolání (NICEC) vyhotovili pracovní verzi této příručky a provedli výzkum, na kterém je založena 1 ; dík také patří členům Evropské sítě celoživotního poradenství, kteří dodali komentář k pracovní verzi tohoto dokumentu; děkujeme také Christine Nychasové z Cedefop za technickou podporu při přípravě této publikace. Tato příručka poskytla cenný materiál a inspiraci pro +diskuzi na mnoha akcích, např. setkání Evropské sítě celoživotního vzdělávání na téma Posilování reprezentativních struktur na národní úrovni (Vídeň, duben 2008) a setkání Cedefop na téma Národní fóra celoživotního poradenství zlepšení dostupnosti, aktivní občanství a sociální začlenění (Soluň, červen 2008). Tato příručka je také součástí vědeckého přispění Cedefop k francouzskému předsednictví Evropské unie v oblasti celoživotního poradenství (Lyon, září 2008). 1 Práce byla vykonána v rámci pracovní smlouvy číslo /AO/B/RLAR/FORA/002/07. 5

5 Obsah strana strana Poděkování Obsah Shrnutí Úvod 1.1 Metodologie 1.2 Struktura 1.3 Upozornění Základní prvky 2.1 Úvod 2.2 Politický kontext 2.3 Hlavní aktéři 2.4 Role a funkce 2.5 Potenciální přínos Úkoly 3.1 Úvod Poskytování prostoru na diskuzi o klíčových otázkách politiky Stanovení všeobecně přijímané definice poradenství Vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství Posilování spolupráce mezi jednotlivými subjekty při práci na nejrůznějších aktivitách (akce, projekty, výzkum) Rozvoj iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do více sektorů či typů služeb 3.4 Identifikace potřeb občanů Mapování služeb a identifikace mezer v jejich poskytování Provádění zákaznických výzkumů a konzultací široké veřejnosti Rozvoj kompetenčních rámců kariérového managementu občanů 3.5 Zlepšování kvality služeb Vytváření standardů kvality a systémů zajišťování kvality Rozvoj kompetenčních rámců a akreditačních schémat pro subjekty poskytující poradenství 3.6 Ovlivňování politiky Vytváření a zlepšování struktur a strategií pro podporu poskytování celoživotního poradenství Propagace celoživotního poradenství jako nedílné součásti národní politiky vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního začlenění Vyhledávání politické podpory pro vyplnění mezer v existujících službách celoživotního poradenství 3.7 Využívání možností mezinárodní spolupráce Podpora národní účasti v Evropské síti celoživotního poradenství Podpora národní účasti na mezinárodních politických sympoziích Rozšiřování inovací a osvědčených postupů vytvářených evropskými a mezinárodními iniciativami 3.8 Působnost Organizační záležitosti 4.1 Úvod 4.2 Status Instituce zřízená zákonem Orgán iniciovaný vládou Dobrovolné sdružení Experimentální orgány či orgány soustředěné na konkrétní projekt Regionální fóra 4.3 Členství 4.4 Získávání zdrojů 4.5 Řízení a každodenní koordinace Předseda Výkonný výbor a podvýbory Sekretariát 4.6 Rozhodovací procesy 4.7 Komunikační kanály Závěry a klíčová sdělení Bibliografie Příloha 1: Národní poradenská fóra/mechanismy existující v současné době

6 Shrnutí Mnoho evropských zemí se snaží zlepšovat koordinaci a propojení strategií a systémů poskytování poradenství tak, aby jednotlivé poradenské služby pro občany fungovaly jako souvislý a logický systém, nikoliv jako nahodilé seskupení roztříštěných jednotek. Tento vývoj vychází z přesvědčení národních vlád a Evropské komise, že celoživotní učení je klíčovým faktorem zaměstnatelnosti a že poskytování celoživotního poradenství je klíčovou složkou národních strategií celoživotního učení. Toto poradenství musí být jednotlivým občanům dostupné nejen ve vybraných přechodových fázích, ale v kterémkoliv okamžiku jejich vzdělávacího a zaměstnaneckého cyklu. Zakládání národních fór a další koordinační mechanismy jsou důležitou součástí těchto snah; v jejich rámci dochází k propojení důležitých činitelů a zainteresovaných stran v rámci jednotné platformy. Národní fóra mohou být doplněna regionálními fóry: ta mohou mít podpůrnou roli nebo v zemích se samostatnou působností územních orgánů působit jako samostatné a nezávislé mechanismy. Členy národních fór obvykle bývají ministerstva zodpovědná za poskytování poradenství, zvláště ministerstva školství a sociálních věcí, spolu se zástupci organizací poskytujících hlavní poradenské služby, jmenovitě zařízení pro vzdělávání a odbornou přípravu a veřejné služby zaměstnanosti (Public Employment Services PES). Ve fórech jsou také často zastoupeny další zainteresované strany, například sociální partneři, sdružení specializovaných poradců a také představitelé příjemců těchto služeb (rodiče, studenti, senioři, národnostní menšiny, lidé s postižením apod.). Složení je v každé zemi poněkud odlišné a záleží na tom, jakou roli má fórum hrát v rámci utváření národní politiky. Je možné rozlišovat čtyři role národních fór: vedení dialogu: platforma, kde se setkávají důležití činitelé a zájmové skupiny, vyměňují si informace a stanoviska; hlavním cílem je vytvoření sdíleného chápání a dobrovolné koordinace činnosti; konzultace: orgán, který vznikl primárně jako poradní skupina pro vládní iniciativy a politiku; rozvoj politiky: proaktivní fórum, které propaguje koncepci celoživotního poradenství prostřednictvím konkrétních návrhů a iniciativ; rozvoj systému: místo pro rozvíjení konkrétních, prakticky zaměřených projektů v rámci celoživotního poradenství (rámec zajišťování kvality nebo poskytování školení). Nejedná se výhradně o tyto role a mnohá národní fóra zastávají více než jednu roli. Rozhodnutí, které role bude fórum zastávat, určuje také jeho funkce. Ty lze rozdělit do sedmi skupin, v jejichž rámci je definováno množství souvisejících úkolů: zlepšování komunikace poskytování prostoru na diskuzi o klíčových otázkách politiky; stanovení všeobecně přijímané definice poradenství; vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství; podpora spolupráce posilování spolupráce mezi jednotlivými subjekty při práci na nejrůznějších aktivitách (akce, projekty, výzkumy); rozvoj iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do více sektorů či typů služeb; identifikace potřeb občanů mapování existujících služeb a identifikace možných mezer v jejich poskytování; provádění zákaznických výzkumů a konzultací široké veřejnosti; rozvoj kompetenčního rámce kariérového managementu občanů zlepšování kvality služeb vytváření standardů kvality a systémů zajišťování kvality; rozvoj kompetenčních rámců a akreditačních schémat pro subjekty poskytující poradenství; ovlivňování politiky vytváření a zlepšování struktur a strategií pro podporu poskytování celoživotního poradenství; propagace celoživotního poradenství jako nedílné součásti 9

7 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Shrnutí národní politiky vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního začlenění; vyhledávání politické podpory pro vyplnění mezer v existujících službách celoživotního poradenství; využívání možností mezinárodní spolupráce podpora národní účasti v Evropské síti celoživotního poradenství; podpora národní účasti na mezinárodních politických sympoziích; rozšiřování inovací a osvědčených postupů vytvářených evropskými a mezinárodními iniciativami. Definování rolí a funkcí zahrnuje také vymezení působnosti národního fóra. Toto rozhodnutí se bude následně odrážet v několika praktických záležitostech týkajících se struktury a fungování fóra. K těmto strukturálním a provozním otázkám patří: status bude mít fórum formální strukturu, eventuálně legislativně zakotvenou, nebo bude organizace neformální; jaký vztah bude mít k vládě; složení členské základny kteří důležití činitelé a zájmové skupiny by měli být přizváni k účasti ve fóru; zdroje jaký druh financování a podpory je třeba, aby fórum mohlo vykonávat stanovené úkoly, a z jakých zdrojů budou finance získávány; řízení a praktická koordinace bude mít fórum předsedu, jak bude vybírán (jmenován, nebo volen); zda je potřeba výkonný výbor a jak bude fungovat sekretariát; rozhodovací procesy zda bude fórum přijímat nějaká rozhodnutí, a pokud ano, jak jich bude dosaženo (konsensus, prostá většina, kvalifikovaná většina); komunikační kanály jak a komu bude fórum oznamovat výsledky svých aktivit. Tato příručka pojednává o rolích, funkcích, strukturách a fungování národních fór a je doplněna aktuálními příklady z praxe v jednotlivých evropských zemích. Na závěr je představeno deset nejdůležitějších informací, jež z těchto příkladů vycházejí. Úvod 1.1 Metodologie Struktura Upozornění

8 1.1 Metodologie 1 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úvod Rozvoj politiky a strategie týkající se celoživotního poradenství v Evropě byl v poslední době veden jasnou vizí. V rámci posilování role celoživotního poradenství v politice vzdělávání a zaměstnanosti Evropské unie bylo dosaženo několika důležitých milníků a iniciativ na vysoké úrovni. Na mezinárodní úrovni panuje politický konsensus, že poradenství je jednou z klíčových strategických složek pro implementaci celoživotního učení a strategií zaměstnanosti na regionální i národní úrovni. Vzhledem k tomu, že evropská společnost založená na vědomostech usiluje o rozvoj jedinců i ekonomik pomocí celoživotního učení, vyžadují zase občané ve větší míře než dříve informace a poradenské služby, aby se dokázali správně rozhodnout v otázkách týkajících se vzdělání a volby povolání a získat dovednosti potřebné pro úspěšné fungování v prostředí, ve kterém žijí. Vzhledem ke komplikovanosti této oblasti je důležité v celoživotním poradenství propagovat dlouhodobé strategické myšlení a plánování. Otázkou však je, jak toho dosáhnout. Jako odpověď na tuto otázku se jeví zakládání národních fór, jejichž úkolem je zlepšování politiky a rozhodovacích procesů, rozvoj řídicích schopností a pozornost věnovaná dohodám v oblasti průřezové spolupráce. Koordinační mechanismy v oblasti politiky poradenství tedy národní poradenská fóra rozhodně nejsou novinkou. Potřeba koordinovat a zefektivnit poradenské služby pro obyvatele současného rychlého světa je uznávána již delší dobu. První struktury tohoto typu dánská Národní rada pro profesní poradenství, britská Poradenská rada nebo méně formální finské ministerské pracovní skupiny týkající se poradenství vznikly koncem 80. a začátkem 90. let 20. století. Ovšem v průběhu posledních deseti let se stále více projevuje potřeba začlenit celoživotní poradenství do politiky celoživotního učení. Několik evropských zemí proto založilo národní fóra (nebo podobné koordinační mechanismy), další na tom v současné době pracují. Obdobný vývoj je patrný také na regionální úrovni. Jaká je ale současná situace v jednotlivých členských zemích a jaké jsou vyhlídky na skutečnou systémovou změnu v místních, regionálních a evropských koordinačních mechanismech politiky celoživotního poradenství? Tato příručka Evropského střediska pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop) je pokusem zúročit zkušenosti existujících struktur, nabídnout inspiraci a praktické rady novým a vznikajícím strukturám a nabídnout jim společný studijní materiál. Je určena všem, kteří se podílejí na rozhodování o způsobu fungování institucí, a dalším zainteresovaným subjektům, které jsou zapojeny v existujících strukturách nebo mají v úmyslu založit nové. Práce na sestavení této příručky měla čtyři samostatné (ovšem propojené) fáze: mapování těch struktur a iniciativ podporujících politiku a systémový rozvoj celoživotního poradenství, které propagují spolupráci napříč sektory a jednotlivými institucemi; analýza a popis těchto struktur a mechanismů; identifikace osvědčených postupů a konkrétních příkladů strategických nástrojů, jež vyvinula jednotlivá národní fóra; vypracování praktických návodů pro zainteresované subjekty, poskytovatele služeb a řídící činitele v oblasti poradenství na základě výše jmenovaného. Vzhledem k diverzitě poradenských systémů a sociopolitických struktur v jednotlivých evropských zemích by nebylo vhodné zaujímat preskriptivní přístup. Neexistuje žádný předpis, jak mají národní fóra vypadat, žádné ideální řešení, přestože jednotlivé okruhy problémů jsou ve všech zemích víceméně podobné. Různé systémy se s nimi vypořádaly různým způsobem, ostatním tedy mohou nabídnout v první řadě inspiraci. Jako nejvhodnější se tedy jeví přístup deskriptivní a analytický, kde závěry vyplývají z analýzy příkladů z praxe v jednotlivých sociopolitických kontextech a ze zhodnocení možnosti jejich přenosu. Fakta pro tuto příručku byla zpracována třístupňovou metodou sběru dat: analýza dokumentů: kompilace a analýza veškeré existující dokumentace národních fór na evropské i národní úrovni (v některých případech i na regionální úrovni); dotazníkové šetření: rozeslání dotazníku do všech center Euroguidance (v některých případech také orgánům státní správy) v 29 zemích, které jsou v příručce zahrnuty; rozhovory s odborníky: telefonická interview s vybranými odborníky v různých zemích, která sloužila k pokrytí mezer v informacích poskytnutých jinými zdroji a ke zhodnocení validity těchto informací. Abychom zajistili, že shromážděné informace jsou správné a závěry jsou v souladu s těmito informacemi, byla pracovní verze příručky poskytnuta členům Evropské sítě celoživotního poradenství ELPGN (viz také kapitola 3.7.1), aby ji mohli připomínkovat. Zpětná vazba od nejrůznějších subjektů byla pro finální verzi této příručky nesmírně cenná

9 1.2 Struktura 1.3 Upozornění 1 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úvod Hlavní část této příručky je rozdělena do čtyř částí: úvodní část (kapitola 2) obsahuje úvahu o politických záměrech národních fór a podobných koordinačních mechanismech v oblasti poradenství, charakteristiku základních funkcí a důležitých zúčastněných činitelů a několik definic základních termínů; empirická část (kapitola 3 a 4) popisuje rozsah aktuálních a potenciálních úkolů a činností národních fór a jakým způsobem se transformují do konkrétních struktur a pracovních postupů; závěrečná část (kapitola 5), ve které jsou formulovány klíčové závěry, jež mohou být odvozeny z dostupných údajů; příloha s popisem národních fór a podobných koordinačních mechanismů, jež v jednotlivých zemích fungovaly v době psaní této příručky. Hlavním problémem při psaní této příručky byl dynamický rozvoj oblasti poradenství, který v současné době probíhá po celé Evropě. V některých případech nebylo snadné shromáždit potřebné informace: vývoj stále probíhá a klíčoví respondenti (odborníci, důležití činitelé a zájmové skupiny) si nejsou jisti, jak ho interpretovat. Navíc data byla shromažďována v poměrně krátkém časovém období (září prosinec 2007). Stála tak proti sobě naléhavost a pečlivost zpracování. Bylo tedy lepší vydat příručku nyní, než čekat s jejím publikováním do chvíle, kdy sice budou k dispozici prokazatelnější fakta, ovšem jejich potřebnost už nebude tak vysoká. Jakákoliv opomenutí či nepřesnosti v textu lze tedy připsat na vrub tomuto faktu. Upozorňujeme, že tato příručka má sloužit jako praktický manuál pro tvůrce strategií a zainteresované strany, nikoliv jako vědecká publikace. Týká se to jak formy, tak obsahu. Publikace je svým způsobem pouze špičkou ledovce, do níž nebyly pojaty informace, které mají spíše akademický charakter. Doufáme však, že v jiných kontextech bude právě proto užitečná. Základní prvky 2.1 Úvod Politický kontext Hlavní aktéři Role a funkce Potenciální přínos

10 2.1 Úvod 2.2 Politický kontext 2 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Základní prvky Co znamenají termíny národní fórum a mechanismus koordinace strategií? Oficiální dokument EU (Evropská komise, DG EAC, 2004) 2 předkládá následující definici: Národní fórum je sdružení všech důležitých činitelů, zainteresovaných v procesu rozvoje politiky, systémů a poskytování služeb celoživotního poradenství. Výhodou této definice je stručnost, ovšem neposkytuje odpověď na několik základních otázek, například: Kdo všechno jsou zainteresovaní relevantní aktéři? Co konkrétně znamená rozvoj politiky, systémů a praxe? Pro potřeby této publikace jsme zaujali spíše pragmatický než preskriptivní přístup. Východiskem nebyla standardní definice jednotlivých termínů: existující evropské struktury se od sebe odlišují do té míry, že jakákoliv rigidní definice by některé z nich vyloučila. Naopak, zahrnuli jsme všechny struktury či uskupení, které naši národní (a v některých případech i regionální) respondenti jmenovali a zařadili do široké kategorie národní fórum nebo jiný mechanismus koordinace strategií. K hlavním zdrojům patří: nebo jiné mechanismy koordinace strategií. Poradenské systémy a jejich socio-politické kontexty jsou tak rozdílné, že by takové definování ani nebylo možné. Místo toho nabízíme řadu možností, které mohou orgány a zainteresované subjekty zapojené do zřízení národního fóra (či podobného koordinačního mechanismu) zvážit. Někdy termín národní poradenské fórum používáme jako zkrácené označení jak fór jako takových, tak i ostatních koordinačních mechanismů. Přestože hlavní důraz je kladen na národní rozvoj, mnohé údaje jsou použitelné i na regionálních úrovních: proto tedy národní může být obvykle interpretováno jako národní a regionální (informace týkající se specificky regionálních iniciativ, viz kapitola 4.2.5). Strategické vedení v oblasti celoživotního poradenství bylo identifikováno jako významné politické téma v dokumentu Zpráva OECD o politice kariérového poradenství (OECD career guidance policy review) vypracovaném v letech (OECD, 2004). Zpráva zdůraznila omezení, která vznikají při roztříštěném systému poskytování kariérového poradenství, a upozornila zvláště na tato fakta: nedostatek koordinace ve službách a rozvoji zdrojů v sektoru vzdělávání a trhu práce; chybějící společné vnímání, jak může kariérové poradenství podporovat celoživotní vzdělávání a zaměstnatelnost občanů. Jedním z hlavních závěrů OECD bylo, že strategická koordinace pro poskytování celoživotního poradenství vyžaduje partnerský přístup mezi vládními ministerstvy a dalšími zainteresovanými stranami, aby mohla vzniknout vize celoživotního poradenství poskytovaného občanům a na jejím základě se mohlo začít jednat. Zpráva dále doporučovala, aby byly založeny konzultativní orgány nebo mechanismy, které by zajišťovaly spolupráci mezi sektory vzdělávání a trhu práce. Tyto orgány či mechanismy by mohly vykonávat širokou škálu úkolů, například: V závěrech z tohoto jednání se objevuje několik zmínek o důležitosti strategického vedení v oblasti poradenství během celého života s podporou Lisabonské agendy. Zvláště byla zdůrazněna důležitost: klíčové role vlád a tvůrců politiky na vládních i jiných úrovních (ve spojení s dalšími zájmovými skupinami) na vytvoření národních strategií pro rozvoj účinných poradenských služeb, včetně spolupráce mezi ministerstvy tam, kde je to vhodné a vytvoření legislativního rámce pro poskytování služeb; podpory kooperativních přístupů k poskytování služeb nejrůznějším věkovým a sociálním skupinám pomocí zakládání fór, sítí a jiných struktur; to vše k zajištění spojitosti v poskytování služeb a ke sdílení osvědčených postupů; posilování struktur pro politický a systémový rozvoj, zvláště pomocí spolupráce na národní, regionální a místní úrovni, podepřený důrazem na kvalitu služeb z hlediska klienta a na informace o výsledcích poskytování služeb; rozšíření spolupráce mezi tvůrci politiky a poskytovateli poradenských služeb jak na národní, tak na mezinárodní úrovni, aby mohla být plně využita diverzita existujících systémů v členských zemích EU. národní dokumenty týkající se příslušné strategie; zástupci vnitrostátních orgánů (ministerstev); centra Euroguidance; (v některých případech) akademičtí odborníci na poradenství a příbuzná témata. Pomocí těchto informací jsme vytvořili spíše širší (přístupnější) rámec, který nevylučuje žádné subjekty. Znamená to tedy, že neexistuje žádná rigidní definice toho, co všechno spadá pod národní fóra 2 Oznámení Evropské komise o programu společných akcí (2004), jedna z priorit, jejímž cílem bylo podporovat založení Evropských sítí národních poradenských fór. ustanovení strategického řízení; identifikace mezer v poskytování služeb; koordinace aktivit různých zainteresovaných stran. Všechny byly vnímány jako důležité oblasti, ke kterým je třeba se postavit společně. V době, kdy byla zpráva OECD zpracovávána, bylo v Evropě jen několik zemí 3, které měly praktickou zkušenost s formální koordinací v oblasti poradenství. Ve většině zemí byl návrh OECD něčím zcela novým. Rada ministrů vzdělávání projednávala doporučení OECD na svém zasedání v dubnu Konkrétně Česká republika, Dánsko, Polsko, Finsko a Spojené království. Tyto závěry byly následně podpořeny Usnesením Rady ministrů o posílení strategií, systémů a postupů v oblasti celoživotního poradenství v květnu 2004 (Rada Evropské unie, 2004). Usnesení zdůraznilo potřebu: posílit struktury pro politický a systémový rozvoj na národní a regionální úrovni zapojením příslušných klíčových subjektů (ministerstva, sociální partneři, úřady práce, poskytovatelé služeb, poradci, vzdělávací a školicí instituce, spotřebitelé, rodiče, mládež); zajistit efektivní spolupráci a koordinaci mezi poskytovateli poradenství na národní, regionální a místní úrovni, rozšířit přístup a zajistit logickou návaznost služeb, zvláště v případě ohrožených skupin; 16 17

11 2.3 Hlavní aktéři 2 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Základní prvky pokračovat v rozšířené spolupráci v poradenství na všech úrovních v rámci celoživotního poradenství, plně využít diverzity jednotlivých systémů a překonat roztříštěnost mezi různými způsoby poskytování služeb; uznat klienty poradenských služeb jako nejdůležitější prvek jak při navrhování, tak při hodnocení poradenských služeb, a to jak u mládeže, tak u dospělých; identifikovat (spolu se všemi klíčovými subjekty včetně sociálních partnerů) oblasti, kde by spolupráce a podpora na evropské úrovni mohla zlepšit rozvoj národních poradenských systémů; posilovat struktury pro politický a systémový rozvoj na regionální úrovni: to se vztahuje zvláště na země s regionálními orgány, jež mají zodpovědnost za politiku školství a vzdělanosti. Od vydání zprávy OECD na počátku roku 2004 zaznamenalo poradenství v Evropě v tomto ohledu významný posun. V době dokončování této příručky bylo možné národní fóra nebo podobné koordinační mechanismy (některé stále velmi neformální) v různých fázích rozvoje najít v následujících evropských zemích: Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. V některých výše jmenovaných zemích je složení národního fóra stále ještě v procesu a mnohé klíčové otázky zůstávají nevyřešeny. V jiných zemích by bylo vhodnější mluvit o institucionálních iniciativách spíše než o národních fórech, protože existující organizace na celostátní úrovni (obvykle sdružení praktických poradců), které nemají strukturální vlastnosti obvykle spojované s národním fórem, v současné době vykonávají některé z jeho funkcí či úkolů tím, že iniciují debaty o politice a postupech celoživotního poradenství mezi hlavními aktéry a zájmovými skupinami. Podrobnosti o současném vývoji ve všech evropských zemích jsou uvedeny v příloze. Rezoluce Výboru ministrů z roku 2004 (viz kapitola 2.2 výše) specifikovala příslušné klíčové subjekty, které by mohly přispět k posílení struktur pro politický a systémový rozvoj na regionální a lokální úrovni. Základním kamenem rozvoje politiky a poskytování služeb celoživotního poradenství obvykle bývají ministerstva školství a práce 4, protože pod ně spadá zodpovědnost za rozvoj lidských zdrojů a efektivita trhu práce. Kariérové poradenství pomáhá občanům nalézt správnou vzdělávací a kariérovou dráhu, a je tím pádem společným zájmem obou ministerstev. Vzniká tedy pro ně silná potřeba: sdílet a společně využívat zdroje; koordinovat svou práci, aby zdroje byly využívány efektivně; identifikovat mezery v poskytování služeb; vypracovat společné standardy služeb; pořádat společná školení; prezentovat veřejnosti srozumitelný obraz služeb kariérového poradenství; ukázat, jak lze uspokojovat potřeby občanů v oblasti vzdělávacího a profesního poradenství v kterékoli fázi jejich života od studenta po důchodce, v různých zaměstnaneckých rolích, během opakovaných cyklů zaměstnání a nezaměstnanosti, včetně pobytu v domácnosti. Hlavními garanty veřejných služeb kariérového poradenství obvykle bývají ministerstva školství a práce. Ovšem služby zaměřené na určité skupiny mohou spadat do agendy jiných ministerstev, např. ministerstvo mládeže nebo ministerstvo spravedlnosti (poradenství pro soudně trestané osoby). Některé úkoly nebo závazky mohou mít na starost i další ministerstva (ministerstvo sociálních věcí, ministerstvo zdravotnictví). Proto by i tato ministerstva měla být zapojena do koordinačních aktivit. 4 Tato ministerstva mohou být samozřejmě v různých zemích strukturována různě. Např. na Maltě existuje společné ministerstvo školství, mládeže a zaměstnanosti. Existuje navíc celá řada dalších institucí a skupin, které jsou do poskytování kariérového poradenství zapojeny a které by se měly také účastnit rozvoje efektivních strategií. Mezi strategické partnery, které státní správa obvykle pozve k účasti na rozvoji celostátních strategií a plánů rozvoje lidských zdrojů, patří zaměstnavatelé a odbory: zaměstnavatelé a organizace, ve kterých se sdružují, mají zájem na rozvoji současné a budoucí pracovní síly a vytvářejí možnosti pro různé stupně školení a vzdělávání. Na trhu práce jsou také klíčovým zdrojem informací a pracovních zkušeností. Z poskytování kariérového poradenství mají užitek, protože pak mají k dispozici dostatek motivovaných a kvalifikovaných pracovníků; odbory a jejich organizace hrají důležitou roli jako zastánci informovanosti a poradenských služeb; někdy také tyto služby samy nabízejí zaměstnancům a zprostředkovávají jejich přístup ke školením a celoživotnímu vzdělávání. Služby kariérového poradenství mohou být často nabízeny v rámci institucí poskytujících vzdělávání a odbornou přípravu. Ty z nich také profitují, protože mají motivovanější studenty a učně, vyšší poměr klientů, kteří vzdělání/odbornou přípravu dokončí, a zvyšuje se také kvalita jejich učení. Kariérové poradenství usnadňuje přechod mezi různými úrovněmi vzdělávacích institucí a také přechod mezi školou, odbornou přípravou a zaměstnáním. Celostátní asociace manažerů podobných institucí jsou jedním z klíčových partnerů, stejně tak sdružení zástupců místních správ z regionů, kde je vzdělávání a odborná příprava v jejich kompetenci. Důležitou roli v podpoře nezaměstnaných, zvláště v rozvoji jejich dovedností a při návratu do zaměstnání, hrají veřejné služby zaměstnanosti. Poradenské služby mohou nabízet i jiným skupinám. Jsou také důležitým zdrojem informací o pracovním trhu na lokální, regionální, celostátní i evropské úrovni. Dalšími důležitými partnery mohou být některá jiná celostátní sdružení, jejichž činnost se týká otázek vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti nebo sociálního začlenění: rodiče, protože obvykle mají podstatný vliv na volbu povolání mladých lidí a podílejí se na jejich rozhodování. Mohou poskytnout užitečnou zpětnou vazbu týkající se silných a slabých stránek služeb kariérového poradenství, poskytovaného v rámci školského či učňovského zařízení, a mohou také doporučit, jak by tyto služby měly být upraveny a zlepšeny. Často jsou také důležitým zdrojem pro kariérové poradenství ve školách; asociace studentů mohou poskytovat podobná doporučení a zpětnou vazbu, mimo jiné v tom, jak by studenti mohli být aktivněji zapojeni do rozvojových programů. Cenným zdrojem kariérového poradenství na školách a v univerzitním prostředí jsou také bývalí studenti; poskytovatelé vzdělání pro dospělé mohou zároveň nabízet i poradenské služby. Jejich oborová sdružení jsou si obvykle vědoma nesnází, se kterými se mnozí dospělí potýkají při hledání kvalitních poradenských služeb; sdružení spotřebitelů mohou poskytnout zpětnou vazbu a informace o nabídce poradenských služeb pro veřejnost; asociace zastupující zájmy různých specifických skupin (ženy, senioři, osoby s postižením, romské organizace) mohou poskytnout informace o vhodných strategiích, jak reagovat na jejich potřeby; sdružení poradců mohou poskytnout informace a doporučení vycházející z jejich odborných znalostí a zkušeností; vzdělávací instituce pro odborné poradce jsou zapojeny do všech otázek týkajících se kariérového poradenství a jejich vlivu na budoucí vzdělávací potřeby; akademická obec zabývající se otázkami poradenství výzkumné instituce a jednotliví vědci mohou pomocí studií a komparativních analýz přispět do diskuze koncepčními úvahami

12 2.4 Role a funkce 2.5 Potenciální přínos 2 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Základní prvky Národní fóra nejsou ve všech evropských zemích identická a v rozličných kontextech hrají rozličné role. Obecně lze říci, že národní fórum může zastávat čtyři základní typy rolí: vedení dialogu: platforma, kde se setkávají důležití činitelé a zájmové skupiny, vyměňují si informace a stanoviska; hlavním cílem je vytvoření sdíleného chápání a dobrovolné koordinace činnosti; konzultace: orgán, který vznikl primárně jako poradní skupina pro vládní iniciativy a strategie; rozvoj politiky: proaktivní fórum, které propaguje koncepci celoživotního poradenství prostřednictvím konkrétních návrhů a iniciativ; rozvoj systému: místo pro rozvíjení konkrétních, prakticky zaměřených projektů v rámci celoživotního poradenství (rámec zajišťování kvality nebo poskytování odborné přípravy). Nejedná se výhradně o tyto role; uvedené definice je třeba vnímat primárně jako analytický konstrukt; mohou však napomoci ve fázi úvah a přípravy založení národního fóra. Podle role (či rolí), které by fórum mělo zastávat, je mu možné zadat konkrétní úkoly (či funkce). Funkce lze rozdělit do šesti skupin, v jejichž rámci je definováno množství souvisejících úkolů: zlepšování komunikace poskytování prostoru k diskuzi o klíčových otázkách politiky; stanovení všeobecně přijímané definice poradenství; vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství; podpora spolupráce posilování spolupráce mezi jednotlivými subjekty při práci na nejrůznějších aktivitách (akce, projekty, výzkumy); rozvoj iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do více sektorů či typů služeb; identifikace potřeb občanů mapování existujících služeb a identifikace možných mezer v jejich poskytování; provádění zákaznických výzkumů a konzultací široké veřejnosti; rozvoj kompetenčního rámce kariérového managementu občanů; zlepšování kvality služeb vytváření standardů kvality a systémů zajišťování kvality; rozvoj kompetenčních rámců a akreditačních schémat pro subjekty poskytující poradenství; ovlivňování politiky vytváření a zlepšování struktur a strategií pro podporu poskytování celoživotního poradenství; propagace celoživotního poradenství jako nedílné součásti národní politiky vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního začlenění; vyhledávání politické podpory pro vyplnění mezer v existujících službách celoživotního poradenství; využívání možností mezinárodní spolupráce podpora národní účasti v Evropské síti celoživotního poradenství; podpora národní účasti na mezinárodních politických sympoziích; rozšiřování inovací a osvědčených postupů vytvářených evropskými a mezinárodními iniciativami. Na základě těchto funkcí budou v kapitole podrobně analyzovány jednotlivé úkoly. Doposud nebylo provedeno žádné systematické hodnocení dlouhodobého vlivu činnosti národních fór. Následující seznam potenciálních výhod je tedy založen hlavně na vnímání jednotlivých odborníků a klíčových aktérů. Z činnosti národních poradenských fór by měli profitovat především sami občané. Mezi potenciální výhody pro občany (uživatele a potenciální uživatele poradenských služeb) patří například: poskytování komplexních, logicky uspořádaných a snadno srozumitelných poradenských služeb; jednotné standardy kvality poradenských služeb ve všech sektorech; efektivní systém předávání klientů. Národní poradenské fórum může zúčastněným stranám navíc přinést ještě následující výhody: rozšíření báze znalostí pomocí výměny informací, znalostí a nápadů; vzájemné učení pomocí sdílení osvědčených postupů; efektivní využívání zdrojů (zamezení duplicity a podpora příslušného předávání); společná odborná příprava zaměstnanců; příležitosti pro společné projekty; vzájemná podpora; společný marketing a propagace; účast na společných projektech; prosazování celoživotního poradenství do vládní politiky a vládních programů; vytvoření promyšleného přístupu k poskytování celoživotního poradenství na státní a evropské úrovni

13 Úkoly 3.1 Úvod Poskytování prostoru na diskuzi o klíčových otázkách politiky Stanovení všeobecně přijímané definice poradenství Vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství Posilování spolupráce mezi jednotlivými subjekty při práci na nejrůznějších aktivitách (akce, projekty, výzkum) Rozvoj iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do více sektorů či typů služeb 3.4 Identifikace potřeb občanů Mapování služeb a identifikace mezer v jejich poskytování Provádění zákaznických výzkumů a konzultací široké veřejnosti Rozvoj kompetenčních rámců kariérového managementu občanů 3.5 Zlepšování kvality služeb Vytváření standardů kvality a systémů zajišťování kvality Rozvoj kompetenčních rámců a akreditačních schémat pro subjekty poskytující poradenství 3.6 Ovlivňování politiky Vytváření a zlepšování struktur a strategií pro podporu poskytování celoživotního poradenství Propagace celoživotního poradenství jako nedílné součásti národní politiky vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního začlenění Vyhledávání politické podpory pro vyplnění mezer v existujících službách celoživotního poradenství 3.7 Využívání možností mezinárodní spolupráce Podpora národní účasti v Evropské síti celoživotního poradenství Podpora národní účasti na mezinárodních politických sympoziích Rozšiřování inovací a osvědčených postupů vytvářených evropskými a mezinárodními iniciativami 3.8 Působnost Úvod Jakými konkrétními úkoly se národní fórum může a mělo by zabývat? Zpráva Evropské komise (Evropská komise, DG EAC, 2004, viz kapitola 2.2) uvádí seznam možných úkolů pro národní fóra: rozvoj standardů (organizační kvalita) poskytování služeb; propagace/podpora poptávky po vysoce kvalitních službách; vytvoření společné strategie marketingu a brandingu; provádění výzkumů; koordinace odborné přípravy (subjektů poskytujících poradenské služby); rozvoj evropského rozměru poradenství; rozvoj kompetenčních rámců pro subjekty poskytující poradenství; rozvoj rámců výstupů klientů (client outcome frameworks). Jak uvedeme dále v této kapitole, některých z těchto úkolů se národní fóra zhostila (standardy, výzkum, odborná příprava, evropský rozměr aktivit, kompetence poradců a rámce výsledků klientů), zatímco jiné (stimulace poptávky, společný marketing a branding) je třeba teprve rozvinout. Mezi úkoly, kterými se fóra nebo podobné mechanismy zabývají nebo se jimi hodlají zabývat, se při mapování objevily například tyto body: poskytování prostoru pro diskuze o klíčových otázkách politiky; stanovení všeobecně přijímané definice poradenství; vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství; podpora spolupráce mezi jednotlivými subjekty při práci na nejrůznějších aktivitách (akce, projekty, výzkumy); rozvoj iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do více sektorů či typů služeb; mapování existujících služeb a identifikace možných mezer v jejich poskytování; provádění zákaznických výzkumů a konzultací široké veřejnosti; rozvoj kompetenčních rámců kariérového managementu občanů; vytváření standardů kvality; rozvoj kompetenčního rámce pro subjekty poskytující poradenství; vytváření a zlepšování struktur pro podporu poskytování celoživotního poradenství; propagace celoživotního poradenství jako nedílné součásti národní politiky vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního začlenění; vyhledávání politické podpory pro vyplnění mezer v existujících službách celoživotního poradenství; podpora národní účasti v Evropské síti celoživotního poradenství; podpora národní účasti v mezinárodních politických sympoziích; rozšiřování inovací a osvědčených postupů vytvářených evropskými a mezinárodními iniciativami. Vedle těchto konkrétních úkolů existují ještě dva meta-úkoly, které se týkají fungování samotného fóra: dohodnout se na očekávaných výsledcích: definovat konečné cíle, a pomoci tak zúčastněným partnerům zacílit jejich snahy a přijmout dané činnosti za vlastní; rozšiřovat vlastní působnost: některá národní fóra jsou schopna ovlivňovat řadu oblastí, do kterých se zapojí, vyvíjet vlastní iniciativu a rozšiřovat vlastní pole působnosti. Cílem této kapitoly je poskytnout informace o formulování vlastní působnosti (popis role, funkcí a činností) a kompetencí (seznam konkrétních úkolů, kterým se fórum chce věnovat). V následujících oddílech jsou úkoly seskupeny podle funkcí uvedených v kapitole 2.4 (kromě dvou meta-úkolů). Pro doplnění příkladů z praxe byly přidány informace o implementaci z různých, již existujících fór. Na závěr je pojednán mandát, na jehož základě národní fóra fungují, se zvláštním zřetelem na jejich vliv na výběr konkrétních úkolů. 23

14 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úkoly se týká: poskytování prostoru pro diskuzi o klíčových otázkách politiky; stanovení všeobecně přijímané definice poradenství; vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství Poskytování prostoru pro diskuzi o klíčových otázkách politiky Důležitou rolí národního fóra je vystupovat jako koordinační orgán pro dialog mezi různými subjekty. Ve Finsku funguje Kooperační skupina pro vzdělávací poradenství a pracovní úřady; na její půdě byla diskutována následující témata: role místních samospráv v implementaci a hodnocení poskytování poradenských služeb; poskytování poradenských služeb mladým lidem, kteří nenavštěvují žádné vzdělávací zařízení ani nejsou zaměstnáni; budoucí národní koordinace mechanismů celoživotního poradenství. V Litvě funguje Národní rada pro kariérové poradenství, která pravidelně sleduje rozvoj národní strategie kariérového poradenství a další rozvoj celostátních služeb kariérového poradenství. Fórum může také organizovat další akce. Na Maltě funguje Fórum kariérového poradenství, které zorganizovalo konferenci o poradenství pro osoby s postižením Stanovení všeobecně přijímané definice poradenství Jedním z prvních úkolů pro několik národních poradenských fór bylo dohodnout se na všeobecně přijímané definici poradenství. Taková definice jednak pomáhá určovat hranice činnosti fóra, jednak usnadňuje komunikaci s vnějšími subjekty. V Irsku vyvinulo Národní poradenské fórum vlastní definici poradenství 5 : Poradenství pomáhá lidem v průběhu života zvládat volby týkající se vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnání, osobních, sociálních a životních záležitostí tak, aby mohli plně rozvinout svůj potenciál a přispívat k vytváření lepší společnosti. V Německu byla převzata definice poradenství, která se objevuje ve zprávě Evropské komise (Evropská komise, 2004): V kontextu celoživotního vzdělávání se poradenstvím rozumí řada činností, které umožňují občanům v libovolném věku a v kterékoliv fázi života lépe si uvědomit vlastní schopnosti, kvalifikaci a zájmy tak, aby dokázali činit rozhodnutí týkající se vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnání, vytvářet si vlastní životní dráhu v oblasti vzdělání i zaměstnání a optimálně rozvíjet a/nebo využívat své schopnosti Vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství Vytvoření společné terminologie pro oblast poradenství je jedním z hlavních úkolů při zlepšování komunikace a propojování poradenských služeb, které primárně spadají do oblasti vzdělávání, odborné přípravy a rozvoje místních komunit. Různé zájmové skupiny používají různou poradenskou terminologii, která je často ovlivněna jejich profesním zázemím; tím je posilována pozice odborníků na úkor srozumitelnosti poskytovaných služeb. Financovatelé poradenských služeb tento zmatek navíc někdy podporují tím, že různé poradenské činnosti podporují na základě vlastní interpretace terminologie. Je tedy pravděpodobné, že národní fóra budou chtít vytvořit společnou terminologii, na jejímž základě mohou rozvíjet své aktivity. Ve Spojeném království byla Poradenská rada ( ) schopna navázat na práci předchozí organizace, což byla stálá Konference poradenských asociací (SCAGES). Tato organizace vytvořila seznam základních principů a definic, obsahujících i 11 definic poradenských aktivit: poskytování informací, poskytování rad, poradenské služby, posuzování, výuka, zmocňování, vystupování něčím jménem, vytváření sítí, poskytování zpětné vazby, management, inovace/ systémové změny. zahrnuje: posilování spolupráce mezi jednotlivými subjekty při práci na nejrůznějších aktivitách (akce, projekty, výzkumy); rozvoj iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do více sektorů či typů služeb Posilování spolupráce mezi jednotlivými subjekty při práci na nejrůznějších aktivitách (akce, projekty, výzkum) Pravidelná setkání mohou pomoci organizacím při hledání cest, jak spolupracovat v oblastech, kde mají společné zájmy. Spolupráce může zahrnovat vše od společných prohlášení po organizování společných akcí nebo vytváření společných projektů. Některých se mohou účastnit všichni členové fóra, jiné se mohou týkat jen určité podskupiny. Národní rada pro kariérové poradenství v Litvě monitoruje implementaci dvou celostátních projektů financovaných Evropským sociálním fondem (ESF): Vytváření a zavádění systému kariérového poradenství a Vytváření a rozvoj systému poradenských služeb a volného přístupu k informacím, což vyžaduje spolupráci a koordinaci mezi různými institucemi Rozvoj iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do více sektorů či typů služeb V Dánsku funguje Národní diskusní fórum pro poradenství v oblasti vzdělávání a volby povolání, které pravidelně organizuje konference a semináře, jež slouží k podpoře dialogu a uvažování o klíčových otázkách politiky: konference o etice v poradenství (2005); seminář o IT v individuálním poradenství (2005); konference o budoucím vývoji profesionality a spolupráce v poradenství a v oblasti vzdělávání a volby povolání (2007). V Německu také formulovali toto programové prohlášení 6, ze kterého jasně vyplývá, které typy činností naopak pod poradenství nespadají: Organizace a sdružení poskytující psychoterapeutické služby a zvláštní ekonomické poradenství nespadají do rámce aktivit národního fóra. 5 Přejato z: documents/definition_guidance.doc [citováno ]. 6 Viz: Nationales Forum Beratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung, pdf/leitdokument_mission-statement_endfasung_dec.pdf [citováno ]. Jednou z výhod existence národního fóra je, že může rozvíjet iniciativy týkající se otázek, jež zasahují do různých sektorů poradenských služeb, a kde tudíž není jasné, kdo by se měl ujmout vedení. Na konci roku 2006 Řecké národní centrum pro odbornou přípravu (EKEP) dokončilo vytváření dvou příruček týkajících se kariérového poradenství: jedna je určena pro sektor vzdělávání, druhá pro oblast zaměstnanosti. Obě příručky jsou postaveny na myšlence, že je potřeba co nejvíce 24 25

15 3.4 Identifikace potřeb občanů 3 propojit všechny subjekty poskytující kariérové a podobné poradenství. Příručky se zabývají tématy z oblasti vzdělávání i zaměstnanosti a pokrývají jak teoretické, tak praktické aspekty. Mají sloužit jako základní pomůcka pro poradce volby povolání ze vzdělávacích agentur, mezi něž patří: regionální centra profesní orientace (KESYP), školní centra kariérového poradenství (GraSEP); střediska pro propojení s pracovním trhem na odborných technických školách (GraSY); poradenská centra na vysokých školách (AEI) a na vyšších odborných školách (TEI). Příručky jsou navíc určeny dalším odborníkům z oblasti kariérového poradenství z agentur, jako jsou například kanceláře pro profesní rozvoj (GEAS) nebo instituce pro odbornou přípravu (IEK), a poradcům pro volbu zaměstnání pracujícím v centrech pro zvýšení zaměstnanosti, spadajících pod Úřad pro zaměstnanost a pracovní sílu (OAED). Všichni tito odborníci mohou v příručkách najít nejnovější informace o kariérovém poradenství a poradenství pro volbu povolání. Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úkoly Identifikace potřeb občanů zahrnuje: mapování existujících služeb a identifikace možných mezer v jejich poskytování; provádění zákaznických výzkumů a konzultací široké veřejnosti; rozvoj kompetenčních rámců kariérového managementu občanů Mapování služeb a identifikace mezer v jejich poskytování Jedním z prvních kroků při vytváření systému celoživotního poradenství je zmapování existujících služeb. To může zúčastněným stranám pomoci určit silné stránky současného systému a najít mezery v poskytování služeb. V Irsku podvýbor Národního poradenského fóra vytvořil dokument Poradenství v Irsku, ve kterém popsal hlavní rysy současného systému a identifikoval mezery. V dokumentu byl uveden přehled poskytovatelů poradenských služeb, seznam poskytovaných služeb, příjemci jednotlivých služeb podle následujících kritérií: poradenské služby spojené s trhem práce: veřejné služby zaměstnanosti a instituce odborné přípravy, místní úřady práce, národní kontaktní centrum a jeho webová stránka; další poradenské služby spojené s trhem práce: sítě institucí odborného vzdělávání, asociace malých podniků, strategické poradenství pro firmy, informace o uprchlících, asistenční programy pro zaměstnance, sdružení nezaměstnaných, regionální rozvojová partnerství; poskytovatelé v rámci místních komunit: informace pro mládež, lokální partnerství, veřejné knihovny, občanské poradny, rodinná centra; poradenství pro třetí věk: plánování důchodu, asociace seniorů; základní vzdělávání: podpora dokončení školní docházky, podpora učitelů, kontaktní osoby mezi rodiči a školou, změna školy; středoškolské a vyšší vzdělávání: podpora škol, vzdělávací programy, poradenské služby, iniciativy na podporu poradenství, školy pro doplnění vzdělání, vzdělávání pro kočující minority, komunitní vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby; vzdělávání dospělých: iniciativy ke vzdělávacímu poradenství dospělých; vyšší vzdělávání: subjekty poskytující poradenství, osobní koučink, psychologové. Dokument obsahoval doporučení fóra v otázkách rozvoje politiky poradenských služeb. V Německu si federální ministerstvo školství nechalo zpracovat posudek zahrnující zmapování poradenských služeb v sektoru školství a zaměstnanosti (Bestandsaufnahme in der Bildungs-, Berufs- und Beschäftigungsberatung und Entwicklung grundlegender Qualitätsstandards); dokument vznikl z iniciativy řídící skupiny pro založení národního poradenského fóra. Mapování se zaměřilo zvláště na tři aspekty: hledisko uživatelů, poradenské metody a struktura poskytování poradenských služeb. Ve Španělsku (Navarre) bylo jménem Rady pro profesní přípravu provedeno mapování (Estudio- Diagnostico de los Servicios de Informacion y Orientacion); členy této rady jsou zástupci ministerstva školství a práce, veřejné služby zaměstnanosti a sociální partneři. Úkolu se ujala jedna z odborových organizací za asistence ostatních partnerů. Studie se zaměřila na následující otázky: jaké typy poradenských služeb existují; jak jsou geograficky rozmístěny; jaký je jejich rozsah; jak fungují; jaké zdroje (lidské a jiné) mají k dispozici; organizační detaily: profil uživatele, hodnocení kvality, vztah mezi službami a dalšími subjekty poskytujícími služby, schopnost poskytovat služby všem věkovým skupinám; jaké jsou vztahy mezi poskytovateli služeb. Výsledky studie byly použity při zpracování návrhů (propuesta sistema integrado de informacion y orientacion profisional) na vytvoření sítě celoživotního poradenství v Navarre. Návrhy byly roztříděny do několika kategorií: subjekty, které se do sítě mohou zapojit; klientské skupiny jednotlivých subjektů sdružených v síti; poskytování informací týkajících se kariéry jak pro uživatele služeb, tak pro odborníky v oboru; jak partneři v síti fungují; požadavky na lidské zdroje a školení osob zapojených do sítě; integrovaný systém poskytování informací týkajících se rozvoje profesní dráhy; zajištění kvality a hodnocení poradenských služeb; akce k propagaci sítě; výsledky implementace návrhu sítě Provádění zákaznických výzkumů a konzultací široké veřejnosti Poradenské služby se v zemích i v regionech zřizují, aby sloužily potřebám občanů. Občané jsou tedy klíčovým zdrojem informací a zpětné vazby v jakémkoliv systému zajištění kvality poradenských služeb, informací a produktů. Studie zkoumající zkušenosti široké veřejnosti s poradenskými službami zatím zpracovalo jen několik zemí. Výzkumy tohoto typu představují pro národní poradenská fóra bohatý zdroj dat a umožňují jim zamyslet se nad přiměřeností poskytovaných služeb i nad tím, jak je případně zlepšit. Poradenská rada ve Spojeném království zadala (s vládní finanční podporou) dva zákaznické výzkumy týkající se poptávky po informacích a poradenství (tzv. IAG = information, advice and guidance) a také jejich vnímání (MORI, 2002; Taylor a kol., 2005). Oba výzkumy zpracovala komerční firma zaměřená na provádění zákaznických průzkumů (MORI). Průzkum zahrnoval následující okruhy témat: 26 27

16 povědomí o službách IAG; 3 poradenství byla vnímána v širším kontextu než zdroje informací o službách IAG; jen jako pomoc při výběru zaměstnání; využití služeb IAG; povaha intervencí IAG; b) poradenství pro děti a mládež spokojenost se zkušeností s IAG; Názory na poradenské služby ve školách se velmi výsledky využití služeb IAG; různily; existovala však všeobecná shoda v tom, nenaplněné potřeby a mezery v poskytování že poradenské služby jsou důležité. Respondenti služeb; měli několik doporučení, jak by se poradenské ochota platit za služby IAG. služby pro děti a mládež mohly v budoucnu změnit; Národní poradenské fórum v Irsku zadalo výzkum Perceptions of the general public on guidance and guidance services (Hayes a Murray, 2006). Panovala všeobecná shoda v tom, že poraden- c) poradenství pro dospělé Výzkumu a konzultací se účastnili zástupci široké ství pro dospělé by mělo být zaměřeno šířeji, veřejnosti, u kterých byly zjišťovány zkušenosti, aby zahrnovalo zaměstnané i nezaměstnané dospělé, osoby s nízkými i vyššími příjmy, studenty názory a doporučení ohledně poradenských služeb v Irsku. Byl to první výzkum tohoto typu v Irsku a jednalo se o jeden z nejdůležitějších úkolů že u mnoha lidí se poradenské služby těší úctě vyššího vzdělávání i seniory. Výzkum naznačil, národního fóra. Metodologie konzultativního a respektu; procesu zahrnovala následující body: Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úkoly rozsáhlý průzkum irské i zahraniční literatury týkající se poradenství; tímto způsobem byl získán kontext pro konzultativní proces a platforma, pomocí které bylo možné interpretovat výsledky výzkumu; dotazník vytvořený členy fóra, určený pro zástupce veřejnosti a řady organizací a dobrovolnických spolků (635 ohlasů); sedm skupinových diskuzí, které umožnily podrobněji prozkoumat různá témata se specifickými skupinami osob, jako byli např. senioři, rodiče předškolních dětí a dětí na prvním stupni ZŠ, osoby s odlišnou národností, osoby s tělesným postižením a/nebo specifickými poruchami učení a nezaměstnaní lidé s velmi nízkým příjmem (72 účastníků). Zkoumání přineslo následující výsledky: a) názory a zkušenosti lidí s poradenskými službami Ačkoliv někteří měli kritický pohled na poskytnuté služby, mnozí dali jasně najevo, že poradenské služby hrají velkou a pozitivní roli a pomáhají v přístupu k celoživotnímu vzdělávání. Role d) školení a kontrola kvality Účastníci konzultativního procesu vyslovili názor, že někteří poradci pracující ve školách neměli v minulosti dostatečné vzdělání. Připomínali, že by měl být tento nedostatek v budoucnosti řešen, subjekty poskytující poradenství by měly být monitorovány, aby byly dodržovány vysoké odborné standardy; e) přístup k poradenským službám Mnozí respondenti se zmiňovali o nesnadném přístupu k poradenským službám pro děti, mládež i dospělé. Tento problém může souviset s nedostatkem informací, omezeným spektrem osob, které mají na službu nárok, s nedostatkem důvěry a nedostatkem finančních prostředků; f) implementace strategie Přestože účastníci konzultativního procesu nebyli všichni obeznámeni s irskými a evropskými dokumenty zachycujícími politiku v této oblasti, zástupci veřejnosti se s tvůrci strategie shodovali v důležitosti celoživotního poradenství. Je zřejmé, že obě skupiny se domnívají, že poradenské služby v Irsku potřebují další investice určené pro podporu politiky celoživotního poradenství; g) osobní zodpovědnost Tvůrci strategie, poskytovatelé služeb, školitelé a subjekty poskytující poradenství by se měli postarat o to, aby poradenské služby měly dostatek zdrojů, dobře fungovaly a byly dostupné pro všechny, kteří je potřebují a mají o ně zájem. Zároveň však musí být respektováno právo osob, které těchto služeb využívat nechtějí Rozvoj kompetenčních rámců kariérového managementu občanů Evropská rada ministrů školství na svém setkání v roce 2004 (viz kapitola 2.2) upozornila mimo jiné na to, jak důležité je učit občany specifické dovednosti potřebné ke zvládání přechodů mezi vzděláváním a pracovním životem. Prvním krokem tímto směrem je vytvoření rámce zahrnujícího kompetence kariérového managementu, které občané potřebují získat v různých fázích života. Takovým popisem se pak mohou řídit vzdělávací a školicí programy pro občany. Rámec také ukazuje konkrétní kompetence, které poradci musí získat v průběhu základního i doplňujícího vzdělání, aby je pak mohli dále předávat občanům. Hlavním znakem integrované strategie, kterou vyvíjí Národní poradenské fórum v Irsku, je národní rámec celoživotního poradenství pro kariérový management občanů, který nastiňuje znalosti, dovednosti a kompetence, jež mají občanům usnadnit rozvoj v různých fázích života. Fórum vycházelo z mezinárodních modelů (viz kapitola 3.7.3), zachytilo celou délku lidského života, počítalo s konceptem celoživotního vzdělávání, změnami povolání a harmonizací života a práce; zdůraznilo také, že získávání takových znalostí a dovedností by mělo být vázáno spíše na aktuální potřeby, nikoliv na konkrétní věk. Pět fází kompetenčního rámce je spojeno s těmito přibližnými věkovými skupinami: 0 6 let: zahrnuje rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v rodinném prostředí a předškolních zařízeních; 6 12 let: zahrnuje rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí ve vzdělávacích programech prvního stupně za podpory rodiny; let: zahrnuje rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v rámci spektra programů v rámci nižšího středního školství; 16 18/19 let: zahrnuje rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí v rámci vyššího sekundárního vzdělávání, dalšího vzdělávání a odborné přípravy; 18/19 let + (dospělost): zahrnuje rozvoj znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro zaměstnání, slaďování pracovního a osobního života v rámci různých vzdělávacích prostředí, včetně pracoviště, vyššího vzdělávání a místní komunity. Rámec celoživotního poradenství je navržen tak, aby byl zaměřen na potřeby konkrétního člověka a podporoval osobní, sociální a ekonomický rozvoj. Při přípravě rámce si fórum uvědomovalo, že je třeba zachovat rovnováhu mezi individuálním a skupinovým přístupem k poradenství ve všech fázích života. Plná implementace rámce bude vyžadovat přiměřené zdroje tak, aby bylo možné kombinovat vzdělávací a poradenské přístupy a pomoci tak studentům dosáhnout patřičných výsledků v každé fázi. Rozpětí vzdělávacích a poradenských přístupů zahrnuje: poskytování informací; práce v malých i větších skupinách; samostudium; poradenské vedení (mentoring) zkušeným poradcem nebo jinou osobou; individuální setkání s poradcem; výukové a vzdělávací kurikulární programy; zážitkové učení. Tyto přístupy budou poskytovateli služeb využívány podle věku studujících a podle jejich vzdělávacího kontextu. V irském národním rámci celoživotního poradenství jsou navrženy čtyři hlavní 28 29

17 3.5 Zlepšování kvality služeb 3 skupiny výstupů pro občany, popsané z hlediska znalostí, dovedností a kompetencí: Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úkoly emoční rozvoj; sociální rozvoj; rozvoj v oblasti vzdělávání; kariérový rozvoj. Rámcový dokument popisuje některé hlavní vzdělávací výstupy v každé ze jmenovaných skupin. Specifické vzdělávací a odborné programy zde nejsou uvedeny, protože fórum považuje za vhodnější popsat obecné přístupy ke vzdělávání a poradenství v každé fázi rámce. Fórum doporučuje plné rozvinutí rámce celoživotního poradenství, což by se pro národní agenturu zodpovědnou za poradenství mělo stát prvořadou prioritou. Zlepšování kvality služeb znamená: vytváření standardů kvality a systémů zajišťování kvality; rozvoj kompetenčních rámců a akreditačních schémat pro subjekty poskytující poradenství Vytváření standardů kvality a systémů zajišťování kvality Rámce zajišťování kvality a směrnice pro systémy celoživotního poradenství nejsou jen důležitým individuálním a kolektivním prostředkem reflexe pro zúčastněné strany. Hrají klíčovou roli v zajištění konzistentnosti standardů poradenských služeb pro občany v rámci veřejného sektoru, vzdělávání a zaměstnanosti, zvláště vezmemeli v úvahu rozpětí poskytovatelů poradenských služeb. Rámce pomáhají vytvářet koherentní přístup a ke konzistentnosti standardů služeb pro občany v oblastech, kde je poskytování poradenských služeb přeneseno ústředními orgány na jednotlivé regiony, místní správy a/nebo instituce. Zúčastněné strany národních poradenských fór v několika zemích proto vyvinuly směrnice pro zajišťování kvality služeb a hodnocení poradenských služeb. V Německu si federální ministerstvo školství nechalo vypracovat posudek zkoumající systémy zajišťování kvality služeb v poradenském sektoru; dokument vznikl z iniciativy řídící skupiny pro založení národního poradenského fóra. V posudku byly zahrnuty rozhovory s odborníky a analýza německé i zahraniční literatury v daném oboru. Přihlíželo se i ke schématům zajišťování kvality využívaným poskytovateli služeb na území Německa. Studie identifikovala 50 kritérií kvality definovaných cílem, charakteristikou, metodou implementace a způsobem měření. Jedním z hlavních výsledků bylo zvýšení politického povědomí o potřebě zvýšit transparentnost zajišťování kvality v kariérovém poradenství v Německu. Komise pro inovace založená ministerstvem školství byla navíc začátkem roku 2007 rozšířena o další pracovní skupinu, zabývající se poradenstvím v oblasti vzdělávání a kariérovým poradenstvím. V Irsku vytvořil podvýbor fóra kvalitativní rámec pro poradenské služby, který má pomoci jednotlivcům, organizacím a agenturám v poskytování vysoce kvalitních poradenských služeb klientům a fungovat jako základ pro hodnocení kvality služeb. Rámec obsahuje seznam principů, který vychází z výsledků projektu Leonardo da Vinci nazvaného Směrnice kvality pro poradenství dospělých (tento projekt měl irského partnera), dále je v něm popisný soupis poradenských služeb, na něž by se principy mohly vztahovat, a doporučení pro posuzování a hodnocení jednotlivých služeb. Seznam principů má 11 kategorií: přístupnost (včetně propagace v příslušných jazycích a ve vhodných formách, publikace); vhodnost (služby odpovídající potřebám klientů a životní fázi, ve které se nacházejí); důvěrnost informací dle právního rámce (podléhá etickým a právním požadavkům; klient musí být informován); rovnost v přístupu (a také všeobsažnost, zahrnující jak proces poradenství, tak vzdělávací a pracovní příležitosti); nestrannost (poskytovatelé jsou schopni ukázat tento princip nebo klientům objasnit faktory, které omezují nestrannost poskytované služby); individuální rozhodování a zodpovědnost (proces zaměřený na klienta a ztotožnění klienta s přijatým rozhodnutím); integrace (kvalitativní i kvantitativní zajištění kvality by mělo odrážet personální, vzdělávací a odborné aspekty služby); standardy kvality poskytované služby (informace o dodání služby, aktuální a přesné informace týkající se pracovních míst, zaměstnanci s příslušnými znalostmi, dovednostmi a školením, zařízení a zdroje odpovídající potřebám klientské skupiny a úrovni služby); týmový přístup (důležitost spolupráce subjektů poskytujících poradenství); transparentnost (poradci by měli klientům jasně vysvětlit proces poskytování služby); zpracování stížností (procedura zpracování a systémy pro zpětnou vazbu klientům). Poslední část kvalitativního rámce se týká posuzování a hodnocení poradenských služeb. Jsou zde navržena následující doporučení: posuzování by mělo být jak interní, tak externí; interní posuzování by mělo zahrnovat: dokumentaci jednotlivých složek poskytované služby, aby bylo možné zhodnotit, zda jsou klíčové složky poskytovány v dostatečné kvalitě; zpracování zpětné vazby od klientů; identifikace slabých míst; zavádění krátkodobých a dlouhodobých zlepšovacích opatření; externí posuzování by mělo být nezávislé, spolehlivé a přiměřené; mělo by být prováděno zkušenými hodnotiteli; mělo by se odehrávat v přiměřeném časovém ohraničení; mělo by podporovat neustálé zlepšování dané služby. Ve Spojeném království byla Poradenská rada finančně podpořena vládou, aby vyvinula soubor národních standardů kvality pro oblast vzdělávání a pracovního trhu, a pokryla tak všechny sektory poskytování poradenských služeb. Následovala další finanční podpora určená na pomoc implementaci těchto standardů. Tyto standardy, přepracované jako maticové standardy, jsou nyní závazné pro veškeré poskytování poradenských služeb dospělým v Anglii, které jsou financovány z veřejných prostředků. Poradenská rada se později rozhodla odstoupit z role subjektu rozvíjejícího a podporujícího tyto standardy. Všeobecně se má za to, že toto rozhodnutí zčásti přispělo k ukončení činnosti rady v roce

18 3.6 Ovlivňování politiky 3 Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úkoly Rozvoj kompetenčních rámců a akreditačních schémat pro subjekty poskytující poradenství Kompetenční rámce pro subjekty poskytující poradenství mohou podporovat organizační standardy kvality (viz výše). Mohou také sloužit jiným účelům. Například: určují rozsah znalostí, dovedností a kompetencí, které musí zvládnout osoby pracující v nejrůznějších pracovních rolích a pracovních zařazeních v oblasti poradenství; umožňují poskytovatelům primárního a pokračujícího vzdělávání pro poradce vytvořit logickou a konzistentní náplň studia, a to jak v rámci jednoho, tak napříč sektory vzdělávání, zaměstnanosti a rozvoje místních komunit; umožňují, aby kvalifikační a vzdělávací dráhy byly sestaveny tak, aby odpovídaly národním a evropským kvalifikačním rámcům; umožňují osobám pracujícím v poradenských službách postupně rozvíjet jejich dovednosti a profesní dráhu; přispívají ke konzistentním standardům celoživotního poradenství bez ohledu na prostředí, ve kterém je nabízeno. Zúčastněné strany Národního poradenského fóra v Irsku vyvinuly kompetenční rámec pro subjekty poskytující poradenství, vycházely přitom z postupů osvědčených v jiných zemích. Rámec je navržen tak, aby odpovídal irskému národnímu kvalifikačnímu rámci, a zjednodušuje tak uznávání dříve získaného vzdělání. Umožňuje také vzájemné uznávání poradenské kvalifikace mezi sektory vzdělávání a trhu práce a umožňuje poradcům postupně si zvyšovat kvalifikaci. Rámec představuje přehled kompetencí, které budou subjekty poskytující poradenství vyžadovat při práci v širokém kontextu služeb celoživotního poradenství. Klíčové kompetence jsou rozděleny do pěti širokých kategorií: teorie a praxe profesního, vzdělávacího personálního/sociálního poradenství v průběhu celého života: kompetence pomáhat občanům činit smysluplná rozhodnutí; vzdělávání a odborná příprava pro trh práce: kompetence pro poskytování informací týkajících se kariéry a trhu práce a pro výklad těchto informací; vzdělávání podnikatelů; sebeřízení; hledání zaměstnání a schopnost budovat sítě; výuka budování profesionálních kontaktů; poradenství: kompetence pro individuální a skupinové poradenství; etické chování poradce a supervize; výuka plánování života; vhodný způsob předávání klientů; řízení zdrojů a informací: kompetence pro dovednosti v oblasti řízení zdrojů; projektový management ; zaznamenávání informací od klientů a jejich důvěrnost; odborná praxe: kompetence k pochopení hodnoty celoživotního profesního doškolování (continuing professional development CPD); dovednosti pro výzkum a hodnocení; etické chování; organizace a řízení poradenských služeb; rozvoj a implementace strategických a operačních plánů pro poradenské služby. Ve chvíli, kdy bude rámec jako součást širšího konzultačního procesu plně připraven, vznikne několik oblastí specializace, které subjektům poskytujícím poradenské služby umožní ujmout se úžeji zaměřených úkolů nebo práce se specifickými skupinami klientů. Podle informací obsažených v kompetenčním rámci by měl v budoucnu vzniknout komplexní a flexibilní vzdělávací a školicí program pro subjekty poskytující poradenství. Fórum předpokládá, že vzdělávání a odborné školení poradců by mělo mít v budoucnu formu jednotlivých modulů, což by poradcům umožnilo získávat kvalifikaci v řadě různých oblastí v rámci spektra služeb celoživotního poradenství. Dále se také počítá s tím, že rámec umožní poradcům na kterémkoliv stupni kariérového rozvoje, aby si zvýšili kvalifikaci pomocí různých doplňkových modulů, a získali tak kompetenci v dalších poradenských rolích v rámci celostátního systému poskytování poradenských služeb. Ovlivňování politiky znamená: vytváření a zlepšování struktur a strategií pro podporu poskytování celoživotního poradenství; propagaci celoživotního poradenství jako nedílné součásti národní politiky vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního začlenění; vyhledávání politické podpory pro vyplnění mezer v existujících službách celoživotního poradenství Vytváření a zlepšování struktur a strategií pro podporu poskytování celoživotního poradenství V mnoha zemích jsou poradenské služby roztříštěné. Národní fóra by proto měla zvážit, zda a jak by bylo možné existující služby vzájemně provázat, aby bylo možné vytvořit na občana zaměřený, logický přístup v rámci celoživotního učení napříč různými sektory. Dále je třeba zvážit, zda je pro tento účel nutné vytvořit nějaké další struktury. Národní poradenské fórum v Irsku založilo podvýbor, jehož úkolem bylo posoudit, jaké struktury jsou potřeba pro poskytování celoživotního poradenství. Podvýbor také vytvořil návrhy na efektivní implementaci struktur na národní a lokální úrovni a na úrovni subjektu poskytujícího poradenství (včetně vzdělávacích a školicích institucí, místních orgánů a dobrovolnických organizací). Návrhy zahrnovaly rozvoj národních a lokálních struktur včetně kritérií efektivity a výkonnosti na každé úrovni, aby bylo zvládnuto logicky propojené zajišťování služeb celoživotního poradenství a aby bylo možné identifikovat mezery v jejich poskytování a vypořádat se s nimi. Doporučené národní struktury zahrnovaly: založení národní poradenské agentury, k jejímž rolím by patřilo: rozvoj politiky, monitorování a hodnocení poskytování služeb, implementace první zprávy národního poradenského fóra, spolupráce s novými místními koordinačními strukturami, zadávání průzkumů, účast na evropských a mezinárodních aktivitách. Agentura by podléhala ministerstvu; národní poradenské fórum, k jehož rolím by patřilo: poradenská funkce pro národní poradenskou agenturu v otázkách vytváření a implementace politiky, identifikování oblastí, kde by poskytovatelé služeb a další zúčastněné strany mohli spolupracovat, spolupráce s národními fóry ostatních evropských zemí, uvažování o potřebách výzkumu; fórum by podávalo zprávy národní poradenské agentuře. Doporučené struktury na lokální úrovni zahrnovaly: koordinační radu celoživotního poradenství, k jejíž rolím by patřilo: koordinovat poskytování poradenských služeb v rámci sektoru vzdělávání a trhu práce, podávat pravidelně zprávy o poskytování celoživotního poradenství v daném místě národní agentuře a národnímu fóru, založit lokální poradenské fórum; lokální poradenské fórum ze zástupců poskytovatelů služeb a uživatelů, k jehož rolím by patřilo: hodnotit implementaci politiky celoživotního poradenství, identifikovat mezery v poskytování služeb, navrhovat doporučení lokální koordinační radě. Doporučená kritéria efektivity a výkonnosti pro nově vytvořené struktury zahrnovala: národní struktury: jasný právní základ a mandát, propagace propojeného vytváření politiky a poskytování celoživotního poradenství, příslušné výkonné funkce včetně zaměstnanců a rozpočtu; lokální struktury: jasný právní základ, příslušné výkonné funkce včetně zaměstnanců a rozpočtu, integrace zajištění služeb a jejich poskytování, naslouchání potřebám všech místních zainteresovaných stran; subjekt poskytující poradenství: využití existujících řídicích struktur, zajištění toho, že se celoživotní poradenství promítne do organizačního plánování poskytovatelské jednotky, 32 33

19 3 poskytnutí dostatečného počtu zaměstnanců jsou občanům k dispozici. Je-li fórum schopno a finančních prostředků tak, aby bylo možné vybudovat s vládními strukturami vztah založený splnit standardy předepsané národními poradenskými, kvalitativními a kompetenčními dobných služeb. na důvěře, může být i přizváno k navrhování po- rámci, naslouchání potřebám příjemců služeb, poskytovatelů služeb a ostatních zúčastněných stran. důležitou roli při zakládání linky důvěry Learn- Ve Spojeném království hrála Poradenská rada direct Advice. Argumenty pro zřízení této linky Kritéria společná všem zúčastněným úrovním: optimalizovat využití existujících struktur na celostát- rada připravila v rámci přípravy národní strategie byly uvedeny v konzultativním posudku, který ní úrovni; využití existujících poskytovatelů k zajištění služeb ve zlepšené kvalitě; zajištění toho, že radu k vytvoření poradní skupiny, která měla lin- poradenství pro dospělé. Vláda následně přizvala struktury nejsou zbytečně přebujelé a soustřeďují ku důvěry navrhnout, a pak návrhy této skupiny se na přesně stanovenou působnost. odsouhlasila. V důsledku výměny vlády pak linka důvěry poněkud změnila svoji podobu, ale stále byla do značné míry ovlivněna prací rady. Linka Propagace celoživotního poradenství jako nedílné součásti národní politiky důvěry je propagována pravidelnými marketingovými kampaněmi v hlavním vysílacím čase vzdělávání, zaměstnanosti a sociálního televize. Nabízí informace a poradenství po telefonu a zodpoví ročně téměř milion začlenění dotazů. Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úkoly Národní fórum by se mělo pokusit zajistit, aby se celoživotní poradenství stalo nedílnou součástí národní politiky vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a sociálního začlenění. Národní poradenské fórum v Irsku vládě předložilo celostátní plán rozvoje na roky , který obsahoval požadavek na podporu systému celoživotního poradenství, který by fungoval napříč různými sektory a řešil i mezery v poskytování služeb. Národní politické poradenské fórum ve Slovinsku dodalo vládě návrh na vlastní udržitelnost v rámci operačního plánu Evropského sociálního fondu (ESF) a vytvořilo také návrh na rozvoj služeb celoživotního poradenství jako součásti plánu ESF Vyhledávání politické podpory pro vyplnění mezer v existujících službách celoživotního poradenství Národní fórum může být schopno ovlivňovat vládní politiku, a vyplňovat tak mezery v poskytování poradenství, a rozšiřovat rozsah služeb, které Vlivnou roli v identifikaci mezer v poskytování služeb a v rozvoji politiky pro jejich vyplnění mohou hrát společné ministerské skupiny. Ve Finsku společná ministerská skupina vytvořila rámec pro individualizované vzdělávací dráhy pro studenty v rámci vzdělávání dospělých. Jedním z výsledků tohoto projektu bylo, že oprávnění dospělých studentů na podporu při navrhování individuální vzdělávací dráhy bylo začleněno do současné legislativy týkající se vzdělávání dospělých. Ministerstvo školství a ministerstvo práce spustilo národní rozvojový plán pro vzdělávání dospělých pro roky Plán bude realizován v rámci národního programu Evropského sociálního fondu. Podporou implementace byla v listopadu 2006 pověřena společná ministerská řídící skupina. Rozvojový plán sestává z národních projektů zaměřených na služby s podporou techniky, uznávání a nostrifikace předchozího vzdělání a poradenství na pracovišti. Tyto iniciativy budou podpořeny školicími programy pro poskytovatele poradenských služeb v různých typech prostředí. Další finanční prostředky budou přiděleny na školení certifikovaných poradců. Výzkumné aktivity se budou zaměřovat na hodnocení účinnosti různých způsobů poskytování služeb a spojitost mezi kariérovým rozvojem a rozvojem pracovních sil. Dlouhodobým cílem je vytvořit fungující národní zpětnovazební mechanismus pro obě ministerstva. 3.7 Využívání možností mezinárodní spolupráce Využívání možností mezinárodní spolupráce zahrnuje následující body: podpora národní účasti v evropské síti celoživotního poradenství; podpora národní účasti na mezinárodních politických sympoziích; rozšiřování inovací a osvědčených postupů vytvářených evropskými a mezinárodními iniciativami Podpora národní účasti v evropské síti celoživotního poradenství Národní a regionální shromáždění hlavních aktérů v oblasti poradenství hrají v rámci jednotlivých zemí důležitou roli, jak již bylo zmíněno výše. Důležitou roli mají i na mezinárodním poli, zvláště při vývoji politiky a systémů EU. V letech se společných akcí programů EU (vzdělávání, odborná příprava, mládež) zúčastnila shromáždění a vznikající národní koordinační skupiny v oblasti poradenství ze 12 různých zemí. Společné aktivity zahrnovaly: vytvoření průvodce osvědčenými postupy v oblasti národní spolupráce (Collaboration in the provision of career guidance services, Innove, 2006); objednávku monografie na téma Challenges for career guidance in small states (Sultana, 2006); práce na průvodci příkladů dobré praxe v oblasti zapojování klientů poradenských služeb do rozvoje politik Involving the users of guidance services in policy development (Plant, 2006); provedení mapování, které mělo za úkol porovnat kodexy zásad v oblasti poradenství se společným referenčním nástrojem EU Common aims and principles for lifelong guidance (Evropská komise a OECD, 2004, příloha 2); 34 35

20 3.8 Působnost 3 průzkum různých modelů národních poradenských fór prostřednictvím účasti na vzájemných vzdělávacích aktivitách; pomoc zformovat národní poradenská fóra v zemích, kde dosud nejsou ustavena; podporu vzrůstu povědomí o rozvoji politiky celoživotního poradenství EU v jednotlivých zemích; prosazování povědomí týkající se přidané hodnoty Evropské sítě celoživotního poradenství v Evropské komisi. Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Úkoly Zkušenost těchto sítí byla podnětem k založení Evropské sítě celoživotního poradenství (ELGPN) v prosinci Jeho cílem je propagovat spolupráci při vytváření strategií a systémů poskytování celoživotního poradenství na národní úrovni za pomoci evropské spolupráce. To zahrnuje sdílení strategií a propagaci a podporu rozvoje širšího evropského politického rámce pro celoživotní poradenství. Počáteční pracovní program ELGPN pojmenovává čtyři hlavní okruhy témat: posilování rozvoje a implementace politiky celoživotního poradenství na národní úrovni; posilování struktur zastupujících politiku celoživotního poradenství a systémový rozvoj na národní úrovni; vytváření synergie mezi projekty zaměřenými na celoživotní poradenství, financovanými EU, na národní a evropské úrovni; podpora evropské a širší mezinárodní spolupráce na rozvoji politiky a na poskytování služeb celoživotního poradenství, jež budou zaměřeny na výsledek a založeny na důkazech. Členy sítě se mohou stát všechny země, které mají nárok na podporu v rámci Programu celoživotního vzdělávání Zúčastněné země určí představitele pro zastupování v síti. Aby byly naplněny cíle sítě, zástupci by měli: být schopni reprezentovat stanovisko celoživotního vzdělávání (nejlépe pokrývat oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti jak pro mládež, tak pro dospělé); mít zřetelné napojení na procesy vytváření politiky ve vlastní zemi; mít kapacitu jak na účast v aktivitách sítě, tak na zapojení relevantních aktérů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a zaměstnanosti ve vlastní zemi, včetně sociálních partnerů a subjektů poskytujících poradenství. V praxi by národní delegace neměla mít více než tři členy napojené na širší mechanismy sítě a měla by zahrnovat zástupce vládní i nevládní sféry. V zemích, kde existují koordinační orgány nebo fóra, mohou tyto instituce poskytnout vhodný základ pro složení a širší síťování národních delegací Podpora národní účasti na mezinárodních politických sympoziích Založení ELGPN předcházelo několik mezinárodních sympozií na téma kariérového rozvoje a veřejné politiky. Sympozia se konala v Ottawě (1999), ve Vancouveru (2001), v Sydney (2006) a v Aviemore ve Skotsku (2007). Další se uskuteční ve Wellingtonu na Novém Zélandě v roce Země na sympozia vysílají skupiny, v nichž jsou zastoupeni tvůrci politiky a odborníci na dané téma, a v předstihu připravují přednášky na vybraná témata se širokým mezinárodním dosahem. Sympozium v roce 2007 se zabývalo následujícími tématy: směšování ekonomických a sociálních cílů; strategické vedení; využití diverzity; dokazování a měření dopadu; role občana (v navrhování a poskytování služeb). Každé sympozium je zakončeno přijetím národních a mezinárodních akčních plánů. Podporu sympoziím a implementaci mezinárodních akčních plánů poskytuje Mezinárodní centrum pro kariérový rozvoj a veřejnou politiku 7. 7 Viz: Národní fóra se mohou ujmout aktivní role při formování týmů, které danou zemi na sympoziu zastupují, a při implementaci národních akčních plánů Rozšiřování inovací a osvědčených postupů vytvářených evropskými a mezinárodními iniciativami Národní fóra se mohou inspirovat inovativními postupy získanými za pomoci kontaktů z ELG- PN, z mezinárodních sympozií a dalšími způsoby, a zvážit, zda by mohla být přizpůsobena pro specifické potřeby své země. Značný prostor pro získávání zkušeností je na poli společných evropských projektů. Při vytváření kompetenčních rámců kariérového managementu občanů (viz kapitola 3.4.3), využilo Národní poradenské fórum v Irsku mezinárodní modely z Kanady 8 a Austrálie 9. V rámci projektu společné akce Medsui vytvořilo estonské Národní poradenské centrum (jež je součástí Innove Nadace pro celoživotní učení a rozvoj) studii, nazvanou Spolupráce v poskytování služeb kariérového poradenství, která obsahuje popis a analýzu devíti příkladů osvědčených postupů v celoživotním poradenství z Dánska, Estonska, Irska, Malty, Slovinska a Spojeného království (Innove, 2006). 8 Kanadský program viz (http://www.blueprint4life.ca). 9 Australský model kariérového rozvoje (http://www. dest.gov.au/sectors/career_development/policy_issues/ australian_blueprint_for_career_development/). Národní poradenská fóra si vybírají témata a úkoly podle vlastních priorit, které se v jednotlivých státech liší. Úkoly, jimiž se jednotlivá národní poradenská fóra zabývají, jsou závislé na řadě faktorů, k nimž patří například: působnost fóra zakotvená v legislativě, kterou bylo fórum založeno (a způsob interpretace, schválený fórem); působnost stanovená ministerstvy; působnost odsouhlasená všemi zainteresovanými stranami; finanční prostředky, jež jsou pro plnění úkolů k dispozici. V Dánsku právní předpis (2003) zakládající Národní diskusní fórum pro vzdělávací a profesní poradenství specifikuje jako cíle takto: zlepšovat spolupráci a zvyšovat kvalitu poradenských služeb v Dánsku; zajišťovat dialog mezi ministerstvem školství a relevantními organizacemi, institucemi, sdruženími poradců a předními subjekty poskytujícími poradenství v Dánsku. Fórum se samo rozhoduje, jakými konkrétními úkoly by se mělo zabývat, aby těchto cílů dosáhlo. V Rumunsku má Národní fórum pro celoživotní poradenství toto poslání: podporovat řídící orgány a vládní instituce při navrhování politiky poradenských služeb a strategií celoživotního učení; propagovat kvalitu poradenských služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti; přispívat k osobnímu rozvoji a socioekonomické výkonnosti pracujících nebo osob, které hledají práci, podporovat jejich konkurenceschopnost na globálním trhu práce a jejich (re)integraci do socioprofesního života; podporovat přístup všech osob k poradenským službám a přispívat k jejich rozhodování 36 37

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

Career Guidance: A Handbook for Policy Makers. Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce Career Guidance: A Handbook for Policy Makers Summary in Czech Profesní poradenství: příručka pro tvůrce koncepcí Přehled v českém jazyce Dobře organizované služby profesního poradenství mají stále větší

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Blacksmith Consulting S. l.

Blacksmith Consulting S. l. Blacksmith Consulting S. l. RYCHLÉ VYTVOŘENÍ MODELU PODNIKÁNÍ JAKO NÁSTROJ TESTOVÁNÍ REALIZOVATELNOSTI NOVÝCH NÁPADŮ Mikulov, červenec 2013 Základní principy metodiky - Naučit se podnikat, organizovat

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti. 28. února 2012 Zdeněk Karásek Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 28. února 2012 Zdeněk Karásek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý faktor konkurenceschopnosti Cca

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU

EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU EOC EU OFFICE A ROLE ČOV V BRUSELU O EOC EU OFFICE Založena v r. 2009 na půdorysu evropského zastoupení německého sportu, které v Bruselu existovalo od roku 1993. Je hlasem olympijského hnutí a organizovaného

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014

Výzvy pro kariérové poradenství. Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 Výzvy pro kariérové poradenství Alice Müllerová, Kateřina Hašková Praha, 20. 11. 2014 program Evropské komise; založeno 1992 34 zemí. Euroguidance Cíle: podpora celoevropské dimenze v poradenství; poskytování

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost

Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Program LEONARDO DA VINCI současnost a budoucnost Mgr. Helena Slivková TTnet workshop Kostelec nad Černými Lesy 19. duben 2012 výhled do roku 2013 Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program,

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička, Ing. Dana Pražáková PhD., Mgr. Pavla Růžková PhD. www.socialni-zaclenovani.cz MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi,

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010

pro lepší odborné Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz budoucnost Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Uherský Brod 20-21/10/ 2010 Co dělat d pro lepší odborné vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference Škola ve firmě,, firma ve škole: Odborné vzdělávání vize, trendy, budoucnost

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Rodinná politika pojetí a aktuální informace

Rodinná politika pojetí a aktuální informace Rodinná politika pojetí a aktuální informace (Brno, 20. 6. 2014) 1 Rodinná politika a aktéři rodinné politiky Pojetí rodinné politiky, sociální politika OECD: Soubor opaření zaměřených na: - vyrovnání

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V INTEGROVANÉM REGIONÁLNÍM OPERAČNÍM PROGRAMU 12.11.2013 Praha CO SE DOVÍTE 1. Představení programu IROP 2. Sociální bydlení v IROP 3. Co nás ještě čeká 4. Kde hledat další informace

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

Městský úřad Catania. "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole"

Městský úřad Catania. Osvědčené zkušenosti- Hudba ve škole Obec Catania Rámcový program URBACT Projekt Prevent Městský úřad Catania "Osvědčené zkušenosti"- "Hudba ve škole" 1. Začněte "štíhle! Tedy - prezentujte svůj projekt nebo osvědčenou praxi 10 větami "Osvědčené

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO

ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO ZPRÁVA O STRATEGIÍCH JAZYKOVÉHO MANAGEMENTU A OSVĚDČENÝCH POSTUPECH V EVROPSKÝCH MSP: PROJEKT PIMLICO SOUHRN VÝSLEDKŮ A DOPORUČENÍ Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu v roce 2011 zahájí informační

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více