Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA"

Transkript

1 Česky Televizor Plazmový LCD televizor UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA Televizory LCD 9LSD* LG0** LSD* 7LG0** LG0** LG0** 7LG0** LG5*** LG0** 7LG50** 9LG0** LG50** LG0** 7LG50** 6LG0** 5LG50** Plazmové televizory PG0** 50PG0** PG0** 50PG0** PG0** 50PG0** 60PG0** Pfied pouïíváním va eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte tuto pfiíruãk. Uschovejte ji pro pozdější použití. Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje. Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete informace, které musíte sdělit svému prodejci, budeteli potřebovat servis.

2

3 Owner s manual? TV/RADIO D/A TEXT POWER RA P ÍSLU ENSTVÍ Zkontrolujte, zda bylo s televizorem dodáno následující pfiíslu enství. Pokud nûjaké pfiíslu enství chybí, kontaktujte prodejce tohoto zafiízení. TV INPUT Owner's Manual nebo UÏivatelská pfiíruãka baterie Dálkov ovladaã INDEX RATIO TIME SLEEP HOLD REVEAL VOL PR FAV SUBTITLE UPDATE INFO i * EXIT RETURN AV MODE Q.VIEW LIST GUIDE I/II MUTE PŘÍSLUŠENSTVÍ Tato funkce není dostupná u v ech modelû. SíÈov kabel nebo Ochranný kryt (s výjimkou 9/LSD*) Le ticí hadfiík SlouÏí s ãi tûní obrazovky. Pokud je na vnějším povrchu skvrna nebo otisk prstu, lehce ji setřete pouze hadříkem určeným k čištění vnějšího povrchu výrobku Při odstraňování nestírejte skvrnu příliš hrubě. Dejte pozor, abyste nevyvinuli přílišný tlak. Může způsobit poškrábání nebo změnu zabarvení. Plazmové televizory x (Pouze /50PG0**) (Pouze /50PG0**, /50/60PG0**) rouby pro podstavec (G str.) (Pouze PG0**, PG0**, PG0**) Držák kabelu (PG0**, PG0**, PG0**: EA, 50PG0**, 50PG0**, 50/60PG0**: EA) Držák kabelů Feritové jádro (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) LCD televizory x x rouby pro podstavec (G str.0) (Pouze /7/LG5***, /7/LG0**, 6//7/LG0**) -šroub (G str.5) (Pouze /LG0**, 6//LG0**, /LG5***) Držák kabelů (Pouze 9/LSD*) Držák kabelů (Pouze 9/LG0**) Použití feritového jádra (Tato funkce není dostupná u v ech modelû.) Feritové jádro je možné použít ke snížení elektromagnetického vlnění při připojení napájecího kabelu. Čím blíže zásuvce je feritové jádro umístěno, tím lépe. Zástrčku zasuňte zcela do zásuvky.

4 OBSAH OBSAH P ÍSLU ENSTVÍ... PŘÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU... INFORMACE O ZADNÍM PANELU... 7 RozloÏení podstavce... 0 Rozpojení stojanu... SESTAVTE TELEVIZOR PEČLIVĚ, ABY SE NEMOHL PŘEVRHNOUT... ZADNÍ KRYT PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ... 5 Nastavení displeje... 8 Umístění... 8 Zajišťovací systém Kensington... 8 Instalace s podstavcem na stolku... 9 Montáž na zeď: Horizontální instalace... 9 Připojení antény... 0 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD... NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU... Nastavení pfiehrávaãe DVD... Nastavení videorekordéru... 5 NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V... 7 VLOŽENÍ MODULU CI... 8 Nastavení poãítaãe Nastavení obrazovky pro režim počítače... SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBĚR PROGRAMŮ Funkce tlaãítek na dálkovém ovladaãi... 6 Zapínání televizoru... Volba programu... Nastavení hlasitosti... V bûr a nastavení nabídek OSD... Automatické ladûní programû... Ruãní ladûní programû (V DIGITÁLNÍM REŽIMU)... 5 Ruãní ladûní programû (V ANALOGOVÉM REŽIMU)... 6 Úprava programu... 8 Booster... 5 SOFTWARE UPDATE (AKTUALIZACE SOFTWARU)... 5 DIAGNOSTICS (Diagnostika)... 5 CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (Informace CI)... 5 Zobrazení seznamu programû INPUT LABEL (VSTUPNÍ ŠTÍTEK) AV MODE (REŽIM AV) EPG (Elektronický průvodce pořady) (V DIGITÁLNÍM REŽIMU) - Zapnutí / vypnutí EPG Výběr programu Funkce tlačítek v režimu průvodce NOW/NEXT (Nyní/Další) Funkce tlačítek v režimu osmidenního průvodce Funkce tlačítek v režimu změny data Funkce tlačítek v poli rozšířeného popis Funkce tlačítek v režimu zadávání záznamu/připomínky Funkce tlačítek v režimu seznamu časovače... 6 NASTAVENÍ OBRRAZU NASTAVENÍ VELIKOSTI OBRAZU (POMĚRU STRAN)... 6 PŘEDDEFINOVANÁ NASTAVENÍ OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský Automatické nastavení barevného tónu (Warm (Teplé)/Medium(Stř ední)/cool (Studené)) RUČNÍ ÚPRAVA OBRAZU - Režim obrazu-uživatelský Picture Mode-Expert Control (Odborné ovládání režimu obrazu) TECHNOLOGIE VYLEPŠENÍ OBRAZU PROČILÉ - REŽIM FILMU / REAL CINEMA ADVANCED - BLACK (DARKNESS) LEVEL (PROČILÁ ÚROVEŇ ČERNÉ (TMAVÉ))... 7 EYE CARE (PÉČE O ZRAK)...7 PICTURE RESET (VÝCHOZÍ NASTAVENÍ OBRAZU)... 7 Metoda ISM (Minimalizace lpûní obrazu)... 7 POWER SAVING PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU S ÚSPOROU ENERGIE)... 75

5 NASTAVENÍ ZVUKU A JAZYKA AUTOMATICKÉ VYROVNÁNÍ HLASITOSTI PŘEDDEFINOVANÉ NASTAVENÍ ZVUKU- SOUND MODE (REŽIM ZVUKU) ÚPRAVY NASTAVENÍ ZVUKU-UŽIVATELSKÝ REŽIM Nastavení vyváïení NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ REPRODUKTORŮ TELEVIZORU VOLBA DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU... 8 AUDIO RESET (RESETOVÁNÍ ZVUKU)... 8 I/II - Stereo / duální pfiíjem (Pouze v analogovém režimu) Pfiíjem NICAM (Pouze v analogovém režimu) V bûr v stupu zvuku reproduktorû... 8 Volba jazyka/země nabídky na obrazovce LANGUAGE SELECTION (Volba jazyka) (POUZE V DIGITÁLNÍM REŽIMU) NASTAVENÍ ČASU Nastavení hodin NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ BEZ SIGNÁLU NASTAVENÍ ČASOVÉHO PÁSMA NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ TELETEXT Zapnutí / vypnutí Jednoduch teletext (SIMPLE Text) Nejlep í teletext (TOP Text) Rychl teletext (FASTEXT) Speciální funkce teletextu DIGITÁLNÍ TELETEXT TELETEXT V RÁMCI DIGITÁLNÍ SLUŽBY...97 TELETEXT V DIGITÁLNÍ SLUŽBĚ DODATKY Initializing (Inicializace obnovení výchozího nastavení) ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...99 Údržba... 0 Technické údaje... 0 PROGRAMOVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE.. 05 Kód IR Nastavení externího fiídícího zafiízení OBSAH RODIČOVSKÝ ZÁMEK A KLASIFIKACE Nastavení hesla a zamknutí systému... 9 BLOCK PROGRAMME (BLOVAT PROGRAM)... 9 RODIČOVSKÝ ZÁMEK... 9 Zámek Kláves... 9

6 PŘÍPRAVA OVLÁDÁNÍ NA ČELNÍM PANELU A A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Pokud je váš přístroj pokryt ochrannou fólií, odstraàte ji a otřete přístroj lešticím hadříkem. PŘÍPRAVA Plazmové televizory : /50PG0**, /50/60PG0** Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Tlaãítko POWER Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. INPUT P INPUT P INPUT INPUT (Vstup) (Nabídka) PVOLUME PROGRAMME Plazmové televizory : /50PG0** Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. INPUT P Tlaãítko POWER INPUT (Vstup) (Nabídka) VOLUME PROGRAMME

7 LCD televizory: /7/LG0**, 6//7/LG0**, /7//7/5LG5*** P PROGRAMME PŘÍPRAVA + - VOLUME POWER Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí modře. Poznámka: Můžete upravit indikátor napájení v nabídce MOŽNOST.. INPUT (Nabídka) INPUT (Vstup) Inteligentní senzor Upravuje obraz podle podmínek v místnosti. (Pouze /7//7/5LG5***) PŘIPOJENÍ TELEVIZORU KE STOLU (Pouze /LG0**, 6//LG0**, /LG5***) Televizor musí být připojen ke stolu, aby nemohl být přetažen vpřed nebo vzad a způsobit zranění nebo poškození výrobku. Používejte pouze přiložený šroub. Stojan -šroub (součástí dodávky) Stůl! VAROVÁNÍ G Abyste předešli pádu televizoru, měl by televizor být pevně přimontován k podlaze nebo zdi podle pokynů pro instalaci. Naklánění, otřásání nebo houpání se strojem může způsobit úraz. 5

8 PŘÍPRAVA LCD televizory : 9/LG0** INPUT (Vstup) (Nabídka) VOLUME PROGRAMME PŘÍPRAVA INPUT P POWER Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí modře. Poznámka: Můžete upravit indikátor napájení v nabídce MOŽNOST.. LCD televizory : 9/LSD* POWER INPUT (Vstup) (Nabídka) VOLUME PROGRAMME /I INPUT VOL PR Okénko pfiíjmu paprskû z dálkového ovladaãe Indikátor napájení/pohotovostního reïimu V pohotovostním reïimu svítí ãervenû. Po zapnutí televizoru svítí zelenû. 6

9 INFORMACE O ZADNÍM PANELU Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Plazmové televizory : /50PG0**, /50PG0**, /50/60PG0** 5 HDMI/DVI IN pouze /50PG0** HDMI IN HDMI/DVI IN L/MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN S-VIDEO AV IN L/MONO AUDIO R VIDEO AV IN SERVICE ONLY S-VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO 0 S-VIDEO PŘÍPRAVA AV IN 5 6 Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. Vstup zvuku RGB/DVI Připojte zvuk z počítače nebo DTV OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB Připojte výstup z počítače Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup antény Připojte anténu RF k tomuto konektoru. Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) POUZE SERVISNÍ KONEKTOR Audio / video vstup (s výjimkou /50PG0**) K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. Vstup S-Video (s výjimkou /50PG0**) Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. 7

10 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA LCD televizory: /7/LG0**, 9//6//7/LG0**, /7//7/5LG5*** (DVI) USB IN SERVICE ONLY HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RGB IN (PC) RS-C IN (CONTROL & SERVICE) COMPONENT IN VIDEO AUDIO AV AV L/MONO AUDIO R HDMI IN PCMCIA CARD SLOT VIDEO S-VIDEO AV IN H/P 0 5 s výjimkou /7/LG0** ANTENNA IN Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. Vstup zvuku RGB/DVI Připojte zvuk z počítače nebo DTV OPTICKÝ DIGITÁLNÍ ZVUKOVÝ VÝSTUP Připojení digitálního zvuku z různých zařízení. Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) IN H/P pro vstup nebo výstup z externího zařízení. L/MONO R AUDIO HDMI IN PCMCIS CARD SLOT VIDEO S-VIDEO Poznámka: V pohotovostním režimu tyto konektory nepracují. K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup RGB Připojte výstup z počítače Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup antény Připojte anténu RF k tomuto konektoru. Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) Audio / video vstup K těmto zásuvkám typu jack připojte audio / video výstup z externího zařízení. Vstup S-Video (s výjimkou /7/LG0**) Zde připojte výstup S-Video ze zařízení S-VIDEO. Zásuvka na sluchátka (s výjimkou /7/LG0**) Připojte konektor sluchátek k zásuvce sluchátek. POUZE SERVISNÍ KONEKTOR

11 LCD televizory : 9/LSD* PŘÍPRAVA 5 HDMI/DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) ANTENNA IN PCMCIA CARD SLOT EJECT AV AV RS-C IN (CONTROL & SERVICE) RGB (PC) IN COMPONENT IN VIDEO AUDIO Y PB PR L R SERVICE ONLY Zásuvka pro napájecí kabel Přístroj pracuje pod střídavým napětím. Elektrické napětí je uvedeno v části Technické údaje. Nepokoušejte se používat přístroj se stejnosměrným napětím. Vstup HDMI Připojte signál HDMI do vstupu HDMI IN. nebo Pomocí kabelu DVI to HDMI připojte signál DVI(Video) k portu HDMI/DVI. Vstup zvuku RGB/DVI Připojte zvuk z počítače nebo DTV Vstup antény Připojte anténu RF k tomuto konektoru Zásuvka konektoru Euro Scart (AV/AV) K této zásuvce typu jack připojte zástrčku Scart pro vstup nebo výstup z externího zařízení. Vstupní port RS-C (ovládací / servisní) K této zásuvce typu jack pfiipojte sériov port dálkového ovládání. Vstup komponentního videa K této zásuvce typu jack připojte video / audio zařízení Component. Vstup RGB Připojte výstup z počítače. 5 Zásuvka pro adaptér PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association).(Tato funkce není dostupná ve v ech zemích.) 0 POUZE SERVISNÍ KONEKTOR 9

12 PŘÍPRAVA RozloÏení podstavce (LCD televizory: /7/LG0**, 6//7/LG0**, /7/LG5***) PŘÍPRAVA A Při sestavování stolního stojanu zkontrolujte, zda je šroub úplně utažen. (Pokud není, může se produkt po instalaci naklánět dopředu.) Pokud při utahování použijete příliš velkou sílu, můžete obroušením poškodit závit šroubu. Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením. Sestavte televizor podle nákresu. Spojte součásti těla stojanu se základnou stojanu televizoru. Bezpečně upevněte šrouby do otvorů v zadní části televizoru. Tělo stojanu Základna krytu (Pouze 9/LG0**) Tělo stojanu Základna krytu Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením. Spojte součásti těla stojanu se základnou stojanu televizoru. Zasuňte TĚLO STOJANU do ZÁKLADNY KRYTU, dokud se neozve klapnutí. Sestavte televizor podle nákresu. 0

13 (Pouze PG0**, PG0**, PG0**) Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením. PŘÍPRAVA Sestavte televizor podle nákresu. Bezpečně upevněte šrouby do otvorů v zadní části televizoru.

14 PŘÍPRAVA RozloÏení podstavce(pouze 9/LSD*) Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. PŘÍPRAVA Opatrně položte televizor obrazovkou dolů na měkký povrch, aby byla obrazovka chráněna před poškozením. Vložte tělo stojanu do výrobku, dokud neuslyšíte zaklapnutí. tělo stojanu Uchopte závěs a ohněte jej nahoru. Spojte součásti těla stojanu se základnou výrobku. Závěs základna stojanu OTOČNÝ STOJAN (s výjimkou 9/LSD*, 50PG0**) Po instalaci televizoru můžete ručně natočit televizor doprava nebo doleva až o 0, abyste na něj měli lepší výhled.

15 Rozpojení stojanu (Pouze 9/LSD*) Uvedený obrázek se může lišit od skutečného televizoru. Televizor umístěte na polštář nebo měkkou látku čelní stranou dolů Uchopte stojan a ohněte jej nahoru. PŘÍPRAVA Stiskněte tlačítko na těle stojanu a stáhněte základnu stojanu zpět. 5 Vytáhněte tělo stojanu z televizoru zatlačením na dvě západky. Držte základnu stojanu a zatřesením ji oddělte od těla stojanu.

16 PŘÍPRAVA SESTAVTE TELEVIZOR PEČLIVĚ, ABY SE NEMOHL PŘEVRHNOUT. PŘÍPRAVA A Měli byste na trhu zakoupit nezbytné součásti pro připevnění televizoru na stěnu. A Umístěte televizor do blízkosti stěny, aby při případném postrčení nespadl. A Níže uvedené pokyny představují bezpečnější způsob sestavení televizoru, což je jeho upevnění ke zdi, aby se zamezilo možnosti jeho pádu dopředu v případě zatažení. To zabrání pádu televizoru dopředu a možnému zranění. Rovněž se tím zabrání poškození televizoru. Nedovolte dětem, aby po televizoru lezly nebo aby se na něj věšely. Pomocí roubû s okem nebo stûnové konzoly a roubû upevnûte produkt ke stûnû (viz obrázek). (Je-li televizor vybaven šrouby ve svornících s kruhem, šrouby uvolněte.) * Bezpeãnû upevnûte rouby s okem nebo stûnové konzoly a rouby v horních dírách. Pfiipevnûte stûnové konzoly rouby ke stûnû. Srovnejte v ku konzoly upevnûné ke stûnû. K zaji tûní produktu pouïijte pevn provaz. UvaÏte provaz tak, aby byl mezi stûnou a produktem ve vodorovné poloze.! POZNÁMKA G Pfii pfiemísèování produktu nejprve odvaïte provaz. G PouÏijte drïák produktu nebo skfiíà, která je dostateãnû velká a pevná pro velikost a hmotnost produktu. G Aby bylo zaji tûno bezpeãné pouïití produktu, v ka konzoly upevnûné na stûnû musí b t stejná jako v ka produktu.

17 ZADNÍ KRYT PRO USPOŘÁDÁNÍ VODIČŮ Plazmové televizory Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. PŘÍPRAVA Nainstalujte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku. Pokud má váš televizor DRŽÁK KABELU, nainstalujte ho podle návodu na obrázku a svažte kabely. (pouze /50PG0**) (pouze /50PG0**, /50/60PG0**) Držák kabelu Držák kabelů Držák kabelu Držák kabelů SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ Uchopte DRŽÁK KABELŮ oběma rukama a zatáhněte jej nahoru. *U modelů PG0** stiskněte střed DRŽÁKU KABELŮ a vyklopte jej. (pouze /50PG0**) (pouze /50PG0**, /50/60PG0**) 5

18 PŘÍPRAVA PŘÍPRAVA LCD televizory : /7/LG0**, 6//7/ LG0**, /7//7/5LG5*** Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. LCD televizory : 9/LSD* Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. Otevřete DRŽÁK KABELU (viz obrázek) a zajistěte kabely. Nainstalujte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku. Držák kabelů Připevněte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku. SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ (LCD televizory : 9/LSD*) Nejdříve stiskněte držák kabelů. Uchopte DRÎÁK KABELU obûma rukama a zatáhnûte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfiená ení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po kození nebo ke zranûní. 6

19 LCD televizory : 9/LG0** Pfiipojte poïadované kabely. Chcete-li připojit další zařízení, postupujte podle pokynů v části Nastavení externích zařízení. PŘÍPRAVA Nainstalujte DRŽÁK KABELŮ podle obrázku. Držák kabelů SEJMUTÍ DRÎÁKU KABELÒ G Uchopte CABLE MANAGEMENT CLIP (Držák kabelů) oběma rukama a zatáhněte jej dozadu.! POZNÁMKA G Pfii pfiená ení produkt nedrïte za DRÎÁK KABELU. - Pokud by vám produkt spadl na zem, mohlo by dojít k jeho po kození nebo ke zranûní. 7

20 PŘÍPRAVA Nastavení displeje (Pouze 9/LG0**, 9/LSD*) Rozsah naklonûní PŘÍPRAVA Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Orientace displeje je z dûvodu zaji tûní maximálního pohodlí nastavitelná. 0~ 0 Umístûní (Pouze 9/LG0**, 9/LSD*) Umístûte pfiístroj tak, aby pfiímo na obrazovku nedopadalo Ïádné jasné nebo sluneãní svûtlo. Musíte dávat pozor, aby pfiístroj nebyl vystaven zbyteãn m vibracím, vlhkosti, prachu ãi horku. RovnûÏ se postarejte, aby byl pfiístroj umístûn tak, aby kolem nûj mohl volnû proudit vzduch. Nezakr vejte ventilaãní otvory na zadním krytu. Pokud se chystáte zavûsit televizor na zeì, pfiipevnûte na jeho zadní ãást standardní zavû ovací rozhraní VESA (volitelné souãásti). Pokud umísèujete televizor na zeì pomocí instalaãního rámu (volitelné souãásti), upevnûte ji peãlivû, aby nespadla. Zaji Èovací systém Kensington (Pouze 9/LG0**, 9/LSD*) - Tento televizor je na zadním panelu vybaven konektorem bezpečnostního systému Kensington. Kabel bezpečnostního systému Kensington připojte podle následujícího obrázku. - Podrobné pokyny k instalaci a používání bezpečnostního systému Kensington najdete v uživatelské příručce dodané s bezpečnostním systémem Kensington. Další informace získáte na webovém serveru společnosti Kensington na adrese Společnost Kensington poskytuje bezpečnostní systémy pro různá elektronická zařízení, například pro přenosné počítače a projektory LCD. Poznámka - Bezpečnostní systém Kensington je volitelný. Poznámka: a. Pokud je televizor na dotyk chladný, můžete při zapnutí pozorovat mírné blikání. Toto chování je normální. Televizor pracuje správně. b. Na obrazovce se mohou objevit drobné kazy, a to v podobě malých červených, zelených nebo modrých bodů. Nemají však žádný negativní vliv na provozní vlastnosti monitoru. c. Netlačte na obrazovku LCD delší dobu prstem. Mohlo by to dočasně způsobit deformace obrazu. 8

21 R Pfiístroj lze umístit rûzn m zpûsobem, napfiíklad na zeì nebo na rovnou plochu. Pfiístroj je urãen k vodorovnému umístûní. UZEMNĚNÍ Abyste zabránili riziku zásahu elektrick m proudem, zkontrolujte, Ïe jste pfiipojili uzemàovací kabel. Pokud tento zpûsob není moïn, poïádejte kvalifikovaného elektrikáfie, aby vám nainstaloval elektrick jistiã. Nepokou ejte se pfiístroj uzemnit pfiipojením k telefonním drátûm, drátûm osvûtlení nebo plynovému potrubí. Instalace s podstavcem na stolku Napájení Krátk elektrick jistiã Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. PŘÍPRAVA palcû palcû palcû palcû MontáÏ na zeì: Horizontální instalace Aby bylo zaji tûno fiádné vûtrání, na boãních stranách a na zadní stranû musí b t alespoà 0 cm volného prostoru. K instalaci televizoru na stěnu doporučujeme použití stěnovou konzolu značky LG. palcû palcû palcû palcû palcû NEPOUŽÍVÁNÍ PODSTAVCE DESKOVÉHO TYPU (s výjimkou 9/LSD*) A Základní popis ãelního panelu. Popis se od údajû na va em televizoru mûïe mírnû li it. Při instalaci jednotky pro připevnění na zeď používejte pro instalaci stojanu deskového typu ochranný kryt. Zasuňte do televizoru OCHRANNÝ KRYT, až uslyšíte klapnutí. < Plazmové televizory > <LCD televizory > 9

22 PŘÍPRAVA Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. PfiIPOJENÍ ANTÉNY Optimální kvality obrazu dosáhnete úpravou zamûfiení antény. Kabel antény a pfievadûã nejsou souãástí dodávky. PŘÍPRAVA L/MONO AUDIO R VIDEO S-VIDEO AV IN Nástûnn á zásuvka antény Obytné bloky ãi domy pro více rodin (Zapojení do nástûnné zásuvky antény) AV AV HDMI IN VIDEO AUDIO COMPONENT IN RGB IN VARIABLE AUDIO OUT AV AV ANTENNA IN ANTENNA IN Venkovní anténa Koaxiální kabel (75 ohmû) Rodinné domy (Kabel pfiipojte k zástrãce externí antény.) UHF Anténa VHF Zesilovaã signálu AV AV ANTENNA IN V oblastech se slab m signálem vy í kvalitu obrazu získáte pfiipojením zesilovaãe signálu k anténû (viz obrázek vpravo). Pokud je nutno signál pfiipojit ke dvûma televizorûm, pouïijte rozdûlovaã anténního signálu. 0

23 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Chcete-li zabránit po kození zafiízení, nikdy nezapojujte kabel do sítû, dokud nepfiipojíte celé zafiízení. Tato část o NASTAVENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ používá zejména diagramy pro modely LSD*. NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE HD Tento přístroj dokáže přijímat digitální RF a kabelový signál bez externího zařízení set-top box. Pokud získáváte televizní signál z externího digitálního zařízení set-top box nebo jiného externího digitálního zařízení, viz následující diagram. Pfiipojení pomocí komponentního kabelu Propojte v stupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ). COMPONENT IN VIDEO AUDIO Y PB PR L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Signál Komponentní HDMI 80i/576i Ano Ne 80p/576p Ano Ano 70p/080i Ano Ano 080p Ano (50/60Hz) Ano HDMI/DVI IN Pfiipojení pomocí kabelu HDMI Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN, HDMI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. Zapnûte digitální zafiízení set top box. (Informace o zafiízení set-top box najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI, HDMI nebo HDMI.

24 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojení pomocí kabelu HDMI/DVI NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte v stup HDMI digitálního zafiízení set-top boxu s konektorem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN (DVI) nebo HDMI/DVI IN typu jack na televizoru. Propojte audio v stupy kabelového pfiijímaãe s AUDIO IN (RGB/DVI) typu jack na televizoru. Zapnûte digitální kabelov pfiijímaã. (Informace o digitálním kabelovém pfiijímaãi najdete v pfiíruãce k tomuto zafiízení.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI nebo HDMI. HDMI/DVI IN DVI-PC OUTPUT AUDIO IN (RGB/DVI) AUDIO NASTAVENÍ DIGITÁLNÍHO ZVUKOVÉHO VÝSTUPU (s výjimkou 9/LSD*) - Zvuk televize můžete odeslat do externího audiozařízení přes (optický) konektor digitálního zvukového výstupu. Připojte jeden konec optického kabelu do konektoru optického výstupu digitálního zvuku v televizoru. Druhý konec optického kabelu připojte k optickému vstupu digitálního zvuku ve zvukovém zařízení. V menu ZVUK nastavte možnost TV Speaker option Off (Reproduktor TV Vypnuto). ( G str.80). Přečtěte si návod k použití externího zvukového zařízení. DVI IN AUDIO IN (RGB/DVI) OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT RGB IN (PC) RS-C IN (CONTROL & SERVICE) COMPONENT IN VIDEO AUDIO AV AV UPOZORNùNÍ GDo optického výstupního portu se nedívejte. Laserový paprsek by vám mohl poškodit zrak.

25 Nastavení pfiehrávaãe DVD Pfiipojení pomocí komponentního kabelu 5 Propojte v stupy videa (Y, PB, PR) pfiehrávaãe DVD s konektory COMPONENT IN VIDEO typu jack na televizoru. Propojte audiov stupy pfiehrávaãe DVD se vstupními konektory COMPONENT IN AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu Component (KOMPONENTNÍ). Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. Komponentní vstupy Chcete-li získat lep í kvalitu obrazu, zapojte pfiehrávaã DVD do komponentních vstupû, jak je znázornûno na obrázku níïe. Komponentní konektory na televizoru Y PB PR COMPONENT IN VIDEO AUDIO Y PB PR L R NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Y PB PR Videov stupy na pfiehrávaãi DVD Y Y B-Y Cb R-Y Cr Y Pb Pr Pfiipojení pomocí kabelu scart AV AV Propojte zásuvku scart pfiehrávaãe DVD se zásuvkou scart AV na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení.! POZNÁMKA G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L)

26 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu S-Video (s výjimkou 9/LSD*, /7/LG0**, /50PG0**) 5 Propojte v stup S-VIDEO na pfiehrávaãi DVD se vstupem S-Video na televizoru. Propojte audio v stupy na pfiehrávaãi DVD se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. Zapnûte pfiehrávaã DVD a vloïte disk DVD. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. L/MONO AUDIO R HDMI IN PCMCIA CARD SLOT VIDEO S-VIDEO AV IN VIDEO S-VIDEO OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT Connecting the HDMI cable Propojte v stup HDMI pfiehrávaãe DVD s konek torem HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN, HDMI IN nebo HDMI IN typu jack na televizoru. Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu HDMI/DVI, HDMI, HDMI nebo HDMI. Pokyny k pouïívání pfiehrávaãe DVD naleznete v pfiíruãce k danému zafiízení. HDMI/DVI IN! POZNÁMKA G Pomocí kabelu HDMI mûïe televizor souãasnû pfiijímat video a audio signál. G Pokud pfiehrávaã DVD nepodporuje funkci Auto HDMI, bude potfieba nastavit v stupní rozli ení pfiimûfienû k jeho parametrûm.

27 Nastavení videorekordéru Aby nedo lo k ru ení obrazu, ponechejte mezi videorekordérem a televizorem dostateãnou vzdálenost. Napfiíklad pozastaven obraz videopfiehrávaãe. Trval obraz mûïe po stranách obrazovky zûstat zobrazen pfii pouïití formátu obrazu :. Připojení pomocí kabelu RF ANTENNA IN ANT OUT ANT IN S-VIDEO OUTPUT SWITCH VIDEO L R Zástrčka externí antény Anténa NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Propojte zásuvku ANT OUT (V stup antény) na videorekordéru se zásuvkou ANTENNA IN na televizoru. Zapojte kabel antény do zásuvky ANT IN (Vstup antény) videorekordéru. AV AV Stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru a nalaìte pfiíslu n program pro pfiehrávání signálu videorekordéru na televizoru. 5

28 NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ Pfiipojení pomocí kabelu scart AV AV NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ! Propojte zásuvku scart na videorekordéru se zásuvk ou scart AV na televizoru. VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. Pokud je zapojena zásuvka scart AV, vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA AUDIO/ VIDEO (R) AUDIO (L) G Pokud chcete pouïít kabel Euro Scart, musíte pouïít stínûn kabel Euro Scart. Připojení pomocí kabelu RCA (s výjimkou 9/LSD*, /50PG0**) L/MONO AUDIO R HDMI IN PCMCIA CARD SLOT S-VIDEO Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce k videorekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. L/MONO AUDIO R HDMI IN PCMCIA CARD SLOT S-VIDEO L R VIDEO S-VIDEO OUTPUT SWITCH ANT IN ANT OUT VIDEO AV IN! POZNÁMKA G Máte-li monofonní videorekordér, zapojte audiokabel z videorekordéru ke konektoru typu jack AUDIO L/MONO (Lev kanál/monofonní) na televizoru. VIDEO AV IN 6

29 Připojení pomocí kabelu S-Video (s výjimkou 9/LSD*, /7/LG0**, /50PG0**)! Propojte v stup S-VIDEO na videorekordéru se vstupem S-VIDEO na televizoru. Ve srovnání s normál ním vstupem Composite (kabel RCA) je kvalita obrazu lep í. Propojte audio v stupy na videopfiehrávaãi se vstup ními konektory AUDIO typu jack na televizoru. VloÏte videokazetu do videorekordéru a stisknûte tlaãítko PLAY (Pfiehrát) na videorekordéru. (Postupujte podle pokynû v pfiíruãce v robce video rekordéru.) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. POZNÁMKA L/MONO AUDIO R HDMI IN PCMCIA CARD SLOT VIDEO S-VIDEO AV IN S-VIDEO VIDEO OUTPUT SWITCH L R ANT IN ANT OUT NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ G Pokud jste souãasnû zapojili zásuvky S-VIDEO a VIDEO do videorekordéru S-VHS, bude moïné pfiijímat pouze signál S-VIDEO. NASTAVENÍ JINÝCH ZDROJŮ A/V (s výjimkou 9/LSD*, /50PG0**) Propojte zdífiky AUDIO/VIDEO typu jack na televizoru a videorekordéru. Konektory jsou barevnû oznaãeny. (obraz = Ïlutá, lev audiokanál = bílá a prav audiokanál = ãervená) Pomocí tlaãítka INPUT (Vstup) na dálkovém ovladaãi vyberte zdroj vstupu AV. SpusÈte pfiíslu né externí zafiízení. Pokyny naleznete v pfiíruãce k externímu zafiízení. L/MONO AUDIO R HDMI IN PCMCIA CARD SLOT S-VIDEO Videokamera Herní zafiízení VIDEO L R VIDEO AV IN 7

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka

SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD. Monitor LCD. U ivatelská př ručka SyncMaster T200HD/T220HD/T240HD/T260HD Monitor LCD U ivatelská př ručka Bezpečnostn pokyny Značky Tyto bezpečnostn pokyny je nutn dodr ovat, abyste zajistili svou bezpečnost a zabránili po kozen majetku.

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com

SM-T2105. Uživatelská příručka. www.samsung.com SM-T2105 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více