Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!"

Transkript

1 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Přední a zadní panel přjímače 5 Přpojení přjímače 6 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení 7 Dálkové ovládání 8 Základní funkce 10 Informační panely 10 Teletext 10 Ttulky 11 Přepínání kanálů 11 Regulace hlastost 11 Zvukový kanál 11 Seznam kanálů 12 Seznamy oblíbených 12 Systém pomoc 12 Aktuální čas 12 Pops hlavního menu 13 Menu na celé obrazovce 13 Otevírající se menu 13 Klávesnce 14 Menu nastavení 14 Nastavení antény 15 Motorcký systém 16 Nastavení pozconéru 16 Nastavení družc 17 Nastavení jazyka 18 Nastavení AV výstupu 18 Ostatní nastavení 19 Úprava PID 19 Vyhledávání kanálů 20 Automatcké vyhledávání 20 Ruční vyhledávání 21 Dodatečné 21 Organzace kanálů 22 Nastavení kanálů 23 Úprava kanálů 23 Organzace sítí 23 Přenos dat 24 Podmíněný přístup / Tovární nastavení 26 Televzní průvodce 27 Rodčovský kód 28 Časovač 29 Nastavení času 29 Nastavení časovače 29 Hry 30 Status 31 Odstranění chyb 31 Techncké parametry 32 3

2 Bezpečnostní pokyny Konstrukce tohoto sateltního přjímače odpovídá meznárodním bezpečnostním normám. Jakýkolv provoz elektrckých přístrojů vyžaduje opatrnost. Doporučujeme, abyste o kompletní nstalac přjímače sateltního systému požádal kvalfkované odborníky. Pokud jste se rozhodl nstalovat systém sam, přečtěte s pozorně tento návod k obsluze. Obzvláště zaměřte svou pozornost na bezpečnostní pokyny, uvedené níže. Napětí elektrckého zdroje Přjímač je napájen střídavým proudem s napětím V, frekvencí 50 Hz. Přesvědčte se, že Váš zdroj elektrcké energe odpovídá požadovaným hodnotám. Přetížení Nepřetěžujte síť, prodlužovače nebo adaptéry, neboť to může způsobt požár nebo zásah elektrckým proudem. Tekuté látky Tekuté látky udržujte v bezpečné vzdálenost od přjímače, nedopusťte, aby pronkly dovntř přístroje. Czí předměty Mnce a jné drobné předměty držte v bezpečné vzdálenost od přjímače, neboť mohou spadnout do jeho ventlačních otvorů a být příčnou vážného poškození. Rovněž může dojít k poruše přjímače nebo dokonce k požáru, pronkne-l do vntřku přjímače hmyz. Čštění přjímače Před čštěním odpojte přjímač ze sítě. Pro čštění vnějšího povrchu přjímače použjte měkký mírně navlhčený materál. Nepoužívejte rozpouštědla! Ventlace Nezakrývejte ventlační otvory přjímače. Přesvědčte se, že na místě jeho nstalace je zajštěna volná crkulace vzduchu. Nestavte přjímač na měkký povrch nebo na ubrus. Nezapínejte a nestavte přjímač blízko tepelných zdrojů nebo na místo, kde bude vystaven vlvu slunečního záření. Nestavte přjímač na jné elektroncké zařízení. Přpojovaná zařízení Nepoužívejte zařízení, která nejsou pro přpojení k přjímač doporučena, neboť je to nebezpečné a může to způsobt poškození tohoto přístroje přjímače. Přpojení konvertoru sateltní antény Před přpojením nebo odpojením kabelu konvertoru vypojte přjímač z elektrcké sítě. Chyba nebo nepozornost mohou být příčnou poškození konvertoru a/nebo přjímače. Přpojení k televznímu přjímač a vdeomagnetofonu Před přpojením nebo odpojením kabelu od televzního přjímače a vdeomagnetofonu vypojte přjímač ze sítě. Chyba nebo nepozornost mohou být příčnou poškození televzního přjímače a/nebo vdeomagnetofonu a/nebo přjímače. Uzemnění Kabel konvertoru a sateltní anténa být uzemněny. Uzemňovací systém musí odpovídat požadavkům na elektrckou bezpečnost SABS 061. Místo nstalace Přjímač nanstalujte uvntř místnost na pevný povrch. Vylučte jakoukolv možnost, aby byl vystaven přímému slunečnímu záření a vlhkost. UPOZORNĚNÍ: NESNÍMEJTE KRYT NEBO ZADNÍ PANEL PŘIJÍMAČE, PŘEDEJDETE TAK NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM. PŘIJÍMAČ UVNITŘ NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ BLY NEBO ČÁSTI, KTERÉ BY MOHL OBSLUHOVAT UŽIVATEL. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL SERVISNÍ SLUŽBY. Pozor! Je zakázáno vkládat kovové a jné czí předměty do slotů, určených pro nstalac modulů a přístupových karet, neboť to může způsobt poškození přjímače, zkrácení jeho žvotnost a tím omezení délky záruční lhůty. 4

3 Přední a zadní panel přjímače TLAČÍTKA CH Tlačítka přepínání kanálů. 2. Kontrolka pohotovostního režmu STAND BY (červená), pracovního režmu (zelená). 3. TLAČÍTKO TV/RADIO 4. TLAČÍTKO STANDBY. Zapnutí a vypnutí přjímače. Tlačítko je určeno pro převedení přjímače z pohotovostního režmu (STANDBY) do pracovního a zpět LNB IN Zdířka pro přpojení antény. 2. LNB OUT (složený výstup) Zdířka pro přpojení druhého přjímače. 3. RS-232 Konektor pro přpojení počítače. 4. RF OUT Zdířka pro přpojení přjímače k TV pomocí vysokofrekvenčního přpojovacího kabelu. Vysokofrekvenční sgnál z přjímače přchází na vstupní konektor RF(ANT) vaší TV. 5. RF IN Zdířka pro přpojení vysílací antény, od níž jde sgnál tranztně přes přjímač do TV. 6. S/PDIF Zdířka pro přpojení dgtálního zeslovače. 7. TV SCART Zdířky pro předávání audo a vdeo sgnálu z přjímače do TV. 8. S-VIDEO Zdířka pro přpojení TV. 5

4 Přpojení přjímače Exstuje několk způsobů přpojení přjímače k vašemu audo/tv systému. Doporučujeme, abyste pro dosažení co nejlepšího výsledku využl jednoho z níže uvedených schémat. Pouze sateltní programyı 1. Přpojte jeden konec 21-kontaktního kabelu Scart ke konektoru TV-SCART na přjímač, druhý konec kabelu Scart přpojte na TV nebo použjte RCA kabel. 2. Jestlže vaše TV nemá zdířku pro RCA nebo Scart, přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF OUT na přjímač a druhý konec do zdířky RF IN na vaší TV. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru do zdířky LNB IN na přjímač. Sateltní programy přes H-F zařízení 1. Spojte zdířky AUDIO L, R přjímače se vstupním AUDIO zdířkam H-F zařízení; anebo spojte zdířku Dgtal Audo přjímače s příslušnou zdířkou vašeho H-F zařízení. 2. Přpojte zdířku S-VIDEO přjímače k příslušné zdířce vašeho TV. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na přjímač. Sateltní a vysílací programy 1. Přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF OUT na přjímač a druhý konec do zdířky RF IN na vašem TV. 2. Přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF IN na přjímač a druhý konec ke konektoru vysílací antény. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na přjímač. 6

5 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení DSEqC je souborem řídících postupů (protokolů) vzájemného fungování přjímače a vnějších zařízení. Pro předávání příkazů v těchto protokolech se využívají určté kombnace sgnálu 22 khz a pauzy. Přjímač podporuje protokoly DSEqC 1.0 a DSEqC 1.2 Přpojení DSEqC 1.0 Přímo k dgtálnímu přjímač je možné přpojt jednu anténu. Protokol DSEqC 1.0 umožňuje přpojt několk antén k přjímač současně. Máte-l nstalovány více než dvě antény nebo konvertory, použjte přepínač DSEqC 1.0. Přpojte koaxální kabel z prvního konvertoru ke vstupnímu konektoru LNB 1 nebo LNB A na přepínač DSEqC. Přpojte koaxální kabel z prvního konvertoru ke vstupnímu konektoru LNB 2 nebo LNB В na přepínač DSEqC. Proveďte to samé s ostatním konvertory. Přpojte jeden konec koaxálního kabelu k výstupnímu konektoru RF OUT na přepínač DSEqC a druhý konec přpojte ke zdířce LNB IN na přjímač. Přpojení DSEqC 1.2 DSEqC 1.2 protokol řízení motorckého systému. Přpojte jeden konec koaxálního kabelu ke konektoru LNB IN na přjímač a druhý konec ke konektoru REC nebo Recever na motorku DSEqC 1.2. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na motorku DSEqC 1.2. Poznámka: motorcký systém může mít různou konfgurac. Podrobněj o přpojení takového systému čtěte v návodu pro jeho obsluhu a montáž. 7

6 Dálkové ovládání 1 ~ TLAČÍTKA S ČÍSLICEMI Tlačítka pro různé číselné volby a volbu kanálů. 2 ** INFORMACE Zapnutí a vypnutí nformačních panelů. Př stsku tohoto tlačítka se během sledování lbovolného kanálu objeví na obrazovce následující nformace: aktuální čas, název a číslo zapnutého kanálu, počet zvukových kanálů, kvalta sgnálu. Př opětovném stsknutí tohoto tlačítka se objeví rozšířený nformační panel, obsahující nformace: o družc, transpondéru, rychlost ad. přjímaného kanálu, dále se v tomto panelu zobrazuje stručný pops přenosu. Chcete-l nformační panely uzavřít, stskněte toto tlačítko ještě jednou. 3 ** SZVUKOVÝ KANÁL Zapnutí a vypnutí menu na obrazovce Zvukový kanál. Př stsknutí tohoto tlačítka se na obrazovce v levém horním rohu objeví nformace o režmu zvukového doprovodu a seznam dostupných audokanálů. 4 TELETEXT / TITULKY Zapnutí teletextu**. Zapnutí a vypnutí ttulků. Alt yazıların açılması ve kapatılması 5 ** Zapnutí a vypnutí menu volby oblíbených. 6 ČAS Zapnutí a vypnutí režmu zobrazení aktuálního času. Po stsknutí tohoto tlačítka se v pravém horním rohu obrazovky bude zobrazovat čas. 7 EXIT Stsknutím tlačítka EXIT se v režmu opakování jakéhokolv menu na obrazovce vrátíte do předchozího menu nebo do Hlavního menu. Stsknutím tohoto tlačítka v režmu Vyhledávání kanálů dojde k přerušení vyhledávání. 8 / Regulace hlastost. (V+) zvýšení, (V-) snížení hlastost. 9 POHOTOVOSTNÍ REŽIM Tlačítko pro přepínání přjímače z pohotovostního režmu (Standby) do pracovního režmu a opačně. POZOR! V pohotovostním režmu je část přístrojů přjímače pod napětím.? UHF EXIT V+ V- NUMERIC BUTTONS INFORMATION (RED) SOUNDTRACK (GREEN) SUBTITLE (YELLOW) UHF (BLUE) TIME (WHITE) EXIT V+ / V UHF EXIT V+ V-? P+ P-? RCL EPG TV/SAT MENU STANDBY TV / SAT TV / RADIO MUTE MENU CURSOR P+ / P- HELP EPG RCL (Recall) 10 TV/SAT (zapojeno pro přepínání TV/ SAT přes Scart) Toto tlačítko je určeno pro přepínání režmů: Vysílací TV / Sateltní TV. 11 TV/RAD Stsknutím tohoto tlačítka se přjímač převádí z režmu příjmu sateltních televzních kanálů do režmu příjmu sateltních rádokanálů. 12 VYPNUTÍ ZVUKU Vypnutí a zapnutí zvuku.. 13 ** MENU Vyvolání Hlavního menu nebo návrat do režmu sledování aktuálního kanálu. 14 / / / KURZORY Tato tlačítka se používají:pro přesun v seznamu kanálů;pro přesun po řádcích menu a volbu potřebného bodu nebo možnost;pro regulac hlastost;pro přepínání kanálů;pro změnu panelu menu;pro přepínání varant zvukového doprovodu v Menu Zvukový kanál atd. TV/SAT MENU 8 ** Opustt tento režm můžete stsknutím tlačítka EXIT

7 Dálkové ovládání 15 Vyvedení seznamu kanálů na obrazovku**. V režmu obrazovkových menu zajšťuje toto tlačítko potvrzení volby potřebného bodu nebo možnost. 16 / Volba následujícího kanálu (P+), volba předchozího kanálu (P-). Tato tlačítka také slouží pro P+ volbu následující/předchozí stránky seznamu kanálů? 17 * NÁPOVĚDA Zapnutí a vypnutí menu Nápověda. Získání dodatečných vysvětlujících nformací na obrazovce kdykolv během práce s přjímačem. 18 ** EPG EPG P- Televzní průvodce (EPG). Zapnutí a vypnutí elektronckého průvodce programy. 19 RCL RCL Přechod na kanál, který byl zapnutý dříve. Inverze volby kanálů v menu Organzace kanálů. Poznámka: desgn dálkového ovládače může být bez předběžného upozornění pozměněn. *Toto tlačítko nemusí být v některých verzí přístrojů zapojeno. ** Opustt tento režm můžete stsknutím tlačítka EXIT 9

8 Základní funkce Informační panely Vlastnost kanálu a programu se automatcky zobrazují na nformačním panelu v dolní část televzního obrazu po stsknutí červeného tlačítka nebo př přepínání z kanálu na kanál. Na stručném nformačním panelu se zobrazuje: Aktuální čas Název kanálu Číslo kanálu Seznam oblíbených Symboly přítomnost ttulků, teletextu, blokování kanálu, rádokanálu, dgtálního zvuku (АС3), kódování, druhu kódování Stupnce kvalty sgnálu Číslo aktuálního zvukového kanálu, počet zvukových kanálů Název aktuálního/následujícího pořadu Čas zahájení/ukončení aktuálního programu* Př opětovném stsknutí červeného tlačítka se v prostřední část obrazovky zobrazí rozšířený nformační panel, který obsahuje: Název družce Název sítě Frekvence, polarzace, FEC, rychlost toku (SR) Vdeo, Audo, Synchro PID kanálu** Žánr Omezení věku Aktuální datum Podrobný pops pořadu* Stupnce síly sgnálu Teletext V přjímač je vestavěný dekodér teletextu STB, pro jeho aktvac stskněte žluté tlačítko, v zobrazeném seznamu zvolte Teletext a stskněte. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk teletextu. Teletext se ovládá pomocí barevných, číselných a kurzorových tlačítek dálkového ovladače. Příjímač také podporuje příjem teletextu v režmu VBI. Příjem teletextu v tomto režmu je možný na televzorech, které mají vestavěný dekodér teletextu, a to pomocí dálkového ovladače televzoru. Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. 10 * Vz část Televzní průvodce ** Vz část Úprava PID

9 Základní funkce Ttulky Pro volbu ttulků stskněte žluté tlačítko, zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk ttulků a stskněte tlačítko. Nyní bude obraz doprovázen ttulky. Pro vypnutí ttulků stkněte žluté tlačítko, zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte Ext. V režmu zobrazení ttulků se vypíná zobrazení času. Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. Přepínání kanálů Přepínání kanálů je možné provádět několka způsoby: Zvolte číslo kanálu tlačítky ~ na dálkovém ovladač. Přepínání na následující/předchozí kanál se provádí tlačítky nebo /. Přepínání mez TV/rádo kanály se provádí pomocí tlačítka TV/Rado. Chcete-l se vrátt k poslednímu sledovanému kanálu, stskněte tlačítko Regulace hlastost Pro regulac hladny hlastost se používají tlačítka / nebo /. Tlačítka / fungují jak v režmu menu na obrazovce, tak v obvyklém režmu regulace hlastost během sledování kanálu. Tlačítka / nefungují v režmu menu na obrazovce. Dočasně je možné vypnout zvuk stsknutím tlačítka. Zapnutí zvuku se provede opětovným stsknutím tlačítka nebo jednoho z tlačítek /,. V+ V- V+ V- / V+ V- / RCL P+ P- Zvukový kanál Potřebujete-l změnt jazyk zvukového doprovodu na stávajícím kanále, stskněte zelené tlačítko. V levé horní část obrazovky se zobrazí menu. Volba zvukového kanálu se provádí tlačítky. Měnt režm fungování audo výstupu (stereo, mono, levý, pravý) je možné tlačítky /. Chcete-l toto menu opustt, stskněte opětovně tlačítko nebo. Druh audo výstupu můžete také změnt z menu: Nastavení - Systémová nastavení Nastavení AV výstupu Audo výstup zvolt mono, stereo, levý nebo pravý. EXIT /?? Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. 11

10 Základní funkce Seznam kanálů Zobrazt přehled kanálů aktuálního seznamu na obrazovce můžete tlačítkem. Přehled kanálů můžete prohlížet v obvyklém nebo rozšířeném režmu. Pro změnu aktuálního režmu použjte červené tlačítko. Horní pole obsahuje název aktuálního seznamu, dolní pole obsahuje úplný název zvoleného kanálu. K pohybu uvntř seznamu kanálů slouží tlačítka /, /. S pomocí tlačítek můžete pohybovat kurzorem na předchozí nebo následující kanál. V rozšířeném režmu můžete pomocí tlačítek / lstovat v přehledu o sloupec dopředu nebo zpět, pomocí tlačítek / se můžete pohybovat o stránku dopředu nebo dozadu. V obvyklém režmu je lstování o stránku možné pouze pomocí tlačítek /. Pás otáčení zprava zobrazuje stav zvoleného kanálu v celkovém seznamu kanálů. Stskněte tlačítko pro prohlížení zvoleného kanálu. / P+ P- P+ P-/ P+ P- Seznamy oblíbených Předem jsou nastaveny 4 seznamy oblíbených. Nastavt seznamy oblíbených je možné v menu Hlavní menu Organzace kanálů. Chcete-l zobrazt seznam oblíbených na obrazovce, stskněte modré tlačítko ovladače v režmu prohlížení programů. Pomocí tlačítek se pohybujte po seznamu. Seznam otevřete stsknutím. Pro prohlížení stskněte tlačítko zvoleného kanálu. Stsknutím tlačítka v přehledu seznamů vypnete poslední prohlížený kanál v tomto přehledu, nebo první v přehledu kanálů. / UHF Seznamy Celá TV a Celé Rádo se vytvářejí po vyhledávání a jsou závazné. Odstranění kteréhokolv z nch vede ke ztrátě obsahu seznamů oblíbených. Poznámka: maxmální počet seznamů oblíbených je 30. Systém pomoc* Informace o fungování přjímače získáte stsknutím Aktuální čas?. Informace najdete v režmu menu. Zobrazt hodny v režmu sledování programů můžete stsknutím bílého tlačítka dálkového ovladače. Skrýt hodny můžete opětovným stsknutím tlačítka. Aktuální čas je možné zjstt ze stručného nformačního panelu červené tlačítko dálkového ovladače. 12 *Tato funkce nefunguje u všech verzí.

11 Pops hlavního menu Nastavení přjímače, vyhledávání a vyladění kanálů, kontrola přístupu k programům a službám a další operace, se provádějí pomocí systému vložených menu na obrazovce. Menu mohou být dvou druhů: na celé obrazovce a otevírací okna. Menu na celé obrazovce Skladba menu na celé obrazovce: Záhlaví menu Body menu Pro volbu jednotlvých bodů menu použjte tlačítka, volbu potvrdíte, zrušt volbu/přejít na vyšší úroveň můžete. Body menu mohou být: 1. Tlačítka přechodu na následující úroveň menu. 2. Pole pro zadání. K zadávání použjte tlačítka ~, k potvrzení zadání stskněte tlačítko nebo jedno z tlačítek /, zrušte tlačítkem. 3. Otevírající se seznamy. Seznam otevřete stsknutím, po seznamu se pohybujte tlačítky, volbu potvrďte stsknutím, zrušte tlačítkem, jednotlvé položky seznamu můžete vybírat tlačítky /. Poznámka: otevírající se seznam může být zároveň polem pro zadávání. Pole kontextové pomoc. Obsahuje nformace o možných úkonech (volba ze seznamu, zadávání hodnot ad.) pro každý bod menu. Panel funkčních tlačítek. Obsahuje čtyř barevná tlačítka ve stejném pořadí jako na dálkovém ovladač. Jestlže je tlačítko aktvní, bude výrazně podsvíceno a má označení (změnt, přejmenovat ad.), jestlže tlačítko není aktvní, je tmavé a bez označení. / EXIT EXIT EXIT / / Pro přístup k většně funkcí přjímače je třeba znát PIN kód*. Otevírající se menu Otevírající se menu představují specální okna: volby kanálu, zvukového záznamu ad. Práce s každým druhem otevírajícího se menu je popsána v příslušné část. Hlavní menu obsahuje tyto body: Nastavení umožňuje přístup k vyhledávání kanálů, nformacím o jž nastavených kanálech, systémovým nastavením ad. Televzní průvodce poskytuje nformace o programech každého kanálu podle data a času. Rodčovský kód nstalace rodčovského kódu, věkového omezení. Časovač menu nastavení parametrů času a nastavení časovače. Hry přístup ke hrám Tetrs a Žvot. Statut poskytuje nformace o modelu přjímače, verz technckého vybavení, programového vybavení a verz databáze * Vz část Rodčovský kód 13

12 Pops hlavního menu/menu nastavení Klávesnce Klávesnce se používá pro zadání různých textových nformací (názvy kanálů, skupn, družc, sítí). Písmena/symboly se zapsují pomocí přesunování kurzoru tlačítky / na potřebné písmeno/symbol a stsknutím tlačítka. Stsknutím zeleného tlačítka provedete uložení, mazání jednoho symbolu se provádí stsknutím červeného tlačítka, rozmístění změníte stsknutím modrého tlačítka (v pravém horním rohu se přtom zobrazí jazyk zvoleného rozmístění), odejít bez uložení je možné stsknutím šedého tlačítka. Nastaveným prvním jazykem rozmístění je aktuální jazyk grafckého rozhraní užvatele. /? UHF EXIT Menu nastavení Nastavení Menu Nastavení obsahuje body: Automatcké vyhledávání Ruční vyhledávání Systémová nastavení Organzace kanálů Organzace sítí Přenos dat Podmíněný přístup Tovární nastavení Systémová nastavení Menu Systémová nastavení zahrnuje následující body: Nastavení antény Nastavení družc Nastavení jazyka Nastavení AV Výstupu Ostatní nastavení 14

13 Menu nastavení Nastavení antény Menu Nastavení antény umožňuje porovnat s číslem antény parametry: Typ LNB (konvertoru) DSEqC vstup Tón 22 khz Napájení LNB (konvertoru) Motorcký systém Červeným tlačítkem na dálkovém ovladač je možné úplně vymazat údaje o anténě spolu s kanály, které k ní náleží. Přdání nové antény se provede v seznamu antén zvolením Nová a stsknutím žlutého tlačítka, poté se zadají parametry nové antény. Fyzcky je k příjímač možné přpojt až 4 antény, použje-l se přepínač DSEqC 1.0 a až 8 antén, použje-l se přepínač 22 khz. Typ LNB (konvertoru) Zvolte typ LNB (jednoduchý, dvojtý, unverzální 1, unverzální 2). V případě jednoduchého LNB je třeba hodnotu dolního pásma kmtočtů osclátoru zvolt z následujících: 5150, 9750, 10600, Př absenc příslušné frekvence, zaznamenejte frekvenc ručně pomocí číselných tlačítek. V případě dvojtého LNB je třeba hodnotu dolního a horního pásma kmtočtů osclátoru zvolt z následujících: 5150, 9750, 10600, Př absenc příslušné frekvence, zaznamenejte frekvenc ručně pomocí číselných tlačítek. Jestlže jste zvoll typ LNB unverzální 1, dochází k přepínání mez frekvencem osclátoru 9750 a MHz automatcky. Nastavení tónového sgnálu 22 khz není nutné (je deaktvováno). Jestlže jste zvoll typ LNB unverzální 2, dochází k přepínání mez frekvencem osclátoru 9750 a MHz automatcky. Nastavení tónového sgnálu 22 khz není nutné (je deaktvováno). Tón 22 khz Používá se pro komutac dvou nebo více antén nebo konvertorů. DSEqC vstup Používáte-l několk konvertorů nebo antén, přpojených k přjímač pomocí přepínače DSEqC, je třeba v daném bodě zvolt příslušný parametr DSEqC A-D (1-4) nebo TonBurst A-B. Pro správné ovládání vícefunkčních přepínačů v systému, podporujícím protokol DSEqC 2.0 a analogového ovládání (0/22 khz, 13/18 V, mpluzní tón), je nezbytné následující: Př ovládání DSEqC musí být potřebná kombnace přepínačů DSEqC zadána takto: DSEqC A, DSEqC B atd., př analogovém ovládání musí být následující: TonBurst A, TonBurst B. Př přechodu způsobu ovládání z ovládání DSEqC na analogové je třeba provést úkony, doporučované pro konkrétní přepínač. Poznámka: přepínače DSEqC 2.0 podporují ovládání podle protokolu DSEqC 1.0. Napájení LNB (konvertoru) Zapojení/odpojení napájení LNB (konvertoru) 15

14 Menu nastavení Motorcký systém Používáte-l motorcký systém pro řízení pohonu antény s protokolem DSEqC 1.2, nastavte v tomto bodě menu hodnotu Zapojeno. Ovládání se provádí na základě povelů DSEqC v souladu se specfkacem Eutelsat. Nastavení pozconéru Pro nastavení pozconéru na družc je třeba: Zvolt družc, ze které chcete vyhledávání kanálů provádět. Zvolt transpondér. Přjímač bude vyhledávat družc a využívat přtom údaje zvoleného transpondéru. Poté stskněte tlačítko Vyhledat sgnál (modré tlačítko ) a zvolte směr pohybu antény tlačítky / (západ nebo východ). Anténa se začne automatcky pohybovat směrem na západ, dokud nenalezne sgnál zvoleného transpondéru. Když bude sgnál nalezen, bude třeba provést ruční doladění, abyste dosáhl maxmální síly sgnálu. Přemístěte kurzor na trojúhelníková tlačítka a tsknutím a přdržováním získáte maxmální hodnoty ve stupnc síla/kvalta sgnálu. Abyste vyhledanou pozc uložl, stskněte zelené tlačítko. Byl-l pozce družce jž dříve v přjímač uložena, zvolte pro nastavení pozconéru číslo pozce. Byla-l pozce uložena v pozconéru, stskněte žluté tlačítko a zadejte číslo pozce. Pro potvrzení volby stskněte tlačítko. UHF Po volbě bodu Vyhledat sgnál se otevře okno automatckého vyhledávání. Dodatečná nastavení pozconéru Nastavt východní (západní ) hranc pohybu antény je třeba nastavením antény do krajní polohy východní (západní) pozce a potom v menu Dodatečná nastavení pozconéru zvolt Hrance: Východ (Západ) a stsknout zelené tlačítko. Hrance odpojíte stsknutím červeného tlačítka. Přemístt anténu do původního postavení můžete volbou Přejít na pozc 0 a potvrzením zeleným tlačítkem. Účel příkazu Přepočítat je ndvduální pro každý pozconér zvlášť (zelené tlačítko ). *? Poznámka: v přjímač je nanstalována možná kombnace přepínače DSEqC a motorcké antény, ovládané podle protokolu DSEqC 1.2??? 16 *Daná funkce nefunguje ve všech verzích.

15 Menu nastavení Nastavení družc Menu Nastavení družc umožňuje zvolt požadovanou družc ze seznamu, přdat novou, vymazat, změnt jak název družce, tak nformace o její orbtální pozc. Dále je možné v tomto menu změnt parametry transpondérů nebo přdat nové transpondéry. Název družce Názvy družc jsou řazeny v abecedním pořadí. Nejdříve jsou uvedeny názvy latnkou, potom jným jazyky. Není-l požadovaná družce v seznamu, zvolte bod Nová (poslední řádek v seznamu družc) a stskněte žluté tlačítko. V seznamu družc se doplní Nová družce. Změnt název můžete stsknutím modrého tlačítka. Pomocí klávesnce* zadejte potřebný název. Takto je možné změnt název lbovolné družce. Orbtální pozce Požadovanou orbtální pozc zadáte, najedete-l s na bod Orbtální pozce. Zadejte pomocí tlačítek ~ požadovanou pozc družce ve formátu xxx. x (čtyř znaky). Po vepsání čtvrtého znaku se otevře seznam ze dvou varant volby směru: W nebo E, poté potvrďte volbu. Orbtální pozce musí být v rozmezí Transpondér Tento bod obsahuje seznam transpondérů zvolené družce. Každému transpondéru odpovídají parametry: frekvence, polarzace, rychlost toku, FEC. Pozor: Abyste mohl upravovat seznam transportérů nebo jejch parametry, je třeba aktvovat režm Expert v menu Nastavení Systémová nastavení Ostatní nastavení Režm nastavení Expert. Frekvence Zadejte frekvenc transpondéru. Frekvence musí být v rozmezí MHz. UHF Polarzace Zvolte typ polarzace: vertkální, horzontální, levá, pravá. Rychlost toku Zvolte potřebnou rychlost toku. Pomocí tlačítek ~ můžete zadat jakoukolv hodnotu rychlost. FEC Zvolte parametr opravování chyb: 1\2, 2\3, 3\4, 5\6, 7\8. * Vz část Klávesnce 17

16 Menu nastavení Nastavení jazyka Toto menu umožňuje nastavt potřebný jazyk menu zobrazovaného na obrazovce přjímače, upřednostňovaný jazyk zvukového doprovodu. Jazyk menu Volba jazyka menu a nformačních sdělení na obrazovce. Pomocí tohoto bodu můžete zvolt jazyk menu přjímače. Jazyk audo* Volba jazyka zvukového doprovodu, který se bude nastavovat př přepnutí z kanálu na kanál za podmínky, že daný jazyk je v toku přítomen. Jazyk ttulků Zvolt jazyk ttulků je možné v menu vyvolání ttulků. Vyvolání ttulků v režmu sledování programů se provádí stsknutím žlutého tlačítka. Zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk ttulků a stskněte tlačítko. Nyní bude zobrazení doprovázeno ttulky. 18 Nastavení AV výstupu Menu Nastavení AV výstupu umožňuje nastavt: Vdeo výstup Audo výstup Formát obrazu Kanál DMV Standard TV SPDIF dgtální audo výstup Vdeo výstup Nastavení režmu výstupu vdeo sgnálu s TV SCART (RGB nebo CVBS). Audo výstup Nastavení režmu výstupu audo sgnálu s TV SCART, SPDIF a konektorů RCA (stereo, mono, levý, pravý). Formát obrazu Nastavení formátu obrazu TV (4:3 nebo 16:9). Formát zobrazení* Zvolte formát, ve kterém se vdeo sgnál bude zobrazovat na obrazovce. Je-l poměr stran vašeho televzoru 4:3 a zdroje vdeo sgnálu 16:9, bude v závslost na vaší volbě zobrazení na přjímač vypadat buď jako šroký pás, anebo se bude nacházet uprostřed. Je-l poměr stran vašeho televzoru 16:9 a zdroje vdeo sgnálu 4:3, bude v závslost na vaší volbě zobrazení na přjímač vypadat buď jako malé okno anebo bude po celé ploše obrazovky. Kanál DMV Volba kanálu DMV (21-69). Standard TV Nastavení standardu TV, který podporuje váš televzor (PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM). SPDIF Zapojení/odpojení dgtálního audo výstupu - SPDIF. *Daná funkce nefunguje ve všech verzích. *Daná funkce nefunguje u všech verzí.

17 Menu nastavení Ostatní nastavení Menu Ostatní nastavení obsahuje body: Průhledné menu Doba zobrazení Režm zapojení Režm nastavení Průhledné menu Nastavení stupně průhlednost zobrazení nformačního panelu, okna seznamu kanálů, ndkátoru času ad. Hodnota se mění v rozmezí 0-70% o 10%. Barevné schéma Volba jednoho ze čtyř druhů barevného ztvárnění menu. Doba zobrazení Nastavení doby zobrazení stručného nformačního panelu. Dobu je možné měnt v rozmezí od 0 do 30 sekund. Režm zapojení Pohotovostní režm po zapojení přjímače do sítě zůstane přjímač v pohotovostním režmu, jeho zapojení může být provedeno přechodem do pracovního režmu, a to stsknutím tlačítka. Pracovní režm přjímač se okamžtě zapojí v pracovním režmu. Režm nastavení Nováček tento režm znemožňuje provádět změny v databáz družc a transpondérů, zapsané v pamět, úpravu PID. Expert tento režm umožňuje provádět změny v databáz družc a transpondérů, zapsané v pamět, úpravu PID. Úprava PID V přjímač je přednastavena funkce automatckého obnovení PID kanálů z družce. Chcete-l zadat nestandardní hodnoty PID nebo odpojt automatcké obnovování na jakémkolv kanálu, je třeba: Zapnout režm nastavení Expert. Zapnout prohlížení kanálu, jehož PID chcete změnt (zvolt zvukový záznam, estuje-l několk audo PID). Vyvolat rozšířený nformační panel dvojtým stsknutím červeného tlačítka. Stsknout. Upravt PID. Uložení se provádí stsknutím tlačítka. Nyní se budou PID zobrazovat červeně a nebudou se automatcky obnovovat z družce. Automatcké obnovování PID provedete v režmu úpravy PID a stsknutím zeleného tlačítka tlačítkem.? a potvrzením volby 19

18 Vyhledávání kanálů Režmy vyhledávání kanálů jsou dva: automatcký a ruční. Automatcké vyhledávání Automatcké vyhledávání kanálů se provádí následujícím způsobem: Zvolte anténu nebo vytvořte novou. Přechod k vytvoření nové antény nebo změna stávající se provádí stsknutím modrého tlačítka. Zvolte název družce, podle jejíchž transpondérů se bude provádět vyhledávání. V případě, že je zapotřebí upravt stávající transpondéry, je možné to provést stsknutím modrého tlačítka. Zvolte režm Vynechávat kódované (ano, ne). Zvolte režm vyhledávání (rychlé, úplné nebo síťové). UHF UHF Rychlé vyhledávání přjímač provádí vyhledávání pouze podle transpondérů, uvedených v databáz. Síťové vyhledávání přjímač provádí vyhledávávní podle transpondérů, zapsaných do pamět přjímače, a doplňuje transpondéry, o nchž získává nformace z toku. Úplné vyhledávání vyhledávání kanálů probíhá podle exstujících frekvencí transpondérů, zapsaných v pamět přjímače a frekvencí transpondérů, o nchž je nformace zapsaná v toku. Hodnoty polarzace a FEC se přtom přebírají ze všech možných varant. Hodnoty a rychlost toku jsou přebírány ze specálního souboru rychlostí, uloženého v pamět přjímače. Soubor rychlostí je možné upravt/doplnt ručně. Doplnění nové rychlost proveďte volbou Nová a stskněte žluté tlačítko a zadejte hodnotu. Úpravu jž zadané hodnoty proveďte zadáním nové hodnoty namísto staré. Vymazat rychlost ze seznamu je možné červeným tlačítkem. Zvolte bod Zahájt vyhledávání. Během vyhledávání se na obrazovce zobrazují: stupnce průběhu a dva seznamy nalezených kanálů (TV a rádo), nové černě a šedou barvou ty, které jž v databáz byly. Jestlže kanál jž v celkovém seznamu exstuje, nebude se znovu doplňovat. Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví dotaz na uložení nalezených kanálů s uvedením jejch počtu. Stsknutím tlačítka během vyhledávání se vyhledávání kanálů zastaví a je možné uložt ty kanály, které přjímač sthl nalézt. EXIT 20

19 Vyhledávání kanálů Ruční vyhledávání Ruční vyhledávání kanálů se provádí následujícím způsobem: Zvolte číslo antény nebo vytvořte novou. Zadejte frekvenc transpondéru. Zvolte polarzac transpondéru (vertkální, horzontální, levá, pravá, auto). Zadejte rychlost toku. Zvolte hodnotu parametru opravy chyb FEC (1\2, 2\3, 3\4, 5\6, 6\7, 7\8, auto) Je-l transpondér k dspozc a údaje jsou zadány správně, pás v dolní část obrazovky zobrazí kvaltu a sílu sgnálu. Zvolte v menu Zahájt vyhledávání. Během vyhledávání se na obrazovce zobrazují: stupnce průběhu a dva seznamy nalezených kanálů (TV a rádo), nové černě a šedou barvou ty, které jž v databáz byly. Jestlže kanál jž v celkovém seznamu exstuje, nebude se znovu doplňovat. Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví dotaz na uložení nalezených kanálů s uvedením jejch počtu. Stsknutím tlačítka během vyhledávání se vyhledávání kanálů zastaví a je možné uložt ty kanály, které přjímač sthl nalézt. V případě potřeby nastavte parametry vyhledávání: vynechávání kódovaných; síťové vyhledávání; audo, vdeo a synchro PID v menu Dodatečné. Dodatečné EXIT Síťové vyhledávání Př síťovém vyhledávání provádí přjímač vyhledávání podle transpondérů, zapsaných v pamět přjímače, a doplní transpondéry, o nchž získá nformace z toku. Pozor: Tato funkce funguje, jestlže na daném transpondéru v dgtálním toku jsou k dspozc nformace o frekvenc jného transpondéru. Vyhledávání bude pokračovat na jném transpondéru než na tom, jehož údaje byly zadány užvatelem. Vynechávání kódovaných Automatcké vynechávání kódovaných kanálů př vyhledávání. Zvolte Ano, jestlže chcete, aby přjímač zaznamenal do databáze pouze kanály s veřejným přístupem. Vdeo PID / Audo PID / Synchro PID Hodnoty Identfkátoru balíčků PID (Audo/Vdeo/Synchro) mohou být zadány ručně. Tento režm se používá př vyhledávání kanálů z transpondérů, které mají nestandardní parametry. 21

20 Organzace kanálů Organzace kanálů Menu Organzace kanálů umožňuje vytvořt seznamy oblíbených, přdávat kanály do seznamů podle určtých parametrů (fltrovat), volt, vymazávat, přejmenovávat, blokovat, přesunovat a třídt kanály podle abecedy. Přednastaveno je šest seznamů: Celá TV, Celé rádo, Hudba, Zprávy, Sport, Flmy. Seznamy Celá TV a Celé Rádo jsou závazné a obsahují všechny TV a rádo kanály exstující v databáz, vymazáním těchto seznamů budou z databáze vymazány všechny kanály, samotné seznamy zůstanou. Přejmenování těchto seznamů není možné. S ostatním seznamy je možné provádět výše uvedené operace, včetně jejch mazání (červené tlačítko ). Programy se do seznamu oblíbených doplňují označením daného programu a potvrzením tlačítkem. Ze zobrazeného seznamu všech programů přeneste požadované kanály do seznamu oblíbených pomocí tlačítka. Přenést všechny kanály můžete modrým tlačítkem. Ke zjednodušení výběru programů slouží třídění programů podle abecedy (žluté tlačítko ) nebo fltr (červené tlačítko ). Pomocí fltru lze vybrat programy podle určtých parametrů: družce, frekvence, síť, typ (TV, rádo), druh kódování (FTA, Scrambled, Vaccess, Vdeoguard ad.). Vybrat kanály podle určtých parametrů můžete pomocí červeného tlačítka, zrušt parametry fltrace můžete zeleným tlačítkem. K vytvoření nového seznamu v menu Organzace kanálů slouží žluté tlačítko *. Pomocí klávesnce zadejte název.? UHF 22 * Vz část Klávesnce

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220

DVB-C20. Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 dvblogic DVB-T Tuner DVB-C20 Pro vozidla Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.0 Comand APS CD Comand APS 220 Funkce Duální DVB-T tuner přesně navržený pro daný typ vozidla Dvě aktivní DVB-T antény

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Návod pro instalacji satelitních kanálů

Návod pro instalacji satelitních kanálů ČESKY Návod pro instalacji satelitních kanálů Aktualizováno: březen 2011 Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 LE812E / LE822E / LE814E / LE824E / LE924E

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Kombinovaný přijímač Optimum MX 800 STCA pro příjem satelitního a pozemního digitálního příjmu je vybaven

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec

Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů Skytec Návod krok za krokem pro aktualizaci firmware Správný postup instalace firmware do satelitních přijímačů značky Skytec je velmi důležitý,

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Digitální satelitní přijímače

Digitální satelitní přijímače Digitální satelitní přijímače EM 150 EM 150 (CR) EM 200 (CI) EM 200 (CR) Uživatelský manuál Úvodní poznámky Tento návod Vám poskytne informace nezbytné k instalaci, nastavení a používání satelitních přijímačů

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více