Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!"

Transkript

1 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Přední a zadní panel přjímače 5 Přpojení přjímače 6 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení 7 Dálkové ovládání 8 Základní funkce 10 Informační panely 10 Teletext 10 Ttulky 11 Přepínání kanálů 11 Regulace hlastost 11 Zvukový kanál 11 Seznam kanálů 12 Seznamy oblíbených 12 Systém pomoc 12 Aktuální čas 12 Pops hlavního menu 13 Menu na celé obrazovce 13 Otevírající se menu 13 Klávesnce 14 Menu nastavení 14 Nastavení antény 15 Motorcký systém 16 Nastavení pozconéru 16 Nastavení družc 17 Nastavení jazyka 18 Nastavení AV výstupu 18 Ostatní nastavení 19 Úprava PID 19 Vyhledávání kanálů 20 Automatcké vyhledávání 20 Ruční vyhledávání 21 Dodatečné 21 Organzace kanálů 22 Nastavení kanálů 23 Úprava kanálů 23 Organzace sítí 23 Přenos dat 24 Podmíněný přístup / Tovární nastavení 26 Televzní průvodce 27 Rodčovský kód 28 Časovač 29 Nastavení času 29 Nastavení časovače 29 Hry 30 Status 31 Odstranění chyb 31 Techncké parametry 32 3

2 Bezpečnostní pokyny Konstrukce tohoto sateltního přjímače odpovídá meznárodním bezpečnostním normám. Jakýkolv provoz elektrckých přístrojů vyžaduje opatrnost. Doporučujeme, abyste o kompletní nstalac přjímače sateltního systému požádal kvalfkované odborníky. Pokud jste se rozhodl nstalovat systém sam, přečtěte s pozorně tento návod k obsluze. Obzvláště zaměřte svou pozornost na bezpečnostní pokyny, uvedené níže. Napětí elektrckého zdroje Přjímač je napájen střídavým proudem s napětím V, frekvencí 50 Hz. Přesvědčte se, že Váš zdroj elektrcké energe odpovídá požadovaným hodnotám. Přetížení Nepřetěžujte síť, prodlužovače nebo adaptéry, neboť to může způsobt požár nebo zásah elektrckým proudem. Tekuté látky Tekuté látky udržujte v bezpečné vzdálenost od přjímače, nedopusťte, aby pronkly dovntř přístroje. Czí předměty Mnce a jné drobné předměty držte v bezpečné vzdálenost od přjímače, neboť mohou spadnout do jeho ventlačních otvorů a být příčnou vážného poškození. Rovněž může dojít k poruše přjímače nebo dokonce k požáru, pronkne-l do vntřku přjímače hmyz. Čštění přjímače Před čštěním odpojte přjímač ze sítě. Pro čštění vnějšího povrchu přjímače použjte měkký mírně navlhčený materál. Nepoužívejte rozpouštědla! Ventlace Nezakrývejte ventlační otvory přjímače. Přesvědčte se, že na místě jeho nstalace je zajštěna volná crkulace vzduchu. Nestavte přjímač na měkký povrch nebo na ubrus. Nezapínejte a nestavte přjímač blízko tepelných zdrojů nebo na místo, kde bude vystaven vlvu slunečního záření. Nestavte přjímač na jné elektroncké zařízení. Přpojovaná zařízení Nepoužívejte zařízení, která nejsou pro přpojení k přjímač doporučena, neboť je to nebezpečné a může to způsobt poškození tohoto přístroje přjímače. Přpojení konvertoru sateltní antény Před přpojením nebo odpojením kabelu konvertoru vypojte přjímač z elektrcké sítě. Chyba nebo nepozornost mohou být příčnou poškození konvertoru a/nebo přjímače. Přpojení k televznímu přjímač a vdeomagnetofonu Před přpojením nebo odpojením kabelu od televzního přjímače a vdeomagnetofonu vypojte přjímač ze sítě. Chyba nebo nepozornost mohou být příčnou poškození televzního přjímače a/nebo vdeomagnetofonu a/nebo přjímače. Uzemnění Kabel konvertoru a sateltní anténa být uzemněny. Uzemňovací systém musí odpovídat požadavkům na elektrckou bezpečnost SABS 061. Místo nstalace Přjímač nanstalujte uvntř místnost na pevný povrch. Vylučte jakoukolv možnost, aby byl vystaven přímému slunečnímu záření a vlhkost. UPOZORNĚNÍ: NESNÍMEJTE KRYT NEBO ZADNÍ PANEL PŘIJÍMAČE, PŘEDEJDETE TAK NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM. PŘIJÍMAČ UVNITŘ NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ BLY NEBO ČÁSTI, KTERÉ BY MOHL OBSLUHOVAT UŽIVATEL. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL SERVISNÍ SLUŽBY. Pozor! Je zakázáno vkládat kovové a jné czí předměty do slotů, určených pro nstalac modulů a přístupových karet, neboť to může způsobt poškození přjímače, zkrácení jeho žvotnost a tím omezení délky záruční lhůty. 4

3 Přední a zadní panel přjímače TLAČÍTKA CH Tlačítka přepínání kanálů. 2. Kontrolka pohotovostního režmu STAND BY (červená), pracovního režmu (zelená). 3. TLAČÍTKO TV/RADIO 4. TLAČÍTKO STANDBY. Zapnutí a vypnutí přjímače. Tlačítko je určeno pro převedení přjímače z pohotovostního režmu (STANDBY) do pracovního a zpět LNB IN Zdířka pro přpojení antény. 2. LNB OUT (složený výstup) Zdířka pro přpojení druhého přjímače. 3. RS-232 Konektor pro přpojení počítače. 4. RF OUT Zdířka pro přpojení přjímače k TV pomocí vysokofrekvenčního přpojovacího kabelu. Vysokofrekvenční sgnál z přjímače přchází na vstupní konektor RF(ANT) vaší TV. 5. RF IN Zdířka pro přpojení vysílací antény, od níž jde sgnál tranztně přes přjímač do TV. 6. S/PDIF Zdířka pro přpojení dgtálního zeslovače. 7. TV SCART Zdířky pro předávání audo a vdeo sgnálu z přjímače do TV. 8. S-VIDEO Zdířka pro přpojení TV. 5

4 Přpojení přjímače Exstuje několk způsobů přpojení přjímače k vašemu audo/tv systému. Doporučujeme, abyste pro dosažení co nejlepšího výsledku využl jednoho z níže uvedených schémat. Pouze sateltní programyı 1. Přpojte jeden konec 21-kontaktního kabelu Scart ke konektoru TV-SCART na přjímač, druhý konec kabelu Scart přpojte na TV nebo použjte RCA kabel. 2. Jestlže vaše TV nemá zdířku pro RCA nebo Scart, přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF OUT na přjímač a druhý konec do zdířky RF IN na vaší TV. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru do zdířky LNB IN na přjímač. Sateltní programy přes H-F zařízení 1. Spojte zdířky AUDIO L, R přjímače se vstupním AUDIO zdířkam H-F zařízení; anebo spojte zdířku Dgtal Audo přjímače s příslušnou zdířkou vašeho H-F zařízení. 2. Přpojte zdířku S-VIDEO přjímače k příslušné zdířce vašeho TV. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na přjímač. Sateltní a vysílací programy 1. Přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF OUT na přjímač a druhý konec do zdířky RF IN na vašem TV. 2. Přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF IN na přjímač a druhý konec ke konektoru vysílací antény. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na přjímač. 6

5 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení DSEqC je souborem řídících postupů (protokolů) vzájemného fungování přjímače a vnějších zařízení. Pro předávání příkazů v těchto protokolech se využívají určté kombnace sgnálu 22 khz a pauzy. Přjímač podporuje protokoly DSEqC 1.0 a DSEqC 1.2 Přpojení DSEqC 1.0 Přímo k dgtálnímu přjímač je možné přpojt jednu anténu. Protokol DSEqC 1.0 umožňuje přpojt několk antén k přjímač současně. Máte-l nstalovány více než dvě antény nebo konvertory, použjte přepínač DSEqC 1.0. Přpojte koaxální kabel z prvního konvertoru ke vstupnímu konektoru LNB 1 nebo LNB A na přepínač DSEqC. Přpojte koaxální kabel z prvního konvertoru ke vstupnímu konektoru LNB 2 nebo LNB В na přepínač DSEqC. Proveďte to samé s ostatním konvertory. Přpojte jeden konec koaxálního kabelu k výstupnímu konektoru RF OUT na přepínač DSEqC a druhý konec přpojte ke zdířce LNB IN na přjímač. Přpojení DSEqC 1.2 DSEqC 1.2 protokol řízení motorckého systému. Přpojte jeden konec koaxálního kabelu ke konektoru LNB IN na přjímač a druhý konec ke konektoru REC nebo Recever na motorku DSEqC 1.2. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na motorku DSEqC 1.2. Poznámka: motorcký systém může mít různou konfgurac. Podrobněj o přpojení takového systému čtěte v návodu pro jeho obsluhu a montáž. 7

6 Dálkové ovládání 1 ~ TLAČÍTKA S ČÍSLICEMI Tlačítka pro různé číselné volby a volbu kanálů. 2 ** INFORMACE Zapnutí a vypnutí nformačních panelů. Př stsku tohoto tlačítka se během sledování lbovolného kanálu objeví na obrazovce následující nformace: aktuální čas, název a číslo zapnutého kanálu, počet zvukových kanálů, kvalta sgnálu. Př opětovném stsknutí tohoto tlačítka se objeví rozšířený nformační panel, obsahující nformace: o družc, transpondéru, rychlost ad. přjímaného kanálu, dále se v tomto panelu zobrazuje stručný pops přenosu. Chcete-l nformační panely uzavřít, stskněte toto tlačítko ještě jednou. 3 ** SZVUKOVÝ KANÁL Zapnutí a vypnutí menu na obrazovce Zvukový kanál. Př stsknutí tohoto tlačítka se na obrazovce v levém horním rohu objeví nformace o režmu zvukového doprovodu a seznam dostupných audokanálů. 4 TELETEXT / TITULKY Zapnutí teletextu**. Zapnutí a vypnutí ttulků. Alt yazıların açılması ve kapatılması 5 ** Zapnutí a vypnutí menu volby oblíbených. 6 ČAS Zapnutí a vypnutí režmu zobrazení aktuálního času. Po stsknutí tohoto tlačítka se v pravém horním rohu obrazovky bude zobrazovat čas. 7 EXIT Stsknutím tlačítka EXIT se v režmu opakování jakéhokolv menu na obrazovce vrátíte do předchozího menu nebo do Hlavního menu. Stsknutím tohoto tlačítka v režmu Vyhledávání kanálů dojde k přerušení vyhledávání. 8 / Regulace hlastost. (V+) zvýšení, (V-) snížení hlastost. 9 POHOTOVOSTNÍ REŽIM Tlačítko pro přepínání přjímače z pohotovostního režmu (Standby) do pracovního režmu a opačně. POZOR! V pohotovostním režmu je část přístrojů přjímače pod napětím.? UHF EXIT V+ V- NUMERIC BUTTONS INFORMATION (RED) SOUNDTRACK (GREEN) SUBTITLE (YELLOW) UHF (BLUE) TIME (WHITE) EXIT V+ / V UHF EXIT V+ V-? P+ P-? RCL EPG TV/SAT MENU STANDBY TV / SAT TV / RADIO MUTE MENU CURSOR P+ / P- HELP EPG RCL (Recall) 10 TV/SAT (zapojeno pro přepínání TV/ SAT přes Scart) Toto tlačítko je určeno pro přepínání režmů: Vysílací TV / Sateltní TV. 11 TV/RAD Stsknutím tohoto tlačítka se přjímač převádí z režmu příjmu sateltních televzních kanálů do režmu příjmu sateltních rádokanálů. 12 VYPNUTÍ ZVUKU Vypnutí a zapnutí zvuku.. 13 ** MENU Vyvolání Hlavního menu nebo návrat do režmu sledování aktuálního kanálu. 14 / / / KURZORY Tato tlačítka se používají:pro přesun v seznamu kanálů;pro přesun po řádcích menu a volbu potřebného bodu nebo možnost;pro regulac hlastost;pro přepínání kanálů;pro změnu panelu menu;pro přepínání varant zvukového doprovodu v Menu Zvukový kanál atd. TV/SAT MENU 8 ** Opustt tento režm můžete stsknutím tlačítka EXIT

7 Dálkové ovládání 15 Vyvedení seznamu kanálů na obrazovku**. V režmu obrazovkových menu zajšťuje toto tlačítko potvrzení volby potřebného bodu nebo možnost. 16 / Volba následujícího kanálu (P+), volba předchozího kanálu (P-). Tato tlačítka také slouží pro P+ volbu následující/předchozí stránky seznamu kanálů? 17 * NÁPOVĚDA Zapnutí a vypnutí menu Nápověda. Získání dodatečných vysvětlujících nformací na obrazovce kdykolv během práce s přjímačem. 18 ** EPG EPG P- Televzní průvodce (EPG). Zapnutí a vypnutí elektronckého průvodce programy. 19 RCL RCL Přechod na kanál, který byl zapnutý dříve. Inverze volby kanálů v menu Organzace kanálů. Poznámka: desgn dálkového ovládače může být bez předběžného upozornění pozměněn. *Toto tlačítko nemusí být v některých verzí přístrojů zapojeno. ** Opustt tento režm můžete stsknutím tlačítka EXIT 9

8 Základní funkce Informační panely Vlastnost kanálu a programu se automatcky zobrazují na nformačním panelu v dolní část televzního obrazu po stsknutí červeného tlačítka nebo př přepínání z kanálu na kanál. Na stručném nformačním panelu se zobrazuje: Aktuální čas Název kanálu Číslo kanálu Seznam oblíbených Symboly přítomnost ttulků, teletextu, blokování kanálu, rádokanálu, dgtálního zvuku (АС3), kódování, druhu kódování Stupnce kvalty sgnálu Číslo aktuálního zvukového kanálu, počet zvukových kanálů Název aktuálního/následujícího pořadu Čas zahájení/ukončení aktuálního programu* Př opětovném stsknutí červeného tlačítka se v prostřední část obrazovky zobrazí rozšířený nformační panel, který obsahuje: Název družce Název sítě Frekvence, polarzace, FEC, rychlost toku (SR) Vdeo, Audo, Synchro PID kanálu** Žánr Omezení věku Aktuální datum Podrobný pops pořadu* Stupnce síly sgnálu Teletext V přjímač je vestavěný dekodér teletextu STB, pro jeho aktvac stskněte žluté tlačítko, v zobrazeném seznamu zvolte Teletext a stskněte. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk teletextu. Teletext se ovládá pomocí barevných, číselných a kurzorových tlačítek dálkového ovladače. Příjímač také podporuje příjem teletextu v režmu VBI. Příjem teletextu v tomto režmu je možný na televzorech, které mají vestavěný dekodér teletextu, a to pomocí dálkového ovladače televzoru. Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. 10 * Vz část Televzní průvodce ** Vz část Úprava PID

9 Základní funkce Ttulky Pro volbu ttulků stskněte žluté tlačítko, zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk ttulků a stskněte tlačítko. Nyní bude obraz doprovázen ttulky. Pro vypnutí ttulků stkněte žluté tlačítko, zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte Ext. V režmu zobrazení ttulků se vypíná zobrazení času. Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. Přepínání kanálů Přepínání kanálů je možné provádět několka způsoby: Zvolte číslo kanálu tlačítky ~ na dálkovém ovladač. Přepínání na následující/předchozí kanál se provádí tlačítky nebo /. Přepínání mez TV/rádo kanály se provádí pomocí tlačítka TV/Rado. Chcete-l se vrátt k poslednímu sledovanému kanálu, stskněte tlačítko Regulace hlastost Pro regulac hladny hlastost se používají tlačítka / nebo /. Tlačítka / fungují jak v režmu menu na obrazovce, tak v obvyklém režmu regulace hlastost během sledování kanálu. Tlačítka / nefungují v režmu menu na obrazovce. Dočasně je možné vypnout zvuk stsknutím tlačítka. Zapnutí zvuku se provede opětovným stsknutím tlačítka nebo jednoho z tlačítek /,. V+ V- V+ V- / V+ V- / RCL P+ P- Zvukový kanál Potřebujete-l změnt jazyk zvukového doprovodu na stávajícím kanále, stskněte zelené tlačítko. V levé horní část obrazovky se zobrazí menu. Volba zvukového kanálu se provádí tlačítky. Měnt režm fungování audo výstupu (stereo, mono, levý, pravý) je možné tlačítky /. Chcete-l toto menu opustt, stskněte opětovně tlačítko nebo. Druh audo výstupu můžete také změnt z menu: Nastavení - Systémová nastavení Nastavení AV výstupu Audo výstup zvolt mono, stereo, levý nebo pravý. EXIT /?? Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. 11

10 Základní funkce Seznam kanálů Zobrazt přehled kanálů aktuálního seznamu na obrazovce můžete tlačítkem. Přehled kanálů můžete prohlížet v obvyklém nebo rozšířeném režmu. Pro změnu aktuálního režmu použjte červené tlačítko. Horní pole obsahuje název aktuálního seznamu, dolní pole obsahuje úplný název zvoleného kanálu. K pohybu uvntř seznamu kanálů slouží tlačítka /, /. S pomocí tlačítek můžete pohybovat kurzorem na předchozí nebo následující kanál. V rozšířeném režmu můžete pomocí tlačítek / lstovat v přehledu o sloupec dopředu nebo zpět, pomocí tlačítek / se můžete pohybovat o stránku dopředu nebo dozadu. V obvyklém režmu je lstování o stránku možné pouze pomocí tlačítek /. Pás otáčení zprava zobrazuje stav zvoleného kanálu v celkovém seznamu kanálů. Stskněte tlačítko pro prohlížení zvoleného kanálu. / P+ P- P+ P-/ P+ P- Seznamy oblíbených Předem jsou nastaveny 4 seznamy oblíbených. Nastavt seznamy oblíbených je možné v menu Hlavní menu Organzace kanálů. Chcete-l zobrazt seznam oblíbených na obrazovce, stskněte modré tlačítko ovladače v režmu prohlížení programů. Pomocí tlačítek se pohybujte po seznamu. Seznam otevřete stsknutím. Pro prohlížení stskněte tlačítko zvoleného kanálu. Stsknutím tlačítka v přehledu seznamů vypnete poslední prohlížený kanál v tomto přehledu, nebo první v přehledu kanálů. / UHF Seznamy Celá TV a Celé Rádo se vytvářejí po vyhledávání a jsou závazné. Odstranění kteréhokolv z nch vede ke ztrátě obsahu seznamů oblíbených. Poznámka: maxmální počet seznamů oblíbených je 30. Systém pomoc* Informace o fungování přjímače získáte stsknutím Aktuální čas?. Informace najdete v režmu menu. Zobrazt hodny v režmu sledování programů můžete stsknutím bílého tlačítka dálkového ovladače. Skrýt hodny můžete opětovným stsknutím tlačítka. Aktuální čas je možné zjstt ze stručného nformačního panelu červené tlačítko dálkového ovladače. 12 *Tato funkce nefunguje u všech verzí.

11 Pops hlavního menu Nastavení přjímače, vyhledávání a vyladění kanálů, kontrola přístupu k programům a službám a další operace, se provádějí pomocí systému vložených menu na obrazovce. Menu mohou být dvou druhů: na celé obrazovce a otevírací okna. Menu na celé obrazovce Skladba menu na celé obrazovce: Záhlaví menu Body menu Pro volbu jednotlvých bodů menu použjte tlačítka, volbu potvrdíte, zrušt volbu/přejít na vyšší úroveň můžete. Body menu mohou být: 1. Tlačítka přechodu na následující úroveň menu. 2. Pole pro zadání. K zadávání použjte tlačítka ~, k potvrzení zadání stskněte tlačítko nebo jedno z tlačítek /, zrušte tlačítkem. 3. Otevírající se seznamy. Seznam otevřete stsknutím, po seznamu se pohybujte tlačítky, volbu potvrďte stsknutím, zrušte tlačítkem, jednotlvé položky seznamu můžete vybírat tlačítky /. Poznámka: otevírající se seznam může být zároveň polem pro zadávání. Pole kontextové pomoc. Obsahuje nformace o možných úkonech (volba ze seznamu, zadávání hodnot ad.) pro každý bod menu. Panel funkčních tlačítek. Obsahuje čtyř barevná tlačítka ve stejném pořadí jako na dálkovém ovladač. Jestlže je tlačítko aktvní, bude výrazně podsvíceno a má označení (změnt, přejmenovat ad.), jestlže tlačítko není aktvní, je tmavé a bez označení. / EXIT EXIT EXIT / / Pro přístup k většně funkcí přjímače je třeba znát PIN kód*. Otevírající se menu Otevírající se menu představují specální okna: volby kanálu, zvukového záznamu ad. Práce s každým druhem otevírajícího se menu je popsána v příslušné část. Hlavní menu obsahuje tyto body: Nastavení umožňuje přístup k vyhledávání kanálů, nformacím o jž nastavených kanálech, systémovým nastavením ad. Televzní průvodce poskytuje nformace o programech každého kanálu podle data a času. Rodčovský kód nstalace rodčovského kódu, věkového omezení. Časovač menu nastavení parametrů času a nastavení časovače. Hry přístup ke hrám Tetrs a Žvot. Statut poskytuje nformace o modelu přjímače, verz technckého vybavení, programového vybavení a verz databáze * Vz část Rodčovský kód 13

12 Pops hlavního menu/menu nastavení Klávesnce Klávesnce se používá pro zadání různých textových nformací (názvy kanálů, skupn, družc, sítí). Písmena/symboly se zapsují pomocí přesunování kurzoru tlačítky / na potřebné písmeno/symbol a stsknutím tlačítka. Stsknutím zeleného tlačítka provedete uložení, mazání jednoho symbolu se provádí stsknutím červeného tlačítka, rozmístění změníte stsknutím modrého tlačítka (v pravém horním rohu se přtom zobrazí jazyk zvoleného rozmístění), odejít bez uložení je možné stsknutím šedého tlačítka. Nastaveným prvním jazykem rozmístění je aktuální jazyk grafckého rozhraní užvatele. /? UHF EXIT Menu nastavení Nastavení Menu Nastavení obsahuje body: Automatcké vyhledávání Ruční vyhledávání Systémová nastavení Organzace kanálů Organzace sítí Přenos dat Podmíněný přístup Tovární nastavení Systémová nastavení Menu Systémová nastavení zahrnuje následující body: Nastavení antény Nastavení družc Nastavení jazyka Nastavení AV Výstupu Ostatní nastavení 14

13 Menu nastavení Nastavení antény Menu Nastavení antény umožňuje porovnat s číslem antény parametry: Typ LNB (konvertoru) DSEqC vstup Tón 22 khz Napájení LNB (konvertoru) Motorcký systém Červeným tlačítkem na dálkovém ovladač je možné úplně vymazat údaje o anténě spolu s kanály, které k ní náleží. Přdání nové antény se provede v seznamu antén zvolením Nová a stsknutím žlutého tlačítka, poté se zadají parametry nové antény. Fyzcky je k příjímač možné přpojt až 4 antény, použje-l se přepínač DSEqC 1.0 a až 8 antén, použje-l se přepínač 22 khz. Typ LNB (konvertoru) Zvolte typ LNB (jednoduchý, dvojtý, unverzální 1, unverzální 2). V případě jednoduchého LNB je třeba hodnotu dolního pásma kmtočtů osclátoru zvolt z následujících: 5150, 9750, 10600, Př absenc příslušné frekvence, zaznamenejte frekvenc ručně pomocí číselných tlačítek. V případě dvojtého LNB je třeba hodnotu dolního a horního pásma kmtočtů osclátoru zvolt z následujících: 5150, 9750, 10600, Př absenc příslušné frekvence, zaznamenejte frekvenc ručně pomocí číselných tlačítek. Jestlže jste zvoll typ LNB unverzální 1, dochází k přepínání mez frekvencem osclátoru 9750 a MHz automatcky. Nastavení tónového sgnálu 22 khz není nutné (je deaktvováno). Jestlže jste zvoll typ LNB unverzální 2, dochází k přepínání mez frekvencem osclátoru 9750 a MHz automatcky. Nastavení tónového sgnálu 22 khz není nutné (je deaktvováno). Tón 22 khz Používá se pro komutac dvou nebo více antén nebo konvertorů. DSEqC vstup Používáte-l několk konvertorů nebo antén, přpojených k přjímač pomocí přepínače DSEqC, je třeba v daném bodě zvolt příslušný parametr DSEqC A-D (1-4) nebo TonBurst A-B. Pro správné ovládání vícefunkčních přepínačů v systému, podporujícím protokol DSEqC 2.0 a analogového ovládání (0/22 khz, 13/18 V, mpluzní tón), je nezbytné následující: Př ovládání DSEqC musí být potřebná kombnace přepínačů DSEqC zadána takto: DSEqC A, DSEqC B atd., př analogovém ovládání musí být následující: TonBurst A, TonBurst B. Př přechodu způsobu ovládání z ovládání DSEqC na analogové je třeba provést úkony, doporučované pro konkrétní přepínač. Poznámka: přepínače DSEqC 2.0 podporují ovládání podle protokolu DSEqC 1.0. Napájení LNB (konvertoru) Zapojení/odpojení napájení LNB (konvertoru) 15

14 Menu nastavení Motorcký systém Používáte-l motorcký systém pro řízení pohonu antény s protokolem DSEqC 1.2, nastavte v tomto bodě menu hodnotu Zapojeno. Ovládání se provádí na základě povelů DSEqC v souladu se specfkacem Eutelsat. Nastavení pozconéru Pro nastavení pozconéru na družc je třeba: Zvolt družc, ze které chcete vyhledávání kanálů provádět. Zvolt transpondér. Přjímač bude vyhledávat družc a využívat přtom údaje zvoleného transpondéru. Poté stskněte tlačítko Vyhledat sgnál (modré tlačítko ) a zvolte směr pohybu antény tlačítky / (západ nebo východ). Anténa se začne automatcky pohybovat směrem na západ, dokud nenalezne sgnál zvoleného transpondéru. Když bude sgnál nalezen, bude třeba provést ruční doladění, abyste dosáhl maxmální síly sgnálu. Přemístěte kurzor na trojúhelníková tlačítka a tsknutím a přdržováním získáte maxmální hodnoty ve stupnc síla/kvalta sgnálu. Abyste vyhledanou pozc uložl, stskněte zelené tlačítko. Byl-l pozce družce jž dříve v přjímač uložena, zvolte pro nastavení pozconéru číslo pozce. Byla-l pozce uložena v pozconéru, stskněte žluté tlačítko a zadejte číslo pozce. Pro potvrzení volby stskněte tlačítko. UHF Po volbě bodu Vyhledat sgnál se otevře okno automatckého vyhledávání. Dodatečná nastavení pozconéru Nastavt východní (západní ) hranc pohybu antény je třeba nastavením antény do krajní polohy východní (západní) pozce a potom v menu Dodatečná nastavení pozconéru zvolt Hrance: Východ (Západ) a stsknout zelené tlačítko. Hrance odpojíte stsknutím červeného tlačítka. Přemístt anténu do původního postavení můžete volbou Přejít na pozc 0 a potvrzením zeleným tlačítkem. Účel příkazu Přepočítat je ndvduální pro každý pozconér zvlášť (zelené tlačítko ). *? Poznámka: v přjímač je nanstalována možná kombnace přepínače DSEqC a motorcké antény, ovládané podle protokolu DSEqC 1.2??? 16 *Daná funkce nefunguje ve všech verzích.

15 Menu nastavení Nastavení družc Menu Nastavení družc umožňuje zvolt požadovanou družc ze seznamu, přdat novou, vymazat, změnt jak název družce, tak nformace o její orbtální pozc. Dále je možné v tomto menu změnt parametry transpondérů nebo přdat nové transpondéry. Název družce Názvy družc jsou řazeny v abecedním pořadí. Nejdříve jsou uvedeny názvy latnkou, potom jným jazyky. Není-l požadovaná družce v seznamu, zvolte bod Nová (poslední řádek v seznamu družc) a stskněte žluté tlačítko. V seznamu družc se doplní Nová družce. Změnt název můžete stsknutím modrého tlačítka. Pomocí klávesnce* zadejte potřebný název. Takto je možné změnt název lbovolné družce. Orbtální pozce Požadovanou orbtální pozc zadáte, najedete-l s na bod Orbtální pozce. Zadejte pomocí tlačítek ~ požadovanou pozc družce ve formátu xxx. x (čtyř znaky). Po vepsání čtvrtého znaku se otevře seznam ze dvou varant volby směru: W nebo E, poté potvrďte volbu. Orbtální pozce musí být v rozmezí Transpondér Tento bod obsahuje seznam transpondérů zvolené družce. Každému transpondéru odpovídají parametry: frekvence, polarzace, rychlost toku, FEC. Pozor: Abyste mohl upravovat seznam transportérů nebo jejch parametry, je třeba aktvovat režm Expert v menu Nastavení Systémová nastavení Ostatní nastavení Režm nastavení Expert. Frekvence Zadejte frekvenc transpondéru. Frekvence musí být v rozmezí MHz. UHF Polarzace Zvolte typ polarzace: vertkální, horzontální, levá, pravá. Rychlost toku Zvolte potřebnou rychlost toku. Pomocí tlačítek ~ můžete zadat jakoukolv hodnotu rychlost. FEC Zvolte parametr opravování chyb: 1\2, 2\3, 3\4, 5\6, 7\8. * Vz část Klávesnce 17

16 Menu nastavení Nastavení jazyka Toto menu umožňuje nastavt potřebný jazyk menu zobrazovaného na obrazovce přjímače, upřednostňovaný jazyk zvukového doprovodu. Jazyk menu Volba jazyka menu a nformačních sdělení na obrazovce. Pomocí tohoto bodu můžete zvolt jazyk menu přjímače. Jazyk audo* Volba jazyka zvukového doprovodu, který se bude nastavovat př přepnutí z kanálu na kanál za podmínky, že daný jazyk je v toku přítomen. Jazyk ttulků Zvolt jazyk ttulků je možné v menu vyvolání ttulků. Vyvolání ttulků v režmu sledování programů se provádí stsknutím žlutého tlačítka. Zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk ttulků a stskněte tlačítko. Nyní bude zobrazení doprovázeno ttulky. 18 Nastavení AV výstupu Menu Nastavení AV výstupu umožňuje nastavt: Vdeo výstup Audo výstup Formát obrazu Kanál DMV Standard TV SPDIF dgtální audo výstup Vdeo výstup Nastavení režmu výstupu vdeo sgnálu s TV SCART (RGB nebo CVBS). Audo výstup Nastavení režmu výstupu audo sgnálu s TV SCART, SPDIF a konektorů RCA (stereo, mono, levý, pravý). Formát obrazu Nastavení formátu obrazu TV (4:3 nebo 16:9). Formát zobrazení* Zvolte formát, ve kterém se vdeo sgnál bude zobrazovat na obrazovce. Je-l poměr stran vašeho televzoru 4:3 a zdroje vdeo sgnálu 16:9, bude v závslost na vaší volbě zobrazení na přjímač vypadat buď jako šroký pás, anebo se bude nacházet uprostřed. Je-l poměr stran vašeho televzoru 16:9 a zdroje vdeo sgnálu 4:3, bude v závslost na vaší volbě zobrazení na přjímač vypadat buď jako malé okno anebo bude po celé ploše obrazovky. Kanál DMV Volba kanálu DMV (21-69). Standard TV Nastavení standardu TV, který podporuje váš televzor (PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM). SPDIF Zapojení/odpojení dgtálního audo výstupu - SPDIF. *Daná funkce nefunguje ve všech verzích. *Daná funkce nefunguje u všech verzí.

17 Menu nastavení Ostatní nastavení Menu Ostatní nastavení obsahuje body: Průhledné menu Doba zobrazení Režm zapojení Režm nastavení Průhledné menu Nastavení stupně průhlednost zobrazení nformačního panelu, okna seznamu kanálů, ndkátoru času ad. Hodnota se mění v rozmezí 0-70% o 10%. Barevné schéma Volba jednoho ze čtyř druhů barevného ztvárnění menu. Doba zobrazení Nastavení doby zobrazení stručného nformačního panelu. Dobu je možné měnt v rozmezí od 0 do 30 sekund. Režm zapojení Pohotovostní režm po zapojení přjímače do sítě zůstane přjímač v pohotovostním režmu, jeho zapojení může být provedeno přechodem do pracovního režmu, a to stsknutím tlačítka. Pracovní režm přjímač se okamžtě zapojí v pracovním režmu. Režm nastavení Nováček tento režm znemožňuje provádět změny v databáz družc a transpondérů, zapsané v pamět, úpravu PID. Expert tento režm umožňuje provádět změny v databáz družc a transpondérů, zapsané v pamět, úpravu PID. Úprava PID V přjímač je přednastavena funkce automatckého obnovení PID kanálů z družce. Chcete-l zadat nestandardní hodnoty PID nebo odpojt automatcké obnovování na jakémkolv kanálu, je třeba: Zapnout režm nastavení Expert. Zapnout prohlížení kanálu, jehož PID chcete změnt (zvolt zvukový záznam, estuje-l několk audo PID). Vyvolat rozšířený nformační panel dvojtým stsknutím červeného tlačítka. Stsknout. Upravt PID. Uložení se provádí stsknutím tlačítka. Nyní se budou PID zobrazovat červeně a nebudou se automatcky obnovovat z družce. Automatcké obnovování PID provedete v režmu úpravy PID a stsknutím zeleného tlačítka tlačítkem.? a potvrzením volby 19

18 Vyhledávání kanálů Režmy vyhledávání kanálů jsou dva: automatcký a ruční. Automatcké vyhledávání Automatcké vyhledávání kanálů se provádí následujícím způsobem: Zvolte anténu nebo vytvořte novou. Přechod k vytvoření nové antény nebo změna stávající se provádí stsknutím modrého tlačítka. Zvolte název družce, podle jejíchž transpondérů se bude provádět vyhledávání. V případě, že je zapotřebí upravt stávající transpondéry, je možné to provést stsknutím modrého tlačítka. Zvolte režm Vynechávat kódované (ano, ne). Zvolte režm vyhledávání (rychlé, úplné nebo síťové). UHF UHF Rychlé vyhledávání přjímač provádí vyhledávání pouze podle transpondérů, uvedených v databáz. Síťové vyhledávání přjímač provádí vyhledávávní podle transpondérů, zapsaných do pamět přjímače, a doplňuje transpondéry, o nchž získává nformace z toku. Úplné vyhledávání vyhledávání kanálů probíhá podle exstujících frekvencí transpondérů, zapsaných v pamět přjímače a frekvencí transpondérů, o nchž je nformace zapsaná v toku. Hodnoty polarzace a FEC se přtom přebírají ze všech možných varant. Hodnoty a rychlost toku jsou přebírány ze specálního souboru rychlostí, uloženého v pamět přjímače. Soubor rychlostí je možné upravt/doplnt ručně. Doplnění nové rychlost proveďte volbou Nová a stskněte žluté tlačítko a zadejte hodnotu. Úpravu jž zadané hodnoty proveďte zadáním nové hodnoty namísto staré. Vymazat rychlost ze seznamu je možné červeným tlačítkem. Zvolte bod Zahájt vyhledávání. Během vyhledávání se na obrazovce zobrazují: stupnce průběhu a dva seznamy nalezených kanálů (TV a rádo), nové černě a šedou barvou ty, které jž v databáz byly. Jestlže kanál jž v celkovém seznamu exstuje, nebude se znovu doplňovat. Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví dotaz na uložení nalezených kanálů s uvedením jejch počtu. Stsknutím tlačítka během vyhledávání se vyhledávání kanálů zastaví a je možné uložt ty kanály, které přjímač sthl nalézt. EXIT 20

19 Vyhledávání kanálů Ruční vyhledávání Ruční vyhledávání kanálů se provádí následujícím způsobem: Zvolte číslo antény nebo vytvořte novou. Zadejte frekvenc transpondéru. Zvolte polarzac transpondéru (vertkální, horzontální, levá, pravá, auto). Zadejte rychlost toku. Zvolte hodnotu parametru opravy chyb FEC (1\2, 2\3, 3\4, 5\6, 6\7, 7\8, auto) Je-l transpondér k dspozc a údaje jsou zadány správně, pás v dolní část obrazovky zobrazí kvaltu a sílu sgnálu. Zvolte v menu Zahájt vyhledávání. Během vyhledávání se na obrazovce zobrazují: stupnce průběhu a dva seznamy nalezených kanálů (TV a rádo), nové černě a šedou barvou ty, které jž v databáz byly. Jestlže kanál jž v celkovém seznamu exstuje, nebude se znovu doplňovat. Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví dotaz na uložení nalezených kanálů s uvedením jejch počtu. Stsknutím tlačítka během vyhledávání se vyhledávání kanálů zastaví a je možné uložt ty kanály, které přjímač sthl nalézt. V případě potřeby nastavte parametry vyhledávání: vynechávání kódovaných; síťové vyhledávání; audo, vdeo a synchro PID v menu Dodatečné. Dodatečné EXIT Síťové vyhledávání Př síťovém vyhledávání provádí přjímač vyhledávání podle transpondérů, zapsaných v pamět přjímače, a doplní transpondéry, o nchž získá nformace z toku. Pozor: Tato funkce funguje, jestlže na daném transpondéru v dgtálním toku jsou k dspozc nformace o frekvenc jného transpondéru. Vyhledávání bude pokračovat na jném transpondéru než na tom, jehož údaje byly zadány užvatelem. Vynechávání kódovaných Automatcké vynechávání kódovaných kanálů př vyhledávání. Zvolte Ano, jestlže chcete, aby přjímač zaznamenal do databáze pouze kanály s veřejným přístupem. Vdeo PID / Audo PID / Synchro PID Hodnoty Identfkátoru balíčků PID (Audo/Vdeo/Synchro) mohou být zadány ručně. Tento režm se používá př vyhledávání kanálů z transpondérů, které mají nestandardní parametry. 21

20 Organzace kanálů Organzace kanálů Menu Organzace kanálů umožňuje vytvořt seznamy oblíbených, přdávat kanály do seznamů podle určtých parametrů (fltrovat), volt, vymazávat, přejmenovávat, blokovat, přesunovat a třídt kanály podle abecedy. Přednastaveno je šest seznamů: Celá TV, Celé rádo, Hudba, Zprávy, Sport, Flmy. Seznamy Celá TV a Celé Rádo jsou závazné a obsahují všechny TV a rádo kanály exstující v databáz, vymazáním těchto seznamů budou z databáze vymazány všechny kanály, samotné seznamy zůstanou. Přejmenování těchto seznamů není možné. S ostatním seznamy je možné provádět výše uvedené operace, včetně jejch mazání (červené tlačítko ). Programy se do seznamu oblíbených doplňují označením daného programu a potvrzením tlačítkem. Ze zobrazeného seznamu všech programů přeneste požadované kanály do seznamu oblíbených pomocí tlačítka. Přenést všechny kanály můžete modrým tlačítkem. Ke zjednodušení výběru programů slouží třídění programů podle abecedy (žluté tlačítko ) nebo fltr (červené tlačítko ). Pomocí fltru lze vybrat programy podle určtých parametrů: družce, frekvence, síť, typ (TV, rádo), druh kódování (FTA, Scrambled, Vaccess, Vdeoguard ad.). Vybrat kanály podle určtých parametrů můžete pomocí červeného tlačítka, zrušt parametry fltrace můžete zeleným tlačítkem. K vytvoření nového seznamu v menu Organzace kanálů slouží žluté tlačítko *. Pomocí klávesnce zadejte název.? UHF 22 * Vz část Klávesnce

Konvencní ústredna EPS

Konvencní ústredna EPS Konvencní ústredna EPS FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 cs Provozní příručka FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 Obsah cs 3 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 2 Stručný přehled 5 3 Přehled systému 6 3. Funkce 6 3.2 Sgnalzace

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC

Vždy na Vaší straně. Uživatelská příručka. Thermolink P Thermolink RC Vždy na Vaší straně Užvatelská příručka Thermolnk P Thermolnk RC OBSAH ÚVOD 1 Základní dokumentace... 3 2 Označení CE... 3 INSTALACE 3 Instalace zařízení... 3 3.1 Seznam balení... 3 3.2 Uchycení... 3 4

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186..

Návod k obsluze. Rádiový snímač prostorové teploty s hodinami 1186.. Návod k obsluze Rádový snímač prostorové teploty s hodnam 1186.. Obsah K tomuto návodu... 2 Jak pracuje rádový snímač prostorové teploty... 2 Normální zobrazení na dsplej... 3 Základní ovládání rádového

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Kabel k pro VW RNS510 umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

Návod na použití portálu 802

Návod na použití portálu 802 Návod na použití portálu 802 Použití nápovědy Nápovědu aktivujete stiskem zeleného tlačítka v dolní části ovladače (Aplikace) a zeleného tlačítka (Help). Rolování v textu provedete pomocí rolovacích tlačítek.

Více

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla.

Neodstraňujte kryty přístrojů, nevystavujte přístroje nadměrné vlhkosti, přímému slunečnímu svitu a zdrojům tepla. ; SkyFunk MRC Tento návod je určen i pro model SkyFunk MRC, který má stejné funkce i parametry, používá však v zapojení jiné konektory, viz obrázek na konci návodu. 1. Bezpečnost práce se zařízením Neodstraňujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky

Technické údaje: Excelentní kvalita zvuku. Tlačítka a displej. Rozestup kanálů: Provozní teplota: -15 C - 50 C. LCD displej Zdířka vstupní linky Funkce: Čte a přehrává soubory ve formátu MP3/WMA z karty SD/MMC a USB flash disku LCD displej zobrazuje informace o audio souboru a frekvenci Funkce LINE-IN (Linkový vstup) umožňuje poslech hudby z externího

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu.

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu. Poznámka Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod

Více

HTT-102 DVB-T HD modulátor

HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-101 slouží k převodu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu připojeného na rozhraní HDMI na komprimovaný transportní tok MPEG-4 HD (H.264) a

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_42_systémy CATV -

Více

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD

Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Naladění programů na přijímači Alma SAT HD Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) podle tabulky sítí (NIT) 2. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) ručním zadáním

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Bluetooth handsfree sada bluelogic

Bluetooth handsfree sada bluelogic Bluetooth handsfree sada bluelogic BT-MB01 Pro vozidla Mercedes Benz vybavená rozhraním MOST a bez zabudovaného telefonu Tuto HF sadu lze plně začlenit do multimediálního systému vozidla Úvodní informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz

Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz Televés 5327 domovní programovatelný zesilovač Avant 3, 4x vstup / 1x výstup 47-862MHz Bezpečnostní pokyny: - Zajistěte řádné větrání přístroje, nezakrývejte ventilační otvory přístroje, okolní teplota

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ

NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ NÁVOD NA MONTÁŽ MAGNETO INDUKČNÍ KLÍČ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE POZOR PRO BEZPEČÍ OSOB JE DŮLEŽITÉ DODRŽET VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. 1 - Udržujte automatické ovládání (tlačítka, dálkové ovládání,

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003

Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Užívání funkcí Interaktivní televize prostřednictvím Motorola VIP1003 Volba televizního kanálu Po zapnutí se set-top-box automaticky nastaví do režimu přehrávání televize, odkud je možné provést změnu

Více

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky:

Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 En g l i s h Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: Uživatelský manuál pro STB-5/7 1 Introduction Obsah balení AVerMedia DVB-T STB5/7 balení obsahuje následující položky: AverMedia Box DVB-T STB5/7 Manuál Stojan Dálkové ovládání Zdroj Audio kabel VGA kabel

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládání / Funkce 8

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.

Rozhraní c.logic lite MI-092 + MCS-02. umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2. Rozhraní c.logic lite + MCS-02 umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel Mercedes Benz s navigačním systémem Comand 2.5 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 1 AV vstup Ovládání

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM. Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Multimediální přehrávač EU8551 USB/SD/MP3/CD/FM/AM NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím tohoto výrobku, si prosím přečtěte důkladně tento návod k použití. Překlad z originálního návodu. OBSAH: Zvuk se systéme

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR ÚVOD Upozornění Před použitím přístroje si přečtěte tento uživatelský manuál. Dodržujte veškeré instrukce. Manuál uschovejte pro pozdější použití. Symboly Poznámka Varování

Více

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034

Návod k montáži a obsluze. Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Návod k montáži a obsluze Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-034 Obsah Stručný úvod...1 Funkce......1 Úvod k tlačítkům...1 Montáž základní desky...2 Schéma zapojení vnitřního monitoru...3

Více

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací prvky / Funkce

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT10 Dgtální regulací teploty k vysokým úsporám energe Pb LEAD FREE v souladu s RoHS progr dny Po Út St

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver Uživatelský návod OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více