Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ: Pozor!"

Transkript

1 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Přední a zadní panel přjímače 5 Přpojení přjímače 6 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení 7 Dálkové ovládání 8 Základní funkce 10 Informační panely 10 Teletext 10 Ttulky 11 Přepínání kanálů 11 Regulace hlastost 11 Zvukový kanál 11 Seznam kanálů 12 Seznamy oblíbených 12 Systém pomoc 12 Aktuální čas 12 Pops hlavního menu 13 Menu na celé obrazovce 13 Otevírající se menu 13 Klávesnce 14 Menu nastavení 14 Nastavení antény 15 Motorcký systém 16 Nastavení pozconéru 16 Nastavení družc 17 Nastavení jazyka 18 Nastavení AV výstupu 18 Ostatní nastavení 19 Úprava PID 19 Vyhledávání kanálů 20 Automatcké vyhledávání 20 Ruční vyhledávání 21 Dodatečné 21 Organzace kanálů 22 Nastavení kanálů 23 Úprava kanálů 23 Organzace sítí 23 Přenos dat 24 Podmíněný přístup / Tovární nastavení 26 Televzní průvodce 27 Rodčovský kód 28 Časovač 29 Nastavení času 29 Nastavení časovače 29 Hry 30 Status 31 Odstranění chyb 31 Techncké parametry 32 3

2 Bezpečnostní pokyny Konstrukce tohoto sateltního přjímače odpovídá meznárodním bezpečnostním normám. Jakýkolv provoz elektrckých přístrojů vyžaduje opatrnost. Doporučujeme, abyste o kompletní nstalac přjímače sateltního systému požádal kvalfkované odborníky. Pokud jste se rozhodl nstalovat systém sam, přečtěte s pozorně tento návod k obsluze. Obzvláště zaměřte svou pozornost na bezpečnostní pokyny, uvedené níže. Napětí elektrckého zdroje Přjímač je napájen střídavým proudem s napětím V, frekvencí 50 Hz. Přesvědčte se, že Váš zdroj elektrcké energe odpovídá požadovaným hodnotám. Přetížení Nepřetěžujte síť, prodlužovače nebo adaptéry, neboť to může způsobt požár nebo zásah elektrckým proudem. Tekuté látky Tekuté látky udržujte v bezpečné vzdálenost od přjímače, nedopusťte, aby pronkly dovntř přístroje. Czí předměty Mnce a jné drobné předměty držte v bezpečné vzdálenost od přjímače, neboť mohou spadnout do jeho ventlačních otvorů a být příčnou vážného poškození. Rovněž může dojít k poruše přjímače nebo dokonce k požáru, pronkne-l do vntřku přjímače hmyz. Čštění přjímače Před čštěním odpojte přjímač ze sítě. Pro čštění vnějšího povrchu přjímače použjte měkký mírně navlhčený materál. Nepoužívejte rozpouštědla! Ventlace Nezakrývejte ventlační otvory přjímače. Přesvědčte se, že na místě jeho nstalace je zajštěna volná crkulace vzduchu. Nestavte přjímač na měkký povrch nebo na ubrus. Nezapínejte a nestavte přjímač blízko tepelných zdrojů nebo na místo, kde bude vystaven vlvu slunečního záření. Nestavte přjímač na jné elektroncké zařízení. Přpojovaná zařízení Nepoužívejte zařízení, která nejsou pro přpojení k přjímač doporučena, neboť je to nebezpečné a může to způsobt poškození tohoto přístroje přjímače. Přpojení konvertoru sateltní antény Před přpojením nebo odpojením kabelu konvertoru vypojte přjímač z elektrcké sítě. Chyba nebo nepozornost mohou být příčnou poškození konvertoru a/nebo přjímače. Přpojení k televznímu přjímač a vdeomagnetofonu Před přpojením nebo odpojením kabelu od televzního přjímače a vdeomagnetofonu vypojte přjímač ze sítě. Chyba nebo nepozornost mohou být příčnou poškození televzního přjímače a/nebo vdeomagnetofonu a/nebo přjímače. Uzemnění Kabel konvertoru a sateltní anténa být uzemněny. Uzemňovací systém musí odpovídat požadavkům na elektrckou bezpečnost SABS 061. Místo nstalace Přjímač nanstalujte uvntř místnost na pevný povrch. Vylučte jakoukolv možnost, aby byl vystaven přímému slunečnímu záření a vlhkost. UPOZORNĚNÍ: NESNÍMEJTE KRYT NEBO ZADNÍ PANEL PŘIJÍMAČE, PŘEDEJDETE TAK NEBEZPEČÍ ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PROUDEM. PŘIJÍMAČ UVNITŘ NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ BLY NEBO ČÁSTI, KTERÉ BY MOHL OBSLUHOVAT UŽIVATEL. V PŘÍPADĚ POTŘEBY SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL SERVISNÍ SLUŽBY. Pozor! Je zakázáno vkládat kovové a jné czí předměty do slotů, určených pro nstalac modulů a přístupových karet, neboť to může způsobt poškození přjímače, zkrácení jeho žvotnost a tím omezení délky záruční lhůty. 4

3 Přední a zadní panel přjímače TLAČÍTKA CH Tlačítka přepínání kanálů. 2. Kontrolka pohotovostního režmu STAND BY (červená), pracovního režmu (zelená). 3. TLAČÍTKO TV/RADIO 4. TLAČÍTKO STANDBY. Zapnutí a vypnutí přjímače. Tlačítko je určeno pro převedení přjímače z pohotovostního režmu (STANDBY) do pracovního a zpět LNB IN Zdířka pro přpojení antény. 2. LNB OUT (složený výstup) Zdířka pro přpojení druhého přjímače. 3. RS-232 Konektor pro přpojení počítače. 4. RF OUT Zdířka pro přpojení přjímače k TV pomocí vysokofrekvenčního přpojovacího kabelu. Vysokofrekvenční sgnál z přjímače přchází na vstupní konektor RF(ANT) vaší TV. 5. RF IN Zdířka pro přpojení vysílací antény, od níž jde sgnál tranztně přes přjímač do TV. 6. S/PDIF Zdířka pro přpojení dgtálního zeslovače. 7. TV SCART Zdířky pro předávání audo a vdeo sgnálu z přjímače do TV. 8. S-VIDEO Zdířka pro přpojení TV. 5

4 Přpojení přjímače Exstuje několk způsobů přpojení přjímače k vašemu audo/tv systému. Doporučujeme, abyste pro dosažení co nejlepšího výsledku využl jednoho z níže uvedených schémat. Pouze sateltní programyı 1. Přpojte jeden konec 21-kontaktního kabelu Scart ke konektoru TV-SCART na přjímač, druhý konec kabelu Scart přpojte na TV nebo použjte RCA kabel. 2. Jestlže vaše TV nemá zdířku pro RCA nebo Scart, přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF OUT na přjímač a druhý konec do zdířky RF IN na vaší TV. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru do zdířky LNB IN na přjímač. Sateltní programy přes H-F zařízení 1. Spojte zdířky AUDIO L, R přjímače se vstupním AUDIO zdířkam H-F zařízení; anebo spojte zdířku Dgtal Audo přjímače s příslušnou zdířkou vašeho H-F zařízení. 2. Přpojte zdířku S-VIDEO přjímače k příslušné zdířce vašeho TV. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na přjímač. Sateltní a vysílací programy 1. Přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF OUT na přjímač a druhý konec do zdířky RF IN na vašem TV. 2. Přpojte jeden konec vysokofrekvenčního kabelu ke konektoru RF IN na přjímač a druhý konec ke konektoru vysílací antény. 3. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na přjímač. 6

5 Instrukce pro přpojení doplňkových zařízení DSEqC je souborem řídících postupů (protokolů) vzájemného fungování přjímače a vnějších zařízení. Pro předávání příkazů v těchto protokolech se využívají určté kombnace sgnálu 22 khz a pauzy. Přjímač podporuje protokoly DSEqC 1.0 a DSEqC 1.2 Přpojení DSEqC 1.0 Přímo k dgtálnímu přjímač je možné přpojt jednu anténu. Protokol DSEqC 1.0 umožňuje přpojt několk antén k přjímač současně. Máte-l nstalovány více než dvě antény nebo konvertory, použjte přepínač DSEqC 1.0. Přpojte koaxální kabel z prvního konvertoru ke vstupnímu konektoru LNB 1 nebo LNB A na přepínač DSEqC. Přpojte koaxální kabel z prvního konvertoru ke vstupnímu konektoru LNB 2 nebo LNB В na přepínač DSEqC. Proveďte to samé s ostatním konvertory. Přpojte jeden konec koaxálního kabelu k výstupnímu konektoru RF OUT na přepínač DSEqC a druhý konec přpojte ke zdířce LNB IN na přjímač. Přpojení DSEqC 1.2 DSEqC 1.2 protokol řízení motorckého systému. Přpojte jeden konec koaxálního kabelu ke konektoru LNB IN na přjímač a druhý konec ke konektoru REC nebo Recever na motorku DSEqC 1.2. Přpojte koaxální kabel od konvertoru ke zdířce LNB IN na motorku DSEqC 1.2. Poznámka: motorcký systém může mít různou konfgurac. Podrobněj o přpojení takového systému čtěte v návodu pro jeho obsluhu a montáž. 7

6 Dálkové ovládání 1 ~ TLAČÍTKA S ČÍSLICEMI Tlačítka pro různé číselné volby a volbu kanálů. 2 ** INFORMACE Zapnutí a vypnutí nformačních panelů. Př stsku tohoto tlačítka se během sledování lbovolného kanálu objeví na obrazovce následující nformace: aktuální čas, název a číslo zapnutého kanálu, počet zvukových kanálů, kvalta sgnálu. Př opětovném stsknutí tohoto tlačítka se objeví rozšířený nformační panel, obsahující nformace: o družc, transpondéru, rychlost ad. přjímaného kanálu, dále se v tomto panelu zobrazuje stručný pops přenosu. Chcete-l nformační panely uzavřít, stskněte toto tlačítko ještě jednou. 3 ** SZVUKOVÝ KANÁL Zapnutí a vypnutí menu na obrazovce Zvukový kanál. Př stsknutí tohoto tlačítka se na obrazovce v levém horním rohu objeví nformace o režmu zvukového doprovodu a seznam dostupných audokanálů. 4 TELETEXT / TITULKY Zapnutí teletextu**. Zapnutí a vypnutí ttulků. Alt yazıların açılması ve kapatılması 5 ** Zapnutí a vypnutí menu volby oblíbených. 6 ČAS Zapnutí a vypnutí režmu zobrazení aktuálního času. Po stsknutí tohoto tlačítka se v pravém horním rohu obrazovky bude zobrazovat čas. 7 EXIT Stsknutím tlačítka EXIT se v režmu opakování jakéhokolv menu na obrazovce vrátíte do předchozího menu nebo do Hlavního menu. Stsknutím tohoto tlačítka v režmu Vyhledávání kanálů dojde k přerušení vyhledávání. 8 / Regulace hlastost. (V+) zvýšení, (V-) snížení hlastost. 9 POHOTOVOSTNÍ REŽIM Tlačítko pro přepínání přjímače z pohotovostního režmu (Standby) do pracovního režmu a opačně. POZOR! V pohotovostním režmu je část přístrojů přjímače pod napětím.? UHF EXIT V+ V- NUMERIC BUTTONS INFORMATION (RED) SOUNDTRACK (GREEN) SUBTITLE (YELLOW) UHF (BLUE) TIME (WHITE) EXIT V+ / V UHF EXIT V+ V-? P+ P-? RCL EPG TV/SAT MENU STANDBY TV / SAT TV / RADIO MUTE MENU CURSOR P+ / P- HELP EPG RCL (Recall) 10 TV/SAT (zapojeno pro přepínání TV/ SAT přes Scart) Toto tlačítko je určeno pro přepínání režmů: Vysílací TV / Sateltní TV. 11 TV/RAD Stsknutím tohoto tlačítka se přjímač převádí z režmu příjmu sateltních televzních kanálů do režmu příjmu sateltních rádokanálů. 12 VYPNUTÍ ZVUKU Vypnutí a zapnutí zvuku.. 13 ** MENU Vyvolání Hlavního menu nebo návrat do režmu sledování aktuálního kanálu. 14 / / / KURZORY Tato tlačítka se používají:pro přesun v seznamu kanálů;pro přesun po řádcích menu a volbu potřebného bodu nebo možnost;pro regulac hlastost;pro přepínání kanálů;pro změnu panelu menu;pro přepínání varant zvukového doprovodu v Menu Zvukový kanál atd. TV/SAT MENU 8 ** Opustt tento režm můžete stsknutím tlačítka EXIT

7 Dálkové ovládání 15 Vyvedení seznamu kanálů na obrazovku**. V režmu obrazovkových menu zajšťuje toto tlačítko potvrzení volby potřebného bodu nebo možnost. 16 / Volba následujícího kanálu (P+), volba předchozího kanálu (P-). Tato tlačítka také slouží pro P+ volbu následující/předchozí stránky seznamu kanálů? 17 * NÁPOVĚDA Zapnutí a vypnutí menu Nápověda. Získání dodatečných vysvětlujících nformací na obrazovce kdykolv během práce s přjímačem. 18 ** EPG EPG P- Televzní průvodce (EPG). Zapnutí a vypnutí elektronckého průvodce programy. 19 RCL RCL Přechod na kanál, který byl zapnutý dříve. Inverze volby kanálů v menu Organzace kanálů. Poznámka: desgn dálkového ovládače může být bez předběžného upozornění pozměněn. *Toto tlačítko nemusí být v některých verzí přístrojů zapojeno. ** Opustt tento režm můžete stsknutím tlačítka EXIT 9

8 Základní funkce Informační panely Vlastnost kanálu a programu se automatcky zobrazují na nformačním panelu v dolní část televzního obrazu po stsknutí červeného tlačítka nebo př přepínání z kanálu na kanál. Na stručném nformačním panelu se zobrazuje: Aktuální čas Název kanálu Číslo kanálu Seznam oblíbených Symboly přítomnost ttulků, teletextu, blokování kanálu, rádokanálu, dgtálního zvuku (АС3), kódování, druhu kódování Stupnce kvalty sgnálu Číslo aktuálního zvukového kanálu, počet zvukových kanálů Název aktuálního/následujícího pořadu Čas zahájení/ukončení aktuálního programu* Př opětovném stsknutí červeného tlačítka se v prostřední část obrazovky zobrazí rozšířený nformační panel, který obsahuje: Název družce Název sítě Frekvence, polarzace, FEC, rychlost toku (SR) Vdeo, Audo, Synchro PID kanálu** Žánr Omezení věku Aktuální datum Podrobný pops pořadu* Stupnce síly sgnálu Teletext V přjímač je vestavěný dekodér teletextu STB, pro jeho aktvac stskněte žluté tlačítko, v zobrazeném seznamu zvolte Teletext a stskněte. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk teletextu. Teletext se ovládá pomocí barevných, číselných a kurzorových tlačítek dálkového ovladače. Příjímač také podporuje příjem teletextu v režmu VBI. Příjem teletextu v tomto režmu je možný na televzorech, které mají vestavěný dekodér teletextu, a to pomocí dálkového ovladače televzoru. Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. 10 * Vz část Televzní průvodce ** Vz část Úprava PID

9 Základní funkce Ttulky Pro volbu ttulků stskněte žluté tlačítko, zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk ttulků a stskněte tlačítko. Nyní bude obraz doprovázen ttulky. Pro vypnutí ttulků stkněte žluté tlačítko, zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte Ext. V režmu zobrazení ttulků se vypíná zobrazení času. Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. Přepínání kanálů Přepínání kanálů je možné provádět několka způsoby: Zvolte číslo kanálu tlačítky ~ na dálkovém ovladač. Přepínání na následující/předchozí kanál se provádí tlačítky nebo /. Přepínání mez TV/rádo kanály se provádí pomocí tlačítka TV/Rado. Chcete-l se vrátt k poslednímu sledovanému kanálu, stskněte tlačítko Regulace hlastost Pro regulac hladny hlastost se používají tlačítka / nebo /. Tlačítka / fungují jak v režmu menu na obrazovce, tak v obvyklém režmu regulace hlastost během sledování kanálu. Tlačítka / nefungují v režmu menu na obrazovce. Dočasně je možné vypnout zvuk stsknutím tlačítka. Zapnutí zvuku se provede opětovným stsknutím tlačítka nebo jednoho z tlačítek /,. V+ V- V+ V- / V+ V- / RCL P+ P- Zvukový kanál Potřebujete-l změnt jazyk zvukového doprovodu na stávajícím kanále, stskněte zelené tlačítko. V levé horní část obrazovky se zobrazí menu. Volba zvukového kanálu se provádí tlačítky. Měnt režm fungování audo výstupu (stereo, mono, levý, pravý) je možné tlačítky /. Chcete-l toto menu opustt, stskněte opětovně tlačítko nebo. Druh audo výstupu můžete také změnt z menu: Nastavení - Systémová nastavení Nastavení AV výstupu Audo výstup zvolt mono, stereo, levý nebo pravý. EXIT /?? Poznámka: tato funkce funguje v případě, že službu poskytuje televzní společnost. 11

10 Základní funkce Seznam kanálů Zobrazt přehled kanálů aktuálního seznamu na obrazovce můžete tlačítkem. Přehled kanálů můžete prohlížet v obvyklém nebo rozšířeném režmu. Pro změnu aktuálního režmu použjte červené tlačítko. Horní pole obsahuje název aktuálního seznamu, dolní pole obsahuje úplný název zvoleného kanálu. K pohybu uvntř seznamu kanálů slouží tlačítka /, /. S pomocí tlačítek můžete pohybovat kurzorem na předchozí nebo následující kanál. V rozšířeném režmu můžete pomocí tlačítek / lstovat v přehledu o sloupec dopředu nebo zpět, pomocí tlačítek / se můžete pohybovat o stránku dopředu nebo dozadu. V obvyklém režmu je lstování o stránku možné pouze pomocí tlačítek /. Pás otáčení zprava zobrazuje stav zvoleného kanálu v celkovém seznamu kanálů. Stskněte tlačítko pro prohlížení zvoleného kanálu. / P+ P- P+ P-/ P+ P- Seznamy oblíbených Předem jsou nastaveny 4 seznamy oblíbených. Nastavt seznamy oblíbených je možné v menu Hlavní menu Organzace kanálů. Chcete-l zobrazt seznam oblíbených na obrazovce, stskněte modré tlačítko ovladače v režmu prohlížení programů. Pomocí tlačítek se pohybujte po seznamu. Seznam otevřete stsknutím. Pro prohlížení stskněte tlačítko zvoleného kanálu. Stsknutím tlačítka v přehledu seznamů vypnete poslední prohlížený kanál v tomto přehledu, nebo první v přehledu kanálů. / UHF Seznamy Celá TV a Celé Rádo se vytvářejí po vyhledávání a jsou závazné. Odstranění kteréhokolv z nch vede ke ztrátě obsahu seznamů oblíbených. Poznámka: maxmální počet seznamů oblíbených je 30. Systém pomoc* Informace o fungování přjímače získáte stsknutím Aktuální čas?. Informace najdete v režmu menu. Zobrazt hodny v režmu sledování programů můžete stsknutím bílého tlačítka dálkového ovladače. Skrýt hodny můžete opětovným stsknutím tlačítka. Aktuální čas je možné zjstt ze stručného nformačního panelu červené tlačítko dálkového ovladače. 12 *Tato funkce nefunguje u všech verzí.

11 Pops hlavního menu Nastavení přjímače, vyhledávání a vyladění kanálů, kontrola přístupu k programům a službám a další operace, se provádějí pomocí systému vložených menu na obrazovce. Menu mohou být dvou druhů: na celé obrazovce a otevírací okna. Menu na celé obrazovce Skladba menu na celé obrazovce: Záhlaví menu Body menu Pro volbu jednotlvých bodů menu použjte tlačítka, volbu potvrdíte, zrušt volbu/přejít na vyšší úroveň můžete. Body menu mohou být: 1. Tlačítka přechodu na následující úroveň menu. 2. Pole pro zadání. K zadávání použjte tlačítka ~, k potvrzení zadání stskněte tlačítko nebo jedno z tlačítek /, zrušte tlačítkem. 3. Otevírající se seznamy. Seznam otevřete stsknutím, po seznamu se pohybujte tlačítky, volbu potvrďte stsknutím, zrušte tlačítkem, jednotlvé položky seznamu můžete vybírat tlačítky /. Poznámka: otevírající se seznam může být zároveň polem pro zadávání. Pole kontextové pomoc. Obsahuje nformace o možných úkonech (volba ze seznamu, zadávání hodnot ad.) pro každý bod menu. Panel funkčních tlačítek. Obsahuje čtyř barevná tlačítka ve stejném pořadí jako na dálkovém ovladač. Jestlže je tlačítko aktvní, bude výrazně podsvíceno a má označení (změnt, přejmenovat ad.), jestlže tlačítko není aktvní, je tmavé a bez označení. / EXIT EXIT EXIT / / Pro přístup k většně funkcí přjímače je třeba znát PIN kód*. Otevírající se menu Otevírající se menu představují specální okna: volby kanálu, zvukového záznamu ad. Práce s každým druhem otevírajícího se menu je popsána v příslušné část. Hlavní menu obsahuje tyto body: Nastavení umožňuje přístup k vyhledávání kanálů, nformacím o jž nastavených kanálech, systémovým nastavením ad. Televzní průvodce poskytuje nformace o programech každého kanálu podle data a času. Rodčovský kód nstalace rodčovského kódu, věkového omezení. Časovač menu nastavení parametrů času a nastavení časovače. Hry přístup ke hrám Tetrs a Žvot. Statut poskytuje nformace o modelu přjímače, verz technckého vybavení, programového vybavení a verz databáze * Vz část Rodčovský kód 13

12 Pops hlavního menu/menu nastavení Klávesnce Klávesnce se používá pro zadání různých textových nformací (názvy kanálů, skupn, družc, sítí). Písmena/symboly se zapsují pomocí přesunování kurzoru tlačítky / na potřebné písmeno/symbol a stsknutím tlačítka. Stsknutím zeleného tlačítka provedete uložení, mazání jednoho symbolu se provádí stsknutím červeného tlačítka, rozmístění změníte stsknutím modrého tlačítka (v pravém horním rohu se přtom zobrazí jazyk zvoleného rozmístění), odejít bez uložení je možné stsknutím šedého tlačítka. Nastaveným prvním jazykem rozmístění je aktuální jazyk grafckého rozhraní užvatele. /? UHF EXIT Menu nastavení Nastavení Menu Nastavení obsahuje body: Automatcké vyhledávání Ruční vyhledávání Systémová nastavení Organzace kanálů Organzace sítí Přenos dat Podmíněný přístup Tovární nastavení Systémová nastavení Menu Systémová nastavení zahrnuje následující body: Nastavení antény Nastavení družc Nastavení jazyka Nastavení AV Výstupu Ostatní nastavení 14

13 Menu nastavení Nastavení antény Menu Nastavení antény umožňuje porovnat s číslem antény parametry: Typ LNB (konvertoru) DSEqC vstup Tón 22 khz Napájení LNB (konvertoru) Motorcký systém Červeným tlačítkem na dálkovém ovladač je možné úplně vymazat údaje o anténě spolu s kanály, které k ní náleží. Přdání nové antény se provede v seznamu antén zvolením Nová a stsknutím žlutého tlačítka, poté se zadají parametry nové antény. Fyzcky je k příjímač možné přpojt až 4 antény, použje-l se přepínač DSEqC 1.0 a až 8 antén, použje-l se přepínač 22 khz. Typ LNB (konvertoru) Zvolte typ LNB (jednoduchý, dvojtý, unverzální 1, unverzální 2). V případě jednoduchého LNB je třeba hodnotu dolního pásma kmtočtů osclátoru zvolt z následujících: 5150, 9750, 10600, Př absenc příslušné frekvence, zaznamenejte frekvenc ručně pomocí číselných tlačítek. V případě dvojtého LNB je třeba hodnotu dolního a horního pásma kmtočtů osclátoru zvolt z následujících: 5150, 9750, 10600, Př absenc příslušné frekvence, zaznamenejte frekvenc ručně pomocí číselných tlačítek. Jestlže jste zvoll typ LNB unverzální 1, dochází k přepínání mez frekvencem osclátoru 9750 a MHz automatcky. Nastavení tónového sgnálu 22 khz není nutné (je deaktvováno). Jestlže jste zvoll typ LNB unverzální 2, dochází k přepínání mez frekvencem osclátoru 9750 a MHz automatcky. Nastavení tónového sgnálu 22 khz není nutné (je deaktvováno). Tón 22 khz Používá se pro komutac dvou nebo více antén nebo konvertorů. DSEqC vstup Používáte-l několk konvertorů nebo antén, přpojených k přjímač pomocí přepínače DSEqC, je třeba v daném bodě zvolt příslušný parametr DSEqC A-D (1-4) nebo TonBurst A-B. Pro správné ovládání vícefunkčních přepínačů v systému, podporujícím protokol DSEqC 2.0 a analogového ovládání (0/22 khz, 13/18 V, mpluzní tón), je nezbytné následující: Př ovládání DSEqC musí být potřebná kombnace přepínačů DSEqC zadána takto: DSEqC A, DSEqC B atd., př analogovém ovládání musí být následující: TonBurst A, TonBurst B. Př přechodu způsobu ovládání z ovládání DSEqC na analogové je třeba provést úkony, doporučované pro konkrétní přepínač. Poznámka: přepínače DSEqC 2.0 podporují ovládání podle protokolu DSEqC 1.0. Napájení LNB (konvertoru) Zapojení/odpojení napájení LNB (konvertoru) 15

14 Menu nastavení Motorcký systém Používáte-l motorcký systém pro řízení pohonu antény s protokolem DSEqC 1.2, nastavte v tomto bodě menu hodnotu Zapojeno. Ovládání se provádí na základě povelů DSEqC v souladu se specfkacem Eutelsat. Nastavení pozconéru Pro nastavení pozconéru na družc je třeba: Zvolt družc, ze které chcete vyhledávání kanálů provádět. Zvolt transpondér. Přjímač bude vyhledávat družc a využívat přtom údaje zvoleného transpondéru. Poté stskněte tlačítko Vyhledat sgnál (modré tlačítko ) a zvolte směr pohybu antény tlačítky / (západ nebo východ). Anténa se začne automatcky pohybovat směrem na západ, dokud nenalezne sgnál zvoleného transpondéru. Když bude sgnál nalezen, bude třeba provést ruční doladění, abyste dosáhl maxmální síly sgnálu. Přemístěte kurzor na trojúhelníková tlačítka a tsknutím a přdržováním získáte maxmální hodnoty ve stupnc síla/kvalta sgnálu. Abyste vyhledanou pozc uložl, stskněte zelené tlačítko. Byl-l pozce družce jž dříve v přjímač uložena, zvolte pro nastavení pozconéru číslo pozce. Byla-l pozce uložena v pozconéru, stskněte žluté tlačítko a zadejte číslo pozce. Pro potvrzení volby stskněte tlačítko. UHF Po volbě bodu Vyhledat sgnál se otevře okno automatckého vyhledávání. Dodatečná nastavení pozconéru Nastavt východní (západní ) hranc pohybu antény je třeba nastavením antény do krajní polohy východní (západní) pozce a potom v menu Dodatečná nastavení pozconéru zvolt Hrance: Východ (Západ) a stsknout zelené tlačítko. Hrance odpojíte stsknutím červeného tlačítka. Přemístt anténu do původního postavení můžete volbou Přejít na pozc 0 a potvrzením zeleným tlačítkem. Účel příkazu Přepočítat je ndvduální pro každý pozconér zvlášť (zelené tlačítko ). *? Poznámka: v přjímač je nanstalována možná kombnace přepínače DSEqC a motorcké antény, ovládané podle protokolu DSEqC 1.2??? 16 *Daná funkce nefunguje ve všech verzích.

15 Menu nastavení Nastavení družc Menu Nastavení družc umožňuje zvolt požadovanou družc ze seznamu, přdat novou, vymazat, změnt jak název družce, tak nformace o její orbtální pozc. Dále je možné v tomto menu změnt parametry transpondérů nebo přdat nové transpondéry. Název družce Názvy družc jsou řazeny v abecedním pořadí. Nejdříve jsou uvedeny názvy latnkou, potom jným jazyky. Není-l požadovaná družce v seznamu, zvolte bod Nová (poslední řádek v seznamu družc) a stskněte žluté tlačítko. V seznamu družc se doplní Nová družce. Změnt název můžete stsknutím modrého tlačítka. Pomocí klávesnce* zadejte potřebný název. Takto je možné změnt název lbovolné družce. Orbtální pozce Požadovanou orbtální pozc zadáte, najedete-l s na bod Orbtální pozce. Zadejte pomocí tlačítek ~ požadovanou pozc družce ve formátu xxx. x (čtyř znaky). Po vepsání čtvrtého znaku se otevře seznam ze dvou varant volby směru: W nebo E, poté potvrďte volbu. Orbtální pozce musí být v rozmezí Transpondér Tento bod obsahuje seznam transpondérů zvolené družce. Každému transpondéru odpovídají parametry: frekvence, polarzace, rychlost toku, FEC. Pozor: Abyste mohl upravovat seznam transportérů nebo jejch parametry, je třeba aktvovat režm Expert v menu Nastavení Systémová nastavení Ostatní nastavení Režm nastavení Expert. Frekvence Zadejte frekvenc transpondéru. Frekvence musí být v rozmezí MHz. UHF Polarzace Zvolte typ polarzace: vertkální, horzontální, levá, pravá. Rychlost toku Zvolte potřebnou rychlost toku. Pomocí tlačítek ~ můžete zadat jakoukolv hodnotu rychlost. FEC Zvolte parametr opravování chyb: 1\2, 2\3, 3\4, 5\6, 7\8. * Vz část Klávesnce 17

16 Menu nastavení Nastavení jazyka Toto menu umožňuje nastavt potřebný jazyk menu zobrazovaného na obrazovce přjímače, upřednostňovaný jazyk zvukového doprovodu. Jazyk menu Volba jazyka menu a nformačních sdělení na obrazovce. Pomocí tohoto bodu můžete zvolt jazyk menu přjímače. Jazyk audo* Volba jazyka zvukového doprovodu, který se bude nastavovat př přepnutí z kanálu na kanál za podmínky, že daný jazyk je v toku přítomen. Jazyk ttulků Zvolt jazyk ttulků je možné v menu vyvolání ttulků. Vyvolání ttulků v režmu sledování programů se provádí stsknutím žlutého tlačítka. Zvolte Ttulky a stskněte tlačítko. V zobrazeném seznamu zvolte jazyk ttulků a stskněte tlačítko. Nyní bude zobrazení doprovázeno ttulky. 18 Nastavení AV výstupu Menu Nastavení AV výstupu umožňuje nastavt: Vdeo výstup Audo výstup Formát obrazu Kanál DMV Standard TV SPDIF dgtální audo výstup Vdeo výstup Nastavení režmu výstupu vdeo sgnálu s TV SCART (RGB nebo CVBS). Audo výstup Nastavení režmu výstupu audo sgnálu s TV SCART, SPDIF a konektorů RCA (stereo, mono, levý, pravý). Formát obrazu Nastavení formátu obrazu TV (4:3 nebo 16:9). Formát zobrazení* Zvolte formát, ve kterém se vdeo sgnál bude zobrazovat na obrazovce. Je-l poměr stran vašeho televzoru 4:3 a zdroje vdeo sgnálu 16:9, bude v závslost na vaší volbě zobrazení na přjímač vypadat buď jako šroký pás, anebo se bude nacházet uprostřed. Je-l poměr stran vašeho televzoru 16:9 a zdroje vdeo sgnálu 4:3, bude v závslost na vaší volbě zobrazení na přjímač vypadat buď jako malé okno anebo bude po celé ploše obrazovky. Kanál DMV Volba kanálu DMV (21-69). Standard TV Nastavení standardu TV, který podporuje váš televzor (PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM). SPDIF Zapojení/odpojení dgtálního audo výstupu - SPDIF. *Daná funkce nefunguje ve všech verzích. *Daná funkce nefunguje u všech verzí.

17 Menu nastavení Ostatní nastavení Menu Ostatní nastavení obsahuje body: Průhledné menu Doba zobrazení Režm zapojení Režm nastavení Průhledné menu Nastavení stupně průhlednost zobrazení nformačního panelu, okna seznamu kanálů, ndkátoru času ad. Hodnota se mění v rozmezí 0-70% o 10%. Barevné schéma Volba jednoho ze čtyř druhů barevného ztvárnění menu. Doba zobrazení Nastavení doby zobrazení stručného nformačního panelu. Dobu je možné měnt v rozmezí od 0 do 30 sekund. Režm zapojení Pohotovostní režm po zapojení přjímače do sítě zůstane přjímač v pohotovostním režmu, jeho zapojení může být provedeno přechodem do pracovního režmu, a to stsknutím tlačítka. Pracovní režm přjímač se okamžtě zapojí v pracovním režmu. Režm nastavení Nováček tento režm znemožňuje provádět změny v databáz družc a transpondérů, zapsané v pamět, úpravu PID. Expert tento režm umožňuje provádět změny v databáz družc a transpondérů, zapsané v pamět, úpravu PID. Úprava PID V přjímač je přednastavena funkce automatckého obnovení PID kanálů z družce. Chcete-l zadat nestandardní hodnoty PID nebo odpojt automatcké obnovování na jakémkolv kanálu, je třeba: Zapnout režm nastavení Expert. Zapnout prohlížení kanálu, jehož PID chcete změnt (zvolt zvukový záznam, estuje-l několk audo PID). Vyvolat rozšířený nformační panel dvojtým stsknutím červeného tlačítka. Stsknout. Upravt PID. Uložení se provádí stsknutím tlačítka. Nyní se budou PID zobrazovat červeně a nebudou se automatcky obnovovat z družce. Automatcké obnovování PID provedete v režmu úpravy PID a stsknutím zeleného tlačítka tlačítkem.? a potvrzením volby 19

18 Vyhledávání kanálů Režmy vyhledávání kanálů jsou dva: automatcký a ruční. Automatcké vyhledávání Automatcké vyhledávání kanálů se provádí následujícím způsobem: Zvolte anténu nebo vytvořte novou. Přechod k vytvoření nové antény nebo změna stávající se provádí stsknutím modrého tlačítka. Zvolte název družce, podle jejíchž transpondérů se bude provádět vyhledávání. V případě, že je zapotřebí upravt stávající transpondéry, je možné to provést stsknutím modrého tlačítka. Zvolte režm Vynechávat kódované (ano, ne). Zvolte režm vyhledávání (rychlé, úplné nebo síťové). UHF UHF Rychlé vyhledávání přjímač provádí vyhledávání pouze podle transpondérů, uvedených v databáz. Síťové vyhledávání přjímač provádí vyhledávávní podle transpondérů, zapsaných do pamět přjímače, a doplňuje transpondéry, o nchž získává nformace z toku. Úplné vyhledávání vyhledávání kanálů probíhá podle exstujících frekvencí transpondérů, zapsaných v pamět přjímače a frekvencí transpondérů, o nchž je nformace zapsaná v toku. Hodnoty polarzace a FEC se přtom přebírají ze všech možných varant. Hodnoty a rychlost toku jsou přebírány ze specálního souboru rychlostí, uloženého v pamět přjímače. Soubor rychlostí je možné upravt/doplnt ručně. Doplnění nové rychlost proveďte volbou Nová a stskněte žluté tlačítko a zadejte hodnotu. Úpravu jž zadané hodnoty proveďte zadáním nové hodnoty namísto staré. Vymazat rychlost ze seznamu je možné červeným tlačítkem. Zvolte bod Zahájt vyhledávání. Během vyhledávání se na obrazovce zobrazují: stupnce průběhu a dva seznamy nalezených kanálů (TV a rádo), nové černě a šedou barvou ty, které jž v databáz byly. Jestlže kanál jž v celkovém seznamu exstuje, nebude se znovu doplňovat. Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví dotaz na uložení nalezených kanálů s uvedením jejch počtu. Stsknutím tlačítka během vyhledávání se vyhledávání kanálů zastaví a je možné uložt ty kanály, které přjímač sthl nalézt. EXIT 20

19 Vyhledávání kanálů Ruční vyhledávání Ruční vyhledávání kanálů se provádí následujícím způsobem: Zvolte číslo antény nebo vytvořte novou. Zadejte frekvenc transpondéru. Zvolte polarzac transpondéru (vertkální, horzontální, levá, pravá, auto). Zadejte rychlost toku. Zvolte hodnotu parametru opravy chyb FEC (1\2, 2\3, 3\4, 5\6, 6\7, 7\8, auto) Je-l transpondér k dspozc a údaje jsou zadány správně, pás v dolní část obrazovky zobrazí kvaltu a sílu sgnálu. Zvolte v menu Zahájt vyhledávání. Během vyhledávání se na obrazovce zobrazují: stupnce průběhu a dva seznamy nalezených kanálů (TV a rádo), nové černě a šedou barvou ty, které jž v databáz byly. Jestlže kanál jž v celkovém seznamu exstuje, nebude se znovu doplňovat. Po ukončení vyhledávání se na obrazovce objeví dotaz na uložení nalezených kanálů s uvedením jejch počtu. Stsknutím tlačítka během vyhledávání se vyhledávání kanálů zastaví a je možné uložt ty kanály, které přjímač sthl nalézt. V případě potřeby nastavte parametry vyhledávání: vynechávání kódovaných; síťové vyhledávání; audo, vdeo a synchro PID v menu Dodatečné. Dodatečné EXIT Síťové vyhledávání Př síťovém vyhledávání provádí přjímač vyhledávání podle transpondérů, zapsaných v pamět přjímače, a doplní transpondéry, o nchž získá nformace z toku. Pozor: Tato funkce funguje, jestlže na daném transpondéru v dgtálním toku jsou k dspozc nformace o frekvenc jného transpondéru. Vyhledávání bude pokračovat na jném transpondéru než na tom, jehož údaje byly zadány užvatelem. Vynechávání kódovaných Automatcké vynechávání kódovaných kanálů př vyhledávání. Zvolte Ano, jestlže chcete, aby přjímač zaznamenal do databáze pouze kanály s veřejným přístupem. Vdeo PID / Audo PID / Synchro PID Hodnoty Identfkátoru balíčků PID (Audo/Vdeo/Synchro) mohou být zadány ručně. Tento režm se používá př vyhledávání kanálů z transpondérů, které mají nestandardní parametry. 21

20 Organzace kanálů Organzace kanálů Menu Organzace kanálů umožňuje vytvořt seznamy oblíbených, přdávat kanály do seznamů podle určtých parametrů (fltrovat), volt, vymazávat, přejmenovávat, blokovat, přesunovat a třídt kanály podle abecedy. Přednastaveno je šest seznamů: Celá TV, Celé rádo, Hudba, Zprávy, Sport, Flmy. Seznamy Celá TV a Celé Rádo jsou závazné a obsahují všechny TV a rádo kanály exstující v databáz, vymazáním těchto seznamů budou z databáze vymazány všechny kanály, samotné seznamy zůstanou. Přejmenování těchto seznamů není možné. S ostatním seznamy je možné provádět výše uvedené operace, včetně jejch mazání (červené tlačítko ). Programy se do seznamu oblíbených doplňují označením daného programu a potvrzením tlačítkem. Ze zobrazeného seznamu všech programů přeneste požadované kanály do seznamu oblíbených pomocí tlačítka. Přenést všechny kanály můžete modrým tlačítkem. Ke zjednodušení výběru programů slouží třídění programů podle abecedy (žluté tlačítko ) nebo fltr (červené tlačítko ). Pomocí fltru lze vybrat programy podle určtých parametrů: družce, frekvence, síť, typ (TV, rádo), druh kódování (FTA, Scrambled, Vaccess, Vdeoguard ad.). Vybrat kanály podle určtých parametrů můžete pomocí červeného tlačítka, zrušt parametry fltrace můžete zeleným tlačítkem. K vytvoření nového seznamu v menu Organzace kanálů slouží žluté tlačítko *. Pomocí klávesnce zadejte název.? UHF 22 * Vz část Klávesnce

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2.

1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. 1. Bezpečnost 3 1.1 Varování 3 1.2 Bezpečnostní pokyny 5 1.3 Uzemnění a ochrana před poruchou uzemnění 5 1.4 Před spuštěním motoru 6 2. Potvrzení dodávky 7 2.1 Kód označení typu 7 2.2 Uskladnění 7 2.3

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více