Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR"

Transkript

1 Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

2 BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ NAPÁJENÍ: Stídavé naptí 95~240V AC 50/60Hz UMÍSTNÍ: Pro umístní satelitního pijímae vyhledejte vhodné místo uvnit místnosti. Neumísujte jej do blízkosti zdroj vody, pokojových kvtin a nevystavujte pímému slunenímu záení. PETŽOVÁNÍ: Nepetžujte síovou zástrku, prodlužovací kabely nebo adaptéry, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. KAPALINY: Do blízkosti satelitního pijímae neumísujte žádné kapaliny. IŠTNÍ: Ped zahájením ištní odpojte satelitní pijíma od elektrické sít. Pro ištní vnjšího obalu krytu používejte jemn navlhenou látku ve vod. V žádném pípad nepoužívejte žádná rozpouštdla a neistte vnitní ásti pístroje. VTRÁNÍ: Nezakrývejte otvory pro vtrání na satelitním pijímai. Zajistte volný prostor okolo satelitního pijímae. Nikdy nepokládejte satelitní pijíma na koberec nebo mkké tkaniny. Satelitní pijíma nepoužívejte, ani jej neuskladujte na míst, kde by byl vystaven pímému slunenímu záení. Na satelitní pijíma nepokládejte žádné další elektronické zaízení. Satelitní pijíma umístte minimáln 30 mm od zdi. PIPOJENÍ: Nepoužívejte žádná pipojení, která nejsou doporuena výrobcem. V jiném pípad mže dojít k úrazu nebo poškození satelitního pijímae. PIPOJENÍ K PARABOLICKÉ ANTÉN: Kabel na konvertoru napájení pipojte pomocí vnitního vodie na konvertor. Taktéž je doporueno odpojit satelitní pijíma od sít ped pipojováním i odpojováním kabelu konvertoru satelitní paraboly. V JINÉM PÍPAD M ŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ KONVERTORU. OPRAVY: Nesnažte se opravit zaízení svépomocí. V jiném pípad by jste pišli o záruku na zaízení. Veškeré servisní opravy penechejte kvalifikovanému pracovníkovi. BLESKY: V pípad, že používáte satelitní pijíma v oblasti s astými boukami, doporuujeme Vám využití ochrany proti peptí v elektrické síti. Bhem bouky by jste mli dodržovat pokyny uvedené v uživatelských pírukách k ostatním zaízením, jako je televizor, HI-FI souprava a další. UZEMNNÍ: Konvertor musí být uzemnn k systémovému uzemnní parabolické antény. Uzemnní musí odpovídat místním smrnicím. 2

3 1. PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE Nepipojujte satelitní pijíma k elektrické síti, dokud nemáte pipojena všechna ostatní zaízení. 1) UMÍSTNÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE Satelitní pijíma by jste mli mít nainstalován na míst s dostatenou ventilací. Neumisujte jej do uzavených skínk, které neumožují dostatenou ventilaci, mohlo by dojít k pehátí zaízení. Pi hledání vhodného umístní se vyhnte místm s pímým slunením záením, zvýšenou vlhkostí, dosahu malých dtí a domácích zvíat. Pi manipulaci nepoužívejte nadmrné síly. Na satelitní pijímae nepokládejte další elektronická zaízení. V míst instalace musí být dostupný kabel od parabolické antény. 2) PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE K PARABOLICKÉ ANTÉN Po nainstalování parabolické antény pipojte koaxiální kabel od konvertoru parabolické antény do konektoru "LNB IN" na zadním panelu satelitního pijímae. Veškeré konektory musí být dotaženy pouze rukou. Nepoužívejte žádné montážní klíe. Použité kabely musejí mít impedanci 75 Ω a zakoneny na obou koncích konektory typu "F". 3) PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE K TELEVIZORU Pro pipojení satelitního pijímae k televizoru mžete použít dva zpsoby pomocí koaxiálního kabelu a pomocí kabelu SCART. Koaxiální kabel pipojte ke konektoru "TV OUT" na zadním panelu satelitního pijímae a druhý konec pipojte k anténnímu konektoru televizoru. V pípad, že chcete mít satelitní pijíma pipojen k televizoru pomocí kabelu SCART, pipojte jeden konec ke konektoru SCART "TV" na zadním panelu satelitního pijímae a druhý konec pipojte k televizoru. 4) PIPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU Pro pipojení videorekordéru použijte konektor SCART "VCR" na zadním panelu pijímae, který propojte se vstupním konektorem SCART na Vašem videorekordéru. 3

4 OBSAH 1. Než zanete 1.1 Vlastnosti 1.2 Píslušenství 2. Ovládání a funkce 2.1 Pední panel 2.2 Zadní panel 2.3 Dálkový ovlada 3. Propojení 3.1 Pipojení k TV a VCR 3.2 Pipojení k parabole 4. Pehled menu 4.1 Menu instrukce 4.2 Menu pomoc 4.3 Menu struktura 5. Práce s menu 5.1 Prvotní instalace 5.2 Instalace Parabola Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Editace Transpondér 5.3 Možnosti TV Výstup nastavení Jazyk Nastavení asu Rodiovská kontrola OSD Zobrazení 5.4 Program Tídní Rezervace Vymazání 5.5 Rozšíené funkce Tovární nastavení OTA 5.6 Stav Informace as 6. Prohledávání základních informací 6.1 Základní informace 6.2 TV a Rádio zmn 6.3 TV nebo Rádio seznamy program Režim sledování 4

5 6.3.2 Režim vymazávání Režim pohybu Režim pejmenování Režim uzamknutí Režim skupiny 6.4 Možnosti Audio jazyk Jazyk teletextu Jazyk titulk 6.5 A/V Audio režim Video režim 6.6 Fav oblíbené Satelit Oblíbené programy 6.7 A Z 6.8 EPG EPG informace 7.Další informace 7.1 ešení problém 7.2 Technické specifikace 7.3 Vysvtlení pojm 5

6 1. NEŽ ZANETE 1.1 Vlastnosti o Brilantní obrazová grafika o MPEG-2 a Pln DVB kompatibilní o MPEG-2 Video ML ), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2 o RF- Modulátor UHF 21~69 s PAL o LNB Kontrola o SCPC/MCPC Pijíma z C / Ku Skupiny Satelit o Digitální Tuner s Loop-through o Penosová rychlost 1~45Mbps a Frekvence Výstupu 950 ~ 2150 MHz o Podpora DiSEqC 1.2 o S/PDIF AC3 Audio o OSD Menu s Plnými funkcemi o 256 barev o Multijazykové menu o 4- adový 7-segmentový LED Displej o Variabilní pomr obrazu (4:3, 16:9) s Pan a Letter Box o EPG pro informace o kanálech o Podpora titulk a teletextu o Jednoduchá instalace o Kapacita pro Uložení Multi Kanál (FTA 2500 kanál, 500 Transpondér) (CI 4000 Kanál, 1000 Transpondér) o Funkce Oblíbený kanál a Rodiovský kanál o RS232C Port Aktualizování Softwérového Systému 6

7 Dležité upozornní! Vážený zákazníku Pijíma Homecast S 3000CR, který jste si zakoupil, je vybaven novou verzí softwaru CryptoWorks. Po zapnutí pijímae a vložení dekódovací karty do pijímae se objeví na obrazovce hlášení: Vypnutí hodnocení vkové zralosti není povoleno, mli byste to zmnit. (Maturity Rating disabled is not allowed, you should change it.) Následn se Vám automaticky zobrazí nabídka, v níž budete vyzváni k nastavení funkce hodnocení vkové zralosti uživatele. Tato funkce umožuje omezit možnost sledování vysílaných program pro zvolenou vkovou hranici. Nastavte svoji úrove vkové zralosti (Set your maturity level) 1. Nedefinováno 0 (Undefined) 2. Rodiovské vedení (Parental Guiding) Po zvolení požadované úrovn vkového omezení sledovaných program budete vyzváni k zadání tymístného PIN kódu. Pro uložení zadejte Váš PIN kód (Please enter your pincode to save) Zadejte správný PIN kód, který se liší podle dodavatele dekódovací karty a potvrte OK. PIN kódy: UPC Direct digitallink CzechLink POZOR: Pi zadání tech neplatných PIN kód se dekódovací karta zablokuje!!! Pro informace o PIN kódu a pro odblokování karty kontaktujte, prosím, provozovatele Vaší dekódovací karty. 7

8 1.2 Píslušenství Audio/Video kabel Operaní instrukce Dálkové ovládání 2 AAA Baterie 8

9 2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE 2.1 Pední panel 1. Tlaítko zapnutí a vypnutí Zapíná a vypíná pijíma. 2. Kurzorová tlaítka / Mní programy v režimu vyhledávání a umožují pohyb kurzorem v režimu menu. 3. Displej (4 digit 7 segment) 4 digit zobrazují programové informace. V pohotovostním režimu STANDBY 7 segment zobrazí místní as. ervené tlaítko LED v pohotovostním režimu je indikátorem. 9

10 2.2 Zadní panel 1. Dish In 13/18 (14/19) V 500mA Max Pipojení satelitní paraboly. 2. Loop out - Výstup propojovací smyky Výstup Dish in signálu. 3. Aerial IN Pipojení TV antény do Aerial IN. 4. TV výstup Pipojení bžné TV. 5. RS 232 C K pipojení jiného pijímae nebo PC. 6. Audio, Video Pipojte Audio, Video TV do Audio, Video. Pipojte ervený a bílý konektor na Audio L/R a žlutý do Video otvoru. 7. S/PDIF Propojuje S/PDIF do Dolby Digital Dekodéru pro AC3 Audio. 8. Elektrické vedení V AC (Auto Nastavitelné), 50 60Hz. Zkontrolujte specifikaci nastavení. 9. Hlavní kabel Pipojte do zásuvky. 10

11 2.3 Dálkový ovlada Všechny vlastnosti pijímae mohou být ovládané pomocí dálkového ovládání. 1. Hlavní vypína Zapíná a vypíná pijíma 2. TV/Rádio Pepíná mezi TV a Rádio 3. TV/SAT Tlaítko je používané pro pepínání mezi TV a satelitní režimem. 4. OPT Oznate možnost jako Audio jazyk, Jazyk Teletextu a Jazyk Titulk. 5. A/V+ Oznauje Video režim (4:3, 4:3 Letter box schránku, 16:9) a Audio režim (Vlevo, Vpravo, Stereo, Joint Spojené). 6. Fav oblíbené Oznaí skupinu satelit nebo oblíbených. 7. A Z Tídí programy automaticky v abecedním poadí. 8. Menu Zobrazuje hlavní menu pijímae a vychází z vnitního stupn pro prohledávání režimu (Exit all ) 9. EPG Zobrazí TV/Rádio programového prvodce. 10. Info Zobrazí informaní okno a EPG. 11. Kurzorové tlaítka Umožují pohyb smrem nahoru/dolu v režimu menu. 11

12 12. Kurzorové tlaítka / Umožují pohyb vlevo/vpravo nebo mní nastavení v režimu menu. 13. OK Potvrzuje výbr nebo vybírá zvýraznné položky menu, pi sledování TV nebo poslechu Rádia, stisknte OK tlaítko a seznam program se zobrazí. 14. Ukonení nebo návrat zpt (Exit/Recall) Umožují návrat o krok zpt, ukonení menu pijímae nebo návrat na pedcházející program. 15. V+/- Snižuje nebo zvyšuje stupe hlasitosti. 16. P+/P- Mní programy smrem nahoru/dolu Oznauje další stránky menu, které mají pod stránky. 17. Numerická klávesnice (0-9) Oznauje programy nebo je možné použít klávesnici abecedního vyhledávání v roztídných seznamech program. 18. Pauza Doasn pozastavuje obraz. 19. Mute Vypíná a zapíná zvuk. 12

13 3. PROPOJENÍ 3.1 Pipojení k TV a VCR Pijíma k TV s RF 1. Pipojte anténu do Aerial IN. 2. Pipojte RF vstup z TV do RF výstupu. 3. Pipojte Video a Audio TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor na audio R a Audio L, žlutý do Video. 4. Pesute se na sekci 3.2, Pipojení k parabole, po pipojení paraboly. Pijíma k TV a VCR s RF 1. Pipojte TV anténu na Aerial IN. 2. Pipojte RF vstup z VCR na RF výstup s RF kabelem 3. Pipojte RF výstup z VCR na RF vstup TV. 4. Pipojte Video a Audio TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor na Audio R a Audio L, žlutý do Video. 5. Pesute se na sekci 3.2, Pipojení k Parabole, po pipojení paraboly. 13

14 Pijíma k TV a VCR se SCART Kabelem 1. Pipojte anténu do AERIAL IN. 2. Pipojte RF vstup z VCR do RF výstupu s RF Kabelem 3. Pipojte výstup z VCR do RF vstupu TV. 4. Pipojte Video a Audio z TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor do Audio R a Audio L, žlutý do Video. 5. Pipojte TV SCART s TV do TV se shodným SCART Kabelem. 6. Pipojte VCR SCART s VCR k VCR vhodným SCART Kabelem 7. Pesute se na ást 3.2, Pipojení k parabole, po pipojení paraboly. 14

15 3.2 Pipojení k parabole Parabola Pipojte satelitní anténní kabel do DISH IN (vstupu paraboly). 2 Propojení parabol pomocí DiSEqC pepína e Pipojte výstup DiSEqC 1.0 do DISH IN (vstupu paraboly) pijímae. 15

16 Pohybujte parabolou pomocí DiSEqC 1.2: Pipojte výstup DiSEqC 1.2 do DISH IN (vstupu paraboly) pijímae. 16

17 4. PEHLED MENU 4.1 Menu instrukce Stisknte Menu tlaítko pro zobrazení menu. Je možné oznait sub menu (podmenu) pomocí kurzorových tlaítek / a /. Oznaené sub menu (podmenu) se zvýrazní. Po oznaení Vámi zvoleného programu stisknte OK tlaítko. V pípad, že se chcete vrátit k pedcházejícímu menu, stisknte OK tlaítko. Pokud se chcete vrátit na aktuáln probíhající program, stisknte OK tlaítko. 4.2 Menu pomoc V menu se zobrazí krátká informace na konci obrazu. 17

18 4.3 Menu struktura Instalace o Parabola: Oznate parabolu a LNB Nastavení pro vyhledávání programu. o Automatické vyhledávání: vyhledává program z oznaeného satelitu automaticky bez udání speciálních parametr. o Manuální vyhledávání: vyhledává program manuáln s udáním uživatelských parametr. o Editace transpondéru: vymazává, edituje a pidává satelitní a transpondérové parametry. Možnost o TV Výstup: oznauje Video a Audio výstup. o Jazyk: oznauje jazyk, audio jazyk a jazyk titulk. o Nastavení asu: nastavuje aktuální as. o Rodiovská kontrola: mní heslo a oznauje klasifikaní cenzru. o OSD Zobrazení: nastavuje OSD Zobrazení asu a pehlednost. Program o Tídní: vyberte typ tídní program, jako napíklad podle Transpondéru, Sít, CAS. o Zastavení: zastavuje programy ve Vámi zvoleném ase. o Vymazávání: vymazává programy, satelity, název CAS atd. Rozšíené o Obnovení výrobního nastavení: nastavení pijímae do pvodního stavu o OTA: aktualizuje pijíma nejaktuálnjší softwérovou verzí o Pemístní programu: pemístí programy z pijímae do pijímae nebo PC. o S/W Pemístní: pemístí softwér z pijímae do pijímae nebo PC. Stav o Informace: zkontroluje verzi satelitního pijímae. 18

19 5. PRÁCE S MENU 5.1 Prvotní instalace Je možné instalovat pijíma pomocí"prvotní instalace"pro ulehení postupu. Prvotní instalace Vám umožuje nastavit Váš pijíma pomocí jednoduché procedury. a) Vyberte zvolený jazyk pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pemístní se na další krok. a) Oznate zvolený program pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení. V kroku 2, pi výbru Astra 1, Hotbird nebo Astra 1 + Hotbird, je možné realizovat pvodní programy. Pokud si zvolíte Vyhledat Další, je možné vybrat další satelit a pejít na další krok. a) Oznate zvolený satelit pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pesute se na další krok. 19

20 a) Oznate LNB Typ pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pesute se na další krok. a) V pípad, že používáte DiSEqC 1.0 pepína, vyberte DiSEqC možnost pomocí kurzorových tlaítek. b) Stisknte OK pro potvrzení a prosute se na další krok. a) Po uskutenní všech nastavení, stisknte OK tlaítko pro zahájení vyhledávání. Pro detailnjší popisy o každé procedue, Vás odkazujeme na následující ást Instalace 5.2. Tlaítko pro pedcházející krok: v pípad, že chcete pejít na pedcházející krok, stisknte Opt tlaítko a následn mžete znovu nastavit možnosti. Tlaítko zrušení (cancel) a vystoupení (exit): v pípad, že chcete vynechat Prvotní instalaci" stisknte tlaítko Exit. 20

21 5.2 Instalace Parabola a) Stisknte menu tlaítko pro zobrazení hlavního menu. b) Stisknte OK tlaítko v sub menu. Zobrazí se heslo informaního okna. Všechny sub menu (podskupiny) jako Parabola, Automatické vyhledávání, Manuální vyhledávání, Editace transpondéru v instalaci jsou uzamknuté heslem. Pvodní výrobní heslo je a) Použijte kurzorová tlaítka / pro pohyb v tomto režimu. V každé položce jako Parabola, Satelit, Transpondér atd., pro kontrolu a získání detailního sledování, použijte kurzorové tlaítka /. a) Stisknte kurzorové tlaítka /, pravá ást obrazovky zobrazí 32 nastavitelných satelitních seznam. b) Oznate zvolený satelit a stisknte OK tlaítko. Následn se zmní satelitní sloupec pomocí zvoleného názvu satelitu. Pokud ne, je možné vyhledat zvolený satelit, vyberte jakýkoliv satelit a stisknte OK tlaítko. 21

22 a) Stisknte smrová tlaítka / pro sledování peprogramovaných záznam satelit. Stisknte OK tlaítko pro nahrazení aktuálního satelitu zvoleným satelitem. a) Stisknte kurzorové tlaítko / a pravá ást obrazu zobrazí záznam transpondér. b) Stisknte OK tlaítko pro výbr dalšího transpondéru. V pípad, že oznaíte jeden z možných satelitních názv, seznam transpondéru je mnný automaticky vzhledem na oznaený název satelit. a) Vyberte jeden z typ LNB nastavení pomocí kurzorových tlaítek /. Je možné oznait LNB hodnotu nastavení 13/18V normáln nebo když je vzdálenost mezi anténou a pijímaem vtší jak 60m, je možné vybrat LNB hodnotu nastavení 14/19V. a) Oznate LNB typ hodnoty. V pípad, že máte jednoduchý konvertor nebo dvojitý, zadejte LNB hodnotu frekvence pímo a stisknte OK tlaítko. Až oznaíte LNB typ hodnoty jako 9750/106000, 9750/10750 pro dvojitý, 22KHz hodnota je fixní pro automatický režim, v dalším pípad mžete zvolit hodnotu závisející na 22KHz tónu pepínacího okna. 22

23 a) Vyberte typ pepínání, který je používaný. b) Pokud používáte DiSEqC 1.0 pepína, oznate DiSEqC na Typu pepínání. c) Oznate jeden z DiSEqC vstup z možností. a) Oznate Typ pepínání. b) Pokud používáte DiSEqC 1.1 pepína, oznate SMATV na Typu pepínání. c) Zadejte hodnotu pomocí numerické klávesnice ( ). a) Oznate Typ pepínání. b) V pípad, že používáte DiSEqC 1.2 motor, oznate motor v Typu pepínání. c) Zvolte pozici motor pes Možnosti. 23

24 DiSEqC 1.2 Možnosti: Pohyb Východ Západ: stisknte kurzorová tlaítka / pro pohyb motoru. Skladová pozice: stisknte OK tlaítko pro uložení aktuálního asu. Pesun k pozici: stisknte tlaítko OK pro pohyb motoru do pozice uložení. Pesun na Preference: stisknte OK tlaítko pro pohyb motoru na pozici 0. Nastavení západního limitu: stisknte OK tlaítko pro zafixování západního limitu. Nastavení východního limitu: stisknte OK tlaítko pro zafixování východního limitu. Odblokovaný limit: stisknte OK tlaítko pro zmnu limitu. a) Oznate Typ pepínání. b) Pokud používáte USALS motor, vyberte ho z typu pepínání pomocí kurzorových tlaítek/. c) Zmte pozici USALS motoru pes možnosti. Pesun k pozici: stisknte OK tlaítko pro pohyb motoru na pozici vypoítanou podle zempisné délky a zempisné šíky. 24

25 a) Pesun umožní pohyb pímo na režim automatické vyhledávání a manuální vyhledávání. b) Oznate Automatické vyhledávání nebo Manuální vyhledávání a stisknte tlaítko OK Automatické vyhledávání Je možné vyhledávat programy nabízené satelitem, pro který je anténa konfigurovaná. a) Oznate satelit pro vyhledávání pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. b) Zkontrolujte znaku oznaující, který satelit je oznaený pro vyhledávání. c) Stisknte kurzorové tlaítka /, oznate vyhledávací možnost pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. d) Pokud chcete vyhledávat satelit, prosute se na Zaátek vyhledávání a stisknte OK tlaítko. a) Oznate Free + CAS nebo CAS pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Stisknte Opt tlaítko, CAS informaní okno se zobrazí. c) Vyberte druh CAS pomocí kurzorových tlaítek /. d) Stisknte OK tlaítko. e) Pokud chcete vyhledávat satelit, pesute se na Zaátek vyhledávání a stisknte OK tlaítko. 25

26 a) Levé okno znázoruje TV programy, pravé okno ukazuje Rádio programy v prbhu procesu vyhledávání. Bílé názvy program jsou nové programy natené do pijímae. erné názvy program jsou již existující programy. a) Pokud stisknete OK tlaítko v ase vyhledávání program, zobrazí se informaní okno. b) Po ukonení vyhledávání program, se zobrazí jednoduché informaní okno. c) V pípad, že chcete uložit aktualizované programy, oznate Yes (ano) Manuální vyhledávání a) Zadejte speciální hodnoty, které chcete vyhledávat. b) Stisknte OK tlaítko pro zaátek manuálního vyhledávání. 26

27 o o o o o o o o o Parabola: cílový satelit pro manuální vyhledávání. Frekvence: frekvence transpondéru, kterou chcete vyhledat pomocí manuálního vyhledávání. Polarizace: polarizace transpondéru, kterou chcete najít. Penosová rychlost: penosová rychlost transpondéru, kterou chcete najít. Kódová rychlost: kódová rychlost transpondéru, kterou chcete najít. Režim vyhledávání: v režimu voln dostupných program, pijíma vyhledává všechny programy krom kódovaných program. Typ programu: výbr TV, Rádia a TV s Rádiem. Vyhledávání sít: když je zpístupnné, pijíma vyhledává více transpondér pomocí daného indexu sít. PID vyhledávání: vyhledávání používá Auto PID, Manuál Dec a Manuál Hex. a) Pi výbru možnosti Manuál Dec se zobrazí informaní okno menu. b) Zadejte hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID pomocí numerické klávesnice. c) Stisknte OK tlaítko na Dec nebo stisknte tlaítko OK pro zmizení informaního Okna menu. a) Pi výbru možnosti Manuál Hex, se zobrazí informaní Okno menu. b) Zadejte hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID pomocí klávesnice. c) Stisknte tlaítko na klávesnici pro uložení PID nebo stisknte tlaítko návratu pro zmizení informaního okna. 27

28 5.2.4 Editace transpondéru a) Stisknte Opt tlaítko pro výbr satelitu v levé ásti obrazu nebo transpondér v pravé ásti obrazu. b) Vyberte bu Vymazávání, Editaci nebo Pidávání z informaního okna menu. (Satelit a Transpondér není možné vymazat, jako programy z oznaeného satelitu a opustíte nabídku.) c) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložen a ukonen. 5.3 Možnosti TV Výstup nastavení a) Oznate možnosti TV výstupu pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Pokud stlaíte OK tlaítko, zmnný stav bude uložený a ukonený. TV Typ: Oznate Váš TV typ (PAL, NTSC, PAL/NTSC). SCART: Oznate Váš TV typ (RGB, S Video, CVBS) TV Obraz: Vyberte formát obrazu TV (4:3, 4:3 Letter box, 16:9) RF íslo programu: Nastavte Program pro zobrazení Audio a Video signálu na TV. Pokud zvolíte program 38 v tomto menu, program satelitu bude zobrazený v programu 38 na TV. 28

29 Režim RF Výstupu: Režim RF Výstupu PAL (PAL B/G, PAL D/K, PAL i mezi PAL standardy). AC3: Pokud je nastavený na zpístupnný režim, je možné používat Dolby Digital audio pes AC 3 dekodér Jazyk a) Vyberte jazykové možnosti pomocí kurzorových tlaítek /a /. b) Stisknte OK tlaítko pro zmnu oznaeného jazyka. o Displej: Mní jazyk používaný v OSD a Menu. o Audio 1 2: Mní jazyk, který používáte v Audio. o Titulky 1 2: Mní jazyk, který sledujete v titulkách Nastavení asu a) Nastavte aktuální as pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a opustíte nabídku. 29

30 o Režim asu (TDT, User) - TDT: Pijímá as ze satelitu. - User: Nastavte as pímo podle uživatele. o Nastavení asového posunu: Nastavte asový rozdíl mezi GMT a místním asem. o Uložení denního svtla: Bude fungovat jen v pípad režimu Zpístupnní. o Zaátek dne: Denní svtlo udává zaátek dne. o Konec dne: Denní svtlo udává konec dne Rodiovská kontrola a) V pípad, že chcete zmnit heslo, použijte kurzorové tlaítka /. Následující zpráva požádá o nové heslo. b) Zmte heslo na nové pomocí numerického tlaítka. c) Pro potvrzení, zadejte heslo ješt jednou. a) Oznate zvolený stupe klasifikace pomocí kurzorových tlaítek. /. b) Stisknte OK tlaítko pro uložení a ukonení. Režim vkového stupn Vám umožní zablokovaní programu vzhledem na vkový stupe. o Sledovat vše: Všechny programy mohou být sledované. o 7: Programy jsou blokované do vku 7. o 12: Programy jsou blokované do vku 12. o 15: Programy jsou blokované do vku 15. o 18: Programy jsou blokované do vku 18. Pro sledování program, které jsou zablokované vkovým stupnm, musíte zadat heslo. 30

31 5.3.5 OSD Zobrazení a) Oznate možnosti pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) V pípad, že stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a ukonený. o Pehled asového nastavení: Pehled se ztratí po uplynutí nastaveného asu (1 9). o Spoi obrazovky: je to funkce pro ochranu TV v pípad Rádio stavu nebo Menu. (Zablokovaný, 5, 10, 20, 30, 60, 120 Minut). o Režim zobrazení OSD: Oznaí transparentní typ (nízký, stední, vysoký). o Režim zobrazení Teletextu: Oznaí Teletextu transparentní typ. 5.4 Program Tídní a) Oznate typ tídní pomocí kurzorových tlaítek /. b) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a ukonený. 31

32 o o Transpondér: Programy Jsou tídné v poadí transpondéru. Sí: Programy jsou tídné podle poadí transpondér. S: Programy jsou tídné do kódovaných program a voln dostupných program Rezervace Je možné si rezervovat program ve Vámi zvoleném ase. V tomto režimu mžete rezervovat až 8 program. a) Stisknte Opt tlaítko pro editaci rezervovaného programu. Následn použijte kurzorové tlaítka / a / pro detailní nastavení Vaší rezervace. a) Pro pidání dalších, stisknte A/V+ tlaítko FAV pro smazání rezervace. b) Po uskutenní všech nastavení, stisknte OK tlaítko pro uložení. Je to duplikované s asovou zónou, která už byla registrovaná v seznamu rezervací. Pokud není možná registrace, zobrazí se výstražná zpráva. V tomto pípad musíte registrovat rezervaci pro další asovou zónu. 32

33 : Pouze jedna asová akce ( Po ukonení akce, bod bude vymazaný v seznamu.) : Realizace akce ve dnech v týdnu. : Realizace akce pes víkend. : Realizace akce týdn. : Realizace akce každý den. : TV program : Rádio program Vymazávání Je možné vymazávat programy. Je možné oznait režim jako Kanál, Satelit a CAS, ale též i Možnost jako TV, Rádio atd. a) Oznate Režim a Možnost, kterou chcete vymazávat programy pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Stisknte OK tlaítko pro vymazávání a ukonení Rozšíené Znovu nastavení Výrobního nastavení a) Pokud chcete zmnit nastavení do pvodních výrobních hodnot, stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí potvrzující okno. b) Pokud zvolíte Yes (ano), systém bude znovu nastavený jako nový pijíma. 33

34 5.5.2 OTA Je možné aktualizovat nejnovjší softwér. Pijíma kontroluje zda-li je nový S/W uvolnný, když prohledává programy nebo oznauje dané OTA menu. V pípad, že nová verze je vyhledaná, pijíma ji optovn automaticky nate a natený obraz bude zobrazený. VŠIMNTE SI V pípad, že se v prbhu naítání zobrazí následující odkaz, kontaktujte poskytovatele pijímae. V pípad, že žádný S/W nebude vyhledaný, zobrazí se následující zpráva. 34

35 5.6 Stav Informace a) Je možné sledovat informace systému jako Model ID, Verzi hardwéru, Verzi softwéru a Verzi loaderu AS a) Je možné sledovat programy jen voln dostupné, ale také i kódované programy. Tento pijíma podporuje teku SMART karty. V pípad, že chcete sledovat kódované programy, kontaktujte poskytovatele programu nebo distributora. SMART karta se liší podle poskytovatele programu. 35

36 6. PROHLEDÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 6.1 Základní informace Audio Zámek Zakódované Teletext Titulky jazyk Dolby Rodiovský zámek Detailní info S/W alarm aktualizace TV Typ Název a íslo Kanálu progresu Aktuální název programu Jméno satelitu Aktuální as Bod Síla signálu Kvalita signálu a) Kdykoliv stisknete INFO tlaítko, základní informaní okno se zobrazí na nkolik sekund. a) Pokud stisknete opakovan INFO tlaítko v základních informacích, zobrazí se detailní EPG okno. b) Po stisku zptného tlaítka EPG okno se ztratí. c) Stisknte P+ - tlaítko a následn mžete mnit program. d) V pípad, že je zobrazené tlaítko v základních informacích, je možné listovat tlaítky/ pro zobrazení dalších stránek EPG. 36

37 6.2 TV a Rádio zmny V prbhu sledování TV nebo poslechu Rádia, je možné vybrat TV nebo Rádio pomocí TV/Rádio tlaítka. 6.3 TV a Rádio seznamy program TV Typ Název satelitu nebo skupiny Druh Stav skupin Jméno satelitu Jméno správce CAS info Zobrazit Vymazat Pesunout Pejmenovat Zamknout Skupina 37

38 6.3.1 Režim sledování Pokud sledujete TV nebo posloucháte Rádio, je možné sledovat seznam program. Stisknte OK tlaítko pro zobrazení seznamu program. Na konci seznamu program, je možné vidt nkolik ikon. Každá ikona má speciální a vhodnou funkci pro uživatele. V pípad, že chcete zmnit režim, stisknte Opt tlaítko pro pemístní na zvolenou ikonu. a) Stisknte OK tlaítko nebo A Z tlaítko. Pokud vyžadujete sledovat tídní program, stisknte A Z tlaítko. b) Použijte kurzorové tlaítka / pro pohyb kurzoru. c) Stisknte OK tlaítko pro sledování zvoleného programu. d) V pípad, že vyžadujete ukrýt seznam program, stisknte tlaítko spánku. o o o Pro tídní program, stisknte A Z tlaítko. Pro zmnu TV/Rádio režimu, stisknte TV/Rádio tlaítko. Pro uložení další nebo pedcházející strany, stisknte P+ - tlaítko. a) Stisknte INFO tlaítko pro skladování satelitu a transpondérových informací i pro zvolený program. b) Stisknte tlaítko pro skrytí satelitních a transpondérových informací. a) Pokud znáte správné íslo programu pro sledování, stisknte tlaítko pomocí numerických tlaítek. 38

39 6.3.2 Režim vymazávání a) Pro abecední pohyb, musíte zmnit seznam program do stavu tídní. Pro zahájení stavu tídní, stisknte A Z tlaítko v seznamu program nebo v práv probíhajícím obraze. b) Stisknte numerické tlaítko. Následn se zobrazí abecední seznam. c) Pomocí numerických tlaítek (1 9) kurzorových tlaítek / a / si zvolíte písmeno. d) Stisknte OK tlaítko. Pokud zvolený program podle zadání písmena neexistuje, není jiný zpsob jeho vyhledání. a) Oznate ikonu Delete (Vymazávání) pomocí Opt tlaítka. b) Oznate program, který chcete vymazat pomocí kurzorových tlaítek nahoru/dolu. Stisknte OK tlaítko. Zkontrolovaný znak bude oznaený na pravé stran názvu programu. c) Stisknte tlaítko zpt pro uložení a ukonení Režim pohybu a) Oznate ikonu Move (pohybu) pomocí Opt tlaítka. b) Oznate program, který bude umístný v další pozici. c) Stisknte OK tlaítko a následn znak move (pohyb) se ztratí z pední strany názvu programu. d) Nastavte novou pozici pomocí kurzorových tlaítek /. e) Pokud chcete dokonit pesun programu, stisknte OK tlaítko. Následn znak move (pohyb) se ztratí z pravé strany názvu programu. f) Stisknte zptné tlaítko pro uložení a ukonení. 39

40 6.3.4 Režim pejmenování a) Oznate ikonu Rename (pejmenování) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte program pro pejmenování a stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí malé oznaené editaní okno. c) Je možné zapsat každé písmeno z názvu programu pomocí kurzorových tlaítek / a / a OK tlaítko. d) Po ukonení pejmenování, oznate a stisknte OK tlaítko. e) Stisknte zptné tlaítko. Je možné zmnit název skupiny oblíbených program. a) Oznate zvolenou skupinu. b) Zmte název skupiny podle procedur. Všimnte si Není možné mnit funkci Vymazávání a Skupiny ve skupinovém režimu. Space (prostor) Back (spát) CAPS (zmna) Done (dokonené) Cancel (zrušené) : Zapisuje mezi 2 znaky. : Vymazává znaky. : Vybírá mezi velkými a malými písmeny. : Ukládá zmny. : Opouští režim pejmenování. 40

41 6.3.5 Režim uzamknutí a) Vyberte ikonu Lock (uzamknutí) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte program pro uzamknutí a stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí okno odkazu. c) Nastavte heslo. Uzamykací symbol se zobrazí na levé stran názvu programu. Pro jeho zrušení stisknte opakovan OK tlaítko. d) Stisknte tlaítko zpt pro uložení a ukonení Režim skupiny Je možné vytvoit skupinu z 8 skupin. V jedné skupin mžete umístit 100 kanál. Takže mžete mít 800 oblíbených program. a) Oznate ikonu Group (skupina) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte programy, ze kterých chcete vytvoit seznam oblíbených program. c) Stisknte OK tlaítko a následn se zobrazí malé okno oblíbených program na pravé stran obrazovky. d) Vyberte íslo skupiny pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. Pro zrušení stisknte optovn jen tlaítko OK. e) Pokud chcete oznait další program v aktuální skupin, stisknte kurzorové tlaítko /. Zvýraznný program bude zobrazený v seznamu program. f) Stisknte OK tlaítko pro nastavení skupiny zvolenou skupinou pomocí kurzorových tlaítek /. g) Stisknte tlaítko spát 6.4 Možnosti pro uložení a ukonení. V prbhu sledování TV nebo poslechu Rádia, stisknte Opt tlaítko. Zobrazí se malé informaní okno. Zvolte si možnost Audio jazyk, Teletext jazyk, Jazyk titulk. Pro zmnu režimu možnosti použijte kurzorové tlaítka vlevo/vpravo. 41

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Digitální satelitní přijímače

Digitální satelitní přijímače Digitální satelitní přijímače EM 150 EM 150 (CR) EM 200 (CI) EM 200 (CR) Uživatelský manuál Úvodní poznámky Tento návod Vám poskytne informace nezbytné k instalaci, nastavení a používání satelitních přijímačů

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze

Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Combo Optimum MX 800 STCA Digitální satelitní a pozemní ( SET TOP BOX ) přijímač. Návod k obsluze Kombinovaný přijímač Optimum MX 800 STCA pro příjem satelitního a pozemního digitálního příjmu je vybaven

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION

NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION NÁVOD K POUŽITÍ SATELITNÍCH PŘIJÍMAČŮ FERGUSON / OPENBOX / POWERSKY / ARION FTA: FERGUSON AF 1118SE, AF 2818SE, AF 3018SE / ARION AF 1700, OPENBOX F-100 2 CI slot: 1 UNI READER: AF 6018CR / OPENBOX X-

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ...

9. PŘED NASTAVENÍM... 14 9.1. 14 9.2. 14 10. PRVNÍ ZAPNUTÍ... OBSAH 0. ÚVOD... 5 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 5 2. JAK POUŽÍT TENTO MANUÁL... 6 2.1 Pohyb kurzoru... 6 2.2 Výběr položky... 6 2.3 Použití virtuální klávesnice... 6 3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM... 7 3.1. Pokročilé

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2040 CR OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7050HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY.

OBSAH UPOZORN NÍ! P ÍSTROJ NEOTVÍREJTE. V P ÍPAD NUTNOSTI P ED OTEV ENÍM VYJM TE VIDLICI SÍ OVÉHO P ÍVODU ZE ZÁSUVKY. Návod k obsluze OBSAH Bezpenostní opatení...3 Vlastnosti a ovládací prvky...4 Standardn dodávané doplkové vybavení...4 Pední panel...4 Zadní panel...5 Dálkové ovládání...6 Instalace zaízení...7 Zapojení

Více

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky

Záruka produktu. Autorská práva a Ochranné známky Záruka produktu Tento přijímač slouží pro příjem HD signálu pro digitální satelitní vysílání. Tento návod k obsluze může být změněn v závislosti na zlepšení funkcí. Pokud nebudete dodržovat pokyny uvedené

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

Návod k obsluze SHOWBOX PLATINUM PVR ready

Návod k obsluze SHOWBOX PLATINUM PVR ready Digitální satelitní a combo přijímače. Návod k obsluze SHOWBOX PLATINUM PVR ready SHOWBOX S-300 DVB-S 1 CA, USB 2.0, VFD display SHOWBOX S-700 Combo DVB-S/T 1 CA, 2 CI, USB 2.0, VFD display 1 Obsah Obecné

Více

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH

TOPFIELD. Uživatelský manuál. Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T OBSAH OBSAH TOPFIELD Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Australská verze TF4000T Přečtete si, prosím, tento návod k obsluze pozorně. Struktura menu a technické podmínky mohou být změněny bez předchozího

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV

Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV Návod k obsluze HEAD SD 8500 HD TV 1. Vlastnosti A. Specifikace....5 B. Co najdete v balení......6 2. Ovládací prvky A. Přední / Zadní panel..7 B. Dálkový ovladač....8 3. Připojení A. Připojení TV a přijímače...9

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

- 1 - Návod k obsluze FERGUSON HF 8800 HD, HF 8900 HD USB PVR

- 1 - Návod k obsluze FERGUSON HF 8800 HD, HF 8900 HD USB PVR - 1 - Návod k obsluze FERGUSON HF 8800 HD, HF 8900 HD USB PVR OBSAH - 2 - Úvod 3 Bezpečnostní informace 4 1. Předtím než začnete 6 1.1. Vlastnosti 6 1.2. Příslušenství 7 2. Ovládání a funkce 8 2.1 Přední

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14

HD XC1 HD XC2. Uživatelská příručka. pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 HD XC1 HD XC2 Uživatelská příručka pro Digitální Kabelový Přijímač KK 11/14 Obsah Krátký popis 1.1 Základní vlastnosti 1.2 Obsah balení 1.3 Přední panel 1.4 Zadní panel 1.5 Dálkové ovládání Instalace 2.1

Více

Digitální satelitní přijímač SRT 6511

Digitální satelitní přijímač SRT 6511 Digitální satelitní přijímač SRT 6511 Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 ÚVOD 2 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Skladování 3 1.3 Instalace přístroje 3 1.4 Vlastnosti a příslušenství 3 2.0 PŘIJÍMAČ

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod

Pozor! Vysoké nap tí! Nebezpe í úrazu elektrickým proudem! Upozorn ní: 0. Úvod 0. Úvod Vítejte ve svt nového Digitálního pijímae s vysokým rozlišením, který udlá Váš životní styl bohatším a posune Vás blíž k Vašim snm. Ped použitím pijímae si prosím pozorn pette tento návod na použití,

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2050 CRCI OBSAH I. Úvod 1.1 Bezpečnostní instrukce 1.2 Přední panel 1.3 Zadní panel 1.4 Dálkové ovládání 1.5 Instalace 1.6 Způsoby připojení II. Kanály / Události 2.1 Správce kanálů

Více

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------

Obsah Úvod Symboly Set-top Box První instalace Vlastnosti Možné závady ------------------------------------------------------------------ Obsah ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⅰ Úvod------------------------------------------------------------------------------------- 2

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o

2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o 2 Copyright ALLCOM, spol. s r.o Představení Vážení zákazníci, Děkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek firmy Homecast, leadera na trhu digitální televize. Abychom předešli případným nedorozuměním, dovolujeme

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30

OBSAH. V. Hry 24. VI. Nastavení nahrávání 24. I. Editace TV kanálů/rádií 13 VII. PROBLÉMY 28. II. Instalace 15 VIII. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA 30 2 OBSAH A. Důležité 4 B. Záruka 5 C. Začínáme 5 D. POPIS 7 E. Schéma zapojení 9 F. Popis jednotlivých menu 9 G. Každodenní používání 10 H. Záznam 11 I. Editace TV kanálů/rádií 13 I.1) Seznam TV kanálů

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač

Návod k obsluze. FaVal Aquila T 200. Digitální terestriální přijímač Návod k obsluze FaVal Aquila T 200 Digitální terestriální přijímač Digitální terestriální přijímač FaVal Aquila T 200 2 Obsah 1. Bezpečnostní instrukce...3 2 Popis přístroje...5 2.1 Přední panel...5 2.2

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby.

Uživatelská příručka. Přijímač digitální kabelové televize. Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. Uživatelská příručka Přijímač digitální kabelové televize Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. 2 strana obálky Obecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM

Více

III. Základní informace (General information)

III. Základní informace (General information) III. Základní informace (General information) 1 Předmluva (Preface) Děkujeme za zakoupení digitální kabelového přijímače. Poslední technologické novinky a vynikající konstrukce jsou zakomponovány k zajištění

Více

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR

Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR. Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR Uživatelský manuál Ferguson FX-6600 1CR, 2 CR Ferguson FX-7600 1CR, 2 CR FX-6600... 1 nebo 2 čtečky, FX-7600...1 nebo 2 čtečky, 2 CI slot, TFT display NEC Chip NEC procesor vyšší rychlost Conax Embedded

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992

Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu. Návod k obsluze. Ref. č.: 709992 Digitální satelitní přijímač WEB TV Multimédia s vysokým rozlišením obrazu Návod k obsluze Ref. č.: 709992 OBSAH A. POPIS... Str. 5 A. Přední strana... Str. 5 B. Zadní strana... Str. 5 C. Dálkové ovládání...

Více

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač

HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač HD-TV100 MP Digitální TV a multimediální přehrávač Manuál 1. Přehled funkcí: FULL HD TV HD Digitální TV s MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD 1080i výstupní formát Kompatibilní s 720p,

Více

Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD.

Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD. Děkujeme vám za zakoupení HD digitálního satelitního přijímače EVOLVE BlueStar HD. Přečtěte si pečlivě tuto uživatelskou příručku, abyste s produktem správně zacházeli a po přečtení ji uložte pro budoucí

Více

Xtrend ET4000 Uživatelský manuál. Satelitní single tuner přijímač ET4000. Uživatelský manuál

Xtrend ET4000 Uživatelský manuál. Satelitní single tuner přijímač ET4000. Uživatelský manuál Satelitní single tuner přijímač ET4000 Uživatelský manuál 1 Předtím než začnete... 1 1.1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 1 1.2 Obsah balení... 2 1.3 Popis produktu... 2 1.3.1 Přední panel... 2 1.3.2 Zadní panel...

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

ZIRCON SKYLINE 1 OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST MENU... 20 8 EDITACE KANÁLŮ...

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Uživatelská příručka Návod na použitie

Uživatelská příručka Návod na použitie Digitální HD set-top box HD digitálny káblový prijímač Uživatelská příručka Návod na použitie IRHD-5100S Výchozí nastavené heslo je 0000. Predvolené heslo je 0000. Poznámka Čeština Děkujeme, že jste si

Více

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30

Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Digital Indoor DVB-T/T2 Antenna SRT ANT 30 Picture similar User manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Manuale utente Manual del usuario Bruksanvisning Käyttöohje Felhasználói kézikönyv Návod

Více

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky

Uţivatelská příručka FT-8100 HD. Česky Uţivatelská příručka FT-8100 HD Česky VAROVÁNÍ!!! S funkcionalitou USB paměti u modelu FT-8100 HD uţivatel můţe nahrávat a přehrávat na externí USB zařízení, jako je např. USB Flash Disk nebo externí USB

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7055HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ

Uživatelský manuál. High Definition satelitní přijímač GS-7055HDi INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Uživatelský manuál INSTRUKCE O LIKVIDACI PŘÍSTROJE CZ Přístroj nevhazujte do komunálního odpadu. Odneste jej na sběrné místo, kde bude ekologicky zlikvidován. Přístroj je zhotoven z recyklovatelných materiálů,

Více

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi

Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Naladění programů na přijímači GoSAT GS-7050 HDi Postup pro: 1. naladění programů z nového transpondéru (frekvence) 2. úpravu pořadí programů 1. Naladění programů z nového transpondéru Z důvodu rozšiřování

Více

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes

User Guide V1.4 For. TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes User Guide V1.4 For TBS DVB T/T2 Series TV Tuner Cards/Boxes obsah Kapitola 1. Úvod 1.1 Přehled... 1 1.2 Vlastnosti... 1 Specifikace 1.3 zařízení... 3 1.4 Systémové požadavky... 3 Kapitola 2. Instalace

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

OBSAH 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560

OBSAH 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 Uživatelská PrÍručka 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 3 2. Ochrana životního prostředí 4 3. Dálkový ovladač 5 4. Přední panel 6 5. Zadní panel 6 6. Připojení vašeho systému

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky

Uživatelský manuál. FK-Series. Česky Uživatelský manuál FK-Series Česky POZOR!!! Funkce USB Memory umožňuje nahrávat vysílání jako např. USB paměťová karta nebo externí USB HDD (Hard disk). Pro správnou funkci dodržujte podmínky, které jsou

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0

DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 DREAMBOX DM 7020-S Rev. 1.0 Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů Podpora digitálního záznamu na HDD Ethernetový port PCMCIA slot pro CI moduly Podpora HDD Kompakt

Více

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů.

S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. S integrovaným dekódovacím systémem CONAX a rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CI. Pro příjem nezakódovaných a zakódovaných kabelových programů. CZ DIGIT K3X e 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Ilustrace...6 3 Přečtěte

Více