Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR"

Transkript

1 Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

2 BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ NAPÁJENÍ: Stídavé naptí 95~240V AC 50/60Hz UMÍSTNÍ: Pro umístní satelitního pijímae vyhledejte vhodné místo uvnit místnosti. Neumísujte jej do blízkosti zdroj vody, pokojových kvtin a nevystavujte pímému slunenímu záení. PETŽOVÁNÍ: Nepetžujte síovou zástrku, prodlužovací kabely nebo adaptéry, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. KAPALINY: Do blízkosti satelitního pijímae neumísujte žádné kapaliny. IŠTNÍ: Ped zahájením ištní odpojte satelitní pijíma od elektrické sít. Pro ištní vnjšího obalu krytu používejte jemn navlhenou látku ve vod. V žádném pípad nepoužívejte žádná rozpouštdla a neistte vnitní ásti pístroje. VTRÁNÍ: Nezakrývejte otvory pro vtrání na satelitním pijímai. Zajistte volný prostor okolo satelitního pijímae. Nikdy nepokládejte satelitní pijíma na koberec nebo mkké tkaniny. Satelitní pijíma nepoužívejte, ani jej neuskladujte na míst, kde by byl vystaven pímému slunenímu záení. Na satelitní pijíma nepokládejte žádné další elektronické zaízení. Satelitní pijíma umístte minimáln 30 mm od zdi. PIPOJENÍ: Nepoužívejte žádná pipojení, která nejsou doporuena výrobcem. V jiném pípad mže dojít k úrazu nebo poškození satelitního pijímae. PIPOJENÍ K PARABOLICKÉ ANTÉN: Kabel na konvertoru napájení pipojte pomocí vnitního vodie na konvertor. Taktéž je doporueno odpojit satelitní pijíma od sít ped pipojováním i odpojováním kabelu konvertoru satelitní paraboly. V JINÉM PÍPAD M ŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ KONVERTORU. OPRAVY: Nesnažte se opravit zaízení svépomocí. V jiném pípad by jste pišli o záruku na zaízení. Veškeré servisní opravy penechejte kvalifikovanému pracovníkovi. BLESKY: V pípad, že používáte satelitní pijíma v oblasti s astými boukami, doporuujeme Vám využití ochrany proti peptí v elektrické síti. Bhem bouky by jste mli dodržovat pokyny uvedené v uživatelských pírukách k ostatním zaízením, jako je televizor, HI-FI souprava a další. UZEMNNÍ: Konvertor musí být uzemnn k systémovému uzemnní parabolické antény. Uzemnní musí odpovídat místním smrnicím. 2

3 1. PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE Nepipojujte satelitní pijíma k elektrické síti, dokud nemáte pipojena všechna ostatní zaízení. 1) UMÍSTNÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE Satelitní pijíma by jste mli mít nainstalován na míst s dostatenou ventilací. Neumisujte jej do uzavených skínk, které neumožují dostatenou ventilaci, mohlo by dojít k pehátí zaízení. Pi hledání vhodného umístní se vyhnte místm s pímým slunením záením, zvýšenou vlhkostí, dosahu malých dtí a domácích zvíat. Pi manipulaci nepoužívejte nadmrné síly. Na satelitní pijímae nepokládejte další elektronická zaízení. V míst instalace musí být dostupný kabel od parabolické antény. 2) PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE K PARABOLICKÉ ANTÉN Po nainstalování parabolické antény pipojte koaxiální kabel od konvertoru parabolické antény do konektoru "LNB IN" na zadním panelu satelitního pijímae. Veškeré konektory musí být dotaženy pouze rukou. Nepoužívejte žádné montážní klíe. Použité kabely musejí mít impedanci 75 Ω a zakoneny na obou koncích konektory typu "F". 3) PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE K TELEVIZORU Pro pipojení satelitního pijímae k televizoru mžete použít dva zpsoby pomocí koaxiálního kabelu a pomocí kabelu SCART. Koaxiální kabel pipojte ke konektoru "TV OUT" na zadním panelu satelitního pijímae a druhý konec pipojte k anténnímu konektoru televizoru. V pípad, že chcete mít satelitní pijíma pipojen k televizoru pomocí kabelu SCART, pipojte jeden konec ke konektoru SCART "TV" na zadním panelu satelitního pijímae a druhý konec pipojte k televizoru. 4) PIPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU Pro pipojení videorekordéru použijte konektor SCART "VCR" na zadním panelu pijímae, který propojte se vstupním konektorem SCART na Vašem videorekordéru. 3

4 OBSAH 1. Než zanete 1.1 Vlastnosti 1.2 Píslušenství 2. Ovládání a funkce 2.1 Pední panel 2.2 Zadní panel 2.3 Dálkový ovlada 3. Propojení 3.1 Pipojení k TV a VCR 3.2 Pipojení k parabole 4. Pehled menu 4.1 Menu instrukce 4.2 Menu pomoc 4.3 Menu struktura 5. Práce s menu 5.1 Prvotní instalace 5.2 Instalace Parabola Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Editace Transpondér 5.3 Možnosti TV Výstup nastavení Jazyk Nastavení asu Rodiovská kontrola OSD Zobrazení 5.4 Program Tídní Rezervace Vymazání 5.5 Rozšíené funkce Tovární nastavení OTA 5.6 Stav Informace as 6. Prohledávání základních informací 6.1 Základní informace 6.2 TV a Rádio zmn 6.3 TV nebo Rádio seznamy program Režim sledování 4

5 6.3.2 Režim vymazávání Režim pohybu Režim pejmenování Režim uzamknutí Režim skupiny 6.4 Možnosti Audio jazyk Jazyk teletextu Jazyk titulk 6.5 A/V Audio režim Video režim 6.6 Fav oblíbené Satelit Oblíbené programy 6.7 A Z 6.8 EPG EPG informace 7.Další informace 7.1 ešení problém 7.2 Technické specifikace 7.3 Vysvtlení pojm 5

6 1. NEŽ ZANETE 1.1 Vlastnosti o Brilantní obrazová grafika o MPEG-2 a Pln DVB kompatibilní o MPEG-2 Video ML ), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2 o RF- Modulátor UHF 21~69 s PAL o LNB Kontrola o SCPC/MCPC Pijíma z C / Ku Skupiny Satelit o Digitální Tuner s Loop-through o Penosová rychlost 1~45Mbps a Frekvence Výstupu 950 ~ 2150 MHz o Podpora DiSEqC 1.2 o S/PDIF AC3 Audio o OSD Menu s Plnými funkcemi o 256 barev o Multijazykové menu o 4- adový 7-segmentový LED Displej o Variabilní pomr obrazu (4:3, 16:9) s Pan a Letter Box o EPG pro informace o kanálech o Podpora titulk a teletextu o Jednoduchá instalace o Kapacita pro Uložení Multi Kanál (FTA 2500 kanál, 500 Transpondér) (CI 4000 Kanál, 1000 Transpondér) o Funkce Oblíbený kanál a Rodiovský kanál o RS232C Port Aktualizování Softwérového Systému 6

7 Dležité upozornní! Vážený zákazníku Pijíma Homecast S 3000CR, který jste si zakoupil, je vybaven novou verzí softwaru CryptoWorks. Po zapnutí pijímae a vložení dekódovací karty do pijímae se objeví na obrazovce hlášení: Vypnutí hodnocení vkové zralosti není povoleno, mli byste to zmnit. (Maturity Rating disabled is not allowed, you should change it.) Následn se Vám automaticky zobrazí nabídka, v níž budete vyzváni k nastavení funkce hodnocení vkové zralosti uživatele. Tato funkce umožuje omezit možnost sledování vysílaných program pro zvolenou vkovou hranici. Nastavte svoji úrove vkové zralosti (Set your maturity level) 1. Nedefinováno 0 (Undefined) 2. Rodiovské vedení (Parental Guiding) Po zvolení požadované úrovn vkového omezení sledovaných program budete vyzváni k zadání tymístného PIN kódu. Pro uložení zadejte Váš PIN kód (Please enter your pincode to save) Zadejte správný PIN kód, který se liší podle dodavatele dekódovací karty a potvrte OK. PIN kódy: UPC Direct digitallink CzechLink POZOR: Pi zadání tech neplatných PIN kód se dekódovací karta zablokuje!!! Pro informace o PIN kódu a pro odblokování karty kontaktujte, prosím, provozovatele Vaší dekódovací karty. 7

8 1.2 Píslušenství Audio/Video kabel Operaní instrukce Dálkové ovládání 2 AAA Baterie 8

9 2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE 2.1 Pední panel 1. Tlaítko zapnutí a vypnutí Zapíná a vypíná pijíma. 2. Kurzorová tlaítka / Mní programy v režimu vyhledávání a umožují pohyb kurzorem v režimu menu. 3. Displej (4 digit 7 segment) 4 digit zobrazují programové informace. V pohotovostním režimu STANDBY 7 segment zobrazí místní as. ervené tlaítko LED v pohotovostním režimu je indikátorem. 9

10 2.2 Zadní panel 1. Dish In 13/18 (14/19) V 500mA Max Pipojení satelitní paraboly. 2. Loop out - Výstup propojovací smyky Výstup Dish in signálu. 3. Aerial IN Pipojení TV antény do Aerial IN. 4. TV výstup Pipojení bžné TV. 5. RS 232 C K pipojení jiného pijímae nebo PC. 6. Audio, Video Pipojte Audio, Video TV do Audio, Video. Pipojte ervený a bílý konektor na Audio L/R a žlutý do Video otvoru. 7. S/PDIF Propojuje S/PDIF do Dolby Digital Dekodéru pro AC3 Audio. 8. Elektrické vedení V AC (Auto Nastavitelné), 50 60Hz. Zkontrolujte specifikaci nastavení. 9. Hlavní kabel Pipojte do zásuvky. 10

11 2.3 Dálkový ovlada Všechny vlastnosti pijímae mohou být ovládané pomocí dálkového ovládání. 1. Hlavní vypína Zapíná a vypíná pijíma 2. TV/Rádio Pepíná mezi TV a Rádio 3. TV/SAT Tlaítko je používané pro pepínání mezi TV a satelitní režimem. 4. OPT Oznate možnost jako Audio jazyk, Jazyk Teletextu a Jazyk Titulk. 5. A/V+ Oznauje Video režim (4:3, 4:3 Letter box schránku, 16:9) a Audio režim (Vlevo, Vpravo, Stereo, Joint Spojené). 6. Fav oblíbené Oznaí skupinu satelit nebo oblíbených. 7. A Z Tídí programy automaticky v abecedním poadí. 8. Menu Zobrazuje hlavní menu pijímae a vychází z vnitního stupn pro prohledávání režimu (Exit all ) 9. EPG Zobrazí TV/Rádio programového prvodce. 10. Info Zobrazí informaní okno a EPG. 11. Kurzorové tlaítka Umožují pohyb smrem nahoru/dolu v režimu menu. 11

12 12. Kurzorové tlaítka / Umožují pohyb vlevo/vpravo nebo mní nastavení v režimu menu. 13. OK Potvrzuje výbr nebo vybírá zvýraznné položky menu, pi sledování TV nebo poslechu Rádia, stisknte OK tlaítko a seznam program se zobrazí. 14. Ukonení nebo návrat zpt (Exit/Recall) Umožují návrat o krok zpt, ukonení menu pijímae nebo návrat na pedcházející program. 15. V+/- Snižuje nebo zvyšuje stupe hlasitosti. 16. P+/P- Mní programy smrem nahoru/dolu Oznauje další stránky menu, které mají pod stránky. 17. Numerická klávesnice (0-9) Oznauje programy nebo je možné použít klávesnici abecedního vyhledávání v roztídných seznamech program. 18. Pauza Doasn pozastavuje obraz. 19. Mute Vypíná a zapíná zvuk. 12

13 3. PROPOJENÍ 3.1 Pipojení k TV a VCR Pijíma k TV s RF 1. Pipojte anténu do Aerial IN. 2. Pipojte RF vstup z TV do RF výstupu. 3. Pipojte Video a Audio TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor na audio R a Audio L, žlutý do Video. 4. Pesute se na sekci 3.2, Pipojení k parabole, po pipojení paraboly. Pijíma k TV a VCR s RF 1. Pipojte TV anténu na Aerial IN. 2. Pipojte RF vstup z VCR na RF výstup s RF kabelem 3. Pipojte RF výstup z VCR na RF vstup TV. 4. Pipojte Video a Audio TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor na Audio R a Audio L, žlutý do Video. 5. Pesute se na sekci 3.2, Pipojení k Parabole, po pipojení paraboly. 13

14 Pijíma k TV a VCR se SCART Kabelem 1. Pipojte anténu do AERIAL IN. 2. Pipojte RF vstup z VCR do RF výstupu s RF Kabelem 3. Pipojte výstup z VCR do RF vstupu TV. 4. Pipojte Video a Audio z TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor do Audio R a Audio L, žlutý do Video. 5. Pipojte TV SCART s TV do TV se shodným SCART Kabelem. 6. Pipojte VCR SCART s VCR k VCR vhodným SCART Kabelem 7. Pesute se na ást 3.2, Pipojení k parabole, po pipojení paraboly. 14

15 3.2 Pipojení k parabole Parabola Pipojte satelitní anténní kabel do DISH IN (vstupu paraboly). 2 Propojení parabol pomocí DiSEqC pepína e Pipojte výstup DiSEqC 1.0 do DISH IN (vstupu paraboly) pijímae. 15

16 Pohybujte parabolou pomocí DiSEqC 1.2: Pipojte výstup DiSEqC 1.2 do DISH IN (vstupu paraboly) pijímae. 16

17 4. PEHLED MENU 4.1 Menu instrukce Stisknte Menu tlaítko pro zobrazení menu. Je možné oznait sub menu (podmenu) pomocí kurzorových tlaítek / a /. Oznaené sub menu (podmenu) se zvýrazní. Po oznaení Vámi zvoleného programu stisknte OK tlaítko. V pípad, že se chcete vrátit k pedcházejícímu menu, stisknte OK tlaítko. Pokud se chcete vrátit na aktuáln probíhající program, stisknte OK tlaítko. 4.2 Menu pomoc V menu se zobrazí krátká informace na konci obrazu. 17

18 4.3 Menu struktura Instalace o Parabola: Oznate parabolu a LNB Nastavení pro vyhledávání programu. o Automatické vyhledávání: vyhledává program z oznaeného satelitu automaticky bez udání speciálních parametr. o Manuální vyhledávání: vyhledává program manuáln s udáním uživatelských parametr. o Editace transpondéru: vymazává, edituje a pidává satelitní a transpondérové parametry. Možnost o TV Výstup: oznauje Video a Audio výstup. o Jazyk: oznauje jazyk, audio jazyk a jazyk titulk. o Nastavení asu: nastavuje aktuální as. o Rodiovská kontrola: mní heslo a oznauje klasifikaní cenzru. o OSD Zobrazení: nastavuje OSD Zobrazení asu a pehlednost. Program o Tídní: vyberte typ tídní program, jako napíklad podle Transpondéru, Sít, CAS. o Zastavení: zastavuje programy ve Vámi zvoleném ase. o Vymazávání: vymazává programy, satelity, název CAS atd. Rozšíené o Obnovení výrobního nastavení: nastavení pijímae do pvodního stavu o OTA: aktualizuje pijíma nejaktuálnjší softwérovou verzí o Pemístní programu: pemístí programy z pijímae do pijímae nebo PC. o S/W Pemístní: pemístí softwér z pijímae do pijímae nebo PC. Stav o Informace: zkontroluje verzi satelitního pijímae. 18

19 5. PRÁCE S MENU 5.1 Prvotní instalace Je možné instalovat pijíma pomocí"prvotní instalace"pro ulehení postupu. Prvotní instalace Vám umožuje nastavit Váš pijíma pomocí jednoduché procedury. a) Vyberte zvolený jazyk pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pemístní se na další krok. a) Oznate zvolený program pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení. V kroku 2, pi výbru Astra 1, Hotbird nebo Astra 1 + Hotbird, je možné realizovat pvodní programy. Pokud si zvolíte Vyhledat Další, je možné vybrat další satelit a pejít na další krok. a) Oznate zvolený satelit pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pesute se na další krok. 19

20 a) Oznate LNB Typ pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pesute se na další krok. a) V pípad, že používáte DiSEqC 1.0 pepína, vyberte DiSEqC možnost pomocí kurzorových tlaítek. b) Stisknte OK pro potvrzení a prosute se na další krok. a) Po uskutenní všech nastavení, stisknte OK tlaítko pro zahájení vyhledávání. Pro detailnjší popisy o každé procedue, Vás odkazujeme na následující ást Instalace 5.2. Tlaítko pro pedcházející krok: v pípad, že chcete pejít na pedcházející krok, stisknte Opt tlaítko a následn mžete znovu nastavit možnosti. Tlaítko zrušení (cancel) a vystoupení (exit): v pípad, že chcete vynechat Prvotní instalaci" stisknte tlaítko Exit. 20

21 5.2 Instalace Parabola a) Stisknte menu tlaítko pro zobrazení hlavního menu. b) Stisknte OK tlaítko v sub menu. Zobrazí se heslo informaního okna. Všechny sub menu (podskupiny) jako Parabola, Automatické vyhledávání, Manuální vyhledávání, Editace transpondéru v instalaci jsou uzamknuté heslem. Pvodní výrobní heslo je a) Použijte kurzorová tlaítka / pro pohyb v tomto režimu. V každé položce jako Parabola, Satelit, Transpondér atd., pro kontrolu a získání detailního sledování, použijte kurzorové tlaítka /. a) Stisknte kurzorové tlaítka /, pravá ást obrazovky zobrazí 32 nastavitelných satelitních seznam. b) Oznate zvolený satelit a stisknte OK tlaítko. Následn se zmní satelitní sloupec pomocí zvoleného názvu satelitu. Pokud ne, je možné vyhledat zvolený satelit, vyberte jakýkoliv satelit a stisknte OK tlaítko. 21

22 a) Stisknte smrová tlaítka / pro sledování peprogramovaných záznam satelit. Stisknte OK tlaítko pro nahrazení aktuálního satelitu zvoleným satelitem. a) Stisknte kurzorové tlaítko / a pravá ást obrazu zobrazí záznam transpondér. b) Stisknte OK tlaítko pro výbr dalšího transpondéru. V pípad, že oznaíte jeden z možných satelitních názv, seznam transpondéru je mnný automaticky vzhledem na oznaený název satelit. a) Vyberte jeden z typ LNB nastavení pomocí kurzorových tlaítek /. Je možné oznait LNB hodnotu nastavení 13/18V normáln nebo když je vzdálenost mezi anténou a pijímaem vtší jak 60m, je možné vybrat LNB hodnotu nastavení 14/19V. a) Oznate LNB typ hodnoty. V pípad, že máte jednoduchý konvertor nebo dvojitý, zadejte LNB hodnotu frekvence pímo a stisknte OK tlaítko. Až oznaíte LNB typ hodnoty jako 9750/106000, 9750/10750 pro dvojitý, 22KHz hodnota je fixní pro automatický režim, v dalším pípad mžete zvolit hodnotu závisející na 22KHz tónu pepínacího okna. 22

23 a) Vyberte typ pepínání, který je používaný. b) Pokud používáte DiSEqC 1.0 pepína, oznate DiSEqC na Typu pepínání. c) Oznate jeden z DiSEqC vstup z možností. a) Oznate Typ pepínání. b) Pokud používáte DiSEqC 1.1 pepína, oznate SMATV na Typu pepínání. c) Zadejte hodnotu pomocí numerické klávesnice ( ). a) Oznate Typ pepínání. b) V pípad, že používáte DiSEqC 1.2 motor, oznate motor v Typu pepínání. c) Zvolte pozici motor pes Možnosti. 23

24 DiSEqC 1.2 Možnosti: Pohyb Východ Západ: stisknte kurzorová tlaítka / pro pohyb motoru. Skladová pozice: stisknte OK tlaítko pro uložení aktuálního asu. Pesun k pozici: stisknte tlaítko OK pro pohyb motoru do pozice uložení. Pesun na Preference: stisknte OK tlaítko pro pohyb motoru na pozici 0. Nastavení západního limitu: stisknte OK tlaítko pro zafixování západního limitu. Nastavení východního limitu: stisknte OK tlaítko pro zafixování východního limitu. Odblokovaný limit: stisknte OK tlaítko pro zmnu limitu. a) Oznate Typ pepínání. b) Pokud používáte USALS motor, vyberte ho z typu pepínání pomocí kurzorových tlaítek/. c) Zmte pozici USALS motoru pes možnosti. Pesun k pozici: stisknte OK tlaítko pro pohyb motoru na pozici vypoítanou podle zempisné délky a zempisné šíky. 24

25 a) Pesun umožní pohyb pímo na režim automatické vyhledávání a manuální vyhledávání. b) Oznate Automatické vyhledávání nebo Manuální vyhledávání a stisknte tlaítko OK Automatické vyhledávání Je možné vyhledávat programy nabízené satelitem, pro který je anténa konfigurovaná. a) Oznate satelit pro vyhledávání pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. b) Zkontrolujte znaku oznaující, který satelit je oznaený pro vyhledávání. c) Stisknte kurzorové tlaítka /, oznate vyhledávací možnost pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. d) Pokud chcete vyhledávat satelit, prosute se na Zaátek vyhledávání a stisknte OK tlaítko. a) Oznate Free + CAS nebo CAS pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Stisknte Opt tlaítko, CAS informaní okno se zobrazí. c) Vyberte druh CAS pomocí kurzorových tlaítek /. d) Stisknte OK tlaítko. e) Pokud chcete vyhledávat satelit, pesute se na Zaátek vyhledávání a stisknte OK tlaítko. 25

26 a) Levé okno znázoruje TV programy, pravé okno ukazuje Rádio programy v prbhu procesu vyhledávání. Bílé názvy program jsou nové programy natené do pijímae. erné názvy program jsou již existující programy. a) Pokud stisknete OK tlaítko v ase vyhledávání program, zobrazí se informaní okno. b) Po ukonení vyhledávání program, se zobrazí jednoduché informaní okno. c) V pípad, že chcete uložit aktualizované programy, oznate Yes (ano) Manuální vyhledávání a) Zadejte speciální hodnoty, které chcete vyhledávat. b) Stisknte OK tlaítko pro zaátek manuálního vyhledávání. 26

27 o o o o o o o o o Parabola: cílový satelit pro manuální vyhledávání. Frekvence: frekvence transpondéru, kterou chcete vyhledat pomocí manuálního vyhledávání. Polarizace: polarizace transpondéru, kterou chcete najít. Penosová rychlost: penosová rychlost transpondéru, kterou chcete najít. Kódová rychlost: kódová rychlost transpondéru, kterou chcete najít. Režim vyhledávání: v režimu voln dostupných program, pijíma vyhledává všechny programy krom kódovaných program. Typ programu: výbr TV, Rádia a TV s Rádiem. Vyhledávání sít: když je zpístupnné, pijíma vyhledává více transpondér pomocí daného indexu sít. PID vyhledávání: vyhledávání používá Auto PID, Manuál Dec a Manuál Hex. a) Pi výbru možnosti Manuál Dec se zobrazí informaní okno menu. b) Zadejte hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID pomocí numerické klávesnice. c) Stisknte OK tlaítko na Dec nebo stisknte tlaítko OK pro zmizení informaního Okna menu. a) Pi výbru možnosti Manuál Hex, se zobrazí informaní Okno menu. b) Zadejte hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID pomocí klávesnice. c) Stisknte tlaítko na klávesnici pro uložení PID nebo stisknte tlaítko návratu pro zmizení informaního okna. 27

28 5.2.4 Editace transpondéru a) Stisknte Opt tlaítko pro výbr satelitu v levé ásti obrazu nebo transpondér v pravé ásti obrazu. b) Vyberte bu Vymazávání, Editaci nebo Pidávání z informaního okna menu. (Satelit a Transpondér není možné vymazat, jako programy z oznaeného satelitu a opustíte nabídku.) c) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložen a ukonen. 5.3 Možnosti TV Výstup nastavení a) Oznate možnosti TV výstupu pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Pokud stlaíte OK tlaítko, zmnný stav bude uložený a ukonený. TV Typ: Oznate Váš TV typ (PAL, NTSC, PAL/NTSC). SCART: Oznate Váš TV typ (RGB, S Video, CVBS) TV Obraz: Vyberte formát obrazu TV (4:3, 4:3 Letter box, 16:9) RF íslo programu: Nastavte Program pro zobrazení Audio a Video signálu na TV. Pokud zvolíte program 38 v tomto menu, program satelitu bude zobrazený v programu 38 na TV. 28

29 Režim RF Výstupu: Režim RF Výstupu PAL (PAL B/G, PAL D/K, PAL i mezi PAL standardy). AC3: Pokud je nastavený na zpístupnný režim, je možné používat Dolby Digital audio pes AC 3 dekodér Jazyk a) Vyberte jazykové možnosti pomocí kurzorových tlaítek /a /. b) Stisknte OK tlaítko pro zmnu oznaeného jazyka. o Displej: Mní jazyk používaný v OSD a Menu. o Audio 1 2: Mní jazyk, který používáte v Audio. o Titulky 1 2: Mní jazyk, který sledujete v titulkách Nastavení asu a) Nastavte aktuální as pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a opustíte nabídku. 29

30 o Režim asu (TDT, User) - TDT: Pijímá as ze satelitu. - User: Nastavte as pímo podle uživatele. o Nastavení asového posunu: Nastavte asový rozdíl mezi GMT a místním asem. o Uložení denního svtla: Bude fungovat jen v pípad režimu Zpístupnní. o Zaátek dne: Denní svtlo udává zaátek dne. o Konec dne: Denní svtlo udává konec dne Rodiovská kontrola a) V pípad, že chcete zmnit heslo, použijte kurzorové tlaítka /. Následující zpráva požádá o nové heslo. b) Zmte heslo na nové pomocí numerického tlaítka. c) Pro potvrzení, zadejte heslo ješt jednou. a) Oznate zvolený stupe klasifikace pomocí kurzorových tlaítek. /. b) Stisknte OK tlaítko pro uložení a ukonení. Režim vkového stupn Vám umožní zablokovaní programu vzhledem na vkový stupe. o Sledovat vše: Všechny programy mohou být sledované. o 7: Programy jsou blokované do vku 7. o 12: Programy jsou blokované do vku 12. o 15: Programy jsou blokované do vku 15. o 18: Programy jsou blokované do vku 18. Pro sledování program, které jsou zablokované vkovým stupnm, musíte zadat heslo. 30

31 5.3.5 OSD Zobrazení a) Oznate možnosti pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) V pípad, že stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a ukonený. o Pehled asového nastavení: Pehled se ztratí po uplynutí nastaveného asu (1 9). o Spoi obrazovky: je to funkce pro ochranu TV v pípad Rádio stavu nebo Menu. (Zablokovaný, 5, 10, 20, 30, 60, 120 Minut). o Režim zobrazení OSD: Oznaí transparentní typ (nízký, stední, vysoký). o Režim zobrazení Teletextu: Oznaí Teletextu transparentní typ. 5.4 Program Tídní a) Oznate typ tídní pomocí kurzorových tlaítek /. b) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a ukonený. 31

32 o o Transpondér: Programy Jsou tídné v poadí transpondéru. Sí: Programy jsou tídné podle poadí transpondér. S: Programy jsou tídné do kódovaných program a voln dostupných program Rezervace Je možné si rezervovat program ve Vámi zvoleném ase. V tomto režimu mžete rezervovat až 8 program. a) Stisknte Opt tlaítko pro editaci rezervovaného programu. Následn použijte kurzorové tlaítka / a / pro detailní nastavení Vaší rezervace. a) Pro pidání dalších, stisknte A/V+ tlaítko FAV pro smazání rezervace. b) Po uskutenní všech nastavení, stisknte OK tlaítko pro uložení. Je to duplikované s asovou zónou, která už byla registrovaná v seznamu rezervací. Pokud není možná registrace, zobrazí se výstražná zpráva. V tomto pípad musíte registrovat rezervaci pro další asovou zónu. 32

33 : Pouze jedna asová akce ( Po ukonení akce, bod bude vymazaný v seznamu.) : Realizace akce ve dnech v týdnu. : Realizace akce pes víkend. : Realizace akce týdn. : Realizace akce každý den. : TV program : Rádio program Vymazávání Je možné vymazávat programy. Je možné oznait režim jako Kanál, Satelit a CAS, ale též i Možnost jako TV, Rádio atd. a) Oznate Režim a Možnost, kterou chcete vymazávat programy pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Stisknte OK tlaítko pro vymazávání a ukonení Rozšíené Znovu nastavení Výrobního nastavení a) Pokud chcete zmnit nastavení do pvodních výrobních hodnot, stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí potvrzující okno. b) Pokud zvolíte Yes (ano), systém bude znovu nastavený jako nový pijíma. 33

34 5.5.2 OTA Je možné aktualizovat nejnovjší softwér. Pijíma kontroluje zda-li je nový S/W uvolnný, když prohledává programy nebo oznauje dané OTA menu. V pípad, že nová verze je vyhledaná, pijíma ji optovn automaticky nate a natený obraz bude zobrazený. VŠIMNTE SI V pípad, že se v prbhu naítání zobrazí následující odkaz, kontaktujte poskytovatele pijímae. V pípad, že žádný S/W nebude vyhledaný, zobrazí se následující zpráva. 34

35 5.6 Stav Informace a) Je možné sledovat informace systému jako Model ID, Verzi hardwéru, Verzi softwéru a Verzi loaderu AS a) Je možné sledovat programy jen voln dostupné, ale také i kódované programy. Tento pijíma podporuje teku SMART karty. V pípad, že chcete sledovat kódované programy, kontaktujte poskytovatele programu nebo distributora. SMART karta se liší podle poskytovatele programu. 35

36 6. PROHLEDÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 6.1 Základní informace Audio Zámek Zakódované Teletext Titulky jazyk Dolby Rodiovský zámek Detailní info S/W alarm aktualizace TV Typ Název a íslo Kanálu progresu Aktuální název programu Jméno satelitu Aktuální as Bod Síla signálu Kvalita signálu a) Kdykoliv stisknete INFO tlaítko, základní informaní okno se zobrazí na nkolik sekund. a) Pokud stisknete opakovan INFO tlaítko v základních informacích, zobrazí se detailní EPG okno. b) Po stisku zptného tlaítka EPG okno se ztratí. c) Stisknte P+ - tlaítko a následn mžete mnit program. d) V pípad, že je zobrazené tlaítko v základních informacích, je možné listovat tlaítky/ pro zobrazení dalších stránek EPG. 36

37 6.2 TV a Rádio zmny V prbhu sledování TV nebo poslechu Rádia, je možné vybrat TV nebo Rádio pomocí TV/Rádio tlaítka. 6.3 TV a Rádio seznamy program TV Typ Název satelitu nebo skupiny Druh Stav skupin Jméno satelitu Jméno správce CAS info Zobrazit Vymazat Pesunout Pejmenovat Zamknout Skupina 37

38 6.3.1 Režim sledování Pokud sledujete TV nebo posloucháte Rádio, je možné sledovat seznam program. Stisknte OK tlaítko pro zobrazení seznamu program. Na konci seznamu program, je možné vidt nkolik ikon. Každá ikona má speciální a vhodnou funkci pro uživatele. V pípad, že chcete zmnit režim, stisknte Opt tlaítko pro pemístní na zvolenou ikonu. a) Stisknte OK tlaítko nebo A Z tlaítko. Pokud vyžadujete sledovat tídní program, stisknte A Z tlaítko. b) Použijte kurzorové tlaítka / pro pohyb kurzoru. c) Stisknte OK tlaítko pro sledování zvoleného programu. d) V pípad, že vyžadujete ukrýt seznam program, stisknte tlaítko spánku. o o o Pro tídní program, stisknte A Z tlaítko. Pro zmnu TV/Rádio režimu, stisknte TV/Rádio tlaítko. Pro uložení další nebo pedcházející strany, stisknte P+ - tlaítko. a) Stisknte INFO tlaítko pro skladování satelitu a transpondérových informací i pro zvolený program. b) Stisknte tlaítko pro skrytí satelitních a transpondérových informací. a) Pokud znáte správné íslo programu pro sledování, stisknte tlaítko pomocí numerických tlaítek. 38

39 6.3.2 Režim vymazávání a) Pro abecední pohyb, musíte zmnit seznam program do stavu tídní. Pro zahájení stavu tídní, stisknte A Z tlaítko v seznamu program nebo v práv probíhajícím obraze. b) Stisknte numerické tlaítko. Následn se zobrazí abecední seznam. c) Pomocí numerických tlaítek (1 9) kurzorových tlaítek / a / si zvolíte písmeno. d) Stisknte OK tlaítko. Pokud zvolený program podle zadání písmena neexistuje, není jiný zpsob jeho vyhledání. a) Oznate ikonu Delete (Vymazávání) pomocí Opt tlaítka. b) Oznate program, který chcete vymazat pomocí kurzorových tlaítek nahoru/dolu. Stisknte OK tlaítko. Zkontrolovaný znak bude oznaený na pravé stran názvu programu. c) Stisknte tlaítko zpt pro uložení a ukonení Režim pohybu a) Oznate ikonu Move (pohybu) pomocí Opt tlaítka. b) Oznate program, který bude umístný v další pozici. c) Stisknte OK tlaítko a následn znak move (pohyb) se ztratí z pední strany názvu programu. d) Nastavte novou pozici pomocí kurzorových tlaítek /. e) Pokud chcete dokonit pesun programu, stisknte OK tlaítko. Následn znak move (pohyb) se ztratí z pravé strany názvu programu. f) Stisknte zptné tlaítko pro uložení a ukonení. 39

40 6.3.4 Režim pejmenování a) Oznate ikonu Rename (pejmenování) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte program pro pejmenování a stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí malé oznaené editaní okno. c) Je možné zapsat každé písmeno z názvu programu pomocí kurzorových tlaítek / a / a OK tlaítko. d) Po ukonení pejmenování, oznate a stisknte OK tlaítko. e) Stisknte zptné tlaítko. Je možné zmnit název skupiny oblíbených program. a) Oznate zvolenou skupinu. b) Zmte název skupiny podle procedur. Všimnte si Není možné mnit funkci Vymazávání a Skupiny ve skupinovém režimu. Space (prostor) Back (spát) CAPS (zmna) Done (dokonené) Cancel (zrušené) : Zapisuje mezi 2 znaky. : Vymazává znaky. : Vybírá mezi velkými a malými písmeny. : Ukládá zmny. : Opouští režim pejmenování. 40

41 6.3.5 Režim uzamknutí a) Vyberte ikonu Lock (uzamknutí) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte program pro uzamknutí a stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí okno odkazu. c) Nastavte heslo. Uzamykací symbol se zobrazí na levé stran názvu programu. Pro jeho zrušení stisknte opakovan OK tlaítko. d) Stisknte tlaítko zpt pro uložení a ukonení Režim skupiny Je možné vytvoit skupinu z 8 skupin. V jedné skupin mžete umístit 100 kanál. Takže mžete mít 800 oblíbených program. a) Oznate ikonu Group (skupina) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte programy, ze kterých chcete vytvoit seznam oblíbených program. c) Stisknte OK tlaítko a následn se zobrazí malé okno oblíbených program na pravé stran obrazovky. d) Vyberte íslo skupiny pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. Pro zrušení stisknte optovn jen tlaítko OK. e) Pokud chcete oznait další program v aktuální skupin, stisknte kurzorové tlaítko /. Zvýraznný program bude zobrazený v seznamu program. f) Stisknte OK tlaítko pro nastavení skupiny zvolenou skupinou pomocí kurzorových tlaítek /. g) Stisknte tlaítko spát 6.4 Možnosti pro uložení a ukonení. V prbhu sledování TV nebo poslechu Rádia, stisknte Opt tlaítko. Zobrazí se malé informaní okno. Zvolte si možnost Audio jazyk, Teletext jazyk, Jazyk titulk. Pro zmnu režimu možnosti použijte kurzorové tlaítka vlevo/vpravo. 41

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV.

Uživatelská příručka. Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Uživatelská příručka Toto je Uživatelská příručka nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. Zobrazení informací o programu Zobrazení

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E

LC-19SH7E LC-26SH7E LC-32SH7E LC-42SH7E PIN SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonnistraße 3, D-20097 Hamburg, Deutschland SHARP CORPORATION http://www.sharp-eu.com Wydrukowano w Polsce Nyomtatás helye: Lengyelország Vytištěno v Polsku Vytlačené

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC)

25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) Návod k použití videorekordér 25D-250 25D-254 (VPS/PDC) 25D-450 25D-454 (VPS/PDC) PAL Přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku DŮLEŽITÉ INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH Neoprávněné nahrávání či sledování

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S1200 NÁVOD K POUŽITÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ CD/USB A OVLADAČ DN-S00 NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Označení UMÍSTĚNÍ: NA SPODKU PŘÍSTROJE DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO

VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT VÁŽENÝ MAJITELI VOZU VOLVO DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRAL VOLVO Věříme, že budete mít z řízení svého vozu Volvo radost po mnoho dalších let. Vůz byl zkonstruován tak,

Více