Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR"

Transkript

1 Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

2 BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ NAPÁJENÍ: Stídavé naptí 95~240V AC 50/60Hz UMÍSTNÍ: Pro umístní satelitního pijímae vyhledejte vhodné místo uvnit místnosti. Neumísujte jej do blízkosti zdroj vody, pokojových kvtin a nevystavujte pímému slunenímu záení. PETŽOVÁNÍ: Nepetžujte síovou zástrku, prodlužovací kabely nebo adaptéry, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. KAPALINY: Do blízkosti satelitního pijímae neumísujte žádné kapaliny. IŠTNÍ: Ped zahájením ištní odpojte satelitní pijíma od elektrické sít. Pro ištní vnjšího obalu krytu používejte jemn navlhenou látku ve vod. V žádném pípad nepoužívejte žádná rozpouštdla a neistte vnitní ásti pístroje. VTRÁNÍ: Nezakrývejte otvory pro vtrání na satelitním pijímai. Zajistte volný prostor okolo satelitního pijímae. Nikdy nepokládejte satelitní pijíma na koberec nebo mkké tkaniny. Satelitní pijíma nepoužívejte, ani jej neuskladujte na míst, kde by byl vystaven pímému slunenímu záení. Na satelitní pijíma nepokládejte žádné další elektronické zaízení. Satelitní pijíma umístte minimáln 30 mm od zdi. PIPOJENÍ: Nepoužívejte žádná pipojení, která nejsou doporuena výrobcem. V jiném pípad mže dojít k úrazu nebo poškození satelitního pijímae. PIPOJENÍ K PARABOLICKÉ ANTÉN: Kabel na konvertoru napájení pipojte pomocí vnitního vodie na konvertor. Taktéž je doporueno odpojit satelitní pijíma od sít ped pipojováním i odpojováním kabelu konvertoru satelitní paraboly. V JINÉM PÍPAD M ŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ KONVERTORU. OPRAVY: Nesnažte se opravit zaízení svépomocí. V jiném pípad by jste pišli o záruku na zaízení. Veškeré servisní opravy penechejte kvalifikovanému pracovníkovi. BLESKY: V pípad, že používáte satelitní pijíma v oblasti s astými boukami, doporuujeme Vám využití ochrany proti peptí v elektrické síti. Bhem bouky by jste mli dodržovat pokyny uvedené v uživatelských pírukách k ostatním zaízením, jako je televizor, HI-FI souprava a další. UZEMNNÍ: Konvertor musí být uzemnn k systémovému uzemnní parabolické antény. Uzemnní musí odpovídat místním smrnicím. 2

3 1. PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE Nepipojujte satelitní pijíma k elektrické síti, dokud nemáte pipojena všechna ostatní zaízení. 1) UMÍSTNÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE Satelitní pijíma by jste mli mít nainstalován na míst s dostatenou ventilací. Neumisujte jej do uzavených skínk, které neumožují dostatenou ventilaci, mohlo by dojít k pehátí zaízení. Pi hledání vhodného umístní se vyhnte místm s pímým slunením záením, zvýšenou vlhkostí, dosahu malých dtí a domácích zvíat. Pi manipulaci nepoužívejte nadmrné síly. Na satelitní pijímae nepokládejte další elektronická zaízení. V míst instalace musí být dostupný kabel od parabolické antény. 2) PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE K PARABOLICKÉ ANTÉN Po nainstalování parabolické antény pipojte koaxiální kabel od konvertoru parabolické antény do konektoru "LNB IN" na zadním panelu satelitního pijímae. Veškeré konektory musí být dotaženy pouze rukou. Nepoužívejte žádné montážní klíe. Použité kabely musejí mít impedanci 75 Ω a zakoneny na obou koncích konektory typu "F". 3) PIPOJENÍ SATELITNÍHO PIJÍMAE K TELEVIZORU Pro pipojení satelitního pijímae k televizoru mžete použít dva zpsoby pomocí koaxiálního kabelu a pomocí kabelu SCART. Koaxiální kabel pipojte ke konektoru "TV OUT" na zadním panelu satelitního pijímae a druhý konec pipojte k anténnímu konektoru televizoru. V pípad, že chcete mít satelitní pijíma pipojen k televizoru pomocí kabelu SCART, pipojte jeden konec ke konektoru SCART "TV" na zadním panelu satelitního pijímae a druhý konec pipojte k televizoru. 4) PIPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU Pro pipojení videorekordéru použijte konektor SCART "VCR" na zadním panelu pijímae, který propojte se vstupním konektorem SCART na Vašem videorekordéru. 3

4 OBSAH 1. Než zanete 1.1 Vlastnosti 1.2 Píslušenství 2. Ovládání a funkce 2.1 Pední panel 2.2 Zadní panel 2.3 Dálkový ovlada 3. Propojení 3.1 Pipojení k TV a VCR 3.2 Pipojení k parabole 4. Pehled menu 4.1 Menu instrukce 4.2 Menu pomoc 4.3 Menu struktura 5. Práce s menu 5.1 Prvotní instalace 5.2 Instalace Parabola Automatické vyhledávání Manuální vyhledávání Editace Transpondér 5.3 Možnosti TV Výstup nastavení Jazyk Nastavení asu Rodiovská kontrola OSD Zobrazení 5.4 Program Tídní Rezervace Vymazání 5.5 Rozšíené funkce Tovární nastavení OTA 5.6 Stav Informace as 6. Prohledávání základních informací 6.1 Základní informace 6.2 TV a Rádio zmn 6.3 TV nebo Rádio seznamy program Režim sledování 4

5 6.3.2 Režim vymazávání Režim pohybu Režim pejmenování Režim uzamknutí Režim skupiny 6.4 Možnosti Audio jazyk Jazyk teletextu Jazyk titulk 6.5 A/V Audio režim Video režim 6.6 Fav oblíbené Satelit Oblíbené programy 6.7 A Z 6.8 EPG EPG informace 7.Další informace 7.1 ešení problém 7.2 Technické specifikace 7.3 Vysvtlení pojm 5

6 1. NEŽ ZANETE 1.1 Vlastnosti o Brilantní obrazová grafika o MPEG-2 a Pln DVB kompatibilní o MPEG-2 Video ML ), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2 o RF- Modulátor UHF 21~69 s PAL o LNB Kontrola o SCPC/MCPC Pijíma z C / Ku Skupiny Satelit o Digitální Tuner s Loop-through o Penosová rychlost 1~45Mbps a Frekvence Výstupu 950 ~ 2150 MHz o Podpora DiSEqC 1.2 o S/PDIF AC3 Audio o OSD Menu s Plnými funkcemi o 256 barev o Multijazykové menu o 4- adový 7-segmentový LED Displej o Variabilní pomr obrazu (4:3, 16:9) s Pan a Letter Box o EPG pro informace o kanálech o Podpora titulk a teletextu o Jednoduchá instalace o Kapacita pro Uložení Multi Kanál (FTA 2500 kanál, 500 Transpondér) (CI 4000 Kanál, 1000 Transpondér) o Funkce Oblíbený kanál a Rodiovský kanál o RS232C Port Aktualizování Softwérového Systému 6

7 Dležité upozornní! Vážený zákazníku Pijíma Homecast S 3000CR, který jste si zakoupil, je vybaven novou verzí softwaru CryptoWorks. Po zapnutí pijímae a vložení dekódovací karty do pijímae se objeví na obrazovce hlášení: Vypnutí hodnocení vkové zralosti není povoleno, mli byste to zmnit. (Maturity Rating disabled is not allowed, you should change it.) Následn se Vám automaticky zobrazí nabídka, v níž budete vyzváni k nastavení funkce hodnocení vkové zralosti uživatele. Tato funkce umožuje omezit možnost sledování vysílaných program pro zvolenou vkovou hranici. Nastavte svoji úrove vkové zralosti (Set your maturity level) 1. Nedefinováno 0 (Undefined) 2. Rodiovské vedení (Parental Guiding) Po zvolení požadované úrovn vkového omezení sledovaných program budete vyzváni k zadání tymístného PIN kódu. Pro uložení zadejte Váš PIN kód (Please enter your pincode to save) Zadejte správný PIN kód, který se liší podle dodavatele dekódovací karty a potvrte OK. PIN kódy: UPC Direct digitallink CzechLink POZOR: Pi zadání tech neplatných PIN kód se dekódovací karta zablokuje!!! Pro informace o PIN kódu a pro odblokování karty kontaktujte, prosím, provozovatele Vaší dekódovací karty. 7

8 1.2 Píslušenství Audio/Video kabel Operaní instrukce Dálkové ovládání 2 AAA Baterie 8

9 2. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE 2.1 Pední panel 1. Tlaítko zapnutí a vypnutí Zapíná a vypíná pijíma. 2. Kurzorová tlaítka / Mní programy v režimu vyhledávání a umožují pohyb kurzorem v režimu menu. 3. Displej (4 digit 7 segment) 4 digit zobrazují programové informace. V pohotovostním režimu STANDBY 7 segment zobrazí místní as. ervené tlaítko LED v pohotovostním režimu je indikátorem. 9

10 2.2 Zadní panel 1. Dish In 13/18 (14/19) V 500mA Max Pipojení satelitní paraboly. 2. Loop out - Výstup propojovací smyky Výstup Dish in signálu. 3. Aerial IN Pipojení TV antény do Aerial IN. 4. TV výstup Pipojení bžné TV. 5. RS 232 C K pipojení jiného pijímae nebo PC. 6. Audio, Video Pipojte Audio, Video TV do Audio, Video. Pipojte ervený a bílý konektor na Audio L/R a žlutý do Video otvoru. 7. S/PDIF Propojuje S/PDIF do Dolby Digital Dekodéru pro AC3 Audio. 8. Elektrické vedení V AC (Auto Nastavitelné), 50 60Hz. Zkontrolujte specifikaci nastavení. 9. Hlavní kabel Pipojte do zásuvky. 10

11 2.3 Dálkový ovlada Všechny vlastnosti pijímae mohou být ovládané pomocí dálkového ovládání. 1. Hlavní vypína Zapíná a vypíná pijíma 2. TV/Rádio Pepíná mezi TV a Rádio 3. TV/SAT Tlaítko je používané pro pepínání mezi TV a satelitní režimem. 4. OPT Oznate možnost jako Audio jazyk, Jazyk Teletextu a Jazyk Titulk. 5. A/V+ Oznauje Video režim (4:3, 4:3 Letter box schránku, 16:9) a Audio režim (Vlevo, Vpravo, Stereo, Joint Spojené). 6. Fav oblíbené Oznaí skupinu satelit nebo oblíbených. 7. A Z Tídí programy automaticky v abecedním poadí. 8. Menu Zobrazuje hlavní menu pijímae a vychází z vnitního stupn pro prohledávání režimu (Exit all ) 9. EPG Zobrazí TV/Rádio programového prvodce. 10. Info Zobrazí informaní okno a EPG. 11. Kurzorové tlaítka Umožují pohyb smrem nahoru/dolu v režimu menu. 11

12 12. Kurzorové tlaítka / Umožují pohyb vlevo/vpravo nebo mní nastavení v režimu menu. 13. OK Potvrzuje výbr nebo vybírá zvýraznné položky menu, pi sledování TV nebo poslechu Rádia, stisknte OK tlaítko a seznam program se zobrazí. 14. Ukonení nebo návrat zpt (Exit/Recall) Umožují návrat o krok zpt, ukonení menu pijímae nebo návrat na pedcházející program. 15. V+/- Snižuje nebo zvyšuje stupe hlasitosti. 16. P+/P- Mní programy smrem nahoru/dolu Oznauje další stránky menu, které mají pod stránky. 17. Numerická klávesnice (0-9) Oznauje programy nebo je možné použít klávesnici abecedního vyhledávání v roztídných seznamech program. 18. Pauza Doasn pozastavuje obraz. 19. Mute Vypíná a zapíná zvuk. 12

13 3. PROPOJENÍ 3.1 Pipojení k TV a VCR Pijíma k TV s RF 1. Pipojte anténu do Aerial IN. 2. Pipojte RF vstup z TV do RF výstupu. 3. Pipojte Video a Audio TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor na audio R a Audio L, žlutý do Video. 4. Pesute se na sekci 3.2, Pipojení k parabole, po pipojení paraboly. Pijíma k TV a VCR s RF 1. Pipojte TV anténu na Aerial IN. 2. Pipojte RF vstup z VCR na RF výstup s RF kabelem 3. Pipojte RF výstup z VCR na RF vstup TV. 4. Pipojte Video a Audio TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor na Audio R a Audio L, žlutý do Video. 5. Pesute se na sekci 3.2, Pipojení k Parabole, po pipojení paraboly. 13

14 Pijíma k TV a VCR se SCART Kabelem 1. Pipojte anténu do AERIAL IN. 2. Pipojte RF vstup z VCR do RF výstupu s RF Kabelem 3. Pipojte výstup z VCR do RF vstupu TV. 4. Pipojte Video a Audio z TV na Video a Audio. Pipojte ervený a bílý konektor do Audio R a Audio L, žlutý do Video. 5. Pipojte TV SCART s TV do TV se shodným SCART Kabelem. 6. Pipojte VCR SCART s VCR k VCR vhodným SCART Kabelem 7. Pesute se na ást 3.2, Pipojení k parabole, po pipojení paraboly. 14

15 3.2 Pipojení k parabole Parabola Pipojte satelitní anténní kabel do DISH IN (vstupu paraboly). 2 Propojení parabol pomocí DiSEqC pepína e Pipojte výstup DiSEqC 1.0 do DISH IN (vstupu paraboly) pijímae. 15

16 Pohybujte parabolou pomocí DiSEqC 1.2: Pipojte výstup DiSEqC 1.2 do DISH IN (vstupu paraboly) pijímae. 16

17 4. PEHLED MENU 4.1 Menu instrukce Stisknte Menu tlaítko pro zobrazení menu. Je možné oznait sub menu (podmenu) pomocí kurzorových tlaítek / a /. Oznaené sub menu (podmenu) se zvýrazní. Po oznaení Vámi zvoleného programu stisknte OK tlaítko. V pípad, že se chcete vrátit k pedcházejícímu menu, stisknte OK tlaítko. Pokud se chcete vrátit na aktuáln probíhající program, stisknte OK tlaítko. 4.2 Menu pomoc V menu se zobrazí krátká informace na konci obrazu. 17

18 4.3 Menu struktura Instalace o Parabola: Oznate parabolu a LNB Nastavení pro vyhledávání programu. o Automatické vyhledávání: vyhledává program z oznaeného satelitu automaticky bez udání speciálních parametr. o Manuální vyhledávání: vyhledává program manuáln s udáním uživatelských parametr. o Editace transpondéru: vymazává, edituje a pidává satelitní a transpondérové parametry. Možnost o TV Výstup: oznauje Video a Audio výstup. o Jazyk: oznauje jazyk, audio jazyk a jazyk titulk. o Nastavení asu: nastavuje aktuální as. o Rodiovská kontrola: mní heslo a oznauje klasifikaní cenzru. o OSD Zobrazení: nastavuje OSD Zobrazení asu a pehlednost. Program o Tídní: vyberte typ tídní program, jako napíklad podle Transpondéru, Sít, CAS. o Zastavení: zastavuje programy ve Vámi zvoleném ase. o Vymazávání: vymazává programy, satelity, název CAS atd. Rozšíené o Obnovení výrobního nastavení: nastavení pijímae do pvodního stavu o OTA: aktualizuje pijíma nejaktuálnjší softwérovou verzí o Pemístní programu: pemístí programy z pijímae do pijímae nebo PC. o S/W Pemístní: pemístí softwér z pijímae do pijímae nebo PC. Stav o Informace: zkontroluje verzi satelitního pijímae. 18

19 5. PRÁCE S MENU 5.1 Prvotní instalace Je možné instalovat pijíma pomocí"prvotní instalace"pro ulehení postupu. Prvotní instalace Vám umožuje nastavit Váš pijíma pomocí jednoduché procedury. a) Vyberte zvolený jazyk pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pemístní se na další krok. a) Oznate zvolený program pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení. V kroku 2, pi výbru Astra 1, Hotbird nebo Astra 1 + Hotbird, je možné realizovat pvodní programy. Pokud si zvolíte Vyhledat Další, je možné vybrat další satelit a pejít na další krok. a) Oznate zvolený satelit pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pesute se na další krok. 19

20 a) Oznate LNB Typ pomocí kurzorových tlaítek /. b) Stisknte OK tlaítko pro potvrzení a pesute se na další krok. a) V pípad, že používáte DiSEqC 1.0 pepína, vyberte DiSEqC možnost pomocí kurzorových tlaítek. b) Stisknte OK pro potvrzení a prosute se na další krok. a) Po uskutenní všech nastavení, stisknte OK tlaítko pro zahájení vyhledávání. Pro detailnjší popisy o každé procedue, Vás odkazujeme na následující ást Instalace 5.2. Tlaítko pro pedcházející krok: v pípad, že chcete pejít na pedcházející krok, stisknte Opt tlaítko a následn mžete znovu nastavit možnosti. Tlaítko zrušení (cancel) a vystoupení (exit): v pípad, že chcete vynechat Prvotní instalaci" stisknte tlaítko Exit. 20

21 5.2 Instalace Parabola a) Stisknte menu tlaítko pro zobrazení hlavního menu. b) Stisknte OK tlaítko v sub menu. Zobrazí se heslo informaního okna. Všechny sub menu (podskupiny) jako Parabola, Automatické vyhledávání, Manuální vyhledávání, Editace transpondéru v instalaci jsou uzamknuté heslem. Pvodní výrobní heslo je a) Použijte kurzorová tlaítka / pro pohyb v tomto režimu. V každé položce jako Parabola, Satelit, Transpondér atd., pro kontrolu a získání detailního sledování, použijte kurzorové tlaítka /. a) Stisknte kurzorové tlaítka /, pravá ást obrazovky zobrazí 32 nastavitelných satelitních seznam. b) Oznate zvolený satelit a stisknte OK tlaítko. Následn se zmní satelitní sloupec pomocí zvoleného názvu satelitu. Pokud ne, je možné vyhledat zvolený satelit, vyberte jakýkoliv satelit a stisknte OK tlaítko. 21

22 a) Stisknte smrová tlaítka / pro sledování peprogramovaných záznam satelit. Stisknte OK tlaítko pro nahrazení aktuálního satelitu zvoleným satelitem. a) Stisknte kurzorové tlaítko / a pravá ást obrazu zobrazí záznam transpondér. b) Stisknte OK tlaítko pro výbr dalšího transpondéru. V pípad, že oznaíte jeden z možných satelitních názv, seznam transpondéru je mnný automaticky vzhledem na oznaený název satelit. a) Vyberte jeden z typ LNB nastavení pomocí kurzorových tlaítek /. Je možné oznait LNB hodnotu nastavení 13/18V normáln nebo když je vzdálenost mezi anténou a pijímaem vtší jak 60m, je možné vybrat LNB hodnotu nastavení 14/19V. a) Oznate LNB typ hodnoty. V pípad, že máte jednoduchý konvertor nebo dvojitý, zadejte LNB hodnotu frekvence pímo a stisknte OK tlaítko. Až oznaíte LNB typ hodnoty jako 9750/106000, 9750/10750 pro dvojitý, 22KHz hodnota je fixní pro automatický režim, v dalším pípad mžete zvolit hodnotu závisející na 22KHz tónu pepínacího okna. 22

23 a) Vyberte typ pepínání, který je používaný. b) Pokud používáte DiSEqC 1.0 pepína, oznate DiSEqC na Typu pepínání. c) Oznate jeden z DiSEqC vstup z možností. a) Oznate Typ pepínání. b) Pokud používáte DiSEqC 1.1 pepína, oznate SMATV na Typu pepínání. c) Zadejte hodnotu pomocí numerické klávesnice ( ). a) Oznate Typ pepínání. b) V pípad, že používáte DiSEqC 1.2 motor, oznate motor v Typu pepínání. c) Zvolte pozici motor pes Možnosti. 23

24 DiSEqC 1.2 Možnosti: Pohyb Východ Západ: stisknte kurzorová tlaítka / pro pohyb motoru. Skladová pozice: stisknte OK tlaítko pro uložení aktuálního asu. Pesun k pozici: stisknte tlaítko OK pro pohyb motoru do pozice uložení. Pesun na Preference: stisknte OK tlaítko pro pohyb motoru na pozici 0. Nastavení západního limitu: stisknte OK tlaítko pro zafixování západního limitu. Nastavení východního limitu: stisknte OK tlaítko pro zafixování východního limitu. Odblokovaný limit: stisknte OK tlaítko pro zmnu limitu. a) Oznate Typ pepínání. b) Pokud používáte USALS motor, vyberte ho z typu pepínání pomocí kurzorových tlaítek/. c) Zmte pozici USALS motoru pes možnosti. Pesun k pozici: stisknte OK tlaítko pro pohyb motoru na pozici vypoítanou podle zempisné délky a zempisné šíky. 24

25 a) Pesun umožní pohyb pímo na režim automatické vyhledávání a manuální vyhledávání. b) Oznate Automatické vyhledávání nebo Manuální vyhledávání a stisknte tlaítko OK Automatické vyhledávání Je možné vyhledávat programy nabízené satelitem, pro který je anténa konfigurovaná. a) Oznate satelit pro vyhledávání pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. b) Zkontrolujte znaku oznaující, který satelit je oznaený pro vyhledávání. c) Stisknte kurzorové tlaítka /, oznate vyhledávací možnost pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. d) Pokud chcete vyhledávat satelit, prosute se na Zaátek vyhledávání a stisknte OK tlaítko. a) Oznate Free + CAS nebo CAS pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Stisknte Opt tlaítko, CAS informaní okno se zobrazí. c) Vyberte druh CAS pomocí kurzorových tlaítek /. d) Stisknte OK tlaítko. e) Pokud chcete vyhledávat satelit, pesute se na Zaátek vyhledávání a stisknte OK tlaítko. 25

26 a) Levé okno znázoruje TV programy, pravé okno ukazuje Rádio programy v prbhu procesu vyhledávání. Bílé názvy program jsou nové programy natené do pijímae. erné názvy program jsou již existující programy. a) Pokud stisknete OK tlaítko v ase vyhledávání program, zobrazí se informaní okno. b) Po ukonení vyhledávání program, se zobrazí jednoduché informaní okno. c) V pípad, že chcete uložit aktualizované programy, oznate Yes (ano) Manuální vyhledávání a) Zadejte speciální hodnoty, které chcete vyhledávat. b) Stisknte OK tlaítko pro zaátek manuálního vyhledávání. 26

27 o o o o o o o o o Parabola: cílový satelit pro manuální vyhledávání. Frekvence: frekvence transpondéru, kterou chcete vyhledat pomocí manuálního vyhledávání. Polarizace: polarizace transpondéru, kterou chcete najít. Penosová rychlost: penosová rychlost transpondéru, kterou chcete najít. Kódová rychlost: kódová rychlost transpondéru, kterou chcete najít. Režim vyhledávání: v režimu voln dostupných program, pijíma vyhledává všechny programy krom kódovaných program. Typ programu: výbr TV, Rádia a TV s Rádiem. Vyhledávání sít: když je zpístupnné, pijíma vyhledává více transpondér pomocí daného indexu sít. PID vyhledávání: vyhledávání používá Auto PID, Manuál Dec a Manuál Hex. a) Pi výbru možnosti Manuál Dec se zobrazí informaní okno menu. b) Zadejte hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID pomocí numerické klávesnice. c) Stisknte OK tlaítko na Dec nebo stisknte tlaítko OK pro zmizení informaního Okna menu. a) Pi výbru možnosti Manuál Hex, se zobrazí informaní Okno menu. b) Zadejte hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID pomocí klávesnice. c) Stisknte tlaítko na klávesnici pro uložení PID nebo stisknte tlaítko návratu pro zmizení informaního okna. 27

28 5.2.4 Editace transpondéru a) Stisknte Opt tlaítko pro výbr satelitu v levé ásti obrazu nebo transpondér v pravé ásti obrazu. b) Vyberte bu Vymazávání, Editaci nebo Pidávání z informaního okna menu. (Satelit a Transpondér není možné vymazat, jako programy z oznaeného satelitu a opustíte nabídku.) c) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložen a ukonen. 5.3 Možnosti TV Výstup nastavení a) Oznate možnosti TV výstupu pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Pokud stlaíte OK tlaítko, zmnný stav bude uložený a ukonený. TV Typ: Oznate Váš TV typ (PAL, NTSC, PAL/NTSC). SCART: Oznate Váš TV typ (RGB, S Video, CVBS) TV Obraz: Vyberte formát obrazu TV (4:3, 4:3 Letter box, 16:9) RF íslo programu: Nastavte Program pro zobrazení Audio a Video signálu na TV. Pokud zvolíte program 38 v tomto menu, program satelitu bude zobrazený v programu 38 na TV. 28

29 Režim RF Výstupu: Režim RF Výstupu PAL (PAL B/G, PAL D/K, PAL i mezi PAL standardy). AC3: Pokud je nastavený na zpístupnný režim, je možné používat Dolby Digital audio pes AC 3 dekodér Jazyk a) Vyberte jazykové možnosti pomocí kurzorových tlaítek /a /. b) Stisknte OK tlaítko pro zmnu oznaeného jazyka. o Displej: Mní jazyk používaný v OSD a Menu. o Audio 1 2: Mní jazyk, který používáte v Audio. o Titulky 1 2: Mní jazyk, který sledujete v titulkách Nastavení asu a) Nastavte aktuální as pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a opustíte nabídku. 29

30 o Režim asu (TDT, User) - TDT: Pijímá as ze satelitu. - User: Nastavte as pímo podle uživatele. o Nastavení asového posunu: Nastavte asový rozdíl mezi GMT a místním asem. o Uložení denního svtla: Bude fungovat jen v pípad režimu Zpístupnní. o Zaátek dne: Denní svtlo udává zaátek dne. o Konec dne: Denní svtlo udává konec dne Rodiovská kontrola a) V pípad, že chcete zmnit heslo, použijte kurzorové tlaítka /. Následující zpráva požádá o nové heslo. b) Zmte heslo na nové pomocí numerického tlaítka. c) Pro potvrzení, zadejte heslo ješt jednou. a) Oznate zvolený stupe klasifikace pomocí kurzorových tlaítek. /. b) Stisknte OK tlaítko pro uložení a ukonení. Režim vkového stupn Vám umožní zablokovaní programu vzhledem na vkový stupe. o Sledovat vše: Všechny programy mohou být sledované. o 7: Programy jsou blokované do vku 7. o 12: Programy jsou blokované do vku 12. o 15: Programy jsou blokované do vku 15. o 18: Programy jsou blokované do vku 18. Pro sledování program, které jsou zablokované vkovým stupnm, musíte zadat heslo. 30

31 5.3.5 OSD Zobrazení a) Oznate možnosti pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) V pípad, že stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a ukonený. o Pehled asového nastavení: Pehled se ztratí po uplynutí nastaveného asu (1 9). o Spoi obrazovky: je to funkce pro ochranu TV v pípad Rádio stavu nebo Menu. (Zablokovaný, 5, 10, 20, 30, 60, 120 Minut). o Režim zobrazení OSD: Oznaí transparentní typ (nízký, stední, vysoký). o Režim zobrazení Teletextu: Oznaí Teletextu transparentní typ. 5.4 Program Tídní a) Oznate typ tídní pomocí kurzorových tlaítek /. b) Pokud stisknete OK tlaítko, aktuáln zmnný stav bude uložený a ukonený. 31

32 o o Transpondér: Programy Jsou tídné v poadí transpondéru. Sí: Programy jsou tídné podle poadí transpondér. S: Programy jsou tídné do kódovaných program a voln dostupných program Rezervace Je možné si rezervovat program ve Vámi zvoleném ase. V tomto režimu mžete rezervovat až 8 program. a) Stisknte Opt tlaítko pro editaci rezervovaného programu. Následn použijte kurzorové tlaítka / a / pro detailní nastavení Vaší rezervace. a) Pro pidání dalších, stisknte A/V+ tlaítko FAV pro smazání rezervace. b) Po uskutenní všech nastavení, stisknte OK tlaítko pro uložení. Je to duplikované s asovou zónou, která už byla registrovaná v seznamu rezervací. Pokud není možná registrace, zobrazí se výstražná zpráva. V tomto pípad musíte registrovat rezervaci pro další asovou zónu. 32

33 : Pouze jedna asová akce ( Po ukonení akce, bod bude vymazaný v seznamu.) : Realizace akce ve dnech v týdnu. : Realizace akce pes víkend. : Realizace akce týdn. : Realizace akce každý den. : TV program : Rádio program Vymazávání Je možné vymazávat programy. Je možné oznait režim jako Kanál, Satelit a CAS, ale též i Možnost jako TV, Rádio atd. a) Oznate Režim a Možnost, kterou chcete vymazávat programy pomocí kurzorových tlaítek / a /. b) Stisknte OK tlaítko pro vymazávání a ukonení Rozšíené Znovu nastavení Výrobního nastavení a) Pokud chcete zmnit nastavení do pvodních výrobních hodnot, stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí potvrzující okno. b) Pokud zvolíte Yes (ano), systém bude znovu nastavený jako nový pijíma. 33

34 5.5.2 OTA Je možné aktualizovat nejnovjší softwér. Pijíma kontroluje zda-li je nový S/W uvolnný, když prohledává programy nebo oznauje dané OTA menu. V pípad, že nová verze je vyhledaná, pijíma ji optovn automaticky nate a natený obraz bude zobrazený. VŠIMNTE SI V pípad, že se v prbhu naítání zobrazí následující odkaz, kontaktujte poskytovatele pijímae. V pípad, že žádný S/W nebude vyhledaný, zobrazí se následující zpráva. 34

35 5.6 Stav Informace a) Je možné sledovat informace systému jako Model ID, Verzi hardwéru, Verzi softwéru a Verzi loaderu AS a) Je možné sledovat programy jen voln dostupné, ale také i kódované programy. Tento pijíma podporuje teku SMART karty. V pípad, že chcete sledovat kódované programy, kontaktujte poskytovatele programu nebo distributora. SMART karta se liší podle poskytovatele programu. 35

36 6. PROHLEDÁVÁNÍ ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ 6.1 Základní informace Audio Zámek Zakódované Teletext Titulky jazyk Dolby Rodiovský zámek Detailní info S/W alarm aktualizace TV Typ Název a íslo Kanálu progresu Aktuální název programu Jméno satelitu Aktuální as Bod Síla signálu Kvalita signálu a) Kdykoliv stisknete INFO tlaítko, základní informaní okno se zobrazí na nkolik sekund. a) Pokud stisknete opakovan INFO tlaítko v základních informacích, zobrazí se detailní EPG okno. b) Po stisku zptného tlaítka EPG okno se ztratí. c) Stisknte P+ - tlaítko a následn mžete mnit program. d) V pípad, že je zobrazené tlaítko v základních informacích, je možné listovat tlaítky/ pro zobrazení dalších stránek EPG. 36

37 6.2 TV a Rádio zmny V prbhu sledování TV nebo poslechu Rádia, je možné vybrat TV nebo Rádio pomocí TV/Rádio tlaítka. 6.3 TV a Rádio seznamy program TV Typ Název satelitu nebo skupiny Druh Stav skupin Jméno satelitu Jméno správce CAS info Zobrazit Vymazat Pesunout Pejmenovat Zamknout Skupina 37

38 6.3.1 Režim sledování Pokud sledujete TV nebo posloucháte Rádio, je možné sledovat seznam program. Stisknte OK tlaítko pro zobrazení seznamu program. Na konci seznamu program, je možné vidt nkolik ikon. Každá ikona má speciální a vhodnou funkci pro uživatele. V pípad, že chcete zmnit režim, stisknte Opt tlaítko pro pemístní na zvolenou ikonu. a) Stisknte OK tlaítko nebo A Z tlaítko. Pokud vyžadujete sledovat tídní program, stisknte A Z tlaítko. b) Použijte kurzorové tlaítka / pro pohyb kurzoru. c) Stisknte OK tlaítko pro sledování zvoleného programu. d) V pípad, že vyžadujete ukrýt seznam program, stisknte tlaítko spánku. o o o Pro tídní program, stisknte A Z tlaítko. Pro zmnu TV/Rádio režimu, stisknte TV/Rádio tlaítko. Pro uložení další nebo pedcházející strany, stisknte P+ - tlaítko. a) Stisknte INFO tlaítko pro skladování satelitu a transpondérových informací i pro zvolený program. b) Stisknte tlaítko pro skrytí satelitních a transpondérových informací. a) Pokud znáte správné íslo programu pro sledování, stisknte tlaítko pomocí numerických tlaítek. 38

39 6.3.2 Režim vymazávání a) Pro abecední pohyb, musíte zmnit seznam program do stavu tídní. Pro zahájení stavu tídní, stisknte A Z tlaítko v seznamu program nebo v práv probíhajícím obraze. b) Stisknte numerické tlaítko. Následn se zobrazí abecední seznam. c) Pomocí numerických tlaítek (1 9) kurzorových tlaítek / a / si zvolíte písmeno. d) Stisknte OK tlaítko. Pokud zvolený program podle zadání písmena neexistuje, není jiný zpsob jeho vyhledání. a) Oznate ikonu Delete (Vymazávání) pomocí Opt tlaítka. b) Oznate program, který chcete vymazat pomocí kurzorových tlaítek nahoru/dolu. Stisknte OK tlaítko. Zkontrolovaný znak bude oznaený na pravé stran názvu programu. c) Stisknte tlaítko zpt pro uložení a ukonení Režim pohybu a) Oznate ikonu Move (pohybu) pomocí Opt tlaítka. b) Oznate program, který bude umístný v další pozici. c) Stisknte OK tlaítko a následn znak move (pohyb) se ztratí z pední strany názvu programu. d) Nastavte novou pozici pomocí kurzorových tlaítek /. e) Pokud chcete dokonit pesun programu, stisknte OK tlaítko. Následn znak move (pohyb) se ztratí z pravé strany názvu programu. f) Stisknte zptné tlaítko pro uložení a ukonení. 39

40 6.3.4 Režim pejmenování a) Oznate ikonu Rename (pejmenování) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte program pro pejmenování a stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí malé oznaené editaní okno. c) Je možné zapsat každé písmeno z názvu programu pomocí kurzorových tlaítek / a / a OK tlaítko. d) Po ukonení pejmenování, oznate a stisknte OK tlaítko. e) Stisknte zptné tlaítko. Je možné zmnit název skupiny oblíbených program. a) Oznate zvolenou skupinu. b) Zmte název skupiny podle procedur. Všimnte si Není možné mnit funkci Vymazávání a Skupiny ve skupinovém režimu. Space (prostor) Back (spát) CAPS (zmna) Done (dokonené) Cancel (zrušené) : Zapisuje mezi 2 znaky. : Vymazává znaky. : Vybírá mezi velkými a malými písmeny. : Ukládá zmny. : Opouští režim pejmenování. 40

41 6.3.5 Režim uzamknutí a) Vyberte ikonu Lock (uzamknutí) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte program pro uzamknutí a stisknte OK tlaítko. Následn se zobrazí okno odkazu. c) Nastavte heslo. Uzamykací symbol se zobrazí na levé stran názvu programu. Pro jeho zrušení stisknte opakovan OK tlaítko. d) Stisknte tlaítko zpt pro uložení a ukonení Režim skupiny Je možné vytvoit skupinu z 8 skupin. V jedné skupin mžete umístit 100 kanál. Takže mžete mít 800 oblíbených program. a) Oznate ikonu Group (skupina) pomocí Opt tlaítka. b) Vyberte programy, ze kterých chcete vytvoit seznam oblíbených program. c) Stisknte OK tlaítko a následn se zobrazí malé okno oblíbených program na pravé stran obrazovky. d) Vyberte íslo skupiny pomocí kurzorových tlaítek / a stisknte OK tlaítko. Pro zrušení stisknte optovn jen tlaítko OK. e) Pokud chcete oznait další program v aktuální skupin, stisknte kurzorové tlaítko /. Zvýraznný program bude zobrazený v seznamu program. f) Stisknte OK tlaítko pro nastavení skupiny zvolenou skupinou pomocí kurzorových tlaítek /. g) Stisknte tlaítko spát 6.4 Možnosti pro uložení a ukonení. V prbhu sledování TV nebo poslechu Rádia, stisknte Opt tlaítko. Zobrazí se malé informaní okno. Zvolte si možnost Audio jazyk, Teletext jazyk, Jazyk titulk. Pro zmnu režimu možnosti použijte kurzorové tlaítka vlevo/vpravo. 41

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR

Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR Digitální satelitní pijíma HOMECAST 3000 CR 3000 CICR BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VESTAVĚNÝ DEKODÉR CRYPTOWORKS TECHNICKÉ ÚDAJE DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Napájení 90 až 250 V střídavého napětí, 50/60 Hz Vstupní kmitočet 950 až 2150 MHz Přenos dat Konektor RS-232C, 115 kb/s SCART konektory SCART VCR, SCART TV

Více

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu.

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu. Poznámka Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Tabulka Obsahu. Obsah $ %&" ' (& )$ * #+"'

Tabulka Obsahu. Obsah $ %& ' (& )$ * #+' Tabulka Obsahu Obsah!"!"# $ %&" ' (& )$ * #+"' 1. BEZPENOSTNÍ OPATENÍ Tento pijíma odpovídá mezinárodním bezpenostním standardm. Prosíme, pette si peliv následující doporuené bezpenostní opatení. SÍOVÉ

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

Uživatelský manuál. Topfield TF 6000 CR. Digitální satelitní pijíma Cryptoworks

Uživatelský manuál. Topfield TF 6000 CR. Digitální satelitní pijíma Cryptoworks Uživatelský manuál Topfield TF 6000 CR Digitální satelitní pijíma Cryptoworks iii Popis Bezpenostní opatení iii v 1 Úvod 1 1.1 Úvod 1 1.2 Ovládání digitálního pijímae 2 1.2.1 Pední panel 2 1.2.2 Dálkové

Více

Uživatelský manuál (CZ)

Uživatelský manuál (CZ) Uživatelský manuál (CZ) - 1 - 1. Zadní panel Vstup Input Loop Audio Video Fan PSU Funkce LNB vstup 950-2050 MHz (F-konektor). LNB výstup pro další přijímač používající stejné pásmo a polarizaci (pouze

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Uživatelský manuál OBSAH: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Úvod 2. Základní vlastmosti 3. Bezpenostní opatení 4. Provoz pijímae 5. Pední panel 6. Zadní panel 7. Dálkové ovládání 8. Instalace pijímae II. III.

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO

TOPFIELD. SBI-5450 Rychlý průvodce. Digitální satelitní přijímač. Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO TOPFIELD SBI-5450 Rychlý průvodce Digitální satelitní přijímač Přístupové rozhraní s vestavěným dekódovacím systémem IRDETO 1. Bezpečnostní opatření Čtěte a řiďte se těmito instrukcemi. Věnujte zvýšenou

Více

Digitální přijímače 2008/09

Digitální přijímače 2008/09 Digitální přijímače 00/09 Novinka HS9000 CIPVR < 400mm > Digitální TwinHDTVPVR satelitní přijímač s TB HDD a twin tunerem HDTV 00i TwinTuner HDMI. HDD 000 GB USB.0 LAN 00Mbit Y,Pb,Pr EPG VFD OS Unicable

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6.

Obsah 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 6. DVB T přijímač Obsah OBSAH 2 I. OBECNÉ INFORMACE 4 CDVBT-1500E 1. ÚVOD 4 2. HLAVNÍ FUNKCE 4 3. PRO VAŠI BEZPEČNOST 5 4. ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍHO PŘIJÍMAČE 5 5. PŘEDNÍ PANEL 6 Návod k použití 6. ZADNÍ

Více

HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA HOMECAST UŽVATELSKÁ PŘÍRUČKA Satelitní přijímač HS5101 C OBSAH Vlastnosti 4 Bezpečnostní informace 5 1 Předtím, než začnete 7 1.1 Vlastnosti.........................................................7 1.2

Více

ALMA T2200. Uživatelská příručka

ALMA T2200. Uživatelská příručka ALMA T2200 Uživatelská příručka I Obsah Obsah 1. Čelní panel: 1 2. Zadní panel: 1 3. RCU 2 1. Základní ovládání 2 1.1 První použití Set-Top Boxu 2 1.2 Používání prvního a druhého přístroje 3 1.3 Rychlé

Více

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy

Více

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA

Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Uživatelská příručka Digitální satelitní přijímač HD 500 FTA Při čtení tohoto návodu spolupracujte s obrázky orginálního návodu Bezpečnost 1 Hlavní napájení : 90 240V AC 50/60 Hz 2 Udržujte příjímač v

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka HIGH DEFINITION DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ se čtečkou IRDETO 1x COMMON INTERFACE Uživatelská příručka GS 7020HDi GS7020HDi_manual_cz.indd 1 23.6.2010 14:18:15 2 GS 7020HDi Uživatelská příručka Upozornění

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1

Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Copyright ALLCOM, spol. s r. o. Stránka 1 Obsah Upozornění... 4 Bezpečnost a bezpečnostní upozornění... 5 Dříve než začnete... 6 1.1 Vlastnosti 7 1.2 Obsah balení 8 Správná likvidace tohoto zařízení...

Více

HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T3102

HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T3102 HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T3102 OBSAH Bezpečnostní informace 3 Varování, upozornění a poznámky...3 Bezpečnostní pokyny a opatření...4 Ovladače a funkce 6 Čelní panel...6 Zadní panel...6 Dálkový ovladač...7

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T Uživatelský manuál Uživatelský manuál Bezpečnostní opatření Tento přijímač byl navržen v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy. Prosíme,

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 2010 CR ÚVOD Upozornění Před použitím přístroje si přečtěte tento uživatelský manuál. Dodržujte veškeré instrukce. Manuál uschovejte pro pozdější použití. Symboly Poznámka Varování

Více

S A T E L I T

S A T E L I T S A T E L I T 380002650 Obsah balení BOX 1x Dálkový ovladač 1x HDMI kabel 1x El. Zdroj 1x Dálkový ovladač 1. POWER - Zapnout/Vypnout přijímač 2. MUTE - Zapnout/Vypnout zvuk 3. FIND - Vyhledat kanál, program

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 13. 6.

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 13. 6. OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Pedstavení pístroje 1.2. Klíové vlastnosti 2. Bezpenostní opatení 5 2.1. Bezpenost 2.2. Provozní podmínky 3. Kontrola ped použitím 7 3.1. Píslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

O B S A H 1. ÚVOD 1.1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

O B S A H 1. ÚVOD 1.1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE O B S A H 1. Úvod 1.1. Bezpečnostní informace 1.2. Záruka výrobku 1.3. Obsah obalu 2. Přední panel 3. Zadní panel 4. Dálkový ovladač 5. Připojení 5.1. Spolupráce s motorem DiSEqC 1.26. Hlavní menu 7. Programy

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací prvky / Funkce

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Digitální satelitní přijímače

Digitální satelitní přijímače Digitální satelitní přijímače EM 150 EM 150 (CR) EM 200 (CI) EM 200 (CR) Uživatelský manuál Úvodní poznámky Tento návod Vám poskytne informace nezbytné k instalaci, nastavení a používání satelitních přijímačů

Více

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ

SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ SM2200 DIGITÁLNÍ MĚŘIČ SATELITNÍHO SIGNÁLU NÁVOD K POUŽITÍ Před tím, než začnete digitální měřič používat, přečtěte si prosím tento návod na použití. Technické specifikace a způsob provozu, které jsou

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

HOMECAST S 8000 CI PVR

HOMECAST S 8000 CI PVR UŽIVATELSKÝ MANUÁL HOMECAST S 8000 CI PVR Digitální satelitní přijímač s HDD a Twin Tuner Pro upřesnění odkazů (obrázky) používejte originální manuál od výrobce. Bezpečnostní opatření Před uvedením přijímače

Více

Vaše uživatelský manuál FERGUSON HF 8900 HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/2282979

Vaše uživatelský manuál FERGUSON HF 8900 HD http://cs.yourpdfguides.com/dref/2282979 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 14. 6.

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpe nostní opat ení 5. 3. Kontrola p ed použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Za ínáme 14. 6. OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Pedstavení pístroje 1.2. Klíové vlastnosti 2. Bezpenostní opatení 5 2.1. Bezpenost 2.2. Provozní podmínky 3. Kontrola ped použitím 7 3.1. Píslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T 3000 DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T 3000 DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA T 3000 DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Copyright ALLCOM www.allcom.cz www.allcnet.cz Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládání / Funkce 8. 5. Dálkový ovladač 14. 6. Jak s připojením 16 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládání / Funkce 8

Více

Vaše uživatelský manuál MASCOM MC 1400T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443547

Vaše uživatelský manuál MASCOM MC 1400T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443547 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál

Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem. Relax. Uživatelský manuál Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem Relax Uživatelský manuál 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Zapnutí/vypnutí TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem INFO Zobrazení informací Ztišit 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod

HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver. Uživatelský návod HDTV-Sat-Irdeto-CI-Receiver Uživatelský návod OBSAH 1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 2 RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ... 5 3 VLASTNOSTI... 7 4 JAK PŘIPOJIT PŘIJÍMAČ... 8 5 HARDWARE:... 10 6 SLEDOVÁNÍ TV... 13 7 ČINNOST

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DTR210 http://cs.yourpdfguides.com/dref/974819 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HTT-102 DVB-T HD modulátor

HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-102 DVB-T HD modulátor HTT-101 slouží k převodu nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu připojeného na rozhraní HDMI na komprimovaný transportní tok MPEG-4 HD (H.264) a

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Digitální satelitní přijímač

Digitální satelitní přijímač Návod k obsluze Digitální satelitní přijímač Ref. č.: 709540 OBSAH Začínáme... Str. 4 Popis... Str. 5 Přední strana... Str. 5 Zadní strana... Str. 5 Dálkové ovládání... Str. 6 Schéma zapojení přijímače...

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_1_60_satelitní příjem

Více

Golden Media / Golden Interstar

Golden Media / Golden Interstar Golden Media / Golden Interstar UNI-BOX 9060 CRCI HD PVR UNI-BOX 9080 CRCI HD PVR Combo Návod na použitie i Obsah 1. BEZPEČNOST...3 2. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...3 3. VLASTNOSTI...5 5. PŘEDNÍ PANEL...7

Více

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A. Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Digitální pozemní přijímač CDVBTK360A Návod k použití BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE Než začnete používat tento přijímač, přečtěte si prosím velmi pozorně následující bezpečnostní instrukce. Všimněte si všech

Více

Nový opravený manuál pro CDVBC5120C

Nový opravený manuál pro CDVBC5120C Nový opravený manuál pro CDVBC5120C OBSAH Opravy jsou provedeny červenou barvou 1. Všeobecné informace 3 1.1. Předmluva 3 1.2. Základní rysy 3 1.3. Čelní panel 4 1.4. Zadní panel 5 1.5. Dálkové ovládání

Více

Terestrický digitální přijímač DTR 540

Terestrický digitální přijímač DTR 540 Terestrický digitální přijímač DTR 540 DSR T-FM 710 Návod k obsluze 2 OBSAH Obsah... str. 3 Všeobecné instrukce..... str. 4 Bezpečnostní instrukce... str. 4 Ovladače, přední a zadní panel... str. 5 Dálkové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. D.I.G.I.T.A.L. Multi Satellite Receiver

NÁVOD K OBSLUZE. D.I.G.I.T.A.L. Multi Satellite Receiver GI-S801 Xpeed GI-S801 Xpeed Class GI-S770 CR Xpeed GI-S770 CR Xpeed Class GI-S780 CRCI Xpeed GI-S780 CRCI Xpeed Class GI-S805 CI Xpeed GI-S805 Xpeed Class D.I.G.I.T.A.L. Multi Satellite Receiver GI-S801

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

Návod k použití Digitální satelitní přijímač

Návod k použití Digitální satelitní přijímač Návod k použití Digitální satelitní přijímač OPTICUM HD X100 2010 Překlad a tisk ATOS spol. s r.o. www.atoselektro.cz OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 3 2. Ochrana životního prostředí... 5 3. Vlastnosti...

Více

Digitální satelitní přijímač MC2000HDCI USBPVR

Digitální satelitní přijímač MC2000HDCI USBPVR Digitální satelitní přijímač MC2000HDCI USBPVR Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC2000HDCI USBPVR-20110208 PŘÍJEM KÓDOVANÝCH PROGRAMŮ Pro příjem kódovaných programů je přijímač vybaven

Více

1.0. Bezpenostní pokyny 3 2.0 Vlastnosti & Píslušenství 4 3.0 Bezpenostní opatení 5 4.0 Uskladnní 5 5.0 Nastavení zaízení 5 6.

1.0. Bezpenostní pokyny 3 2.0 Vlastnosti & Píslušenství 4 3.0 Bezpenostní opatení 5 4.0 Uskladnní 5 5.0 Nastavení zaízení 5 6. ! 1 Obsah 1.0. Bezpenostní pokyny 3 2.0 Vlastnosti & Píslušenství 4 3.0 Bezpenostní opatení 5 4.0 Uskladnní 5 5.0 Nastavení zaízení 5 6.0 Pipojení 6 6.1 Pipojení k terestrické antén 6 6.2 Pipojení k TV

Více

DVB-T přijímač. český manuál

DVB-T přijímač. český manuál DVB-T přijímač český manuál Obsah 02 Snadný začátek Seznámení se zařízením Hlavní znaky zařízení Popis zařízení 03 Popis dálkového ovládání (DO) 01 / Obsah MENU Správce programu 04 Oblíbený program / složka

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 -

ARTEC T3. Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - ARTEC T3 Mini DVB-T TV přijímač (Set-Top-Box) Návod k použití - 1 - Obsah Obsah... 2 Specifikace a vlastnosti produktu... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 1. Přehled produktu... 4 1.1 Vlastnosti:... 4 1.2

Více

Vaše uživatelský manuál HUMAX HDCI-5000

Vaše uživatelský manuál HUMAX HDCI-5000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČE DVB-S Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Při čtení tohoto návodu spolupracujte s originálním návodem!!! Upozorňujeme, že využití

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C

Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Ferffffffffff Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka FERGUSON AC-8000HD DVB-C Obsah Obsah...2 Kapitola 1 - Než začneme...3

Více

Z montáže anténní techniky nabízíme :

Z montáže anténní techniky nabízíme : Máte problémy s příjmem digitálního pozemního vysílání, nebo dokonce ještě máte analogový příjem? Zabýváme se instalací a zapojením set-top-boxů a antén pro DVB-T. Vše Vám zaměříme na nejsilnejší signál

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor

T-400X Návod na obsluhu. 2.1 počítačový multimediální reproduktor T-400X Návod na obsluhu 2.1 počítačový multimediální reproduktor UPOZORNĚNÍ: Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA.

Návod k obsluze. S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Návod k obsluze S integrovaným systémem dekódování CONAX a s rozhraním PCMCIA pro vložení modulu CA. Pro příjem volných a zakódovaných programů satelitní TV a rozhlasu TV (např. v systémech CONAX, VIACESS,

Více

DSR8200Premium combo DVB-S/T DSR8300CIPremium combo

DSR8200Premium combo DVB-S/T DSR8300CIPremium combo Příručka uživatele www.omko.cz Návod na digitální satelitní přijímače DSR8200Premium combo DVB-S/T DSR8300CIPremium combo Bezpečnostní instrukce Všechny bezpečnostní instrukce si před použitím přijímače

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

Návod k obsluze, beta 2 Ferguson HF8800 HD / Ferguson HF 8900HD ( rozšířen o rozhraní USB) Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál.

Návod k obsluze, beta 2 Ferguson HF8800 HD / Ferguson HF 8900HD ( rozšířen o rozhraní USB) Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Návod k obsluze, beta 2 Ferguson HF8800 HD / Ferguson HF 8900HD ( rozšířen o rozhraní USB) Před započetím práce, si prosím přečtete tento manuál. Upozorňujeme, že využití kteréhokoliv zařízení pro nelegální

Více