Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka"

Transkript

1 Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka

2

3 Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné prùbìžné zmìny této pøíruèky pøi jejích dalších vydáních. Sériové èíslo notebooku, datum a místo nákupu a oznaèení modelu vepište do pøíslušných kolonek dále v textu. Sériové èíslo i èíslo modelu notebooku jsou uvedeny na nálepce na krabici od notebooku. Veškerá korespondence týkající se tohoto notebooku musí obsahovat zmínìné údaje. Kopírování, reprodukování nebo šíøení této publikace, v jakékoliv formì i podobì, je povoleno pouze s písemným souhlasem spoleènosti Acer Incorporated. Model... Sériové èíslo... Datum nákupu... Místo nákupu... Acer a Acer logo jsou registrované ochranné známky spoleènosti Acer Incorporated. Názvy produktù a ochranné známky jiných spoleèností v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a patøí pøíslušným spoleènostem.

4 Obsah Poznámky... 6 Poznámky k normám Federální komise pro komunikaci (FCC)... 6 Podmínky používání... 6 Dùležité bezpeènostní instrukce... 7 Prohlášení o použití laserového zaøízení... 8 Prohlášení o lithiových bateriích... 8 Prohlášení o pøechodu na rok Poznámka k modemu... 9 Poznámky k ochranì autorských práv spoleènosti Macrovision.. 9 Pøedmluva Zapojení notebooku Vypnutí poèítaèe On-Line nápovìda Pøístup k on-line nápovìdì Pøístup k pøíruèce Informace o podpoøe zákazníka Péèe a údržba Kapitola 1 Spøátelte se se svým poèítaèem Hlavní rysy Displej Indikátory Klávesnice Touchpad Ukládání dat Porty Audio Zabezpeèení poèítaèe Kapitola 2 Práce s bateriemi Baterie Správa napájení Kapitola 3 Periferie a další možnosti Externí monitor Externí klávesnice Externí numerická klávesnice Externí polohovací zaøízení Externí myš USB Tiskárna Audio zaøízení Obsah

5 3.8 Malá dokovací stanice PC karty USB zaøízení Další možnosti Upgrade klíèových komponent Kapitola 4 Cestování s poèítaèem Odpojení z pracovní plochy stolu Pøesouvání po firmì Co dìlat, když chcete poèítaè vzít domù Cestování s notebookem Cestování s notebookem do zahranièí Kapitola 5 Software Systémový software Program Sleep Manager Notebook Manager BIOS Utility Kapitola 6 Øešení problémù Otázky a odpovìdi Chybová hlášení Tipy pro odstranìní závad Technická podpora Technická podpora Dodatek A Specifikace notebooku Obsah 5

6 Poznámky Poznámky k normám Federální komise pro komunikaci (FCC) Zaøízení bylo testováno a splnilo podmínky stanovené pro digitální zaøízení tøídy B kapitoly 15 norem FCC pro stanovení výše škodlivého elektromagnetického a zbytkového vyzaøování. Záruka tìchto norem se nevztahuje na pøípadné interference napø. s rádiem èi televizí, které mohou vzniknout. Uživatel má nìkolik možností, jak je odstranit: 1. Pøemístit nebo pøesmìrovat anténu pøijímaèe. 2. Umístit notebook dále od pøijímaèe. 3. Zapojit notebook do elektrické zásuvky na jiném pojistkovém okruhu sítì. 4. Konzultovat tento problém se svým prodejcem rádiového / televizního pøijímaèe. Poznámka: Stínìné kabely Všechna propojení s ostatními zaøízeními musí být uskuteènìna pomocí stínìných kabelù. V jiném pøípadì nelze zajistit splnìní podmínek norem FCC. Poznámka: Periferní zaøízení Použijete-li periferie (klávesnice, monitor, tiskárna), které nesplòují podmínky norem tøídy B, zvýšíte tím pravdìpodobnost výše zmínìných interferencí. Upozornìní: Zmìny, které nejsou schváleny výrobcem zaøízení, mohou vést ke ztrátì nárokù na záruku. Podmínky používání Zaøízení vyhovuje èlánku 15 norem FCC. Používání je charakteristické dvìma podmínkami: (1) toto zaøízení nesmí zpùsobovat rušení a (2) nesmí být ovlivòováno rušením. 6 Poznámky

7 Dùležité bezpeènostní instrukce 1. Ètìte tyto instrukce pozornì. Uschovejte si je. 2. Øiïte se výzvami a instrukcemi na produktu 3. Pøed èištìním pøístroj odpojte od elektrické sítì. Nepoužívejte tekuté ani aerosolové èistící prostøedky. Notebook èistìte vlhkým, dobøe vyždímaným hadøíkem. 4. Notebook nepoužívejte v blízkosti vody (ve vanì). 5. Neumís ujte jej na nestabilní podložku, stùl èi stojan. Pád mùže pøístroj vážnì poškodit. 6. Sloty a otvory v krytu notebooku zajiš ují ventilaci a ochranu pøed pøehøátím, tyto otvory nesmí být zakryty. Nikdy by se nemìly ucpat napø. pøi použití notebooku v posteli, na pohovce èi podobném povrchu. Pøístroj nikdy nenechávejte v blízkosti radiátorù èi jiných zdrojù tepla, došlo by k jeho pøehøátí. 7. Zaøízení nesmí pracovat pøi jiném napìtí sítì, než je uvedeno na nálepce. Nejste-li si jisti, kontaktujte svého dodavatele èi místní elektrárenskou spoleènost. 8. Na napájecí šòùru nepokládejte pøedmìty. Nezapojujte notebook na místì, kde by po napájecí šòùøe šlapali lidé. 9. Používáte-li prodlužovací šòùru s rozdvojkou, pøesvìdète se, že odbìr všech zaøízení, které jsou do ní zapojeny, je nižší než kapacita prodlužovací šòùry a pojistky k elektrické zásuvce. 10. Nikdy nezasunujte do slotù a otvorù v krytu notebooku nepatøièné pøedmìty. Jednak byste si mohli zpùsobit úraz elektrickým proudem, nebo zkratem zpùsobit požár a pøístroj poškodit. Notebook nesmí pøijít do styku s kapalinami. 11. Nepokoušejte se provádìt opravy sami, nesundávejte kryt pøístroje, opravy pøenechte odborníkùm. 12. Nastanou-li níže uvedené okolnosti, vypojte notebook z elektøiny a navštivte specializovaný servis: a. Je-li napájecí šòùra poškozena èi roztøepená. b. Do notebooku se Vám vylila kapalina. c. Pøístroj byl vystaven dešti èi tekoucí vodì. d. Notebook nepracuje normálnì, pøestože dodržujete návod k obsluze. Zacházejte s notebookem podle návodu, jiné zacházení by mohlo zpùsobit nestandardní situaci vyžadující nároèný zásah technika a odborné uvedení do pùvodního stavu. e. Pøístroj Vám upadl anebo byl poškozen kryt. Poznámky 7

8 f. Výkon notebooku se výraznì zmìnil, nebo jiná okolnost nasvìdèuje nutnosti odborné prohlídky. 13. Baterii vymìòujte výhradnì za baterii stejného typu. Použitím nesprávné baterie se vystavujete nebezpeèí výbuchu èi požáru. Kontaktujte svého odborného prodejce. 14. Pozor! Baterie mohou pøi nesprávném použití explodovat. Nevhazujte je do ohnì. Chraòte je pøed dìtmi a staré baterie recyklujte. 15. Používejte výhradnì originální napájecí sadu. Je zahrnuta v pøíslušenství notebooku. Prohlášení o použití laserového zaøízení CD-ROM mechanika notebooku je laserové zaøízení. Štítek se zaøazením (viz níže) se nachází ve spodní èásti mechaniky. LASEROVÝ PRODUKT TØÍDY 1 Upozornìní: Pøi otevøení skøínì mechaniky mùže dojít k neviditelnému laserovému záøení. Nevystavujte se tomuto záøení. Prohlášení o lithiových bateriích VAROVÁNÍ Jsou-li baterie nevhodnì umístìny, hrozí nebezpeèí exploze. Nahrazujte výhradnì stejnou baterií nebo jinou doporuèenou výrobcem. Staré baterie recyklujte. Prohlášení o pøechodu na rok 2000 Notebook TravelMate øady 730 je pøipraven na zmìnu data v roce 2000 a nese pøíslušné logo zkušebny NSTL. Byl testován jak v laboratoøích firmy Acer, tak ve zkušebnì NSTL, což zaruèuje úspìšný pøechod na rok Více informací naleznete na stránce 8 Poznámky

9 Poznámka k modemu Toto zaøízení bylo schváleno v souladu s Council Division 98/482EC - CTR 21 pro panevropské jednoterminálové pøipojení k veøejné komutované telefonní síti. Nicménì z dùvodu odlišností v sítích nìkterých zemí nezaruèuje tento certifikát správnou funkci. V pøípadì problémù kontaktujte svého dodavatele. Poznámky k ochranì autorských práv spoleènosti Macrovision Autorská práva technologií, které jsou použity v tomto výrobku, jsou chránìna odpovídajícími patentními vzory a jinými vlastnickými právy spoleènosti Macromedia Corporation a ostatních spoleèností. Chránìné technologie nesmí být používány bez výslovného písemného svolení spoleènosti Macromedia Corporation s výjimkou použití v domácnosti a jiné limitované úèely. Jakékoli napodobení nebo rozebírání za úèelem napodobení je zakázáno. Poznámky 9

10 Pøedmluva Návod popisuje hlavní rysy notebooku TravelMate série 730. Tento pøístroj je vybaven øadou pøíslušenství, jako jsou CardBus, 16-bitový stereo audio systém, rychlý infraport, interní modem 56K, integrovaný touchpad, USB, akcelerované grafické rozhraní a další. V manuálu naleznete odpovìdi na øadu otázek, které si kladete pøi každodenním používání TravelMate. Kapitola Pro zaèáteèníky v on-line nápovìdì Vám poradí v pøípadì, že toto je Váš první poèítaè. Také mùžete využít on-line nápovìdy, která je souèástí všech pøedinstalovaných programù. Doufáme, že se Vám TravelMate zamlouvá. Pøi patøièné péèi Vám bude spolehlivì sloužit øadu let. Zapojení notebooku Zapojení notebooku je velmi snadné. 1. Zlehka zasuòte baterii na místo pro ni urèené a uzavøete ji krytkou. Poznámka: Novou baterii je nutno zcela nabít, poté odpojit napájecí zdroj a baterii zcela vybít.tímto takzvaným zformátováním dosáhnete její plné kapacity. Proces staèí provést jednou (s novou baterií). 10 Pøedmluva

11 2. Pøíslušný konektor napájecího zdroje pøipojte do zásuvky na zadním èele notebooku a vidlici do uzemnìné sí ové zásuvky. 3. Posunutím pojistky víka displeje vlevo víko odjistìte a otevøete displej. Vypínací tlaèítko zatlaète smìrem dozadu a opìt uvolnìte. Po probìhnutí autotestu zaènou startovat Windows. Poznámka: Vypnutí provedete stiskem a držením hlavního spínaèe po dobu delší než 4 sekundy. Používáte-li Windows 98, doporuèujeme použít pøíkaz Vypnout. Po vypnutí poèítaèe poèkejte pøed jeho bezprostøedním novém spuštìním minimálnì 2 sekundy. Pøedmluva 11

12 Vypnutí poèítaèe Existuje nìkolik zpùsobù, jak mùžete notebook vypnout. Pomocí pøíkazu Vypnout (Shut Down) systému Windows. Kliknìte na tlaèítko Start, Vypnout.. (Shut Down...) a vyberte položku Vypnout (Shut Down). Potom kliknìte na tlaèítko OK. Pomocí hlavního vypínaèe. Poznámka: Hlavní vypínaè mùžete také použít pro pøepnutí do úsporného režimu. Další podrobnosti naleznete v èásti Správa napájení. Pomocí pøizpùsobených funkcí správy napájení. Notebook mùžete vypnout také sklopením displeje nebo stisknutím tlaèítka pro pøepnutí do úsporného režimu (Fn-F4). Další podrobnosti naleznete v èásti Správa napájení. Poznámka: V pøípadì, že poèítaè nelze vypnout bìžným zpùsobem, mùžete jej vypnout stisknutím tlaèítka hlavního vypínaèe na dobu delší než ètyøi sekundy. Mezi vypnutím notebooku a jeho následným zapnutím vyèkejte minimálnì dvì sekundy. On-Line nápovìda Tato uživatelská pøíruèka Vám dodá informace o obsluze poèítaèe, proto ji ètìte pozornì. Abyste si poradili i na cestách, je notebook vybaven komplexní elektronickou nápovìdou. Pøístup k on-line nápovìdì Elektronickou dokumentaci spustíte takto: 1. Stisknìte tlaèítko Start nebo klávesu s logem Windows. 2. Zvolte Programy a kliknìte na složku TravelMate. 3. Spus te program TravelMate Online. Tato elektronická pøíruèka je snadno ovladatelná pomocí hyperodkazù textových i grafických. Názorné obrázky Vám pøedstaví všechny funkce notebooku. 12 Pøedmluva

13 Pøístup k pøíruèce Tato tištìná pøíruèka je v anglické verzi také dostupná ve formátu PDF, což mùže být užiteèné, potøebujete-li si z ní nìco vytisknout nebo zkopírovat. Je však nutno mít nainstalován program Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) Postupujte takto: 1. Stisknìte tlaèítko Start, zvolte Programy a TravelMate. 2. Dále kliknìte na TravelMate User s Guide. Poznámka: nemáte-li nainstalován program Adobe Acrobat Reader, spustí se po kliknutí na položku TravelMate User s Guide jeho instalace. Pøi ní se øiïte instrukcemi instalaèního programu. Informace o ovládání Adobe Acrobat Readeru vám poskytne položka Help v jeho menu. Informace o podpoøe zákazníka Notebook je vybaven mezinárodním cestovním pasem (ITW), který Vám dává jistotu na cestách. Naše sí servisních center po celém svìtì Vám vždy podá pomocnou ruku. Pas ITW je pøiložen k notebooku. Naleznete v nìm kompletní informace o programu ITW. Seznam pøípadných autorizovaných servisù je též pøiložen. Pas ITW mìjte u sebe, a to zejména na cestách. Do záložky na jeho pøední stranì umístìte kopii dokladu o koupi notebooku. Jestliže v zemi, kam jste zavítali, není autorizovaný servis firmy Acer, kontaktujte prosím naše støedisko pro celosvìtovou podporu. Technickou konzultaci a podporu v USA a Kanadì získáte na èísle V pøíslušné zemi kontaktujte lokálního distributora èi dealera. Poznámka: Více se o službách on-line dozvíte v kapitole Technická podpora. Máte-li pøipojení k Internetu, navštivte naši domovskou stránku (http://www.acer.cz), kde jsou k dispozici aktuální informace o našich zastoupeních po celém svìtì a také informace o našich produktech. Pøedmluva 13

14 Péèe a údržba Péèe o poèítaè Váš notebook Vám bude sloužit, budete-li se o nìj dobøe starat. Nevystavujte poèítaè pøímému sluneènímu záøení. Nenechávejte jej v blízkosti tepelných zdrojù (radiátor, infrazáøiè apod.). Nevystavujte pøístroj teplotám pod 0 C a nad 50 C. Notebook nenechávejte v silném magnetickém èi elektromagnetickém poli. Chraòte poèítaè pøed deštìm èi rosou. Nepolévejte notebook vodou ani jinou kapalinou. Nevystavujte jej velkému pøetížení ani vibracím. Notebook chraòte pøed prachem a špínou. Na zavøené víko nikdy neumis ujte žádné pøedmìty. Nepokládejte notebook na vratkou èi nerovnou podložku. Péèe o sí ový adaptér Péèe o baterie Nìkolik rad pro zacházení se sí ovým adaptérem: Nepøipojujte k nìmu jiná zaøízení. Nepokládejte na kabely ani na trafo tìžké pøedmìty. Umis ujte šòùru tak, aby o ni nikdo nezakopl. Pøi odpojování adaptéru netahejte za kabel, uchopte konektor rukou. Používáte-li prodlužovací šòùru s rozdvojkou, pøesvìdète se, že odbìr všech zaøízení do ní zapojených je nižší než kapacita prodlužovací šòùry a pojistky k elektrické zásuvce. Nìkolik rad pro péèi o baterie: Výhradnì používejte stejné baterie jako originální. Pøed vyjmutím a výmìnou baterií notebook vždy vypnìte. Nehrajte si s bateriemi ani je nedávejte na hraní dìtem. Staré baterie recyklujte. 14 Pøedmluva

15 Èištìní a údržba Èistíte-li notebook, postupujte následovnì: 1. Vypnìte jej a vyjmìte baterie. 2. Odpojte od notebooku konektor sí ového adaptéru. 3. Použijte lehce navlhèený, dobøe vyždímaný hadøík, nepoužívejte tekuté nebo aerosolové èistièe. V pøípadì níže popsaných nehod kontaktujte svého dodavatele: Notebook Vám upadl, nebo byl jiným zpùsobem mechanicky poškozen. Vylila se Vám do nìj tekutina. Notebook nepracuje normálním zpùsobem, pøípadnì vùbec. Pøedmluva 15

16 16

17 Kapitola 1 Spøátelte se se svým poèítaèem Hlavními pøednostmi Vašeho nového poèítaèe jsou vysoký výkon, všestrannost, nízká spotøeba energie a multimediální výbava spolu s výjimeèným ergonomickým provedením a designem. Bude Vaším spolehlivým a vysoce výkonným partnerem pøi práci. V této kapitole se seznámíte s jeho hlavními rysy a pøednostmi. Obsah: 1.1 Hlavní rysy Výkonnostní parametry Multimédia Konektivita Design a ergonomie Možnosti rozšíøení Displej Výkon grafického adaptéru Souèasné zobrazení Duální zobrazení Správa napájení Otvírání a sklápìní displeje Indikátory Klávesnice Speciální klávesy Ergonomie klávesnice Touchpad Základy práce s touchpadem Ukládání dat Pevný disk Disketová jednotka Slot AcerMediaBay Porty Porty na levé stranì notebooku Porty na zadní stranì notebooku Porty na spodní stranì notebooku Audio Zabezpeèení poèítaèe Bezpeènostní záøez Hesla Spøátelte se se svým poèítaèem 17

18 1.1 Hlavní rysy Notebook byl navržen a vyroben s maximálním ohledem na uživatele. Hlavní rysy: Výkonnostní parametry Procesor Intel Pentium III s 256KB integrované vyrovnávací pamìti L2 a s podporou technologie Intel SpeedStep. 64-bitová pamì ová sbìrnice 128-bitový grafický akcelerátor na sbìrnici AGP 2x s 8MB pamìti Rozmìrný LCD displej Výmìnná interní mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM (AcerMedia Bay) Interní disketová mechanika Velkokapacitní disk Enhanced IDE Baterie LiIon (lithium iontové) Systém pro správu napájení a úsporu energie Multimédia 16-bitový HiFi stereo zvukový systém na sbìrnici PCI s podporou 3-D a wavetable syntézou Dva zabudované reproduktory a mikrofon Výstup S-video Vysokorychlostní jednotka CD-ROM nebo DVD-ROM Možnost duálního zobrazení Konektivita Vysokorychlostní data/faxmodem Vysokorychlostní komunikaèní port pro bezdrátový pøenos dat ( infra ) Konektor USB (Universal Serial Bus) Design a ergonomie Provedení vše v jednom (CD-ROM, disketová jednotka a pevný disk). Úhledný, pøíjemný a vkusný vzhled. Klávesnice plné velikosti. Široký a zaoblený prostor pro ruce pøed klávesnicí. Ergonomicky øešené polohovací zaøízení (touchpad). 18 Spøátelte se se svým poèítaèem

19 1.1.5 Možnosti rozšíøení 1.2 Displej Dva sloty CardBus typu II nebo jeden slot typu III s podporou ZV. DockMate V mini dokovací stanice pro snadné pøipojení a odpojení periferních zaøízení. Rozšiøitelná pamì i pevný disk. Velký displej nabízí vynikající zobrazení, kvalitní grafiku a výkon stolního poèítaèe. Aktivní TFT displej podporuje pøi rozlišení XGA 1024x768 bodù 16 mil. barev Výkon grafického adaptéru Vysoký grafický výkon zajiš uje 128-bitový akcelerátor s 8 MB pamìti na sbìrnici 2x AGP Souèasné zobrazení Velký displej spolu s podporou multimédií pøedurèují notebook pro pøedvádìní prezentací. Je možné pøipojit externí monitor èi videoprojektor. Notebook podporuje souèasné zobrazení na displeji i na externím monitoru èi projektoru, což umožní pøednášejícímu sedìt tváøí k publiku a vidìt zároveò obrazovku. Mùžete dokonce pøipojit i jiná zobrazovací zaøízení, jako jsou velkoplošné LCD panely apod Duální zobrazení Grafický subsystém notebooku umožòuje využít vlastností Windows 98, která umožòují zobrazit pracovní plochu pøes více zobrazovacích jednotek. Po aktivaci této vlastnosti mùžete okna programù libovolnì pøesouvat napøíklad mezi LCD notebooku a externím monitorem Správa napájení Systém správy napájení zahrnuje i funkci automatického snížení jasu displeje, které se aktivuje pøi napájení z baterií, což výraznì šetøí energii. Více informací o možnostech správy napájení lze získat v kapitole Správa napájení. Spøátelte se se svým poèítaèem 19

20 1.2.5 Otvírání a sklápìní displeje Chcete-li notebook otevøít, posuòte pojistku doleva a zlehka zvednìte víko smìrem nahoru. Naklopte jej do pøíjemné pracovní polohy. Víko notebooku je opatøeno mikrospínaèem, který v rámci úspor energie automaticky vypne displej (a pøepne notebook do režimu Standby), jakmile jej sklopíte. Po odklopení jej zase zapojí. Poznámka: Je-li pøipojen externí monitor, poèítaè po zaklapnutí víka vypne displej (ale nepøepne se do Standby režimu). Víko notebooku zavírejte zlehka, dokud pojistka víka nezacvakne v pøíslušné poloze. Upozornìní: S víkem notebooku manipulujte obìma rukama. Omezíte tím jeho namáhání a prodloužíte životnost pantù. Nebouchejte prudce s krytem pøístroje pøi jeho pøi zavíraní - pøedejdete tak jeho znièení. Na povrch zavøeného notebooku neumis ujte žádné pøedmìty. 20 Spøátelte se se svým poèítaèem

21 1.3 Indikátory Poèítaè má šest stavových LED ukazatelù. Dva z nich, Standby a Power, jsou viditelné i pøi zavøeném krytu notebooku. Ikona Funkce Popis Power Standby Èinnost mechaniky Nabíjení CapsLock NumLock Svítí pøi zaplém poèítaèi. Bliká pøi nedostatku energie v baterii. Svítí, je-li notebook v režimu Standby. Svítí pøi práci s pevným diskem, CD-ROM nebo disketovou jednotkou. Svítí pøi nabíjení baterie. Svítí pøi aktivaci Caps Lock (psaní velkých písmen). Svítí pøi aktivaci Num Lock. Spøátelte se se svým poèítaèem 21

22 1.4 Klávesnice Klávesnice standardní velikosti se skládá z interní numerické klávesnice, oddìlených kurzorových kláves, tøí funkèních kláves Windows a dvanácti kláves pro funkce F1 - F Speciální klávesy Zámkové klávesy Klávesnice má tøi pøepínaèe, které se pøepínají do poloh Zapnuto/ Vypnuto. Zámkové klávesy CapsLock NumLock (Fn-F11) Scroll Lock (Fn-F12) Popis Je-li Caps Lock zapnut, jsou všechna písmena psána jako velká. Je-li zapnutý NumLock, vložená numerická klávesnice je pøepnuta do numerického módu, kdy pøíslušné klávesy fungují podobnì jako na kalkulátoru vèetnì aritmetických operátorù +, -, * a /. Tento režim je výhodný v pøípadì práce s velkými objemy èíselných dat. Ovšem lepším øešením je pøipojení externí numerické klávesnice, které je popsáno v kapitole Externí klávesnice Je-li zapnut Scroll Lock, obrazovka se posune o jeden øádek nahoru, respektive dolù pøi zmáèknutí klávesy respektive. S nìkterými aplikacemi Scroll Lock nefunguje. 22 Spøátelte se se svým poèítaèem

23 Numerická klávesnice Vložená numerická klávesnice pracuje stejnì jako klasická numerická klávesnice. Význam kláves je popsán znakem v pravém horním rohu jednotlivých kláves. Pro zjednodušení popisu kláves nejsou na klávesách vyznaèeny kurzorové šipky jako na klasické numerické klávesnici. Požadavek NumLock ON NumLock OFF - zapnut -vypnut Klávesy ve funkci èíslic Normálnì na vložené klávesnici. zadávejte èíslice. Klávesy pro ovládání Pøi použití kursor. Pøi použití kursor. kurzoru na vložené kláves držte kláves držte klávesnici. SHIFT. Fn. Hlavní klávesy Pro psaní písmen Normálnì pište klávesnice na vložené klávesnici písmena. držte Fn. Poznámka: Je-li externì pøipojena standardní nebo numerická klávesnice, funkce NumLock pracuje pouze na této externí klávesnici. Klávesy Windows Klávesnice obsahuje dvì funkèní klávesy pro ovládání Windows. Spøátelte se se svým poèítaèem 23

24 Klávesa Klávesa s logem Windows Aplikaèní klávesa Funkce Vyvolání základní základní nabídky Start. Pomocí této klávesy lze provádìt nìkteré speciální funkce. Zde uvedeme nìkolik pøíkladù: ÿ+tab - aktivuje následující tlaèítko (aplikaci) v hlavním panelu. ÿ+e - spustí Prùzkumníka. ÿ+f - spustí hledání dokumentù. ÿ+m - minimalizuje všechna okna. SHIFT+ÿ +M - vrátí všechna minimalizovaná okna do pùvodního stavu. ÿ+r - spustí dialog Spustit. Otevírá kontextové menu vybraného objektu/aplikace - má stejnou funkci jako kliknutí pravým tlaèítkem myši. Symbol mìny Euro Je-li vaše klávesnice v provedení pro nìkterý z následujících jazykù Spojené státy (mezinárodní), Velká Británie, Francie, Nìmecko, Itálie, Španìlsko, Portugalsko, Dánsko, Švýcarsko (nìmecky), Švýcarsko (francouzsky), Èechy, Belgie, Norsko, Maïarsko, Turecko, Švédsko nebo Finsko lze na ní psát symbol Euro. Poznámka (pro uživatele klávesnice US): Abyste mohli správnì zapsat symbol Euro, musíte mít nainstalovanou klávesnici United States - International. 24 Spøátelte se se svým poèítaèem

25 Pro kontrolu nastavení klávesnice: 1. Kliknìte na Start, Nastavení, Ovládací panely. 2. Dvakrát kliknìte na ikonì Klávesnice. 3. Kliknìte na záložku Jazyk. 4. Zkontrolujte, že pro Anglicky - Spojené státy je nastavena klávesnice Spojené státy - mezinárodní. Jestliže tomu tak není, kliknìte na tlaèítko Vlastnosti, nastavte zde Spojené státy - mezinárodní a kliknìte na OK. 5. Kliknìte na OK. Pro zapsání symbolu Euro: 1. Na klávesnici vyhledejte symbol Euro. 2. Otevøete textový editor nebo textový procesor. 3. Stisknìte tlaèítko Alt Gr a stisknìte symbol Euro. Poznámka: Tlaèítko Alt Gr se používá pouze pro zapsání symbolu Euro. Nìkteré fonty a programy nepodporují zobrazení symbolu Euro. Další informace naleznete na adrese: Horké klávesy U notebooku využijete takzvané horké klávesy nebo klávesové zkratky, které slouží napøíklad k ovládání kontrastu a jasu displeje, hlasitosti reproduktorù a vstupu do BIOSu. Horká Ikona Funkce Popis klávesa Fn-F1 Nápovìda Zobrazí dostupné horké klávesy k nastavení a jejich funkce. Fn-F2 Nastavení Spuštìní konfiguraèní utility notebooku. Více v sekci Notebook Manager. Spøátelte se se svým poèítaèem 25

26 Horká Ikona Funkce Popis klávesa Fn-F3 Úsporné Pøepínání mezi rùznými režimy schématy správy napájení. Fn-F4 Hibernace Pøepne notebook do módu Sleep (spánek), který lze nastavit v sekci Øízení spotøeby v Ovládacích panelech Windows. Fn-F5 Pøepínaè Pøepínání obrazového výstupu displeje mezi displejem, externím monitorem (pokud je pøipojen) a souèasným zobrazením na obou. Fn-F6 Vypnutí Vypnutí podsvìtlení displeje. (šetøí displeje energii). Opìtovné rozsvícení lze provést zmáèknutím libovolné klávesy. Fn-F7 Vypnutí Vypínání a zapínání touchpadu. touchpadu Po pøipojení externí myši na PS/2 je touchpad automaticky odpojen. Fn-F8 Vypnutí Vypnutí a zapnutí reproduktorù. reproduktorù Fn- Zvýšení Není potøeba - kontrast je u displeje kontrastu typu TFT optimalizován napevno. Fn- Snížení Není potøeba - kontrast je u displeje kontrastu typu TFT optimalizován napevno. Fn- Zvýšení jasu Zvyšování jasu displeje. Fn- Snížení jasu Snížování jasu displeje. Aktivace a použití horkých kláves: Klávesová zkratka se aktivuje stiskem a podržením klávesy Fn a následným zmáèknutím další klávesy - viz výše uvedené kombinace. 26 Spøátelte se se svým poèítaèem

27 1.4.2 Ergonomie klávesnice Široký a zaoblený prostor pro zápìstí je ergonomicky navržený tak, aby Vašim rukám poskytoval maximální pohodlí pøi psaní. 1.5 Touchpad Vestavìný touchpad je polohovací zaøízení, kompatibilní s rozhraním PS/2, zaznamenávající pohyb na svém povrchu. To znamená, že kurzor reaguje na Váš pohyb prstem po povrchu touchpadu. Jeho umístìní ve støední èásti umožòuje pohodlné ovládání. Poznámka: Po pøipojení externí myši na rozhraní PS/2 je interní touchpad automaticky odpojen. Spøátelte se se svým poèítaèem 27

28 1.5.1 Základy práce s touchpadem Pøi práci s touchpadem se øiïte tìmito zásadami: Pohybu kurzoru docílíte pohybem prstu po povrchu touchpadu. Tlaèítka umístìna na hranì touchpadu svými funkcemi odpovídají pravému (3) a levému (1) tlaèítku myši. Funkci tlaèítek lze nahradit poklepem prstu na ploše touchpadu - viz následující tabulka. Prostøední zdvojené tlaèítko (2) slouží k rolování obsahu programového okna nahoru a dolù. Nahrazuje tak svislý posuvník v aplikacích Windows. Funkce Levé tlaèítko Pravé tlaèítko Prostøední rolovací tlaèítko Proveï Dvakrát kliknìte Dvakrát rychle poklepejte prstem na touchpadu. Výbìr Kliknìte 1x Jednou klepnìte. Vleèení Stisknìte a držte, prstem po touchpadu táhnìte kurzor. Dvakrát klepnìte, po druhém klepnutí nezvedejte prst a táhnìte jím kurzor. Kontextové menu Kliknìte 1x Rolování Podržte horní nebo dolní tlaèítko. Poznámka: Pøed prací s notebookem si umyjte a osušte ruce. Také touchpad udržujte suchý a èistý. Touchpad je citlivý na pohyb prstu. Èím ménì jím budete tlaèit, tím lepší bude odezva. Vyšší tlak prstu nezlepší funkci touchpadu. 28 Spøátelte se se svým poèítaèem

29 Nastavení prostøedního rolovacího tlaèítka Vlastnosti prostøedního tlaèítka lze nastavit takto: 1. Kliknìte na tlaèítko Start, pak zvolte Nastavení a Ovládací panely. 2. Poklepejte na ikonì s popisem Myš. 3. Zvolte záložku Tlaèítka. 4. Pøizpùsobte vlastnosti centrálního tlaèítka. 5. Potvrïte volby klávesou OK. 1.6 Ukládání dat Notebook nabízí øešení typu vše v jednom, které obsahuje: Velkokapacitní pevný disk E-IDE. Interní 3,5palcovou disketovou jednotku. Vysokorychlostní mechaniku CD-ROM nebo DVD-ROM Pevný disk Pevný disk je možno pøípadnì vymìnit za vìtší. O podrobnostech se poraïte se svým dodavatelem Disketová jednotka Interní disketová jednotka pracuje se standardními 3,5 palcovými disketami. Vyjmutí diskety z jednotky Vysunutí diskety docílíte stisknutím pøíslušného tlaèítka (1). Spøátelte se se svým poèítaèem 29

30 1.6.3 Slot AcerMediaBay Ve slotu AcerMediaBay na pravé stranì notebooku je umístìna rychlá multimediální mechanika CD-ROM èi DVD-ROM. Vysunutí CD-ROM Je-li notebook zapnut, stisknìte tlaèítko pro vysunutí disku. Poznámka: Jestliže je poèítaè vypnutý, mùžete disk vysunout pomocí otvoru pro nouzové vysunutí. Pøehrávání DVD filmù Nìkteré modely jsou standardnì vybaveny jednotkou DVD-ROM. Filmy na DVD discích na notebooku pøehrajete následujícím zpùsobem: 1. Kliknìte na tlaèítko Start, zvolte Programy a Mediamatics DVD Express. 2. Zvolte program Medimatics DVD Player. Dùležité: Pøi prvním spuštìní pøehrávaèe DVD budete dotázání na zápis kódu regionu. DVD disky jsou vyrábìny pro šest regionù. Jakmile jednou nastavíte poèítaè pro pøehrávání DVD daného regionu, budou DVD filmy pøehrávány vždy podle tohoto nastavení. Je velmi dùležité, aby první DVD disk byl vyroben pro region, který chcete nastavit. Mìjte na pamìti, že nastavení kódu regionu je omezeno a mùže být provedeno pouze pìtkrát. Další podrobnosti naleznete v tabulce níže. Kód regionu Zemì, region 1 USA, Kanada 2 Evropa, Støední východ, Jižní Afrika, Japonsko 3 jihovýchodní Asie, Taiwan, Jižní Korea 4 Latinská Amerika, Austrálie, Nový Zéland 5 bývalý Sovìtský Svaz, èást Afriky, Indie 6 Èínská lidová republika 30 Spøátelte se se svým poèítaèem

31 Poznámka: Pro zmìnu kódu regionu vložte do mechaniky DVD disk s požadovaným kódem. Další podrobnosti naleznete v nápovìdì. Výmìna modulù Slot AcerMediaBay je univerzální, takže standardní jednotku CD- ROM mùžete snadno zamìnit napøíklad za mechaniku DVD-ROM nebo jednotku LS-120. Postupujte takto: 1. Vypnìte poèítaè. 2. Vyhledejte uvolòovací západku, posunutím ji uvolnìte a nepouštìjte. 3. Vysuòte modul ze slotu a povolte západku. 4. Zasuòte nový modul do slotu až pojistka zacvakne ve správné pozici. 1.7 Porty Porty Vám dovolí pøipojit periferní zaøízení k Vašemu poèítaèi stejným zpùsobem jako ke stolnímu PC. Poznámka: Pøipojení externích zaøízení popisuje kapitola Porty na levé stranì notebooku Spøátelte se se svým poèítaèem 31

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052

Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 Eee PC Uživatelská příručka Eee PC Série 1025/R052 CZ6877 Cílem společnosti ASUS je vytvářet ekologické produktů/obaly, které chrání zdraví spotřebitelů a zároveň minimalizují dopady na životní prostředí.

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com

Uživatelská příručka TOSHIBA AT100. computers.toshiba-europe.com Uživatelská příručka TOSHIBA AT100 computers.toshiba-europe.com Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Kontrola součástí.......................................... iv Bezpečnostní pokyny.......................................

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor

Referenční příručka k hardwaru. HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Referenční příručka k hardwaru HP ProDesk 600 G1 Tower HP ProDesk 600 G1 Small Form Factor Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace v tomto dokumentu mohou být bez upozornění

Více

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti)

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení(domácnosti) Upozornění Z hlediska elektromagnetické kompatibility odpovídá výrobek požadavkům Směrnice ES číslo 89/336. Zařízení(počítač/notebook) je určeno pouze pro používání v domácnosti nebo v kancelářském prostředí.

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více