Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku výpočetní a kancelářské techniky pro realizaci projektu OP VK - Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.13/ , financovaného Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Podmínky k podání zakázky: Zadavatelem zakázky je: Střední škola technická Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Se sídlem: Dělnická Most Velebudice IČO: DIČ: CZ Zodpovědná osoba: Mgr. Jiří Škrábal ředitel SŠT Tel Fax: Kontaktní osoba: Milena Pešoutová Tel Fax: Miloslav Soukup Tel Fax:

2 I. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je dodávka výpočetní a kancelářské techniky vymezené v technické specifikaci (Příloha č. 1) pro realizaci projektu OP VK - Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji KARIÉRA registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.13/ , financovaného Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky s plněním max. do II. Rozsah a technická specifikace zakázky Technická specifikace je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. III. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v následujícím členění: - Cenová nabídka bude obsahovat: a) cena za kus bez DPH b) cena za kus s DPH c) celková cena zakázky bez DPH d) celková cena zakázky s DPH Nabídková cena bude uvedena v českých korunách. Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou. Neúplnost je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení. IV. Místo k dodání Střední škola technická Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Se sídlem: Dělnická Most - Velebudice V. Forma a obsah nabídek Nabídka musí být zpracována v písemné i elektronické formě v českém jazyce, doručena v 1 originálu a ve 2 kopiích v uzavřené obálce. Uzavřená obálka musí obsahovat 2 obálky s nabídkou a to jednu obálku s 1 originálem nabídky a druhou obálku se 2 kopiemi nabídky. Ty budou výrazně označeny ORIGINÁL NABÍDKA a KOPIE NABÍDKY. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy a ani žádné jiné zavádějící informace, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude doručena na adresu: Střední škola technická, Dělnická 21, Most Velebudice, příspěvková organizace či osobně na sekretariát ředitele, 5. patro, č. dveří 519, v pracovních dnech od 8.00 hodin do hodin. Obálka musí být opatřena: a) nápisem Nabídka KARIÉRA: 02/2009 NEOTVÍRAT

3 b) identifikací zakázky Dodávka výpočetní a kancelářské techniky c) adresou uchazeče d) adresou zadavatele. Nabídky, jejichž obálka nebude obsahovat uvedené náležitosti, budou z výběrového řízení vyloučeny. Nabídka musí obsahovat: a) Podrobný popis a specifikace plnění zakázky. Technická specifikace bude v souladu s požadavky zadavatele zakázky. b) Cenovou nabídku, ve které nesmí být překročena cena za požadovaný kus (viz technická specifikace). Nabídková cena musí být uvedena bez DPH i s DPH a to v následujícím členění: o cena za kus bez DPH o cena za kus s DPH o celková cena zakázky bez DPH o celková cena zakázky s DPH. c) Dodavatel zajistí dopravu dodaného zboží na výše uvedenou adresu ( cena za dopravu musí být kalkulována v rámci nabízené ceny). a) Dodavatel zajistí bezplatný servis po dobu minimálně 2 let. Záruční doba bude stanovena na min. 24 měsíců. Záruční servis a opravy budou u veškerého nabízeného zboží dokončeny nejpozději do 2 dnů od nahlášení závady. b) Doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků viz bod VIII. Zadávací dokumentace. c) Návrh smlouvy návrh smlouvy musí obsahovat též podmínku, že jako dodavatel jste povinen umožnit všem osobám oprávněným k výkonu kontroly dle podmínek ESF OP VK provést kontrolu dokladů o uskutečněných dodávkách do konce roku Dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a dalšími platnými právními předpisy ČR. Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč. VI. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídky končí dne 28. ledna 2009 do hodin. Nabídky doručené poštou musí být odeslány v dostatečném předstihu tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídky. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do hodnocení. Zadávací řízení je zveřejněno na stránkách a na VII. Otevírání obálek Otevírání obálek se bude konat dne 28. ledna 2009 v hodin na pracovišti zadavatele, Dělnická 21, Most Velebudice.

4 VIII. Splnění kvalifikace dodavatelů Uchazeč musí v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační předpoklady: Čestné prohlášení o tom, - že uchazeč není v likvidaci, - že proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku, - že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, - že uchazeč nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, - prohlášení, že statutární orgán uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání, Výpis z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem (Čestné prohlášení) - ne starším než 6 měsíců Doklad o oprávnění k podnikání Výpis z obchodního rejstříku nebo Živnostenský list - ne starší než 90 dnů Uvést reference s kontaktními údaji na minimálně 3 společnosti, kterým uchazeč poskytl služby s obdobnými parametry jako má tato zakázka. IX. Termín realizace a způsob plnění Požadované uskutečnění dodávky je do 30 dnů od podpisu smlouvy mezi zadavatelem a vítězným uchazečem, max. však do Změny termínů si zadavatel vyhrazuje. O předání zboží a jeho převzetí bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. Místem převzetí je sídlo zadavatele. X. Přepokládaná cena zakázky Maximální cena dodávky nesmí překročit částku Kč ,00 bez DPH a Kč ,00 včetně DPH. XI. Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Cenu uhradí zadavatel po řádném a včasném dodání zboží, a to bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Cenu uhradí zadavatel zhotoviteli na základě faktury, vystavené zhotovitelem do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Splatnost faktury je dohodou smluvních stran stanovena na nejméně 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení zadavateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu zadavatele na účet dodavatele. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové

5 údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. XII. Kritéria pro hodnocení nabídky Formální kritéria nabídky: 1. Nabídka byla předána zadavateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem: ANO NE 2. Nabídka byla podepsána oprávněnou osobou: ANO NE 3. Nabídka obsahuje kompletní identifikaci uchazeče: ANO NE 4. Nabídka obsahuje doklady prokazující splnění kvalifikačních požadavků: ANO NE 5. Nabídka obsahuje podrobný popis dodávky dle podmínek výzvy: ANO-NE 6. Nabídka splňuje technické parametry, uvedené v Příloze č. 1: ANO NE 7. Nabídka splňuje podmínky vymezení úlohy realizátora a způsob provádění zakázky: ANO NE 8. Nabídka obsahuje vyplněnou Přílohu č. 1 - Specifikace předmětu plnění v požadovaném rozsahu: ANO NE 9. Nabídka obsahuje způsob dopravy, záruční servis a způsob provádění oprav: ANO NE 10. Nabídka obsahuje návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem: ANO NE 11. Nabídka obsahuje požadavky na strukturu nabídkové ceny: ANO NE Pokud uchazeč nesplňuje jakýkoliv shora uvedený bod, je automaticky vyřazen ze soutěže. Obsahová kritéria nabídky: 1. Cenová nabídka 2. Kvalita dodávaného zboží 3. Délka záruky a reakční doba servisu Hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny komisí určenou zadavatelem bezprostředně po termínu pro odevzdání nabídek. Hodnocení nabídek bude probíhat podle těchto kritérií: Název kritéria Váha kritéria (v %) Nabídková cena 65 Kvalita dodávaného zboží 20 Délka záruky a reakční doba servisu 15 Nabídková cena jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší cenou. Kvalita dodávaného zboží - jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejvyšší kvalitou dodávaného zboží.

6 Délka záruky a reakční doba servisu za nejlepšího uchazeče bude považován ten, který nabídne nejdelší záruční dobu a nejlépe bude hodnocena nabídka uchazeče, který nabídne nejrychlejší zajištění bezplatného servisu od oznámení závady (během záruční doby). Do konce reakční doby musí být závada odstraněna či zapůjčeno náhradní zařízení a to až do skutečného odstranění závady. Při hodnocení nabídek zadavatel použije dílčí kritéria uvedená výše. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (nabídková cena, kvalita nabízeného zboží), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (délka záruky a reakční doba servisu), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvhodnější nabídce. XIII. Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem Smluvní vztah mezi zadavatelem a úspěšným uchazečem bude upraven smlouvou o dodávce zboží. Návrh smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem bude součástí nabídky, kterou předloží uchazeč. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou. Zahájení plnění se předpokládá dnem oboustranného podpisu smlouvy a končí do 30 dnů po podpisu smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, přejímkou zboží, max. však dne XIV. Sankce V případě, kdy dodavatel nedodrží lhůtu pro dodání zboží nebo jeho části je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny zboží, a to za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. XV. Podmínky zrušení zadávacího řízení Uchazeči mohou podat pouze jednu nabídku a musí nabídku zpracovat na kompletní zajištění předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho předání zadavateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením služby). Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky zakázky. Případné dotazy k zadávací dokumentaci je možné vznést písemně nebo em. Dotazy musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

7 Zadavatel má právo odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů. Žádný z uchazečů nemá ani v tomto případě nárok na náhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez uvedení důvodu. Námitky proti výsledku zakázky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení výsledku zakázky. V Mostě dne 9. ledna 2009 Mgr. Jiří Škrábal ředitel SŠT Most - Velebudice

8 Příloha č. 1 Technická specifikace k zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky 3. Zařízení a vybavení PC+LCD vč.příslušenství Multimediální PC+LCD včetně příslušenství Notebook Software Ost. software 83 ks 13 ks 4 ks 96 ks 1 ks

9 PC + LCD včetně příslušenství 83 ks Cena za kus bez DPH ,- Kč Cena za kus s DPH ,- Kč Typ nebo název Popis Požadováno Nabídka Skříň Zdroj Základní deska Procesor a frekvence Operační paměť Grafická karta Pevný disk FDD černá,atx, 4x5.25", 2+5x3.5", bez zdroje, bezšroubová instalace, přední a zadní průduch pro 120 mm ventilátory a vzduchovým tunelem pro chladič k procesoru, Konektory na předním panelu: 2 x USB,1 x výstup na sluchátka,1 x vstup na mikrofon Zdroj 500W ATX 2.3, aktivní PFC, konektory PCIe, SATA, 140mm ventilátor podporující DDR2 1066, integrovanou VGA, sloty PCIe x16, SATA II RAID, GLAN, socket AM2+ Dvoujádrový, výrobní technologie 45W,minimální frekvence 2300MHz, BOX verze, socket AM2 kapacita 4GB, typ DDR2, frekvence 800MHz, CL5 (Kit 2x 2GB) plná podpora rozhraní Microsoft DirectX10 a Shader Model 4.0.,pasivní chlazení, minimální frekvence GPU 459MHz, DDR2 paměťové moduly o kapacitě min.512 MB na min.frekvenci 800 MHz. Minimální kapacita 320GB, rozhraní SATA II, podporující technologii NCQ, 16MB cache, 7200 ot/min., minimální přístupová doba 8.9ms FDD 3,5 černá Čtečka čtečka karet interní černá podporující formáty xd, SD,microSD, obsahující USB slot Optická mechanika Rozhraní SATA, podporující zápis DVR±R 20x, DVD+R9/-DL 8x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 14x, LightScribe, bílý+černý panel, retail balení LCD monitor klávesnice Optická myš o průměru úhlopříčky 22", barva černá, minimální kontrastní poměr 2000:1, svítivost 300cd/m2, doba odezvy 2ms GTG, podporující rozlišení 1680x1050, integrované reproduktory, splňující normu TCO03 multimediální vybavena přídavnými tlačítky pro ovládání přehrávání multimediálních souborů, ovládání kancelářských aplikací a internetu s klasickým rozložením kláves, černá, odnímatelná opěrka černá, druh snímače- laser, rozlišení 1600dpi, USB rozhraní,

10 Multimediální PC včetně příslušenství 13 ks Cena za kus bez DPH Cena za kus s DPH ,- Kč ,- Kč Typ nebo název Popis Požadováno Nabídka Skříň Zdroj Základní deska Procesor a frekvence Operační paměť Grafická karta Pevný disk FDD Čtečka Optická mechanika LCD monitor Česká klávesnice Tiskárna Myš Webcamera černá,atx, 4x5.25", 2+5x3.5", systém chlazení tvořený třemi ventilátory s rozměry 120 x 120 mm.,průhledná bočnice, Konektory na předním panelu: 2 x USB,1 x FireWire,1 x esata, 1 x výstup na sluchátka,1 x vstup na mikrofon, bez zdroje, bezšroubová instalace 500W formát ATX 2.3, aktivní PFC, konektory PCIe, SATA, 140mm ventilátor podporující DDR2 1066, integrovanou VGA, sloty PCIe x16, SATA II RAID, GLAN, socket AM2+ Dvoujádrový, výrobní technologie 45W,minimální frekvence 2300MHz, BOX verze, socket AM2 kapacita 4GB, typ DDR2, frekvence 800MHz, CL5 (Kit 2x 2GB) plná podpora rozhraní Microsoft DirectX10 a Shader Model 4.0.,pasivní chlazení, minimální frekvence GPU 459MHz, DDR2 paměťové moduly o kapacitě min.512 MB na min.frekvenci 800 MHz. Minimální kapacita 640GB, rozhraní SATA II, podporující technologii NCQ, 16MB cache, 7200 ot/min., FDD 3,5 černá čtečka karet interní černá podporující formáty xd, SD,microSD, obsahující USB slot podporující čtení Blue-ray a HD DVD disků, (BD±ROM, BD-R SL/DL, BD-RE (SL, DL,) HD DVD Video), podpora pro zápis na DVD±R /±RW/RAM, rozhraní SATA, černá barva o průměru úhlopříčky 22", barva černá, minimální kontrastní poměr 2000:1, svítivost 300cd/m2, doba odezvy 2ms GTG, podporující rozlišení 1680x1050, integrované reproduktory, splňující normu TCO03 multimediální vybavena přídavnými tlačítky pro ovládání přehrávání multimediálních souborů, ovládání kancelářských aplikací a internetu s klasickým rozložením kláves, černá, odnímatelná opěrka multifunkční (skener, kopírka, tiskárna), technologie tisku: inkoustový tisk, Počet inkoustových zásobníků: 6, Rychlost tisku: černobíle A4 37 stran/min, barevně A4 38 stran/min, Kvalita tisku: 5760 x 1440 DPI, LCD displej o úhlopříčce: 6,3 cm, Čtečka paměťových karet, Potisk CD a DVD (8 a 12 cm), černá, ergonomická, druh snímače- laser, rozlišení 1600dpi, USB rozhraní, typ senzoru: CMOS, rozlišení: 640 x 480 bodů, rychlost snímání videa: 30 snímků za sekundu, Přisvětlení: 3 bílé diody a infračervené světlo

11 Notebook 4 ks Cena za kus bez DPH ,- Kč Cena za kus s DPH ,- Kč Typ nebo název Popis Požadováno Nabídka Procesor a frekvence Paměť RAM-DDR HDD Grafická karta DVD Displej Klávesnice Optická myš Brašna na Notebook Vstupy a Výstupy Výdrž baterie Software Dvoujádrový o minimální frekvenci 1,83GHz, výrobní technologie 65nm,L2 cache 2MB typ DDR-2, minimální frekvence 667MHz o minimální velikosti 2GB (2x 1GB) minimální kapacita 320 GB, 5400 RPM, sata rozhraní neintegrovaná s velikostí vlastní paměti min.256mb DVD±RW 15,4" WXGA TFT LCD, Rozlišení až 1280 x 800 bodů Klávesnice se samostatným numerickým blokem černá, ergonomická, druh snímače- laser, rozlišení 1600dpi, USB rozhraní, 1 x VGA 1 x TV-out 4 x USB x RJ-45 1 x RJ-11 1 x Sluchátka 1 x Mikrofon 1 x Line-in 1 x FireWire 1 x PCMCIA 1 x Čtečka karet 4 v 1 (SD, MS, MMC, MS Pro) 3 hodiny Bez OS

12 Software 96 ks Cena za kus bez DPH 5 462,- Kč Cena za kus s DPH 6 500,- Kč Typ nebo název Popis Požadováno Nabídka Operační systém Antivir Vypalovací software Office 1 PK Windows Vista Business SP1 CZ OEM NOD32 Smart Security pro MS Windows Nero 8 essentials Suite 1 OEM CZ 1PK Office Pro 2007 V2 (MLK) CZ OEM Ostatní software - výukový 1 ks Cena za kus bez DPH Cena za kus s DPH ,- Kč ,- Kč Typ nebo název Popis Požadováno Nabídka Účetnictví Technika administrativy Skladování Účetnictví včetně daňové evidence a evidence skladování Školní výukový program pro psaní deseti prsty Skladování, administrace skladování, technologie skladování Ekonomika a právo

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů přiměřeně (dále jen zákon) pro zjednodušené podlimitní řízení dle 38 zákona pro zadání podlimitní

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu

Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu Výzva a Zadávací dokumentace k podání nabídky na zakázku Redesign turistického portálu zadané v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vybudování

Více