NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH"

Transkript

1 NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ se sídlem: Uhřice 91, Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně jedné jako a p r o n a j í m a t e l jmeno prijmeni r.č. : ulice IČ : PSC Žl.č.: na straně druhé jako n á j e m c e I. Konstatování právního stavu 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí v k.ú. Uhřice u Boskovic, obec Uhřice, okres Blansko, a to: budovy č.p. 128 objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 187 pozemku p.č. 16/5, manipulační plocha pozemku p.č. 1540/2, ostatní komunikace v katastru nemovitostí zapsaných na LV č. 1 pro k.ú. Uhřice u Boskovic, obec Uhřice, okres Blansko. 2. Předmětem této smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy. Předmětem této smlouvy je také zákonem neupravený vztah týkající se spravování nemovitostí, přičemž smluvní strany konstatují, že tento vztah se řídí touto smlouvou a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. II. Předmět nájmu, projev vůle 1. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou nebytové prostory, které se nachází v budově č.p. 128, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 187 v k.ú. Uhřice u Boskovic, a to konkrétně: Prodejní plocha výčep o ploše cca 36 m 2 Kuchyň o ploše cca 8,6 m 2 Sklad piva o ploše cca 12 m 2 Sklad limo o ploše cca 3,6 m 2 WC o ploše cca 25,4 m 2 Chodba o ploše cca 59,9 m 2 (dále jen předmět nájmu). Nájemní smlouva strana 1

2 Podrobné vyznačení předmětu nájmu je červeně označen v Příloze č. 1, Půdorys předmětu nájmu, který tvoří nedílnou součást této nájemní smlouvy. Jako doklad o stavu předmětu nájmu ke dni podpisu této smlouvy byla také pořízena fotodokumentace, která je součástí této smlouvy jako Příloha č. 4 Fotodokumentace. Obě strany konstatují, že tato fotodokumentace odpovídá stavu předmětu nájmu ke dni uzavření této smlouvy. 2. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou dále movité věci - vybavení nebytových prostor. Seznam těchto movitých věcí je součástí Přílohy č. 2 Seznam movitých věcí, které je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen předmět nájmu ). 3. Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do užívání předmět nájmu tak, jak je shora uveden a nájemce je od pronajímatele do svého nájmu přijímá. 4. Nájemce se zavazuje, že v rámci nájmu nebytových prostor dle této smlouvy bude vykonávat tyto činnosti: - v období od do daného kalendářního roku provádět kosení trávy na p.č. 16/5 a části p.č. 1540/2 ve vzdálenosti od budovy č.p. 128 po hranici místní komunikace, a to jedenkrát za každý kalendářní měsíc tohoto období; provozní kapaliny na pokosení trávy proplatí nájemci oproti účtence pronajímatel; - po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pořádek a zajišťovat úklid chodby v budově č.p. 128, dále udržovat pořádek a zajišťovat úklid včetně odklizení sněhu na p.č. 16/5 a části p.č. 1540/2 ve vzdálenosti od budovy č.p. 128 po hranici místní komunikace; III. Účel nájmu dle této smlouvy 1. Nájemce najímá předmět nájmu za účelem provozování hostinské činnosti. Předmět nájmu tedy bude využíván v souladu s předmětem podnikání nájemce tak, jak jej má uveden v živnostenském listu, který tvoří Přílohu č. 3 této nájemní smlouvy. Nájemce není oprávněn změnit účel nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 2. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení vhodný pro účel nájmu dle ujednání této smlouvy a toto užívání odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. IV. Cena nájmu, služby s nájmem spojené 1. Cena nájmu (dále jen nájemné ) předmětu nájmu se sjednává dohodou ve výši čtvrtletně XXXX,--Kč (slovy: XXXX korun českých). K takto sjednané výši nájemného nebude pronajímatel účtovat DPH dle platných právních předpisů. 2. Nájemce se dále, kromě nájemného, zavazuje platit pronajímateli cenu vody a plynu spotřebované v předmětu nájmu, včetně všech dalších částek s tímto spojených /dále jen vodné/plyn /, které budou pronajímateli vyúčtovány dodavatelem vody a plynu, a to vždy do 10-ti dnů po předložení takového vyúčtování nájemci. Podkladem pro toto vyúčtování nájemci bude vždy vyúčtování dodavatelem vody nebo plynu pronajímateli. 3. Ve shora uvedeném nájemném není zahrnuta cena služeb s nájmem souvisejících. Strany se dohodly, že služby spojené s užíváním elektrické energie v předmětu nájmu budou nájemcem hrazeny přímo dodavatelům médií s tím, že po dobu platnosti této smlouvy bude smluvním partnerem dodavatelů těchto médií nájemce. Podkladem pro vyúčtování budou měřiče médií, které budou vedeny na jméno nájemce. 4. Nájemné a vodné/plyn budou hrazeny na základě této smlouvy a daňového dokladu - Nájemní smlouva strana 2

3 faktury čtvrtletně předem, vždy do 15. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí, a to převodem na účet pronajímatele č /0100 vedený u Komerční banky Blansko. Úhrada je provedena dnem připsání uvedené částky na účet pronajímatele. Výzvou k zaplacení nájemného a vodného/plynu bude daňový doklad - faktura, který vystaví pronajímatel a doručí nájemci do 10-tého dne prvního měsíce v kalendářním čtvrtletí. 5. První nájemné za měsíc XXX 2011 nájemce uhradil v hotovosti před podpisem této smlouvy přímo do rukou oprávněného zástupce pronajímatele, což pronajímatel svým podpisem na této smlouvě zároveň potvrzuje. 6. V případě prodlení s platbou nájemného nebo vodného/plynu nebo jiných finančních úhrad vyplývajících z této smlouvy, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli zákonný úrok z prodlení dle příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a nařízení vlády č. 142/1994 Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů, vše splatné na základě vyúčtování pronajímatele. 7. Pronajímatel je oprávněn, počínaje dnem , zvýšit každoročně nájemné na další období v závislosti na růstu inflace. Nájemné je pronajímatel oprávněn zvýšit o průměrnou míru inflace, zjištěnou a vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále ČSÚ) za předchozí roční období. Pronajímatel zašle nájemci písemné oznámení o zvýšení nájemného, k němuž přiloží sdělení ČSÚ o inflačním růstu. Nájemce se zavazuje hradit zvýšené nájemné od první splátky nájemného, bezprostředně následující po doručení oznámení o zvýšení ceny nájmu. V případě, že pronajímatel nevyužije možnost navýšení nájemného do 4 měsíců ode dne, kdy byla inflace vyhlášena, není oprávněn v tomto roce uplatnit inflaci. V. Kauce 1. Smluvní strany dohodly, že nájemce složí pronajímateli kauci ve výši 4000,--Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), která bude použita jako jistina pro případ neuhrazení nájemného nebo jiné finanční úhrady podle této smlouvy. 2. Tato kauce byla nájemcem předána v hotovosti do rukou pronajímatele před podpisem této smlouvy, což pronajímatel svým podpisem na této smlouvě zároveň potvrzuje. 3. Pronajímatel je oprávněn použít jistinu na úhradu svých splatných pohledávek vůči nájemci a nájemce se zavazuje v takovém případě na základě písemné výzvy pronajímatele jistinu doplnit do původní výše, a to ve lhůtě pronajímatelem ve výzvě stanovené. 4. V případě řádného placení nájemného a ostatních úhrad podle této smlouvy bude celá částka nájemci vrácena po ukončení nájmu dle této smlouvy, a to v hotovosti při fyzickém předání předmětu nájmu zpět pronajímateli, případně bude vrácena částka nižší po odečtení event. pohledávek pronajímatele vůči nájemci. VI. Trvání nájmu 1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s platností a účinností ode dne uzavření této smlouvy. 2. Nájemní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Nájemní smlouva strana 3

4 3. Pro případ výpovědi smluvní strany sjednávají: a) výpovědní lhůtu v délce 3 (tří) měsíců bez udání důvodů; b) zkrácenou výpovědní lhůtu v délce 1 (jednoho) měsíce ze strany pronajímatele, a to pouze v případě (i) prodlení nájemce s platbou nájemného nebo i jen části nájemného nebo platby za vodné/plyn po dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů nebo v případě (ii) opakovaného to je dvakrát a více porušení povinností nájemce dohodnutých v čl. II. odst. 4. a čl. VIII. této smlouvy. Výpovědní lhůta v každém případě začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V pochybnostech o doručení výpovědi, nebo pokud výpověď nebyla druhé smluvní straně z jakýchkoliv důvodů doručena, se smluvní strany dohodly, že platí fikce doručení tak, že výpověď byla doručena pátým dnem ode dne odeslání vypovídající stranou. Nájemce je povinen hradit nájemné a cenu služeb s nájmem souvisejících po celou dobu běhu výpovědní lhůty, i kdyby se z předmětu nájmu vystěhoval dříve, pokud se s pronajímatelem později nedohodne jinak. 4. Pro případ prodlení nájemce s vyklizením předmětu nájmu po skončení trvání nájmu podle této smlouvy smluvní strany sjednávají, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu nechat vyklidit, věci nájemce uložit na jiném místě, a to s využitím svého zákonného zadržovacího a zástavního práva. Nájemce s tímto oprávněním pronajímatele výslovně souhlasí a zavazuje se pronajímateli nahradit veškeré náklady s vyklizením související, nejméně ale částku ve výši 5000,- Kč (pěttisíc korun českých), splatnou na základ vyúčtování pronajímatele a ve lhůtě v tomto vyúčtování stanovené. VII. Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci ve způsobilém stavu ke sjednanému užívání dne Převzetí předmětu nájmu, včetně popisu jeho stavu, počtu předaných klíčů, případně dokumentace atp., bude protokolováno ve zvláštním zápise, který podepíší pronajímatel i nájemce a každý z účastníků této smlouvy obdrží jedno vyhotovení protokolu. Písemný protokol o předání předmětu nájmu, obsahující obdobné náležitosti, strany vyhotoví v den ukončení nájmu podle této smlouvy. Oba protokoly se vždy po vyhotovení stanou přílohou této nájemní smlouvy. 3. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv nájemce po celou dobu trvání nájemního vztahu podle této smlouvy. 4. Pronajímatel prohlašuje, že budova č.p. 128 je pojištěna proti živelným událostem u pojišťovny; pojištění vlastních věcí a odpovědnosti za škody způsobené provozem nájemce v předmětu nájmu je výlučně věcí nájemce. 5. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vstoupit do předmětu nájmu: v běžných provozních hodinách nájemce, a to po předchozím upozornění nájemce a za jeho přítomnosti k provádění kontroly těchto prostor, údržby, nutných oprav či revizí elektrického, vodovodního a dalších vedení, jestliže je to zapotřebí, výjimečně bez doprovodu nájemce či jím pověřené osoby pouze v případech, jestliže náhle vznikne havarijní stav či jiná podobná skutečnost, která může způsobit škodu. O svém vstupu musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovém vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Nájemní smlouva strana 4

5 VIII. Práva a povinnosti nájemce 1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý ke sjednanému užívání. Nájemce se předmět nájmu zavazuje v tomto stavu udržovat a zacházet s ním řádně a v souladu s touto smlouvou. Nájemce odpovídá za poškození a jakékoli jiné znehodnocení předmětu nájmu po dobu trvání nájemního poměru a po jeho skončení až do předání pronajatých prostor zpět pronajímateli. 2. Nájemce je oprávněn převzít a užívat předmět nájmu v rozsahu a dle účelu této smlouvy, a to nepřetržitě po celou dobu trvání nájemního vztahu. 3. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce předmět nájmu ani část přenechat do podnájmu třetí osobě, s výjimkou dohodnutou v čl. X. této smlouvy, kdy není předchozího písemného souhlasu pronajímatele třeba. 4. Nájemce je povinen hradit nájemné podle smlouvy a dále hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem, včetně drobných oprav a běžné údržby. Nájemce je povinen zajistit si vlastními silami a vlastním nákladem úklid v předmětu nájmu. 5. Nájemce není oprávněn provádět jakékoli stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv opravy většího rozsahu (tj. nad 5000,- Kč) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 6. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, pokud má takové opravy zajistit pronajímatel. 7. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, dále hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti práce. Nájemce je povinen v souladu s platnými právními předpisy zabezpečit na vlastní náklady posouzení požárního nebezpečí pro svoji činnost v pronajatých nebytových prostorách a prohlašuje, že jeho činnost a zboží nepodléhá zvláštnímu schvalování. Nájemce nese také odpovědnost za dodržování veškerých právních předpisů o nakládání s odpady a ochranou životního prostředí a za náhradu škody v důsledku jejich porušení. V této souvislosti se také nájemce zavazuje zajistit v souladu s předpisy o požární ochraně, příslušný počet a dostupnost hasicích přístrojů, jejich údržbu a revize. 8. Nájemce se zavazuje trvale udržovat čistotu v předmětu nájmu, pokud znečištění ploch způsobí zaměstnanci nájemce, jeho návštěvníci nebo jiné osoby v souvislosti s činností nájemce, je nájemce je povinen bez odkladu odstranit. Nájemce je povinen zajišťovat pravidelné větrání a běžný úklid v předmětu nájmu. 9. Nájemce se zavazuje v předmětu nájmu, na vlastní náklady, hradit opravy a úpravy předmětu nájmu, a to zejména: - opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí, výměny zámků, klik a kování; - výměny vypínačů, jističů, zvonků a osvětlovacích těles i žárovek; - opravy umyvadel, ohřívačů vody, plynových kamen, výlevek, dřezů, splachovačů WC a klozetů; - opravy omítek, nátěrů, čištění podlah, odpadů; 10. Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání, která by rušila či mohla rušit výkon ostatních vlastnických, užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází předmět nájmu. Nájemní smlouva strana 5

6 11. Nájemce je oprávněn umístit na fasádě budovy č.p. 128 svoje firemní označení a dále reklamní poutač, tzv. banner, včetně el. osvětlení, a to po předchozím projednání s pronajímatelem a na vlastní náklady. 12. Nájemce se zavazuje po ukončení nájmu předat předmět nájmu zpět pronajímateli protokolárně, a to ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení a případným úpravám, které provedl se souhlasem pronajímatele. IX. Stavební a jiné úpravy předmětu nájmu 1. Nájemce je oprávněn provádět stavební úpravy, opravy či jiné změny předmětu nájmu pouze s předchozím souhlasem pronajímatele a na vlastní náklady, po dohodě s pronajímatelem. Nájemce není oprávněn požadovat jakoukoli náhradu za investice a náklady, vynaložené na opravy, úpravy předmětu nájmu, a to ani při ukončení trvání nájmu podle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 2. Souhlas pronajímatele, podmínky, za kterých nájemce úpravu provede, a způsob vypořádání vložených finančních prostředků pro případ ukončení nájmu podle této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyjádřit vždy v písemném dodatku k této smlouvě. 3. Pokud bude nutný souhlas orgánů statní správy, zajistí si takový souhlas předem a s potřebným předstihem sám nájemce na své náklady tak, aby s konkrétními pracemi nebylo započato dříve, než budou vydána potřebná a souhlasná stanoviska. Při stavebních úpravách, rekonstrukcích apod. musí nájemce vždy respektovat příslušné zákony /schválená projektová dokumentace, souhlas se stavbou, ohlášení drobné stavby, souhlas se změnou užívání, zajištění stavebního dozoru, souhlas Inspektorátu bezpečnosti práce, schválení uvedení nových strojů do provozu, souhlas hygienika apod./. Za eventuální škody vzniklé pronajimateli úpravou nebytových prostor, jakož i společných částí a zařízení budovy apod. nese odpovědnost nájemce. Případné finanční postihy za nedodržení zákonů a nařízení v souvislosti s prováděním stavebních úprav nese nájemce. 4. Provede-li nájemce na vlastní náklady se souhlasem pronajímatele úpravy a opravy předmětu nájmu, představující technické zhodnocení nemovitostí pronajímatele, je oprávněn tyto náklady v souladu s právní úpravou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odepisovat ve svém účetnictví nájemce. X. Ostatní ujednání 1. Nájemce je oprávněn, za níže uvedených podmínek a souvisejících podmínek dohodnutých v této smlouvě, přenechat třetí osobě, ke krátkodobému (tj. max. 24 hodin) podnájmu, část předmětu nájmu WC a chodba, který se nachází v přízemí budovy č.p. 128, a to za účelem pořádání společenských, kulturních nebo osobních akcí (dále jen podnájem ). 2. Nájemce je oprávněn za podnájem, po dohodě s třetí osobou, požadovat zaplacení úplaty, a to až do výše 20,- Kč za každou započatou hodinu pouze u osobních/soukromých akcí. 3. V případě podnájmu je nájemce plně odpovědný za veškeré škody, které budou pronajímateli způsobeny jak na předmětu nájmu, tak na předmětu správy nemovitostí, taktéž nájemce nese vůči třetím osobám odpovědnost za jednání všech osob, kterým předmět podnájmu poskytl nebo které jej využívají. Z toho důvodu je nájemce povinen uhradit oprávněným osobám veškeré škody a nároky, které jim v souvislosti s podnájmem vzniknou, a to do 10-ti dnů ode dne doručení vyúčtování takových nároků. Nájemní smlouva strana 6

7 XI. Závěrečná ujednání 1. Veškeré vztahy smluvních stran vyplývajících z této nájemní smlouvy se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších právních předpisů a dále zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, pokud není touto smlouvou výslovně sjednáno něco jiného. 2. Změny a doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemnou formou, dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. Jednostranné oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného v důsledku inflace je stranami považováno za dodatek této smlouvy. 3. Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinným, zůstává zbytek smlouvy v účinnosti. Účastníci smlouvy se v tom případě zavazují nahradit neúčinné ujednání smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, již neúčinného. 4. Tato smlouva byla sjednána na základě výsledků výběrového řízení a k jejímu podpisu udělilo zastupitelstvo Obce Uhřice souhlas na zasedání obecního zastupitelstva ze dne Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že osobně sjednali celý její obsah a uvádějí, že smlouva vyjadřuje jejich vlastní pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Uhřicích dne... Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy: 1. Půdorys předmětu nájmu 2. Seznam movitých věcí 3. Živnostenský list nájemce /výpis z obchodního rejstříku 4. Fotodokumentace dodána po podpisu P r o n a j í m a t e l N á j e m c e Obec Uhřice Bc. Miroslav Hartl, starosta.. jmeno prijmeni Nájemní smlouva strana 7

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved.

na dobu určitou uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.:.. zapsána v OR ved. Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu určitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15

Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 Příloha č. 2 k usnesení R-176 ze dne 11.3.2015 Smlouva o nájmu garážového stání č. SML-2015-00.. ČJ: ÚMČ P15 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9, 602 00 Brno Jednající

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník MMPr/SML/2536/2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená podle ust. 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město,

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU A GARÁŽOVÉHO STÁNÍ uzavřená ve smyslu ust. 719 občanského zákoníku zákon č. 40/1964 Sb. v platném znění 1. Obchodní jméno : PP STEJK IČ : 621 56 730 Se sídlem : Koželužská 34/9,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. OBNP 3/76/2010/746/Svob. 2010/00810/11.2 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR NA DOBU URČITOU podle zákona č. 116 / 1990 Sb. 1) Pronajímatel: I. Smluvní strany Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, Praha

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00C4KLD* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Smlouva o nájmu nemovitosti na dobu neurčitou č. SML uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: firma:... sídlo: hl. provozov.: zast.: IČ: zapsána v OR ved., oddíl x, vložka DIČ: č. účtu: dále jen

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení

Smlouva. o pronájmu a provozu tepelného zařízení Smlouva o pronájmu a provozu tepelného zařízení I. Smluvní strany Pronajímatel: Město Odolena Voda se sídlem: Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda zastoupeno Ing. Ditou Výborovou, starostkou města IČ:

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602

N á j e m n í s m l o u v a č.j./11/11/0602 Rozhodnutí Statutárního města Liberec na pronájem nebytového prostoru č.406/1 v budově Matoušova 406, Liberec 3 na základě rozhodnutí rady města usnesení č /2011 ze dne.2011 Zveřejněno:... N á j e m n

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU č. / EasyLease dále jen Smlouva uzavřená podle ustanovení 2321 a násl. zákona. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále OZ ) mezi A. Charouz, spol. s r.o. se sídlem:

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB.

SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ SBĚRU DAT PRO ÚČELY DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI DLE 39D ODST. 7 ZÁKONA Č. 48/1997 SB. Národní referenční centrum, zájmové sdružení právnických osob ve smyslu 20f a násl. občanského zákoníku IČ: 86596519 se sídlem Praha 3, Vinohradská 112 registrované Magistrátem hlavního města Prahy pod

Více

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU

SMLOUVU O NÁJMU NEBYTOVÉHO PROSTORU ČLÁNEK I. SMLUVNÍ STRANY UNIFIN s.r.o. IČ: 62741811, DIČ: CZ-62741811 Místo podnikáni: Liberec 6., Dr. M. Horákové 12/82, PSČ 46006 Zastoupená jednatelem: Vítem Kubátem (dále jen pronajímatel) A «Firma»

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice

Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice Poptávkové řízení na provozovatele restaurace v SD Jilm Jilemnice Město Jilemnice a SD Jilm vypisuje poptávkové řízení na provozovatele restaurace v přízemí budovy č. 500, Roztocká ulice, 514 01 Jilemnice,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO]

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ. mezi. Obytná zóna Sylván a.s. [BUDE DOPLNĚNO] SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ mezi Obytná zóna Sylván a.s. a [BUDE DOPLNĚNO] 1 Níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU

VÍTKOVICE HOLDING, a.s. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU VÍTKOVICE HOLDING, a.s. a [ ] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE PŘEDSEDY VÝBORU PRO AUDIT 1.1. VÍTKOVICE HOLDING, a.s., Článek I. Smluvní strany se sídlem: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ: 258

Více

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smlouva o pronájmu obytného vozidla uzavřená dle 2321 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pronajímatel: Balnearia s.r.o. Uherské Hradiště, V Zahradách 102, PSČ 686 01 IČ: 292 03 252 DIČ: CZ29203252

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více