NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH"

Transkript

1 NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ se sídlem: Uhřice 91, Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně jedné jako a p r o n a j í m a t e l jmeno prijmeni r.č. : ulice IČ : PSC Žl.č.: na straně druhé jako n á j e m c e I. Konstatování právního stavu 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí v k.ú. Uhřice u Boskovic, obec Uhřice, okres Blansko, a to: budovy č.p. 128 objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 187 pozemku p.č. 16/5, manipulační plocha pozemku p.č. 1540/2, ostatní komunikace v katastru nemovitostí zapsaných na LV č. 1 pro k.ú. Uhřice u Boskovic, obec Uhřice, okres Blansko. 2. Předmětem této smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy. Předmětem této smlouvy je také zákonem neupravený vztah týkající se spravování nemovitostí, přičemž smluvní strany konstatují, že tento vztah se řídí touto smlouvou a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. II. Předmět nájmu, projev vůle 1. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou nebytové prostory, které se nachází v budově č.p. 128, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 187 v k.ú. Uhřice u Boskovic, a to konkrétně: Prodejní plocha výčep o ploše cca 36 m 2 Kuchyň o ploše cca 8,6 m 2 Sklad piva o ploše cca 12 m 2 Sklad limo o ploše cca 3,6 m 2 WC o ploše cca 25,4 m 2 Chodba o ploše cca 59,9 m 2 (dále jen předmět nájmu). Nájemní smlouva strana 1

2 Podrobné vyznačení předmětu nájmu je červeně označen v Příloze č. 1, Půdorys předmětu nájmu, který tvoří nedílnou součást této nájemní smlouvy. Jako doklad o stavu předmětu nájmu ke dni podpisu této smlouvy byla také pořízena fotodokumentace, která je součástí této smlouvy jako Příloha č. 4 Fotodokumentace. Obě strany konstatují, že tato fotodokumentace odpovídá stavu předmětu nájmu ke dni uzavření této smlouvy. 2. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou dále movité věci - vybavení nebytových prostor. Seznam těchto movitých věcí je součástí Přílohy č. 2 Seznam movitých věcí, které je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen předmět nájmu ). 3. Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do užívání předmět nájmu tak, jak je shora uveden a nájemce je od pronajímatele do svého nájmu přijímá. 4. Nájemce se zavazuje, že v rámci nájmu nebytových prostor dle této smlouvy bude vykonávat tyto činnosti: - v období od do daného kalendářního roku provádět kosení trávy na p.č. 16/5 a části p.č. 1540/2 ve vzdálenosti od budovy č.p. 128 po hranici místní komunikace, a to jedenkrát za každý kalendářní měsíc tohoto období; provozní kapaliny na pokosení trávy proplatí nájemci oproti účtence pronajímatel; - po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pořádek a zajišťovat úklid chodby v budově č.p. 128, dále udržovat pořádek a zajišťovat úklid včetně odklizení sněhu na p.č. 16/5 a části p.č. 1540/2 ve vzdálenosti od budovy č.p. 128 po hranici místní komunikace; III. Účel nájmu dle této smlouvy 1. Nájemce najímá předmět nájmu za účelem provozování hostinské činnosti. Předmět nájmu tedy bude využíván v souladu s předmětem podnikání nájemce tak, jak jej má uveden v živnostenském listu, který tvoří Přílohu č. 3 této nájemní smlouvy. Nájemce není oprávněn změnit účel nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 2. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení vhodný pro účel nájmu dle ujednání této smlouvy a toto užívání odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. IV. Cena nájmu, služby s nájmem spojené 1. Cena nájmu (dále jen nájemné ) předmětu nájmu se sjednává dohodou ve výši čtvrtletně XXXX,--Kč (slovy: XXXX korun českých). K takto sjednané výši nájemného nebude pronajímatel účtovat DPH dle platných právních předpisů. 2. Nájemce se dále, kromě nájemného, zavazuje platit pronajímateli cenu vody a plynu spotřebované v předmětu nájmu, včetně všech dalších částek s tímto spojených /dále jen vodné/plyn /, které budou pronajímateli vyúčtovány dodavatelem vody a plynu, a to vždy do 10-ti dnů po předložení takového vyúčtování nájemci. Podkladem pro toto vyúčtování nájemci bude vždy vyúčtování dodavatelem vody nebo plynu pronajímateli. 3. Ve shora uvedeném nájemném není zahrnuta cena služeb s nájmem souvisejících. Strany se dohodly, že služby spojené s užíváním elektrické energie v předmětu nájmu budou nájemcem hrazeny přímo dodavatelům médií s tím, že po dobu platnosti této smlouvy bude smluvním partnerem dodavatelů těchto médií nájemce. Podkladem pro vyúčtování budou měřiče médií, které budou vedeny na jméno nájemce. 4. Nájemné a vodné/plyn budou hrazeny na základě této smlouvy a daňového dokladu - Nájemní smlouva strana 2

3 faktury čtvrtletně předem, vždy do 15. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí, a to převodem na účet pronajímatele č /0100 vedený u Komerční banky Blansko. Úhrada je provedena dnem připsání uvedené částky na účet pronajímatele. Výzvou k zaplacení nájemného a vodného/plynu bude daňový doklad - faktura, který vystaví pronajímatel a doručí nájemci do 10-tého dne prvního měsíce v kalendářním čtvrtletí. 5. První nájemné za měsíc XXX 2011 nájemce uhradil v hotovosti před podpisem této smlouvy přímo do rukou oprávněného zástupce pronajímatele, což pronajímatel svým podpisem na této smlouvě zároveň potvrzuje. 6. V případě prodlení s platbou nájemného nebo vodného/plynu nebo jiných finančních úhrad vyplývajících z této smlouvy, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli zákonný úrok z prodlení dle příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a nařízení vlády č. 142/1994 Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů, vše splatné na základě vyúčtování pronajímatele. 7. Pronajímatel je oprávněn, počínaje dnem , zvýšit každoročně nájemné na další období v závislosti na růstu inflace. Nájemné je pronajímatel oprávněn zvýšit o průměrnou míru inflace, zjištěnou a vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále ČSÚ) za předchozí roční období. Pronajímatel zašle nájemci písemné oznámení o zvýšení nájemného, k němuž přiloží sdělení ČSÚ o inflačním růstu. Nájemce se zavazuje hradit zvýšené nájemné od první splátky nájemného, bezprostředně následující po doručení oznámení o zvýšení ceny nájmu. V případě, že pronajímatel nevyužije možnost navýšení nájemného do 4 měsíců ode dne, kdy byla inflace vyhlášena, není oprávněn v tomto roce uplatnit inflaci. V. Kauce 1. Smluvní strany dohodly, že nájemce složí pronajímateli kauci ve výši 4000,--Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), která bude použita jako jistina pro případ neuhrazení nájemného nebo jiné finanční úhrady podle této smlouvy. 2. Tato kauce byla nájemcem předána v hotovosti do rukou pronajímatele před podpisem této smlouvy, což pronajímatel svým podpisem na této smlouvě zároveň potvrzuje. 3. Pronajímatel je oprávněn použít jistinu na úhradu svých splatných pohledávek vůči nájemci a nájemce se zavazuje v takovém případě na základě písemné výzvy pronajímatele jistinu doplnit do původní výše, a to ve lhůtě pronajímatelem ve výzvě stanovené. 4. V případě řádného placení nájemného a ostatních úhrad podle této smlouvy bude celá částka nájemci vrácena po ukončení nájmu dle této smlouvy, a to v hotovosti při fyzickém předání předmětu nájmu zpět pronajímateli, případně bude vrácena částka nižší po odečtení event. pohledávek pronajímatele vůči nájemci. VI. Trvání nájmu 1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s platností a účinností ode dne uzavření této smlouvy. 2. Nájemní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Nájemní smlouva strana 3

4 3. Pro případ výpovědi smluvní strany sjednávají: a) výpovědní lhůtu v délce 3 (tří) měsíců bez udání důvodů; b) zkrácenou výpovědní lhůtu v délce 1 (jednoho) měsíce ze strany pronajímatele, a to pouze v případě (i) prodlení nájemce s platbou nájemného nebo i jen části nájemného nebo platby za vodné/plyn po dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů nebo v případě (ii) opakovaného to je dvakrát a více porušení povinností nájemce dohodnutých v čl. II. odst. 4. a čl. VIII. této smlouvy. Výpovědní lhůta v každém případě začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V pochybnostech o doručení výpovědi, nebo pokud výpověď nebyla druhé smluvní straně z jakýchkoliv důvodů doručena, se smluvní strany dohodly, že platí fikce doručení tak, že výpověď byla doručena pátým dnem ode dne odeslání vypovídající stranou. Nájemce je povinen hradit nájemné a cenu služeb s nájmem souvisejících po celou dobu běhu výpovědní lhůty, i kdyby se z předmětu nájmu vystěhoval dříve, pokud se s pronajímatelem později nedohodne jinak. 4. Pro případ prodlení nájemce s vyklizením předmětu nájmu po skončení trvání nájmu podle této smlouvy smluvní strany sjednávají, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu nechat vyklidit, věci nájemce uložit na jiném místě, a to s využitím svého zákonného zadržovacího a zástavního práva. Nájemce s tímto oprávněním pronajímatele výslovně souhlasí a zavazuje se pronajímateli nahradit veškeré náklady s vyklizením související, nejméně ale částku ve výši 5000,- Kč (pěttisíc korun českých), splatnou na základ vyúčtování pronajímatele a ve lhůtě v tomto vyúčtování stanovené. VII. Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci ve způsobilém stavu ke sjednanému užívání dne Převzetí předmětu nájmu, včetně popisu jeho stavu, počtu předaných klíčů, případně dokumentace atp., bude protokolováno ve zvláštním zápise, který podepíší pronajímatel i nájemce a každý z účastníků této smlouvy obdrží jedno vyhotovení protokolu. Písemný protokol o předání předmětu nájmu, obsahující obdobné náležitosti, strany vyhotoví v den ukončení nájmu podle této smlouvy. Oba protokoly se vždy po vyhotovení stanou přílohou této nájemní smlouvy. 3. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv nájemce po celou dobu trvání nájemního vztahu podle této smlouvy. 4. Pronajímatel prohlašuje, že budova č.p. 128 je pojištěna proti živelným událostem u pojišťovny; pojištění vlastních věcí a odpovědnosti za škody způsobené provozem nájemce v předmětu nájmu je výlučně věcí nájemce. 5. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vstoupit do předmětu nájmu: v běžných provozních hodinách nájemce, a to po předchozím upozornění nájemce a za jeho přítomnosti k provádění kontroly těchto prostor, údržby, nutných oprav či revizí elektrického, vodovodního a dalších vedení, jestliže je to zapotřebí, výjimečně bez doprovodu nájemce či jím pověřené osoby pouze v případech, jestliže náhle vznikne havarijní stav či jiná podobná skutečnost, která může způsobit škodu. O svém vstupu musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovém vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Nájemní smlouva strana 4

5 VIII. Práva a povinnosti nájemce 1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý ke sjednanému užívání. Nájemce se předmět nájmu zavazuje v tomto stavu udržovat a zacházet s ním řádně a v souladu s touto smlouvou. Nájemce odpovídá za poškození a jakékoli jiné znehodnocení předmětu nájmu po dobu trvání nájemního poměru a po jeho skončení až do předání pronajatých prostor zpět pronajímateli. 2. Nájemce je oprávněn převzít a užívat předmět nájmu v rozsahu a dle účelu této smlouvy, a to nepřetržitě po celou dobu trvání nájemního vztahu. 3. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce předmět nájmu ani část přenechat do podnájmu třetí osobě, s výjimkou dohodnutou v čl. X. této smlouvy, kdy není předchozího písemného souhlasu pronajímatele třeba. 4. Nájemce je povinen hradit nájemné podle smlouvy a dále hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem, včetně drobných oprav a běžné údržby. Nájemce je povinen zajistit si vlastními silami a vlastním nákladem úklid v předmětu nájmu. 5. Nájemce není oprávněn provádět jakékoli stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv opravy většího rozsahu (tj. nad 5000,- Kč) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 6. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, pokud má takové opravy zajistit pronajímatel. 7. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, dále hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti práce. Nájemce je povinen v souladu s platnými právními předpisy zabezpečit na vlastní náklady posouzení požárního nebezpečí pro svoji činnost v pronajatých nebytových prostorách a prohlašuje, že jeho činnost a zboží nepodléhá zvláštnímu schvalování. Nájemce nese také odpovědnost za dodržování veškerých právních předpisů o nakládání s odpady a ochranou životního prostředí a za náhradu škody v důsledku jejich porušení. V této souvislosti se také nájemce zavazuje zajistit v souladu s předpisy o požární ochraně, příslušný počet a dostupnost hasicích přístrojů, jejich údržbu a revize. 8. Nájemce se zavazuje trvale udržovat čistotu v předmětu nájmu, pokud znečištění ploch způsobí zaměstnanci nájemce, jeho návštěvníci nebo jiné osoby v souvislosti s činností nájemce, je nájemce je povinen bez odkladu odstranit. Nájemce je povinen zajišťovat pravidelné větrání a běžný úklid v předmětu nájmu. 9. Nájemce se zavazuje v předmětu nájmu, na vlastní náklady, hradit opravy a úpravy předmětu nájmu, a to zejména: - opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí, výměny zámků, klik a kování; - výměny vypínačů, jističů, zvonků a osvětlovacích těles i žárovek; - opravy umyvadel, ohřívačů vody, plynových kamen, výlevek, dřezů, splachovačů WC a klozetů; - opravy omítek, nátěrů, čištění podlah, odpadů; 10. Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání, která by rušila či mohla rušit výkon ostatních vlastnických, užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází předmět nájmu. Nájemní smlouva strana 5

6 11. Nájemce je oprávněn umístit na fasádě budovy č.p. 128 svoje firemní označení a dále reklamní poutač, tzv. banner, včetně el. osvětlení, a to po předchozím projednání s pronajímatelem a na vlastní náklady. 12. Nájemce se zavazuje po ukončení nájmu předat předmět nájmu zpět pronajímateli protokolárně, a to ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení a případným úpravám, které provedl se souhlasem pronajímatele. IX. Stavební a jiné úpravy předmětu nájmu 1. Nájemce je oprávněn provádět stavební úpravy, opravy či jiné změny předmětu nájmu pouze s předchozím souhlasem pronajímatele a na vlastní náklady, po dohodě s pronajímatelem. Nájemce není oprávněn požadovat jakoukoli náhradu za investice a náklady, vynaložené na opravy, úpravy předmětu nájmu, a to ani při ukončení trvání nájmu podle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 2. Souhlas pronajímatele, podmínky, za kterých nájemce úpravu provede, a způsob vypořádání vložených finančních prostředků pro případ ukončení nájmu podle této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyjádřit vždy v písemném dodatku k této smlouvě. 3. Pokud bude nutný souhlas orgánů statní správy, zajistí si takový souhlas předem a s potřebným předstihem sám nájemce na své náklady tak, aby s konkrétními pracemi nebylo započato dříve, než budou vydána potřebná a souhlasná stanoviska. Při stavebních úpravách, rekonstrukcích apod. musí nájemce vždy respektovat příslušné zákony /schválená projektová dokumentace, souhlas se stavbou, ohlášení drobné stavby, souhlas se změnou užívání, zajištění stavebního dozoru, souhlas Inspektorátu bezpečnosti práce, schválení uvedení nových strojů do provozu, souhlas hygienika apod./. Za eventuální škody vzniklé pronajimateli úpravou nebytových prostor, jakož i společných částí a zařízení budovy apod. nese odpovědnost nájemce. Případné finanční postihy za nedodržení zákonů a nařízení v souvislosti s prováděním stavebních úprav nese nájemce. 4. Provede-li nájemce na vlastní náklady se souhlasem pronajímatele úpravy a opravy předmětu nájmu, představující technické zhodnocení nemovitostí pronajímatele, je oprávněn tyto náklady v souladu s právní úpravou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odepisovat ve svém účetnictví nájemce. X. Ostatní ujednání 1. Nájemce je oprávněn, za níže uvedených podmínek a souvisejících podmínek dohodnutých v této smlouvě, přenechat třetí osobě, ke krátkodobému (tj. max. 24 hodin) podnájmu, část předmětu nájmu WC a chodba, který se nachází v přízemí budovy č.p. 128, a to za účelem pořádání společenských, kulturních nebo osobních akcí (dále jen podnájem ). 2. Nájemce je oprávněn za podnájem, po dohodě s třetí osobou, požadovat zaplacení úplaty, a to až do výše 20,- Kč za každou započatou hodinu pouze u osobních/soukromých akcí. 3. V případě podnájmu je nájemce plně odpovědný za veškeré škody, které budou pronajímateli způsobeny jak na předmětu nájmu, tak na předmětu správy nemovitostí, taktéž nájemce nese vůči třetím osobám odpovědnost za jednání všech osob, kterým předmět podnájmu poskytl nebo které jej využívají. Z toho důvodu je nájemce povinen uhradit oprávněným osobám veškeré škody a nároky, které jim v souvislosti s podnájmem vzniknou, a to do 10-ti dnů ode dne doručení vyúčtování takových nároků. Nájemní smlouva strana 6

7 XI. Závěrečná ujednání 1. Veškeré vztahy smluvních stran vyplývajících z této nájemní smlouvy se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších právních předpisů a dále zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, pokud není touto smlouvou výslovně sjednáno něco jiného. 2. Změny a doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemnou formou, dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. Jednostranné oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného v důsledku inflace je stranami považováno za dodatek této smlouvy. 3. Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinným, zůstává zbytek smlouvy v účinnosti. Účastníci smlouvy se v tom případě zavazují nahradit neúčinné ujednání smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, již neúčinného. 4. Tato smlouva byla sjednána na základě výsledků výběrového řízení a k jejímu podpisu udělilo zastupitelstvo Obce Uhřice souhlas na zasedání obecního zastupitelstva ze dne Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že osobně sjednali celý její obsah a uvádějí, že smlouva vyjadřuje jejich vlastní pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Uhřicích dne... Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy: 1. Půdorys předmětu nájmu 2. Seznam movitých věcí 3. Živnostenský list nájemce /výpis z obchodního rejstříku 4. Fotodokumentace dodána po podpisu P r o n a j í m a t e l N á j e m c e Obec Uhřice Bc. Miroslav Hartl, starosta.. jmeno prijmeni Nájemní smlouva strana 7

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU účinné ode dne 1.2.2014 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nájmu dopravního

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu.

Článek I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Ustanovení těchto Podmínek se použijí v případě, že Smlouva neobsahuje odlišnou nebo zvláštní úpravu. Příloha č. 1 Ke Smlouvě o nájmu dopravního prostředku - Vozidla č. [ ] ze dne [ ] VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU - VOZIDLA účinné ode dne 1.2.2015 Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Město Miroslav se sídlem: nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČ: 00293164 Zastoupeno: Ing. Augustinem Formanem, starostou města na straně

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.:

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: uzavrená dle zákona c. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znení pozdejších predpisu a v souladu se zákonem c. 219/2000 Sb., o majetku

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č.

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD Č. (dále jen "Smlouva"), uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/21 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen "zákon

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1.

VZOR SMLOUVY O DÍLO. (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: Objednatel: Obec Dobřejovice se sídlem: Na Návsi

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více