NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH"

Transkript

1 NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ se sídlem: Uhřice 91, Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně jedné jako a p r o n a j í m a t e l jmeno prijmeni r.č. : ulice IČ : PSC Žl.č.: na straně druhé jako n á j e m c e I. Konstatování právního stavu 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovitostí v k.ú. Uhřice u Boskovic, obec Uhřice, okres Blansko, a to: budovy č.p. 128 objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 187 pozemku p.č. 16/5, manipulační plocha pozemku p.č. 1540/2, ostatní komunikace v katastru nemovitostí zapsaných na LV č. 1 pro k.ú. Uhřice u Boskovic, obec Uhřice, okres Blansko. 2. Předmětem této smlouvy je nájemní vztah (nájem) mezi stranami této smlouvy, přičemž účelem této nájemní smlouvy je upravení tohoto vzájemného vztahu v souladu s vůlí stran a obecně závaznými právními předpisy. Předmětem této smlouvy je také zákonem neupravený vztah týkající se spravování nemovitostí, přičemž smluvní strany konstatují, že tento vztah se řídí touto smlouvou a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. II. Předmět nájmu, projev vůle 1. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou nebytové prostory, které se nachází v budově č.p. 128, objekt občanské vybavenosti, na pozemku p.č. 187 v k.ú. Uhřice u Boskovic, a to konkrétně: Prodejní plocha výčep o ploše cca 36 m 2 Kuchyň o ploše cca 8,6 m 2 Sklad piva o ploše cca 12 m 2 Sklad limo o ploše cca 3,6 m 2 WC o ploše cca 25,4 m 2 Chodba o ploše cca 59,9 m 2 (dále jen předmět nájmu). Nájemní smlouva strana 1

2 Podrobné vyznačení předmětu nájmu je červeně označen v Příloze č. 1, Půdorys předmětu nájmu, který tvoří nedílnou součást této nájemní smlouvy. Jako doklad o stavu předmětu nájmu ke dni podpisu této smlouvy byla také pořízena fotodokumentace, která je součástí této smlouvy jako Příloha č. 4 Fotodokumentace. Obě strany konstatují, že tato fotodokumentace odpovídá stavu předmětu nájmu ke dni uzavření této smlouvy. 2. Předmětem nájmu, upraveného touto nájemní smlouvou, jsou dále movité věci - vybavení nebytových prostor. Seznam těchto movitých věcí je součástí Přílohy č. 2 Seznam movitých věcí, které je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen předmět nájmu ). 3. Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci do užívání předmět nájmu tak, jak je shora uveden a nájemce je od pronajímatele do svého nájmu přijímá. 4. Nájemce se zavazuje, že v rámci nájmu nebytových prostor dle této smlouvy bude vykonávat tyto činnosti: - v období od do daného kalendářního roku provádět kosení trávy na p.č. 16/5 a části p.č. 1540/2 ve vzdálenosti od budovy č.p. 128 po hranici místní komunikace, a to jedenkrát za každý kalendářní měsíc tohoto období; provozní kapaliny na pokosení trávy proplatí nájemci oproti účtence pronajímatel; - po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pořádek a zajišťovat úklid chodby v budově č.p. 128, dále udržovat pořádek a zajišťovat úklid včetně odklizení sněhu na p.č. 16/5 a části p.č. 1540/2 ve vzdálenosti od budovy č.p. 128 po hranici místní komunikace; III. Účel nájmu dle této smlouvy 1. Nájemce najímá předmět nájmu za účelem provozování hostinské činnosti. Předmět nájmu tedy bude využíván v souladu s předmětem podnikání nájemce tak, jak jej má uveden v živnostenském listu, který tvoří Přílohu č. 3 této nájemní smlouvy. Nájemce není oprávněn změnit účel nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 2. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je podle svého stavebně-technického určení vhodný pro účel nájmu dle ujednání této smlouvy a toto užívání odpovídá charakteru předmětu nájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy. IV. Cena nájmu, služby s nájmem spojené 1. Cena nájmu (dále jen nájemné ) předmětu nájmu se sjednává dohodou ve výši čtvrtletně XXXX,--Kč (slovy: XXXX korun českých). K takto sjednané výši nájemného nebude pronajímatel účtovat DPH dle platných právních předpisů. 2. Nájemce se dále, kromě nájemného, zavazuje platit pronajímateli cenu vody a plynu spotřebované v předmětu nájmu, včetně všech dalších částek s tímto spojených /dále jen vodné/plyn /, které budou pronajímateli vyúčtovány dodavatelem vody a plynu, a to vždy do 10-ti dnů po předložení takového vyúčtování nájemci. Podkladem pro toto vyúčtování nájemci bude vždy vyúčtování dodavatelem vody nebo plynu pronajímateli. 3. Ve shora uvedeném nájemném není zahrnuta cena služeb s nájmem souvisejících. Strany se dohodly, že služby spojené s užíváním elektrické energie v předmětu nájmu budou nájemcem hrazeny přímo dodavatelům médií s tím, že po dobu platnosti této smlouvy bude smluvním partnerem dodavatelů těchto médií nájemce. Podkladem pro vyúčtování budou měřiče médií, které budou vedeny na jméno nájemce. 4. Nájemné a vodné/plyn budou hrazeny na základě této smlouvy a daňového dokladu - Nájemní smlouva strana 2

3 faktury čtvrtletně předem, vždy do 15. dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí, a to převodem na účet pronajímatele č /0100 vedený u Komerční banky Blansko. Úhrada je provedena dnem připsání uvedené částky na účet pronajímatele. Výzvou k zaplacení nájemného a vodného/plynu bude daňový doklad - faktura, který vystaví pronajímatel a doručí nájemci do 10-tého dne prvního měsíce v kalendářním čtvrtletí. 5. První nájemné za měsíc XXX 2011 nájemce uhradil v hotovosti před podpisem této smlouvy přímo do rukou oprávněného zástupce pronajímatele, což pronajímatel svým podpisem na této smlouvě zároveň potvrzuje. 6. V případě prodlení s platbou nájemného nebo vodného/plynu nebo jiných finančních úhrad vyplývajících z této smlouvy, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli zákonný úrok z prodlení dle příslušných ustanovení zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a nařízení vlády č. 142/1994 Sb., obojí ve znění pozdějších předpisů, vše splatné na základě vyúčtování pronajímatele. 7. Pronajímatel je oprávněn, počínaje dnem , zvýšit každoročně nájemné na další období v závislosti na růstu inflace. Nájemné je pronajímatel oprávněn zvýšit o průměrnou míru inflace, zjištěnou a vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále ČSÚ) za předchozí roční období. Pronajímatel zašle nájemci písemné oznámení o zvýšení nájemného, k němuž přiloží sdělení ČSÚ o inflačním růstu. Nájemce se zavazuje hradit zvýšené nájemné od první splátky nájemného, bezprostředně následující po doručení oznámení o zvýšení ceny nájmu. V případě, že pronajímatel nevyužije možnost navýšení nájemného do 4 měsíců ode dne, kdy byla inflace vyhlášena, není oprávněn v tomto roce uplatnit inflaci. V. Kauce 1. Smluvní strany dohodly, že nájemce složí pronajímateli kauci ve výši 4000,--Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých), která bude použita jako jistina pro případ neuhrazení nájemného nebo jiné finanční úhrady podle této smlouvy. 2. Tato kauce byla nájemcem předána v hotovosti do rukou pronajímatele před podpisem této smlouvy, což pronajímatel svým podpisem na této smlouvě zároveň potvrzuje. 3. Pronajímatel je oprávněn použít jistinu na úhradu svých splatných pohledávek vůči nájemci a nájemce se zavazuje v takovém případě na základě písemné výzvy pronajímatele jistinu doplnit do původní výše, a to ve lhůtě pronajímatelem ve výzvě stanovené. 4. V případě řádného placení nájemného a ostatních úhrad podle této smlouvy bude celá částka nájemci vrácena po ukončení nájmu dle této smlouvy, a to v hotovosti při fyzickém předání předmětu nájmu zpět pronajímateli, případně bude vrácena částka nižší po odečtení event. pohledávek pronajímatele vůči nájemci. VI. Trvání nájmu 1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s platností a účinností ode dne uzavření této smlouvy. 2. Nájemní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran nebo výpovědí. Nájemní smlouva strana 3

4 3. Pro případ výpovědi smluvní strany sjednávají: a) výpovědní lhůtu v délce 3 (tří) měsíců bez udání důvodů; b) zkrácenou výpovědní lhůtu v délce 1 (jednoho) měsíce ze strany pronajímatele, a to pouze v případě (i) prodlení nájemce s platbou nájemného nebo i jen části nájemného nebo platby za vodné/plyn po dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů nebo v případě (ii) opakovaného to je dvakrát a více porušení povinností nájemce dohodnutých v čl. II. odst. 4. a čl. VIII. této smlouvy. Výpovědní lhůta v každém případě začíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V pochybnostech o doručení výpovědi, nebo pokud výpověď nebyla druhé smluvní straně z jakýchkoliv důvodů doručena, se smluvní strany dohodly, že platí fikce doručení tak, že výpověď byla doručena pátým dnem ode dne odeslání vypovídající stranou. Nájemce je povinen hradit nájemné a cenu služeb s nájmem souvisejících po celou dobu běhu výpovědní lhůty, i kdyby se z předmětu nájmu vystěhoval dříve, pokud se s pronajímatelem později nedohodne jinak. 4. Pro případ prodlení nájemce s vyklizením předmětu nájmu po skončení trvání nájmu podle této smlouvy smluvní strany sjednávají, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu nechat vyklidit, věci nájemce uložit na jiném místě, a to s využitím svého zákonného zadržovacího a zástavního práva. Nájemce s tímto oprávněním pronajímatele výslovně souhlasí a zavazuje se pronajímateli nahradit veškeré náklady s vyklizením související, nejméně ale částku ve výši 5000,- Kč (pěttisíc korun českých), splatnou na základ vyúčtování pronajímatele a ve lhůtě v tomto vyúčtování stanovené. VII. Práva a povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel se zavazuje předat předmět nájmu nájemci ve způsobilém stavu ke sjednanému užívání dne Převzetí předmětu nájmu, včetně popisu jeho stavu, počtu předaných klíčů, případně dokumentace atp., bude protokolováno ve zvláštním zápise, který podepíší pronajímatel i nájemce a každý z účastníků této smlouvy obdrží jedno vyhotovení protokolu. Písemný protokol o předání předmětu nájmu, obsahující obdobné náležitosti, strany vyhotoví v den ukončení nájmu podle této smlouvy. Oba protokoly se vždy po vyhotovení stanou přílohou této nájemní smlouvy. 3. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv nájemce po celou dobu trvání nájemního vztahu podle této smlouvy. 4. Pronajímatel prohlašuje, že budova č.p. 128 je pojištěna proti živelným událostem u pojišťovny; pojištění vlastních věcí a odpovědnosti za škody způsobené provozem nájemce v předmětu nájmu je výlučně věcí nájemce. 5. Pronajímatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vstoupit do předmětu nájmu: v běžných provozních hodinách nájemce, a to po předchozím upozornění nájemce a za jeho přítomnosti k provádění kontroly těchto prostor, údržby, nutných oprav či revizí elektrického, vodovodního a dalších vedení, jestliže je to zapotřebí, výjimečně bez doprovodu nájemce či jím pověřené osoby pouze v případech, jestliže náhle vznikne havarijní stav či jiná podobná skutečnost, která může způsobit škodu. O svém vstupu musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovém vstupu do předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. Nájemní smlouva strana 4

5 VIII. Práva a povinnosti nájemce 1. Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je způsobilý ke sjednanému užívání. Nájemce se předmět nájmu zavazuje v tomto stavu udržovat a zacházet s ním řádně a v souladu s touto smlouvou. Nájemce odpovídá za poškození a jakékoli jiné znehodnocení předmětu nájmu po dobu trvání nájemního poměru a po jeho skončení až do předání pronajatých prostor zpět pronajímateli. 2. Nájemce je oprávněn převzít a užívat předmět nájmu v rozsahu a dle účelu této smlouvy, a to nepřetržitě po celou dobu trvání nájemního vztahu. 3. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele nesmí nájemce předmět nájmu ani část přenechat do podnájmu třetí osobě, s výjimkou dohodnutou v čl. X. této smlouvy, kdy není předchozího písemného souhlasu pronajímatele třeba. 4. Nájemce je povinen hradit nájemné podle smlouvy a dále hradit náklady spojené s obvyklým udržováním a provozem, včetně drobných oprav a běžné údržby. Nájemce je povinen zajistit si vlastními silami a vlastním nákladem úklid v předmětu nájmu. 5. Nájemce není oprávněn provádět jakékoli stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv opravy většího rozsahu (tj. nad 5000,- Kč) bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. 6. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli veškeré změny, které nastaly v a na předmětu nájmu, a to jak zapříčiněním nájemce, tak i bez jeho vlivu a vůle a současně je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli potřebu oprav, pokud má takové opravy zajistit pronajímatel. 7. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, dále hygienické předpisy a předpisy bezpečnosti práce. Nájemce je povinen v souladu s platnými právními předpisy zabezpečit na vlastní náklady posouzení požárního nebezpečí pro svoji činnost v pronajatých nebytových prostorách a prohlašuje, že jeho činnost a zboží nepodléhá zvláštnímu schvalování. Nájemce nese také odpovědnost za dodržování veškerých právních předpisů o nakládání s odpady a ochranou životního prostředí a za náhradu škody v důsledku jejich porušení. V této souvislosti se také nájemce zavazuje zajistit v souladu s předpisy o požární ochraně, příslušný počet a dostupnost hasicích přístrojů, jejich údržbu a revize. 8. Nájemce se zavazuje trvale udržovat čistotu v předmětu nájmu, pokud znečištění ploch způsobí zaměstnanci nájemce, jeho návštěvníci nebo jiné osoby v souvislosti s činností nájemce, je nájemce je povinen bez odkladu odstranit. Nájemce je povinen zajišťovat pravidelné větrání a běžný úklid v předmětu nájmu. 9. Nájemce se zavazuje v předmětu nájmu, na vlastní náklady, hradit opravy a úpravy předmětu nájmu, a to zejména: - opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí, výměny zámků, klik a kování; - výměny vypínačů, jističů, zvonků a osvětlovacích těles i žárovek; - opravy umyvadel, ohřívačů vody, plynových kamen, výlevek, dřezů, splachovačů WC a klozetů; - opravy omítek, nátěrů, čištění podlah, odpadů; 10. Nájemce se zavazuje zdržet se jakýchkoli jednání, která by rušila či mohla rušit výkon ostatních vlastnických, užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází předmět nájmu. Nájemní smlouva strana 5

6 11. Nájemce je oprávněn umístit na fasádě budovy č.p. 128 svoje firemní označení a dále reklamní poutač, tzv. banner, včetně el. osvětlení, a to po předchozím projednání s pronajímatelem a na vlastní náklady. 12. Nájemce se zavazuje po ukončení nájmu předat předmět nájmu zpět pronajímateli protokolárně, a to ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení a případným úpravám, které provedl se souhlasem pronajímatele. IX. Stavební a jiné úpravy předmětu nájmu 1. Nájemce je oprávněn provádět stavební úpravy, opravy či jiné změny předmětu nájmu pouze s předchozím souhlasem pronajímatele a na vlastní náklady, po dohodě s pronajímatelem. Nájemce není oprávněn požadovat jakoukoli náhradu za investice a náklady, vynaložené na opravy, úpravy předmětu nájmu, a to ani při ukončení trvání nájmu podle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 2. Souhlas pronajímatele, podmínky, za kterých nájemce úpravu provede, a způsob vypořádání vložených finančních prostředků pro případ ukončení nájmu podle této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyjádřit vždy v písemném dodatku k této smlouvě. 3. Pokud bude nutný souhlas orgánů statní správy, zajistí si takový souhlas předem a s potřebným předstihem sám nájemce na své náklady tak, aby s konkrétními pracemi nebylo započato dříve, než budou vydána potřebná a souhlasná stanoviska. Při stavebních úpravách, rekonstrukcích apod. musí nájemce vždy respektovat příslušné zákony /schválená projektová dokumentace, souhlas se stavbou, ohlášení drobné stavby, souhlas se změnou užívání, zajištění stavebního dozoru, souhlas Inspektorátu bezpečnosti práce, schválení uvedení nových strojů do provozu, souhlas hygienika apod./. Za eventuální škody vzniklé pronajimateli úpravou nebytových prostor, jakož i společných částí a zařízení budovy apod. nese odpovědnost nájemce. Případné finanční postihy za nedodržení zákonů a nařízení v souvislosti s prováděním stavebních úprav nese nájemce. 4. Provede-li nájemce na vlastní náklady se souhlasem pronajímatele úpravy a opravy předmětu nájmu, představující technické zhodnocení nemovitostí pronajímatele, je oprávněn tyto náklady v souladu s právní úpravou v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, odepisovat ve svém účetnictví nájemce. X. Ostatní ujednání 1. Nájemce je oprávněn, za níže uvedených podmínek a souvisejících podmínek dohodnutých v této smlouvě, přenechat třetí osobě, ke krátkodobému (tj. max. 24 hodin) podnájmu, část předmětu nájmu WC a chodba, který se nachází v přízemí budovy č.p. 128, a to za účelem pořádání společenských, kulturních nebo osobních akcí (dále jen podnájem ). 2. Nájemce je oprávněn za podnájem, po dohodě s třetí osobou, požadovat zaplacení úplaty, a to až do výše 20,- Kč za každou započatou hodinu pouze u osobních/soukromých akcí. 3. V případě podnájmu je nájemce plně odpovědný za veškeré škody, které budou pronajímateli způsobeny jak na předmětu nájmu, tak na předmětu správy nemovitostí, taktéž nájemce nese vůči třetím osobám odpovědnost za jednání všech osob, kterým předmět podnájmu poskytl nebo které jej využívají. Z toho důvodu je nájemce povinen uhradit oprávněným osobám veškeré škody a nároky, které jim v souvislosti s podnájmem vzniknou, a to do 10-ti dnů ode dne doručení vyúčtování takových nároků. Nájemní smlouva strana 6

7 XI. Závěrečná ujednání 1. Veškeré vztahy smluvních stran vyplývajících z této nájemní smlouvy se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších právních předpisů a dále zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, pokud není touto smlouvou výslovně sjednáno něco jiného. 2. Změny a doplňky této smlouvy je možno činit pouze písemnou formou, dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. Jednostranné oznámení pronajímatele o zvýšení nájemného v důsledku inflace je stranami považováno za dodatek této smlouvy. 3. Stane-li se některé ujednání této smlouvy neúčinným, zůstává zbytek smlouvy v účinnosti. Účastníci smlouvy se v tom případě zavazují nahradit neúčinné ujednání smlouvy novým ujednáním, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, již neúčinného. 4. Tato smlouva byla sjednána na základě výsledků výběrového řízení a k jejímu podpisu udělilo zastupitelstvo Obce Uhřice souhlas na zasedání obecního zastupitelstva ze dne Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že osobně sjednali celý její obsah a uvádějí, že smlouva vyjadřuje jejich vlastní pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. V Uhřicích dne... Seznam příloh, které tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy: 1. Půdorys předmětu nájmu 2. Seznam movitých věcí 3. Živnostenský list nájemce /výpis z obchodního rejstříku 4. Fotodokumentace dodána po podpisu P r o n a j í m a t e l N á j e m c e Obec Uhřice Bc. Miroslav Hartl, starosta.. jmeno prijmeni Nájemní smlouva strana 7

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním

Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Smlouva o podnájmu nebytových prostor a úhradě služeb spojených s jejich užíváním Uzavřená podle zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito stranami:

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU

SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU č. 25/05776/16 kterou podle 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), uzavřeli tito účastníci Město Uherský Brod se sídlem:

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor Níže uvedeného dne, měsíce a roku ujednali Obec Klínec IČ: 00640719 se sídlem Klínec, 252 10 Mníšek pod Brdy zastoupená panem Janem Doubravou, starostou dále jen jako pronajímatel na straně jedné a Radek

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy

N Á J E M N Í S M L O U V U. I. Předmět smlouvy Obec Ktová, se sídlem Ktová čp. 62, 512 63 Rovensko pod Troskami zastoupena starostkou paní Jiřinou Bobkovou, DiS., IČO 00580821, na straně jedné jako pronajímatel. na straně druhé jako nájemce a uzavřeli

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Město Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, zastoupené starostou Ing. Michaelem Canovem, IČ 00262871, DIČ CZ00262871, na straně jedné (dále

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu SMLOUVA O NÁJMU Obec Ostrá zastoupená Mgr. Janou Kauckou Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 IČ : 00239585 dále jen pronajímatel a...... dále jen nájemce I. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o nájmu

Více

Článek I. Předmět nájmu

Článek I. Předmět nájmu Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 685 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Jméno a příjmení:,

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. 2274 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ) Článek 1 Smluvní strany 1. Za Sluncem,

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1.

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: čl. 1. JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

Č. 71/2016 NSV/3003/2016

Č. 71/2016 NSV/3003/2016 Nájemní smlouva Č. 71/2016 NSV/3003/2016 1. Město Česká Lípa zastoupené starostkou města Mgr. Romanou Žateckou se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor

N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor N Á J E M N Í S M L O U V A dle ustanovení zákona č. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor uzavřená mezi níže uvedenými stranami: GSN a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 8 IČ: 63475545 DIČ: CZ63475545

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy)

Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy) Výtisk číslo : Smlouva o podnájmu nebytových prostor (plné znění smlouvy) mezi 1./ Společnost Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Študlov IČ: 642 11 517 se sídlem: Študlov okres Svitavy zastoupená: starostou

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami:

Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., v aktuálním znění. uzavřená dne... mezi smluvními stranami: JUDr. Rudolf Hrubý, advokát nám. Míru 140, 373 72 Lišov IČ: 66227801 zapsaný v ČAK pod evid. č. 7804 tel/fax: 387994544, 602165334 bank. spoj. GE Money Bank a.s., č. 1646133544/0600 e-mail: ak.hruby@volny.cz

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Smlouva o nájmu parkovacího stání. podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Smlouva o nájmu parkovacího stání podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Účastníci: Město Nymburk se sídlem Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163,288 28 Nymburk zastoupené Ing.Vlastimilem Jandou vedoucím

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ).

Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). Nájemní smlouva uzavřená dle ustanovení 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ ). I. Smluvní strany Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského adresa: Nádražní 120, 702 00

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany SMLOUVA O PODNÁJMU NEMOVITOSTI uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisů České republiky Smluvní strany Nájemce: CENTEP, spol. s r.o.

Více

135/2011. Pronajímatel:

135/2011. Pronajímatel: 135/2011 Nájemní smlouva ve smyslu ustanovení zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Smlouvu o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a pozemků

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Smlouvu o nájmu nebytových prostor, věcí movitých a pozemků Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA Obec Dobrovíz se sídlem obecního úřadu : Pražská 13, Dobrovíz, 252 61 p. Jeneč IČ: 00241164 Zastoupená : Janou Krupičkovou, starostkou obce jako pronajímatel na straně jedné

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017

Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. xx / 2017 CPA DELFÍN, příspěvková organizace Slovácké nám. 2377 688 01 Uherský Brod IČO: 71177108 DIČ:CZ71177108 zapsaná: OR KS Brno, oddíl Pr., vložka 1318 bankovní

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012

Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Zveřejnení záměru na pronájem a provoz občerstvení-bufetu na koupališti ve Velké Kraši pro letní sezónu 2012 Obec Velká Kraš jako provozovatel koupaliště ve Velké Kraši zastoupená : Vlastou Kočí, starostkou

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 75.22.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavř ená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve zně ní pozdě jších př edpisů

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 66.19.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavř ená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve zně ní pozdě jších př edpisů

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-005-15 ze dne 19.10.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 18/1 na Obchodním náměstí a části pozemku parc. č. 4400/454 na Sofijském náměstí,

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 52. zasedání dne 17. 10. 2016 USNESENÍ č. 420/16/RMČ k smlouvě na pronájem prostor objektu Zázemí Ďáblického parku Vlna Rada po projednání I. schvaluje uzavření

Více

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu

I. Smluvní strany. III. Účel nájmu N Á J E M N Í S M L O U V A I. Smluvní strany Pronajímatel: Obec Kamenné Žehrovice se sídlem Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice zastoupená starostkou obce Soňou Černou IČO: 00234508 Nájemce: II. Předmět

Více

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. jako nájemce na straně druhé (dále jen nájemce) I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená dle zák. 116/90 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor a poskytování služeb spojených s užíváním nebytových prostor, kterou uzavřeli: Město Uherský Brod, se sídlem v Uherském

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků Město Bochov, IČ 00254444, DIČ CZ 00254444,

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č.

Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Smlouva o poskytnutí služeb užívání garáže č. Statutární město Kladno nám.starosty Pavla 44, 272 52 Kladno IČ : 00234516 zastoupené na základě mandátní smlouvy SBF Kladno s.r.o. zapsána u Městského soudu

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing. NÁJEMNÍ SMLOUVA kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále jen Pronajímatelky ) a IČ: se

Více

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle

Obec Hrubý Jeseník. Smlouva o nájmu nemovitosti. Čl. 1. Čl. 2. Projev vůle Obec Hrubý Jeseník Smlouva o nájmu nemovitosti uzavřená v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dne..., mezi smluvními stranami: Obec Hrubý Jeseník

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna

Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Metodika postupu pronájmu primárních a sekundárních kolektorů ve vlastnictví statutárního města Brna Odbor investiční MMB (dále jen OI MMB) připraví k odsouhlasení Radě města Brna (dále jen RMB) záměr

Více

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ Příloha č. 5 SMLOUVA O PODNÁJMU PROSTOR URČENÝCH PODNIKÁNÍ uzavřená dle příslušných ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami: Turistické informační centrum

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 949 ze dne Pronájem nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 949 ze dne Pronájem nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3 č.j.: 1007/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 949 ze dne 07.12.2015 Pronájem nebytového prostoru v budově Olšanská 7/2666, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená podle ust. 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník č.j.: Účastníci smlouvy 1. Městská kulturní zařízení Jeseník, příspěvková organizace

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Společnost: Obec Hrdlív se sídlem: Hrdlív 79, 273 06 IČ: 00234419 DIČ: - zastoupená: Ing.Radek Růžička, starosta obce (dále jen pronajímatel") a Pan(í):

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa

Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa Smlouva č. 29 / 2014 o nájmu hrobového místa uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku podle ust.. 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: PACHTOVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: 1. jako propachtovatel Obec Doupovské Hradiště Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště IČ: 04498691 zastoupena starostkou

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R 62 ze dne 17.12.2014 Název: Uzavření nové nájemní smlouvy s nájemci bytu č. ***, manžely *********, v bytovém domě na *********

Více

Nájemní smlouva. l-.]). Obec Velatice

Nájemní smlouva. l-.]). Obec Velatice Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor, uzavřená podle zák. Č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor v znění pozdějších změn a dodatků, mezi níže uvedenými stranami: Obec Velatice se

Více

Nájemní smlouva o nájmu pozemků

Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smlouva č. Nájemní smlouva o nájmu pozemků Smluvní strany: Město Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem: Poděbrady I, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 zastoupené starostou města PhDr. Ladislavem Langrem bank. spoj.

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více