Program šnekových pøevodovek Programm der Schneckengetriebekasten Gearbox Programme LEGENDA. (min -1 ) Drehzahl Speed.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program šnekových pøevodovek Programm der Schneckengetriebekasten Gearbox Programme LEGENDA. (min -1 ) Drehzahl Speed."

Transkript

1 Program šnekových pøevodovek Programm der Schneckengetriebekasten Gearbox Programme Výkon motoru - Motorleistung - Motor power output W 90 W 20 W 80 W 250 W 370 W 550 W 750 W 00 W 500 W Poèet otáèek n 2 (min - ) Drehzahl Speed 0,8 7 0,85 7 7, ,62 7,68 7 7, , ,32 7 3, , , 6 5, , 5 3, 5 3, 5 3, 5 5, , 2 2 LEGENDA SP - A 2 SP - B 3 SP - C SP - D 5 SP - APP 6 SP - CPP 7 SP - C/B ,, 2, 3, , 2,, 2, , , 2, 2,

2 Popis konstukce Šnekové pøevodové skøínì jsou vyrobeny podle nových metod výroby ve velmi pøesných tolerancích. Skøínì šnekové pøevodovky velikosti A - C jsou odlity z litiny - ÈSN 2 22, skøíò D je vyrobena ze slitiny hliníku AlSiMgMn (ÈSN ). Bronzové šnekové kolo je nalito nebo nalisováno na ocelovém høídeli (dle konstrukèního provedení). Šnek je vyroben z oceli 0, povrchovì kalen a pøesnì broušen. Elektromotor je nasunut pøímo do otvoru høídele šneku. Výstupní høídel mùže být jednostranný, oboustranný nebo dutý. Pøedøadný pøevod u provedení SP - APP a CPP je proveden ozubeným øemenem HTD 50-5M/25. U provedení SP - CB je celkový pøevod dvìma šnekovými soukolími. Montáž a pøipojení na sí Pøipevnìní pøevodové skøínì mùže být pøímo za tìleso skøínì pomocí šroubù nebo pomocí pøídavných patek, nebo za pøipevòovací pøírubu. Další možnost je nasunutí na dutý høídel a zachycení kroutícího momentu zachycovací deskou. Poloha pøev. skøínì mùže být libovolná, až na polohu, kdy ventilátor motoru nebo vstupní høídel (provedení VH) smìøuje dolù. Tuto polohu výrobce nedoporuèuje. Pøi montáži zaøízení na výstupní høídel nesmí být použito hrubé násilí. Pro pøipojení elektrického motoru na sí platí ÈSN , pøipojení smí provádìt pouze osoba znalá vyhlášky ÈÚBP 50/78 sb. Mazání Pro dosažení nejvyšší úèinnosti a maximální životnosti je nezbytné použít optimální mazací prostøedky. Jako celoživotní náplò lze použít polotekuté tuky: Mogul - LV 00EP Optimol - LONGTIME PD 00 Kernite - LUBRA k - CLG Plastické mazivo na bázi lithia tøídy 000 Samosvornost Pøevodové skøínì ve standardním provedení nezaruèují statickou ani dynamickou samosvornost. Pouze provedení s pøedøazeným šnekovým pøevodem (SP-CB) je dynamicky samosvorné. V pøípadì, kdy je samosvornost nezbytnì vyžadována, musí být šnekový pøevod zajištìn brzdou, napø. montáží elektromotoru s namontovanou kotouèovou brzdou. Zabíhání Pøi zábìhu prvních asi 300 hod. je tøeba zatìžovat pøevodovku do 70 % a zatížení postupnì zvyšovat. V prùbìhu zabíhání mùže dojít k pøechodnému zvýšení teploty. Bauform Die Schneckengetriebekasten sind nach neuen Fertigungsmethoden in ganz genauen Toleranzen hergestellt. Die Schneckengetriebekasten A-C sind aus dem Guß - ÈSN 2 22, Kasten D aus der Legierung AlSi0MgMn (ÈSN ) abgegossen. Der Bronzeschneckenrad ist an einer Stahlwelle (je nach Bauform) angegossen oder angepresst. Der Schneck ist aus dem Stahl 0 hergestellt, oberflächmäßig gehärtet und genau geschliffen. Der Elektromotor ist direkt in die Bohrung für Schneckenwelle eingeschoben. Die Ausgangswelle kann einseitig, beidenseitig oder hohl ausgeführt werden. Das vorgeschaltete Getriebe bei Ausführung SP - APP und CPP ist mit Zahnriemen HDT 50-5 M/25 ausgeführt. Bei Ausführung SP - CB ist gesamte Übersetzung per 2 Schneckeradgetriebe. Aufestellung und Netzanschluß Der Schneckengetriebekasten darf direkt am Körper mit Hilfe der Schrauben oder der Zusatzsfüsse oder am Befestigungsflansch befestigt werden. Weitere Möglichkeit besteht im Einschieben an hohle Welle und der Drehmoment in die Aufnahmeplatte einnehmen. Der Schneckengetriebekasten kann freiwillig positioniert werden - ausschließlich der Position, wenn der Lüfter oder Eingangswelle nach unten ausgerichtet ist. Diese Position empfiehlt der Hersteller nicht. Bei der Aufstellung der Einrichtung darf man nicht auf der Ausgangswelle grobe Gewalt anwenden. Für den Netzanschluß vom Elektromotor gilt ÈSN-Norm , der Netzanschluß darf nur durch das über die Kundmachung ÈÚBP 50/ 78 GBL unterwiesene Person erfolgen. Schmierung Wegen Erreichung des höchsten Wirkungsgrades ist notwendig die optimale geeignete Schmiermittel zu verwenden. Im Falle der höheren Ansprüche füllen den Antrieb mit Öl. Als dauernde Füllung können die halbflüssige Fette verwendet werden: Mogul - LV 00EP Optimol - LONGTIME PD 00 Kernite - LUBRA k - CLG, plastischer Schmiermittel auf Lithiumbasis Klasse 000 Selbstsperrung Die Schneckengetriebekasten stellen nicht statische sowie dynamische Selbstsperrung sicher. Nur die Ausführung mit dem vorgeschalteten Scheckengetriebe (SP-CB) ist dynamisch selbstklemmend. Falls die Selbstklemmung unbedingt angefordert wird, muß die Schneckengetriebe mit einer Bremse, z.b. Montage des Elektromotores mit dem angebauten Scheibenbremse, abgesichert werden. Einlaufen Bei dem Einlaufen während etwa erster 300 Stunden, ist das Getriebe bis zum 70 % zu belästigen. Diese Belästigung ist schrittweise zu erhöhen. Während Einlaufen kann eine vorübergehende Temperaturerhöhung auftreten. Design Description The worm gear units have been manufactured according to new production methods, within very accurate tolerance limits. The worm gear unit casings, types A-C, are die cast in ÈSN 2 22 alloy, type D is made in AlSi0MgMn (ÈSN ) aluminium alloy. The bronze worm wheel is cast or pressed onto the steel shaft, according to the design modification. The worm is made in 0 steel, surface hardened, and precisely ground. The electric motor shaft is slid directly into the worm shaft hole. The output shaft may be one-sid ed, double-sided or a hollow one. The prearranged gear on SP-AP and CPP modifications is provided by HTD 50-5 M/25 indented belt. On SP-CB modification, the total gear is formed by two pairs of worm gears. Mounting and Main Supply Connection The gearbox mounting can be done directly through the gearbox casing with screws, or with additional feet, or through the mounting flange. Sliding onto the hollow shaft and taking-up the torque by the taking-up plate can be another mounting possibility. The gearbox can be mounted in any position except that with motor fan or input shaft (VH modification) facing downwards. This position is not recommended by the manufacturer. No force may be applied when mounting the driven device onto the output shaft. For the electric motor main supply connection, ÈSN standard shall be observed. Only the personnel acquainted with ÈÚBP 50/78 Sb. is allowed to carry out such a connection. Lubrication To achieve the highest efficiency and maximum life of the gears, suitable optimum lubricants should be used. In case of higher demands, the following oil should be filled into the drive: As a lifelong filling, the following semi-liquid greases can be used: Mogul - LV 00EP Optimol - LONGTIME PD 00 Kernite - LUBRA k - CLG - plastic lubricant based on lithium, Class 000 Self -locking The worm gear units in standard modification do not secure either statical or dynamical selflocking. The only self-locking device is the modification with the pre-arranged worm gear (SP-CB). In case the self-locking modification is required, the worm gear should be secured with a brake, eg by mounting an electric motor with a disk brake. Running-in When being run-in for the first 300 hours, the worm gear unit may be loaded up to 70%, and the load may be increased gradually. In the course of running-in, a temporary temperature rise may occur. 2

3 ŠNEKOVÉ PØEVODOVKY - SCHNECKENGETRIEBEKASTEN - WORM GEAR UNITS T y p o v á l e g e n d a - Type Legend Typ pøevodovky Getriebetyp Gearbox Type Velikost Baugrösse Size A, B, C, D, M A, B, C, D, M A, B, C, D, M Provedení Z - základní HV - bez motoru - volný vst. høídel HD - dutý výstupní høídel PP - s pøedøazeným øemenovým pøevodem C/B, A/D, B/D - s pøedøazeným šnekovým pøevodem Ausführung Z - Grundausführung HV - ohne Motor, hohle Eingangswelle HD - hohle Ausgangswelle PP - mit vorgeschaltetem Riemengetriebe C/B, A/D, B/D - mit vorgeschaltetem Schneckengetriebe Modification Z - standard HV - no electric motor - free output shaft HD - hollow output shaft PP - with pre-arranged belt drive C/B, A/D, B/D - with pre-arranged worm gear Pøevodový pomìr - i Übersetzungsverhältnis - i Gear ratio - i Výstupní høídel - Výstup høídele smìøuje vlevo 2 - Výstup høídele smìøuje vpravo 3 - Výstup høídele smìøuje na obì strany - Dutý høídel Ausgangswelle - Ausgangswelle nach links ausgerichtet 2 - Ausgangswelle nach rechts ausgerichtet 3 - Ausgangswelle auf beide Seiten ausgerichtet - hohle Welle Output shaft - output shaft to the left 2 - output shaft to the right 3 - double sided output shaft - hollow output shaft SP - X X LA /...V /...W Velikost (typ) - polarita / napìtí motoru / pøíkon Baugröße - Polarität / Spannung / Leistungs aufnahme Size - Polarity - / Motor Voltage / Power Input - V pøípadì dohodnutého atyp. provedení udejte námi zadané èíslo provedení. - Bei der abgestimmten Sonderausführungen geben Sie von uns eingegebene Ausführungsnummer an. - In case a non-standard modification has been agreed upon, our modification number should be placed. 0 - bez pøedøazeného pøevodu Poloha motoru v pøípadì provedení (APP, CPP, CB) 0 - ohne vorgeschaltetes Getriebe Motorenposition im Falle der Ausführung (APP, CPP, CB) 0 - no pre-arranged drive Motor position in case of (APP, CPP, CB modification) Poloha pøipevòovací pøíruby Position vom Befestigungsflansch Mounting flange position 0 - bez pøipevòovací pøíruby - ohne Befestigungsflansch - no mounting flange - vlevo - links - to the left 2 - vpravo - rechts - to the right Pøipevnìní - patkami nebo pøírubou 0 - Patkové provedení bez desky - Patkové provedení s deskou 2 - Krátká pøipevòovací pøíruba 3 - Dlouhá pøipevòovací pøíruba - Deska zachycující reakci na pøír. - 2 a výst. høídel - Befestigung - an Füssen oder Flansch 0 - Füssenausführung ohne Platte - Füssenausführung mit der Platte 2 - Kurzer Befestigungsflansch 3 - Langer - Befestigungsflansch - Platte, die die Reaktion auf dem Flansch und der Ausgangswelle aufnimmt. Foot-mounting or flange-mounting 0 - foot-mounting, no plate - foot mounting with a oplate 2 - short mounting flange 3 - long mounting flange - plate taking up the resistance to the flange (2) and to the aoutput shaft () 3

4 ROZMÌRY - ABMESSUNGEN - DIMENSIONS SP - AZ (BZ; CZ; DZ) SP - AHV (BHV; CHV; DHV) 2 APP (CPP jen poloha 3) - (nur die Lage 3) - (position 3 only) 0 SP - C/B SP-A SP-B SP-C SP-D A 5 26 AB m 5 ax. A C m 8 ax. A D AG 05 B BB 05 87, 5 56 / SA M 8 M 6 M 0 / D D E E F F G H H 06, H2 227,25 / 270, 6 / H 3 / / 87 / I 5, J 8 / 8 / K M8x8 M6x2 M0x25 M6x8 L m 3 ax. L B L L 2 / / 270 / L3 200, 6 / 23, 6 / L , L5 38 / 8 28 R 55 90

5 VÝSTUPNÍ HØÍDEL - AUSGANGSWELLE - OUTPUT SHAFT, 2 3 C C C2 D D D2 D3 E F G GA M SP-A , 5 2, 5 M 8 x 5 SP-B , 5 2, 5 M 6 x 5 SP-C , 3 35, 3 M 0 x 20 SP-D , 6, UPEVNÌNÍ - BEFESTIGUNG - MOUNTING 2 3 C C E E M M2 N N P P2 P3 S S2 T T2 T3 T SP-A , 5 M SP-B , 5 M SP-C , 5 M , 5 2 0, 5 PØIPEVÒOVACÍ DESKY - BEFESTIGUNGSPLATTEN - MOUNTING PLATES SP-C SP-B SP-A R A B H3 H K L6 L7 L8 M M2 N N2 R S3 S SP-A , 5 6 SP-B , , 5 2 SP-C SP-C/B

6 TECHN. DATA SP - A SP - APP n 2 (min - ) W i Nm Typ motoru (velikost) Motortyp (Baugrösse) Motor type (Frame size) n 2 (min - ) W i Nm Typ motoru (velikost) Motortyp (Baugrösse) Motor type (Frame size) LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA7083- i LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA SP - AHV n ( min - ) Max. vstu p Max. Eingangsdrehzahl Max. input Speed 0 0 Nm Max. výstup Max. Ausgangsdrehzahl Max. output Speed 80 SP - B n 2 (min - ) W i Nm Typ motoru (velikost) Motortyp (Baugrösse) Motor type (Frame size) LA LA LA LA LA LA LA LA ,5 LA LA LA LA LA LA7073- SP - BHV i 28 n ( min - ) Max. vstu p Max. Eingangsdrehzahl Max. input Speed 0 0 Nm Max. výstup Max. Ausgangsdrehzahl Max. output Speed

7 TECHN. DATA SP - C n 2 (min - ) W i Nm Typ motoru (velikost) Motortyp (Baugrösse) Motor type (Frame size) SP - C/B n 2 (min - ) W i Nm Typ motoru (velikost) Motortyp (Baugrösse) Motor type (Frame size) LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA7096-0,8 78 LA , LA , LA7073-8, LA7063-6, LA7070-6, LA , LA7063-8, LA7070-8, LA7073-8, LA70-, LA7063-, LA7070-, LA7073-2, LA , LA , LA , LA , LA , LA , LA70-3, LA7063-3, LA7070-3, LA7030- SP - CPP n 2 (min - ) W i Nm Typ motoru (velikost) Motortyp (Baugrösse) Motor type (Frame size) LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA7083- SP - CHV i 28 3 n ( min - ) Ma x Max Nm Max. Max

8 ŠNEKOVÁ PØEVODOVKA SP-D Typ motoru (velikost) Motortyp (Baugrösse) Motor type (Frame size) LA705X-X LA706X-X A AB 0 20 AC 6 8 B 7 80 BB C 36 HD 57 6 K 5,8 7 LB n2 (min) kw i Nm Typ motoru LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA7063-8

9 ŠNEKOVÁ PØEVODOVKA SP-M Poloha skøínì vzhledem k motoru MOTOR VEL. 56 VEL. 63 A AA AB 0 20 AC 6 8 B 7 80 BB C 36 H MOTOR VEL. 56 VEL. 63 H H HD 57 6 KA 9 0 L LB L6 5 5 n2 W i Nm motor n2 W i Nm motor LA LA LA LA LA ,5 6 LA LA LA LA LA ,5 0 LA ,5 LA LA LA LA70-s LA LA LA ,5 6 LA ,5 8 LA ,5 3 LA LA LA LA7063-9

10 ŠNEKOVÁ PØEVODOVKA SP-AD Pozor! Maximální odebíraný kroutící moment na výstupním høídeli nesmí být vìtší než 50 Nm. Toto pøekroèení by mìlo za následek zjrácení životnosti pøevodovky. Vorsicht! Das Drehmoment auf der Abtriebswelle des Getriebes darf 50 Nm nicht überschreiten, selbst wenn höhere Werte in der Tabelle angegeben sind. Jedwede Überschreitung könnte zur Verkürzung der Lebensdauer des Getriebes führen. Caution! The torque on the transmission output shaft must not exceed 50 Nm even though there are higher values indicated in the table. Any exceeding of this limit could lead to the shortening of the service life of the gearbox. n 2 kw i Motor 0,8 0, ,3 0, , 0, ,66 0, ,72 0, ,62 0, ,26 0, ,28 0, ,3 0, , 0, ,2 0, ,5 0, ,57 0, ,6 0, ,89 0,

11 ŠNEKOVÁ PØEVODOVKA SP-BD n 2 kw i Typ motoru LA LA LA LA LA LA LA LA LA LA7063- Pozor! Maximální odebíraný kroutící moment na výstupním høídeli nesmí být vìtší než 30 Nm. Pøekorèení by mìlo za následek zkrácení životnosti pøevodovky. Vorsicht! Das Drehmoment auf der Abtriebswelle des Getriebes darf 30 Nm nicht überschreiten. Jedwede Überschreitung könnte zur Verkürzung der Lebensdauer des Getriebes führen. Caution! The torque on the transmission output shaft must not exceed 30 Nm. Any exceeding of this limit could lead to the shortening of the service life of the gearbox.

12 Volba pøevodovky Hodnoty výkonù a kroutících momentù uvedené v tabulkách platí pro rovnomìrné zatížení pøi teplotì okolí 20 O C a životnosti po dobu 3 let pøi použití minerálních olejù. Správná volby zaruèuje bezporuchový provoz v konkrétních pracovních podmínkách. Pøi volbì pøevodovky se vychází z kroutícího momentu potøebného pro pohon pracovního stroje. M = P / n M - kroutící moment v Nm P - pøíkon pracovního stroje v kw n - otáèky høídele pracovního stroje v min - Pracovní podmínky pøevodovky se zohledòují koeficienty podle tabulek. k k 2 k 3 k - charakter provozu - doba bìhu za hodinu - poèet zapnutí za hodinu - teplota okolí Tyto koeficienty potom regulují velikost potøebného kroutícího momentu. M v = M. k. k 2. k 3. k kde M v je výpoètový kroutící moment v Nm. Auswahlenes Getriebes Das in den Tabellen angeführten Drehmoment und Leistungswerte gelten unter folgenden Voraussetzugen: - gleichmässige Belastung - 20 O C Umgangstemperatur - Labensdauer von 3 Jahren - Anwendundg von Mineralölen Die richtige Auswahl gewährleistet einen pannenfreien Betrieb unter konkreten Arbeitsbedingungen. Für die Auswahl eines Getriebes ist das benötigte Antriebsdrehmoment der Werksmaschine massgebend. M = P / n M - Drehmoment in Nm P - Energiezuleitung der Werkmaschine in kw n - Wellendrehzal der Werkmaschine in min - Die in Tabellen angeführten Koeffizienten berücksichtigen die Betriebsbedingungen. k k 2 k 3 k - Betriebsart - Einschaltdauer bezogen auf eine Zeitdauer von min. - Startzahl pro Stunde - Umgebungstemperatur Anhand dieser Koeffizienten erfolgt die Korrektur der benötigten drehmomentgrösse: Selection of the Gear Unit The values of power and torque given in this catalogue are valid for uniform load for three-year life, at an ambient temperature of 20 O C and mineral oil lubrication. The correct selection gives a warranty for a failure-free operation at the given operating conditions. For a correct selection the torque required by the driven machine is the most important value. M = P / n M - torque of the driven machine in N.m P - power required in kw n - speed of the driving shaft of the driven machine r.p.m. The gearbox operating conditions shall be taken into account by the following coefficients given in the tables. k k 2 k 3 k - characteristics of operation - running time per hour - number of starts per hour - ambient temperature The value of the torque will then be corrected by the coefficients: M v = M. k. k 2. k 3. k where M v is the rated torque in N.m. M v = M. k. k 2. k 3. k wobei M v das Berechnungsdrehmoment in Nm ist. 2

13 Provozní koeficienty - Betriebskoeffizienten - Operating Coefficients Charakter provozu - koeficient k Betriebsart - Koeffizient k Character of operation Denní doba bìhu Lehký provoz Støednì tìžký provoz Tìžký provoz Einschaltdauer pro Tag Leichtbetrieb Mittelschwerbetrieb Schwerbetrieb Daily operating time Light operating conditions Medium operating conditions Heavy operating conditions ( hod.) (Stunde) (hours) L S T < ,8,25,25,7,25,7 2 Hodinová doba bìhu Einschaltdauer bezogen auf eine Zeitdauer von min. (%) Running time per hour Koeficient k2 Koeffizient k2 oeffizient k K ,95 0, 9 0,85 0, 8 Poèet zapnutí za hodinu Startzahl pro Stunde Number of starts per hour Koeficient k3 Koeffizient k3 oefficient k C 3 < > 0,,25 Teplota okolí Umgebungstemperatur ( O C) Ambient temperature Koeficient k Koeffizient k oefficient k C < , 2, 6 2 Hmotnost pøevodovky bez motoru Schneckengetriebekastengewicht - ohne Motor Worm Gear Weight - Without Motor Velikost Größe Size Hmotnost kg Gewicht Weight SP - A 7, 5 SP - B SP - C 7 SP - D 2, 5 Povolené radiální a axiální zatížení Zulässige Radial und Axialbelastung Permissible Radial and Axial Loads Velikost Größe / Size F rad (N) F ax (N) SP - A SP - B 300 SP - C SP - D 200 3

14 Náhradní díly. skøíò pøevodovky 2. víèko 3. víèko. pøíruba k motoru 5. šnekové kolo 6. šnek s høídelí 7. olejové tìsnìní 8. víèko 9. pojistný kroužek 0. pojistný kroužek. olejové tìsnìní 2. olejové tìsnìní 3. olejové tìsnìní. ložisko kola 5. ložisko šneku Artikelliste. Gehäuse 2. Deckel 3. Deckel. Motor Flansch 5. Schneckenrad 6. Schnecke 7. Öldichtungsring 8. Deckel 9. Sicherungsring 0. Sicherungsring. Öldichtungsring 2. Öldichtungsring 3. Öldichtungsring. Schneckenradlager 5. Schneckenlager Spare Part List. gearbox housing 2. cover 3. cover. motor flange 5. worm wheel 6. worm shaft 7. oil seal 8. cover 9. circlip 0. circlip. oil seal 2. oil seal 3. oil seal. wheel bearing 5. worm bearing VÝKRES ØEZU - DURCHSCHNITZEICHNUNG - SECTIONAL DRAWING

15 Údaje potøebné pro objednávku pøevodovek: - Typ - Velikost - Provedení - Pøevodový pomìr - Smìr výst. høídele - Pøipevnìní - Poloha pøipevnìní - U pøedøazených pøevodù polohu elmotoru - Velikost a polaritu elmotoru - Výkon elmotoru - Napìtí a kmitoèet elmotoru Pøíklad objednání: Šneková pøevodovka, velikost a provedení CPP, pøevodový pomìr i = 8, výstup høídele smìøuje vlevo, patkové provedení, bez pøíp. pøíruby, pøedøad. pøevod, poloha vpravo, bez atyp provedení, velikost motoru 80-6, napìtí 0 V, pøíkon 550 W. SP - CPP /0 V / 550 W. Bìžnì se dodávají motory na napìtí sítì 230/0 V, 50 Hz, dle IEC 38 (ÈSN 33020). Na požadavek je možno dodat pøevodovky s motory i pro jiné napìtí èi kmitoèet. Pracovní podmínky Vzhledem k tomu, že souèástí pohonu je elektromotor, platé pro pracovní podmínky pøevodovky stejné pøedpisy jako uvádí výrobce elektromotoru. Motory ve standardním provedení jsou urèeny pro práci pøi teplotì okolí do + O C, nadmoøské výšky do 000 m, a mohou pracovat v tìchto prostøedích: Základním, studeném (nejnižší teplota okolí do -30 O C), vlhkém,,okrém s vodu støíkající, prašném s prachem nehoølavým, s nebezpeèím požáru hoølavých hmot (omezenì), pod pøístøeškem. Motory jsou trojfázové asynchronní s rotorem nakrátko, v krytí IP 5 (IP 55) podle IEC 3-5 (ÈSN ) s vlastním povrchovým chlazením IC podle IEC 3-6 (ÈSN EN 03-6). Výkonnost a vlastnosti motorù odpovídají IEC 3- (ÈSN èást ). Erforderliche Angaben für Bestellung der Getriebe - Typ - Baugröße - Ausführung - Übersetzungsverhältnis - Richtung der Ausgangwelle - Befestigung - Befestigungsposition - Bei den vorgeschalteten Getrieben - Position vom Elektromotor - Baugröße und Polarität vom Elektromotor - Leistung des Elektromotors - Spannung und Frequenz Beispiel der Bestellung: Schneckengetriebe, Baugrösse und Ausführung CPP, Übersetzungsverhältnis i8, Aus-gangswelle nach links ausgerichtet, Füssenausführung ohne Befestigungsflansch, vorgeschaltetes Getriebe, Position in rechts, ohne Sonderausführung Motor Baugröße, Spannung 0 V, Leistung 550 W. SP - CPP /0 V / 550 W. Standardmäßig werden die Motoren für Netzspannung 230/0 V, geliefert. Auf Verlangen können die Getriebe mit Motoren auch für andere Spannung oder Frequenz geliefert werden. Arbeitsbedingungen Da der Elektromotor ein Bestandteil des Antriebes ist, gelten hinsichtlich der Arbeitsbedingungen des Getriebes gleiche Vorschriften, welche der Hersteller vom Elektromotor aufgeführt hat. Die standardmotoren sind für die Arbeit bei der Umgebungstemperatur + O C, Seehöhe 000 m bestimmt und können in folgenden Umgebungen eingesetzt werden: grundlegende U., kalte U. (niedrigste Umqebungstemperatur bis -30 O C), feuchte U., nase U. mit spritzendem Wasser, staubige U. mit unbrennbarem Staub, Umgebung mit Feuergefahr - brennbare Stoffe (beschränkt) U. unter dem Vordach. Motorenausführung: Drehstrom- Asynchronmotoren mit Kurzschlußläufer, Schutzart IP 5 (IP 55) gemäß IEC 3-5 mit eigener oberflächigen Kühlung IC gemäß IEC. Die Leistung und Eigenschaften der Motoren entsprechen IEC 3-. To order a gearbox, the following data should be necessary: - type - size - modification - gear ratio - output shaft direction - mounting - mounting position - electric motor position with advanced gears - electric motor size and polarity - electric motor power output - electric motor voltage and frequency Example of Order: Worm gear units, CPP size and modification, gear ratio i8, output shaft to the left, foot-mounting, no mounting flange, pre-arranged drive, position to the right, no non-standard modification, motor size 80-6, motor voltage 0 V, Power Input 550 W. SP - CPP /0 V / 550 W. Normally, the motors are delivered for 230/0 volts mains voltage, 50 Hz frequency, according to IEC 38. Gearboxes with motors for different voltages and/or frequencies on request. Operating Conditions Considering that an electric motor forms part of the drive, the same regulations as those given by the electric motor manufacturer are valid for the gearbox operating conditions. Standard motor modifications are appointed for operation at the ambient temperature up to + O C, up to,000 m altitude above the sea level, and they may operate in the following environments: basic cold (minimum ambient temperature up to -30 O C) damp wet with splashing water dusty with non-inflammable dust environment with inflammable materials flame danger (limited) under canopy. The motors are three-phase squirrelcage induction motors, IP 5 (IP 55) enclosure according to IEC 3-5, IC internal surface cooling according to IEC 3-6 Motor power output and properties meet the IEC 3- conditions (Part ). 5

16 Záruèní doba V souladu s ustanovením Obchodního zákoníku poskytuje výrobce na dodané výrobky záruku za jakost v rozsahu 6 mìsícù ode dne expedice. Záruka výrobce na dodané pøevodovky je vázána podmínkou dodržování návodu k obsluze pøevodovek, který je souèástí dodávky pøevodovek. Nedodržení tohoto návodu mùže být pro výrobce dùvodem k odmítnutí nárokù vzniklých ze záruky. O oprávnìní záruèní opravy rozhoduje výrobce pøevodovek. Záruèní opravy Opravy pøevodovek v záruèní dobì provádí v souladu s ustanovením Obchodního zákoníku výrobce pøevodovek MEZ s. p., Masarykova 33, Mohelnice. Náhradní a záložní díly Požadavky na náhradní díly je možno uplatòovat pøímo u výrobce. Bìžný spotøební materiál jako jsou napø. ložiska a gufera výrobce nedodává. Pøeprava a balení Požadovaný zpùsob pøepravy pøevodovek musí být uveden v objednávce. Vlastní balení je upøesòováno kupní smlouvou. Další informace Jakákoliv jiná vzájemná dohodnutá provedení, která se budou lišit proti katalogovému provedení, budou potvrzená v kupní smlouvì. Gewährleistunqsfrist Im Einklang mit Bestimmung des Handelsgesetzbuches gewährt der Hersteller für die gelieferten Erzeugnisse eine Gewährleistungsfrist in einer Länge von 6 Monaten ab Versanddatum. Die Gewährleistung für die gelieferten Getriebe ist an die Bediegung angebunden, daß die durch Hersteller herausgegebene Bedienungsanleitung zu den Getrieben eingehalten wird. Die Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung kann für den Hersteller der Grund zur Ablehnung der sich von der Gewährleistungsfrist ergebenden Ansprüche sein. Die Entscheidung über die Berechtigung der Reparatur während der Gewährleistungsfrist obliegt dem Hersteller von Getrieben. Gewährleistunqsfälle Die Reparaturen der Getriebe während der Gewährleistungsfrist erfolgen im Einklang mit der Bestimmung des Handelsgesetzbuches durch den Hersteller von Getrieben (MEZ s.p., Masarykova 33, Mohelnice, Tschechische Republik). Ersatzteile Die Anforderungen bzgl. Ersatzteile können direkt beim Hersteller zur Geltung gebracht werden. Laufendes Verbrauchsmaterial z.b. Lager und Dichtringe werden vom Hersteller nicht geliefert. Transport und Verpackung Die angeforderte Trasportart muß in der Bestellung angegeben werden. Eigentliche Verpackung wird im Kaufvertrag näher beschrieben. Weitere Informationen Jede andere gemeinsam vereinbarte Ausführung, die sich gegenüber der Katalogausführung abweicht, wird im Kaufvertrag bestätigt. Guarantee Period In accordance with the Commercial Code of the Czech Republic regulations, the manufacturer gives a 6- month guarantee for the quality of the delivered products since the day of dispatch. The manufacturer's guarantee for the delivered products shall be conditioned by observing the gearbox instruction manual which forms part of the gearbox supply. In case of nonobserving this manual, the manufacturer may refuse guarantee claims. The authority of guarantee repair shall be decided by the gearbox manufacturer. Guarantee Repairs In accordance with the Commercial Code of the Czech Republic, the gearbox repairs within the guarantee period shall be provided by the gearbox manufacturer, MEZ s. p. Masarykova 33, Mohelnice, the Czech Republic. Spare Parts Requirements for spare parts shall be applied at the manufacturer directly. Common parts as bearings and shaft sealing rings shall not be supplied by the gearbox manufacturer. Transport and Packing The required gearbox transport should be given in the order. The proper packing shall be made more accurate through the purchase agreement. Further Information Any other agreed upon modifications different from those in the catalogue shall be confirmed in the purchase agreement. Výrobní podnik, odbytové místo MEZ, s. p.,, Masarykova Mohelnice, CZ Tel. 0020/68/ Fax 0020/68/30 07 Hersteller, Vertriebsstelle MEZ, s.p. Masarykova Mohelnice, CZ. Tel. 0020/68/ Fax 0020/68/30 0 Manufacturer, Place of Sale MEZ, s.p., Masarykova Mohelnice, the Czech Republic Phone: 0020/68/ Fax 0020/68/

OP - DP HARI. (min -1 ) Drehzahl SpeedI. Poèet otáèek n 2 LEGENDA 1 OP - A 2 OP - D 3 DP 100 4 DP 160 5 DP 160H 33 7 7. 6 HARI Iv 34 7 7.

OP - DP HARI. (min -1 ) Drehzahl SpeedI. Poèet otáèek n 2 LEGENDA 1 OP - A 2 OP - D 3 DP 100 4 DP 160 5 DP 160H 33 7 7. 6 HARI Iv 34 7 7. OP - DP HARI Poèet otáèek n 2 (min -1 ) Drehzahl SpeedI VÝKON MOTORU - MOTORLEISTUNG - MOTOR POWER OUTPUT 90 W 120 W 180 W 250 W 370 W 550 W 750 W 1100 W 1500 W 2200 W 3000 W 4000 W 5500 W 7500 W 1 5 5

Více

Trojfázové a jednofázové asynchronní motory

Trojfázové a jednofázové asynchronní motory Trojfázové a jednofázové asynchronní motory Slavkov u Brna Asynchronní motory řady T JMC jsou trojfázové resp. jednofázové asynchronní motory s rotorem nakrátko v krytí IP54, event. IP55 s vlastním povrchovým

Více

6.0 SCHNECKENGETRIEBE MIT ZWEI AUSGANGSWELLEN ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY S DVĚMI ŠNEKOVÝMI KOLY DOUBLE OUTPUT WORM GEARBOXES

6.0 SCHNECKENGETRIEBE MIT ZWEI AUSGANGSWELLEN ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY S DVĚMI ŠNEKOVÝMI KOLY DOUBLE OUTPUT WORM GEARBOXES 6.0 ŠNEKOVÉ PŘEVODOVKY S DVĚMI ŠNEKOVÝMI KOLY DOUBLE OUTPUT WORM GEARBOXES SCHNECKENGETRIEBE MIT ZWEI AUSGANGSWELLEN 6.1 Popis Characteristics Merkmale 114 6.2 Značení Designation Bezeichnung 114 6.3 Technická

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1

Použití. Application. Field of application. Rozsah použití A.1.1 Uzavírací ventil V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Regulační ventil V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Globe valve V46.2 DN 10 50, PN 100 400 Control valve V40.2 DN 10 50, PN 100 400 Použití Uzavírací ventil (V 46.2)

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-002 Převod Gear ratio Základní Standard provedení Příbal Included D-ANA s.r.o. - JRM Divišov Vlašimská 216 257 26 Divišov 1.67 1.59 Kolo

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV

INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV INDUCTION HEATING CAPACITORS KONDENZÁTORY PRO INDUKČNÍ OHŘEV SCA - 2012-1 CONTENTS OBSAH 03 General technical information Obecné technické informace 04 Medium Frequency Capacitors - water cooled, up to

Více

Flansch siehe Tabelle Seite 4 P A max. 100bar A P max. 16bar

Flansch siehe Tabelle Seite 4 P A max. 100bar A P max. 16bar direktgesteuert direct acting Schaltfunktion A: function A: NC (stromlos geschlossen) NC (normally closed) Schaltfunktion B: function B: NO (stromlos offen) NO (normally open) Nennweite DN 10 50 Druckbereich

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 11-110 kw P 15-0109CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit nový elektromotor,

Více

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes

TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika. Upínací pouzdra Clamping Bushes TYMA CZ, s.r.o. řemeny, převody a lineární technika Upínací pouzdra Clamping Bushes Katalog puzder - Obsah Product Range - Bushes - Content Označení výrobku / Product Strana/Page Upínací pouzdra 1. Upínací

Více

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz Usměrňovač a nabíječ KTA Gleichrichter und Ladegerät KTA Rectifier and Batterey Charger KTA Устройство для заря батарей KTA Usměrňovač a nabíječ KTZ Gleichrichter und Ladegerät KTZ Rectifer and Batterey

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky 180-315 11-250 kw P15-0202 CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit

Více

ML 404 ML 406 ML 408

ML 404 ML 406 ML 408 e M4 ML 44 ML 46 ML 48 M5 M9 F5 F8 F 1 W4 W5 W9 ML 4 ML 5 ML 9 MA 4 MA 5 TYP SERVOMOTORU MOTOR TYPE MOTORTYP ML 44 ML 46 ML 48 K (bez brzdy) K (without brake) K (ohne bremse) 237 273 35 K1 (s brzdou) K1

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

W3500, W3600. Parts Catalogue Seznam dílù

W3500, W3600. Parts Catalogue Seznam dílù PØEDNÍ ZÁVÌS FORE HANGINGS W3500, W3600 Parts Catalogue Seznam dílù 10-2009 WISCONSIN Engineering CZ s.r.o. Vrahovická 41, 796 01 PROSTÌJOV CZECH REPUBLIC Tel: +420 582 401 915 Fax: +420 582 401 919 E-mail:

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

F 504 F 506. Brzda Brake Bremse. M 0 M B t 1max t 2max U 1DC n max J m MAYR. [Nm] [Nm] [ms] [ms] [V] [min -1 ] [kg.m ] [kg] Hřídel Shaft Welle

F 504 F 506. Brzda Brake Bremse. M 0 M B t 1max t 2max U 1DC n max J m MAYR. [Nm] [Nm] [ms] [ms] [V] [min -1 ] [kg.m ] [kg] Hřídel Shaft Welle F 54 F 56 M4 M5 M9 F5 F8 F 1 W4 W5 W9 ML 4 ML 5 TYP SERVOMOTORU MOTOR TYPE MOTORTYP F 54 F 56 K (bez brzdy) K (without brake) K (ohne bremse) 78 9 K1 (s brzdou) K1 (with brake) K1 (mit bremse) 112 124

Více

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001

RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001 Catalogue & servicing manual RYCHLOSTNÍ SKØÍÒ-L GEARBOX-ICE 886-22-001 SCHÉMA PØEVODU WHEEL SCHEMA 1 2 3 4 5 Kolo 1 Na přání Včetně Základní provedení Wheel No. 1 (teeth) 1,67 Kolo 4 Kolo 5 Wheel No.4

Více

Brzda Bremse Brake F-350. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue

Brzda Bremse Brake F-350. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Brzda Bremse Brake F-350 Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2014 2 Pokyny k objednávání náhradních dílů Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních

Více

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06

SVD SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.06 SIMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVD SIMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 16.06 Použití Samonasávací

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

F K (bez brzdy) K (without brake) K (ohne bremse) K1 (s brzdou) K1 (with brake) K1 (mit bremse) Brzda Brake Bremse

F K (bez brzdy) K (without brake) K (ohne bremse) K1 (s brzdou) K1 (with brake) K1 (mit bremse) Brzda Brake Bremse e W 256 W 258 M4 M5 M9 F5 63 24 F8 F 1 W4 W5 W9 ML 4 ML 5 ML 9 MA 4 TYP SERVOMOTORU MOTOR TYPE MOTORTYP W 256 W 258 K (bez brzdy) K (without brake) K (ohne bremse) 152 182 K1 (s brzdou) K1 (with brake)

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

F 804 F 806. Brzda Brake Bremse. M 0 M B t 1max t 2max U 1DC n max J m MAYR. [Nm] [Nm] [ms] [ms] [V] [min -1 ] [kg.m ] [kg] Hřídel Shaft Welle

F 804 F 806. Brzda Brake Bremse. M 0 M B t 1max t 2max U 1DC n max J m MAYR. [Nm] [Nm] [ms] [ms] [V] [min -1 ] [kg.m ] [kg] Hřídel Shaft Welle F 84 F 86 M4 M5 M9 F5 F8 F 1 W4 W5 W9 ML 4 ML 5 TYP SERVOMOTORU MOTOR TYPE MOTORTYP F 84 F 86 K (bez brzdy) K (without brake) K (ohne bremse) 1 124 K1 (s brzdou) K1 (with brake) K1 (mit bremse) 135 159

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

KUŽELOVÉ PŘEVODOVKY SÉRIE CHT-RP, CHT-RB CHT-RP, CHT-RB RIGHT-ANGLE PRECISION BEVEL GEAR DRIVES

KUŽELOVÉ PŘEVODOVKY SÉRIE CHT-RP, CHT-RB CHT-RP, CHT-RB RIGHT-ANGLE PRECISION BEVEL GEAR DRIVES KUŽELOVÉ PŘEVODOVKY SÉRIE HT-RP, HT-R HT-RP, HT-R RIGHT-NGLE PREISION EVEL GER DRIVES RIGHT-NGLE PREISION EVEL GER DRIVES Kuželové p evodovky HT-R a HT-RP jsou vyvinuty pro pr myslové aplikace, kde je

Více

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32

H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.32 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ÈERPADLA H-V-HD SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.32

Více

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod ROLLO STANDARD ELECTRIC Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílů (1) 2x ( 2) 2x (3) 2x Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Více

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R

Predator Predator Predator ÚPRAVA RAMENE - Predátor P50R ARM-ADJUSTIERUNG - Predator P50R ARM ADJUSTMENT - Predator P50R Predator Predator Predator ÚPRV RMENE - Predátor P50R RM-DJUSTIERUNG - Predator P50R RM DJUSTMENT - Predator P50R Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2011 2 Pokyny k objednávání

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30

32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, 426 2.98 12.30 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ÈLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ÈERPADLA 32-CTX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

ABS DOORS TÜREN DVEŘE

ABS DOORS TÜREN DVEŘE ABS DOORS TÜREN DVEŘE Obsah 4 TECHNIC 6 Agata 7 Erika 8 Gabriela 9 Linda 10 Nora 11 Olivie 12 Stela 14 CLASSIC 16 Alena 17 Anna 18 Dana 19 Eva 20 Iveta 21 Jana 22 Petra 23 Radka 24 INFO 26 Minimální rozměry

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA X Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen

DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen ČSN 241210 DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen Držák včetně unašeče je vyroben z kontrukční

Více

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16

DATA SHEET. BC516 PNP Darlington transistor. technický list DISCRETE SEMICONDUCTORS Apr 23. Product specification Supersedes data of 1997 Apr 16 zákaznická linka: 840 50 60 70 DISCRETE SEMICONDUCTORS DATA SHEET book, halfpage M3D186 Supersedes data of 1997 Apr 16 1999 Apr 23 str 1 Dodavatel: GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 77, 186 00 Praha

Více

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K

NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K NEKOVÉ PØEVODOVKY ØADA K Popis Znaèení Mazání a montá¾ní poloha Poloha svorkovnice Technická data Moment setrvaènosti Rozmìry Dvojitý vstup Omezovaè momentu s dutou høídelí Pøíslu¹enství Náhradní díly

Více

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 12.06 SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ ODSTØEDIVÁ ÈERPADLA LV SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 12.06 Použití

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa Quick acting gate valve A01 DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa DN 125 350, Pp 4 20 MPa Použití Rychločinná uzavírací armatura, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a všechny další provozní tekutiny, zejména primárních okruhů jaderných

Více

These connections are divided into: a) with a form-contact b) with a force-contact

These connections are divided into: a) with a form-contact b) with a force-contact First School Year SHAFT CONNECTIONS WITH HUBS We can see shaft connections with hubs as shaft connections with a disk of couplings, a belt or a gear wheal. The hub can be solidly fixed or movable. The

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

PAH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

PAH SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ÈERPADLO PAH SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.10

Více

OPIS Engineering k.s. w w w. o p i s. c z

OPIS Engineering k.s. w w w. o p i s. c z 12 OPS ngineering k.s. w w w. o p i s. c z Ř 800 UL Série U Série strana 8 strana 0 strana 0 strana 2 strana 4 strana 4 L-L Série SU-SUL-SUK Série strana 6 strana 6 strana 8 strana 8 strana 8 Katalog 7

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více

VD15, 18, 20, 24 SPARE PARTS CATOLOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible

VD15, 18, 20, 24 SPARE PARTS CATOLOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATOLOGUE Vibrační desky jednosměrné Vibratory plates non-reversible VD15, 18, 20, 24 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech

Více

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01

STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL D0141.STHM.01 STORAGE, TRANSPORTATION, HANDLING MANUAL GENERÁTOROVÉ ROZVÁDĚCÍ SKŘÍNĚ VN - PRIMÁRNÍ ROZVOD, VNITŘNÍ / VENKOVNÍ PROVEDENÍ GENERATOR MV SWITCHGEAR PRIMARY DISTRIBUTION, INDOOR / OUTDOOR DESIGN ISO 9001:2009

Více

KOVOVĚ KRYTÉ ROZVÁDĚČE S KOVOVÝMI PŘEPÁŽKAMI TYP SR 7,2-25 kv. METAL-CLAD SWITCHGEAR TYPE SR 7,2-25 kv

KOVOVĚ KRYTÉ ROZVÁDĚČE S KOVOVÝMI PŘEPÁŽKAMI TYP SR 7,2-25 kv. METAL-CLAD SWITCHGEAR TYPE SR 7,2-25 kv KOVOVĚ KRYTÉ ROZVÁDĚČE S KOVOVÝMI PŘEPÁŽKAMI TYP SR 7,2-25 kv METAL-CLAD SWITCHGEAR TYPE SR 7,2-25 kv ROZVÁDĚČE TYPU SR SWITCHGEAR TYPE SR VŠEOBECNĚ GENERAL POUŽITÍ APPLICATION NORMY A PŘEDPISY STANDARDS

Více

Pohony dělených vrat. Drives for sectional doors. s externím ovládáním. s integrovaným ovládáním. Výrobní řady Product series. vrata vyvážená pružinou

Pohony dělených vrat. Drives for sectional doors. s externím ovládáním. s integrovaným ovládáním. Výrobní řady Product series. vrata vyvážená pružinou Pohony dělených vrat Drives for sectional doors STA / STAW s externím ovládáním STA / STAW with external controls STAC / STAWC s integrovaným ovládáním STAC / STAWC with integrated controls Výrobní řady

Více

BEMETA HELP. ...poslední kapka k dokonalosti... the last drop to perfection Vollkommenheit bis zum letzten Tropfen ÔÓÒÎÂ ÌËÈ Í Ò Âapple ÂÌÒÚ Û

BEMETA HELP. ...poslední kapka k dokonalosti... the last drop to perfection Vollkommenheit bis zum letzten Tropfen ÔÓÒÎÂ ÌËÈ Í Ò Âapple ÂÌÒÚ Û ...poslední kapka k dokonalosti... the last drop to perfection Vollkommenheit bis zum letzten Tropfen ÔÓÒÎÂ ÌËÈ Í Ò Âapple ÂÌÒÚ Û Upevovací píruba Ø 80.3 mm se 3 otvory zahloubenými Ø 7 mm. K uchycení

Více

Ventil uzavírací trojcestný V65 DN , PN Three-way valve V65 DN , PN

Ventil uzavírací trojcestný V65 DN , PN Three-way valve V65 DN , PN DN 200 350, PN 63 400 DN 200 350, PN 63 400 Použití Uzavírací ventil, který slouží k automatizaci a provozu energetického bloku, zejména při poruše trubkového systému ve vysokotlakém ohříváku a při zvýšení

Více

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs.

Friction drives have constant or variable drives (it means variators). Friction drives are used for the transfer of smaller outputs. Third School Year FRICTION DRIVES 1. Introduction In friction drives the peripheral force between pressed wheels is transferred by friction. To reach peripheral forces we need both a pressed force and

Více

DET SIGMA PUMPY HRANICE

DET SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY DET SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 81.01 Použití Èerpadlové turbíny

Více

Kapitola Dokumentace č. CS

Kapitola Dokumentace č. CS Kapitola Dokumentace č. CS 4 11 103 EU prohlášení výrobce Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 14 40 42907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 125 42929 Wermelskirchen Deutschland Tel. +49 2196 85-0 Fax +49 2196

Více

Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7. 0,12-13,5 kw. Katalog K03-0202 CZ

Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7. 0,12-13,5 kw. Katalog K03-0202 CZ Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx e II 1MA7 0,12-13,5 kw Katalog K03-0202 CZ Trojfázové asynchronní nízkonapì ové motory nakrátko v zajištìném provedení EEx

Více

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY

5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 12 5. DEUTSCHE ARBEITSÜBERSETZUNG DER FORMULARE OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY UND OZNÁMENÍ DER PRÁVNICKÉ OSOBY 5.1 OZNÁMENÍ FYZICKÉ OSOBY - MITTEILUNG EINER PHYSISCHEN PERSON o dočasném nebo příležitostném výkonu

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Ventil zpětný uzavíratelný Z25 DN 300, PN 400 Check valve with closing option Z25 DN 300, PN 400

Ventil zpětný uzavíratelný Z25 DN 300, PN 400 Check valve with closing option Z25 DN 300, PN 400 Ventil zpětný uzavíratelný Z25 DN 300, PN 400 Check valve with closing option Z25 DN 300, PN 400 Použití Ventil, který slouží k automatizaci a provozu energetického bloku, zejména při poruše trubkového

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Počet Popis 1 ALPHA1 L 25-4 18 Výrobní č.: 9916579 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Grundfos ALPHA1 L 25-4 18 is a high-efficiency circulator pump with permanent-magnet motor (ECM technology).

Více

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN

Klapka zpětná L10 DN , PN Swing check valve L10 DN , PN DN 65 400, PN 160 400 DN 65 400, PN 160 400 Použití Zpětná klapka je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru i jiné provozní tekutiny používané v

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační desky jednosměrné Vibratory plates non-reversible VD15E,18E,20E,24E NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

RAM70B KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM70B KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM70B NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax: +420

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

VD15, 18, 20, 24 KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible

VD15, 18, 20, 24 KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační desky jednosměrné Vibratory plates non-reversible VD15, 18, 20, 24 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

Šoupátko rychločinné A01 DN , Pp 6,5 12 MPa Quick acting gate valve A01 DN , Pp 6,5 12 MPa

Šoupátko rychločinné A01 DN , Pp 6,5 12 MPa Quick acting gate valve A01 DN , Pp 6,5 12 MPa DN 400 450, Pp 6,5 12 MPa DN 400 450, Pp 6,5 12 MPa Použití Uzavírací rychločinná armatura pro vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména sekundárních okruhů jaderných elektráren, ale i

Více

TKGA3. Pera a klíny. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

TKGA3. Pera a klíny. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Pera a klíny TKGA3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Pera a klíny Pera a klíny slouží k vytvoření rozbíratelného

Více

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03

40-CVXV SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA 426 2.98 14.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTØEDIVÁ, RADIÁLNÍ ÈLÁNKOVÁ VERTIKÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 40-CVXV 426

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT"

SPSN1. Hřídele a hřídelové čepy. Projekt Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Hřídele a hřídelové čepy SPSN1 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Wellen und Wellenbolzen Charakteristik

Více

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa

Klapka zpětná A43 DN , Pp 20 MPa Swing check valve A43 DN , Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa DN 50 350, Pp 20 MPa Použití Samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro radioaktivní vodu, vodní páru, plyny a další provozní tekutiny, zejména

Více

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01

Příslušenství: náhradní vodící a rohový váleček Pozinkovaný, Hmotnost 1,7 kg Objednací číslo: 009.401.01 Vodící váleček, pozinkovaný,pohyb v Prachuvzdorných a voděvzdorných ložiscích Hmotnost 4,2 kg Objednací číslo: 009.402.00 Vodící váleček s podstavcem, pozinkovaný Hmotnost 5,25 kg Objednací číslo: 009.403.00

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12

Popis, použití a charakteristika...2. Technické informace...4. Konstrukèní rozmìry...8. Ovládací prvky... 10. Poznámky... 12 PRS 1, PRS 2 Obsah Popis, použití a charakteristika...2 Technické informace... onstrukèní rozmìry... Ovládací prvky... 10 Poznámky... 12 Znaèení ventilu a jeho specifikace... 1 Popis, použití a charakteristika

Více

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM70ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible.

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační desky jednosměrné. Vibratory plates non-reversible. KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační desky jednosměrné Vibratory plates non-reversible VD15P,18P,20P,24P NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN.

WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN. WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN. Ignorierung der Warnungen und Hinweise in der Gebrauchsanleitung können zu ernsten Verletzungen und Todesfällen führen. Achtung: Zur Vermeidung

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodící prvky E Přesné díly F Pružiny G Elastomery H FIBROCHEMIE J Periferní zařízení K Klínové jednotky L Normálie pro

Více

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE

TC-BQO SIGMA PUMPY HRANICE SIGMA PUMPY HRANICE ÈERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC-BQO 426 2.98 81.03 Použití Èerpadlové typové

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

AxeHD SOFTWARE. Software name. Authors doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Ing. Martin Jonák Ing. Juraj Hliník. Date

AxeHD SOFTWARE. Software name. Authors doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Ing. Martin Jonák Ing. Juraj Hliník. Date Software name AxeHD 1.0 Figure 1 Pre-processor of AxeHD 1.0 software based on MS Excel capabilities Authors doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Ing. Martin Jonák Ing. Juraj Hliník Date 31. 12. 2017 Internal

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01

RPT SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.01 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAÈNÍ OBJEMOVÁ ÈERPADLA RPT SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.01 Použití Rotaèní

Více

Katalog tvarovaných obalů. Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog. www.fatra.cz

Katalog tvarovaných obalů. Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog. www.fatra.cz Katalog tvarovaných obalů Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog www.fatra.cz Kontakt / Contact: Fatra, a.s., tř.t.bati 1541, CZ 763 61 Napajedla, email: info@fatra.cz, www.fatra.cz

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes

âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ada ASISTENT, velikost G 1/8, G 1/4, G 3/8 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes âistiã vzduchu / Air Cleaner MF 06, MF 08, MF 10 ASISTENT Series, G 1/8, G 1/4, G 3/8 Sizes PouÏití pfiístroj na ãi tûní vzduchu a oddûlení vody (více neï 90 %) Use Device for air cleaning and water separation

Více

Kontaktní výčepní zařízení Dry Cooler Beer Coolers Trocken - Kühler

Kontaktní výčepní zařízení Dry Cooler Beer Coolers Trocken - Kühler Kontaktní výčepní zařízení Dry Cooler Beer Coolers Trocken - Kühler Kontaktní výčepní zařízení PYGMY 20 20 l/h NE/NO 12.0 Kg 230 PYGMY 20/K * 20 l/h 1/8 ANO/ YES 14.2 Kg 11.5 m 281 428 1 326 368 1x PYGMY

Více

Introduction to MS Dynamics NAV

Introduction to MS Dynamics NAV Introduction to MS Dynamics NAV (Item Charges) Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Item Charges

Více

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE

VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE VENKOVNÍ POJISTKOVÉ SPODKY SINGLE POLE FUSE BASE typ SP type SP 12, 25, 38,5 kv; 2 100; A Držitel certifikátů TÜV CZ dle: ČSN EN ISO 9001: 2001 Holder of certificates TÜV CZ according to ČSN EN ISO 14001:

Více