Zásady obchodních podmínek registrátora společnosti IGNUM s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady obchodních podmínek registrátora společnosti IGNUM s.r.o."

Transkript

1 Zásady obchodních podmínek registrátora společnosti IGNUM s.r.o. Zásady obchodních podmínek společnosti IGNUM s.r.o. jako registrátora (dále jen Obchodní podmínky ) upravují proces uzavírání smlouvy mezi registrátorem a zákazníkem, v souladu se zásadami stanovenými sdružením CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, a dále podmínky registrace doménového jména a správy registrace doménového jména registrátorem v rámci tzv. Decentralizovaného systému správy domény nejvyšší úrovně CZ. Zásady obchodních podmínek registrátora společnosti IGNUM s.r.o. rozšiřují a doplňují obsah smluv o poskytování služeb registrace a správy registrace doménových jmen, uzavíraných mezi registrátorem a zákazníky, a tvoří nedílnou součást uvedených smluv. Společnost Ignum s.r.o. (dále jako registrátor nebo Ignum ) poskytuje zákazníkům zejména služby registrace doménových jmen, prodlužování registrace doménových jmen a správy záznamů o doménových jménech, a dále služby související, dohodnou-li se na tom registrátor a zákazník. Zákazník (dále označovaný také jako držitel ) se zavazuje, že po dobu poskytování služeb dle smlouvy poskytne registrátorovi bez zbytečného prodlení potřebnou součinnost, spočívající zejména v odevzdání potřebných údajů a podkladů a v jejich případných doplnění a upřesnění, pokud taková potřeba v průběhu plnění smlouvy vznikne. Zpracování osobních údajů zákazníka je prováděno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Správcem osobních údajů zákazníka vedených v centrálním registru je sdružení CZ.NIC. Registrátor je zpracovatelem takových údajů zákazníka. Pokud je zákazníkem fyzická osoba, jsou nezbytnými osobními údaji umožňujícími jeho identifikaci jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a číslo dokladu, jímž zákazník prokázal svou totožnost. Registrátor neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, k obchodní firmě či k jiným značením chráněným obecně závaznými právními předpisy, včetně práv ke konkrétnímu jménu či příjmení fyzické osoby, kterého se dopustí zákazník užíváním doménového jména. Smluvní strana, která poruší svou povinnost plynoucí ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Část první: Pravidla registrace doménových jmen prostřednictvím DOMENA.CZ. V platnosti od ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci Doménových jmen prostřednictvím společnosti IGNUM (dále jen IGNUM ) jako Určeného registrátora (dále jen Pravidla ) Pravidla se vztahují na veškerá Doménová jména, u kterých je Určeným registrátorem IGNUM Práva a povinnosti neupravená těmito Pravidly se řídí Pravidly registrace doménových jmen v doméně.cz Pojmy užívané s velkým počátečním písmenem mají pro účely těchto Pravidel význam definovaný v Pravidlech registrace doménových jmen v doméně.cz IGNUM se stává Určeným registrátorem - na základě žádosti Držitele při registraci Doménového jména - na základě žádosti Držitele o změnu Určeného registrátora registrovaného Doménového jména;

2 1.6. IGNUM přestává být Určeným registrátorem na základě žádosti Držitele o změnu Určeného registrátora registrovaného Doménového jména. 2. REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA 2.1. Na základě žádosti o registraci Doménového jména informuje IGNUM Žadatele, zda požadované Doménové jméno je v době podání žádosti registrováno. Není-li registrováno, vyzve zároveň Žadatele k úhradě zálohy příslušné ceny Žadatel je povinen zálohu uhradit způsobem a s identifikačními znaky stanovenými ve výzvě k zaplacení V případě, že nejpozději do 14 dnů ode dne přijetí žádosti o registraci nezaplatí Žadatel zálohu stanoveným způsobem a se stanovenými identifikačními znaky, zruší IGNUM následující den žádost o registraci Doménového jména a informuje o tom Žadatele V případě existence více žádostí o registraci téhož Doménového jména podaných prostřednictvím IGNUM rozhoduje časové pořadí zaplacení zálohy resp. připsání platby na účet IGNUM. IGNUM neinformuje, zda k Doménovému jménu už byla přijata dosud nevyřízená žádost Pokud bude v průběhu lhůty stanovené v článku 2.3 zjištěna řádně uhrazená záloha Žádosti a pokud Doménové jméno nebude v daný okamžik registrováno, provede IGNUM jeho registraci a vystaví daňový doklad V případě, že bude při provádění kontroly dle článku 2.5 zjištěno, že Doménové jméno již je registrováno, informuje IGNUM o této skutečnosti Žadatele a vrátí Žadateli zaplacenou zálohu IGNUM nezaručuje, že v době mezi podáním žádosti o registraci a uplynutím lhůty dle článku 2.3 nebude požadované Doménové jméno zaregistrováno prostřednictvím jiného Určeného registrátora než IGNUM nebo na základě dřívější žádosti podané prostřednictvím IGNUM. 3. POSTUP PRO PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 3.1. Ve lhůtě 60 dnů před Dnem expirace informuje IGNUM Plátce o termínech expirace domény Ve lhůtě 30 dnů před Dnem expirace vyzve IGNUM Plátce k zaplacení ceny prodloužení registrace Doménového jména. Platbu je nutné uhradit způsobem a s identifikačními znaky stanovenými ve výzvě k zaplacení Pokud nebyla platba za prodloužení uhrazena do 15-ti dnů před Dnem expirace, vyzve IGNUM opět Plátce k zaplacení ceny prodloužení registrace Doménového jména Pokud nebyla platba za prodloužení uhrazena do 7-ti dnů před Dnem expirace, vyzve IGNUM opět Plátce k zaplacení ceny prodloužení registrace Doménového jména Před prodloužením platnosti Doménového jména je Držitel povinen vyjádřit souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace doménových jmen v doméně.cz. 4. POSTUP PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN 4.1. Změny se provádějí na žádost. Postup změny jednotlivých záznamů je stanoven v Pravidlech komunikace.

3 5. POSTUP PŘI PŘEVODU DOMÉNOVÉHO JMÉNA 5.1. Změnu Držitele (převod Doménového jména) lze prostřednictvím IGNUM provést pouze u Doménových jmen, u kterých je IGNUM Určeným registrátorem K provedení převodu Doménového jména musí dát IGNUM pokyn Držitel i Budoucí Držitel Při změně Držitele Doménového jména je Budoucí Držitel povinen vyjádřit souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace doménových jmen v doméně.cz. 6. POSTUP PŘI ZMĚNĚ URČENÉHO REGISTRÁTORA 6.1. Držitel je kdykoliv (s výjimkou stanovenou v článku 6.2) oprávněn změnit Určeného registrátora V případě, že u Doménového jména, které je vedené u Určeného registrátora IGNUM nebyla přede Dnem expirace registrace prodloužena, stává se Dnem expirace Určeným registrátorem daného Doménového jména LRR, přičemž je dále postupováno dle platných pravidel LRR. 7. CENA 7.1. Cena jednotlivých služeb poskytovaných dle těchto Pravidel je stanovena v ceníku služeb IGNUM Není-li výslovně stanoveno jinak, platí se cena za jednotlivé služby před provedením příslušné služby, a to způsobem a s identifikačními znaky stanovenými ve výzvě k úhradě ceny Veškeré platby se považují za zaplacené dnem jejich připsání na účet IGNUM a s podmínkou, že byly dodrženy údaje: částka a identifikace platby (variabilní symbol) nebo v případě úspěšného vyhodnocení provedení online platby Daňový doklad vystaví IGNUM na Plátce definovaného při objednávce registrace domény do 14 dnů po zaplacení ceny. 8. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 8.1. Komunikace mezi IGNUM a Držitelem probíhá elektronicky s využitím adres elektronické pošty definovaných Držitelem a vedených sdružením CZ.NIC v Centrálním registru nebo v aplikaci DOMENA.CZ IGNUM přijímá žádosti o registraci nebo o provedení změn elektronicky nebo v aplikaci DOMENA.CZ Ověřování autenticity probíhá - zabezpečenou komunikací způsobem stanoveným v pravidlech komunikace - nestanoví-li smlouva o poskytování služeb registrace jednodušší postup, probíhá ověřování písemnou formou s úředním ověřením podpisu jednajících osob. Listiny s úředním ověřením podpisu jednající osoby musí být IGNUM doručeny v originále nebo v úředně ověřené kopii. Je-li Držitel právnickou osobou, musí být předložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního nebo jiného obdobného rejstříku. Je-li Držitel zastoupen, musí být předložen originál nebo ověřená kopie plné moci z úředně ověřeným podpisem V případě, že je IGNUM předkládána listina v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí být k listině předložený úředně ověřený překlad této listiny do českého jazyka včetně případných ověřovacích doložek.

4 9. ŘEŠENÍ SPORŮ 9.1. Nedohodnou-li se Držitel a IGNUM na vyřešení vzájemného sporu týkající se Doménového jména, má každá ze stran právo předložit spor k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR Rozhodčí řízení bude konáno třemi rozhodci v Praze v českém jazyce podle řádu uvedeného rozhodčího soudu Rozhodčí nález je pro smluvní strany konečný a závazný. 10. ZMĚNA DOKUMENTŮ IGNUM je oprávněno kdykoliv změnit Pravidla a ceník. Aktuální znění těchto dokumentů je vždy k dispozici na adrese IGNUM je povinno zveřejnit na adrese jakoukoliv změnu dokumentů uvedených v článku 10.1 před účinností takové změny, a to ve lhůtách stanovených ve smlouvě Vztahy k Doménovým jménům registrovaným před provedením změny dokumentů uvedených v článku 10.1, jakož i práva a povinnosti IGNUM a Držitele, se řídí novým zněním Pravidel ode dne udělení souhlasu s novým zněním Pravidel registrace IGNUM v souladu s Pravidly registrace IGNUM. IGNUM však může rozhodnout o tom, že provedené změny platí i pro již registrovaná Doménová jména, jestliže jsou proto závažné důvody technického charakteru. Část druhá: Pravidla komunikace pro DOMENA.CZ V platnosti od ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tento dokument stanoví pravidla platná pro komunikaci mezi Žadatelem (Držitelem), případně dalšími subjekty a osobami, které do procesu registrace vstupují a IGNUM. Tato část druhá doplňuje Pravidla registrace doménových jmen prostřednictvím DOMENA.CZ obsažená v první části Obchodních podmínek Není-li v Pravidlech komunikace stanoveno jinak, mají pojmy zde použité význam, který vyplývá z Pravidel registrace doménových jmen prostřednictvím DOMENA.CZ Informace o registrovaných Doménových jménech, Subjektech, Kontaktech, o tom v jakém stavu se Doménové jméno nachází, formuláře a další dokumenty jsou na adrese DOMENA.CZ Komunikace mezi IGNUM a Centrální registrem se řídí Pravidly komunikace Centrálního registru Odesílatelem nebo WEB-C se v Pravidlech komunikace rozumí osoba odesílající žádost o registraci, změnu, převod či zrušení registrace Doménového jména, Subjektu nebo Kontaktu em v rozhraní DOMENA.CZ nebo jiným dohodnutým způsobem.

5 11. SUBJEKTY Každé Doménové jméno musí mít v Centrálním registru uveden existující odkaz na Subjekty uvedené v článku , , , přičemž za aktuálnost odkazů (kromě odkazů dle článku ) odpovídá Žadatel (Držitel). V různých rolích může být u doménového jména uveden stejný nebo u každé role odlišný Subjekt, v každé roli však může být uveden právě jeden Subjekt Žadatel/Držitel (IDADM) je právnická nebo fyzická osoba, v jejíž prospěch bude registrováno nové Doménové jméno nebo v jejíž prospěch již je Doménové jméno registrováno. Komunikace s Žadatelem (Držitelem) probíhá prostřednictvím adresy elektronické pošty uvedené u administrativního Kontaktu tohoto Subjektu nebo v rozhraní DOMENA.CZ Registrátor (IDREG) je osoba se smluvním vztahem se sdružením CZ.NIC dle obchodních podmínek pro registrátory. Doménová jména, jejichž Určeným registrátorem je IGNUM mají jako registrátora uvedeno IGNUM Technický správce (IDTECH) je právnická nebo fyzická osoba, která vykonává činnosti spojené s technickým provozem Doménového jména a zejména jeho jmenných serverů. Komunikace s technickým správcem probíhá prostřednictvím adresy elektronické pošty uvedené u administrativního nebo technického Kontaktu tohoto Subjektu nebo v rozhraní DOMENA.CZ. 12. REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA Rozhraní umožňující registraci Doménového jména je k dispozici na adrese DOMENA.CZ Oznámení o nepřijetí žádosti stejně jako potvrzení přijetí žádosti do procesu registrace se zasílají na adresu elektronické pošty WEB-C Výzva k úhradě ceny za registraci doménového jména se zasílá na adresu elektronické pošty WEB-C a na adresu uvedenou v položce " " u Plátce domény. Výzva k úhradě ceny není zasílána v případě online platby Informace o přijetí platby za registraci Doménového jména je odeslána na adresu elektronické pošty Plátce a WEB-C. Informace není zasílána v případě online platby Informace o vyhodnocení registračního procesu Doménového jména a jeho případné registraci se zasílá na adresu elektronické pošty WEB-C a Plátce Daňový doklad se zasílá na adresu elektronické pošty Plátce po potvrzení Centrálního registru o úspěšném provedení registrace. Daňový doklad se též může zaslat běžnou poštou, pokud je požadováno Výsledky technických kontrol jmenných serverů, které následují po provedení registrace Doménového jména, se zasílají na adresu elektronické pošty WEB-C Informace o zastavení technické kontroly v případě trvajících závad jmenných serverů, stejně jako informace o delegování Doménového jména se zasílají na adresy elektronické pošty WEB-C Celý proces registrace Doménového jména přes IGNUM probíhá v časově navazujících krocích v pořadí článků 12.1 až 12.8 a je popsán v Pravidlech registrace doménových jmen prostřednictvím DOMENA.CZ.

6 13. PRODLOUŽENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA Výzva k úhradě ceny za prodloužení registrace Doménového jména se zasílá na adresu elektronické pošty Plátce První upomínka se zasílá na adresu elektronické pošty Plátce Druhá upomínka se zasílá na adresu elektronické pošty Plátce Informace o zrušení registrace Doménového jména se zasílá na adresu elektronické pošty Držitele, Plátce a Technického správce Daňový doklad se zasílá na adresu elektronické pošty Plátce, na vyžádání také běžnou poštou Celý proces prodloužení registrace Doménového jména probíhá v časově navazujících krocích v pořadí článků 13.1 až 13.5 a je popsán v Pravidlech registrace doménových jmen prostřednictvím DOMENA.CZ. Současně se započetím procesu prodloužení registrace je elektronickou poštou vyzván Držitel a Plátce ke kontrole aktuálnosti údajů v databázi Centrálního registru Před prodloužením platnosti Doménového jména je Držitel povinen vyjádřit souhlas s aktuálním zněním Pravidel registrace doménových jmen v doméně.cz. 14. ZMĚNA ÚDAJŮ SUBJEKTŮ A KONTAKTŮ Úpravy kontaktů a subjektů lze provádět po úspěšné autorizaci v rozhraní DOMENA.CZ Přihlášení a následná veškerá komunikace v rozhraní DOMENA.CZ může probíhat zabezpečeným kanálem SSL Oznámení o odmítnutí žádosti, stejně jako potvrzení, se zasílá na adresu elektronické pošty WEB-C V souladu s článkem 17 je vyzván WEB-C nebo jiná osoba k provedení autorizace, je-li to vyžadováno. Způsob autorizace je uveden v této výzvě Pokud IGNUM vyžaduje zaslání písemného dokladu běžnou poštou, očekává jej na adrese, uvedené v žádosti o potvrzení Pokud je pro požadovaný úkon akceptováno zaslání dokumentu faxem, platí aktuální faxové číslo uvedené v žádosti o potvrzení Pokud není provedena autorizace žádosti do 14 dnů od data uvedeného na tiketu, obdrží WEB-C elektronickou poštou oznámení o odmítnutí žádosti a IGNUM žádost vyřadí ze zpracování Nejsou-li zjištěny žádné závady, je požadovaná změna zanesena do Centrálního registru a WEB-C obdrží elektronickou poštou potvrzení o provedení požadavku Je-li v záznamu Subjektu požadována informace o změnách nebo dodatečná autorizace, Centrální registr odešle na uvedenou adresu informaci o změně nebo vyzve administrativní Kontakt Subjektu k potvrzení změny elektronickou cestou Je-li v záznamu Kontaktu požadována informace o změnách nebo dodatečná autorizace, Centrální registr odešle na adresu Kontaktu informaci o změně nebo vyzve Kontakt k potvrzení změny elektronickou cestou.

7 15. ZMĚNA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, PŘEVOD NEBO ZRUŠENÍ REGISTRACE DOMÉNOVÉHO JMÉNA Změny technických parametrů lze provádět v rozhraní DOMENA.CZ Oznámení o odmítnutí žádosti, stejně jako potvrzení, se zasílá na adresu elektronické pošty WEB-C V souladu s článkem 17 je vyzván WEB-C nebo jiná oprávněná osoba k provedení autorizace, je-li to vyžadováno. Způsob autorizace je uveden v této výzvě Pokud IGNUM vyžaduje zaslání písemného dokladu běžnou poštou, očekává jej na adrese uvedené v žádosti o potvrzení Pokud je pro požadovaný úkon akceptováno zaslání potvrzeného dokumentu faxem, platí aktuální faxové číslo uvedené v žádosti o potvrzení Pokud není provedena autorizace žádosti do 14 dnů od data uvedeného na tiketu, obdrží Odesílatel elektronickou poštou oznámení o odmítnutí žádosti a IGNUM žádost vyřadí ze zpracování V případě změn technických parametrů Doménového jména (delegace) se provádí technická kontrola žádosti. V případě zjištění závad obdrží WEB-C elektronickou poštou oznámení o závadě. Kontrola se pak provádí opakovaně a pokud nedojde k odstranění závady ve lhůtě stanovené v článku 12 Pravidel komunikace, obdrží WEB-C elektronickou poštou oznámení o odmítnutí žádosti a IGNUM žádost vyřadí ze zpracování Nejsou-li zjištěny žádné závady, je požadovaná změna zanesena do Centrálního registru a do Zóny.CZ a WEB-C obdrží elektronickou poštou potvrzení o provedení požadavku Je-li v záznamu Doménového jména požadována informace o změnách nebo dodatečná autorizace, Centrální registr odešle na uvedenou adresu informaci o změně nebo vyzve administrativní Kontakt Držitele k potvrzení změny elektronickou cestou V případě změny technických parametrů Doménového jména se dále zasílá vyrozumění o provedení změny elektronickou poštou na adresu Technického správce a WEB-C Nová data se promítnou na primárním jmenném serveru nejpozději do 24 hodin od provedení změny v centrálním registru. Časový harmonogram generací zóny.cz je uveden v Provozních pravidlech centrálního registru.

8 16. PŘEVOD DOMÉNOVÉHO JMÉNA POD LRR V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ CENY ZA PRODLOUŽENÍ REGISTRACE Po převodu Doménového jména do LRR je postupováno dle platných pravidel LRR. 17. AUTORIZACE A POTVRZOVÁNÍ ZMĚN Synonyma používaných pojmů admin-c tech-c acc-c web-c idadm idtech Administrativní kontakt Technický kontakt Platební kontakt Odesílatel Subjekt žadatel/držitel Subjekt technický správce idacc Subjekt plátce O provedení změny v Centrálním registru může požádat prostřednictvím IGNUM kterákoliv osoba. Požadavek na změnu musí být však potvrzen oprávněným Kontaktem. Tento článek definuje oprávnění jednotlivých Kontaktů potvrdit změny. IGNUM kontroluje dodržení těchto pravidel a při nesplnění podmínek v nich uvedených provedení změny odmítne a do Centrálního registru ji nepromítne Pokud změnu podle těchto pravidel může potvrdit kontakt admin-c, pak u Subjektů typu právnická osoba to může být též oprávněná osoba (či osoby) jednat za právnickou osobu. V tom případě lze použít pro autentizaci pouze úředně ověřený podpis. K úředně ověřenému podpisu musí být navíc přiložen originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) nebo výpis z jiné obdobné evidence. Název právnické osoby na úředním výpise musí přesně odpovídat názvu právnické osoby uvedenému v položce name Subjektu; potvrzující osoba (osoby) musí splňovat pravidlo jednání za právnickou osobu dle úředního výpisu. Je-li oprávněná osoba zastoupena, musí být k potvrzení doložena i plná moc s úředně ověřeným podpisem Je-li u Subjektu uvedeno více osob pod Kontaktem admin-c a pokud se vyžaduje potvrzení od Kontaktu admin-c, potom stačí souhlas pouze jedné z těchto osob. Obdobně to platí i pro Kontakty tech-c a acc-c Změnu údajů Kontaktu může potvrdit pouze sám Kontakt. Nelze změnit identifikátor, jméno a příjmení, datum narození. V takovém případě je nutné zaregistrovat nový záznam. Pokud změna jména a příjmení spočívá pouze v opravě diakritiky, lze o ni IGNUM požádat běžnou poštou jako o výjimku z pravidel Při změně údajů Subjektu nelze změnit identifikátor Subjektu, v takovém případě je nutné si zaregistrovat nový záznam. Název položky name admin-c tech-c acc-c Jiná změna (adresa, IČ, DIČ, ) Kontakt oprávněný potvrdit změnu admin-c admin-c admin-c nebo původní kontakt tech-c admin-c nebo původní kontakt acc-c admin-c nebo kontakt tech-c nebo kontakt acc-c

9 17.6. Při změně údajů v záznamu o Doménovém jménu nelze změnit doménové jméno, v takovém případě je nutné si zaregistrovat nové doménové jméno a zrušit staré. Název položky Kontakt oprávněný potvrdit změnu desc admin-c, tech-c nebo acc-c subjektu, uvedeného u doménového jména jako idadm idadm Viz převod doménového jména idtech admin-c, tech-c nebo acc-c subjektu, uvedeného u doménového jména jako idadm nebo u původního subjektu idtech idacc admin-c, tech-c nebo acc-c subjektu, uvedeného u doménového jména jako idadm nebo u původního subjektu idacc Technická změna (nameservery, glue, pubkey) Změna Určeného registrátora admin-c, tech-c a acc-c subjektu, uvedeného u doménového jména jako idadm nebo subjektu idtech admin-c, tech-c nebo acc-c subjektu idadm Při převodu Doménového jména (změna Držitele) musí žádost být potvrzena jak převodcem tak nabyvatelem; za každou stranu musí potvrdit Kontakt admin-c Subjektu idadm Zrušení Doménového jména musí potvrdit kontakt admin-c subjektu idadm. 18. AUTENTIZACE K dispozici jsou 4 metody autentizace. - Autentizace pomocí klíče na jedno použití využívá autentizační služby poskytované registrátorům Centrálním registrem. - Autentizace pomocí elektronického podpisu využívá PGP podle RFC Tuto metodu mohou používat Kontakty, které mají definován veřejný klíč v záznamu Kontaktu. - Autentizace ve formě úředně ověřeného podpisu na žádosti o administrativní potvrzení změny. IGNUM v tomto případě zašle elektronickou cestou dokument a vyzve, aby jej odpovídající Kontakt opatřil úředně ověřeným podpisem a zaslal pozemní poštou na adresu dle instrukcí v dokumentu uvedených Kontakt může použít i další služby Centrálního registru Dodatečné formy informování o změnách a potvrzování změn. Podmínkou pro využití této služby je plná identifikace a heslo v záznamu Kontaktu. Kontakt si může vyžádat, aby byl informován o každé změně Kontaktu, Subjektu nebo Doménového jména, se kterými je Kontakt provázán. Centrální registr zašle na elektronickou adresu uvedenou v kontaktu URL, na němž po autentizaci změnu prověří. Kontakt může navíc požadovat, aby změna byla provedena teprve po té, co ji touto cestou potvrdí. 19. ODMÍTNUTÍ KOMUNIKACE IGNUM může pozastavit nebo omezit poskytování informací a přijímání požadavků pro konkrétní IP adresy nebo osoby v případě kdy: - jejich chování má charakter DoS nebo DDoS útoku proti službám poskytovaným IGNUM; - odesílají bez předchozího upozornění požadavky na registraci nebo změnu neobvykle vysokého počtu Doménových jmen, Subjektů nebo Kontaktů; - shromažďují bez písemného souhlasu sdružení CZ.NIC informace o velké části Doménových jmen, Subjektů nebo Kontaktů, které mohou být zneužity k distribuci nevyžádaných zpráv a jiným aktivitám poškozujícím zákazníky IGNUM či sdružení CZ.NIC.

10 20. LHŮTY Článek pravide l Kalendá řních dnů Popis Potvrzení o přijetí (oznámení o nepřijetí) žádosti o registraci Termín splatnosti ve výzvě k úhradě ceny za registraci Nejpozdější den vyhodnocení všech žádostí. Jinak v den rozpoznání platby za první přijatou žádost o registraci. Počítá se ode dne: Přijetí žádosti Zaslání potvrzení o přijetí žádosti o registraci Zaslání potvrzení o přijetí žádosti o registraci Vrácení zálohy k odmítnutým žádostem o registraci Vyhodnocení všech žádostí Maximální doba pro vystavení daňového dokladu Registrace Doba, po kterou probíhá technická kontrola Registrace jmenných serverů Odeslání informace o termínech platby a expirace Ukončení platnosti registrace Odeslání výzvy k úhradě ceny za prodloužení registrace na další jeden rok Splatnost výzvy k úhradě ceny za prodloužení registrace Den vyhodnocení, zda byla cena za prodloužení registrace uhrazena. Pokud ne, odeslání první upomínky Nově stanovená splatnost ceny za prodloužení registrace v první upomínce Den vyhodnocení, zda byla cena za prodloužení registrace uhrazena. Pokud ne, odeslání druhé upomínky a zrušení Delegace Doménového jména Nově stanovená splatnost ceny za prodloužení registrace v druhé upomínce Poslední den vyhodnocení, zda byla cena za prodloužení registrace uhrazena. Pokud ne, zrušení registrace Doménového jména Ukončení platnosti registrace Odeslání výzvy Odeslání výzvy Odeslání první upomínky Expirace domény Odeslání druhé upomínky Expirace domény Maximální doba pro vystavení daňového dokladu Identifikace platby na účtu Doba, po kterou probíhá technická kontrola jmenných serverů Přijetí žádosti o změnu

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Internethome s r.o. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SUBREG.CZ I. Úvod Služba a webový portál na internetové adrese http://subreg.cz (dále též jen "subreg.cz") je provozována společností, se sídlem, Praha 3, 13000,, IČO 28087755,

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více