o socrat xinn zuguzpninxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o socrat xinn zuguzpninxi"

Transkript

1 spravni UJBDNANf K PRovAunni sut,ouvy MEZI MOLDAVSKOU REPUBLIKOU A insxou REpUBLIKoU o socrat xinn zuguzpninxi Piislu5ne iriady, podle dldnku 18 odst. 2 pfsm. a) Smlouvy mezi Moldavskou republikou a eeskou republikou o soci6lnim zabezpeceni, podepsani v Praze dne 29. listopadu 20l l (drile jen,,smlouva"), se dohodly takto:

2 eisr I - v1eobecnd ustanovenf ildne* I - Definice Yyrazy v tomto sprdvnim ujedniini (dfle jen,,ujedndni") se pouzivaji ve stejn6m smyslu jako ve Smlouv. ttdne*2-styendmtsta 1. Stycnymi misty podle dl6nku 18 odst. 2 pism. c) Smlouvy jsou urdeny: A) n Moldavsk6 republice: - Niirodni uiad pro socirilni poji5t ni; B) u eesk6 republice: - e eskrl spr6va sociillnfh o zabezpedenf. 2. Stydnd mista usnadnujf styk mezi institucemi smluvnich stdtri a plnf povinnosti uveden6 v tomto ujedninf. Pii provrld6ni Smlouvy mohou komunikovat piimo mezi sebou, jakoz i s dotdenymi osobami nebo jejich zmocndnci. Pii provriddnf Smlouvy si vza.iemnd pom6haji. ekfinek 3 - Formutdfe a podrobnd postupy 1. Na z6kladd tohoto uiednani dohodnou spolednd stydn6 mista obou smluvnich stdtri formul6ie a podrobne postupy potiebne pro provadenf Smlouvy. 2. lnstituce nebo stydnil mista obou smluvnich statti mohou odmitnout piijmout i_adost o ddvku nebo iakoukoli jinou zddost nebo potvrzeni, nebudou-li piedlozeny v dohodnute formd. eisf il - (.Istanoveni o poaiivtin{ prdvnich piedpisfr e6ne* 1 - Potvrzeni o pouifvtfini prdvnich pfedpisfr V pifpadech uvedenfch v ddsti II Smlouvy je casov6 omezend potvzeni uvdd6ifci. 2e na osobu se v r6mci dan pracovni dinnosti vztahuii priivni piedpisy smluvniho st6tu, vyddno na Zadost zamdstnance, zamestnavatele nebo osobv samostatne vydeledne cinne. v dohodnutd fonnd: A) v Moldavskd republice,.ndrodnfm tiadem pro socidlnf pojistdni;

3 B) u Ceske republice, ieskou spr6vou socid'lnfh o zabezped,eni. Vydan6 potvrzeni je piediino osob6, ktere se Zidost tyk6, a v piipadech uvedenlfch v dlancich 9-1,4 Smlouvy je stejnopis potvrzenf zasl6n vy5e uvedene instituci druh6ho smluvniho st6tu. e6nek 5 - Vtjimlcy 1. K dohodnuti vyjimek podle dl6nku 14 z ustanoveni dliinkfi 8 az 13 Smlouvy isou poveieny n6sledujici instituce: A) v Moldavsk6 republice, N6rodnf uiad pro soci6lnf poji5tdni; B) v eeske republice, ' e esk6 spr6va soci6lnih o zabezpedeni. 2. Zam6stnanec a zam6stnavatel piedkladaji spolednou Zadost o vyjimku v pisemne form6 poveien6 instituci smluvnfho st6tu, jehoz pr6vni piedpisy maji bit podle Z6dosti pouzivdny. Obdobn6 uplatf,uje Z6dost osoba samostatnd 'rjdeledne dinn5. Zildost o vlijimku z poulivilni priivnich piedpisti smluvnfho st6tu zamestn6ni u vyslanych pracovnikri uvedenych v dl6nku 9 Smlouvy, kteii jsou ii v tomto smluvnfm st6td zamdstnrini a jejichz lhfita pro vysliini kondf, bude piedlozena pied koncem probfhaj(c( doby vysklni. 3. Dohoda poveienich institucf smluvnich st6tfr o vfjimce se doklad6 potvrzen(m vystavenym a piedanym podle odstavce I tohoto dkinku. easr ui - zvhifitni ustanoveni ehinek 6 - Podtivdnt idclosti Zddost o invalidni, starobni a pozristalostni d6vky uplatriuj e Ladatel zpravidla u instituce v miste bydli5te s piilozenim v5ech dokladri rozhodnich pro stanovenf n6roku, kter6 m6 k dispozici. Cldnek 7 - Vyiizovdni iddosti 1. JestliZeinstituce jednoho smluvniho st6tu obdrzi Zadost osoby, kters ziskala doby pojisteni podle priivnich piedpisu druhdho nebo obou smluvnich stdtfi, za5le tato 3

4 instituce Zfdost prostiednicfvim stydnich mist instituci druh6ho smluvniho stdtu s uvedenfm data, kdy iadost obdrlela- Spolu s Z6dosti za5le tdz instituci druhdho smluvniho st6tu: - ve$kerou dostupnou dokumentaci, ktera mfiie byt pro instituci druhdho smluvniho st6tu potiebnri pro stanoveni n6roku na d6vku, - formulii, v nemz uvede zejmena doby poji3tdni ziskane podle priivnich piedpisri prvnfho smluvniho stdtu, - a kopii svdho rozhodnuti o ddvce, pokud bylo ud,indno. 2. lnstituce druhdho smluvniho statu pote rozhodne o ndroku Ladatele a prostiednictvim stydnyfch mist ozn6mi sve rozhodnutinstituci prvnfho smluvniho stdtu. Spolu s rozhodnutim tel zalle, V piipad potieby nebo na Z6dost, instituci prvniho smluvniho sttitu: - veskerou dostupnou dokumentaci, kter6 mrize byt pro instituci prvniho smluvniho st6tu potiebn:i pro stanoveni ndroku Zadatele na d6vku, - formul6i, v n mz uvede zejmena doby poji5teni ziskane podle pravnfch piedpisti, kterd prov6di. 3. Instituce smluvnfho st6tu, ve kterern byla podana Zadost o ddvku, ov6ii udaje tykajfcf se Zadatele a jeho rodinnyich piislusnikfr. Stydn6 mista smluvnich ststfr se dohodnou, ktere udaje maji bit ovdiovdny. iasr IV - Rfrznd ustanovenf CttinekS - Ldkaiskd prohlidky lnstituce smluvniho stdtu poskytne na Zidost instituce druhdho smluvniho statu dostupnd lekaiskd informace a dokumentaci, iel se likaji zdravotniho postizeni zadatele nebo piijemce davky. Zadost o informace a dokumentaci a jejich pied6ni se uskutedni prostiednictvfm stydnych mist smluvnich stitfi. emne*9 -Vjptaaddvek 1. Pen6Zite davky se vypl6ci piirno oprdvn6nyrn osob6m. 2. lnstituce smluvnich statri neprovddf pii r4iplatd diivek podle Smloury ihdne srrizky na sve adrninistrativni vydaje.

5 3. Smdnnyrn kurzem narodni rneny na voln6 smenitelnou m nu, je-li to pii aplikaci dlanku 24 Srnloury potiebnd, je smdnny kurzplatnf v den realizace platby. 4. Instituce smluvnich stdtu mohou vyzadovat od pozivatehi dfichodfi potvrzeni o hiti k oveieni niiroku na rryplatu drlchodu. Ctdne* I0 - Vjmdna statistickj,ch rtdujir Stydnd mista smluvnich stitfi si budou vymdilovat ro6ni statisticke udaje o podtu potvrzeni vystavenych na zirjrladl ckinku 4 tohoto ujedndnf a o platbdch piijemcfim vyplacenich na zriklade Smlouvy. Tyto statistickd ridaje budou zahrnovat udaje o podtu piijemcri a celkove dfstce drivek s rozd6lenim podle jednotlivych druhri ddvek vyplacenfch na zirjr-ladtx Smlouvy. Tyto statistick6 fidaje budou vyhotoveny ve forme dohodnute stydnymi misty. Cldne* 1I - Spoluprdce sty1nltch mtst K projedndni otazek souvisejicich s prov6denim Smlouvy se uskute0ni setkani zastupcfi sty0nych mist stiidave v obou smluvnich st6tech. CASf V - ZtivCreind ustanoveni effinek 12 - Vstup v platnost Toto ujedn6nf vstupuje v platnost ve stejny den jako Smlouva a bude se pouzfvat po stejnou dobu. Diino v l{fttn{yd dne A.k,i.enft?.4t Zgl4ve dvou privodnich vyhotovenich, kaidev jazyce moldavskdm, ceskem a anglickem, pfidemz v5echna zn ni jsou stejn autentickd. V piipade rozdflnosti ve vykladu je rozhodujici zndnf v jazyce anglick6m. Za pifslu5nf uiad Moldavsk6 republiky Za pifslusnf riiad eeske republi 5

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A ALBÁNSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Příslušné úřady, podle článku 26 Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním

Více

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s

L FRAI{A 5. I r rscsrstra tasr. vpsrsra iasr praha s. uneo vbsrsrp iasrr praha s I r rscsrstra tasr L FRAI{A 5 J vpsrsra iasr praha s uneo vbsrsrp iasrr praha s PRAVIDLA PRO YYULLVAXI UdNTOWCU NETNVE SrrilviCn pi.ispf vrri NA s rravovani nt ri cl. I Piedm6t fpravy Udelem t6chto pravidel

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu

Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu '$ t \ Ddle uveden6ho dne, mdsice a roku byla uzaviena tato Smlouva o poskytnuti multiliceniniho programu Smlouva o doddvce software (dale jen,,smlouva") podle zskona d,.892a12 Sb., obdansk6ho zdkoniku

Více

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO.

Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An. UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE. Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO. /7zc>-zz// /,-3, fur'l- o-9 Piiloha i. 9 k vyhld5ce C. 503/2006 Sb. Adresa piislusn6ho riiadu -STAVEBNi Uf,'An UrAd:URAD MESTSKE EASU MESTA BRNA CHRLICE Ulice: CHRLICKE NAUPSTI + PSd, obec: 643 00 BRNO

Více

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji

Pozemkovy fond mfize prodat zemeddlske pozemky podle $ 7 zlkona o prodej i pridy: verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji verejna tqnnidka pozemru uncbxych K prodeji podle S 7?AKoNA i. 9s/r999 sb., o podmixracu pnnvodu zemnnnlsx.fcu A LESNicu pozemrct zvlastnrcrvi sraru NA JrNE osoby" ve zxnxi pozunr5ics pnsuprsu _ (D4LE

Více

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi

vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi Adresa piislu5n6ho iiadu t lrao: Ulice: Pifloha i. 9 k WhliSc i. s03,2006 Sb. vic: Z.{DOST o STAVEBNi POVOLENi podle ustanoveni $ ll0 odst. I a2 zdkona d. 183/2006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu

VEc: OHLASENi STAVBY. Uiad: Ulice: CAST A. Adresa pitslusndho f iadu Adresa pitslusndho f iadu Uiad: Ulice: Piiloha t.8 k ryhldlce C.503/2006 Sb. VEc: OHLASENi STAVBY podle ustanoveni $ f04 odst. I pism. a) ai e) zikona i,. 18312006 Sb., o izemnim pl6nov6ni a stavebnim

Více

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice

Obecní úřad Milejovice datum: 18.4.2015 č.: 2015/0418/01. Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015. OÚ Milejovice Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva dne 17.4.2015 OÚ Milejovice začátek: 20:00 konec: 18:45 Schválený program: (6 0 0) 1. Volba ověřovatelů zápisu 2. Projednání OZV číslo 1 / 2015 o nakládání s odpadem

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHORVATSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 32 Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení

Více

K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU TURECKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU TURECKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A TURECKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Podle článku 29 odst. 1 písm. a) Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním

Více

Bffi*1ffi ffiruffi. PARDUBICKY KRAJ Krajskli Iiad *,* L:* r tirsstr: i h * S r"*slr** i * x**rr*e$* ls{vi. uddluje souhlas.

Bffi*1ffi ffiruffi. PARDUBICKY KRAJ Krajskli Iiad *,* L:* r tirsstr: i h * S r*slr** i * x**rr*e$* ls{vi. uddluje souhlas. Bffi*1ffi ffiruffi ii.:-.'; : PARDUBICKY KRAJ Krajskli Iiad *,* L:* r tirsstr: i h * S r"*slr** i * x**rr*e$* ls{vi VaS dopis zn.: GKRT-I02 ze dne: 3. 12.2007 Spisova znaika: Sp KrtJ : 52806/2007/OZPZ

Více

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky)

II. pfrijmy z pracovniho (obdobneho) pomeru: (ze zixrsll dinnosti a funkdni pozitky) POTVRZENi o osobnich, majetkovfch a vfddkovfch pomdech po osvobozeni od soudnich popatki a ustanoveni zistupce ve vdci. POMTRY OSOBNi A RODNNE: 1. Jmeno a piijmeni: 2. Datum naozeni: 3. Rodn6 diso: 4.

Více

MEsto NEmiice nad Hanou

MEsto NEmiice nad Hanou MEsto NEmiice nad Hanou Obecnd ztvazna vyhli5ka 8.312012, o mistnim poplatku zaprovoz syst6mu shromalilovdni, sberu, piepravy, tiid6ni, vyulivini a odstraiovfni komun6lnich odpadri Zastupitelstvo mdsta

Více

parn.rnx zaxon o PRoDnn rrinvl, uvnnn.nqnna poznvrxov.fnn FoNDEM in nxn rc.8.2012

parn.rnx zaxon o PRoDnn rrinvl, uvnnn.nqnna poznvrxov.fnn FoNDEM in nxn rc.8.2012 verejna NABiDKd pozemkri uninnycn K prodeji PoDlqS TzAroNa E.sstrgss sb., o ponvrinracn pnnvodu znmf,nir,sx*cn n r,nsnich poznmrct zvlastnicrvi sraru NA JrNE osoby. vn znnni poznnrsicu pi.nnprsri parn.rnx

Více

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508

Zlizovaci listina I. ZKIZOVATEL. Libereckj kraj. 7089 r s08 c270891508 LIBERECKY KRAJ U lezt 642/2a. Liberec 2. 46180 Ej.: ZL- 4/09-S Zlizovaci listina Zastupitelstvo Libereckdho kraje dle ustanoveni $ 35 odst. 2 pism. k) z6kona dislo 12912000 Sb., o krajich, ve zneni pozddjsich

Více

Rokytnice v Orlickfch hor6ch, dne:5.11.2012

Rokytnice v Orlickfch hor6ch, dne:5.11.2012 Mdstsky riiad Rokytnice v Orlickfch hor6ch, odbor vystavby a Liv otnfto prostiedi n6mdstf Jindiicha Simka 3, Rokytnice v Orlickfch hordch Hock Mil6n In9. tr 5 11 2012 13153:11 C j :MEUROWT 88lA U 3 5 l}}l2lhock-i0

Více

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1

m#*1fi mruh Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / /,//{f////t. GKR TRANSPORT s.r.o. Du5ni 112/16 1 10 00 Praha 1 Kraisk'f 0iad Stiedodesk6ho kraie / m#*1fi mruh a : -, f i -'.,i" ;i;l:: '4/ ' ' ^ /,//{f////t. r * q n F.. * n'-,)."r,-t,i,-.,".: *ity3'i,,: Praha: 8.2.2008 Cislojednaci: 19866/2008/KUSK Spisovf znaika:

Více

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou

' Prdva a povinnostivlastnika lesa. It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,, dislo riitu : L240O89379/0800 zastoupen6 panem Petrem Hudouskem, starostou SMLOUVA o poskytov6ni odborn6 f rovn6 hospodaieni v lese 1. M6sto Rokytnice v Orlickrich hor6ch, se sidlem ndm. Jindiicha Simka ip. 3, 5L7 61, Rokytnice v Orlick'ich horich, It: 00275301, Dli: CZOO2753O1,,

Více

CELNI URAD P ul. Aviatickf 1211 60 08 Praha 6

CELNI URAD P ul. Aviatickf 1211 60 08 Praha 6 CELN URAD P ul. Aviatickf 1211 60 08 Praha 6 HA RUZYNE VAS DOPS ZNAEKY NASE Z{AEKA 60 6 4-4 20 2-1 9 4 00-021 VYF.ZUJE npor.ec. Hrub! Rr.lzYNE 01.01.20r3 Vdc: Rozhodnuti ve vici stanoveni celnfho prostoru

Více

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972

E: 26096820, D I e: C226O96820. l.objednatel. ll. Piedmdt smlouvy. lc:72048972 Srnlouva o dilo uzaviend podle obchodnho zdkoniku L Smluvni strany l.objednatel Ndrodni hiebiin Kladruby nad Labem, Stdtni piispdvkovd organizace 533 14 Kladruby nad Labem lc:72048972 Jednajlci ieditelem

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A UKRAJINOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvo práce a sociální politiky Ukrajiny (dále

Více

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di.

3 1-10- 2007. eesxy les. 4)'Jt'v'v. di. NdmdstiRepubliky 110 348 06 Piimda Agentura ochrany giirody a krajiny eeske republiky SPRAVA CHRANENE KRAJNNE OBLAST eesxy les M6sto Pob62ovice n5m6sti Miru 47 Pob62ovice 345 22 MESTU pcaei0i/icl Y 00sLo

Více

smennrce REKToRA d.1 t2014

smennrce REKToRA d.1 t2014 U}IIVEBZITA J. E. PURXY]II Y I1SIT XAD LI3EII w smennrce REKToRA d.1 t2014 POPLATKY ZA STUDIUM ve znenl Dodatku c. 1 ze dne 12.4.2016.D., rektor stvternrce PRo UJEP Platn6 od: Udinn6 od: RuSi: Ve zn6ni

Více

\A{ITRNI SMERI..{ICE. PoLArnffd obce. el. t Uvodni ustanoveni. ct. z Vynrezeni tinnosti osob, por'6ienj'ch zabezpeiovinim poiirni ochranv v obci

\A{ITRNI SMERI..{ICE. PoLArnffd obce. el. t Uvodni ustanoveni. ct. z Vynrezeni tinnosti osob, por'6ienj'ch zabezpeiovinim poiirni ochranv v obci \A{ITRNI SMERI..{ICE Obec M6lkov na zskladd usneseni zastupitelstva obce ze dne 21.12.2006 podle $ 29 odst. 1 pism. o) bod I zskona (,.133/1985 Sb. o polirmi ochran6, ve zndni pozddj5fch piedpisfi, $ 1

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin

Rimcovi smlouva o dodivkich potravin Rimcovi smlouva o dodivkich potravin I. Smluvni strany Masarykriv onkologickf ristav se sidlem Zluty kopec 7, 656 53 Bmo jednajici prof. MUDr. Jiiim Vorlidkem, CSc., dr. h. c., ieditelem Id: 00209805.

Více

PojistnS sm louva iislo: 0018895387

PojistnS sm louva iislo: 0018895387 ilililil ilil ililil]l illill] ]ilil ilil ililililililililililililil il *0018895347240000* PojistnS sm louva iislo: 0018895387 eesk6 podnikatelsk6 pojistbvna, a.s., Vienna Insurance Group Sidlo: Praha

Více

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni

- velikost bytu - umisteni bltu - moznost uzivri,ni v;y'tahu - kategorie bytu. BydliStd trval6:... ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni ZAoosr o nalrm Byru v ooui zvlasrniho unirni Drim s pedovatelskou sluzbou Skalka I 120, prachatice Drim s pedovatelskou sluzbou SNP 559, Prachatice Piijmeni, jmeno: e o Zadateli: Rodn6 ptijmeni. Datum

Více

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti

Joay. y'/. 01, MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni. Doruieni rozhodnuti MEstskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemnfho pl6nov6ni Letenskri 1918.756 61 RoZnov pod Radho5tdm f ni sovd znadka: MdU N y st/ 28 I 69 20 1 4 I tmi C j. dokumentu: MdU-RpN33Z88t20t4 Vyiizuje:

Více

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk

VRATKOV. Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie. Stejnopis e. fu. Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce. ii.: oo3s4lt2or2lkusk Kraisk'0 0iad Stiedoieskdho kraie Zborovsk6 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_104589/201 1/KUSK ii.: oo3s4lt2or2lkusk Stejnopis e. fu Zprhva o vysledku piezkoumsni hospodaieni obce VRATKOV Ii:00639753 za rokzoll

Více

H#*re**El \fr. ESf ffi.tf# # "'#JiJ='+Tyf"i$B"f#r, o.*"?il""ffi;*, Smlouva. Smluvnf strany:

H#*re**El \fr. ESf ffi.tf# # '#JiJ='+Tyfi$Bf#r, o.*?ilffi;*, Smlouva. Smluvnf strany: Smluvnf strny: H#*re**El \fr El ESf ffi.tf# # "'#JiJ='+Tyf"i$B"f#r, o.*"?il""ffi;*, INVESTICE DO ROZ/OJE T,ZOTLqVNNI Smlouv Gentrum kdemickich vzdel6vcich sluzeb.s. se sfdlem Lidick6 1879148.602 00 Brno

Více

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni

ffifl Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni ffifl HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR KONTROLNICH CINNOSTI Stejnopis d. 2 Zpriva o vf sledku piezkoum:ini hospodaieni podle ziikona d. 42012004 Sb., o piezkoumiiviini hospodaieni

Více

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY

-.:'\ I. PNEDMET SMLOUVY .r.t.f -.:'\ r-'$: Obiednatel: Ndzev objednatele: Sidlo: te: Dte : Jednajici: Firma je zaps6na v OR ddle jen objednatel Zhotovitel: Ndzev zhotovitele: Sfdlo: te: Dte : Jednajfci: Firma je zapsdna v OR

Více

VEi.EJNA VYHT,ASXN ROZHODNUTi. Biezov6 nad Svitavou. dne 27.4.2012. Cj.: vyst.047712012 Vyiizuje: opr6vndn6 riiedni osoba Ing.

VEi.EJNA VYHT,ASXN ROZHODNUTi. Biezov6 nad Svitavou. dne 27.4.2012. Cj.: vyst.047712012 Vyiizuje: opr6vndn6 riiedni osoba Ing. nnesrsrf unau nnezova NAD svitavou stavebni rifad Moravskd n6mdsti 1,569 \2Biezovh nad Svitavou tel., fax 4615218I2 www.brezova.cz e-mail:su(@brezova.cz Cj.: vyst.047712012 Vyiizuje: opr6vndn6 riiedni

Více

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu

Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv. Razitko podatelny. ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu Mdstsk6 diist Bmo - Medlinkv ; Zildost o zafazeni do evidence Zadatehi o pron6jem bytu fieho nedilnou souifsti je iestnd prohttiieni k,,ztitlosti o zaiazenf clo "iid"oc" iuaarcfi o prondjem bytu" na piedepsan6m

Více

DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09

DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09 DR/AZEBNI VYHLASKA E. 222.DD/09 vyhotoven6 dle S 20 z6kona 6. 2612000 Sb., o veiejnich drazb6ch DraZebnik: DraZebni spolednost Morava s.r.o. se sidlem: Zlin, Dlouh6 4433,PSe 7600l IE: 26 27 s9 s3 d. koncese:

Více

er. r ct. tl Smluvni strany

er. r ct. tl Smluvni strany Veiejnopr6vni sm louva uzavfen 6 mezi M6stem Gel6kovice a Obci Pierov nad Labem k zajistbvani vikonu dinnosti podle zikona o obecni policii (d5le jen,,smlouvaon).2913 uzaviral[ n[ze ulveden6 sn'lh.rvnf

Více

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"*

Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',,tiit,i* Sft*i,F s S ll.*ffili*::' iii,',",tiit,i"* Yyzva k podfnf nabidek dislo zakazky (bude dopln6no MPSV pii uveiejn6ni): NAzev zak6zky: Piedm6t zakdzky (sluzba, dod6vka nebo stavebni pr5ce): sluiba Datu m

Více

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení,

SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ. vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, SMLOUVA MEZI JAPONSKEM A ČESKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Japonsko a Česká republika, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly

Více

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel

Akademie ved. c268378271 Jmdno a piijmeni osoby opr6vndn6 jednat jmdnem zadavatele: doc. Jan Ridki, DrSc. - ieditel Akademie ved v. v. t. Y Pruze dne>25.11.2013 Ej. : FZU ITHS - 124612013 VVZVN,K PODANi N,q.EiNTY VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU ZasilfmeYirmvyzvuk pod6ni nabidky na veiejnou zakdzku maldho rozsahu si n6zvem,rzfhadovf

Více

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov

M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov M6sto Bene5ov Masarykovo nfmdsti 100 256 0l Bene5ov V Bene5ovd dne 12.1.2015 (datum odesl ii,ni vfzvy) Ev.d.: 15201 YYZYAK PoDANi NnniuTy A PRoKAzANi KVALIFIKACE VE ZJEDNODUSENEM PODLIMITNiM i,iznni (podle

Více

,j,rt'q g. Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt. II. Zekladfi preva a povinnosti pron aiimatele /:/ I. Piedmdt prondimu

,j,rt'q g. Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt. II. Zekladfi preva a povinnosti pron aiimatele /:/ I. Piedmdt prondimu /:/,j,rt'q g Smlouva o prondimu chladiciho zalizetrt CCA er spol. s.r.o., eeskobrodskd 1.329, zastoupenf: (ddle jen "pronajimatel") na strane iedn6 198 00 Praha 9 - Kyje a Firma: Adresa: zastotpen4': (ddle

Více

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina

Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Hasiiskj, zhchranny sbor Kraje Vysoiina Ke Skalce 32,586 04 Jihlava Cislo zakdzky: HSJI- 4999 le-2012 Datum vyhlf5eni: 14. II. 2012 Cj.: HSJI-4999-IlE-2012 Podet listri: 3 Podet piiloh: 212 Yyzva k podfni

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

VEREJNAVYHLASKA. Q)u rt. Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf TJZEN/INI ROZHODNUTI

VEREJNAVYHLASKA. Q)u rt. Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf TJZEN/INI ROZHODNUTI Spis. zn.: Òj, Vyiizuje: Tel.: E-mail: Méstsky úíad Varnsdorf Stavební úíad Nóm. E. Bene5e 470, Varnsdorf 5466/2009/SU-No M{.rvA 658212009 Marcela Novotnó 41237224lkl; l3l marce la. novotna@varnsdorf.cz

Více

KOLEKTIVNI SMLOUVA. uzaviena mezi

KOLEKTIVNI SMLOUVA. uzaviena mezi KOLEKTIVNI SMLOUVA uzaviena mezi stiedni um6leckoprrimyslovou Skolou Jihlava - Helenin, H6lkova 42' zastoupena ieditelem Skoly Ing. Jaroslavem vitkem (d6le ien zam6stnavatel) Z1kladni organizaci feskomoravsk6ho

Více

SMLOUVA O DILO. I I 3862 l KOMBCZPP

SMLOUVA O DILO. I I 3862 l KOMBCZPP w% ea llfi','**'l^-' EvnopsxYFoND PRo REotoNALtti Rozvo-l MrNrsrrRsryozDuvorNrcwl 'i;,".,"-uu,\ SANCE pro VAS nozvo..t cesk R ruslrky N6zev proiektu: Modernizace a obnova piistrojovdho vybaveni Komplexniho

Více

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb

Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb Smlouva o poskytovrini podkovrliskfch sluzeb uzavlenh podle zdkonae.89l20l2 Sb., obiansk6ho zikoniku v platn6m zndni a v souladu s dal5imi piedni Dne5niho dne, mdsice a roku smluvni sfiany: Nfrodni hiebiin

Více

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva)

vef,ejnopnavni smr.ouvu o poskyrnuti (INvESTreNi) DorAcE ZR.OZPOCTU OBCE LIBINA (ddle jen smlouva) Obec Libina, Id: 00302899, se sidlem: Libina 521,78805 Libina zastoupen6: mistostarostkou obce Bc. Ladou Cinegrovou bankovni spojeni: irdet d. 18824471910300 vedeny u Ceskoslovensk6 obchodni banky a. s.

Více

Cenik placenf ch sluzeb

Cenik placenf ch sluzeb I. V.ikony bez vazby na odbornost Urazovh nemocnice v Brni, Pondvka 61 662 50 Brno Cenik placenf ch sluzeb Jedn6 se o vykony prov6ddnd v osobnim zdjmu a na Lddost fyzickych osob nebo v zdjmu a na Lddostpr6vnickych

Více

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI

tilil1ilililtilil tfr illllfi tililililililil1r Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory ROZHODNUTI Stftni pozemkovf fiad Krajs\f pozemkovf riiad pro Plzeilskf kraj, Poboika Klatory Capkova 127. Klatovy V. 33901 Klatow Spisovii znadka. : 2RP394/2A10-130725 Cj : SPU 07056212015 Vyiizuje: Ing. Andrea Bulinovd

Více

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR

ZADAVACI DOKUMENTACE. vyeenovetvtu nizerui. ZAHRADNiTRAKTOR ZADAVACI DOKUMENTACE K vyeenovetvtu nizerui NA ZAHRADNiTRAKTOR 1 DEFINICE POJMO Zadavatel ZadAvaci dokumentace Nabidka Uchazed Den Denni doba Kvaf ifikace posouzeni nabidek Hodnoceni nabidek Hodnotici

Více

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka

Smlouva o dilo. Ie: 00025844 Bankovni spojeni: eeskd nirodni banka Smlouva o dilo i. objednatele: i. zhotovitele: 7V /'l /lz lluzavieni podle g 2586 a nisl. z6kona i-8912012 Sb., obianskf zikonik, kterou niie uveden6ho dne, mesice a roku uzaviely smluvni strany: f. ieskri

Více

PRovozNi nno. vycvrkove A REKnrneui srnrdtsko BUKovINA. 51101 Turnov, Karlovice - osada Sedmihorky 7

PRovozNi nno. vycvrkove A REKnrneui srnrdtsko BUKovINA. 51101 Turnov, Karlovice - osada Sedmihorky 7 uxtyeeata J. a.?ullylt Y 0tfl lto L Str N PRovozNi nno vycvrkove A REKnrneui srnrdtsko BUKovINA 51101 Turnov, Karlovice - osada Sedmihorky 7 Platn6 od: Tprac,oualla: RuSi: PRovozni nno 20.2.2015 Ing. Josef

Více

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er

OBCHODNi VEREJNOU SOUTiIZ na prodej zem6delskych pozemkri ve vlastnictvi st{tu a ve sprfvd PF er POZEMKOVY FOND CESKE REPUBLIKY Sidlo: Praha 3, Husineck6ll24lll.a,Psi 13000,Ii: 45797072,D1C: CZ,45797072 Zapshn v obchodnim rejstiiku veden6m MEstskfm soudern v Praze, odd. A, vlolka 6664 vyhla5uje v

Více

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A JAPONSKEM O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Česká republika a Japonsko, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit mezi sebou vztahy v oblasti sociálního zabezpečení, se dohodly

Více

6,1#Y - I -10' 2015. Rozhodnuti. HLAVNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDi. Vyiizuje/linka Mgr. Petra Fousov6/ 4258

6,1#Y - I -10' 2015. Rozhodnuti. HLAVNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDi. Vyiizuje/linka Mgr. Petra Fousov6/ 4258 HLAVNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLAVNiHO MESTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTREDi T - I -10' 2015 6,1#Y dle rozdelovniku SpisovA znadka S-MHMP- I 285272 / 2015 / O CP wlv5lr-68/t' Vyiizuje/linka Mgr. Petra Fousov6/

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou

?.770 z 015. zastoupen6 Mgr. Ladislavou MEchovou ieditelkou Statutirni m6sto Ostrava?.770 z 015 ffimffmwwm Veiejnoprivni smlouva o poskytnuti udelov6 dotace z Fondu pro d6ti ohrozen6 znedi5t6nim ovzduii Smluvni strany Statut6rni mdsto Ostrava Proke5ovo nrimestf

Více

SMLOUVA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU KOREJSKOU REPUBLIKOU

SMLOUVA SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU KOREJSKOU REPUBLIKOU SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A KOREJSKOU REPUBLIKOU Česká republika a Korejská republika (dále jen smluvní státy ), vedeny přáním upravit vztahy mezi oběma státy na poli sociálního

Více

L VymezenI zdkladnich pojm0 ll. Odpov6dnost a pravomoc

L VymezenI zdkladnich pojm0 ll. Odpov6dnost a pravomoc s/22.2/2074 SmErnice o cestovlvicx ruannnoacn Obsah: L VymezenI zdkladnich pojm0 ll. Odpov6dnost a pravomoc lll. Zprisob zpracovdni cestovniho piikazu lv. Druhy cestovnlch niihrad V. Zdloha na pracovnicestu

Více

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBORZTVOTXIUOPROSTREDI oddelenivodniho hospodaistvi Hvnaisova10.779 11 Olomouc

MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBORZTVOTXIUOPROSTREDI oddelenivodniho hospodaistvi Hvnaisova10.779 11 Olomouc Evidendnidislo dokumentu: ZP-DOWM24/20lllSm lhtta - A/20 Spisovymak.podznak- z3l,2,skartadniznak/skart. MAGISTRAT MESTA OLOMOUCE ODBORZTVOTXIUOPROSTREDI oddelenivodniho hospodaistvi Hvnaisova10.779 11

Více

IC: 264 39 395 DIC: C2264 39 395 zastoupens: Ing,Petrem BudiSem, Ph.D., ptedsedou ptedstavenstva a Ing,Maftinem Skorpilem, dlenem ptedstavenstva

IC: 264 39 395 DIC: C2264 39 395 zastoupens: Ing,Petrem BudiSem, Ph.D., ptedsedou ptedstavenstva a Ing,Maftinem Skorpilem, dlenem ptedstavenstva / Mand5tni smlouva o provozu registraini autority Psychiatrick6 l6tebny derven'i Dvfir pro vydsv5ni tvalifitovan'ich certifik6t0 a o poskytov5n? sluieb I.CA uzavtend podle ustanoveni 5 566 a ndsl, zdkona

Více

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl

r.-*e smlouva o uir-,o t-l!f Vtd*lrr{trl r.-*e t-l!f Vtd*lrr{trl smlouva o uir-,o C SYSTEM CZ a.s. se sidlem: Brno, Zidenice, Otakara Sevdika 84O1LO, psd OS OO j ednaj ici : Simona Nedasov6, piedseda piedstavenstva Ie:27675645 DIe: C227675645

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO BRNO Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu Přeprava VFU 1.7.2016-30.6.2017 jedná se o zakázku malého rozsahu, která není zadávána podle zákona č. 137/2006

Více

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni

Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni odbor kontroly e1: Lr-oo9sn:/Hav Zprhva o vysledku piezkoumiinf hospodaieni obec Kvitkov, ri oosr1531 za rok20l3 Plezkoumfni se uskuteinilo ve dnech: 16.10.2013 2.4.2014 nazdkladd zilkona()..42012004 Sb.,

Více

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby

MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby Y I ' V 7 Y MESTSKY URAD NYRANY odbor vfstavby 2?5,33023 Nliiany Bene5ova i j., 2009 OV-Vol15257 Vyiizuje: Telefon: Fax: E-mail: JanaVolfov6 377 832 326 Nyiany, dne 26.8.2009 377 832300 volfova@mesto-nyrany.cz

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Část odměňování. MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Část odměňování MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o. Kolektivní smlouva 2016-2017 v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce

Více

oznauerui o KoNnrui scirnni LIDU, oomu n eyru v RocE 2o1t v e esxe nepubllce /4ft/4-6-<,/ eesxetto statlstlckenoneou ze dne 30. listopadu 2010 * I

oznauerui o KoNnrui scirnni LIDU, oomu n eyru v RocE 2o1t v e esxe nepubllce /4ft/4-6-<,/ eesxetto statlstlckenoneou ze dne 30. listopadu 2010 * I * I oznauerui eesxetto statlstlckenoneou ze dne 30. listopadu 2010 o KoNnrui scirnni LIDU, oomu n eyru v RocE 2o1t v e esxe nepubllce Podle zlrkona d. 296/2009 Sb., o scit6ni lidrl, dom0 a bytfr v roce

Více

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: "d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo

OrganizaEni f 6d. ;;hiii: *: V*,j: d-omoy. .Ansrmoftte. it.i. Zi'kladni ustanoveni. Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo ;;hiii: Domov Harmonieo centrum soci6lnich sluzeb Miro5ovo *: V*,j: "d-omoy piispdvkovh organwaceo Skoiick6 3L4,338 43 Miro5ov.Ansrmoftte OrganizaEni f 6d Orgarizadni ffud Domova Harmonie, centra..socislnfch

Více

CnsrA REPUBLIKA ROZSUDEK

CnsrA REPUBLIKA ROZSUDEK 4 Ireii'o k;, trr i l

Více

SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI

SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI SMLOUVA O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy americké, dále jen smluvní státy, vedeny přáním upravit vztah mezi oběma státy v oblasti

Více

v platnem zneni I. Smluvni strany

v platnem zneni I. Smluvni strany v platnem zneni I. Smluvni strany 1. Mandant nazev DSO Vestonice - likvidace odpadnich vod sidlo 69129 Oolni Vestonice 67 Zastoupeny: Ing. Jaromirem Sasinkem a Ing. Vladislavem Moravcikem Za zhotovitele

Více

Wbèrového Íízení é. HJCl26n015-2. kolo na zjistènfzàjemce o koupi majetku ve vlastnictví stàtu, a to:

Wbèrového Íízení é. HJCl26n015-2. kolo na zjistènfzàjemce o koupi majetku ve vlastnictví stàtu, a to: ilt ililil il ilililil ililililililililt ilil]t til 330/HJC,2015-HJCM Ò j.: uzsvl,f HJc/313/201 s-hjc[ir DOzemek: Óèskà republika - Úiad pro zastupovení stetu ve vècech majetkowch Uzemní pracoviétè Hradec

Více

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486,

n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, vfesrsi(f Uf,aD V f,lsovt, ti. 5.kvdtna r39,373 TzI-isov ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI, VYSTAVBY n ZrvorNiHo pnosrf,,nui Fax: 387994486, teo US tlg Spis.zn.: 27l4l12tKf C1.:ttntrz Vyiizuje: Kofrofiov6, tel.:387007919,

Více

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.

Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice, IC:00252191. fax: 386359084 e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky. - KRA.JSKY O RnD JIHOEESK Y KRAJ EKoNoMIcKY odbor ODDEITTi prezkumu A METODIKY HoSPoDARerui OecI 6.j.: KUJCK 3295312014 OeXO-pn stejnopis 6. 2 Zfpis z diliiho piezkoumr{nf hospodaieni obce Dolni Hoiice,

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

PojistnA smlouva 6.8056971013

PojistnA smlouva 6.8056971013 PojistnA smlouva 6.8056971013 Smluvnistrany: CSOB Poji5t'ovna, a. s., 6len holdingu CSOe se sfdlem Pardubice, Zelen6 pledm6stl, Masarykovo n6m6sti dp. 1458 ps0 saz ra rco: +ssg+gog, otd: c2699000761 zapsan6

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled

t-i r.f+ Ii: 49860101 Dlltz C2521010212 A - jarykovi-vzdilivaciho pobytu pro il6ky s vfukou anglick6ho jazyka ve Velk6 Britfnii hod/ v ndsled evropshi socialni Duurcuilr fond v er EVRopsKA unre '" MiXD#E"n ieiovvcnovv MtN STERSTVOSKOLSTV, INVESTICE DO ROZVOJE VZDEMVATI -:J Smlouva o poskytnutf sluiby r.f+ OP Vzd6l6v6ni konkurenceschopno6t uzavien6

Více

rozhodnuti o umisteni stavby stavebni Povoleni

rozhodnuti o umisteni stavby stavebni Povoleni M 6 stsky f iad ilh:3jljl;."ad I evis ovkou e.i. atotl2or2lsruz Spis. i. USP I95/72 Vyiizuje: Sprynar ftelefon: st5 200 464) Email: sprynar@hrusovany'cz 67L 67 Hru5ovany nad Jev., n6m6sti Miru22 VEREINA

Více

SMLOUVA mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení

SMLOUVA mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení Bulh. SMLOUVA mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Bulharská republika, vedeny přáním upravit vzájemné vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního zabezpečení,

Více

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013)

zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) zprava sratutarnino oncanu BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013),, MEZTTTMNI ZPRAVA" zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znenf

Více

Smlouvu o servisni dinnosti

Smlouvu o servisni dinnosti Na zikjadd rysledku vyb6rov6ho iizeni ze dne 28-'7.1999 piedkl6dame Smlouvu o servisni dinnosti hu Dodavatel: Firma REMO sdruzeni oprivn6ny zistupce p. Jan ZaPach Rooseveltova 782 537 0l Chrudim tco: tzl+tozo

Více

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona)

Cestn6 prohld5enf. t. V5eobecn6 fdaje ($ 13 odst. L zfkona) Pr'iloha l< vyhldsce d. 578/2006 Sb V Cestn6 prohld5enf Oznfmenf o jinfch vykonsvanych dinnostech, ozndmeni o majetku nabyt6m v prribdhu vfkonu funkce a ozndrnenf o piijmech, darech r zfvtzcich poddvan6

Více

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx

Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx Mdsfskf rft Fad tffffihmf ud JeviXovkorx 67167 llrusovany nad Jev., n6m6stimfta 22 cj. 1761/2009 STU} Spis.6. UR 91/09 Vlizuje: Ziftrikov6 Iveta (telefon:5 IS 200464) Email :zifcakov a@hrusovany. cz Ilru5ovany

Více

pozanni NAO OBCE Obec MaLi Upa Obecn6 zhv azn6 vyhklska ihlnek 1 Uvodni ustanovenf. obce Matrfl Upa E.ll20l4

pozanni NAO OBCE Obec MaLi Upa Obecn6 zhv azn6 vyhklska ihlnek 1 Uvodni ustanovenf. obce Matrfl Upa E.ll20l4 Obec MaLi Upa Obecn6 zhv azn6 vyhklska obce Matrfl Upa E.ll20l4 Obec Maki Upa na zdklade usneseni zastupitelstva obce d. 516129114 ze dne 24.3.2014 podle $ 29 odst. 1 pism o) bod 1. zikona d. 133/1985

Více

Vyvdseno: l. ln ty. Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni

Vyvdseno: l. ln ty. Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni Mistskf riiad RoZnov pod Radho5tdm Odbor vfstavby a rizemniho pl6nov6ni RadhoKtEm Spisov6 znadka: M1IJ N y st/ 2053 1 I 2Ol 4l lmr ij. dokumentu: MdU-RpWz7 7 41 12014 Vyiizuje: opr6vnend riiedni osoba

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl

Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl OPERACNI PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA ffiff vizva K podani NneioeK Do vyeenoveno nizerui zaoavlci poolrir.rxy Vzd6l6vdni zam6stnanc0 spolecnosti Zepris v oblasti mdkklch dovednostl pro potieby projektu RozvojzamestnancO

Více

BEZPEdNOSTNi LIST podle 190712006/ES, d16nek 31. Datum vyti5teni: 7. 9. 2007. 1. Nizev litky/piipravku a nizev firmy

BEZPEdNOSTNi LIST podle 190712006/ES, d16nek 31. Datum vyti5teni: 7. 9. 2007. 1. Nizev litky/piipravku a nizev firmy Datum vyti5teni: 7. 9. 2007 BEZPEdNOSTNi LIST podle 190712006/ES, d16nek 31 Piepracoviino : 7. 9. 2007 I 1. Nizev litky/piipravku a nizev firmy Udaje k produktu Obchodni nfzev: Illavni pouzitf l6tky /

Více

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO

NA REALIZACI STAVBY. smlouvu o dilo na realizaci stavbv SMLOUVA O DILO SMLOUVA O DILO NA REALIZACI STAVBY Krajshjt ddtski) domov pro ddti do 3 let, pfispdvkovd organizace se sidlem: Zitkova126714.360 01 KarlowVarv Iio: zt 175130 Dle: CZ7lI75r3O bankovni spojeni: Komerdni

Více

Mèstskli úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTÍ

Mèstskli úíad Varnsdorf Stavební úíad ROZHODNUTÍ Spis. zn.: Òj., VyÍizuje: Tel.: E-mail: Mèstskli úíad Varnsdorf Stavební úíad 1053412010/SU-Pu MUVA 14236t2010 Jana Puschovó 412372241k1.: 136 jana.puschova@varnsdorf.cz Nóm. E. BeneSe 470 Varnsdorf Varnsdorf,

Více

prukaz ENERGETIcxE ruanocnosn BUDovy

prukaz ENERGETIcxE ruanocnosn BUDovy prukaz ENERGETIcxE ruanocnosn BUDovy vy(lan, podlo zlkona d,40g/2000 Str., o hosporlnienl onorgll, n vylrllilky C,?8,2013 6h., o onorgoltck6 ntlro;nosll lrt,dov Ullce, 0lclo: Pekatsk6 tg7 PSC, mlsto: 69't

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Usn esen I o noifzenl draiebnfho jedndnf - elektronicka drqiba

Usn esen I o noifzenl draiebnfho jedndnf - elektronicka drqiba Usn esen I o noifzenl draiebnfho jedndnf - elektronicka drqiba e is)o jednaci: 085 EX 9566112-242 Exekutorsky kandidat Mgr. Michal SuchAnek povdieny soudnim exekutorem JUDr. Milanem SuchAnkem, Exekutorsky

Více

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace

zrtzovaci LtslNA V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 st6tni pilsp6vkov6 organizace > lj sr MI NISTERSTVO ZDRAVOTN ICTV1 CESKE REPUBLIKY -,4 O. V Praze dne 29. kv6tna 2012 e. 1.: vzon fi266-txt2o12 zrtzovaci LtslNA st6tni pilsp6vkov6 organizace V5eobecn6 fakultni nemocnice v Praze Podle

Více