o socrat xinn zuguzpninxi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o socrat xinn zuguzpninxi"

Transkript

1 spravni UJBDNANf K PRovAunni sut,ouvy MEZI MOLDAVSKOU REPUBLIKOU A insxou REpUBLIKoU o socrat xinn zuguzpninxi Piislu5ne iriady, podle dldnku 18 odst. 2 pfsm. a) Smlouvy mezi Moldavskou republikou a eeskou republikou o soci6lnim zabezpeceni, podepsani v Praze dne 29. listopadu 20l l (drile jen,,smlouva"), se dohodly takto:

2 eisr I - v1eobecnd ustanovenf ildne* I - Definice Yyrazy v tomto sprdvnim ujedniini (dfle jen,,ujedndni") se pouzivaji ve stejn6m smyslu jako ve Smlouv. ttdne*2-styendmtsta 1. Stycnymi misty podle dl6nku 18 odst. 2 pism. c) Smlouvy jsou urdeny: A) n Moldavsk6 republice: - Niirodni uiad pro socirilni poji5t ni; B) u eesk6 republice: - e eskrl spr6va sociillnfh o zabezpedenf. 2. Stydnd mista usnadnujf styk mezi institucemi smluvnich stdtri a plnf povinnosti uveden6 v tomto ujedninf. Pii provrld6ni Smlouvy mohou komunikovat piimo mezi sebou, jakoz i s dotdenymi osobami nebo jejich zmocndnci. Pii provriddnf Smlouvy si vza.iemnd pom6haji. ekfinek 3 - Formutdfe a podrobnd postupy 1. Na z6kladd tohoto uiednani dohodnou spolednd stydn6 mista obou smluvnich stdtri formul6ie a podrobne postupy potiebne pro provadenf Smlouvy. 2. lnstituce nebo stydnil mista obou smluvnich statti mohou odmitnout piijmout i_adost o ddvku nebo iakoukoli jinou zddost nebo potvrzeni, nebudou-li piedlozeny v dohodnute formd. eisf il - (.Istanoveni o poaiivtin{ prdvnich piedpisfr e6ne* 1 - Potvrzeni o pouifvtfini prdvnich pfedpisfr V pifpadech uvedenfch v ddsti II Smlouvy je casov6 omezend potvzeni uvdd6ifci. 2e na osobu se v r6mci dan pracovni dinnosti vztahuii priivni piedpisy smluvniho st6tu, vyddno na Zadost zamdstnance, zamestnavatele nebo osobv samostatne vydeledne cinne. v dohodnutd fonnd: A) v Moldavskd republice,.ndrodnfm tiadem pro socidlnf pojistdni;

3 B) u Ceske republice, ieskou spr6vou socid'lnfh o zabezped,eni. Vydan6 potvrzeni je piediino osob6, ktere se Zidost tyk6, a v piipadech uvedenlfch v dlancich 9-1,4 Smlouvy je stejnopis potvrzenf zasl6n vy5e uvedene instituci druh6ho smluvniho st6tu. e6nek 5 - Vtjimlcy 1. K dohodnuti vyjimek podle dl6nku 14 z ustanoveni dliinkfi 8 az 13 Smlouvy isou poveieny n6sledujici instituce: A) v Moldavsk6 republice, N6rodnf uiad pro soci6lnf poji5tdni; B) v eeske republice, ' e esk6 spr6va soci6lnih o zabezpedeni. 2. Zam6stnanec a zam6stnavatel piedkladaji spolednou Zadost o vyjimku v pisemne form6 poveien6 instituci smluvnfho st6tu, jehoz pr6vni piedpisy maji bit podle Z6dosti pouzivdny. Obdobn6 uplatf,uje Z6dost osoba samostatnd 'rjdeledne dinn5. Zildost o vlijimku z poulivilni priivnich piedpisti smluvnfho st6tu zamestn6ni u vyslanych pracovnikri uvedenych v dl6nku 9 Smlouvy, kteii jsou ii v tomto smluvnfm st6td zamdstnrini a jejichz lhfita pro vysliini kondf, bude piedlozena pied koncem probfhaj(c( doby vysklni. 3. Dohoda poveienich institucf smluvnich st6tfr o vfjimce se doklad6 potvrzen(m vystavenym a piedanym podle odstavce I tohoto dkinku. easr ui - zvhifitni ustanoveni ehinek 6 - Podtivdnt idclosti Zddost o invalidni, starobni a pozristalostni d6vky uplatriuj e Ladatel zpravidla u instituce v miste bydli5te s piilozenim v5ech dokladri rozhodnich pro stanovenf n6roku, kter6 m6 k dispozici. Cldnek 7 - Vyiizovdni iddosti 1. JestliZeinstituce jednoho smluvniho st6tu obdrzi Zadost osoby, kters ziskala doby pojisteni podle priivnich piedpisu druhdho nebo obou smluvnich stdtfi, za5le tato 3

4 instituce Zfdost prostiednicfvim stydnich mist instituci druh6ho smluvniho stdtu s uvedenfm data, kdy iadost obdrlela- Spolu s Z6dosti za5le tdz instituci druhdho smluvniho st6tu: - ve$kerou dostupnou dokumentaci, ktera mfiie byt pro instituci druhdho smluvniho st6tu potiebnri pro stanoveni n6roku na d6vku, - formulii, v nemz uvede zejmena doby poji3tdni ziskane podle priivnich piedpisri prvnfho smluvniho stdtu, - a kopii svdho rozhodnuti o ddvce, pokud bylo ud,indno. 2. lnstituce druhdho smluvniho statu pote rozhodne o ndroku Ladatele a prostiednictvim stydnyfch mist ozn6mi sve rozhodnutinstituci prvnfho smluvniho stdtu. Spolu s rozhodnutim tel zalle, V piipad potieby nebo na Z6dost, instituci prvniho smluvniho sttitu: - veskerou dostupnou dokumentaci, kter6 mrize byt pro instituci prvniho smluvniho st6tu potiebn:i pro stanoveni ndroku Zadatele na d6vku, - formul6i, v n mz uvede zejmena doby poji5teni ziskane podle pravnfch piedpisti, kterd prov6di. 3. Instituce smluvnfho st6tu, ve kterern byla podana Zadost o ddvku, ov6ii udaje tykajfcf se Zadatele a jeho rodinnyich piislusnikfr. Stydn6 mista smluvnich ststfr se dohodnou, ktere udaje maji bit ovdiovdny. iasr IV - Rfrznd ustanovenf CttinekS - Ldkaiskd prohlidky lnstituce smluvniho stdtu poskytne na Zidost instituce druhdho smluvniho statu dostupnd lekaiskd informace a dokumentaci, iel se likaji zdravotniho postizeni zadatele nebo piijemce davky. Zadost o informace a dokumentaci a jejich pied6ni se uskutedni prostiednictvfm stydnych mist smluvnich stitfi. emne*9 -Vjptaaddvek 1. Pen6Zite davky se vypl6ci piirno oprdvn6nyrn osob6m. 2. lnstituce smluvnich statri neprovddf pii r4iplatd diivek podle Smloury ihdne srrizky na sve adrninistrativni vydaje.

5 3. Smdnnyrn kurzem narodni rneny na voln6 smenitelnou m nu, je-li to pii aplikaci dlanku 24 Srnloury potiebnd, je smdnny kurzplatnf v den realizace platby. 4. Instituce smluvnich stdtu mohou vyzadovat od pozivatehi dfichodfi potvrzeni o hiti k oveieni niiroku na rryplatu drlchodu. Ctdne* I0 - Vjmdna statistickj,ch rtdujir Stydnd mista smluvnich stitfi si budou vymdilovat ro6ni statisticke udaje o podtu potvrzeni vystavenych na zirjrladl ckinku 4 tohoto ujedndnf a o platbdch piijemcfim vyplacenich na zriklade Smlouvy. Tyto statistickd ridaje budou zahrnovat udaje o podtu piijemcri a celkove dfstce drivek s rozd6lenim podle jednotlivych druhri ddvek vyplacenfch na zirjr-ladtx Smlouvy. Tyto statistick6 fidaje budou vyhotoveny ve forme dohodnute stydnymi misty. Cldne* 1I - Spoluprdce sty1nltch mtst K projedndni otazek souvisejicich s prov6denim Smlouvy se uskute0ni setkani zastupcfi sty0nych mist stiidave v obou smluvnich st6tech. CASf V - ZtivCreind ustanoveni effinek 12 - Vstup v platnost Toto ujedn6nf vstupuje v platnost ve stejny den jako Smlouva a bude se pouzfvat po stejnou dobu. Diino v l{fttn{yd dne A.k,i.enft?.4t Zgl4ve dvou privodnich vyhotovenich, kaidev jazyce moldavskdm, ceskem a anglickem, pfidemz v5echna zn ni jsou stejn autentickd. V piipade rozdflnosti ve vykladu je rozhodujici zndnf v jazyce anglick6m. Za pifslu5nf uiad Moldavsk6 republiky Za pifslusnf riiad eeske republi 5

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE &

Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & Wzvn K PoDArui NneioKy A pnorazarui: splneni KvALTFTKAcE & znoavnci ookumentace veiejn6 zak6zky zad6van6 ve zjednodu5endm podlimitnim iizeni na zdkladd ust. S 21 odst, 1 pism. f) a S 38 a ndsl, z5kona

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

smlouva o uil,o i.j. vs 131040

smlouva o uil,o i.j. vs 131040 smlouva o uil,o i.j. vs 131040 l00l 12014-33/PRv/005 uzavieni podle $ 536 a nisl. obchodniho zdkoniku ttfnek I Smluvni strany ieskrfl republika, V6zeilskri sluiba iesk6 republiky, se sidlem Soudnf l672lla,140

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ZPROSTŘEDKOVATELSKÝ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto spolek se širokou základnou členů, jejichž podstatnou část tvoří

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY PŘESTUPNÍ ŘÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY I Základní ustanovení článek 1 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují změny klubové příslušnosti amatérských a neamatérských fotbalistů

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005 Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life VPPŽP-CL Kód:Group 101 1.10.2005 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy životního pojištění Credit Life, které sjednává PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S.

OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. OZNÁMENÍ O PROVEDENÍ ZMĚN SPOLEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK PRO DLUHOPISOVÝ PROGRAM SPOLEČNOSTI ČESKÝ AEROHOLDING, A.S. z důvodu novelizace zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více