ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ"

Transkript

1 Studie proveditelnosti Chotíkov ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ T I Centrum, a.s. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PROVÁDĚNÍ STAVEB SLOVANSKÁ ALEJ PLZEŇ tel.: fax : http: ZAKÁZKA: formát: A4 poř. číslo: Studie proveditelnosti Chotíkov OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA stupeň: S datum: I.09 vypracoval: Ing. Hejný projektoval: Ing. Hejný tech. kontrola: Ing. Holý ved. zakázky: Ing. Holý OBJEDNATEL: Plzeňská Teplárenská, a.s. MĚŘÍTKO: REV: 0 INVESTOR: Plzeňská Teplárenská, a.s. ARCH. ČÍSLO: DOKUMENTACE JE PRŮMYSLOVÝM A DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM T I CENTRUM, a.s. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ T I CENTRUM, a.s. strana 1/12

2 Obsah: 1. Úvod Údaje o množství odpadů ukládaných do skládek v Plzeňské oblasti Údaje o produkci odpadů z území ORP Plzeň Údaje o složení a energetické výhřevnosti komunálních odpadů Další druhy odpadů energeticky využitelných vznikajících v Plzeňském kraji Závěr Seznam tabulek: Tab č. 1 Množství ukládaných odpadů na skládku Chotíkov v letech Tab č. 2 Množství ukládaných odpadů na skládku Vysoká v letech Tab č. 3 Množství ukládaných odpadů na skládku Rokycany - Němčičky v letech Tab č. 4 Celkové množství odpadů v ORP Plzeň v letech Tab č. 5 Vývoj produkce SKO a OO v ORP Plzeň v letech (zdroj - hlášení původců odpadů) Tab č. 6 Výhřevnost SKO dle jednotlivých tipů zástavby (zdroj VaV/720/2/00) Tab č. 7 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v kg na obyvatele (zdroj VaV/720/2/00) Tab č. 8 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v % hmotnostních (zdroj VaV/720/2/00) Tab č. 9 Výpočtové množství jednotlivých složek v SKO v ORP Plzeň za rok 2007 Tab č. 10 Množství jednotlivých složek v SKO v Rokycanech (Rozbor 09/2007) Tab č. 11 Množství odpadů uložených na skládku Chotíkov za období Tab č. 12 Způsob nakládání s odpadem (Papír a lepenka) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 13 Způsob nakládání s odpadem (plastové obaly) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 14 Způsob nakládání s odpadem (dřevěné obaly) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 15 Způsob nakládání s odpadem (směsné obaly) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 16 Způsob nakládání s odpadem (Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 17 Způsob nakládání s odpadem (Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 18 Způsob nakládání s odpadem (Dřevo neuvedené pod číslem ) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 19 Produkce odpadů v ORP Plzeň v roce 2007 Tab č. 20 Produkce odpadů v ORP Plzeň v roce 2006 Tab č. 21 Produkce odpadů v ORP Plzeň v roce 2005 strana 2/12

3 1. Úvod Studie proveditelnosti Chotíkov Nakládání s komunálními odpady patří mezi zásadní cíle Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje i POH města Plzně. Klíčovým cílem vyplývajícím z mezinárodních směrnic EU je požadavek na omezování množství odpadů ukládaných do skládek, a to zejména odpadů s vysokým obsahem biologicky rozložitelných látek, mezi které patří rovněž směsné a objemné komunální odpady. Tyto omezující cíle se vztahují k rokům 2010, 2013 a Národním cílem POH ČR je pak požadavek na zvýšení množství využívaného komunálního odpadu min. na 50 % do roku Úroveň třídění odpadů v domácnostech postupně narůstá, ale i při dosažení maximálního uvažovaného efektu nebude možno dosáhnout zadaných cílů pouze tímto způsobem. Dále je nutno se soustředit na odpady, které jsou ukládány do skládek z důvodu, že nemají přímé materiálové využití, ale jejich energetická hodnota je mnohdy vyšší než běžně používaná paliva, např. hnědé uhlí. Předpokladem pro splnění cílů zadaných místními nebo regionálními plány odpadového hospodářství je realizace technologie na úpravu a využívání odpadů v kombinaci materiálového a energetického využití tak, aby množství zbytkového odpadu ukládaného do skládek bylo co nejnižší. Využití energetické hodnoty odpadů představuje efektivní způsob náhrady fosilních paliv při výrobě tepla a rovněž elektrické energie. Předpokladem pro návrh konkrétní technologie je provedení analýzy vstupů a možných zdrojů odpadů, jejich množství, údaje o jejich složení a energetické hodnotě. Dále uváděné údaje byly získány ze systému evidence odpadů EVI, která je prováděna na základě hlášení původců odpadů (povinnost vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech). Údaje jsou zpracovány příslušnými obcemi s rozšířenou působností státní správy (ORP) a postoupeny Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Systém zahrnuje údaje o produkci odpadů, ale také o způsobu nakládání s odpady, zahrnuje odpady vykázané původci, převzaté společnostmi podnikajícími v oblasti nakládání s odpady a také odpady skladované z předchozího období, které čekají na využití nebo odstranění. Dále uváděné údaje o odpadech jsou zaměřeny na ORP Plzeň a Plzeňský region. Údaje o skládkách odpadů se týkají tří největších skládek v blízkosti města Plzně, kam v současné době odpady z Plzně směřují. strana 3/12

4 2. Údaje o množství odpadů ukládaných do skládek v Plzeňské oblasti Skládky odpadů, na které jsou ukládány komunální odpady z města Plzně a blízkého okolí, jsou celkem tři. Jedná se o skládku Chotíkov, Vysoká u Dobřan a Němčičky u Rokycan. Následující tabulky uvádí celkové množství odpadů uložených do skládek za roky a podíly směsných a objemných komunálních odpadů. Tab č. 10 Množství ukládaných odpadů na skládku Chotíkov v letech celkem skládka Chotíkov , , ,55 z toho : SKO , , ,94 OO 8 326, , ,41 Tab č. 11 Množství ukládaných odpadů na skládku Vysoká v letech celkem skládka Vysoká , , ,16 z toho : SKO , , ,51 OO , , ,88 Tab č. 12 Množství ukládaných odpadů na skládku Rokycany - Němčičky v letech celkem skládka Rokycany , , ,66 Němčičky z toho : SKO , , ,38 OO 2 950, , ,77 Celkové množství odpadů uložených do skládky Chotíkov představuje v průměru cca tun odpadu. Z toho směsného a objemného kom. odpadu cca tun, které je možno uvažovat pro zpracování. Celkové množství odpadů uložených do skládky Vysoká představuje v cca tun odpadu. Z toho směsného a objemného kom. odpadu cca tun, které je možno uvažovat pro zpracování. Celkové množství odpadů uložených do skládky Němčičky představuje v průměru cca tun odpadu. Z toho směsného a objemného kom. odpadu cca tun, které je možno uvažovat pro zpracování. Celkové množství směsných a objemných komunálních odpadů ukládaných do skládek v Plzeňském regionu představuje cca tun za rok. strana 4/12

5 Další významná množství komunálních odpadů jsou v Plzeňském kraji ukládána do skládek Lazce Horšovský Týn, Štěpánovice a Kdyně (Klatovsko a Domažlicko), skládek Černošín a Kladruby (Tachovsko) a další lokální skládky odpadů sloužící převážně jednotlivým obcím (např. Kralovice, Strašice). Pro návrh technologie na zpracování komunálních odpadů v Plzeňském regionu jsou tyto lokality již vzdálené a navíc tvoří místní uzavřený regionální systém nakládání s odpady s provázaností majetkovou i smluvní. Proto pro další úvahy je vycházeno pouze z množství produkovaného v oblasti Plzeňska dostupné v základní svozové oblasti (do 30 km od Plzně). Uvažované množství tun je však pro návrh technologie dostatečné. strana 5/12

6 3. Údaje o produkci odpadů z území ORP Plzeň Dále jsou uvedeny celkové produkce odpadů za ORP Plzeň (zahrnuje rovněž další obce jako Chrást, Dýšina, Starý Plzenec ve správní působnosti). Tato data jsou verifikována spol. Bohemiaplan, s.r.o. v rámci zpracování vyhodnocení POH Plzeňského kraje. Hodnoty jsou relativně stabilní, cca 1 mil. tun/rok, z toho cca 70 tis. tun nebezpečného odpadu. Tab č. 13 Celkové množství odpadů v ORP Plzeň v letech ORP Plzeň Nebezpečné odpady Ostatní odpady Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Pokud se týká produkce vybraných komunálních odpadů, které jsou následně ukládány do skládek, je skutečná hodnota po verifikaci na úrovni cca tun u směsných komunálních odpadů a cca tun objemného odpadu. Problém v evidenci komunálních odpadů na území města Plzně spočívá v tom, že neexistuje centrální evidence, občané mají uzavřeny smlouvy přímo se svozovou společností a město nemá informace o skutečném množství odpadu. Toto se zjišťuje z množství převzatého a vyúčtovaného odpadu jednotlivými svozovými firmami, což je prováděno poměrovou metodou, když vozidlo sváží část po městě a část i v jiných obcích, tak celkovou hmotnost rozdělí mezi všechny zákazníky. Uvedená data zahrnují produkci odpadů od občanů i organizací v regionu. Na jednoho občana Plzně připadá cca 200 kg odpadu, proto poměrná část z celkového množství tun SKO za rok tvoří cca tun. Z hlediska zpracování odpadu tato hodnota nehraje žádnou roli, protože svoz je prováděn společně jak pro občany, tak pro organizace. strana 6/12

7 Tab č. 14 Vývoj produkce SKO a OO v ORP Plzeň v letech (zdroj - hlášení původců odpadů) ORP Plzeň Směsný komunální odpad Objemný odpad Celkem , , , , , , , , ,12 Uvedené údaje o produkci směsného a objemného komunálního odpadu z ORP Plzeň představují cca tun tohoto (využitelného) odpadu za rok. strana 7/12

8 4. Údaje o složení a energetické výhřevnosti komunálních odpadů Základní analýza směsných komunálních odpadů byla provedena v rámci výzkumného úkolu VaV/720/2/00 (ing. Kotoulová). Předmětem analýzy byly směsné odpady rozdělené dle typu zástavby. Rozbory byly prováděny během několika ročních období. Uváděné výsledky jsou prezentovány včetně množství odděleného sběru jednotlivých druhů odpadů (papír, plast, sklo...). Tab č. 15 Výhřevnost SKO dle jednotlivých tipů zástavby (zdroj VaV/720/2/00) Ukazatel Měrná jednotka Průměrné hodnoty ukazatelů Sídlištní Sídlištní Smíšená velkých měst menších měst měst Vesnická Vlhkost [ % hmot.] 25,8 27,1 24,1 29,7 Výhřevnost [ MJ/kg ] 12, ,2 7,8 Pro Plzeňský region lze aplikovat výsledky rozborů zahrnující převážně sídlištní zástavby velkých a menších měst, případně smíšenou zástavbu. Tyto hodnoty se vzájemně zásadně neliší. Tab č. 16 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v kg na obyvatele (zdroj VaV/720/2/00) Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu - průměrné hodnoty [Kg/obyvatel/rok] Sídlištní velkých měst Sídlištní menších měst Smíšená měst Vesnická Papír, lepenka Plasty Sklo Kovy Bioodpad Textil Minerální odpad 3 1 3,5 8 Nebezpečný odpad 1 1 0,5 1 Spalitelný odpad Zbytek mm Frakce 8-20 mm Frakce menší než 8 mm Celkem Tabulka č. 7 uvádí podíly množství odpadů v kg na obyvatele za rok, následující tabulka č. 8 pak procentuální podíly jednotlivých složek. strana 8/12

9 Tab č. 17 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v % hmotnostních (zdroj VaV/720/2/00) Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu - průměrné hodnoty [% hmotnostní] Sídlištní Smíšená měst menších měst Sídlištní velkých měst Vesnická Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6 Plasty 13,8 16, Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9 Kovy 3,4 3 3,1 4,5 Bioodpad 18,2 19,6 17,3 6,3 Textil 5,6 6,6 5,1 2,2 Minerální odpad 1,9 0,8 2,3 4 Nebezpečný odpad 0,5 1,1 0,4 0,5 Spalitelný odpad 12,4 6,7 7 6,2 Zbytek mm 3,1 8,4 5,4 5 Frakce 8-20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9 Frakce menší než 8 mm 3,1 3 4,4 36,9 Celkem Následující tabulka uvádí přepočet roční produkce SKO za ORP Plzeň r po odečtu množství odpadů získaných odděleným sběrem. Tab č. 18 Výpočtové množství jednotlivých složek v SKO v ORP Plzeň za rok 2007 Průměr sídlištní velkých a menších měst Zastoupení odpadů v SKO celkem [ t ] Z toho vyseparováno dle EVI Skutečné množství odpadů v SKO [ t/rok ] Skutečné množství odpadů v SKO [ % ] Papír, lepenka 22,5% , , ,7 14,3% Plasty 15,3% 9 704, , ,6 11,5% Sklo 7,7% 4 884, ,9 614,1 1,4% Kovy 3,2% 2 029, ,4 0,0 0,0% Bioodpad 18,9% ,9 328, ,9 26,3% Textil 6,1% 3 869,1 29, ,9 8,7% Minerální odpad 1,4% 856,3 856,3 1,9% Nebezpečný 0,8% odpad 507,4 507,4 1,1% Spalitelný odpad 9,6% 6 057, ,4 13,7% Zbytek mm 5,8% 3 647, ,1 8,2% Frakce 8-20 mm 5,9% 3 710, ,5 8,4% Frakce menší než 3,1% 8 mm 1 934, ,6 4,4% Celkem 100,0 % , , ,6 100,0% strana 9/12

10 Zkreslujícím faktorem jsou údaje o odděleném sběru kovů, kdy jejich množství přesahuje jejich původní podíl v odpadu. Toto je způsobeno tím, že do množství odpadu je započteno i množství kovů odevzdaných do sběren od občanů. Tyto kovy nebyly nikdy v SKO obsaženy. Tato skutečnost ale na celkovou bilanci nemá prakticky žádný vliv. Pro specifikaci projektových podkladů ohledně složení komunálního odpadu je potřeba provést další konkrétní analýzy aktuálního odpadu z Plzně či blízkého okolí. Tyto rozbory jsou postupně prováděny a složení SKO bude postupně zpřesňováno. Jako příklad lze uvést rozbor směsného komunálního odpadu prováděného v Rokycanech v září Rozbor byl prováděn u kontejneru 1100 l v sídlištní zástavbě. Jedná se však o jediný vzorek, který může vybočovat z průměru. Hodnoty je nutno proto považovat za orientační. Tab č. 10 Množství jednotlivých složek v SKO v Rokycanech (Rozbor 09/2007) komodita popelnice č. váha popelnice váha celkem váha odpadu % zastoupení v KO Papír 9 15,50 21,70 6,20 8,26% Sklo 2 10,35 18,95 8,60 11,45% Plast ,80 32,80 9,00 11,98% NK 1,00 1,00 1,33% BIO 3 15,80 34,15 18,35 24,43% Celkem 43,15 57,46% Pro orientační návrh kapacit je možno uvažovat s průměrnou energetickou hodnotou zbytkového množství odpadu na úrovni 10 MJ/kg po odečtení podílu odděleného sběru odpadů. Množství papíru ve zbytkovém odpadu představuje cca % hm., množství plastu % hm., množství textilu 5-9 % (nadhodnoceno vzhledem k tomu, že evidence nezahrnuje sběr textilu pro Červený kříž a pod., skutečnost bude cca 6 %), tj. celkem 33 % látek využitelných jako palivo z odpadu. Při uvažované účinnosti strojní separace 90 % se jedná o cca 30 % podílu látkového množství zbytkových směsných odpadů využitelných jako palivo z odpadu. U objemného odpadu lze uvažovat s energetickou využitelností cca 50 %. Množství komunálního odpadu uvažované pro energetické využití jako palivo z odpadu z města Plzně (produkce tun/rok) bude představovat cca tun za rok, z celého Plzeňska (odpady ukládané na skládky Chotíkov, Vysoká a Němčičky t/rok) bude představovat cca tun tohoto materiálu za rok. strana 10/12

11 5. Další druhy odpadů energeticky využitelných vznikajících v Plzeňském kraji Některé druhy odpadů jsou v současné době ukládány do skládek, přestože by za vhodných podmínek mohly být energeticky využívány. Pro uvažovaný způsob využití odpadů metodou MBÚ postačí jednoduchá úprava odpadu nebo může být odpad zpracován přímo. Také na skládku Chotíkov jsou ukládány odpady s potencionálním energetickým využitím. Dále uvedená tabulka specifikuje typy využitelných odpadů (označeny tučně). Neznamená to však 100%ní využitelnost, neboť pod daným kódem odpadu se mohou vyskytovat i směsi odpadů jinak nevyužitelné. Přesto se jedná o významné množství, kterým je potřeba se zabývat. Obdobná situace bude i u dalších skládek odpadů v regionu. Jako paliva z odpadu je možno využít rovněž nezpracovatelné podíly vytříděných složek odpadu a také průmyslové odpady s významnou energetickou hodnotou. Vytříděné složky komunálního odpadu s vysokou energetickou hodnotou představují především papír, plast, tetrapakové obaly, textil. Odbytové problémy se v současné době vyskytují prakticky u všech komodit. Nejzásadnější problém však představují podíly plastů po předchozím vytřídění dobře zpracovatelných PET obalů. Plast jako takový představuje vysoce energeticky hodnotný materiál (16-20 MJ/kg). Energeticky hodnotné jsou rovněž podíly papíru a další směsné obaly. U průmyslových odpadů přicházejí v úvahu materiály s obsahem pryže, dřeva (i upraveného), textilu, plastu, kůže, ale také materiály kontaminované ropnými látkami bez obsahu chloru. V průměru lze uvažovat s energetickou hodnotou takto využitelných materiálů cca 16 MJ/kg. Množství vhodného dostupného materiálu bude závislé na obchodních podmínkách (pro původce musí být cena zajímavá). Z hlediska výskytu by mohlo být k dispozici zhruba tun materiálu vhodného pro energetické využití. strana 11/12

12 6. Závěr Produkce odpadů na území města Plzně a přilehlých částí (území ORP Plzeň) představuje významný potenciál materiálu pro úpravu a následné energetické využití. Pro doplnění kapacity uvažovaného zařízení je možno získat i odpadní materiály ukládané kromě skládky Chotíkov ještě na další skládky na Plzeňsku, tj. skládky Vysoká a Němčičky u Rokycan. Významný podíl využívaných odpadů mohou tvořit rovněž odpady z podnikatelského sektoru, které jsou obtížně využitelné a mají vysokou energetickou hodnotu. V základní bilanci odpadů je uvažováno se tunami směsného a objemného komunálního odpadu původem z území města Plzně (ORP Plzeň). Úpravou tohoto množství lze získat cca tun energeticky hodnotného paliva z odpadu (13 16 MJ/kg). Další materiál pro výrobu paliva z odpadu je možné získat zapojením širšího území Plzeňska, jehož odpady by byly upravovány a dále zpracovány. Takto je možno uvažovat až tun směsného a objemného odpadu na vstupu do třídícího zařízení a výrobu cca tun paliva z odpadu. Při uvažovaném využití 30 až 40 tis. tun dalšího průmyslového energeticky hodnotného odpadu z Plzeňského kraje vzniká významný potenciál materiálu, který může být efektivně využit pro výrobu tepla a elektrické energie. Variantně lze uvažovat energetické využití veškerého směsného a objemného odpadu z Plzně ( tun/rok) bez další úpravy s energetickou hodnotou cca MJ/kg doplněnou dalšími energeticky hodnotnými odpady (až tun/rok) s energetickou hodnotou MJ/Kg. Energetická hodnota výsledného paliva by představovala cca 13 MJ/kg. strana 12/12

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_...

file://c:\documents and Settings\Petra\Plocha\Web města\životní\harm. svozů\hlaseni_... Stránka č. 1 z 7 Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto Evidenční číslo odpadů (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností Vykazovaný rok

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2005. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007

Strana č. 1 Vykazovaný rok 2006. List č.1 Celkový počet stran hlášení 6. Datum vyhotovení dokladu 28.2.2007 Stránka č. 1 z 8 Komunální odpady a jim podobné odpady z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů a jiné odpady Příloha č.

Více

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7

Technická zpráva. : Odpadové centrum Rožnov pod Radhoštěm. : Město Rožnov pod Radhoštěm. Valašské Meziříčí, Počet stran : 7 Havlíčkova 234/1 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571751811, fax. 571 613334 Zakázkové číslo 14034 Technická zpráva k projektové dokumentaci pro stavební povolení Název stavby : Odpadové centrum Rožnov pod

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

MBÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PODKLADY

MBÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PODKLADY MBÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ ZÁKLADNÍ PODKLADY 1. Příprava podkladů pro návrh technologie MBÚ na lokalitě Plzeň návrh postupu - Získání podkladů: BAT pro MBÚ, KOH a POH krajů, dostupné informace o produkci a

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje

Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Samostatná příloha Produkce komunálních odpadů na území jednotlivých ORP Středočeského kraje ŘÍJEN 2010 ISES, s.r.o. M.J.

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg

PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg ČLENĚNÍ PODLE KÓDU ODPADU Číslo řádku Název v kg druhu v 1 Papírové a lepenkové obaly 150101 680 0,001 2 Plastové obaly 150102 2540 0,003 03 Kompozitní obaly 3 Směsné

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016 2020 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí

Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí. Ing. Petr Bielan Možné systémy OH měst a obcí OZO Ostrava s.r.o. Možné systémy odpadového hospodářství měst a obcí 22.9. 2016 www.ozoostrava.cz Co obec v OH ovládá a co již méně Systém svozu obce - ovládají plně (kontrola plnění smlouvy je snadno

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji Nakládání s odpady Předcházení vzniku Opětovné použití Materiálově využití by mělo být upřednostněno

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Recyklační sleva a statistika nakládání s komunálními odpady

Recyklační sleva a statistika nakládání s komunálními odpady Recyklační sleva a statistika nakládání s komunálními odpady Michal Stieber (Manager, EY Česká republika) The better the question. The better the answer. The better the world works. Poplatky za skládkování

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů

Česká asociace odpadového hospodářství. Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 3 SPECIFICKÉHO CÍLE 3.2 Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0,

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0, Zpráva o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Jílového za rok 2015 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů Celková města Jílového 2000 2015 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA HLINSKO prosinec 2016 M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název : Město Hlinsko Sídlo : Poděbradovo nám. 1, 539 23 Hlinsko IČ : 00270059

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO STARÉ MĚSTO Obecně závazná vyhláška města č. 02/2007 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

města Jílové u Prahy

města Jílové u Prahy PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ města Jílové u Prahy dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Září 2016 Vypracoval:, Matěchova 20, 140 00 Praha 4 pavel.novak@ingpavelnovak.cz; tel.

Více

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská

středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Ing. Barbora Hálová Jana Dolanská VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2007 Zpracovatel plánu: Earth Tech CZ s.r.o, středisko Plzeň Zpracovatel vyhodnocení: Magistrát města Plzně Odbor řízení technických

Více

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova

Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova Výsledky rozboru složení komunálních odpadů v Olšanech u Prostějova V pondělí 11.6. 2012 byl proveden rozbor složení směsných komunálních odpadů (zbytkový odpad po třídění) v obci Olšany (Olomoucký kraj).

Více

Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů

Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů Komunální odpady včetně odděleně sbíraných složek těchto odpadů Příloha č. 21 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Vykazovaný rok 2008. List č. 1

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika

Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe. Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika Odpadové hospodářství měst a obcí dobrá praxe Praha 12. prosince 2016 Milan Havel Arnika O ČEM SE BUDEME BAVIT Vybrané indikátory stavu odpadového hospodářství měst a obcí Ø celková produkce komunálních

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání komunálních odpadů platná a připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 vyuţívání R1 Energetické vyuţívání odpadů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU OBEC MĚLNICKÉ VTELNO Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno V Mělnickém Vtelně dne 12.10.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU k zadávacímu řízení veřejné zakázky na

Více

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování

1) Biologicky rozložitelné komunální odpady, pro které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování ZPŮSOB SBĚRU BRKO V OBCÍCH DLE KONCOVÉHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně biologicky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu, a to vždy s

Více

FITE a.s. Výstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Výstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů Analytická část FITE a.s. Výstavní

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Příloha č. 1 Město Jindřichův Hradec

Příloha č. 1 Město Jindřichův Hradec Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2015 2016 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD Zpracovatel: Sdružení obcí Vysočiny Matky Boží 1182/9 58601 Jihlava IČ: 70812853 Statutární zástupce: Ing.

Více

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1.

Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPON s.r.o. platný od 1.1. Ceník odpadů povolených k převzetí na sběrných dvorech odpadů Černošín 1 a Černošín 2 společnosti EKODEPO s.r.o. platný od 1.1.2016 Seznam odpadů je shodný s odpady povolenými ke sběru, výkupu, skladování

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Dílo bylo podpořeno Sdružením obcí Vysočiny. PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Zpracovatel: Energetická agentura Vysočiny Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava IČ: 70938334 Společnost je zapsána

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov

Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Studie proveditelnosti rozvoje skládky Chotíkov Plzeňská teplárenská, a.s. 304 10 Plzeň, Doubravecká 2578/1 Tel.: 377 180 111, Fax: 377 235 845 E-mail: inbox@plzenskateplarenska.cz Množství odpadů v Plzni

Více

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon

Datum poslední aktualizace: květen 2013. Provozovatel zařízení KONTEST s.r.o., Březina 14, 666 01 Tišnov. Telefon Seznam zařízení k nakládání s odpady podle 14 odst. 1 a 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, spadajících pod obecní úřad obce s rozšířenou působností TIŠNOV Datum poslední aktualizace: květen

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Plán odpadového hospodářství Roztok

Plán odpadového hospodářství Roztok Roztok dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský Listopad 2011 Vypracoval:, Jitka Nováková, ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014)

DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014) DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014) Upozornění: Dotazník je nutno vyplnit vždy jednotlivě pro pobočku nebo provozovnu,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Plán odpadového hospodářství Příbora

Plán odpadového hospodářství Příbora Příbora dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Moravskoslezský Červenec 2005 Vypracoval: ing. Pavel Novák, Zámecká 384, 335 61 Spálené Poříčí ing.pavel.novak@quick.cz ; tel. 603161021 Obsah

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcíčeské republiky Biologicky rozložitelné komunální odpady

Více

Plán odpadového hospodářství Rokycany

Plán odpadového hospodářství Rokycany Rokycany dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Plzeňský Říjen 2016 Vypracoval:, Osadní 26, Praha 7 pavel.novak@ingpavelnovak.cz; tel. 603 161 021 Plán odpadového hospodářství města Rokycany

Více