ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ"

Transkript

1 Studie proveditelnosti Chotíkov ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ T I Centrum, a.s. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PROVÁDĚNÍ STAVEB SLOVANSKÁ ALEJ PLZEŇ tel.: fax : http: ZAKÁZKA: formát: A4 poř. číslo: Studie proveditelnosti Chotíkov OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA stupeň: S datum: I.09 vypracoval: Ing. Hejný projektoval: Ing. Hejný tech. kontrola: Ing. Holý ved. zakázky: Ing. Holý OBJEDNATEL: Plzeňská Teplárenská, a.s. MĚŘÍTKO: REV: 0 INVESTOR: Plzeňská Teplárenská, a.s. ARCH. ČÍSLO: DOKUMENTACE JE PRŮMYSLOVÝM A DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM T I CENTRUM, a.s. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ T I CENTRUM, a.s. strana 1/12

2 Obsah: 1. Úvod Údaje o množství odpadů ukládaných do skládek v Plzeňské oblasti Údaje o produkci odpadů z území ORP Plzeň Údaje o složení a energetické výhřevnosti komunálních odpadů Další druhy odpadů energeticky využitelných vznikajících v Plzeňském kraji Závěr Seznam tabulek: Tab č. 1 Množství ukládaných odpadů na skládku Chotíkov v letech Tab č. 2 Množství ukládaných odpadů na skládku Vysoká v letech Tab č. 3 Množství ukládaných odpadů na skládku Rokycany - Němčičky v letech Tab č. 4 Celkové množství odpadů v ORP Plzeň v letech Tab č. 5 Vývoj produkce SKO a OO v ORP Plzeň v letech (zdroj - hlášení původců odpadů) Tab č. 6 Výhřevnost SKO dle jednotlivých tipů zástavby (zdroj VaV/720/2/00) Tab č. 7 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v kg na obyvatele (zdroj VaV/720/2/00) Tab č. 8 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v % hmotnostních (zdroj VaV/720/2/00) Tab č. 9 Výpočtové množství jednotlivých složek v SKO v ORP Plzeň za rok 2007 Tab č. 10 Množství jednotlivých složek v SKO v Rokycanech (Rozbor 09/2007) Tab č. 11 Množství odpadů uložených na skládku Chotíkov za období Tab č. 12 Způsob nakládání s odpadem (Papír a lepenka) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 13 Způsob nakládání s odpadem (plastové obaly) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 14 Způsob nakládání s odpadem (dřevěné obaly) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 15 Způsob nakládání s odpadem (směsné obaly) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 16 Způsob nakládání s odpadem (Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 17 Způsob nakládání s odpadem (Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 18 Způsob nakládání s odpadem (Dřevo neuvedené pod číslem ) v Plzeňském kraji v roce 2007 Tab č. 19 Produkce odpadů v ORP Plzeň v roce 2007 Tab č. 20 Produkce odpadů v ORP Plzeň v roce 2006 Tab č. 21 Produkce odpadů v ORP Plzeň v roce 2005 strana 2/12

3 1. Úvod Studie proveditelnosti Chotíkov Nakládání s komunálními odpady patří mezi zásadní cíle Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje i POH města Plzně. Klíčovým cílem vyplývajícím z mezinárodních směrnic EU je požadavek na omezování množství odpadů ukládaných do skládek, a to zejména odpadů s vysokým obsahem biologicky rozložitelných látek, mezi které patří rovněž směsné a objemné komunální odpady. Tyto omezující cíle se vztahují k rokům 2010, 2013 a Národním cílem POH ČR je pak požadavek na zvýšení množství využívaného komunálního odpadu min. na 50 % do roku Úroveň třídění odpadů v domácnostech postupně narůstá, ale i při dosažení maximálního uvažovaného efektu nebude možno dosáhnout zadaných cílů pouze tímto způsobem. Dále je nutno se soustředit na odpady, které jsou ukládány do skládek z důvodu, že nemají přímé materiálové využití, ale jejich energetická hodnota je mnohdy vyšší než běžně používaná paliva, např. hnědé uhlí. Předpokladem pro splnění cílů zadaných místními nebo regionálními plány odpadového hospodářství je realizace technologie na úpravu a využívání odpadů v kombinaci materiálového a energetického využití tak, aby množství zbytkového odpadu ukládaného do skládek bylo co nejnižší. Využití energetické hodnoty odpadů představuje efektivní způsob náhrady fosilních paliv při výrobě tepla a rovněž elektrické energie. Předpokladem pro návrh konkrétní technologie je provedení analýzy vstupů a možných zdrojů odpadů, jejich množství, údaje o jejich složení a energetické hodnotě. Dále uváděné údaje byly získány ze systému evidence odpadů EVI, která je prováděna na základě hlášení původců odpadů (povinnost vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech). Údaje jsou zpracovány příslušnými obcemi s rozšířenou působností státní správy (ORP) a postoupeny Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Systém zahrnuje údaje o produkci odpadů, ale také o způsobu nakládání s odpady, zahrnuje odpady vykázané původci, převzaté společnostmi podnikajícími v oblasti nakládání s odpady a také odpady skladované z předchozího období, které čekají na využití nebo odstranění. Dále uváděné údaje o odpadech jsou zaměřeny na ORP Plzeň a Plzeňský region. Údaje o skládkách odpadů se týkají tří největších skládek v blízkosti města Plzně, kam v současné době odpady z Plzně směřují. strana 3/12

4 2. Údaje o množství odpadů ukládaných do skládek v Plzeňské oblasti Skládky odpadů, na které jsou ukládány komunální odpady z města Plzně a blízkého okolí, jsou celkem tři. Jedná se o skládku Chotíkov, Vysoká u Dobřan a Němčičky u Rokycan. Následující tabulky uvádí celkové množství odpadů uložených do skládek za roky a podíly směsných a objemných komunálních odpadů. Tab č. 10 Množství ukládaných odpadů na skládku Chotíkov v letech celkem skládka Chotíkov , , ,55 z toho : SKO , , ,94 OO 8 326, , ,41 Tab č. 11 Množství ukládaných odpadů na skládku Vysoká v letech celkem skládka Vysoká , , ,16 z toho : SKO , , ,51 OO , , ,88 Tab č. 12 Množství ukládaných odpadů na skládku Rokycany - Němčičky v letech celkem skládka Rokycany , , ,66 Němčičky z toho : SKO , , ,38 OO 2 950, , ,77 Celkové množství odpadů uložených do skládky Chotíkov představuje v průměru cca tun odpadu. Z toho směsného a objemného kom. odpadu cca tun, které je možno uvažovat pro zpracování. Celkové množství odpadů uložených do skládky Vysoká představuje v cca tun odpadu. Z toho směsného a objemného kom. odpadu cca tun, které je možno uvažovat pro zpracování. Celkové množství odpadů uložených do skládky Němčičky představuje v průměru cca tun odpadu. Z toho směsného a objemného kom. odpadu cca tun, které je možno uvažovat pro zpracování. Celkové množství směsných a objemných komunálních odpadů ukládaných do skládek v Plzeňském regionu představuje cca tun za rok. strana 4/12

5 Další významná množství komunálních odpadů jsou v Plzeňském kraji ukládána do skládek Lazce Horšovský Týn, Štěpánovice a Kdyně (Klatovsko a Domažlicko), skládek Černošín a Kladruby (Tachovsko) a další lokální skládky odpadů sloužící převážně jednotlivým obcím (např. Kralovice, Strašice). Pro návrh technologie na zpracování komunálních odpadů v Plzeňském regionu jsou tyto lokality již vzdálené a navíc tvoří místní uzavřený regionální systém nakládání s odpady s provázaností majetkovou i smluvní. Proto pro další úvahy je vycházeno pouze z množství produkovaného v oblasti Plzeňska dostupné v základní svozové oblasti (do 30 km od Plzně). Uvažované množství tun je však pro návrh technologie dostatečné. strana 5/12

6 3. Údaje o produkci odpadů z území ORP Plzeň Dále jsou uvedeny celkové produkce odpadů za ORP Plzeň (zahrnuje rovněž další obce jako Chrást, Dýšina, Starý Plzenec ve správní působnosti). Tato data jsou verifikována spol. Bohemiaplan, s.r.o. v rámci zpracování vyhodnocení POH Plzeňského kraje. Hodnoty jsou relativně stabilní, cca 1 mil. tun/rok, z toho cca 70 tis. tun nebezpečného odpadu. Tab č. 13 Celkové množství odpadů v ORP Plzeň v letech ORP Plzeň Nebezpečné odpady Ostatní odpady Celkem , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 Pokud se týká produkce vybraných komunálních odpadů, které jsou následně ukládány do skládek, je skutečná hodnota po verifikaci na úrovni cca tun u směsných komunálních odpadů a cca tun objemného odpadu. Problém v evidenci komunálních odpadů na území města Plzně spočívá v tom, že neexistuje centrální evidence, občané mají uzavřeny smlouvy přímo se svozovou společností a město nemá informace o skutečném množství odpadu. Toto se zjišťuje z množství převzatého a vyúčtovaného odpadu jednotlivými svozovými firmami, což je prováděno poměrovou metodou, když vozidlo sváží část po městě a část i v jiných obcích, tak celkovou hmotnost rozdělí mezi všechny zákazníky. Uvedená data zahrnují produkci odpadů od občanů i organizací v regionu. Na jednoho občana Plzně připadá cca 200 kg odpadu, proto poměrná část z celkového množství tun SKO za rok tvoří cca tun. Z hlediska zpracování odpadu tato hodnota nehraje žádnou roli, protože svoz je prováděn společně jak pro občany, tak pro organizace. strana 6/12

7 Tab č. 14 Vývoj produkce SKO a OO v ORP Plzeň v letech (zdroj - hlášení původců odpadů) ORP Plzeň Směsný komunální odpad Objemný odpad Celkem , , , , , , , , ,12 Uvedené údaje o produkci směsného a objemného komunálního odpadu z ORP Plzeň představují cca tun tohoto (využitelného) odpadu za rok. strana 7/12

8 4. Údaje o složení a energetické výhřevnosti komunálních odpadů Základní analýza směsných komunálních odpadů byla provedena v rámci výzkumného úkolu VaV/720/2/00 (ing. Kotoulová). Předmětem analýzy byly směsné odpady rozdělené dle typu zástavby. Rozbory byly prováděny během několika ročních období. Uváděné výsledky jsou prezentovány včetně množství odděleného sběru jednotlivých druhů odpadů (papír, plast, sklo...). Tab č. 15 Výhřevnost SKO dle jednotlivých tipů zástavby (zdroj VaV/720/2/00) Ukazatel Měrná jednotka Průměrné hodnoty ukazatelů Sídlištní Sídlištní Smíšená velkých měst menších měst měst Vesnická Vlhkost [ % hmot.] 25,8 27,1 24,1 29,7 Výhřevnost [ MJ/kg ] 12, ,2 7,8 Pro Plzeňský region lze aplikovat výsledky rozborů zahrnující převážně sídlištní zástavby velkých a menších měst, případně smíšenou zástavbu. Tyto hodnoty se vzájemně zásadně neliší. Tab č. 16 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v kg na obyvatele (zdroj VaV/720/2/00) Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu - průměrné hodnoty [Kg/obyvatel/rok] Sídlištní velkých měst Sídlištní menších měst Smíšená měst Vesnická Papír, lepenka Plasty Sklo Kovy Bioodpad Textil Minerální odpad 3 1 3,5 8 Nebezpečný odpad 1 1 0,5 1 Spalitelný odpad Zbytek mm Frakce 8-20 mm Frakce menší než 8 mm Celkem Tabulka č. 7 uvádí podíly množství odpadů v kg na obyvatele za rok, následující tabulka č. 8 pak procentuální podíly jednotlivých složek. strana 8/12

9 Tab č. 17 Podíl látkových skupin v odpadu průměrné hodnoty v % hmotnostních (zdroj VaV/720/2/00) Látková skupina Podíl látkových skupin v odpadu - průměrné hodnoty [% hmotnostní] Sídlištní Smíšená měst menších měst Sídlištní velkých měst Vesnická Papír, lepenka 22,7 22,2 25,6 7,6 Plasty 13,8 16, Sklo 8,7 6,7 7,6 8,9 Kovy 3,4 3 3,1 4,5 Bioodpad 18,2 19,6 17,3 6,3 Textil 5,6 6,6 5,1 2,2 Minerální odpad 1,9 0,8 2,3 4 Nebezpečný odpad 0,5 1,1 0,4 0,5 Spalitelný odpad 12,4 6,7 7 6,2 Zbytek mm 3,1 8,4 5,4 5 Frakce 8-20 mm 6,6 5,1 3,8 8,9 Frakce menší než 8 mm 3,1 3 4,4 36,9 Celkem Následující tabulka uvádí přepočet roční produkce SKO za ORP Plzeň r po odečtu množství odpadů získaných odděleným sběrem. Tab č. 18 Výpočtové množství jednotlivých složek v SKO v ORP Plzeň za rok 2007 Průměr sídlištní velkých a menších měst Zastoupení odpadů v SKO celkem [ t ] Z toho vyseparováno dle EVI Skutečné množství odpadů v SKO [ t/rok ] Skutečné množství odpadů v SKO [ % ] Papír, lepenka 22,5% , , ,7 14,3% Plasty 15,3% 9 704, , ,6 11,5% Sklo 7,7% 4 884, ,9 614,1 1,4% Kovy 3,2% 2 029, ,4 0,0 0,0% Bioodpad 18,9% ,9 328, ,9 26,3% Textil 6,1% 3 869,1 29, ,9 8,7% Minerální odpad 1,4% 856,3 856,3 1,9% Nebezpečný 0,8% odpad 507,4 507,4 1,1% Spalitelný odpad 9,6% 6 057, ,4 13,7% Zbytek mm 5,8% 3 647, ,1 8,2% Frakce 8-20 mm 5,9% 3 710, ,5 8,4% Frakce menší než 3,1% 8 mm 1 934, ,6 4,4% Celkem 100,0 % , , ,6 100,0% strana 9/12

10 Zkreslujícím faktorem jsou údaje o odděleném sběru kovů, kdy jejich množství přesahuje jejich původní podíl v odpadu. Toto je způsobeno tím, že do množství odpadu je započteno i množství kovů odevzdaných do sběren od občanů. Tyto kovy nebyly nikdy v SKO obsaženy. Tato skutečnost ale na celkovou bilanci nemá prakticky žádný vliv. Pro specifikaci projektových podkladů ohledně složení komunálního odpadu je potřeba provést další konkrétní analýzy aktuálního odpadu z Plzně či blízkého okolí. Tyto rozbory jsou postupně prováděny a složení SKO bude postupně zpřesňováno. Jako příklad lze uvést rozbor směsného komunálního odpadu prováděného v Rokycanech v září Rozbor byl prováděn u kontejneru 1100 l v sídlištní zástavbě. Jedná se však o jediný vzorek, který může vybočovat z průměru. Hodnoty je nutno proto považovat za orientační. Tab č. 10 Množství jednotlivých složek v SKO v Rokycanech (Rozbor 09/2007) komodita popelnice č. váha popelnice váha celkem váha odpadu % zastoupení v KO Papír 9 15,50 21,70 6,20 8,26% Sklo 2 10,35 18,95 8,60 11,45% Plast ,80 32,80 9,00 11,98% NK 1,00 1,00 1,33% BIO 3 15,80 34,15 18,35 24,43% Celkem 43,15 57,46% Pro orientační návrh kapacit je možno uvažovat s průměrnou energetickou hodnotou zbytkového množství odpadu na úrovni 10 MJ/kg po odečtení podílu odděleného sběru odpadů. Množství papíru ve zbytkovém odpadu představuje cca % hm., množství plastu % hm., množství textilu 5-9 % (nadhodnoceno vzhledem k tomu, že evidence nezahrnuje sběr textilu pro Červený kříž a pod., skutečnost bude cca 6 %), tj. celkem 33 % látek využitelných jako palivo z odpadu. Při uvažované účinnosti strojní separace 90 % se jedná o cca 30 % podílu látkového množství zbytkových směsných odpadů využitelných jako palivo z odpadu. U objemného odpadu lze uvažovat s energetickou využitelností cca 50 %. Množství komunálního odpadu uvažované pro energetické využití jako palivo z odpadu z města Plzně (produkce tun/rok) bude představovat cca tun za rok, z celého Plzeňska (odpady ukládané na skládky Chotíkov, Vysoká a Němčičky t/rok) bude představovat cca tun tohoto materiálu za rok. strana 10/12

11 5. Další druhy odpadů energeticky využitelných vznikajících v Plzeňském kraji Některé druhy odpadů jsou v současné době ukládány do skládek, přestože by za vhodných podmínek mohly být energeticky využívány. Pro uvažovaný způsob využití odpadů metodou MBÚ postačí jednoduchá úprava odpadu nebo může být odpad zpracován přímo. Také na skládku Chotíkov jsou ukládány odpady s potencionálním energetickým využitím. Dále uvedená tabulka specifikuje typy využitelných odpadů (označeny tučně). Neznamená to však 100%ní využitelnost, neboť pod daným kódem odpadu se mohou vyskytovat i směsi odpadů jinak nevyužitelné. Přesto se jedná o významné množství, kterým je potřeba se zabývat. Obdobná situace bude i u dalších skládek odpadů v regionu. Jako paliva z odpadu je možno využít rovněž nezpracovatelné podíly vytříděných složek odpadu a také průmyslové odpady s významnou energetickou hodnotou. Vytříděné složky komunálního odpadu s vysokou energetickou hodnotou představují především papír, plast, tetrapakové obaly, textil. Odbytové problémy se v současné době vyskytují prakticky u všech komodit. Nejzásadnější problém však představují podíly plastů po předchozím vytřídění dobře zpracovatelných PET obalů. Plast jako takový představuje vysoce energeticky hodnotný materiál (16-20 MJ/kg). Energeticky hodnotné jsou rovněž podíly papíru a další směsné obaly. U průmyslových odpadů přicházejí v úvahu materiály s obsahem pryže, dřeva (i upraveného), textilu, plastu, kůže, ale také materiály kontaminované ropnými látkami bez obsahu chloru. V průměru lze uvažovat s energetickou hodnotou takto využitelných materiálů cca 16 MJ/kg. Množství vhodného dostupného materiálu bude závislé na obchodních podmínkách (pro původce musí být cena zajímavá). Z hlediska výskytu by mohlo být k dispozici zhruba tun materiálu vhodného pro energetické využití. strana 11/12

12 6. Závěr Produkce odpadů na území města Plzně a přilehlých částí (území ORP Plzeň) představuje významný potenciál materiálu pro úpravu a následné energetické využití. Pro doplnění kapacity uvažovaného zařízení je možno získat i odpadní materiály ukládané kromě skládky Chotíkov ještě na další skládky na Plzeňsku, tj. skládky Vysoká a Němčičky u Rokycan. Významný podíl využívaných odpadů mohou tvořit rovněž odpady z podnikatelského sektoru, které jsou obtížně využitelné a mají vysokou energetickou hodnotu. V základní bilanci odpadů je uvažováno se tunami směsného a objemného komunálního odpadu původem z území města Plzně (ORP Plzeň). Úpravou tohoto množství lze získat cca tun energeticky hodnotného paliva z odpadu (13 16 MJ/kg). Další materiál pro výrobu paliva z odpadu je možné získat zapojením širšího území Plzeňska, jehož odpady by byly upravovány a dále zpracovány. Takto je možno uvažovat až tun směsného a objemného odpadu na vstupu do třídícího zařízení a výrobu cca tun paliva z odpadu. Při uvažovaném využití 30 až 40 tis. tun dalšího průmyslového energeticky hodnotného odpadu z Plzeňského kraje vzniká významný potenciál materiálu, který může být efektivně využit pro výrobu tepla a elektrické energie. Variantně lze uvažovat energetické využití veškerého směsného a objemného odpadu z Plzně ( tun/rok) bez další úpravy s energetickou hodnotou cca MJ/kg doplněnou dalšími energeticky hodnotnými odpady (až tun/rok) s energetickou hodnotou MJ/Kg. Energetická hodnota výsledného paliva by představovala cca 13 MJ/kg. strana 12/12

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28

Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28 MĚSTO BYSTŘICE Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice Odůvodnění veřejné zakázky č. 13/28,,Svoz a likvidace komunálního, separovaného a nebezpečného odpadu pro Město Bystřice dle ustanovení 156 odst. 1 zákona

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti

Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a možnosti Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji konaný dne 11.9.2014, v hotelu Imperial v Ostravě Možnosti energetického využívání směsných komunálních odpadů v ČR - aktuální situace, výhledy a

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Analýza potenciálu produkce odpadu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Analýza potenciálu produkce odpadu Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo

Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo F.1 Produkce Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů Kostelce nad Orlicí v období 2005-2009 Kat. Název druhu odpadu Kate Produkce (t/rok) Změna produkce (%) Měrná číslo gorie 2005 2006 2007 2008 2009 05/06

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz

AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V T: +420 321 724 011, www.ave-kolin.cz Svoz BRKO ve správním území obce Hradčany Hradčany 26. 11. 2013 Program biologicky rozložitelný komunální odpad pilotní projekt v Kolíně II a v Sendražicích zajištění plnění zakázky propagace legislativa,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015,

OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, OBEC DOBŚÍN Zastupitelstvo obce Dobšín Obecně závazná vyhláška obce Dobšín č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů

Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů Tento návrh metodického postupu analýz objemných odpadů si klade za cíl popsat relevantní zahraniční poznatky v této oblasti, účel provádění analýz objemných

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování

Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování Snížení množství KO kompostováním - sběr organických zbytků, domácí, komunitní a zemědělské kompostování 4.12.2014 HBABio, s.r.o., V Podbabě 29b, 160 00 Praha 6 Visuté zahrady Semiramidiny (Bybylon 600

Více

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33

OBSAH... 1 2. ZÁVAZNÁ ČÁST... 33 OBSAH OBSAH... 1 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 1.1 Název obce/svazku obcí a základní údaje o obci/obcích... 3 1.1.1 Název obce, kontaktní údaje... 3 1.1.2 Statistické údaje o obci... 3 1.1.3 Územní aspekty obce

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami

Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Separacja odpadu niepodzielna cześć integrowanego systemu obchodzenia sie z odpadami Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace ING. TOMÁŠ REISIG Efektywne narzędzi dla kierowania systemem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č.

Obec CHLUM, Chlum 42, 257 63 Trhový Štěpánov IČO:00473529 DIČ: CZ00473529 Tel.: 731234451. OBEC Chlum. Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. OBEC Chlum Obecně závazná vyhláška obce Chlum č. 1/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008

Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta. Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 SYSTÉMY SBĚRU A SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČR Ing.Vlastimil ALTMANN, Ph.D. ČZU Praha, Technická fakulta Žďár nad Sázavou 27.-28.2.2008 BRO x BRKO Je potřeba rozlišit celkovou produkci BRO a produkci BRO

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

Případová studie města Olomouce

Případová studie města Olomouce Případová studie města Olomouce Tato případová studie je součástí projektu Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni (TD020304) a byla vytvořena s finanční podporou TA ČR. Řešitelská organizace:

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č.03/2009 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 města Opočno o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavehním odpadem na území města Opočna

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz. č. 01/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 01/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

FITE a.s. Výstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Výstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Studie proveditelnosti - Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů Návrhová část FITE a.s. Výstavní

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více