Obecne zavazna vyhlaska obce Usti, kterou se vydava hid verejneho pohrebiste Branisov. rad verejneho pohrebiste Branisov.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecne zavazna vyhlaska obce Usti, kterou se vydava hid verejneho pohrebiste Branisov. rad verejneho pohrebiste Branisov."

Transkript

1 Obecne zavazna vyhlaska obce Usti, kterou se vydava hid verejneho pohrebiste Branisov Zastupitelstvo obce Usti vydava podle ust. 84, odst. 2i) zak. c Sb., 0 obcich, a v souladu s ust. 19 zak.c Sb., 0 pohrebnictvi a 0 zmene nekterych zakonu, ve zneni zak.c Sb. tento rad verejneho pohrebiste Branisov. Clanek 1 Uvodni ustanoveni Provozovatelem a spnivcem vefejneho pohfebisre Branisov je obec Osti. Clanek 2 Provozni doba pohrebiste Provozni doba, v jejimz pritbehu je pohrebiste zpnstupneno verejnosti, se stanovi takto: leden, (mor bfezen, listopad, prosinec 7-18 hod. duben, kveten, cerven, cervenec.srpen, zan, ffjen 6-21 hod. Clanek 3 Poradek na pohrebisti Navstevnici pohfebiste Branisov jsou povinni zdrzet se takoveho jednam, ktere by se doty-kalo dustojnosti zemfelych nebo mravnfho citeni poz-ustalych a vefejnosti: t.zn. zejmena chovat se hlucne, potistet pfenosne nosiee zvuku, potizivat alkoholicke napoje, omamne a psychotropni latky, odhazovat odpadky mimo nadob a prostor k tomu urcenych a pouzivat prostory pohfebiste a jeho vybaveni k jiny-m ucel-um, nez k jaky-mjsou urceny. Na pohfebisti je mozno zdrzovat se pouze v provozni dobe pohfebiste stanoveneho v clanku 2. Deti do 10 let maji na pohfebiste pffstup pouze v doprovodu dospeie osoby. Na pohfebiste je zakazan pffstup podnapily-m osobam a osobam se psy, kockami a jiny-mi zvifaty a vjezd vozidel.

2 Pfistup na pohfebiste muze spravce pohfebiste z opnivnenych diivodii ( naiedi, viehfiee, exhumace apod.) zakaul. Ukladaru nadob, mifadi a jinyeh pfedmetii na mista kolem hrobovych mist n~nj.. dovoleno. Svitilny a svicky je mozno na jednotlivych hrob0vych mistech rozsveeovat pouze tehdy, pokud jsou vhodny'm zpiisobem zabezpeceny proti vzniku pozaru. Odpadky je tfeba odkladat na stanovene misto. Navstevnici nejsou opravneni provadet jakekoliv zasahy do zelene vysazene spravcem pohfebiste. Na pohfebisti je povoleno provadet jakekoli prace pouze takovym zpiisobem a v takovem rozsahu, ktery stanovf tento fad. Dozor nad pofadkem na pohfebisti provadi spravce hr'bitova. Clanek 4 Rozsah sluieb poskytovanych na pohrebisti Spnivce pohfebi~e poskytuje zejmena nasledujici sluzby: a) vykopove prace souvisejici s pohr'benim a exhumaci, b) pohr'bivaru, c) pronajem hrobovych mist, d) vedeni souvisejici evidence 0 hroborych mistech a 0 ulozeni lidskych ostatkii, e) spravu a udrzbu pohfebiste vcetne pfistup0vych komunikaci a zelene v arealu pohfebiste. Clanek 5 Povinnosti a cinnost spravce pohrebiste v souvislosti s najmem hroborych mist Spravce pohrebiste je povinen: a) pfedat najemci hroboveho mista k uzlvaru vyznacene, ciselne oznaeene hrobove misto, b) umoznit najemci zfizeni hroboveho zanzeni hrobu nebo hrobky za podminek stanovenych v clanku 9. c) umoznit najemci uzlvaru jeho hroboveho mista a zanzeni pohfebiste, zajistit pfistup ke hrobovemu mistu a zdrzet se jakychkoli zasahii do hroboveho mista nebo hroboveho zanzeni s vyjimkou pfipadii, kdy je nezbytne napf. v diisledku zivelni pohromy, bezodkladne zajistit bezpecny a plynuly provoz pohfebiste, nebo kdy je tfeba provest pohr'beni do sousedrnno hrobu, kamenosochafske pnice nebo upravu pohfebiste - v takovem

3 pnpade je omezeni k pnstupu ke hrobovemu mistu mo.zne pouze po nezbytne nutnou dobu; dojde-li k zasahu do hroboveho mista nebo hroboveho zanzeni vinou spnlvce pomebiste a vznikne-li skoda, je sprnvce pomebiste povinen hrobove misto uvest do puvodniho stavu. Hrobova mista spravce pomebiste zfizuje a pnpravuje k pronajmu tak, aby vznikly ucelene rady hrobu a hrobek stejneho charakteru a rozmeru. Nikdo nema narok na individulilni umisteni mimo vymezeny prostor. Clanek 6 Povinoosti oajemce hroboveho mista Najemce hroboveho mista je povinen ph uzivaoi hroboveho mista postupovat takto: a) hrobove zanzeni zndit v souladu s ustanovenimi elanku 9. Pred zahajenim praci si vyzadat souhlas spravce pomebiste a ridit se pn provadeni praci jeho pokyny. Ma-li by! znzena hrobka, pfedat spravci pomebiste k odsouhlaseni dokumentaci obsahujici technickou zprnvu, pudorys, bokorys a rez hrobkou s uvedenim jmena a adresy reaiizlitora zameru. Po dokoneeni hrobky pozcidat sprnvce pobfebiste 0 jeji technicke prevzeti a ndit se pokyny vydanymi spravcem pobfebiste k trvalemu uzlvam hrobky. b) provadet udrzbu pronajateho hroboveho mista a hroboveho zanzeni v nasiedujicim rozsahu a ncisledujicim zpusobem: 1. nejpozdeji do 3 mesicu od pohfbeni do hrobu zajistit upravu pohr'bivaci plochy hroboveho mista, 2. zajistit, aby plocha hroboveho mista nezarustaia nevhodny-m porostem narusujicim esteticky- vzhled pomebiste a prube.zne zajist'ovat udrzbu hroboveho mista a hroboveho zanzeni na viastni naklady tak, aby jejich stay nebrlinil tizivam hrobovy-ch mist ostatnich najemcu a dalsich osob. 3. odstranit veas znehodnocene kvetinove a jine dary, odpad z vyhorelych svieek a dalsi predmet, ktere narusuji esteticky- vzhled pomebiste. 4. neprodlene zajistit opravy hroboveho zanzeni, pokud je narusena jeho stabilita a ohrofuje tak zdravi, Zivoty nebo majetek dalsich osob. Pokud tak najemce neueini, je spravce pomebiste opravnen zajistit bezpeenost na riziko a naklady najemce hroboveho mista. c) zajistit na viastni naklady, nejpozdeji do dne ukonceni najmu hroboveho mista, odstraneni hroboveho zanzeni veetne uren, jinak s nimi bude nalozeno podle 25, odst. 9 mona. d) oznamovat sprnvci pomebiste veskere zmeny udaju potfebnych pro vedeni evidence pomebiste v souladu s 21 mona. e) strpet eiselne oznaeeni hrobu provedene spravcem pobfebiste.

4 Clanek 7 Ukladani lidskjch pozustatku a zpopelnenych lidskjch ostatku a jejich emumace. 1. Lidske pozustatky muze do hrobu a hrobek ukladat pouze osoba odsouhlasena spravcem pohrebiste. Obdobne to plati i 0 provadeni praci spojenych se zajist'ovanim emumaci. 2. Zpopelnene lidske ostatky je mozne ulozit na pomebisti vzdy jen se souhlasem spnivce pomebiste. 3. Pro pohr'bivam do hrobu must by! polliity takove rakve, ktere ve stanovene tied dobe zetii spolu s lidsk)'mi ostatky, t.m. nesmi obsahovat dily z PVC a jinych nerozlozitelnych materiaiu, kovove dily jen omezene; vypin rakvi mute by! pouze z materialu jako dfevene piliny, papir a latky, pn vyr0be rakvi a jejich nateru nesmi by! pouzity toxicke latky. m,ato 4. Pro pohr'bivam do hrobekje nutno polliit rakve s maximainimi rozmery 2,15 xo,85 - celodubove nebo z jinych tvrdych druhu dfev, do ktere bude umisten polovicni zinkova vlozkanebo - kovove s nepropustny'm dnem. 5. Pftmou manipulaci s lidskymi ostatky ulozenymi v hrobkach muze spravce hr'bitova provadet pouze se souhlasem krajske hygienicke stanice. Clanek 8 Tied doba Tied doba stanovena pro ukladani pozustatku do hrobu eini 10 let. Clanek 9 Ziizovani hroboveho zanzeni a podminky pro provadeni praci na pohrebisti 1. Podminky pro znzeni hroboveho zanzeni hrobu: a) zaidady must odpovidat pudorysny rozmerum dila a hloubce zaidadove spary, ktern cini 70cm. b) zaidady pomm'ku a namobku must by! zhotoveny z dostatecne Unosneho materiaiu odolneho proti pusobeni povetrnosti, napr. z prosteho betonu, ze1ezobetonu, kameneho, pftp. cihelneho zdiva apod. c) pfedni a zadni ramy must by! v jedne pftmce s ramy sousednich hrobu.

5 d) vlastni nwobek a ramy musi by! mezi seboujednotlive kotveny. e) bocni vzdaienosti mezi jednotlivymi hroby musi cinit nejmene 30 em. 2. Podminky pro mzeni hroboveho zanzeni hrobky: a) Hloubka vy-kopu musi odpovidat poctu uvazovanyeh ulozenyeh rakvi, maximaine vsak 260 em). b) Steny musi by! vybudovany z poreznieh materialii (napr. eihly), pokud bude potizit lit)' beton, musi by! z hrobky vyvedena difuzni zatka. e) steny hrobky z poreznieh materiaiii musi mit sm nejmene 30 em, v pfipade uziti liteho betonu nejmene 15 em a musi by! izolovany pozd!vkou vcetne impragnacnieh nateru. d) dno hrobky muze by! bez betonoveho pokryvu pouze kopana zemina. V pfipade, bude dno vybetonovano, musi by! mzen trativod 0 rozmereeh nejmene 40 x 40 em a hloubce 50 em, vyplneny drenazi. e) Zdivo mus! by! umisteno na betonovem zaklade min. 50 em vysokem v sm podle pfedpokladane vyzdivky. Do sten hrobky mus! by! zabudovany vstupni otvory s madly. g) Kovove prvky v hrobee (traverzy pro ulozeni rakvi a stropni nosice) musi by! opatfeny antikoroznimi natery a jejieh stay musi by! kontrolovan nejmene jednou za 10 let. h) Zastropeni hrobky je nutne provest tak. aby mohly by! rakve lehee umisteny najednotliva stanoviste s tim, ze vstupni otvor a vlastni svetlost hrobky mus! by! nejmene 220 em (Podle velikosti rakvi). i) na zastropeni a uzavfeni hrobky mus! by! pouzity felezobetonove pfeklady, jejieh spary zality betonem a povreh zaizolovan. j) na zastropeni je nutno pomit 20 em zeminy slotizici jako paehova zatka nebo umistit kryei desku neprodysne uzavirajici hrobku se sparami vytmelenymi trvalymi tmely. k) nosnost stropu musi nejmene 100 kg na 1 m2. I) vlastni hrobove zafizeni s vy-jimkou ramii musi by! postaveno mimo hlavni konstrukei hrobky, na samostatnem zaklade. 3. Spravee pobfebiste mme ve svem souhlasu se mzenim hrobky stanovit: - dobu vy-stavby hrobky, -zabezpeceni mista z hlediska padu osob a bezpecnosti navstevnikii hr"bitova, - podminky potizivarn komunikaci pobfebiste, - zpiisob skladovarn materiaiii, odpadii a jejieh likvidaee, - prube:zne i zaverecne kontroly postupu praei. 4. PO provadeni veskeryeh praci na pobfebisti je tfeba dodrzovat podminky dohodnute se spraveem pobfebiste, zejmena -respektovarn diistojnosti mista a omezeni hlucnyeh praci,

6 - neomezovam pruchodnosti komunikaci a pfistupu k jednotlivym hrobovym mistum, - nenarusovam hrobovy-ch mist nebo jakekoli jine omezovam prav mijemcu hrobovy-ch mist, - zajisteni ochrany zelene a korenoveho systemu zelene apod. Chinek 10 Sankce Poruseni teto obecne zavazne vyhlasky bude postihovano a zakona 0 obcich. podle zakona 0 prestupcich Clanek 11 Zrusovaci ustanoveni Touto obecne zavaznou vyhlaskou se rusi Vyhlaska Mistnlho narodnlho vyboru Usti, ueinna od , kterou se vydal Rad pro hfbitov v Branisove. Clanek 12 Ucinnost Tato obecne zavazda vyhlaska byla schvaiena v zastupitelstvu obce dne 26.srpna 2002 a nabyva ucinnosti dne 1. fijna Milos H oj d a Josef P starosta

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste

Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste is Obec Francova Lhota Obecne zavazna vyhlaska obce Francova Lhota c.m 4 \ Rad vefejneho pohfebiste Zastupitelstvo obce Francova Lhota se usneslo dne 3.5.2002, usn.c.253/22 die 10 pism.a) a 84 odst.2 pism.

Více

O B E C P Ř E P E Ř E

O B E C P Ř E P E Ř E O B E C P Ř E P E Ř E Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, Řád veřejného pohřebiště Zastupitelstvo obce Přepeře se na svém zasedání dne 13.10.2011usnesením č. 7/2011 usneslo vydat na základě 19 zákona č.

Více

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava

Obec Doubrava. Řád veřejného pohřebiště obce Doubrava Obec Doubrava jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává v souladu s ustanovením 19 citovaného

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Obec Nižní Lhoty, jako provozovatel veřejného pohřebiště v Nižních Lhotách podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením

Více

Řád veřejných pohřebišť.

Řád veřejných pohřebišť. - 1 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KROMĚŘÍŽ č. 2/2005 Zastupitelstvo města Kroměříže vydává dne 1.9.2005 podle ustanovení 16 odst. 1. zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec Ždírec 7 472 01 Doksy Tel.725 071 185 e-mail:podatelna@zdireckokorinsko.cz Řád veřejného pohřebiště Obec Ždírec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen,, pohřebiště ) vydává podle

Více

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov

Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Provozní řád veřejného pohřebiště v obci Slavošov Zastupitelstvo obce Slavošov schválilo dne 7.06.2010 dle 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v platném znění, ve smyslu zákona č. 256/2001Sb. o

Více

Řád veřejného pohřebiště

Řád veřejného pohřebiště Řád veřejného pohřebiště Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řád veřejného pohřebiště (dále jen řád ) upravuje provoz veřejných pohřebišť (dále jen pohřebiště ), které jsou ve vlastnictví Statutárního města

Více

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště

Hlavní město Praha. Řád veřejného pohřebiště Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1022 ze dne 25.6.2002 Hlavní město Praha jako provozovatel veřejného pohřebiště podle 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve

Více

M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov.

M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144. KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov. v M E STYS Jirsikova 157 285 09 Kdcov www.kacov.cz It o0236144 2 KACOV Tel: 327 324 2O4 Mob: 603278796 oupodatelna@kacov.cz DId: C200236t44 R6d veiejn6ho pohiebi5te Zastupitelstvo Mdstyse Kiicov na zildadd

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

Rfld pohfebi5td v Jevfihu

Rfld pohfebi5td v Jevfihu Rfld pohfebi5td v Jevfihu MEsto Jevidko jako provozovatel a sprfvce vefejn6ho pohfebi5te podle $ l{i odst. I zhk 8.256/2001 Sb., o pohiebnictvf ve zneni pozd6j5ich pfedpisri vydfvd v souladu s ustanovenfnn

Více

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH)

Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) Provozní řád dětského dopravního hřiště (DDH) I. Údaje o DDH Název zařízení: Umístění: Provozovatel DDH: Správce DDH: Dohlížející osoba: Dětské dopravní hřiště DDH je součástí dětského hřiště na ulici

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881

Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Provozní řád tělocvičny Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881 Dodatek č. 1 nahrazuje bod 1. směrnice 10/2007 a ostatní části se tímto nařízením nemění. Vlastníkem tělocvičny je město Pelhřimov. Provozovatelem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů

Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů Směrnice o postupu při provádění změn dokončených staveb (stavebních úpravách bytových, nebytových a společných prostor) nájemci bytů a vlastníky bytů 1. Postup při provádění stav. úprav členy - nájemci

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ BOREK stavba povolená k účelu koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody ke koupání dle 6, odst. 1) písm. a)zákona č. 258/2000 Sb. Provozní řád byl schválen

Více

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE SSK 0073 Moravská 86 688 01 Uherský Brod Kulová střelnice Uherský Brod PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE Obsah: I. Údaje o střelnici II. Odpovědné a oprávněné osoby III. Dokumentace vedená na střelnici IV. Střelecký

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění Soubor pojistných podmínek pro havarijní pojištění vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění H-350/11 Článek I. Úvodní ustanovení 1) Pro havarijní pojištění vozidla platí příslušná ustanovení

Více