Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: , se sídlem Rumunská 18/22, Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) jsou platné pro poskytování služeb společnosti Fall & GetUp s.r.o., IČ: , se sídlem Rumunská 18/22, Praha, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran, kterými jsou na jedné straně společnost Fall & GetUp s.r.o., IČ: , se sídlem Rumunská 18/22, Praha, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen společnost ) a fyzické či právnické osoby (dále jen zastoupený ) na straně druhé. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytování služeb, jež vzniká prostřednictvím učiněné registrace na internetových stránkách společnosti nebo uzavřením takové smlouvy v písemné podobě Tyto obchodní podmínky se nevztahují na veškerá práva a povinnosti smluvních stran, vztahujících se k balíčku členství URGENT a ADMINISTRACE Veškeré smluvní vztahy mezi stranami jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Smluvní vztah mezi společností a zastoupeným vzniká prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen prostředky komunikace na dálku ) Zastoupený souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zastoupenému při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zastoupený sám dle aktuálního sazebníku dodavatele Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v příkazní smlouvě uzavřené mezi společností a zastoupeným ve smyslu ustanovení 2430 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odchylná ujednání v příkazní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce Znění obchodních podmínek může společnost v případě potřeby (především v důsledku změny právních předpisů, zavedení nových služeb apod.) v přiměřeném rozsahu jednostranně doplnit či změnit, a to s účinností od data

2 oznámení nového znění obchodních podmínek zastoupenému. O případné změně obchodních podmínek bude zastoupený vždy vyrozuměn prostřednictvím ové adresy, jenž uvedl při své registraci. Služby poskytnuté před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek se řídí dosavadními obchodními podmínkami a zastoupený má, v případě nesouhlasu s provedenou změnou obchodních podmínek, jež by zároveň vedla ke zhoršení postavení zastoupeného, ve lhůtě 7 dní od oznámení nového znění obchodních podmínek, právo uzavřenou smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě bude poskytování služeb ze strany společnosti k poslednímu dni následujícího měsíce, v němž byla písemná výpověď společnosti doručena, ukončeno a společnost vrátí zastoupenému alikvotní část uhrazeného členského poplatku, poníženou o náklady spojené s vystavením plastové VIP karty klienta (viz. čl. 6.7.) Informace poskytnuté v souladu s ust odst. 2, 1820 odst. 1 a 1826 odst. 1 občanského zákoníku: a) totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: Fall & GetUp s.r.o., IČ: , se sídlem Rumunská 18/22, Praha, b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností: označení a popis služeb je vždy uveden u jednotlivých balíčků členství, jež zastoupený zvolí při registraci na internetových stránkách společnosti Společnost zejména zastupuje zastoupeného v případě vzniku úrazu a v souvislosti s tímto poskytuje zastoupenému služby uvedené v čl těchto obchodních podmínek. c) cena zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků: cena za služby je vždy uvedena u konkrétního balíčku členství, jež zastoupený zvolí při registraci na internetových stránkách společnosti d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; e) náklady na dodání: specifikováno v následujícím ustanovení těchto obchodních podmínek f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv: viz. následující ustanovení těchto obchodních podmínek; g) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby aktuálního sazebníku dodavatele zastoupeného, i) podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; j) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; k) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo: viz následující ustanovení těchto obchodních podmínek; l)obchodní podmínky, specifikaci učiněné registrace a evidenci platby a využití služby společnost eviduje a na vyžádání zákazníkovi, který je

3 spotřebitelem ve smyslu ust. 419 občanského zákoníku, poskytne údaje z této evidence (údaje budou poskytnuty v elektronické podobě scan listin); m) smlouva se uzavírá v českém jazyce; n) smlouva se uzavírá prostřednictvím registračního formuláře na internetových stránkách společnosti přičemž zastoupený je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky registrace; o) zákazník je webovým rozhraním veden jednotlivými kroky registrace a má možnost si veškerá zadaná data a údaje před dokončením registrace zkontrolovat a opravit; před potvrzením registrace je zastoupenému umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do registračního formuláře vložil. p) s případnými stížnostmi se zastoupený může obrátit na jednatele společnosti, prostřednictvím ové adresy V případě nespokojenosti s vyřízením takové stížnosti, se zastoupený může obrátit na příslušný státní orgán. Ostatní skutečnosti jsou zřejmé ze souvislostí a z obsahu internetových stránek 2. Uzavření smlouvy o poskytování služeb 2.1. Smlouva o poskytování služeb je mezi zastoupeným a společností uzavřena okamžikem, kdy je ze strany společnosti, na uvedený zastoupeným v registračním formuláři, potvrzena registrace učiněná zastoupeným (nebo kdy dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb v tištěné podobě). To neplatí v případě, je-li zastoupeným právnická osoba, se kterou je smlouva uzavírána výhradně v tištěné podobě na osobní schůzce s jednateli společnosti Uzavřením smlouvy o poskytování služeb zastoupený stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zastoupený dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním registrace upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy Internetové stránky společnosti obsahují informace o poskytovaných službách, a to včetně uvedení cen za jednotlivé balíčky členství. Ceny služeb jsou uváděny bez DPH Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách společnosti Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti uzavřít se zastoupeným smlouvu za individuálně sjednaných podmínek Veškerá prezentace služeb umístěná na internetových stránkách společnosti je informativního charakteru a společnost není povinna uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Veškeré nabídky poskytování služeb umístěné na internetových stránkách společnosti jsou tedy nezávazné a společnost není bez dalšího povinna uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb je možné učinit pouze vyplněním a odesláním registračního formuláře.

4 2.6. Odesláním registračního formuláře zastoupený stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí Před odesláním registračního formuláře je zastoupenému umožněno zkontrolovat, popř. změnit údaje, které ve formuláři uvedl Registrační formulář obsahuje zejména informace o: a) zvoleném balíčku členství (zvolený balíček označí zastoupený při registraci) b) osobě zastoupeného i. Jméno, příjmení ii. datum narození iii. adresa, dodací adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy iv. v. telefonické spojení 2.9. Po odeslání registračního formuláře a jeho následném zpracování bude zastoupenému em odesláno potvrzení o jeho přijetí. V případě, že v tomto potvrzení nalezne zastoupený jakékoli nesrovnalosti, neprodleně kontaktujte společnost em nebo telefonicky. Údaje, jež byly zastoupeným v registračním formuláři uvedeny, jsou společností považovány za správné a společnost není povinna ověřovat jejich pravdivost. Společnost neodpovídá za škodu vzniklou chybným uvedením údajů zastoupeným. Zároveň je zastoupený povinen, informovat společnost o jakékoli případné změně uvedených údajů. 3. Podmínky registrace 3.1. Registraci vedoucí ke vzniku členství je oprávněna učinit fyzická osoba starší 18i let, způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem. Osoba mladší 18i let učiněnou registrací prohlašuje, že v době registrace disponuje za tímto účelem souhlasem svého zákonného zástupce V případě registrace právnické osoby, vyplní registrační formulář osoba oprávněna tuto právnickou osobu zastupovat, kdy tato osoba bude do 10i dnů po učiněné registraci kontaktována zástupci společnosti a bude s ní sjednána osobní schůzka s jednateli společnosti, na které dojde k uzavření smlouvy v písemné formě Zastoupený je při registraci povinen uvádět veškeré údaje týkající se jeho osoby pravdivě a v souladu se skutečností, v opačném případě si společnost vyhrazuje právo uzavřenou smlouvu vypovědět Veškeré údaje uvedené v registračním formuláři jsou závazné. Dokončením registrace zastoupený potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí Registrace je úspěšně dokončena odesláním registračního formuláře a následným potvrzením učiněné registrace ze strany společnosti Potvrzení registrace je zastoupenému zasíláno na ovou adresu, kterou zastoupený uvedl v registračním formuláři.

5 3.7. V přiměřené lhůtě po potvrzení registrace, je zastoupený povinen absolvovat první schůzku s přiděleným agentem společnosti (neplatí v případě, kdy zastoupený uzavřel smlouvu o poskytování služeb na osobní schůzce s agentem společnosti). 4. Vznik a platnost členství 4.1. Členství v programu poskytování služeb, vzniká zastoupenému ke dni dokončení registrace a je platné po dobu jednoho roku od data registrace. Uplynutím této lhůty uzavřená smlouva o poskytování služeb zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak V případě výpovědi smlouvy, je zastoupený povinen neprodleně odevzdat společnosti plastovou VIP kartu. Neučiní-li tak zastoupený bez zbytečného odkladu po skončení svého členství, je povinen společnosti uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (neplatí v případě, kdy smlouva zanikla uplynutím sjednané doby členství) Nárok na služby poskytované společností vzniká zastoupenému okamžikem připsání předmětné platby (nebo její první splátky), spojené se zvoleným balíčkem členství, na bankovní účet společnosti. Tento okamžik může být nahrazen fyzickým doložením dokladu o zaplacení příslušné platby na účet společnosti nebo osobním provedením této platby v hotovosti v sídle společnosti (u asistentky či jednatele společnosti), a to v předem dohodnutém termínu, oproti vystavení příjmového dokladu Nárok na slevy u obchodních partnerů společnosti, vzniká zastoupenému okamžikem doručení plastové VIP karty, popř. vystavením dočasné papírové VIP karty s platností od okamžiku úspěšného dokončení registrace (viz. čl. 3.5) do okamžiku doručení plastové VIP karty. 5. Podmínky pro zisk aktuální slevy z členství 5.1. Zastoupený má při uzavření smlouvy o poskytování služeb, možnost získat slevu z poplatku za roční balíček členství, a to v rozsahu statusu jednotlivec nebo rodina. Aktuální výše slevy je vždy uvedena na internetových stránkách společnosti Zastoupený může získat příslušnou slevu z členství, pokud současně řádně splní podmínky uvedené v bodu 5.3., 5.4. a 5.5. tohoto článku obchodních podmínek Zastoupený provede platbu za vybraný balíček členství v souladu s těmito obchodními podmínkami Uzavřením smlouvy o poskytování služeb a souhlasem s těmito obchodními podmínkami se zastoupený zavazuje, vybrat ze svého okolí 5 osob s potenciálem využít služby společnosti, kdy těmto osobám zastoupený představí a doporučí služby společnosti a předá jim obdržené VIP vstupenky do světa komplexní zdravotní péče. Zastoupený je následně povinen

6 (nejpozději do data aktivace uvedeného na přední straně VIP vstupenky), se souhlasem výše uvedených osob, zaslat na společnosti seznam těchto osob, společně s uvedením fungujícího kontaktu na tyto osoby ( a telefonní kontakt). Tyto osoby mohou v případě zájmu, nejpozději však do data aktivace uvedeného na přední straně VIP vstupenky, kontaktovat společnost na telefonním čísle uvedeném na zadní straně VIP vstupenky, za účelem potvrzení obdržené VIP vstupenky. V takovém případě bude dané osobě přidělen aktivační kód obdržené VIP vstupenky a současně bude s danou osobou sjednán vhodný termín vstupního vyšetření u smluvního partnera společnosti, se zařízením individuálního přístupu Pokud zastoupený při své registraci odloží uvedení kontaktů na později, je povinen zaslat tyto kontakty neprodleně po provedení registrace, nejpozději však do 10 dní od provedení registrace, společnosti a agentovi společnosti prostřednictvím u. Pokud zastoupený neobdrží VIP vstupenku do světa komplexní zdravotní péče při samotné registraci, obdrží od společnosti elektronickou formu VIP vstupenky do světa komplexní zdravotní péče Zda zastoupený řádně splnil veškeré podmínky pro získání aktuální slevy z členství, závisí pouze na posouzení společnosti V případě nesplnění jakékoli z podmínek pro získání předmětné slevy je společnost oprávněna, požadovat po zastoupeném doplatek ročního členství a zastoupený je povinen tento doplatek do 5 pracovních dní od učiněné výzvy společnosti uhradit. Zastoupený může doplatek ročního členství rovněž provést ve dvou splátkách ve stejné výši, přičemž první splátka je splatná do 5 pracovních dní od učiněné výzvy a druhá splátka pak do 30 dní od takové výzvy Výše uvedené podmínky pro získání příslušné slevy z členství, musí zastoupený splňovat při každém prodloužení svého členství. V opačném případě je zastoupený za každý započatý rok členství, v němž nesplňuje podmínky přiznání nároku na slevu, povinen společnosti uhradit členský poplatek v plné výši. Při tomto se nepřihlíží ke skutečnosti, zda v předchozím období hradil zastoupený členský poplatek v plné výši či nikoli Zastoupený, který již má aktivní členství ve společnosti, pak získá nárok na slevu z členství pro následující rok i v případě, že v průběhu trvání svého ročního členství, doporučí společnosti 5 osob, které se v tomto období stanou klienty společnosti (aniž by tito v zákonné lhůtě odstoupily od uzavřené smlouvy) Pokud v průběhu svého členství, doporučí zastoupený společnosti (ve smyslu čl. 5.9.) méně jak 5 osob, je nutno pro úspěšné získání slevy z členství na další rok opět splnit současně podmínky uvedené v čl. 5.3., 5.4. a 5.5., přičemž počet osob dle čl. 5.4., se v takovém případě snižuje o počet doporučených osob, jež se staly klienty společnosti ve smyslu čl Práva a povinnosti smluvních stran 6.1. Společnost je povinna poskytnout zastoupenému služby spojené se zvoleným balíčkem členství a zastoupený se zavazuje uhradit společnosti v plné výši roční poplatek za zvolený balíček členství ( viz. internetové stránky společnosti

7 ), a to jednorázově nejpozději do 5 pracovních dní od učiněné registrace nebo ve dvou jednotlivých splátkách, přičemž každá ze splátek je představována finanční částkou ve výši 50% ročního poplatku za zvolený balíček členství. První splátka je vždy splatná do 5 pracovních dní od učiněné registrace a druhá splátka pak do 30 dní od data učiněné registrace V případě projeveného zájmu zastoupeného, budou kontaktní údaje na jeho osobu předány externímu certifikovanému finančnímu poradci společnosti, který bude zastoupeného v brzkém termínu kontaktovat za účelem dohodnutí osobní schůzky, na které budou zastoupenému představeny produkty z oblasti finančnictví. Je vhodné, aby zastoupený na tuto schůzku donesl veškeré své finanční produkty, dárkový poukaz na nezávaznou kontrolu svých finančních produktů obdržený od agenta společnosti a vyplněný Dotazník na zdravotní stav klienta F&G, který si může zastoupený vyžádat po registraci od agenta společnosti Konkrétními službami spojenými se zvoleným balíčkem členství (níže uvedené služby tedy musí být v daném případě obsahem zvoleného balíčku členství), jež je společnost povinna zastoupenému v případě potřeby poskytnout, se rozumí zejména: a) zastupování zastoupeného u smluvních lékařů a zdravotnických zařízení v případě vzniku úrazu b) sjednávání objednacích termínů u smluvních lékařů a zdravotnických zařízení c) zprostředkování slevy v příslušné výši (v závislosti na zvoleném balíčku služeb) na zboží či služby poskytované smluvními obchodními partnery společnosti (seznam obchodních partnerů zveřejní společnost na internetových stránkách společnosti Úplné vymezení poskytovaných služeb, vztahujících se ke konkrétnímu balíčku členství je vždy uvedeno na internetových stránkách společnosti a zastoupený je povinen se s nimi seznámit před odesláním registračního formuláře Po uzavření smlouvy o poskytnutí služeb zašle společnost zastoupenému (na náklady společnosti) plastovou VIP kartu, obsahující jméno a příjmení zastoupeného, ID číslo zastoupeného a údaj o datu platnosti VIP karty. V případě statusu balíčku členství rodina, je plastová VIP karta zasílána pouze dospělým osobám VIP kartou se zastoupený prokazuje u smluvních obchodních partnerů společnosti a zároveň prostřednictvím této uplatňuje slevy na zboží a služby u smluvních obchodních partnerů společnosti V případě ztráty VIP karty je zastoupený povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit společnosti a současně požádat o vystavení nové VIP karty. Za každý duplikát VIP karty je zastoupený povinen uhradit společnosti na nákladech vystavení nové VIP karty částku 500,- Kč Zastoupený je povinen uhradit smluvním obchodním partnerům společnosti jimi poskytnuté služby, a to dle aktuálního individuálního ceníku těchto služeb pro klienty společnosti.

8 6.9. Na žádost zastoupeného je společnost povinna poskytnout zastoupenému aktuální ceník služeb smluvních obchodních partnerů společnosti Seznam smluvních lékařů, fyzioterapeutů a masérů společnosti je uveden na internetových stránkách společnosti 7. Povinnosti zastoupeného v případě vzniku úrazu 7.1. V případě vzniku úrazu má zastoupený povinnost řešit veškeré okolnosti spojené se vznikem úrazu a jeho následným léčením výhradně se společností Zastoupený je v případě vzniku úrazu povinen neprodleně kontaktovat příslušného Agenta společnosti a nahlásit událost s popisem zdravotního problému na internetových stránkách společnosti V případě, že se zastoupenému nepodaří po vzniku úrazu s Agentem společnosti spojit, může následně zastoupený kontaktovat přímo společnost Pokud si konkrétní zranění zastoupeného vyžádá urgentní ošetření na ambulanci či hospitalizaci v jakémkoli zdravotnickém zařízení, je zastoupený v takovém případě povinen kontaktovat Agenta společnosti a nahlásit událost s popisem zdravotního problému na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu poté, kdy to okolnosti daného případu dovolí. V případě, že se zastoupenému nepodaří s Agentem společnosti spojit, je zastoupený povinen kontaktovat přímo společnost Za situace uvedené v článku 7.3. těchto obchodních podmínek, je zastoupený po ukončení ambulantní léčby či hospitalizace, nadále povinen dodržovat veškerá ustanovení čl. 7. těchto obchodních podmínek Zastoupený je v případě vzniku úrazu dále povinen: a) přijmout jeden z poskytnutých termínu vstupního vyšetření u smluvního lékaře společnosti b) v době léčení úrazu absolvovat a fyzicky se účastnit veškerých lékařských (či obdobných) vyšetření zprostředkovaných společností c) při vstupním vyšetření prokázat svoji totožnost dle platného osobního dokladu a předložit smluvnímu lékaři či úrazovému specialistovi společnosti VIP kartu d) prokázat se VIP kartou při každé následné kontrole u smluvního lékaře či úrazového specialisty společnosti e) uhradit smluvním lékařům, fyzioterapeutům a masérům náklady na léčení úrazu (dle aktuálního ceníku služeb) a při dokončení léčby úrazu uhradit úrazovému specialistovi společnosti (na pobočce společnosti) případnou dlužnou částku za léčení úrazu f) po výzvě úrazového specialisty společnosti, se dostavit na adresu pobočky společnosti, kde zastoupený uhradí úrazovému specialistovi společnosti dlužnou částku dle čl písm. e) těchto obchodních podmínek

9 7.6. V případě že zastoupený před vznikem úrazu již uhradil členský poplatek, ale dosud mu nebyla vystavena VIP karta, je zastoupený povinen oznámit tuto skutečnost společnosti. Společnost ověří potřebné informace k potvrzení nastalé situace a následně udělí příslušnému smluvnímu lékaři či úrazovému specialistovi společnosti souhlas k léčení zastoupeného. Zároveň v takovém případě společnost vystaví zastoupenému dočasnou papírovou VIP kartu ve smyslu čl těchto obchodních podmínek. 8. Územní rozsah poskytovaných služeb 8.1. Veškeré služby nabízené společností jsou poskytovány pouze v dostupných regionech, uvedených na internetových stránkách společnosti není-li výslovně dohodnuto jinak Těmito regiony jsou v době účinnosti těchto obchodních podmínek: a) Hlavní město Praha 8.3. V jednotlivých případech mohou být služby společnosti, za konkrétně sjednaných podmínek, poskytovány zastoupenému i v jiných regionech České republiky. 9. Podmínky odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 9.1. Zastoupený má právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření, byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory společnosti Odstoupení od smlouvy musí být společnosti odesláno ve lhůtě k odstoupení, a to na adresu sídla společnosti či na adresu elektronické pošty společnosti V tomto případě zastoupený oznámí společnosti, že odstupuje od smlouvy o poskytování služeb, uvede své jméno a číslo a datum registrace. K tomuto může zastoupený využít i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jež tvoří přílohu těchto obchodních podmínek Odstoupí-li zastoupený v zákonné lhůtě od smlouvy o poskytování služeb, přičemž společnost již, na základě výslovné žádosti zastoupeného, před uplynutím lhůty pro odstoupení s poskytováním služeb započala, je zastoupený povinen uhradit společnosti alikvotní část uhrazeného členského poplatku. Žádost o započetí s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, tvoří přílohu těchto obchodních podmínek Zastoupený má po uplynutí zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, právo uzavřenou smlouvu vypovědět pouze v případě, že společnost opakovaně hrubým způsobem porušuje své zákonné povinnosti, povinnosti uvedené v čl těchto obchodních podmínek (to neplatí, jedná-li se v daném případě o poskytování služeb v regionu, který není uveden v seznamu dostupných regionů na internetových stránkách společnosti ) nebo v případě, uvedeném v čl těchto obchodních podmínek Společnost může uzavřenou smlouvu vypovědět v případech uvedených v čl těchto obchodních podmínek, dále pak v případě, poruší-li zastoupený hrubým způsobem své povinnosti stanovené v těchto obchodních podmínkách, uzavřené smlouvě či platných právních předpisech, nebo

10 v případech, stane-li se poskytování služeb ze strany společnosti objektivně nemožným Smlouva může být rovněž kdykoli vypovězena po vzájemné dohodě smluvních stran Výpověď smlouvy musí být vždy učiněna písemně a musí obsahovat specifikaci zastoupeného (jméno, příjmení, adresu, ID), jeho podpis a datum a musí být doručena na adresu sídla společnosti. V případě podané výpovědi bude smlouva ukončena k poslednímu dni měsíce, jenž následuje po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena a zastoupenému bude po ukončení smlouvy vrácena alikvotní část uhrazeného členského poplatku. 10. Následky porušení obchodních podmínek V případě jakéhokoli porušení těchto obchodních podmínek zastoupeným, je společnost (na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování služeb) oprávněna požadovat po zastoupeném jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to i opakovaně za každé další porušení těchto obchodních podmínek V případě, že zastoupený uvede neplatné či nepravdivé informace týkající se jeho osoby či okolností vzniku úrazu, nebo se dopustí zfalšování jakýchkoli dalších údajů či plateb, jedná se o hrubé porušení těchto obchodních podmínek a společnosti tímto vzniká právo požadovat po zastoupeném veškeré náhrady za poskytnuté služby, či náhradu za veškerou škodu způsobenou výše uvedeným jednáním zastoupeného Jednáním zastoupeného, uvedeným v článku těchto obchodních podmínek, společnosti zároveň vzniká právo na okamžitou výpověď smlouvy. 11. Ochrana osobních údajů Osobní údaje zastoupených jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů Zastoupený souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem jeho registrace, výkonu práv a povinností plynoucích ze smlouvy o poskytování služeb, stejně jako pro účely vystavení VIP karty, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, (dále jen osobní údaje ) Zastoupený souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely poskytování služeb společnosti, a to po dobu trvání uzavřené smlouvy. Zároveň zastoupený uděluje společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, jako je zasílání obchodních sdělení, informování o novinkách, produktech a službách společnosti, či o produktech a službách třetích stran, které jsou se společností ve smluvním vztahu Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely však není podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služeb a takto udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely může zastoupený kdykoli písemně odvolat dle čl těchto obchodních podmínek.

11 11.5. Veškeré osobní údaje získané od zastoupených jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nebudou poskytovány k užívání třetím osobám. Výjimku představují externí poradci společnosti, kterým jsou osobní údaje zastoupených předávány v minimálním rozsahu, nezbytném pro splnění podmínek uzavřené smlouvy o poskytování služeb. S tímto postupem zastoupený výslovně souhlasí Zastoupený bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že případné chyby v uvedení osobních údajů nemohou jít k tíži společnosti Zpracováním osobních údajů zastoupených může být společností pověřena třetí osoba jakožto zpracovatel osobních údajů Zastoupený má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům Zastoupený má právo na odvolání souhlasu se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely a je tak oprávněn požádat společnost o vymazání svých osobních údajů z databáze. Zákazník tak provede doručením ové zprávy se žádostí o odstranění z databáze na nebo písemně na adresu společnosti: Fall & GetUp s.r.o., Rumunská 18/22, Praha V případě neodvolání souhlasu budou osobní údaje zastoupeného pro marketingové účely zpracovávány po dobu 10 let od ukončení smlouvy Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem V případě, že by se zastoupený domníval, že společnost či jí pověřené osoby provádí zpracování osobních údajů v rozporu s právními předpisy, může požádat společnost o vysvětlení, nebo požadovat, aby společnost či jí pověřená osoba ke zpracování odstranila takto vzniklý stav. Rovněž pro případ, že zastoupený požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost je oprávněna za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace Prodávající splnil povinnost registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů. 12. Definice pojmů Jednotlivec je pro účely uzavřené smlouvy jakákoli fyzická osoby, která si objedná a zakoupí jeden ze 3 balíčku členství. Tato osoba musí byt starší 18i let. V případě registrace fyzické osoby mladší 18i let, je pro vznik členství nutný předchozí souhlas zákonného zástupce Rodina jsou pro účely uzavřené smlouvy maximálně 2 dospělé osoby a neomezený počet dětí do věku 18i let, které spolu žijí ve společné domácnosti, přičemž má-li rodina 3 a více dětí, je pro uzavření smlouvy nutný předchozí souhlas jednatele společnosti. Osoba, která vyplňuje registraci v případě objednání balíčku členství Rodina, je po registraci a zaplacení členství v přiměřené lhůtě povinna, zaslat společnosti na ovou adresu údaje týkající se zbylých členů rodiny (jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresu a telefonní či jiný kontakt).

12 12.3. Agent společnosti je pro účely uzavřené smlouvy osoba, spolupracující se společností, která se na základě platně vzniklého členství, stará o zastoupeného, zastupuje ho v případě vzniku úrazu a poskytuje zastoupenému veškerý servis, vyplývající z uzavřené smlouvy, není-li tento poskytován jinými subjekty. Zastoupení tedy mohou Agenta společnosti kontaktovat v případě jakékoli potřeby, související s uzavřenou smlouvou. V některých případech může jako Agent společnosti vystupovat i samotná společnost Specialista společnosti je pro účely uzavřené smlouvy osoba, která zastoupeného v případě vzniku úrazu fyzicky doprovází na vstupní vyšetření k lékaři, v průběhu léčby zastoupeného sjednává s lékaři následné kontroly, předběžně vyplňuje za zastoupeného formuláře pro uplatnění pojistného plnění, poté je se zastoupeným kontroluje a případně vyřizuje za zastoupeného veškerou další potřebnou dokumentaci Úraz je pro účely uzavřené smlouvy jakékoli náhlé poškození zdraví zastoupeného, které vzniklo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Toto zevní působení, označované také jako úrazový děj, je zpravidla takovou událostí, která vyvolá u zastoupeného subjektivní potíže, které mu nedovolují pokračovat v obvyklé činnosti, nebo toto dovolují jen se značnými obtížemi. Působení zevních vlivů nemusí spočívat jen v působení zevních sil (např. pádu břemena), ale může se jednat i o vlastní působení tělesné síly zastoupeného (např. uklouznutí, zakopnutí). Rovněž se pak může jednat o poškození zdraví zastoupeného, které nastalo při náhlém vypětí sil, velké námaze, či nezvyklém úsilí, kdy fyzický výkon zastoupeného přesahuje hranice obvyklé zátěže. Proto, aby bylo možno v daném případě uznat poškození zdraví zastoupeného za úraz, musí být zastoupeným jednoznačně prokázána přímá příčinná souvislost mezi působením zevních vlivů a vznikem úrazu Externí certifikovaný finanční poradce společnosti je pro účely uzavřené smlouvy osoba, která má odborné znalosti z oblasti finančnictví a pojišťovnictví, kdy tato osoba na základě smluvního vztahu a získaného certifikátu spolupracuje se společností a zastoupenému v jednotlivých případech umožňuje uzavřít předmětnou pojistnou (či jinou) smlouvu Smluvní lékař je pro účely uzavřené smlouvy osoba, která má odborné znalosti v oblasti lékařství, která na základě smluvního vztahu spolupracuje se společností a na základě ceníku služeb poskytuje zastoupenému odbornou pomoc při léčení vzniklého úrazu. Seznam těchto osob, je k dispozici na internetových stránkách společnosti Vstupní lékařské vyšetření je pro účely uzavřené smlouvy takové vyšetření, které zastoupený absolvuje u některého ze smluvních lékařů společnosti v případě vzniku úrazu ,,Dárkový poukaz je pro účely uzavřené smlouvy poukaz, jenž může zastoupený uplatnit na nezávaznou kontrolu svých stávajících finančních produktů u externího certifikovaného poradce společnosti. 13. Závěrečná ustanovení Smlouva o poskytování služeb je uzavřena a obchodní podmínky vyhotoveny v českém jazyce V případě existence mezinárodního prvku v právním vztahu strany sjednávají, že se práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva zastoupeného vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13 13.3. Smlouva o poskytování služeb, včetně obchodních podmínek, je archivována společností v elektronické i tištěné podobě a není veřejně přístupná Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetových stránek společnosti nebo v důsledku užití internetových stránek v rozporu s jejich určením Obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni odeslání registračního formuláře zastoupeným, společnost si však vyhrazuje právo obchodní podmínky v budoucnu změnit. V případě změny obchodních podmínek bude zastoupený o této změně informován Zastoupený souhlasí s tím, že veškerá korespondence bude doručována na jeho adresu elektronické pošty nebo na adresu trvalého bydliště zastoupeného, nebo korespondenční adresu uvedenou v zaslaném registračním formuláři Přílohu obchodních podmínek tvoří Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a Vzorové poučení o odstoupení V případě, že by kterékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bylo v budoucnu soudem nebo jiným příslušným orgánem prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, jsou smluvní strany povinny nahradit takovéto ustanovení jiným smluvním ujednáním ve smyslu těchto obchodních podmínek, které bude platné, účinné a vymahatelné. Případná neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost kteréhokoli ustanovení těchto obchodních podmínek, nemá vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost obchodních podmínek jako celku Kontaktní údaje společnosti: Fall & GetUp s.r.o., IČ: , se sídlem Rumunská 18/22, Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem

14 Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv A. Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy 1. Právo odstoupit od smlouvy 1.1 Do 14 dnů má zastoupený právo odstoupit od uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb bez udání důvodu. 1.2 Zastoupený má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. 1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zastoupený o svém odstoupení od této smlouvy informovat korporaci Fall & GetUp s.r.o., Rumunská 18/22, Praha formou jednostranného právního jednání, a to buď dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a současně prostřednictvím ové adresy Zastoupený může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností. 1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 2. Důsledky odstoupení od smlouvy 2.1 Pokud zastoupený odstoupí od uzavřené smlouvy o poskytování služeb, vrátí společnost zastoupenému obdržené finanční prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení plateb použije společnost stejný platební prostředek, který byl zastoupeným zvolen pro provedení počáteční transakce, pokud zastoupený výslovně neurčil jinak a kupujícímu tím nevzniknou žádné další náklady Odstoupením od smlouvy zastoupenému zaniká nárok na veškeré služby, slevy a jakákoli další plnění, poskytované společností na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb.

15 B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy) Fall & GetUp s.r.o. IČO: Rumunská 18/22, Praha 2, Web: Oznámení o odstoupení od smlouvy - Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služeb - Datum uzavření smlouvy (den potvrzení učiněné registrace nebo den uzavření smlouvy v písemném vyhotovení) - Jméno a příjmení spotřebitele - Adresa spotřebitele - Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) - Datum

16 C. Vzorový formulář s žádostí o započetí poskytování služeb (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že žádáte o započetí s poskytováním služeb společnosti v průběhu lhůty pro odstoupení od smlouvy) Fall & GetUp s.r.o. IČO: Rumunská 18/22, Praha 2, Web: ŽÁDOST O ZAPOČETÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V..., dne... Dobrý den, tímto Vás žádám o neprodlené započetí s poskytováním služeb Vaší společnosti Fall & GetUp s.r.o., dle podmínek mé registrace, ačkoli jsem si vědom(a) skutečnosti, že takto činím v průběhu zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Děkuji S pozdravem.. Jméno a příjmení ID Podpis

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Morávek systémy s.r.o. Trstěnická 932, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, Identifikační číslo: 04047231 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o.

Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. Smluvní podmínky pro poskytování krátkodobých Zápůjček společnosti MRM Financial s.r.o. 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE - TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY (DÁLE JEN PODMÍNKY ) UPRAVUJÍ KRÁTKODOBÉ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL OBCHODNÍ PODMÍNKY ČÁST A - SPOTŘEBITEL 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti WELT SERVIS spol. s r.o., se sídlem Třebovická 5046 / 59, 722

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.

Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc. Všeobecné obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upřesňují smluvní vztah uzavřený prostřednictvím internetového obchodu www.steblanc.cz a dále stanovují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015

OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 OBCHODNÍ PODMÍNKY VOP06/2015 Obsah Obchodní podmínky 04 Zákonní informace 37 Sazebník nadstandardních služeb 67 Sazebník poplatků a kalkulace RPSN 69 Vzorové formuláře 72 2 Záleží nám na Vaší spokojenosti

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP )

Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Obchodní podmínky společnosti KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. (dále jen Podmínky nebo OP ) Tyto Podmínky závazně upravují pravidla, za nichž společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o., IČ: 241 73 029, se sídlem Praha 1,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.4. Smlouva, včetně Obchodních podmínek a případných změn či dodatků, je uzavírána v českém jazyce. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti CREOLAN s.r.o. se sídlem Žatec, Volyňských Čechů 837, PSČ 43801 identifikační číslo: 25430386 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Klimek Motion s.r.o. se sídlem Nádražní 99, 683 52 Křenovice IČ: 021 15 948 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80341 k

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Služby přírodě, s.r.o., se sídlem Oblá 36, Brno, identifikační číslo: 29270880, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více