ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti Podnikatel je daňově registrován: NE Podnikatelé mají povinnost daňově se registrovat na příslušném finančním úřadu (tiskopis: Přihláška k registraci pro fyzické osoby) do 30 dnů ode dne, kdy jim ve smyslu ustanovení 10 živnostenského zákona vzniklo živnostenské oprávnění tedy: u ohlašovacích živností - ode dne ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, od tohoto dne, u koncesovaných živností - ode dne, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabylo právní moci, v případě zahraničních osob, které se zapisují do obchodního rejstříku - ode dne zápisu do tohoto rejstříku. Počátek lhůty nelze tedy vztahovat na den vydání nebo doručení živnostenského listu. Skutečnosti uváděné v přihlášce k registraci je nutno finančnímu úřadu doložit - zejména těmito doklady: průkaz živnostenského oprávnění, plnou moc pro zastupování, smlouvu o účtu, má-li osoba již zřízen účet. ANO Podnikatel v daném kalendářním roce: a) a) vykonával zaměstnání a příjem ze zaměstnání, kterého v kalendářním roce dosáhl, činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy zaměstnance v pracovním poměru odměňovaného měsíční mzdou ( Kč za rok 2004), která platí k 1. lednu kalendářního roku, za který se posuzuje účast osoby samostatně výdělečně činné na pojištění, nebo b) b) měl nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo mu byl přiznán starobní důchod, nebo c) c) měl nárok na rodičovský příspěvek nebo na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, nebo d) d) vykonával vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo civilní službu, nebo e) e) byl nezaopatřeným dítětem, nebo f) f) byl ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí. ANO VEDLEJŠÍ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST

2 Podnikatel je povinen podat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení formulář Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo Přihlášku k účasti na důchodovém pojištění (zakládá účast na důchodovém pojištění a povinnost platit zálohy na pojistné). Oznámení se podává nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podnikatel skutečně začal vykonávat podnikatelskou činnost (nemusí být totožné se dnem vzniku živnostenského oprávnění). Oznámení je třeba doložit: Živnostenským listem nebo koncesní listinou Potvrzením o době trvání zaměstnání, o výši vyměřovacích základů pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a dávkách nemocenského pojištění za uplynulý rok, pokud jde o vedlejší činnost při zaměstnání Dále musí osoba samostatně výdělečně činná doložit potvrzení o splnění podmínek pro zařazení do vedlejší samostatné výdělečné činnosti např. potvrzení o příjmu, potvrzení o studiu, potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku, rozhodnutí o přiznání důchodu (v případě důchodu se doložení nevyžaduje pokud byl přiznán ČSSZ) a pod. Vedlejší samostatná výdělečná činnost se považuje za prokázanou od data doložení potvrzení. Podnikatel se může dobrovolně přihlásit k: nemocenskému pojištění důchodovému pojištění. Pokud podnikatel hodlá zaměstnávat podává vedle Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti i příslušné formuláře a doklady podle čl (viz dále). NE HLAVNÍ SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNÁ ČINNOST Podnikatel je povinen podat na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (zpravidla příslušná podle místa trvalého bydliště) formulář Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Oznámení se podává nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podnikatel skutečně začal vykonávat podnikatelskou činnost (nemusí být totožné se dnem vzniku živnostenského oprávnění). Oznámení je třeba doložit: Živnostenským listem nebo koncesní listinou Zápočtovým listem Potvrzením z úřadu práce o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud byl podnikatel nezaměstnaný Podnikatel se může dobrovolně přihlásit k nemocenskému pojištění. Pokud podnikatel hodlá zaměstnávat podává vedle Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti i příslušné formuláře a doklady podle čl (viz dále) Podnikatel zaměstnává nebo hodlá zaměstnat zaměstnanců rejstříku malých organizací (dále jen MO) spolu s Přihláškou zaměstnance k pojištění do 8 dnů ode dne vstupu prvního zaměstnance do zaměstnání. Spolu s přihláškou je MO povinna předložit doklady o tomto zaměstnanci, a to: potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele (popř. doklad o evidenci na ÚP, doklad o studiu v případě prvonástupu)

3 doklad o uzavření pracovněprávního vztahu k nahlédnutí, popř. jeho kopii (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti) k ověření vzniku pojistného poměru více než 25 zaměstnanců rejstříku organizací do 8 dnů ode dne vstupu 26. zaměstnance do zaměstnání Podnikatel hodlá zřídit volné pracovní místo Podnikatel je povinen ohlásit příslušnému úřadu práce zřízení volného pracovního místa do 10 dnů ode dne vzniku volného pracovního místa. 1.2 Změna údajů v průběhu podnikání Podnikatel je povinen oznámit příslušnému finančnímu úřadu změnu údajů na přihlášce k registraci do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Tyto změny současně správci daně prokáže. K oznámení změn lze použít tiskopis přihlášky k registraci nebo specializovaně zaměřené tiskopisy příslušných finančních úřadů Osoba samostatně výdělečně činná Podnikatel je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů v oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo Malé organizace a organizace Podnikatel je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů v přihlášce do Rejstříku malých organizací nebo Rejstříku organizací do 8 dnů ode dne, kdy k této změně došlo Ohlášení stálé provozovny Podnikatel je povinen oznámit příslušnému finančnímu úřadu zřízení provozovny formulářem Příloha k přihlášce k registraci fyzické osoby provozovny a odštěpné závody do 30 dnů ode dne zřízení Zrušení stálé provozovny Podnikatel je povinen oznámit příslušnému finančnímu úřadu zrušení stálé provozovny zpravidla 30 dnů před zrušením Podnikatel obsadil volné pracovní místo (zrušení volného pracovního místa) Podnikatel je povinen ohlásit příslušnému úřadu práce obsazení volného pracovního místa do 10 dnů ode dne jejich obsazení Přerušení nebo pozastavení podnikatelské činnosti

4 Osoba samostatně výdělečně činná Podnikatel musí oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ukončení samostatné výdělečné činnosti (za tu se považuje faktické nevykonávání činnosti, např. při přerušení provozování živnosti) nebo pozastavení výkonu podnikatelské činnosti do 8 dnů ode dne ukončení Znovuzahájení podnikatelské činnosti Osoba samostatně výdělečně činná Podnikatel musí oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení znovuzahájení samostatné výdělečné činnosti na formuláři Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podnikatel skutečně začal vykonávat podnikatelskou činnost (nemusí být totožné se dnem vzniku živnostenského oprávnění) Ukončení podnikatelské činnosti Osoba samostatně výdělečně činná Podnikatel je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení ukončení samostatné výdělečné činnosti nebo zánik oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost do osmi dnů ode dne, kdy nastala.

5 2 Podnikatel právnická osoba 2.1 Zahájení podnikatelské činnosti Podnikatel je daňově registrován NE Podnikatelé mají povinnost daňově se registrovat na příslušném finančním úřadu (tiskopis: Přihláška k registraci právnické osoby) do 30 dnů ode dne, kdy jim ve smyslu ustanovení 10 živnostenského zákona vzniklo živnostenské oprávnění tedy: u ohlašovacích živností - ode dne ohlášení nebo, pokud je v ohlášení uveden pozdější den vzniku živnostenského oprávnění, od tohoto dne, u koncesovaných živností - ode dne, kdy rozhodnutí o udělení koncese nabylo právní moci, v případě právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku a podle zvláštního zákona tak vznikají, a zahraničním osobám, které se zapisují do obchodního rejstříku - ode dne zápisu do tohoto rejstříku. Počátek lhůty nelze tedy vztahovat na den vydání nebo doručení živnostenského listu. Skutečnosti uváděné v přihlášce k registraci je nutno finančnímu úřadu doložit - zejména těmito doklady: výpis z obchodního rejstříku nebo usnesení z krajského soudu obchodního rejstříku, plnou moc pro zastupování, smlouvu o účtu, má-li osoba již zřízen účet. ANO Podnikatel zaměstnává nebo hodlá zaměstnat zaměstnanců rejstříku malých organizací (dále jen MO) spolu s Přihláškou zaměstnance k pojištění do 8 dnů ode dne vstupu prvního zaměstnance do zaměstnání. Spolu s přihláškou je MO povinna předložit doklady o tomto zaměstnanci, a to: potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele (popř. doklad o evidenci na ÚP, doklad o studiu v případě prvonástupu) doklad o uzavření pracovněprávního vztahu k nahlédnutí, popř. jeho kopii (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti) k ověření vzniku pojistného poměru více než 25 zaměstnanců rejstříku organizací do 8 dnů ode dne vstupu 26. zaměstnance do zaměstnání Podnikatel hodlá zřídit volné pracovní místo Podnikatel je povinen ohlásit příslušnému úřadu práce zřízení volného pracovního místa do 10 dnů ode dne vzniku volného pracovního místa.

6 2.2 Změna údajů v průběhu podnikání Podnikatel je povinen oznámit příslušnému finančnímu úřadu změnu údajů na Přihlášce k registraci do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Tyto změny současně správci daně prokáže. K oznámení změn lze použít tiskopis přihlášky k registraci nebo specializovaně zaměřené tiskopisy příslušných finančních úřadů Malé organizace a organizace Podnikatel je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů v přihlášce do Rejstříku malých organizací nebo Rejstříku organizací do 8 dnů ode dne, kdy k této změně došlo Ohlášení stálé provozovny Podnikatel je povinen oznámit příslušnému finančnímu úřadu zřízení provozovny formulářem Příloha k přihlášce k registraci fyzické osoby provozovny a odštěpné závody do 30 dnů ode dne zřízení Zrušení stálé provozovny Podnikatel je povinen oznámit příslušnému finančnímu úřadu zrušení stálé provozovny zpravidla 30 dnů před zrušením Podnikatel obsadil volné pracovní místo (zrušení volného pracovního místa) Podnikatel je povinen ohlásit příslušnému úřadu práce obsazení volného pracovního místa do 10 dnů ode dne jejich obsazení.

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 16 Rozeslána dne 16. února 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 43. Úplné znění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 155/1995 Sb. - o důchodovém pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995

Více

Průvodce podnikáním v ČR

Průvodce podnikáním v ČR Průvodce podnikáním v ČR Autorky: Mgr. Daniela Musilová, partnerka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář Ing. Gabriela Magsumová, daňová poradkyně Obsah Začínáme podnikat 1 Živnostenský list a IČ 1 Registrace

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu České

Více

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

399/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 399/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o doplňkovém

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

úrazu; pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného.

úrazu; pojištění pro případ ztráty zaměstnání pojištěného. POJISTNÉ PODMÍNKY MOJEPOJIŠTĚNÍ PLATEB ze dne 6. 5. 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění osob, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem Karolinská

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KOLEKTIVNÍ POJIŠTĚNÍ KE KREDITNÍM KARTÁM T-Mobile Bonus společnosti ESSOX s.r.o. ze dne 1. 3. 2008 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Toto kolektivní pojištění se řídí právním řádem

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více