VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., pro zajištění služby DOBRÝÚŘAD, internetového systému zpětné vazby provozovaného na 1. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel: Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se sídlem Příkop 4, Brno, IČ , DIČ CZ , vedena v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka (dále jen poskytovatel ). Objednatel: Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP ) se jako objednatel rozumí právnická osoba (zpravidla město, statutární město, obec nebo kraj), nezisková organizace, právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající podle zvláštních předpisů, nebo jiná organizace zřízená státem, která využívá služeb projektu DOBRÝÚŘAD na webovém portálu (dále jen objednatel ). 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY 2.1. Nezbytným předpokladem pro uzavření smlouvy, resp. využívání služby DOBRÝÚŘAD je vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění a souvisejícími předpisy Smlouva o pronájmu internetového systému zpětné vazby DOBRÝÚŘAD (dále jen smlouva ) je uzavřena okamžikem přidání profilu ze strany objednatele na internetové adrese a jeho následným potvrzením ze strany poskytovatele Poskytovatel potvrdí obdržení registrace (přidání profilu) objednateli elektronickou poštou a po kontrole a aktivaci profilu mu přidělí přihlašovací údaje, a to na adresu uvedenou objednatelem v objednávce (dále jen elektronická adresa objednatele ) Smlouva vstupuje v platnost dnem uhrazení faktury za poskytnutí služby a jejím předáním Poskytovatel je vždy oprávněn požádat objednatele o dodatečné potvrzení údajů uvedených v objednávce (například písemně nebo telefonicky) Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu VOP platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad VOP v českém jazyce. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY 3.1. Předmětem smlouvy je poskytnutí služby DOBRÝÚŘAD. Služba DOBRÝÚŘAD je systém, který umožňuje shromažďovat a vyhodnocovat komentáře a hodnocení služeb poskytovaných objednatelem svým občanům a shromážděné a vyhodnocené informace publikovat prostřednictvím internetového serveru provozovaného poskytovatelem na doméně (dále jen služba ). Některé informace získávané od klientů, především v textové podobě, jsou k dispozici pouze kompetentním osobám objednatele Podmínky zprovoznění služby určuje poskytovatel. V případě, že objednatel požaduje doplňkové služby, nese případné dodatečné náklady.

2 3.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na omezení služeb systému spočívající v tom, že z jedné ové adresy lze sledované místo hodnotit nejvýše jednou za měsíc, a to vždy do 5 dní od zaslání požadavku klientovi objednatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo tato omezení měnit. 4. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 4.1. Odběratel se zavazuje na základě vystavené faktury uhradit platby spojené s poskytovanou službou, a to předem za celé období (formou předplatného) Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH: 1 neomezená licence Kč ročně (v ceně: 50 ks stojánků, 1 box na sběr mailovek, mailovek) Příplatek za rozšíření licence: o verze Kč ročně o verze Kč ročně Příplatek za zadávání ů do systému poskytovatelem Kč ročně Příplatek dle počtu sledovaných míst o sledované místo (v ceně licence) +0 Kč měsíčně o sledované místo +500 Kč měsíčně; Kč/ročně o sledované místo +500 Kč měsíčně; Kč/ročně o sledované místo +500 Kč měsíčně; Kč/ročně Příplatek za materiál: o 2. a každý další box na sběr mailovek 790 Kč/ks o 51. a každý další stojánek 45 Kč/ks o balení ks mailovek 90 Kč/balení Příplatek za služby: o školení objednatele (za započatou hodinu) Kč/h o cestovné v případě školení (každým směrem) 4 Kč/km Ceny platné od Licence LIGHT Licence MEDIUM Licence FULL Počet sledovaných míst Počet stojánků (vč. propisek) 20 ks 50 ks 80 ks každý další 45 Kč Počet boxů 1 ks 2 ks 4 ks každý další 790 Kč Počet mailovek ks ks ks dalších ks 90 Kč Cena Kč Kč Kč Rozšíření licence Školení (za započatou hod.) Cestovné Kč/ Kč Kč 4 Kč/km 4.3. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle závazné objednávky je objednatel povinen uhradit poskytovateli bezhotovostně, převodem na účet poskytovatele Stránka 2 z 5

3 uvedený na faktuře Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty Doba splatnosti faktury vystavené na základě závazné objednávky činí 14 dní (slovy: Čtrnáct dní) Jakmile poskytovatel potvrdí registraci a aktivuje profil objednatele, je mu zaslána faktura Objednatel je povinen uhradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek objednatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele a spárováním platby Poskytovatel provede spárování přijaté platby za službu s fakturou po přijetí platby Objednatel akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené faktury, výzvy, upomínky příp. jiné písemnosti jsou zasílány objednateli přednostně elektronicky prostřednictvím u na elektronickou adresu objednatele. 5. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ 5.1. Poskytovatel poskytuje neomezenou licenci v trvání 12 měsíců ode dne aktivace profilu objednateli, není-li stanoveno jinak Každá ze smluvních stran může využívání licence ukončit písemnou výpovědí zaslanou druhé straně. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc (slovy: Jeden) a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení spočívajícího v prodlení poskytovatele s plněním jeho závazků po dobu delší než 30 (slovy: Třicet) dní Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním peněžitých závazků a toto prodlení trvá po dobu delší než 30 (slovy: Třicet) dní Ke dni ukončení této smlouvy (uplynutím doby nebo odstoupením) jsou objednatel a všechny osoby využívající systém povinni přestat systém DOBRÝÚŘAD užívat Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran, řešení sporů a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinnosti odstoupení) Vzhledem k umístění systému na zařízeních (serverech) 3. strany bude autor prostřednictvím 3. strany zajišťovat zálohování dat ze systému. Zálohovaná data autor není povinen poskytovat objednateli V případě zásahu nebo školení u objednatele je účtována sazba za dopravné a za školení dle platného ceníku Úpravy systému nebo jiné zde neuvedené práce se řídí běžným ceníkem autora V případě výpovědi, nebo odstoupení od smlouvy poskytovatel zablokuje uživatelský účet objednatele a zpracování dat pro objednatele. Data sebraná a zpracovaná do okamžiku odstoupení od smlouvy zůstávají v majetku poskytovatele. 6. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 6.1. Objednatel nabývá práva k využívání příslušné služby její registrací a zaplacením ceny za poskytnutí služby Objednatel je povinen využívat služby v souladu s touto smlouvou a VOP Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící DOBRÝÚŘAD jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vy- Stránka 3 z 5

4 konávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící systém Objednatel se zavazuje nevyužívat služby takovým způsobem, který by vedl k porušení práva poskytovatele nebo by mohl způsobit znevýhodnění ostatních zákazníků poskytovatele Objednatel je povinen při objednávce služby uvést pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace a komunikace s poskytovatelem Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje ke zřízeným službám před zneužitím třetími osobami Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám Jakákoliv reklamace závad nebo poruch systému musí být podaná písemně na ovou adresu Poskytovatel se zavazuje odstranit opodstatněné závady a poruchy do 3 pracovních dní od písemného nahlášení odběratelem. 7. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 7.1. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz služby. V případě přerušení provozu učiní nezbytná opatření k opětovnému zprovoznění služby. V případě nouze bude neprodleně informovat kontaktní osobu objednatele. Kontaktní osoba je odpovědná za plnění smlouvy a za veškerou komunikaci s objednatelem ve věci této smlouvy. Výjimku z této povinnosti tvoří stavy, které nemohou být poskytovatelem ovlivněny, a nelze jim žádným způsobem předcházet. Jedná se např. o zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí nebo jiné úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb poskytovatele (např. údržba, aktualizace, ) Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do systému DOBRÝÚŘAD nebo v důsledku užití systému v rozporu s jeho určením Poskytovatel má právo deaktivovat službu objednateli, který je v prodlení s platbou déle než 14 dní od splatnosti faktury. Poskytovatel má právo objednateli službu zcela čit v případě, že je v prodlení s platbou za službu déle než 30 dní od splatnosti faktury. Objednateli ukončením služby nezaniká povinnost uhradit dlužnou částku za poskytnuté služby. O deaktivaci nebo ukončení služby bude objednatel informován prostřednictvím u. Deaktivací se rozumí zamezení přístupu do služby. Ukončením služby se rozumí odstoupení smlouvy Poskytovatel odpovídá za ochranu dat zasílaných prostřednictvím služby proti jejich narušení a zneužití, nedokáže-li, že k narušení a zneužití došlo zaviněním třetí strany; poskytovatel však neodpovídá za obsah přenášených dat Poskytovatel neodpovídá za případné finanční ztráty, materiální ztráty nebo ztráty jiného charakteru, které by mohly vzniknout nedostupností služby a/nebo zveřejněním informací ze strany klientů objednatele zadávajících komentáře do systému DOBRÝÚŘAD Informace (hodnocení) získané prostřednictvím uživatelů internetu v průběhu trvání smlouvy a po jejím skončení jsou i po jejím skončení vlastnictvím objednatele i poskytovatele. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 8.1. Veškeré informace, které si smluvní strany poskytnou při plnění této smlouvy, jsou důvěrné a smluvní strany jsou povinny s nimi zacházet jako s obchodním tajemstvím Kterákoliv ze smluvních stran bude považovaná za smluvní stranu porušující tuto smlouvu v případě, když použije informace podle této smlouvy přímo nebo nepřímo, navede, zúčastní se nebo napomůže třetí osobě využít, obejít, oklamat, poškodit nebo jakýmkoliv jiným způsobem pokusí poškodit druhého účastníka smlouvy. Stránka 4 z 5

5 8.3. Je dané, že ustanovení článků těchto VOP budou závazná i pro zaměstnance, spolupracovníky a právní zástupce smluvních stran Pokud vztah související s užitím systému DOBRÝÚŘAD nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů Poskytovatel je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad Smlouva uzavřená na základě objednatelem zaslaných údajů je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, přičemž je povinen o této skutečnosti informovat objednatele. Změny vyžadují písemnou formu Objednatel prohlašuje a zaručuje poskytovateli, že ke dni uzavření smlouvy je každé jeho prohlášení platné, pravdivé a úplné Smluvní strany se zavazují, že jakýkoliv spor, který vznikne z této smlouvy či přímo či nepřímo s ní související, se pokusí nejdříve vyřešit dohodou, poté prostřednictvím mediátora a teprve až v případě, kdy se prostřednictvím mediace nepodaří tento spor vyřešit, uplatní své sporné právo u soudu. Odměnu mediátora se strany zavazují hradit rovným dílem Kontaktní údaje poskytovatele a kont. osoba: Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., se sídlem Příkop 4, Brno, Ing. Radim Martynek, telefonní číslo , Poskytovatel je oprávněn kontaktní osobu jednostranně změnit sdělením objednateli spolu s uvedením jména a kontaktních údajů nové kontaktní osoby prostřednictvím internetových stránek Objednatel je povinen uvést kontaktní osobu v objednávkovém formuláři Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. V Brně 6. července 2014 Ing. Radim Martynek v. r. jednatel Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o. Stránka 5 z 5

Obchodní podmínky služby PO SVÉM

Obchodní podmínky služby PO SVÉM Obchodní podmínky služby PO SVÉM společnosti SALMAKIS s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 508/23, 149 00 Praha 4, identifikační číslo: 24686891, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití počítačového programu Collabim a souvisejících služeb 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) podnikatele Jiřího Koutného, IČ: 743 47

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Wawel s.r.o. se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN. identifikační číslo: 26222043 obchodní společnosti Wawel s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY se sídlem areál Svit, bud.64, 760 01 ZLÍN identifikační číslo: 26222043 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti SychrovNET s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby,

Více

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Všeobecné podmínky společnosti WMS s.r.o. Článek 1 Definice 1.1 Pro účely VOP mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak: 1.1.1 Cena cena za Služby, tj. zejména

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014

Všeobecné podmínky. pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti CASABLANCA INT s.r.o. s platností od 1.1.2014 Služba přístupu k síti Internet Veřejně dostupná telefonní služba Služby pronájmu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Vole-j.cz s.r.o. (dále jen VOP) 1. Základní ustanovení Obchodní společnost Vole-j.cz s.r.o. (dále

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6

Všeobecné podmínky společnosti Nej TV a.s. 1 / 6 1 / 6 Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Služby) společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FinCall s.r.o. 1.Předmět všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah, práva a povinnosti společnosti FinCall s.r.o.;

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NETBOX A KUKI Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Společnost SMART Comp. a.s., se sídlem Brno, Kubíčkova 1115/8, IČ: 25517767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více