FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ"

Transkript

1 FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ Účetnictví je ekonomická disciplína, která poskytuje informace o stavu a pohybu majetku podniku a jeho zdrojích, nákladech a výnosech, o hospodářském výsledku. Úkolem a cílem je věrné zobrazení ekonomické reality podniku, poskytovat průkazné, objektivní, pravdivé informace o účetní jednotce. FUNKCE ÚČETNICTVÍ: Informační (základní) Registrační (registruje záznamy z minulosti) Dokumentární (důkazní prostředek při vedení sporů, nebo v hospodářské kriminalitě) Kontrolní UŽIVATELÉ: interní - management, vlastníci, zaměstnanci - mají různé cíle a zájmy, externí stát a jeho orgány, věřitelé, banky, pojišťovny, odběratelé, dodavatelé, veřejnost v místě působení. Vlastníci rentabilita kapitálu, zda vložit prostředky či nikoliv. Management hlavní zodpovědnost za činnost podniku a dosažení cílů. Zaměstnanci stabilita zaměstnání, možnost růstu mezd. Věřitelé schopnost podniku splácet závazky. Odběratelé, dodavatelé budoucí vyhlídky a uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv. Stát a jeho instituce kontrola daňových základů, rozhodování o výši dotací, možnost poskytování úvěrů atd. Veřejnost vztah k životnímu prostředí, podpora územních programů, výše darů poskytnutých podnikem. Konkurence snaha převzít podnik, kontrola nad podnikem, zjištění nákladů výroby z důvodu poražení konkurenta a vytlačení ho z trhu.

2 ÚČETNÍ PRINCIPY Princip věrného zobrazení (objektivity) - musí odpovídat skutečnosti (skutečným stavům) Zásada opatrnosti - je třeba nenadhodnocovat aktiva a nepodhodnocovat pasiva, při účetní uzávěrce vzít v úvahu známá rizika a očekávané ztráty Akruální princip - o jakékoliv informaci se účtuje v tom čase, kdy se udála Zásada kontinuity - nepřetržité vedení účetnictví, ve smyslu bilanční kontinuity, hospodářské roky musí navazovat Zásada stálosti metod - souvisí se srovnatelností - vede k věrnějšímu zobrazení firmy Zásada účetní jednotky - nepřetržitě vést účetnictví od vzniku do zániku Účetnictví:rozeznáváme finanční, manažerské, daňové. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ je standardizovaná forma účtování, cílem je věrné zobrazení skutečností, které jsou předmětem účtování do období, se kterým věcně a časově souvisejí, účtuje se podvojným účetní zápisem, což znamená, že jedna operace musí být zachycena na dvou různých stranách účtu (MD, D), poskytuje informace o účetní jednotce jako celku, zaměřuje se na sledování majetku, závazků, kapitálu a výsledku hospodaření za celý podnik, obsahuje informace pro potřeby externích uživatelů (banky, investoři, dodavatelé, odběratelé, ), základními výstupy FÚ je: rozvaha - zachycuje skutečný stav majetku (aktiv) a zdrojů jeho krytí (pasiv). výkaz zisků a ztrát - zjišťuje skutečný hospodářský výsledek. MANAŽERSKÉ (VNITROPODNIKOVÉ) ÚČETNICTVÍ není upraveno žádnými závaznými předpisy, je velmi individuální a musí vyhovovat potřebám řízení daného podniku, vedení firmy si samo stanoví postupy, předpisy a směrnice, poskytuje detailní informace o vnitřních vztazích v podniku, předpokládají se poměrně krátké intervaly vykazování - např. měsíční výkazy, primárním cílem je měření ekonomické výkonnosti podniku, a tímto i poskytování informací pro operativní a strategické řízení, kvalita a způsob manažerského účetnictví se přímo odráží na kvalitě plánů a rozpočtů a analýz.

3 Základní části MAU řízení nákladů (nákladové účetnictví) kalkulace rozpočetnictví Obecné rozdíly FÚ a MÚ Hledisko Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Souhrnné komplexní informace o Informace o činnosti jednotlivých Uživatelé podniku jako celku, externí útvarů, pouze interní uživatelé informací uživatelé st. orgány, banky, vedení podniku odběr., dodavatelé Kompletní, syntetické informace za Informace o vnitropodnikových Rozsah informací celý podnik útvarech, výrobcích procesech Časová orientace Úprava vstupů Charakteristika informací Jednotky Informace k minulému období, mají dlouhý časový interval, výstup cash flow, jednou ročně Dané legislativou Veřejné info Veškeré údaje ve výkazech jsou vyjádřené v peněžních jednotkách Horizont minulý i budoucí vývoj, nejsou stanoveny oficiální výkazy, ale sestavy, rozbory, není stanovena periodicita výstupů nepravidelně, dle potřeby Není centrálně regulováno, individuální přístupy Důvěrné, info jsou utajovány Údaje jsou uváděny účelově dle účelu jsou v peněžních jednotkách, ale i v naturálních CONTROLING má za úkol pomáhat vedení a odpovědným osobám usměrňovat chod podniku. způsob řízení všech činností ve firmě, který je zaměřen na dosažení podnikatelských záměrů firmy, controlling provádějí specializovaní pracovníci firmy nebo externí firma je nezbytným nástrojem řízení managementu a týká se řízení chodu celé firmy, využívá informace z účetnictví (manažerské účetnictví je hlavní informační nástroj controllingu). Tři stupně controllingu 1. stupeň - funkce účetnictví 2. stupeň - výkyvy v nákladech, návrhy na změny 3. stupeň - plánování, kontrola a informační systém

4 NÁKLADY (C) peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů vynaložených na vytvářené statky a služby, charakteristickým rysem je jejich účelovost. Náklady se dělí: PODLE DRUHU Provozní náklady (souvisejí se zajištěním provozu služby, odpisy, nájemné, atd.) Finanční náklady (náklady na finanční činnost podniku úroky, poplatky za vedení účtů.). Mimořádné náklady (náklady vzniklé v důsledku mimořádných událostí škody, tvorba mimořádných rezerv). PODLE KALKULACÍ Přímé náklady náklady, které jednoduše matematicky vyčíslíme na jeden ks, souvisí bezprostředně s daným výrobkem, jsou to všechny jednicové náklady. Nepřímé náklady nelze je zjistit přímo na kalkulační jednici, nepřímý postup pomocí různých kalkulačních technik na základě rozvrhových základen, náklady společné více druhům výrobků. PODLE EVIDENCE Explicitní jsou evidovány v účetnictví (skutečně vynaložené náklady, které výrobce platí za používání cizích výrobních faktorů). Implicitní nejsou evidovány v účetnictví ušlý příjem, náklady ztracené příležitosti - (odrážejí obětované příležitosti výrobcových vlastních výrobních faktorů to, co by za ně dostal v druhé nejlepší příležitosti). PODLE ZÁVISLOSTI NA OBJEMU VÝROBY důležité pro stanovení bodu zvratu Fixní - bez ohledu na objem naší produkce. Variabilní - proměnlivé, závisí na velikosti produkce. proporcionální - náklady se mění stejnými tempem jako objem výkonů (materiál), nadproporcionální - náklady se zvyšují rychleji (příplatek za přesčas), podproporcionální - náklady rostou pomaleji (zdražení produkce, mzdy zůstávají). Průměrné náklady - podíl celkových nákladů na jednu jednotku výroby.

5 Marginální náklady (přírůstkové, mezní) - dodatečné náklady potřebné k vyrobení další jednotky produkce. Celkové náklady - veškeré náklady vynaložené na celkový objem produkce. Celkové náklady TC = VC + FC Mezní (marginální) náklady MC = TC / Q Průměrné variabilní náklady AVC = VC/Q = (TC FC) / Q Průměrné fixní náklady AFC = FC / Q Průměrné náklady AC = AFC + AVC BOD ZVRATU takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta dosahuje-li firma této produkce, platí rovnost tržeb a nákladů Výpočet bodu zvratu Q = FC / (c j - v j ) (Q=FC + Z / c j v j ) Q objem prodeje v množství, při němž se dosahuje bod zvratu FC fixní N C j jednotková cena V j variabilní (proporcionální) náklady vyvolané jednotkou výkonu Z zisk Odvození bodu zvratu: TR = TC p * q = FC + AVC * q TR celkové příjmy p cena za jednotku q množství jednotek

6 Snižování nákladů zvyšování časového využití zařízení (vícesměnný provoz), využívání vědeckotechnického rozvoje, zpracování odpadů (snížení spotřeby materiálu), obchodní a personální politika (organizace dodávek, péče o zaměstnance), zdokonalení organizace a řízení (odstraňování prostojů, zbytečné administrativy), snižování spotřeby prostředků a práce (nahrazování ruční práce stroji, snižování energetické náročnosti). VÝNOSY - peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě, - vznikají prodejem vlastních výrobků nebo poskytováním služeb, - hlavní složkou výnosů ve většině podniků jsou TRŽBY a ostatní výnosy. Tržby peněžní částka za prodané výkony (výrobky). Ostatní výnosy nevznikají prodejem výrobků a služeb (prodej přebytečných zásob, nevyužitého stroje atd.) Dělení výnosů: PODLE DRUHŮ provozní - tržby za vlastní výkony, prodej materiálu, atd. finanční - tržby za prodej CP, dividendy, atd. mimořádné - přijaté náhrady při škodě, výnosy ze změny metody odepisování, atd. PODLE ČINNOSTI (podnik může uskutečňovat více činností a toto členění mu umožňuje zjistit, která činnost je zisková a která ztrátová) výrobní obchodní dopravní PODLE UŽIVATELŮ prvotní - prodej externím uživatelům, výnosy vznikají k vnějšímu okolí druhotné - výkony poskytované jiným útvarům v podniku údržba Zvyšování výnosů zvyšování výkonů a jejich cen, zvyšováním ostatních výnosů, vědeckotechnickým rozvojem, zdokonalováním organizace a řízení.

7 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - vzniká porovnáním výnosů a nákladů, z celkového zisku se odvádí daň z příjmu. HV = TR TC hospodářský výsledek = celkové příjmy celkové náklady TR Bilanční zisk - před zdaněním Disponibilní zisk - po zdanění Ukazatelé zisku HV z provozní činnosti HV z finanční činnosti HV z mimořádné činnosti obchodní marže přidaná hodnota < Ztráta = TC = Nulový > Zisk HV z provozní činnosti je tvořen rozdílem provozních výnosů a provozních nákladů. Ve výkaze zisku a ztráty je dán součtem přidané hodnoty a ostatních provozních výnosů, od kterého jsou odečteny ostatní provozní náklady. U výrobního podniku jsou jeho podstatnými položkami výkony a výkonová spotřeba, u obchodního podniku pak především položka obchodní marže. HV z finančních operací je tvořen rozdílem mezi finančními výnosy a finančními náklady HV z mimořádné činnosti je tvořen rozdílem mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady, které vznikají v důsledku operací, jež podnik provádí nepravidelně (nahodile, mimořádně) a týkají se např. mank a přebytků na majetku, škod v důsledku živelných pohrom apod. Je do něj také připočítávána daň z příjmů z mimořádné činnosti. Obchodní marže jako rozdíl položek tržby za prodej zboží a náklady vynaložené na prodané zboží Přidaná hodnota jedná se o dílčí výsledek, který se vyskytuje ve výkazu zisku a ztráty. Jde o hodnotu přidanou k hodnotě vstupů jejich zpracováním v podniku. Vypočítá se jako součet obchodní marže a výkonů, od kterého odečteme výkonovou spotřebu.

8 Dělení zisku: povinný příděl do zákonného rezervního fondu, příděly do statutárních fondů, výplata podílů na zisku tichého společníka, výplata přednostních dividend, výplata tantiém, úhrada ztráty z minulých let. Vypořádání ztráty z rezervního fondu, z nerozděleného zisku minulých let, převedením ztráty do příštího období, snížením základního kapitálu, úhradou od společníků. PŘÍJMY (R) jakákoli přijatá peněžní částka, přijatá platba (například mzda, starobní důchod, sociální podpora, splátka dluhu apod.) nemusí mít souvislosti s výkony (připsání bankovního úvěru na běžný účet). VÝDAJE jsou jakékoli odchozí peněžní platby (i bezhotovostní úhrada). CASH FLOW PENĚŽNÍ TOK představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za určité období, v podnikové praxi je peněžní tok důležitou veličinou, která vypovídá o schopnosti podniku generovat peníze, schopnost přinést podniku peněžní prostředky je také jedním z rozhodujících kritérií při výběru a hodnocení investičních projektů. Dělení CF - provozní cash flow, - investiční cash flow a - cash flow z financování. Investiční cash flow - jsou zejména investiční dlouhodobé výdaje (nákupy strojů, budov, pozemků, patentů)

9 Cash flow z financování - jedná se o příjmy a výdaje spojené se získáváním nebo vracením zdrojů pro podnikání (obdržení bankovních úvěrů a jejich splácení, emise dluhopisů a akcií, splácení dluhopisů a výplata dividend) Provozní cash flow - jedná se o finanční toky spojené s provozem podniku (čistý provozní zisk, změny pohledávek u odběratelů, změny dluhů u dodavatelů, změny zásob atd.) KALKULAČNÍ SYSTÉM Kalkulace nákladů představuje proces, při kterém se stanovuje výše nákladů, ceny, marže zisku, nebo jiné hodnotové veličiny na tzv. kalkulační jednici (objekt kalkulace). Kalkulační jednice je konkrétní výkon vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který se stanovují náklady (produkt, práce, služby, ). Předmět kalkulace = všechny druhy dílčích a finálních výkonů, které podnik vyrábí. Význam a úloha kalkulací - slouží jako podklad pro rozhodování o optimálním sortimentním složení prodávaných výrobků a služeb, - je to nástroj řízení hospodárnosti (zda je výhodnější určité zařízení nakoupit, nebo najmout, zda je výhodné určitý proces mechanizovat, či automatizovat) - důležitý podklad pro zpracování rozpočtů nákladů, výnosů a zisků, - nástroj k určení minimální hranice ceny produktů Kalkulační systém - všechny typy kalkulací používaných v podniku Způsob stanovení nákladů na kalkulační jednici - přímé náklady se stanoví přímo, - režijní (nepřímé) náklady se stanoví nepřímo prostřednictvím přirážek podle určitých klíčů. Všeobecný kalkulační vzorec - obsahuje doporučené kalkulační položky - jde o zjištění tzv. nákladové ceny (cena není určena trhem) - není závazný - je používán většinou organizací v ČR - jsou zde dvě základní skupiny nákladů, a to přímé a nepřímé Oborové kalkulační vzorce - specifické vzorce zahrnující jak univerzální položky, tak zvláštnosti typické pro určité profese

10 Obvykle má kalkulační vzorec toto členění: 1. Přímý materiál 2. Přímé mzdy 3. Ostatní přímé náklady 4. Výrobní režie Vlastní náklady výroby (provozu) 5. Správní režie Vlastní náklady výkonu 6. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu 7. Zisk Prodejní cena (bez daně z přidané hodnoty) 8. Daň z přidané hodnoty Cena včetně DPH Přímý materiál je základní materiál, který přechází do hodnoty výrobku a který lze přímo zjistit na kalkulační jednici (např. při výrobě automobilu spotřeba plechu na 1 ks automobilu). Přímé mzdy jsou mzdy, které můžeme přímo zjistit na kalkulační jednici (zpravidla to jsou mzdy výrobních dělníků za odpracovaný čas). Ostatní přímé náklady jsou všechny ostatní náklady, které lze zjistit na kalkulační jednici (např. náklady na záběh nové výroby, pojistné podniku z přímých mezd dělníků). Výrobní režie jsou společné náklady, které vznikají ve výrobním středisku (odpisy výrobních strojů, opravy strojů, spotřeba energie). Správní režie jsou společné náklady, které vznikají ve správě podniku jako celku (mzdy technickohospodářských pracovníků, telefonní poplatky, poštovné, odpisy budov). Zásobovací režie jsou společné náklady spojené se zásobováním podniku a skladováním materiálu (např. přeprava materiálu, plat skladníka). Odbytové náklady jsou společné náklady spojené s prodejem a skladováním výrobků (náklady na reklamu, propagaci, přepravné výrobků k odběrateli atd.). Dělení kalkulací DLE TYPU NÁKLADŮ kalkulace úplných vlastních nákladů - spočívá v propočtu nákladu na kalkulační jednici určitého výrobku (náklady na určitý výkon např. 1litr, 1kg, 1ks), - kalkulací vlastně zjistíme průměrné náklady na jednotku výrobku. kalkulace variabilních (dílčích) nákladů - náklady přímo související s výkonem, - náklady rozděluje na fixní a variabilní složku, - variabilní náklady se mění podle velikosti produkce a fixní v zásadě nemění k objemu produkce.

11 DLE PŘEDMĚTU nákupní - souvisejí s hledáním nejvýhodnějšího dodavatele. prodejní - souvisejí s hledáním nejvýhodnějšího odběratele. provozní - v rámci této kalkulace se sestavuje kalkulace nákladová a cenová. DLE STRUKTURY postupná - obsahuje položku polotovary vlastní produkce. průběžná - neobsahuje položku polotovary vlastní produkce, náklady na tuto produkci se uvádějí v členění podle položek kalkulačního vzorce. DLE ČASOVÉHO HLEDISKA předběžná - sestavuje se před zahájením výroby, - úkolem je stanovit předběžné náklady a cenu výrobků, - při sestavování vychází z norem. výsledná - po skončení výroby, - vyjadřuje v podstatě skutečné náklady průměrně připadající na jednotku výkonu. Kalkulační techniky Kalkulace dělením - dělíme úhrnné náklady za období počtem kalkulačních jednic vyrobených v tomto období, jedná se o hromadnou produkci, nejjednodušší způsob stanovení nákladů Kalkulace přirážková - používá se při heterogenní (různorodé produkci), náklady se dělí na přímé a režijní Kalkulace postupná a průběžná - typická pro firmy, kde výroba prochází několika fázemi, které tvoří technologicky uzavřený celek, (textilní firma - prádelna - úpravna - barvírna). Kalkulace ve sdružené produkci - jedná se o heterogenní výrobu (zemědělství, zpracovatelský průmysl), v jednom technologickém procesu vzniká několik druhů produktů a vzniklé sdružené náklady je nutné rozdělit na jednotlivé produkty Faktory, které určují výběr metody kalkulace výrobní technologie (těžební, potravinářský průmysl, ), členitost výroby - rozčlenění do navazujících stupňů, výrobní sortiment, opakovatelnost výroby, organizační struktura podniku, prostorové uspořádání výrobního procesu.

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č. 2 1. DRUHY PODNIKOVÝCH ČINNOSTÍ A JEJICH EFEKTIVNOST 2 2. VÝROBNÍ ČINNOST 3 3. NÁKUP: 6 4. NÁKUP, ZÁSOBOVÁNÍ 7 5. METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB: 9 6. JUST IN TIME 10 7. KANBAN 11 8. PERSONÁLNÍ ČINNOST (PČ) 12 9. INVESTOVÁNÍ

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení

pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení pracovní materiál k předmětu by Jiří Strouhal 2012 Přednášky a cvičení přednášky (podniková politika): doc. Ing. Jan HEŘMAN, CSc. (RB 329) Ing. Jiří KLEČKA, Ph.D. (RB 326) Ing. Peter SLUNČÍK, Ph.D. (RB

Více

LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis

LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Za přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. prof. Ing. Jan Váchal, CSc. prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. Mgr. Lenka Bejlková výkonná redaktorka

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více