ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Jaroslav SEDLÁČEK, CSc. Autor: Barbora BOBKOVÁ Brno, 2014

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2014/2015 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Studentka: Obor: BOBKOVÁ, Barbora Finance Název tématu (česky): Název tématu (anglicky): Účtování o vlastním kapitálu podle českých a mezinárodních pravidel Recognition of Equity according to Czech and International Rules Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í : Cíl práce: Cílem práce je vymezit vlastní kapitál podle literárních zdrojů, porovnat postupy účtování o vlastním kapitálu podle českých a mezinárodních pravidel a poukázat na příkladech na možné rozdíly a jejich dopady na finanční situaci obchodních společností. Postup práce a použité metody: Postup práce 1. Úvod (předmět a cíl práce) 2. Analýza současného stavu řešené problematiky, jeho příčin a důsledků 3. Teoretické poznatky (výběr relevantních informací, jejich analýza, komparace, diskuze a hodnocení) 4. Aplikační část (výběr analytických nástroj, organizace zpracování dat, interpretace výsledků) 5. Shrnutí a závěry bakalářské práce (vlastní stanoviska) Použité metody - literární rešerše - deskripce - analýza - komparace - syntéza zjištěných poznatků

3 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: dle pokynů vedoucího práce stran Seznam odborné literatury: KOVANICOVÁ, Dana. Finanční účetnictví: světový koncept: IFRS/IAS. 5. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, ix, 526 s. ISBN VOMÁČKOVÁ, Hana. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí :(vyšší účetnictví). 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Polygon, s. ISBN International financial reporting standards: as issued at 1 January London: International Accounting Standards Board, vii, ISBN ŠEBESTÍKOVÁ, Viola. Účetní operace kapitálových společností: daňové a právní souvislosti. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Sedláček Datum zadání práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS MU je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Barbora Bobková Název bakalářské práce: Účtování o vlastním kapitálu podle českých a mezinárodních pravidel Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Recognition of Equity According to Czech and International Rules financí Rok obhajoby: 2015 doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Anotace Bakalářská práce Účtování o vlastním kapitálu podle českých a mezinárodních pravidel porovnává účtování o vlastním kapitálu podle Českých účetních standardů a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Práce se zaměřuje jak na účtování v průběhu účetního období, tak i na výkaznictví v účetní závěrce. Teoretická část práce vymezuje základní terminologii týkající se vlastního kapitálu, popisuje strukturu vlastního kapitálu podle české i mezinárodní legislativy a soustřeďuje se na prvky vlastního kapitálu, kterými se zabývají jak ČÚS, tak i IFRS. Praktická část zobrazuje postupy účtování a obsahuje příklady, na kterých si lze představit dopady na finanční situaci podniku. Teoretická i praktická část se v celé práci prolínají. Annotation This bachelor thesis Recognition of Equity According to Czech and International Rules compares the equity according to Czech accounting standards and International Financial Reporting Standards. The thesis is focused on accounting during accounting period and also on reporting in financial statements. The theoretical part of the thesis defines the basic terminology of equity, describes structure of equity according to both Czech and international legislation and focuses on elements of equity which are concerned in both Czech accounting standards and IFRS as well. The practical part of the thesis displays accounting methods and contains examples that show the effects on financial situation of company. Both theoretical and practical part is merged within whole thesis. Klíčová slova IFRS České účetní standardy vlastní kapitál účetnictví komparace Keywords IFRS Czech accounting standards equity accounting comparison

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Účtování o vlastním kapitálu podle českých a mezinárodních pravidel vypracovala samostatně pod vedením doc. Ing. Jaroslava Sedláčka, CSc., a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne vlast no ruč ní podpis aut o ra

6 Poděkování Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Jaroslavu Sedláčkovi, CSc. za rady a čas, který mi věnoval při řešení dané problematiky.

7 OBSAH Úvod Vlastní kapitál podle českých předpisů Výkazy účetní závěrky podle české legislativy Rozvaha podle vyhlášky č. 500/2002 Sb České účetní standardy pro podnikatele Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Výsledek hospodaření účetní jednotky Vlastní kapitál podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví Výkazy účetní závěrky sestavené podle IFRS Vlastní kapitál Základní (akciový) kapitál Ostatní složky vlastního kapitálu Výsledek hospodaření účetní jednotky Výkaz změn vlastního kapitálu Přehled o změnách ve vlastním kapitálu v účetní závěrce podle české legislativy Výkaz změn vlastního kapitálu v účetní závěrce podle IFRS Transakce ovlivňující výši vlastního kapitálu Zvyšování základního kapitálu Snižování základního kapitálu Transformace vlastního kapitálu z českých účetních předpisů do IFRS Charakteristika Akciové společnosti Převod vlastního kapitálu v rozvaze do IFRS Převod výsledovky do IFRS Shrnutí rozdílů Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam schémat a příkladů Seznam použitých zkratek Seznam příloh... 53

8 ÚVOD Cílem bakalářské práce je vymezit vlastní kapitál, porovnat postupy jeho účtování podle českých a mezinárodních pravidel a na praktických příkladech poukázat na dopady možných rozdílů na finanční situaci obchodních společností. Téma jsem zvolila na základě zájmu blíže se seznámit s pravidly účtování v mezinárodní rovině, neboť se v současnosti pohybuji pouze v rovině národní. S ohledem na přetrvávající snahy o harmonizaci účetnictví v rámci celé Evropské unie to je a stále i bude téma aktuální a hojně probírané především zainteresovanými účetními jednotkami. Práce je zaměřena na zobrazení operací s vlastním kapitálem a komparaci jeho vykazování v účetnictví podle české legislativy (mj. zákona o účetnictví či Českých účetních standardů) a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards) u akciových společností, u nichž lze předpokládat, že jako obchodní společnosti emitující cenné papíry mohou být ze zákona povinny vést účetnictví podle IFRS z důvodu obchodování těchto cenných papírů na regulovaných veřejných trzích v členských státech Evropské unie. Dále také pro zjednodušení nejsou zahrnuty konsolidované účetní výkazy, ve kterých se mohou objevit nekontrolní podíly. Struktura práce je postupně rozvíjena tak, že se nejprve věnuji vlastnímu kapitálu z pohledu české legislativy popisuji základní terminologii, která s vlastním kapitálem souvisí, charakterizuji vlastní kapitál, jeho význam v účetnictví akciových společností a zastoupení v účetní závěrce, jeho jednotlivé složky a operace, které s nimi lze provést. Práce dále popisuje, jak je vlastní kapitál vnímán prostřednictvím IFRS. Protože IFRS neupravují postupy účtování, ale především účetní závěrku, zaměřuji se na porovnání informací, které účetní závěrka musí obsahovat, a uvádím členění vlastního kapitálu v rozvaze reálného podniku účtujícího podle IFRS. Dále blíže popisuji výkaz změn vlastního kapitálu, který je z pohledu IFRS důležitou součástí účetní závěrky a který složky rozvahy obohacuje o konkrétnější informace důležité a zajímavé pro uživatele účetní závěrky. Závěr práce obsahuje transakce, které mají vliv na výši či strukturu vlastního kapitálu, a to se zaměřením na zvyšování a snižování základního kapitálu, a také příklad transformace vlastního kapitálu účetní jednotky do podoby, kterou vyžadují IFRS. 8

9 V práci jsem použila metody analytické, popisné a komparativní. Pro praktické srovnání jsem použila data z účetních závěrek dvou akciových společností, z nichž jedna je sestavena na základě české legislativy a druhá podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Transformace vlastního kapitálu je provedena na smyšleném podniku. Hlavní přínos bakalářské práce spatřuji pro potencionální čtenáře, kteří si díky ní ucelí pohled na podobnosti a rozdíly ve vnímání vlastního kapitálu podle české a mezinárodní legislativy. 9

10 1 VLASTNÍ KAPITÁL PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ Smyslem vedení účetnictví a sestavování výkazů je podávat poctivou, věrnou, správnou, průkaznou, srozumitelnou a objektivní informaci o finanční situaci účetní jednotky a o změnách, které ve finanční situaci proběhly. Tyto účetní zásady musí být dodržovány především v účetních výkazech, které slouží externím uživatelům věřitelům, zaměstnancům, dodavatelům, zákazníkům, státu a státním orgánům, investorům aj. K tomu napomáhá legislativa vytvořená tak, aby všechny účetní zásady bylo možné dodržovat. V průběhu existence České republiky legislativa prošla určitými změnami, které vždy proběhly za účelem zefektivnění vedení účetnictví a odstranění zjištěných nedostatků. V současnosti se v české legislativě účetnictvím zabývá zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále v textu pouze ZoÚ), který představuje stěžejní právní předpis jakousi první úroveň systému regulace účetnictví, na kterou navazují předpisy ostatní. Těmi jsou vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., dále České účetní standardy pro podnikatele (dále v textu pouze ČÚS) a nově dlouhé roky připravovaný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále v textu pouze ZOK), který vstoupil v platnost k a nahradil původní zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Na nejnižším stupni potom stojí vnitřní účetní směrnice, které si každá účetní jednotka sama sestavuje v souladu s výše uvedenými právními předpisy. V této kapitole se blíže seznámíme s obsahem některých legislativních dokumentů. Zaměříme se na rozvahu a její jednotlivé složky, které si blíže popíšeme a na příkladech si ukážeme jejich promítnutí v účetnictví. 1.1 Výkazy účetní závěrky podle české legislativy Vyhláška č. 500/2002 Sb. představuje druhou úroveň systému regulace účetnictví účetních jednotek účtujících v soustavě podvojného účetnictví. Na ni navazují ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu a ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, které představují poslední úroveň legislativních předpisů. Ve vyhlášce nalezneme jak úpravu účetní závěrky, tak i vymezení některých účetních metod. Účetní závěrku může podle ní účetní jednotka sestavit v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Akciové společnosti mají povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu vždy, může se tedy skládat z (Ryneš [2014], s ): 10

11 rozvahy; výkazu zisků a ztrát; přílohy k účetní závěrce; přehledu peněžních toků; přehledu o změnách vlastního kapitálu. Výkazy obsahují data vždy za běžné a minulé období. První tři výše jmenované výkazy jsou povinnou součástí účetní závěrky. Přehled peněžních toků ani přehled o změnách vlastního kapitálu povinnou součástí závěrky nejsou. Informace, které tyto dva výkazy obsahují, lze zahrnout do přílohy k účetní závěrce Rozvaha podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. V příloze č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. nalezneme uspořádání položek vlastního kapitálu v rozvaze. Vlastní kapitál se zde člení do pěti podkategorií v závislosti na zdroji financování. Některé položky rozvahy vyhláška vymezuje podrobněji. Jsou to např. základní kapitál, kapitálové fondy či rezervní fondy a výsledky hospodaření, o kterých se budeme zmiňovat v jiných částech této kapitoly. V příloze č. 1 této práce je znázorněna nejaktuálnější verze rozčlenění vlastního kapitálu v rozvaze se změnami podle ZOK, která vychází z účetní závěrky v plném rozsahu, kterou akciové společnosti povinně vytváří. Následující tabulka zobrazuje obsah vlastního kapitálu dodavatele elektrické energie E.ON Energie, a.s., která účetní závěrku zpracovává podle českých předpisů: Schéma č. 1 Vlastní kapitál v celých tis. Kč podle účetní závěrky k E.ON Energie, a.s A. VLASTNÍ KAPITÁL A.I. Základní kapitál A.I. 1. Základní kapitál A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku A.III. 1. Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období Zdroj: E.ON Energie, a.s. Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka 31. prosince

12 E.ON Energie, a.s. v současnosti nedrží žádné vlastní akcie, ani nevede účet emisního ážia. Základní kapitál tvoří ks kmenových akcií o nominální hodnotě 1 Kč. Základní kapitál ani již vytvořený zákonný rezervní fond, který zatím nedosáhl stanovené minimální výše 20 % ze základního kapitálu, se během sledovaných období neměnil. Zákonný rezervní fond se vytváří každoročně z 5 % zisku po zdanění výhradně za účelem krytí ztrát. Společnost vytváří a průběžně doplňuje účet statutárních a ostatních fondů. V běžném účetním období podnik hospodařil se ziskem, o jehož použití se bude účtovat v účetním období následujícím na základě rozhodnutí valné hromady. K úhradě ztráty z roku 2012 se použil nerozdělený zisk minulých let (viz E.ON Energie, a.s. Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2013) České účetní standardy pro podnikatele ČÚS v současnosti čítají 23 standardů, které si kladou za cíl stanovit postupy účtování jednotlivých složek účetnictví. Charakter vymezení rozvahových položek vlastního kapitálu navazuje na vyhlášku č. 500/2002 Sb., ČÚS však podrobněji stanovují účtové skupiny, na kterých se o rozvahových položkách účtuje. Postupy účtování nejdůležitějších položek vlastního kapitálu jsou uvedeny dále v této kapitole. Kompletní seznam standardů je uveden v příloze č. 4 této práce. Z hlediska vlastního kapitálu je podstatný ČÚS č. 012 Změny vlastního kapitálu, který upravuje mj. postup účtování při vzniku akciové společnosti a zvyšování či snižování základního kapitálu, a také ČÚS č. 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, který zase sjednocuje postupy účtování vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků. 1.2 Vlastní kapitál Vlastní kapitál představuje část pasiv, kterou podnik financuje z vlastních zdrojů. Je pasivní stranou rozvahy a tvoří jej vklady společníků, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku a výsledky hospodaření vzniklé v průběhu chodu podniku. Kromě vlastního kapitálu pasiva zahrnují ještě kapitál cizí, tedy zdroje produkované institucemi a osobami, od kterých si je podnik musel vypůjčit. Konkrétní struktura vlastního kapitálu závisí na typu účetní jednotky a rovněž na rozhodnutí, zda bude svůj majetek krýt spíše ze zdrojů vlastních, nebo ze zdrojů cizích, přičemž by se měl zohlednit ukazatel zadluženosti. V účetnictví je vlastní kapitál členěn podle jednotlivých zdrojů financování a ve směrné účtové osnově mu jsou v účtové třídě 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky věnovány účtové skupiny 41 až 43 podle 12

13 směrné účtové osnovy v příloze č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví: 41 Základní kapitál a kapitálové fondy; 42 Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření; 43 Výsledek hospodaření. Uvedené účtové skupiny se podle 46 vyhlášky č. 500/2002 Sb. při vedení účetnictví v plném rozsahu rozšiřují o syntetické účty. Účetní jednotka si syntetické účty ve svém účtovém rozvrhu vytváří, případně doplňuje podle své potřeby. Protože akciová společnost na základě ZoÚ vede účetnictví v plném rozsahu, pro účely této práce si v praktických příkladech uvedeme některé vzorové syntetické účty, přičemž vzorový účtový rozvrh účtů použitých v této práci je k nahlédnutí v příloze č. 2 této práce, a je sepsán s ohledem na nejnovější změny v legislativě Základní kapitál Definice základního kapitálu byla počátkem roku 2014 značně zjednodušena pomocí nového Zákona o obchodních korporacích. V tomto zákoně jsou obchodními korporacemi podle 1 míněny jak obchodní společnosti (osobní, kapitálové a evropské společnosti a evropské hospodářské zájmové sdružení), tak družstva. Základním kapitálem obchodní korporace se dle 30 ZOK rozumí souhrn všech vkladů, jehož výše u akciové společnosti je i nadále stanovena na min Kč v případě vedení účetnictví v českých korunách, nebo nově v případě vedení účetnictví v eurech podle zvláštního zákona ( 246 ZOK). Vyhláška č. 500/2002 Sb. chápe v 14 odst. 1 základní kapitál jako zapsaný základní kapitál obchodních korporací, čímž zpřesňuje ZOK. Základní kapitál akciové společnosti je rozvržen na určitý počet akcií. Tyto akcie představují vlastníkův podíl na základním kapitálu společnosti a jeho podíl na hlasovacích právech společnosti, na výplatu dividend, či podíl na likvidačním zůstatku v případě zániku společnosti ( 243 ZOK). Vlastního kapitálu může akciová společnosti dosáhnout již jen neveřejnou nabídkou emitovaných akcií, neboť v ZOK se upustilo od veřejné nabídky akcií, a tím i od minimální výše základního kapitálu stanovené v případě tohoto založení na 1 Tato práce čerpá podobu vzorového účtového rozvrhu z ÚZ 1009 Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka

14 Kč. Pomocí veřejné nabídky akcií se akciová společnost zakládala v případě, že nedisponovala dostatečnými prostředky pro neveřejnou nabídku akcií a mohla tím získat prostředky od širšího okruhu zájemců. Nevýhodou ovšem byla vyšší administrativní náročnost a rovněž existovalo riziko, že akcie nebudou převzaty. Výhodou založení akciové společnosti pomocí neveřejné nabídky akcií je, že je jednodušší a akcionáři jsou obvykle předem známi. Základní kapitál může být splacen peněžitým i nepeněžitým vkladem ( 251 ZOK). Při založení společnosti je nejpozději do okamžiku zápisu do obchodního rejstříku nutno splatit minimálně 30 % jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií, celý nepeněžitý vklad a splatit celé emisní ážio ( 253 ZOK). Tvorbu základního kapitálu lze rozvrhnout do tří kroků. V prvním kroku dochází k úpisu základního kapitálu, který představuje závazek společníka vložit nějaký kapitál do podniku. V druhém kroku se upsaný základní kapitál splácí společník vkládá do společnosti konkrétní peněžitý či nepeněžitý vklad. V kroku třetím je poté základní kapitál zapsán do obchodního rejstříku. O základním kapitálu se účtuje pomocí těchto syntetických účtů: 411 Základní kapitál, na který se zaúčtuje výše kapitálu zapsaná do obchodního rejstříku; 419 Změny základního kapitálu, na který se zachycují změny, které proběhnou před zápisem do obchodního rejstříku. Příklad č. 1 Založení akciové společnosti 1. Upsání akcií ve jmenovité hodnotě ,-- 353/ Úhrada upsaných akcií na bankovní účet od akcionáře A ,-- 221/ Úhrada upsaných akcií v hotovosti od akcionáře B ,-- 211/ Zápis základního kapitálu do obchodního rejstříku ,-- 419/ Kapitálové fondy Kapitálové fondy se tvoří z externích či interních zdrojů, např. emisním ážiem, bezúplatným převzetím majetku, dotacemi ze státního rozpočtu nebo podobných zdrojů, přeceněním majetku podle právních předpisů, přijatými členskými podíly u družstev apod. (Sedláček [2005], s. 230). O externích kapitálových fondech se účtuje pomocí účtu 412 Emisní ážio a 413 Ostatní kapitálové fondy. Interní kapitálové fondy čítají oceňovací rozdíly účtované 14

15 v účtové skupině 41 Základní kapitál a kapitálové fondy. Převážně se jedná o oceňovací rozdíly při přeměnách společností a při přecenění. Podívejme se nyní blíže na emisní ážio a ostatní kapitálové fondy. Emisní ážio je kladný rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie ( 248 ZOK). Hraje důležitou roli při zakládání společnosti u nepeněžitých vkladů, protože je nezbytně nutné splatit jeho celou výši ještě před zápisem do obchodního rejstříku. Emisní kurz představuje hodnotu, za kterou akciová společnost akcie vydává. Je to jakási přirážka, která by měla mít vyšší hodnotu, než má jmenovitá hodnota akcie. Například pokud je nominální hodnota akcie Kč, a emisní hodnota Kč, emisní ážio činí 500 Kč. Emisní ážio se používá i v případě úpisu nových akcií např. při zvyšování základního kapitálu a v tomto případě zamezuje, aby noví akcionáři neprofitovali na dříve vytvořeném vlastním kapitálu v podobě fondů a nerozděleného zisku z minulých let. Emisní ážio tím představuje podíl vytvořeného vlastního kapitálu společnosti v minulém období na výši základního kapitálu (Ryneš [2014], s. 244). Není ovšem pravidlem, že emisní ážio vzniká pouze při zvyšování základního kapitálu. Může vzniknout i při založení společnosti, a to díky nepeněžitým vkladům. Potom představuje rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a oceněnou výší nepeněžitého vkladu. Emisní ážio používáme např. ke zvýšení základního kapitálu nebo úhradě ztráty (Ryneš [2014], s. 244). Účtujeme o něm na účtu 412 Emisní ážio. Příklad č. 2 Vznik emisního ážia při úpisu nových akcií 1. Upsání nových akcií ve jmenovité hodnotě ,-- 353/ Vznik emisního ážia ,-- 353/ Úhrada upsaných akcií v hotovosti včetně emisního ážia ,-- 211/ Zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ,-- 419/411 Ostatními kapitálovými fondy se rozumí peněžité i nepeněžité vklady určené na zvýšení vlastního kapitálu. Zachycují se na účtu 413 Ostatní kapitálové fondy, který používáme k účtování obdržených darů a dotací (zásoby, pohledávky či majetek), k účtování vkladů společníků nezvyšujících základní kapitál, členských podílů u bytových družstev atd. Ostatní kapitálové fondy lze také použít k úhradě ztráty z předchozích období (Sedláček [2005], s. 231). Pomocí rozvahové položky Ostatní kapitálové fondy navyšujeme vlastní kapitál z externích zdrojů, a to pomocí peněžitých i nepeněžitých prostředků. 15

16 Příklad č. 3 Příklady použití účtu Přijatý dar v podobě zásob zboží ,-- 131/ Úhrada ztráty z minulých let ,-- 413/ Bezplatné nabytí pozemku ,-- 042/ Fondy tvořené ze zisku Fondy tvořené ze zisku u akciové společnosti zahrnují tyto účty: 421 Rezervní fond; 423 Statutární fondy; 427 Ostatní fondy. ZOK již déle neukládá povinnost vytvářet z výsledku hospodaření zákonný rezervní fond, nicméně způsob účtování jeho tvorby si zde uvést můžeme, protože většina akciových společností nejenže má tento rezervní fond již zanesený v účetnictví podle původní legislativy, ale u mnoha z těchto společností chvíli potrvá případná změna společenských stanov. Z toho důvodu již vytvořený rezervní fond v jejich účetnictví ještě nějakou dobu zůstane, dokud se valná hromada při schvalování účetní závěrky nedohodne na způsobu jeho zrušení. Případně se může účetní jednotka rozhodnout, že rezervní fond bude tvořit dál. Rovněž musí akciová společnost dbát na to, aby se zrušením rezervního fondu nedostala do úpadku. Neukládáním povinnosti vytvářet rezervní fond se řídí společnosti vzniklé po roce 2014 (Bohdalová [2014]). Důvod, proč se rezervní fond vytvářel, spočíval v krytí ztráty účetní jednotky. Podle legislativy zrušeného obchodního zákoníku jej akciové společnosti vytvářely ze zisku po zdanění v roce, ve kterém jej poprvé vytvořily, ve výši nejméně 20 %, ale ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Poté se každý rok fond doplňoval o částku určenou stanovami, nejméně 5 % ze zisku, a to tak dlouho, dokud jeho celková částka nedosáhla 20 % ze základního kapitálu. Příklad č. 4 Úhrada ztráty z rezervního fondu 1. Úhrada ztráty běžného období ,-- 421/ Úhrada ztráty z minulých let ,-- 421/429 16

17 V případě, že účetní jednotka změní své stanovy a nebude již déle dobrovolně rezervní fond vytvářet, může jej zrušit a jeho zůstatek zúčtovat ve prospěch jiné složky vlastního kapitálu. Statutární fondy mohou zřídit účetní jednotky na základě svých stanov zcela dobrovolně. Náleží sem např. sociální fond pro krytí sociálních potřeb zaměstnanců (příspěvky na rekreaci, životní nebo penzijní připojištění) či kulturní fond pro financování kulturních akcí nebo fond odměn pro čerpání mimořádných mzdových nákladů. Ostatní fondy tvoří účetní jednotky podle rozhodnutí valné hromady, představenstva nebo v průběhu účetního období i vedení podniku. V případě tvorby ostatních fondů je vhodné zavést analytickou evidenci podle jednotlivých zdrojů financování. Příklad č. 5 Tvorba a zúčtování sociálního fondu 1. Každoroční příděl do sociálního fondu ze zisku ,-- 431/ Čerpání ze sociálního fondu peněžitý dar zaměstnanci 2 000,-- 423/ Čerpání ze sociálního fondu vstupenky na výstavu 5 000,-- 423/ Výsledek hospodaření účetní jednotky Výsledek hospodaření účetní jednotky rovněž patří mezi zdroje financování vytvářené ze zdrojů vlastních. Patří sem tyto účty: 428 Nerozdělený zisk minulých let; 429 Neuhrazená ztráta minulých let; 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Pokud účetní jednotka v minulých letech dosáhla zisku nebo ztráty a nerozhodla se jej celý nebo jeho část rozdělovat, může jej kumulovat na účtech 428 Nerozdělený zisk z minulých let, případně 429 Neuhrazená ztráta z minulých let. V případě ztráty může valná hromada rozhodnout, že bude uhrazena z vytvořených fondů, převedených výsledků hospodaření či snížením základního kapitálu. Pokud účetní jednotka nemá dostatečné prostředky k okamžitému vyrovnání ztráty, které shromažďovala ve formě rezervního fondu nebo nerozděleného zisku minulých let, ztrátu jednoduše převede na účet 429 Neuhrazená ztráta z minulých let. Valná hromada také může společníkům udělit 17

18 povinnost úhrady ztráty, což v případě akciové společnosti nenastává, neboť, jak jsme si uvedli, akcionáři za závazky společnosti neručí. Jestliže účetní jednotka hospodařil se ziskem, valná hromada může rozhodnout o vytvoření fondu, o výplatě dividend akcionářům, tantiém členům představenstva a dozorčí rady, o zvýšení základního kapitálu, případně o tom, že se zisk nebude rozdělovat a převede se na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Zisk, pro který nemáme využití, potom může na účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let sloužit jako další rezerva pro případné ztráty v budoucnosti nebo jiná rozhodnutí, která mohou proběhnout od zvýšení základního kapitálu po doplnění fondů. Výsledkem hospodaření běžného období zachyceným na účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se rozumí čistý zisk po zdanění vzniklý v aktuálně uzavíraném účetním období. Může jím být zisk či ztráta, o kterých valná hromada v nadcházejícím schvalovacím řízení rozhodne, jak s nimi bude naloženo. Na základě rozhodnutí valné hromady se poté výsledek hospodaření zanesený na účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení přeúčtuje. Rozhodnutí valné hromady o naložení s výsledkem hospodaření v běžném období musí proběhnout do šesti měsíců od konce účetního období. Příklad č. 6 Rozdělení výsledku hospodaření ve výši ,-- za účetní období 1. Příděl do sociálního fondu 5 % ze zisku ,-- 431/ Výplata dividend 20 % ze zisku ,-- 431/ Srážková daň z dividend 15 % ,-- 342/ Zvýšení základního kapitálu ,-- 431/ Úhrada ztráty z minulých let ,-- 431/ Převod zbylé hodnoty do nerozděleného zisku ,-- 431/428 18

19 2 VLASTNÍ KAPITÁL PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Mezinárodní účetní standardy vznikly a vyvíjí se z důvodu harmonizace účetnictví jednotlivých zemí v rámci Evropské unie i v celosvětovém měřítku, kdy široký okruh uživatelů účetních výkazů vyžaduje stále vyšší úroveň průkaznosti a objektivnosti vedení účetnictví a zároveň i vyšší úroveň srovnatelnosti v celosvětovém měřítku. V rámci Evropské unie (a v podstatě i napříč celým světem, neboť jsou využívány v mnoha zemích mimo EU a v některých zemích se dokonce ani jiné účetní předpisy nezavedly) jsou nejdůležitějšími standardy International Financial Reporting Standards, které se transformovaly z původních International Accounting Standards. Stejnou měrou se v rámci EU přijímají i zásady účtování Všeobecně uznávaných účetních principů US GAAP právě díky své kvalitě v oblasti společností, které své akcie kotují na burze cenných papírů. Pro účely této práce se nicméně omezíme pouze na IFRS, které byly zvoleny za nástroj regulace evropského účetnictví (Dvořáková [2014], s. 4). V současnosti jsou složeny z Koncepčního rámce a několika standardů jak původních IAS, tak i nově vzniklých IFRS, které některé původní IAS nahradily z důvodu novelizace (souhrnně v této práci označme jako IFRS) 2. Vlastnímu kapitálu se v rámci IFRS nevěnuje jeden samostatný mezinárodní účetní standard, ale je obsažen hned v několika standardech. IFRS stanovuje jen stručně svoje požadavky ohledně vlastního kapitálu, a to, jak se domnívá Dana Dvořáková, z důvodu úzké vazby vlastního kapitálu a jeho struktury na zákony upravující oblast obchodního práva, které jsou v jednotlivých zemích odlišné [2014, s. 217]. V této práci se budeme zabývat především Koncepčním rámcem, IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetních výkazů, a IAS 32 Finanční nástroje: Zveřejňování a vykazování, s případným odklonem k dalším standardům. Tato kapitola vyjmenovává účetní výkazy závěrky sestavené podle IFRS a podrobněji mapuje, jak IFRS chápou jednotlivé složky rozvahy. Součástí je i praktická ukázka rozvahy reálného podniku, která blíže vyobrazuje, jakou podobu výkaz může mít, a rovněž příklad účtování transakce ovlivňující vlastní kapitál. Případné odlišnosti od české legislativy budou zmíněny. 2 Kompletní seznam IFRS/IAS standardů je obsažen v příloze č. 3 této práce. 19

20 2.1 Výkazy účetní závěrky sestavené podle IFRS Sestavování a zveřejňování účetní závěrky se věnuje mj. standard IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetních výkazů za účelem sjednocení požadavků na její obsah. Cílem tohoto standardu je upravit způsob sestavování a zveřejňování obecné účetní závěrky tak, aby bylo možné ji srovnat nejen s účetními závěrkami účetní jednotky za předchozí období, ale i s účetními závěrkami jiných účetních jednotek (IAS 1 [2012], odst. 1). Účetní závěrka sestavená za účetní období podle IFRS by měla být složena z těchto výkazů (Jílek [2013], s. 79): výkaz o finanční situaci ke konci období; výkaz o výsledku a ostatním úplném výsledku za období; výkaz změn vlastního kapitálu za období; výkaz o peněžních tocích za období; komentář k účetním výkazům; srovnávací informace; výkaz o finanční pozici k počátku předchozího období. Všechny výkazy jsou sestavovány povinně. Výkazy se stejně jako podle české legislativy připravují za běžné i minulé účetní období. Pokud ale účetní jednotka použila retrospektivní úpravy 3, připraví i výkaz o finanční situaci k začátku srovnávacího období, a to tak, jako by aplikace byla použita odjakživa. Naopak podle českých účetních předpisů účetní jednotka změny účetních pravidel vykáže v rozvaze v položce A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let, změny se tedy promítnou do výkazu běžného období. Každá složka účetní závěrky podává uživatelům informace využitelné pro finanční analýzu podniku. Například výkaz o finanční situaci (rozvaha) obsahuje informace důležité pro finanční řízení podniku prostřednictvím skladby dlouhodobých a krátkodobých aktiv a pasiv v rozvaze. Výkaz o výsledku a ostatním úplném výsledku (výsledovka) nám potom prostřednictvím skladby nákladů a výnosů podává informace o struktuře zisku nebo ztráty, čímž lze zjistit, zda zisk nebo ztráta vznikly již v provozní činnosti, nebo ve finanční či mimořádné činnosti. Pro externí uživatele, kterým je závěrka určena také, jsou pak účetní 3 Retrospektivním úpravám se věnuje IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby a v této práci jsou podrobněji vysvětleny v podkapitole

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky

12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky 12. přednáška a) zvýšení základního kapitálu b) snížení základního kapitálu c) rezervy d) dlouhodobé závazky ad a) Základní kapitál se může zvyšovat několika způsoby: 1. upsáním (emisí) nových akcií, pokud

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více