Teorie účetnictví přednášky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie účetnictví přednášky"

Transkript

1 Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně ekonomických informací, který na podnikové úrovni vytváří systém Podniková úroveň 2. Státní úroveň uživatelů výstupů z účetnictví finanční úřady požadují aby účetnictví bylo průkazné (doložitelné) - Záznamy na základě dokladů a inventarizace = průkaznost 3. Mezinárodní úroveň zahraniční subjekty, které mají majetkovou účast v našich společnostech světová banka, mezinárodní měnový fond požadují aby účetnictví bylo jasné a srozumitelné i pro ně - Vyžaduje věrný a poctivý obraz Účetnictví musí být standardizováno a harmonizováno - direktiva č. 4 upravuje účetní výkazy po formální a obsahové stránce - direktiva č. 7 upravuje konsolidované účetní výkazy v případě že několik podniků podniká ve skupině - direktiva č. 8 je direktiva o auditorech, která upravuje činnost auditorů, jako nezávislých odborně fundovaných osob, kteří ověřují, zda účetnictví a účetní závěrka je vedena v souladu s platnými zákony a zda věrně zobrazuje skutečnosti, které jsou jejím předmětem - všechny tyto direktivy mezinárodně upravují účetnictví a jednotlivé členské státy je zapracovávají do svých národních zákonů a jsou tak povinné IARS (internatioanal financial reporting standards) mezinárodní standard pro úpravu účetnictví Hlavním úkolem účetnictví je poskytovat přehled o stavu hospodářských výsledků (k určitému datu) a přehled o výsledcích hospodaření (za určité období) Rozvaha - obsahuje stavy hospodářských prostředků, podle jejich forem (aktiva) a podle zdrojů financování (pasiva) - historicky ustanovená forma vyjadřování přehledu - účetní výkaz zpracovaný na základě údajů z účetnictví, který poskytuje informace o stavu hospodářských prostředků k určitému datu ze dvou hledisek a) majetkové podoby = aktivní hledisko b) zdrojů financování = pasivní hledisko - suma aktiv = suma pasiv! - vzhledem k tomu, že údaje o majetku v aktivech a zdrojů jeho krytí v pasivech jsou ve stejných cenách musí vždy platit bez výjimky, že aktiva = pasivům - forma výkazu: dvoustranná tabulka - rozvaha je vždy datována a podle data sestavení existuje: rozvaha řádná (na začátku a konci účetního období) rozvaha mimořádná (vznik, zánik, rozdělení společnosti, vystoupení společníka) - účetní období: - dvanáct po sobě nepřetržitě jdoucích měsíců a) kalendářní rok ( 312.) b) hospodářský rok (první den není ) Christy

2 Rozvaha k (datu) Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek - stálá aktiva Vlastní kapitál - dlouhodobý nehmotný majetek - základní kapitál - dlouhodobý hmotný majetek - podnikové fondy - dlouhodobý finanční majetek - kapitálové fondy - fondy tvořené ze zisku - VH nerozdělený z min. let - VH nerozdělený z běž. roku Oběžný majetek Cizí kapitál - zásoby - úvěry - pohledávky - závazky (krátkodobé, dlouhodobé) - krátkodobý finanční majetek - rezervy - peněžní prostředky Přechodná aktiva Přechodná pasiva A = P Struktura aktiv - uspořádání položek aktiv v rozvaze je podle likvidnosti majetku - likvidnost - schopnost majetkových složek převést se na peněžní formu (zpeněžitelnost) - v rozvaze jsou položky řazeny od nejméně likvidních po nejlikvidnější majetek - likvidita - schopnost podniku uhrazovat krátkodobé závazky - vypočítává se = peněžní prostředky/splatné závazky = kolik peněžních prostředků máme k dispozici na úhradu závazků Struktura pasiv - uspořádání položek je podle časového hlediska a) vlastní kapitál - představuje trvalé zdroje financování b) cizí kapitál - představuje dočasné zdroje financování - dlouhodobé delší než 1 rok - krátkodobé kratší než 1 rok Klasifikace rozvahových položek AKTIVA - člení se do třech skupin podle charakteru účasti ve výrobním procesu, nebo podle způsobů zahrnování jejich ceny do nákladů a) dlouhodobý majetek (stálá aktiva) - dlouhodobá účast ve výrobním procesu, odepisují se b) oběžný majetek (oběžná aktiva) - krátkodobá účast ve výrobním procesu, spotřebovávají se jednorázově c) přechodná aktiva - přechází z jednoho účetního období do druhého I. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - jsou to majetkové složky nehmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok v cenně určené účetní jednotkou s přihlédnutím k principu významnosti - druhá podmínka pro a) - d): od výše ocenění účetní jednotkou - patří sem: a) zřizovací výdaje b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje c) software Christy

3 d) ocenitelná práva e) goodwill a) zřizovací výdaje - jsou to výdaje spojené se založením nové účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku - soudní a notářské poplatky, výdaje na pracovní cesty, mzdy a odměny za zprostředkování - musí být odepsány nejpozději do 5-ti let od vzniku společnosti - zřizovacími výdaji nejsou výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci, výdaje spojené s přeměnou společnosti nebo družstva b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a c) software - mohou být nakoupeny samostatně od jiných osob, nebo mohou být vytvořeny vlastní činností d) ocenitelná práva - předměty průmyslového a obchodního vlastnictví, výsledky duševní a tvůrčí činnosti (patenty, licence, know-how) e) goodwill - kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého především koupí, vkladem a souhrnném jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky - odepisuje se rovnoměrně 60 měsíců - dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale s cenou nižší než je limit stanovený účetní jednotkou se eviduje jako drobný nehmotný majetek a účtuje se přímo do nákladů (518 - služby) 2. Dlouhodobý hmotný majetek a) nemovitosti - budovy, pozemky, stavby, byty, umělecká díla, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty - bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti b) samostatné movité věci a soubory movitých věcí - s dobou použití delší než 1 rok - od výše ocenění stanoveném účetní jednotkou - soubory movitých věcí plní určitou technickoekonomickou funkci (pojízdná dílna, skříňový nákladový automobil pro provádění oprav včetně nářadí) - předměty označené jako dlouhodobé, které nesplnují cenový limit účetní jednotkou jsou zařazovány do oběžného majetku jako zásoby c) pěstitelské celky trvalých porostů - s dobou plodnosti delší než 3 roky - chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady d) základní stádo zvířat a tažná zvířata - bez ohledu na pořizovací cenu - základní stádo (plemeníci a plemenice) chovu skotu, ovcí, prasat, koz, tažní, dostihový a sportovní koně, hejna hus produkujících násadová vejce, a další hospodářsky využívaná zvířata např.: mufloni, pštrosi o nichž se účetní jednotka rozhodne účtovat jako o základním stádu a jejich využitelnost k chovu je delší než 4 roky e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť f) oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3. Dlouhodobý finanční majetek a) nakoupené majetkové cenné papíry, které má účetní jednotka v držení dobu delší než 1 rok - akcie b) nakoupené dlužné cenné papíry se splatností delší než 1 rok - dluhopisy, obligace c) termínované vklady na dobu delší než 1 rok Christy

4 d) dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku II. Oběžná aktiva Zásoby - majetkové složky krátkodobé povahy a v převážné většině i jednorázové spotřeby - dělíme na: nakoupené vlastní a) materiál - nakoupená zásoba za účelem výrobní spotřeby (suroviny, náhradní díly, paliva, laky, obaly) b) nedokončená výroba - vlastní zásoba, která prošla jedním nebo více výrobními procesy není již materiálem, ale není ještě hotovým výrobkem c) výrobky - vlastní zásoba, která je určená k realizaci mimo podnik popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky d) zvířata - nakoupená i vlastní a jsou to zvířata mladá, chovná a zvířata určená na výkrm (kachny, krůty, kožešinová zvířata, husy na výkrm) e) zboží - nakoupená zásoba za účelem dalšího prodeje v nezměněné podobě - patří sem i výroky, které byli aktivovány a předány do vlastních prodejen, nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě, sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technická zhodnocení 2. Pohledávky - pohledávky za odběrateli a jinými dlužníky (finanční úřad, zaměstnanci) - pohledávky představují právně podložený nárok na zaplacení za uskutečněné výkony 3. Krátkodobý finanční majetek - nakoupené cenné papíry, které má účetní jednotka v držení dobu kratší než 1 rok - akcie určené k obchodování, obligace s dobou splatnosti kratší než 1 rok 4. Peněžní prostředky a ceniny - peníze v hotovosti - bezhotovostní peněžní prostředky - peníze na účtech - ceniny - kolky, známky, dálniční známky, karty na benzín, stravenky do závodního stravování, platební karty - nejsou to finanční zdroje, ale jen forma využitelného majetku III. Přechodná aktiva - patří sem účty časového rozlišení - náklady příštích období, příjmy příštích období - zúčtovací vztah, mezi dvěma a více obodbími, který má charakter pohledávky a) náklady příštích obodbí běžný zúčtovací vztah, který bude zahrnut jako náklad v příštím hosp. období b) příjmy příštích období - zúčtované výnosy v běžném resp. v příštích obdobích, na které bude inkasován příjem v příštím období Christy

5 PASIVA I. Vlastní kapitál - hodnota nezadluženého majetku - vlastní zdroje financování majetku podnikatele - vyjadřuje jakou hodnotu by měl majetek podniku po splnění všech závazků - vypočte se jako rozdíl mezi celkovými aktivy a závazky podniku Základní kapitál - hodnota majetku vloženého zakladateli do podnikání v peněžní a nepeněžní formě - podle tohoto vkladu se vyplácí dividendy (podíly na výsledku hospodaření) 2. Podnikové fondy a) kapitálové fondy - zdroje vně podniku např. dary, které nejsou vkladem do základního kapitálu - sponzor si nečiní nárok na dividendy ani hlasování na valné hromadě, prostě jen vloží vklad - složka vlastního kapitálu, která má původ mimo podnik b) fondy tvořené ze zisku - účelově tvořená hodnota z vytvořeného zisku, kterou podnik zajišťuje např. rezervní fondy k úhradě ztráty - jsou tvořeny ze zisku na základě zákona nebo dobrovolně - zákonné - rezervní fond (a. s., s. r. o.) - nedělitelný fondy (družstva) je zajišťovacím fondem k úhradě závazků, při zániku družstva - nesmí být čerpán v době trvání družstva - dobrovolné (statutární) - jejich tvorbu ukládají stanovy společnosti (sociální, dividendový zajišťuje realizaci dividendové politiky) 3. Výsledek hospodaření - zdroj financování vytvořený podnikem v běžném období (navyšuje hodnotu vlastního kapitálu) VH = výnosy - náklady + zisk - ztráta (úbytek vlastních zdrojů financování v běžném obodbí) a) výsledek hospodaření běžného období - vždy je v rozvaze b) nerozdělený výsledek hospodaření z minulých let II. Cizí kapitál - dluhy podniku - hodnota majetku krytého cizími zdroji - hodnota majetku zadluženého - hodnota majetku krytého různými věřiteli Závazky - hodnota majetku krytého ostatními věřiteli - právně podložená povinnost zaplatit, která vyplývá a) z obchodních vztahů - nákup na fakturu b) z uzavřených smluv c) ze zákona na základě, které vzniká závazek např. daňový zákon - vůči dodavatelům - vůči zaměstnancům - vůči ostatním věřitelům Christy

6 a) krátkodobé b) dlouhodobé Teorie účetnictví - finanční úřad - pojišťovny (zdravotní, i jiné např. za pojištění majetku...) 2. Úvěry - hodnota majetku krytého bankou - cizí zdroj financování, který slouží k překlenutí nedostatku vlastních peněžních prostředků - poskytování úvěrů je spojeno s úrokem a) krátkodobé - na dobu kratší než jeden rok b) dlouhodobé - na dobu delší než jeden rok 3. Rezervy na budoucí výdaje - o kterých účetní jednotka nepochybně předpokládá že nastanou - např. rezervy na rekultivace pozemků po ukončení povrchové těžby surovin III. Přechodná pasiva - vyjadřují přechodný vztah mezi dvěma a více obdobími, který má charakter závazku a) výnosy příštích období - příjmy běžného období, které ale patří do výnosů jak běžného, tak i příštích období - např. nájemné přijaté předem b) výdaje příštích období - např. nájemné placené zpětně A Rozvaha P DM = VK OM = CK PA PP Suma A 10 Suma P Vliv hospodářských operací na rozvahové položky Př.: Účetní jednotka má k tento majetek a zdroje krytí (v tis.): DHM BÚ nemá žádné dluhy => majetek je kryt vlastními zroji VK a) sestavte počáteční rozvahu Christy

7 A Rozvaha P č. položka tis. Kč položka tis. Kč Pz DHM 800 VK (ZK) 1000 BÚ 200 suma A 1000 suma P 1000 materiál 400 dodavatelé 400 suma A 1400 suma P BÚ -150 dodavatelé -150 suma A 1250 suma P dodavatelé -250 úvěr 250 suma A 1250 suma P BÚ -20 pokladna 20 suma A 1250 suma P 1250 V průběhu účetního období se uskutečnili tyto následující informace: 1) nákup materiálu na fakturu od dodavatelů za 400 a fakturu dosud nezaplatil 2) část závazků vůči dodavatelům hradí podnik z BÚ ) zbytek závazku vůči dodavatelům hradí podnik úvěrem ) výběr z BÚ do pokladny 20 A P Změna + + zvýšení A, P snížení A, P 3. nic + - změna struktury P nic změna struktury A Závěr: Žádná z operací nenarušila rovnost A a P 2. Žádná operace neovlivnila výši VK - proto se takovýmto operacím říká hospodářské operace nepůsobivé - takto se účetní operace do rozvahy nezapisují, používají se samostatné účty - rozvaha je výkaz Účet - základní organizační jednotka v účetnictví, je to technický prostředek, který slouží k evidování stavu a změn položek uvedených v názvu účtu - účet je prvek účetního systému - vazby jsou souvztažnosti - účet má tvar písmene T MD D na vrub ve prospěch DEBET CREDIT Zatěžujeme Uznáváme Vztah účtů k rozvaze obr. 1 Vždy platí: počáteční zůstatky účtů jsou vždy na té straně, kde stál účet v rozvaze (A - MD; P - D) 2. přírůstky účtů jsou na té straně, kde je počáteční zůstatek 3. úbytky účtů jsou na straně opačné než přírůstky (A-D; P-MD) 4. konečné zůstatky jsou na té straně, kde jsou počáteční zůstatky Christy

8 Zapisování položek na účty A a P MD + Pokladna - D MD + Pokladna - D P. z. 100 P. z K. z. 70 K. z. 70 K. z. = P. z. + přírůstky - úbytky K. z. A účtů = P. z. + obrat MD - obrat D K. z. P účtů = P. z. + obrat D - obrat MD obrat - vše co je zaúčtováno na příslušné straně účtu, bez počátečního stavu Zapisování hospodářských operací na soustavě účtů Př.: - stejný příklad, jako na začátku A R k P položka Kč položka Kč DM 800 VK 1000 BÚ 200 suma A 1000 suma P 1000 DM VK MD + - D MD - + D Pz: 800 Pz: 1000 Kz: 800 Kz: 1000 BÚ Dodavatelé MD D MD D Pz: 200 2) 150 2) 150 1) 400 4) 20 3) 250 Kz: 30 Kz: 0 Materiál úvěr MD D MD D 1) 400 3) 250 Kz: 400 Kz: 250 MD Pokladna 4) 20 Kz: 20 D A R k 312. P Položka tis. Kč Položka tis. Kč DHM 800 VK 1000 BÚ 30 úvěr 250 Materiál 400 Pokladna Christy

9 Souvztažnost účtů - vztah mezi dvěma či více účty, zachycující příslušnou hospodářskou operaci (pouze tyto účty jsou správné) Pravidlo podvojnosti účetních zápisů - způsob zachycení hospodářských operací v účetnictví a to minimálně na dvou účtech - je splněno když je hospodářská operace zaevidována a) na dvou souvztažných účtech, na jejich protilehlých stranách stejnými částkami b) na stejných stranách dvou souvztažných účtů s tím, že na jednom z účtů bude částka uvedená se znaménkem mínus c) na jedné straně jednoho účtu částku souhrnnou a na protilehlých stranách dvou či více souvztažných účtů částkami dílčími Hospodářské operace působivé - působí na velikost vlastního kapitálu A R P M + + A Vl. kapitál J E - + T cizí kapitál E K Dělí se na: a) ovlivňující vlastní kapitál přímo = rozvahového typu b) ovlivňující vlastní kapitál nepřímo = výsledkového typu Rozvahového typu - nesouvisí s výrobním procesem, ovlivňují vlastní kapitál pomocí základního kapitálu - evidují se jen na rozvahových účtech, jeden účet je vždy účet základního kapitálu a souvztažným účtem je účet aktiv nebo cizího kapitálu 1) zvyšující vlastní kapitál BÚ 2. ZK závazky Vklad peněžních prostředků podnikatele do firmy 2. Kapitalizace závazků - oddlužení podniku vydáním akcií místo úhrady v penězích 2) snižující vlastní kapitál Christy

10 BÚ Teorie účetnictví účet. ind. pod. ZK závazky 3. výběr peněžních prostředků pro osobní potřebu podnikatele - tato operace se vyskytuje pouze u ind. pod., který účtuje v soustavě podvojného účetnictví 4. nárok na vrácení členského podílu vystupujícího člena 5. vypořádání závazku s vystupujícím členem v penězích Výsledkového typu - souvisí s výrobním procesem - ovlivňují velikost vlastního kapitálu nepřímo prostřednictvím výsledku hospodaření (VH = výnosy - náklady) - evidují se na samostatných účtech nákladů a výnosů (= výsledkové účty) se souvztažnými zápisy na účtech aktiv nebo účtech cizího kapitálu A P N V nepůsobivé hosp. operace 5. - spotřeba majetku ve výrobním procesu (spot. materiálu, vyskladnění zboží k prodeji, odpisy dlouhodobého majetku) 6. - přijatá faktura od dodavatelů, za poskytnuté práce a služby (konzultační činnost, opravy, spot. el. energie, zůčtování nároku na hrubé mzdy dle zúčtovací a výplatní listiny 7. - tržba za prodané výkony dle faktur zaslaných odběratelům, na základě nákupního listu 8. - odpis závazku vůči dodavateli pro jeho promlčení, úhrada závazků vůči zaměstnanci v naturální formě Výsledkové účty - slouží k zachycení průběhu reprodukčního procesu - evidují vstupy (náklady) a výstupy (výnosy) - nemají počáteční zůstatky - náklady - přírůstky evidujeme na straně MD, úbytky na D - výnosy - přírůstky evidujeme na straně D, úbytky na MD - na konci účetního období se na základě jejich obratů vyčíslí výsledek hospodaření Účetní uzávěrka - představuje uzavření účtů prostřednictvím uzávěrkových účtů (konečný účet rozvážný, účet zisků a ztrát) Christy

11 - uzavření účtů - převod konečných zůstatků rozvahových účtů a celkových obratů výsledkových účtů na uzávěrkové účty - po těchto převodech mají všechny účty nulové konečné zůstatky A P N V PZ PZ KZ: KZ: 80 O: O: KÚR 2. ÚZ/Z zisk 20 = = uzávěrkový převod konečných zůstatků aktivních účtů na KÚR 2. uzávěrkový převod konečných zůstatků pasivních účtů na KÚR 3. uzávěrkový převod obratů nákladových účtů na ÚZ/Z 4. uzávěrkový převod obratů výnosových účtů na ÚZ/Z 5. uzávěrkový převod salda ÚZ/Z na KÚR (zisk) - v případě ztráty je účtování opačné - po tomto převodu výsledku hospodaření na KÚR, jsou všechny účty včetně uzávěrkových účtů uzavřeny a tím je uzavřen i celý účetní systém - účetnictví = uzavřený systém Účetní závěrka - představuje sestavení závěrečných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy, nepovinně - výkaz cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu) Výsledovka - účetní výkaz, který nám dává přehled o celkových obratech nákladů a výnosů a o výsledku hospodaření za účetní období - je zpracována jako dvoustranná tabulka - nalevo N, napravo V a výsledek hosp. obě strany vyrovnává - je rozdělena podle jednotlivých sfér činností a umožňuje tak vyčíslit tři výsledky hospodaření a) provozní výsledek hospodaření b) finanční v. h. c) mimořádný v. h. Výsledovka Externí provozní náklady Externí provozní výnosy Externí finančí náklady Externí finanční výnosy Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Zisk v běžném období - v praxi je tento výkaz označován jako Výkaz zisku a ztráty Vztah Rozvahy a Výsledovky - účetní výkazy Rozvaha a Výsledovka, jsou propojeny saldem účtu Zisku a ztrát (tedy výsledkem hospodaření) - působivé hosp. operace, které souvisí s výrobním procesem (s náklady a výnosy) účtujeme vždy na jednom účtu výsledkovém a souvztažně na účtu majetku, nebo cizího kapitálu Př.: Počáteční stavy v rozvaze: Aktiva: 1000 Pasiva (VK): Christy

12 Rozvaha Výsledovka Aktiva Pasiva Náklady Výnosy PZ 1000 PZ zisk Snížení aktiva a současně zvýšení nákladů 2. Zvýšení pasiv a současně vznik nákladů 3. Zvýšení aktiv a současně vznik výnosů 4. Snížení pasiv a vznik výnosů 5. Zvýšení pasiv, převod VH ve prospěch VK Způsob výpočtu výsledku hospodaření Teorie účetnictví Tržby za prodané výkony (+) 2. výsledná změna stavu zásob (+-) 3. aktivace VP výkonů výkony celkem (provozní výnosy) (=) 5. spotřební materiál - spotřebované nákupy 6. služby - spotřebované nákupy přidaná hodnota (vlastní produkce podniková) (=) 8. mzdové náklady (-) 9. základní sociální pojištění (-) 10. přímé daně (-) 1 odpisy dlouhodobého majetku (-) 12. rezervy, opravné položky (výsledná změna stavu) (+-) výsledek hospodaření z provozní činnosti (=) 14. externí finanční výnosy (+) 15. externí finanční náklady (-) výsledek hospodaření z finanční činnosti (=) 17. výsledek hospodaření z běžné činnosti ( ) 18. daň z příjmů za běžnou činnost (-) výsledek hospodaření z běžné činnosti po zdanění (=) 20. mimořádné výnosy (+) 2 mimořádné náklady (-) výsledek hospodaření z mimořádné činnosti (=) 23. daň z příjmů z mimořádné činnosti (-) výsledek hospodaření z mimořádné činnosti po zdanění (=) 25. výsledek hospodaření za běžné období ( ) Vymezení pojmů náklady - představují vstupy do výrobního procesu výnosy - představují výstupy z výrobního procesu Členění nákladů a výnosů: podle místa vzniku - externí - interní Christy

13 2. podle okruhu vynaložení - provozní - finanční - mimořádné Teorie účetnictví externí náklady - vstupy do výrobního procesu, které mají původ mimo podnik (byly nakupeny) interní náklady - vstupy do výrobního procesu, které mají původ uvnitř podniku (byly v podniku vyrobeny) externí výnosy - výstupy z výrobního procesu, které podnik opustili a změnili vlastníka interní výnosy - výstupy z výrobního procesu, které podnik neopustili Externí provozní náklady - hmotně energetické vstupy do výrobního procesu, které mají původ mimo podnik - výrobního procesu se účastní poprvé, proto jim říkáme prvotní náklady - jsou tvořeny: cenou opotřebení DM (odpisy) 2. cenou externě pořízeného a spotřebovaného oběžného majetku 3. cenou dodavatelských prací a služeb 4. cenou živé práce zaměstnanců vložené do výrobního procesu Pořízení DM - dodavatelským způsobem - DM se eviduje na majetkových účtech v pořizovacích cenách - pořizovací cena - cena pořízení (cena té věci samé) + vedlejší náklady spojené s pořízením (dopravné, montáž, clo) - pro vyčíslení, nám slouží kalkulační účet, který se nazývá Pořízení DM - z tohoto účtu se pak převádí na příslušný majetkový účet pořizovací cena, na základě Protokolu o převzetí Př.: Dodavatelé Pořízení DM DM 3. Aktivace vnitropodnikových služeb 2. Suma PC přijatá fa od dodavatelů za nákup DM 2. doprava tohoto majetku vlastní autodopravou (tato operace představuje aktivování nákladů, které byly spojeny s dopravou DM - např. mzda řidiče, spotřeba PHM) RÚ (Zaměstnanci Materiál) N. Aktivace VS Pořízení DM dopravné celkem převod DM do užívání na základě protokolu o převzetí opotřebení DM - odpisy DM je majetek - majetek který je ve výrobním procesu používán dobu delší než 1 rok, předává svoji hodnotu na výrobek postupně, opotřebovává se a v účetnictví se odepisuje odpis - představuje postupné snižování hodnoty DM v důsledku opotřebovávání (představuje tu část hodnoty DM, která se v daném účetním období účtuje do nákladů a odpovídá opotřebení) - odpisy účtujeme nepřímo pomocí účtu oprávek Christy

14 oprávky DM - představují trvalé snížení hodnoty DM v důsledku jeho opotřebení - účet oprávek je pasivního charakteru, ale v rozvaze se vykazuje na straně aktiv se znaménkem mínus = kontraaktivní účet Př.: rok: DM Oprávky k DM Odpisy DM PZ zúčtování odpisů DM v roce do nákladů - odpis se stanový podle doby ekonomické životnosti a pořizovací ceny - zápis na účtě Oprávek zajištuje, že PC DM zůstává na majetkovém účtu zachována po celou dobu užívání majetku jako základna pro výpočet odpisů stanoveným % - po roce užívání je ZC = VC - oprávky 90 = rok: DM Oprávky k DM Odpisy DM PZ 100 PZ zúčtování odpisů DM ve 2. roce do nákladů - po 2. roce užívání je ZC = VC - oprávky 80 = položka Brutto Korekce Netto DM pořiz. c. oprávky zůstat. c. Vyřazení DM z užívání důvody: - prodej nepotřebného majetku - likvidace (neopravitelný) - bezúplatné předání - v důsledku mank a škod - přeřazení z podnikání do osobního užívání - DM se odepisuje do 100% vstupní ceny - není-li DM při vyřazení zcela odepsán je jeho zůstatková cena jednorázově odepsána na vrub nákladových účtů: - Zůstatková cena prodaného DM - při prodeji - Odpisy DM - v případě jeho likvidace pro neupotřebitelnost - Manka a škody - v případě zničení zcizení, poškození, které nelze opravit - Škody - v důsledku živelných pohrom - po úplném odepsání formou řádných nebo mimořádných odpisů je DM vyřazen z evidence na základě Protokolu o vyřazení Manka a škody - zachycuje se jako součást externích provozních nákladů, aniž jde o hodnototvorný vstup do výrobního procesu - manka a škody lze považovat za mimořádné a nahodilé jevy a v provozních nákladech jsou zachyceny z praktických důvodů Christy

15 Př.: DM Oprávky k DM (EPN) Odpisy DM 100 (x) a 50 (EPN) ZC prodaného DM 50 1b 50 (EPN) Manka a škody 50 1c 50 (Mř. N) Škody 50 1d 50 1a) Jednorázový odpis zůstatkové ceny DM v případě jeho likvidace 1b) Zúčtování zůstatkové ceny prodaného DM 1c) Zúčtování zůstatkové ceny DM v případě, že byl zcizen nebo zničen 1d) Zúčtování zůstatkové ceny DM v případě zničení v důsledku přírodních pohrom 2. Vyřazení DM z užívání (x) Oprávky DM zúčtované pravidelnými řádnými odpisy v době užívání majetku 2. Pořízení zásob dodavatelským způsobem - veškeré nákupy a veškeré spotřeby se zachycují na majetkových účtech - do oběžného majetku, který je spotřebováván ve výrobním procesu patří mimo jiné zásoby zásobami jsou: 1) materiál 2) zboží 3) zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, výrobky, zvířata) - současná legislativa umožňuje účtovat o zásobách (nakoupených i vlastních) dvěma způsoby a) využívá kalkulačních a majetkových účtů pro každý nákup a majetkových účtů pro spotřebu, eventuelně prodej Pořízení zb. Zb. na kladě Dodavatelé Pořízení mat. Mat. na skladě 1a) Prodané zb. Spotřeba mat. Aktivace 1b) a) Přijatá faktura za nakoupený materiál (zboží), přijatá fa za dopravné externím dopravcem b) Aktivace nákladů na vnitropodnikovou přepravu do pořizovací ceny mat. (zboží) 2. Převzetí nakoupených zásob na sklad v pořizovací ceně na základě příjemky 3. Spotřeba nakoupeného mat., vyskladnění zboží v pořizovací ceně na základě výdejky - účty Pořízení materiálu a Pořízení zboží jsou kalkulační účty - koncem roku nesmí mít zůstatek, účet musí být vynulován a neuvádí se v rozvaze Christy

16 b) v průběhu roku se veškeré nákupy účtují zjednodušeně přímo do spotřeby - na vrub nákladů - na konci účetního období se počáteční zůstatek zásob zahrne do nákladů a po provedené inventarizaci se převezme na majetkový účet nový zůstatek se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného nákladového účtu jako oprava průběhu roku zúčtované spotřeby Dodavatelé Spotřeba materiálu Materiál PZ Dodavatelská faktura za nákup materiálu - zjednodušeně přímo do nákladů, obdobně by se účtovali i náklady na dopravu 2. Převod PZ zásob na konci účetního období do spotřeby 3. K rozvahovému dni zaúčtován skutečný stav zásob zjištěný na základě inventarizace - způsob b) klade vysoké nároky na přesnou skladovou evidenci a proto není vhodný pro obchodní činnost 3. Spotřeba externě pořízených prací a služeb Dodavatelé Služby Přijatá fa od dodavatelů za nakoupené práce a služby (nájemné, služby poradenské, účetní, auditorské, veterinární, zásilkové) 4. Spotřeba živé práce zaměstnanců Zaměstnanci srážky ze mzdy nárok na HM ČM dávky v nemoci - rozvahový pasivní účet - evidují se na něm pouze nároky na mzdu, případně sociální dávky a úhrady těchto mezd a dávek - ostatní pohledávky a závazky vůči zaměstnancům jako fyzickým osobám se evidují odděleně na účtech: a) Pohledávky za zaměstnanci b) Závazky vůči zaměstnancům Zúčtování se zaměstnanci Christy

17 BÚ Zúčtování s ISZP Zaměstnanci Zákonné soc. poj. Ostatní přímé daně Jiné závazky 1 6. Peníze na cestě Mzdové náklady Pokladna Nárok zaměstnanců na hrubé mzdy, dle zúčtovací a výplatní listiny, nebo podle dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce 2. Srážka pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (12,5% z HM, tj. 4,5% ZP a 8% SZ) 3. Předpis závazku z titulu pojistného na ZP a SZ, které povinně platí zaměstnavatel za zaměstnance (35% z HM, tj. 9% ZP a 26% SZ) 4. Nárok na sociální dávky 5. Srážka zálohy na daň z příjmů fyzických osob 6. Srážky z mezd - dobrovolné (spoření, půjčky, výživné, penzijní připojištění) 7. Výběr peněz z BÚ do pokladny na výplatu čistých mezd 8. Výplata čisté mzdy zaměstnancům v hotovosti z pokladny 9. Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (celkem 47,5%), prostřednictvím úřadu sociálního zabezpečení a příslušných zdravotních pojišťoven, dokladem bude výpis z BÚ 10. Odvod sražených záloh na daň z příjmů do státního rozpočtu, prostřednictvím správce daně - příslušný finanční úřad, dokladem bude výpis z BÚ 1 Odvod spoření, půjček třetím osobám, doklad je výpis z BÚ Peníze na cestě BÚ Peníze na cestě Pokladna Příjem peněz do pokladny na základě příjmového pokladního dokladu 2. Úbytek peněz z BÚ (výpis z BÚ) 3. Výběr peněz z pokladny na základě výdajového pokladního dokladu 4. Zvýšení peněz na BÚ (výpis z BÚ) - řeší nesoulad mezi účetními doklady (výpisem z BÚ, příjmovým a výdajovým pokladním dokladem) - neobjevuje se v rozvaze Externí finanční náklady - vyplývají z právně podložených povinností podniku vůči vnějšímu světu, které zatěžují výsledek hospodaření z finanční činnosti - právním podkladem se rozumí obecně platný předpis, zákon, uzavřená smlouva (úvěrová, pojistná) - dále též vyplývají z operací s cennými papíry a ze změny měnového kurzu, která má za následek kurzové ztráty - prodané cenné papíry v pořizovací cenně Christy

18 - úroky placené - pojistné - daně a poplatky - kurzové ztráty CP Prodané CP Úbytek CP při jejich prodeji v pořizovací cenně Pojistné - představuje platby do pojistných fondů na základě zákona, nebo pojistné smlouvy, za účelem vytváření zdrojů financování nebo k úhradám následků pojistných událostí - je uplatňován princip neekvivalence - pojistné platby nejsou ekvivalentní pojistnému plnění z hlediska pojištěnce BÚ Pojistné úhrada pojistného z BÚ, od pojišťovny nelze očekávat plnění, pokud nenastane pojistná událost - zvláštním druhem pojištění jsou: - všeobecné zdravotní pojištění - uhrazuje výdaje v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí (ošetření lékařem, spotřeba léčiv, využívání zdravotní techniky) - pojištění na sociální zabezpečení - slouží k financování výdajů sociálně potřebným osobám, zahrnuje nemocenské pojištění (platby při pracovní neschopnosti), důchodové pojištění, pojištění na politiku zaměstnanosti - pojistné zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení uhrazuje zaměstnanec jako fyz. os. ve výši 1/3 a zaměstnavatel ve výši 2/3 - pojistné uhrazované zaměstnavatelem za zaměstnance, je jako externí finanční náklad z praktických důvodů účtován v provozních nákladech (mzdové náklady + zákonné sociální pojištění = osobní náklady) Externí provozní výnosy - představují v penězích vyjádřenou hodnotu výkonů, které podnik opustili a v procesu směny změnili vlastníka - součástí externích provozních výnosů jsou: - tržby za prodané výkony - výrobky, zvířata, práce a služby - tržby za materiál, zboží, DM - účtování o tržbách z prodeje majetku předchází vždy účtování jeho vyskladnění k prodeji v cenách za které byl pořízen - prodej majetku probíhá ve dvou krocích: - vyskladnění majetku v ceně pořízení do nákladů - tržby v ceně realizační (prodejní) do výnosů Zboží Prodané zboží Materiál Prodaný materiál PZ Odběratelé Tržby za zboží a mat. 12 2a) 12 Pokladna 12 2b) 12 Vyskladnění k prodeji v pořizovací cenně 2. a) Tržby za prodaný mat., zboží v prodejní cenně - na základě fa pro odběratele Christy

19 2. b) Tržby za prodaný mat., zboží v prodejní cenně - přijatá v hotovosti do pokladny - prodej prací a služeb - odpadá prvý krok a účtujeme pouze tržbu v prodejní cenně Odběratelé Pokladna Tržby za služby Tržba přijatá v hotovosti do pokladny, nebo na základě fa vystavených pro odběratele - účtování externích nákladů a externích výnosů je součástí vnějšího obratu hospodářských prostředků Chybí dvě 12. a Dividendy - představují podíl účetní jednotky na výsledku hospodaření jiné společnosti, který plyne z dlouhodobého držení akcií této společnosti - stanoví se procentem ze zisku BÚ Výnosy z DFM (EFV) příjem dividend na BÚ 5. Kurzové zisky - vznikají: a) na pohledávkách vůči zahraničním odběratelům a na valutách v pokladně při oslabení koruny vůči cizí měně, tedy při devalvaci b) na závazcích vůči zahraničním dodavatelům při posílení koruny vůči zahraniční měně, tzn. při revalvaci - účtování v průběhu roku: a) pohledávky Kursové zisky (EFV) Odběratelé BÚ přijatá úhrada od zahraničního odběratele na BÚ EUR, kurs 1:31 2. zúčtování kursového zisku v důsledku devalvace koruny b) závazky Kursové zisky (EFV) Dodavatelé BÚ úhrada zahraničnímu dodavateli z BÚ 100 EUR, kurs 1:29 2. zúčtování kursového zisku v důsledku revalvace koruny - účtování na konci účetního období (k rozvahovému dni) Kursové zisky (EFV) Pokladna zvýšení hodnoty valut v pokladně k rozvahovému dni v důsledku devalvace kursu Christy

20 Mimořádné náklady - představují úbytky majetku, které zatěžují výsledek hospodaření z mimořádné činnosti - mají mimořádnou povahu vzhledem k běžné činnosti podniku, vyskytují se pouze nahodile - patří sem: škody 2. placené pokuty a penále 3. odpis ztátové pohledávky 4. náklady na změnu metody 5. opravy chybně zúčtovaných nákladů v minulých obdobích škody - představují kvalitativní úbytek majetku z příčin zcela mimořádných (živelné pohromy) manko - představuje kvantitativní úbytek majetku Majetek Škody (Mř. N) úbytek majetku v důsledku škod vzniklých z příčin zcela mimořádných (povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, požár) účet manka a škody - je součástí provozních nákladů - evidují se na něm: manka a škody na dlouhodobém majetku manka a škody na nakoupených a vlastních zásobách (nad normy přirozených úbytků manka a škody na nedokončené výrobě - normy přirozených úbytků - stanovuje je účetní jednotka u zásob a to u těch složek, kde dochází ke změnám v důsledku jejich přirozených vlastností (ztráta vlhkosti, těkavostí), nebo v důsledku použité techniky či technologie při manipulaci s nimi (rozprah, rozsyp volně ložených zásob) Nezaviněná manka Zaviněná manka do normy nad normu z provoz. příčin z mimoř. příčin Zásoby-nakoupené Zásoby-vlastní DM Pokladna SP.mat./Materiál Zm.st.výr./Výr.... Prod. zb./zboží zv. Zv. MaŠ/Materiál MaŠ/Výr., Zv. MaŠ/DM MaŠ na FM/pokl. MaŠ/Zboží MaŠ/Materiál MaŠ/Výr., Zv. MaŠ/DM MaŠ na FM/pokl. MaŠ/Zboží Š/Materiál Š/Výr., Zv. Š/DM Š/pokl. Š/Zboží 2. pokuty a penále pokuty - jednorázový finanční postih za porušení obecně platných právních předpisů penále - časově závislý finanční postih za porušení hospodářských smluv mezi obchodními partnery - za prodlení plnění - za nedodržení podmínek platby - v praxi jsou pokuty a penále účtovány jako externí provozní náklady Peněžní prostředky placené pokuty a penále Pokutya penále (PN) Christy

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více