Teorie účetnictví přednášky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie účetnictví přednášky"

Transkript

1 Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně ekonomických informací, který na podnikové úrovni vytváří systém Podniková úroveň 2. Státní úroveň uživatelů výstupů z účetnictví finanční úřady požadují aby účetnictví bylo průkazné (doložitelné) - Záznamy na základě dokladů a inventarizace = průkaznost 3. Mezinárodní úroveň zahraniční subjekty, které mají majetkovou účast v našich společnostech světová banka, mezinárodní měnový fond požadují aby účetnictví bylo jasné a srozumitelné i pro ně - Vyžaduje věrný a poctivý obraz Účetnictví musí být standardizováno a harmonizováno - direktiva č. 4 upravuje účetní výkazy po formální a obsahové stránce - direktiva č. 7 upravuje konsolidované účetní výkazy v případě že několik podniků podniká ve skupině - direktiva č. 8 je direktiva o auditorech, která upravuje činnost auditorů, jako nezávislých odborně fundovaných osob, kteří ověřují, zda účetnictví a účetní závěrka je vedena v souladu s platnými zákony a zda věrně zobrazuje skutečnosti, které jsou jejím předmětem - všechny tyto direktivy mezinárodně upravují účetnictví a jednotlivé členské státy je zapracovávají do svých národních zákonů a jsou tak povinné IARS (internatioanal financial reporting standards) mezinárodní standard pro úpravu účetnictví Hlavním úkolem účetnictví je poskytovat přehled o stavu hospodářských výsledků (k určitému datu) a přehled o výsledcích hospodaření (za určité období) Rozvaha - obsahuje stavy hospodářských prostředků, podle jejich forem (aktiva) a podle zdrojů financování (pasiva) - historicky ustanovená forma vyjadřování přehledu - účetní výkaz zpracovaný na základě údajů z účetnictví, který poskytuje informace o stavu hospodářských prostředků k určitému datu ze dvou hledisek a) majetkové podoby = aktivní hledisko b) zdrojů financování = pasivní hledisko - suma aktiv = suma pasiv! - vzhledem k tomu, že údaje o majetku v aktivech a zdrojů jeho krytí v pasivech jsou ve stejných cenách musí vždy platit bez výjimky, že aktiva = pasivům - forma výkazu: dvoustranná tabulka - rozvaha je vždy datována a podle data sestavení existuje: rozvaha řádná (na začátku a konci účetního období) rozvaha mimořádná (vznik, zánik, rozdělení společnosti, vystoupení společníka) - účetní období: - dvanáct po sobě nepřetržitě jdoucích měsíců a) kalendářní rok ( 312.) b) hospodářský rok (první den není ) Christy

2 Rozvaha k (datu) Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek - stálá aktiva Vlastní kapitál - dlouhodobý nehmotný majetek - základní kapitál - dlouhodobý hmotný majetek - podnikové fondy - dlouhodobý finanční majetek - kapitálové fondy - fondy tvořené ze zisku - VH nerozdělený z min. let - VH nerozdělený z běž. roku Oběžný majetek Cizí kapitál - zásoby - úvěry - pohledávky - závazky (krátkodobé, dlouhodobé) - krátkodobý finanční majetek - rezervy - peněžní prostředky Přechodná aktiva Přechodná pasiva A = P Struktura aktiv - uspořádání položek aktiv v rozvaze je podle likvidnosti majetku - likvidnost - schopnost majetkových složek převést se na peněžní formu (zpeněžitelnost) - v rozvaze jsou položky řazeny od nejméně likvidních po nejlikvidnější majetek - likvidita - schopnost podniku uhrazovat krátkodobé závazky - vypočítává se = peněžní prostředky/splatné závazky = kolik peněžních prostředků máme k dispozici na úhradu závazků Struktura pasiv - uspořádání položek je podle časového hlediska a) vlastní kapitál - představuje trvalé zdroje financování b) cizí kapitál - představuje dočasné zdroje financování - dlouhodobé delší než 1 rok - krátkodobé kratší než 1 rok Klasifikace rozvahových položek AKTIVA - člení se do třech skupin podle charakteru účasti ve výrobním procesu, nebo podle způsobů zahrnování jejich ceny do nákladů a) dlouhodobý majetek (stálá aktiva) - dlouhodobá účast ve výrobním procesu, odepisují se b) oběžný majetek (oběžná aktiva) - krátkodobá účast ve výrobním procesu, spotřebovávají se jednorázově c) přechodná aktiva - přechází z jednoho účetního období do druhého I. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - jsou to majetkové složky nehmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok v cenně určené účetní jednotkou s přihlédnutím k principu významnosti - druhá podmínka pro a) - d): od výše ocenění účetní jednotkou - patří sem: a) zřizovací výdaje b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje c) software Christy

3 d) ocenitelná práva e) goodwill a) zřizovací výdaje - jsou to výdaje spojené se založením nové účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku - soudní a notářské poplatky, výdaje na pracovní cesty, mzdy a odměny za zprostředkování - musí být odepsány nejpozději do 5-ti let od vzniku společnosti - zřizovacími výdaji nejsou výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci, výdaje spojené s přeměnou společnosti nebo družstva b) nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a c) software - mohou být nakoupeny samostatně od jiných osob, nebo mohou být vytvořeny vlastní činností d) ocenitelná práva - předměty průmyslového a obchodního vlastnictví, výsledky duševní a tvůrčí činnosti (patenty, licence, know-how) e) goodwill - kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého především koupí, vkladem a souhrnném jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky - odepisuje se rovnoměrně 60 měsíců - dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok, ale s cenou nižší než je limit stanovený účetní jednotkou se eviduje jako drobný nehmotný majetek a účtuje se přímo do nákladů (518 - služby) 2. Dlouhodobý hmotný majetek a) nemovitosti - budovy, pozemky, stavby, byty, umělecká díla, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty - bez ohledu na pořizovací cenu a dobu použitelnosti b) samostatné movité věci a soubory movitých věcí - s dobou použití delší než 1 rok - od výše ocenění stanoveném účetní jednotkou - soubory movitých věcí plní určitou technickoekonomickou funkci (pojízdná dílna, skříňový nákladový automobil pro provádění oprav včetně nářadí) - předměty označené jako dlouhodobé, které nesplnují cenový limit účetní jednotkou jsou zařazovány do oběžného majetku jako zásoby c) pěstitelské celky trvalých porostů - s dobou plodnosti delší než 3 roky - chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady d) základní stádo zvířat a tažná zvířata - bez ohledu na pořizovací cenu - základní stádo (plemeníci a plemenice) chovu skotu, ovcí, prasat, koz, tažní, dostihový a sportovní koně, hejna hus produkujících násadová vejce, a další hospodářsky využívaná zvířata např.: mufloni, pštrosi o nichž se účetní jednotka rozhodne účtovat jako o základním stádu a jejich využitelnost k chovu je delší než 4 roky e) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť f) oceňovací rozdíl k nabytému majetku 3. Dlouhodobý finanční majetek a) nakoupené majetkové cenné papíry, které má účetní jednotka v držení dobu delší než 1 rok - akcie b) nakoupené dlužné cenné papíry se splatností delší než 1 rok - dluhopisy, obligace c) termínované vklady na dobu delší než 1 rok Christy

4 d) dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku II. Oběžná aktiva Zásoby - majetkové složky krátkodobé povahy a v převážné většině i jednorázové spotřeby - dělíme na: nakoupené vlastní a) materiál - nakoupená zásoba za účelem výrobní spotřeby (suroviny, náhradní díly, paliva, laky, obaly) b) nedokončená výroba - vlastní zásoba, která prošla jedním nebo více výrobními procesy není již materiálem, ale není ještě hotovým výrobkem c) výrobky - vlastní zásoba, která je určená k realizaci mimo podnik popř. ke spotřebě uvnitř účetní jednotky d) zvířata - nakoupená i vlastní a jsou to zvířata mladá, chovná a zvířata určená na výkrm (kachny, krůty, kožešinová zvířata, husy na výkrm) e) zboží - nakoupená zásoba za účelem dalšího prodeje v nezměněné podobě - patří sem i výroky, které byli aktivovány a předány do vlastních prodejen, nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě, sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technická zhodnocení 2. Pohledávky - pohledávky za odběrateli a jinými dlužníky (finanční úřad, zaměstnanci) - pohledávky představují právně podložený nárok na zaplacení za uskutečněné výkony 3. Krátkodobý finanční majetek - nakoupené cenné papíry, které má účetní jednotka v držení dobu kratší než 1 rok - akcie určené k obchodování, obligace s dobou splatnosti kratší než 1 rok 4. Peněžní prostředky a ceniny - peníze v hotovosti - bezhotovostní peněžní prostředky - peníze na účtech - ceniny - kolky, známky, dálniční známky, karty na benzín, stravenky do závodního stravování, platební karty - nejsou to finanční zdroje, ale jen forma využitelného majetku III. Přechodná aktiva - patří sem účty časového rozlišení - náklady příštích období, příjmy příštích období - zúčtovací vztah, mezi dvěma a více obodbími, který má charakter pohledávky a) náklady příštích obodbí běžný zúčtovací vztah, který bude zahrnut jako náklad v příštím hosp. období b) příjmy příštích období - zúčtované výnosy v běžném resp. v příštích obdobích, na které bude inkasován příjem v příštím období Christy

5 PASIVA I. Vlastní kapitál - hodnota nezadluženého majetku - vlastní zdroje financování majetku podnikatele - vyjadřuje jakou hodnotu by měl majetek podniku po splnění všech závazků - vypočte se jako rozdíl mezi celkovými aktivy a závazky podniku Základní kapitál - hodnota majetku vloženého zakladateli do podnikání v peněžní a nepeněžní formě - podle tohoto vkladu se vyplácí dividendy (podíly na výsledku hospodaření) 2. Podnikové fondy a) kapitálové fondy - zdroje vně podniku např. dary, které nejsou vkladem do základního kapitálu - sponzor si nečiní nárok na dividendy ani hlasování na valné hromadě, prostě jen vloží vklad - složka vlastního kapitálu, která má původ mimo podnik b) fondy tvořené ze zisku - účelově tvořená hodnota z vytvořeného zisku, kterou podnik zajišťuje např. rezervní fondy k úhradě ztráty - jsou tvořeny ze zisku na základě zákona nebo dobrovolně - zákonné - rezervní fond (a. s., s. r. o.) - nedělitelný fondy (družstva) je zajišťovacím fondem k úhradě závazků, při zániku družstva - nesmí být čerpán v době trvání družstva - dobrovolné (statutární) - jejich tvorbu ukládají stanovy společnosti (sociální, dividendový zajišťuje realizaci dividendové politiky) 3. Výsledek hospodaření - zdroj financování vytvořený podnikem v běžném období (navyšuje hodnotu vlastního kapitálu) VH = výnosy - náklady + zisk - ztráta (úbytek vlastních zdrojů financování v běžném obodbí) a) výsledek hospodaření běžného období - vždy je v rozvaze b) nerozdělený výsledek hospodaření z minulých let II. Cizí kapitál - dluhy podniku - hodnota majetku krytého cizími zdroji - hodnota majetku zadluženého - hodnota majetku krytého různými věřiteli Závazky - hodnota majetku krytého ostatními věřiteli - právně podložená povinnost zaplatit, která vyplývá a) z obchodních vztahů - nákup na fakturu b) z uzavřených smluv c) ze zákona na základě, které vzniká závazek např. daňový zákon - vůči dodavatelům - vůči zaměstnancům - vůči ostatním věřitelům Christy

6 a) krátkodobé b) dlouhodobé Teorie účetnictví - finanční úřad - pojišťovny (zdravotní, i jiné např. za pojištění majetku...) 2. Úvěry - hodnota majetku krytého bankou - cizí zdroj financování, který slouží k překlenutí nedostatku vlastních peněžních prostředků - poskytování úvěrů je spojeno s úrokem a) krátkodobé - na dobu kratší než jeden rok b) dlouhodobé - na dobu delší než jeden rok 3. Rezervy na budoucí výdaje - o kterých účetní jednotka nepochybně předpokládá že nastanou - např. rezervy na rekultivace pozemků po ukončení povrchové těžby surovin III. Přechodná pasiva - vyjadřují přechodný vztah mezi dvěma a více obdobími, který má charakter závazku a) výnosy příštích období - příjmy běžného období, které ale patří do výnosů jak běžného, tak i příštích období - např. nájemné přijaté předem b) výdaje příštích období - např. nájemné placené zpětně A Rozvaha P DM = VK OM = CK PA PP Suma A 10 Suma P Vliv hospodářských operací na rozvahové položky Př.: Účetní jednotka má k tento majetek a zdroje krytí (v tis.): DHM BÚ nemá žádné dluhy => majetek je kryt vlastními zroji VK a) sestavte počáteční rozvahu Christy

7 A Rozvaha P č. položka tis. Kč položka tis. Kč Pz DHM 800 VK (ZK) 1000 BÚ 200 suma A 1000 suma P 1000 materiál 400 dodavatelé 400 suma A 1400 suma P BÚ -150 dodavatelé -150 suma A 1250 suma P dodavatelé -250 úvěr 250 suma A 1250 suma P BÚ -20 pokladna 20 suma A 1250 suma P 1250 V průběhu účetního období se uskutečnili tyto následující informace: 1) nákup materiálu na fakturu od dodavatelů za 400 a fakturu dosud nezaplatil 2) část závazků vůči dodavatelům hradí podnik z BÚ ) zbytek závazku vůči dodavatelům hradí podnik úvěrem ) výběr z BÚ do pokladny 20 A P Změna + + zvýšení A, P snížení A, P 3. nic + - změna struktury P nic změna struktury A Závěr: Žádná z operací nenarušila rovnost A a P 2. Žádná operace neovlivnila výši VK - proto se takovýmto operacím říká hospodářské operace nepůsobivé - takto se účetní operace do rozvahy nezapisují, používají se samostatné účty - rozvaha je výkaz Účet - základní organizační jednotka v účetnictví, je to technický prostředek, který slouží k evidování stavu a změn položek uvedených v názvu účtu - účet je prvek účetního systému - vazby jsou souvztažnosti - účet má tvar písmene T MD D na vrub ve prospěch DEBET CREDIT Zatěžujeme Uznáváme Vztah účtů k rozvaze obr. 1 Vždy platí: počáteční zůstatky účtů jsou vždy na té straně, kde stál účet v rozvaze (A - MD; P - D) 2. přírůstky účtů jsou na té straně, kde je počáteční zůstatek 3. úbytky účtů jsou na straně opačné než přírůstky (A-D; P-MD) 4. konečné zůstatky jsou na té straně, kde jsou počáteční zůstatky Christy

8 Zapisování položek na účty A a P MD + Pokladna - D MD + Pokladna - D P. z. 100 P. z K. z. 70 K. z. 70 K. z. = P. z. + přírůstky - úbytky K. z. A účtů = P. z. + obrat MD - obrat D K. z. P účtů = P. z. + obrat D - obrat MD obrat - vše co je zaúčtováno na příslušné straně účtu, bez počátečního stavu Zapisování hospodářských operací na soustavě účtů Př.: - stejný příklad, jako na začátku A R k P položka Kč položka Kč DM 800 VK 1000 BÚ 200 suma A 1000 suma P 1000 DM VK MD + - D MD - + D Pz: 800 Pz: 1000 Kz: 800 Kz: 1000 BÚ Dodavatelé MD D MD D Pz: 200 2) 150 2) 150 1) 400 4) 20 3) 250 Kz: 30 Kz: 0 Materiál úvěr MD D MD D 1) 400 3) 250 Kz: 400 Kz: 250 MD Pokladna 4) 20 Kz: 20 D A R k 312. P Položka tis. Kč Položka tis. Kč DHM 800 VK 1000 BÚ 30 úvěr 250 Materiál 400 Pokladna Christy

9 Souvztažnost účtů - vztah mezi dvěma či více účty, zachycující příslušnou hospodářskou operaci (pouze tyto účty jsou správné) Pravidlo podvojnosti účetních zápisů - způsob zachycení hospodářských operací v účetnictví a to minimálně na dvou účtech - je splněno když je hospodářská operace zaevidována a) na dvou souvztažných účtech, na jejich protilehlých stranách stejnými částkami b) na stejných stranách dvou souvztažných účtů s tím, že na jednom z účtů bude částka uvedená se znaménkem mínus c) na jedné straně jednoho účtu částku souhrnnou a na protilehlých stranách dvou či více souvztažných účtů částkami dílčími Hospodářské operace působivé - působí na velikost vlastního kapitálu A R P M + + A Vl. kapitál J E - + T cizí kapitál E K Dělí se na: a) ovlivňující vlastní kapitál přímo = rozvahového typu b) ovlivňující vlastní kapitál nepřímo = výsledkového typu Rozvahového typu - nesouvisí s výrobním procesem, ovlivňují vlastní kapitál pomocí základního kapitálu - evidují se jen na rozvahových účtech, jeden účet je vždy účet základního kapitálu a souvztažným účtem je účet aktiv nebo cizího kapitálu 1) zvyšující vlastní kapitál BÚ 2. ZK závazky Vklad peněžních prostředků podnikatele do firmy 2. Kapitalizace závazků - oddlužení podniku vydáním akcií místo úhrady v penězích 2) snižující vlastní kapitál Christy

10 BÚ Teorie účetnictví účet. ind. pod. ZK závazky 3. výběr peněžních prostředků pro osobní potřebu podnikatele - tato operace se vyskytuje pouze u ind. pod., který účtuje v soustavě podvojného účetnictví 4. nárok na vrácení členského podílu vystupujícího člena 5. vypořádání závazku s vystupujícím členem v penězích Výsledkového typu - souvisí s výrobním procesem - ovlivňují velikost vlastního kapitálu nepřímo prostřednictvím výsledku hospodaření (VH = výnosy - náklady) - evidují se na samostatných účtech nákladů a výnosů (= výsledkové účty) se souvztažnými zápisy na účtech aktiv nebo účtech cizího kapitálu A P N V nepůsobivé hosp. operace 5. - spotřeba majetku ve výrobním procesu (spot. materiálu, vyskladnění zboží k prodeji, odpisy dlouhodobého majetku) 6. - přijatá faktura od dodavatelů, za poskytnuté práce a služby (konzultační činnost, opravy, spot. el. energie, zůčtování nároku na hrubé mzdy dle zúčtovací a výplatní listiny 7. - tržba za prodané výkony dle faktur zaslaných odběratelům, na základě nákupního listu 8. - odpis závazku vůči dodavateli pro jeho promlčení, úhrada závazků vůči zaměstnanci v naturální formě Výsledkové účty - slouží k zachycení průběhu reprodukčního procesu - evidují vstupy (náklady) a výstupy (výnosy) - nemají počáteční zůstatky - náklady - přírůstky evidujeme na straně MD, úbytky na D - výnosy - přírůstky evidujeme na straně D, úbytky na MD - na konci účetního období se na základě jejich obratů vyčíslí výsledek hospodaření Účetní uzávěrka - představuje uzavření účtů prostřednictvím uzávěrkových účtů (konečný účet rozvážný, účet zisků a ztrát) Christy

11 - uzavření účtů - převod konečných zůstatků rozvahových účtů a celkových obratů výsledkových účtů na uzávěrkové účty - po těchto převodech mají všechny účty nulové konečné zůstatky A P N V PZ PZ KZ: KZ: 80 O: O: KÚR 2. ÚZ/Z zisk 20 = = uzávěrkový převod konečných zůstatků aktivních účtů na KÚR 2. uzávěrkový převod konečných zůstatků pasivních účtů na KÚR 3. uzávěrkový převod obratů nákladových účtů na ÚZ/Z 4. uzávěrkový převod obratů výnosových účtů na ÚZ/Z 5. uzávěrkový převod salda ÚZ/Z na KÚR (zisk) - v případě ztráty je účtování opačné - po tomto převodu výsledku hospodaření na KÚR, jsou všechny účty včetně uzávěrkových účtů uzavřeny a tím je uzavřen i celý účetní systém - účetnictví = uzavřený systém Účetní závěrka - představuje sestavení závěrečných výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy, nepovinně - výkaz cash flow a přehled o změnách vlastního kapitálu) Výsledovka - účetní výkaz, který nám dává přehled o celkových obratech nákladů a výnosů a o výsledku hospodaření za účetní období - je zpracována jako dvoustranná tabulka - nalevo N, napravo V a výsledek hosp. obě strany vyrovnává - je rozdělena podle jednotlivých sfér činností a umožňuje tak vyčíslit tři výsledky hospodaření a) provozní výsledek hospodaření b) finanční v. h. c) mimořádný v. h. Výsledovka Externí provozní náklady Externí provozní výnosy Externí finančí náklady Externí finanční výnosy Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Zisk v běžném období - v praxi je tento výkaz označován jako Výkaz zisku a ztráty Vztah Rozvahy a Výsledovky - účetní výkazy Rozvaha a Výsledovka, jsou propojeny saldem účtu Zisku a ztrát (tedy výsledkem hospodaření) - působivé hosp. operace, které souvisí s výrobním procesem (s náklady a výnosy) účtujeme vždy na jednom účtu výsledkovém a souvztažně na účtu majetku, nebo cizího kapitálu Př.: Počáteční stavy v rozvaze: Aktiva: 1000 Pasiva (VK): Christy

12 Rozvaha Výsledovka Aktiva Pasiva Náklady Výnosy PZ 1000 PZ zisk Snížení aktiva a současně zvýšení nákladů 2. Zvýšení pasiv a současně vznik nákladů 3. Zvýšení aktiv a současně vznik výnosů 4. Snížení pasiv a vznik výnosů 5. Zvýšení pasiv, převod VH ve prospěch VK Způsob výpočtu výsledku hospodaření Teorie účetnictví Tržby za prodané výkony (+) 2. výsledná změna stavu zásob (+-) 3. aktivace VP výkonů výkony celkem (provozní výnosy) (=) 5. spotřební materiál - spotřebované nákupy 6. služby - spotřebované nákupy přidaná hodnota (vlastní produkce podniková) (=) 8. mzdové náklady (-) 9. základní sociální pojištění (-) 10. přímé daně (-) 1 odpisy dlouhodobého majetku (-) 12. rezervy, opravné položky (výsledná změna stavu) (+-) výsledek hospodaření z provozní činnosti (=) 14. externí finanční výnosy (+) 15. externí finanční náklady (-) výsledek hospodaření z finanční činnosti (=) 17. výsledek hospodaření z běžné činnosti ( ) 18. daň z příjmů za běžnou činnost (-) výsledek hospodaření z běžné činnosti po zdanění (=) 20. mimořádné výnosy (+) 2 mimořádné náklady (-) výsledek hospodaření z mimořádné činnosti (=) 23. daň z příjmů z mimořádné činnosti (-) výsledek hospodaření z mimořádné činnosti po zdanění (=) 25. výsledek hospodaření za běžné období ( ) Vymezení pojmů náklady - představují vstupy do výrobního procesu výnosy - představují výstupy z výrobního procesu Členění nákladů a výnosů: podle místa vzniku - externí - interní Christy

13 2. podle okruhu vynaložení - provozní - finanční - mimořádné Teorie účetnictví externí náklady - vstupy do výrobního procesu, které mají původ mimo podnik (byly nakupeny) interní náklady - vstupy do výrobního procesu, které mají původ uvnitř podniku (byly v podniku vyrobeny) externí výnosy - výstupy z výrobního procesu, které podnik opustili a změnili vlastníka interní výnosy - výstupy z výrobního procesu, které podnik neopustili Externí provozní náklady - hmotně energetické vstupy do výrobního procesu, které mají původ mimo podnik - výrobního procesu se účastní poprvé, proto jim říkáme prvotní náklady - jsou tvořeny: cenou opotřebení DM (odpisy) 2. cenou externě pořízeného a spotřebovaného oběžného majetku 3. cenou dodavatelských prací a služeb 4. cenou živé práce zaměstnanců vložené do výrobního procesu Pořízení DM - dodavatelským způsobem - DM se eviduje na majetkových účtech v pořizovacích cenách - pořizovací cena - cena pořízení (cena té věci samé) + vedlejší náklady spojené s pořízením (dopravné, montáž, clo) - pro vyčíslení, nám slouží kalkulační účet, který se nazývá Pořízení DM - z tohoto účtu se pak převádí na příslušný majetkový účet pořizovací cena, na základě Protokolu o převzetí Př.: Dodavatelé Pořízení DM DM 3. Aktivace vnitropodnikových služeb 2. Suma PC přijatá fa od dodavatelů za nákup DM 2. doprava tohoto majetku vlastní autodopravou (tato operace představuje aktivování nákladů, které byly spojeny s dopravou DM - např. mzda řidiče, spotřeba PHM) RÚ (Zaměstnanci Materiál) N. Aktivace VS Pořízení DM dopravné celkem převod DM do užívání na základě protokolu o převzetí opotřebení DM - odpisy DM je majetek - majetek který je ve výrobním procesu používán dobu delší než 1 rok, předává svoji hodnotu na výrobek postupně, opotřebovává se a v účetnictví se odepisuje odpis - představuje postupné snižování hodnoty DM v důsledku opotřebovávání (představuje tu část hodnoty DM, která se v daném účetním období účtuje do nákladů a odpovídá opotřebení) - odpisy účtujeme nepřímo pomocí účtu oprávek Christy

14 oprávky DM - představují trvalé snížení hodnoty DM v důsledku jeho opotřebení - účet oprávek je pasivního charakteru, ale v rozvaze se vykazuje na straně aktiv se znaménkem mínus = kontraaktivní účet Př.: rok: DM Oprávky k DM Odpisy DM PZ zúčtování odpisů DM v roce do nákladů - odpis se stanový podle doby ekonomické životnosti a pořizovací ceny - zápis na účtě Oprávek zajištuje, že PC DM zůstává na majetkovém účtu zachována po celou dobu užívání majetku jako základna pro výpočet odpisů stanoveným % - po roce užívání je ZC = VC - oprávky 90 = rok: DM Oprávky k DM Odpisy DM PZ 100 PZ zúčtování odpisů DM ve 2. roce do nákladů - po 2. roce užívání je ZC = VC - oprávky 80 = položka Brutto Korekce Netto DM pořiz. c. oprávky zůstat. c. Vyřazení DM z užívání důvody: - prodej nepotřebného majetku - likvidace (neopravitelný) - bezúplatné předání - v důsledku mank a škod - přeřazení z podnikání do osobního užívání - DM se odepisuje do 100% vstupní ceny - není-li DM při vyřazení zcela odepsán je jeho zůstatková cena jednorázově odepsána na vrub nákladových účtů: - Zůstatková cena prodaného DM - při prodeji - Odpisy DM - v případě jeho likvidace pro neupotřebitelnost - Manka a škody - v případě zničení zcizení, poškození, které nelze opravit - Škody - v důsledku živelných pohrom - po úplném odepsání formou řádných nebo mimořádných odpisů je DM vyřazen z evidence na základě Protokolu o vyřazení Manka a škody - zachycuje se jako součást externích provozních nákladů, aniž jde o hodnototvorný vstup do výrobního procesu - manka a škody lze považovat za mimořádné a nahodilé jevy a v provozních nákladech jsou zachyceny z praktických důvodů Christy

15 Př.: DM Oprávky k DM (EPN) Odpisy DM 100 (x) a 50 (EPN) ZC prodaného DM 50 1b 50 (EPN) Manka a škody 50 1c 50 (Mř. N) Škody 50 1d 50 1a) Jednorázový odpis zůstatkové ceny DM v případě jeho likvidace 1b) Zúčtování zůstatkové ceny prodaného DM 1c) Zúčtování zůstatkové ceny DM v případě, že byl zcizen nebo zničen 1d) Zúčtování zůstatkové ceny DM v případě zničení v důsledku přírodních pohrom 2. Vyřazení DM z užívání (x) Oprávky DM zúčtované pravidelnými řádnými odpisy v době užívání majetku 2. Pořízení zásob dodavatelským způsobem - veškeré nákupy a veškeré spotřeby se zachycují na majetkových účtech - do oběžného majetku, který je spotřebováván ve výrobním procesu patří mimo jiné zásoby zásobami jsou: 1) materiál 2) zboží 3) zásoby vlastní výroby (nedokončená výroba, výrobky, zvířata) - současná legislativa umožňuje účtovat o zásobách (nakoupených i vlastních) dvěma způsoby a) využívá kalkulačních a majetkových účtů pro každý nákup a majetkových účtů pro spotřebu, eventuelně prodej Pořízení zb. Zb. na kladě Dodavatelé Pořízení mat. Mat. na skladě 1a) Prodané zb. Spotřeba mat. Aktivace 1b) a) Přijatá faktura za nakoupený materiál (zboží), přijatá fa za dopravné externím dopravcem b) Aktivace nákladů na vnitropodnikovou přepravu do pořizovací ceny mat. (zboží) 2. Převzetí nakoupených zásob na sklad v pořizovací ceně na základě příjemky 3. Spotřeba nakoupeného mat., vyskladnění zboží v pořizovací ceně na základě výdejky - účty Pořízení materiálu a Pořízení zboží jsou kalkulační účty - koncem roku nesmí mít zůstatek, účet musí být vynulován a neuvádí se v rozvaze Christy

16 b) v průběhu roku se veškeré nákupy účtují zjednodušeně přímo do spotřeby - na vrub nákladů - na konci účetního období se počáteční zůstatek zásob zahrne do nákladů a po provedené inventarizaci se převezme na majetkový účet nový zůstatek se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného nákladového účtu jako oprava průběhu roku zúčtované spotřeby Dodavatelé Spotřeba materiálu Materiál PZ Dodavatelská faktura za nákup materiálu - zjednodušeně přímo do nákladů, obdobně by se účtovali i náklady na dopravu 2. Převod PZ zásob na konci účetního období do spotřeby 3. K rozvahovému dni zaúčtován skutečný stav zásob zjištěný na základě inventarizace - způsob b) klade vysoké nároky na přesnou skladovou evidenci a proto není vhodný pro obchodní činnost 3. Spotřeba externě pořízených prací a služeb Dodavatelé Služby Přijatá fa od dodavatelů za nakoupené práce a služby (nájemné, služby poradenské, účetní, auditorské, veterinární, zásilkové) 4. Spotřeba živé práce zaměstnanců Zaměstnanci srážky ze mzdy nárok na HM ČM dávky v nemoci - rozvahový pasivní účet - evidují se na něm pouze nároky na mzdu, případně sociální dávky a úhrady těchto mezd a dávek - ostatní pohledávky a závazky vůči zaměstnancům jako fyzickým osobám se evidují odděleně na účtech: a) Pohledávky za zaměstnanci b) Závazky vůči zaměstnancům Zúčtování se zaměstnanci Christy

17 BÚ Zúčtování s ISZP Zaměstnanci Zákonné soc. poj. Ostatní přímé daně Jiné závazky 1 6. Peníze na cestě Mzdové náklady Pokladna Nárok zaměstnanců na hrubé mzdy, dle zúčtovací a výplatní listiny, nebo podle dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce 2. Srážka pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (12,5% z HM, tj. 4,5% ZP a 8% SZ) 3. Předpis závazku z titulu pojistného na ZP a SZ, které povinně platí zaměstnavatel za zaměstnance (35% z HM, tj. 9% ZP a 26% SZ) 4. Nárok na sociální dávky 5. Srážka zálohy na daň z příjmů fyzických osob 6. Srážky z mezd - dobrovolné (spoření, půjčky, výživné, penzijní připojištění) 7. Výběr peněz z BÚ do pokladny na výplatu čistých mezd 8. Výplata čisté mzdy zaměstnancům v hotovosti z pokladny 9. Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (celkem 47,5%), prostřednictvím úřadu sociálního zabezpečení a příslušných zdravotních pojišťoven, dokladem bude výpis z BÚ 10. Odvod sražených záloh na daň z příjmů do státního rozpočtu, prostřednictvím správce daně - příslušný finanční úřad, dokladem bude výpis z BÚ 1 Odvod spoření, půjček třetím osobám, doklad je výpis z BÚ Peníze na cestě BÚ Peníze na cestě Pokladna Příjem peněz do pokladny na základě příjmového pokladního dokladu 2. Úbytek peněz z BÚ (výpis z BÚ) 3. Výběr peněz z pokladny na základě výdajového pokladního dokladu 4. Zvýšení peněz na BÚ (výpis z BÚ) - řeší nesoulad mezi účetními doklady (výpisem z BÚ, příjmovým a výdajovým pokladním dokladem) - neobjevuje se v rozvaze Externí finanční náklady - vyplývají z právně podložených povinností podniku vůči vnějšímu světu, které zatěžují výsledek hospodaření z finanční činnosti - právním podkladem se rozumí obecně platný předpis, zákon, uzavřená smlouva (úvěrová, pojistná) - dále též vyplývají z operací s cennými papíry a ze změny měnového kurzu, která má za následek kurzové ztráty - prodané cenné papíry v pořizovací cenně Christy

18 - úroky placené - pojistné - daně a poplatky - kurzové ztráty CP Prodané CP Úbytek CP při jejich prodeji v pořizovací cenně Pojistné - představuje platby do pojistných fondů na základě zákona, nebo pojistné smlouvy, za účelem vytváření zdrojů financování nebo k úhradám následků pojistných událostí - je uplatňován princip neekvivalence - pojistné platby nejsou ekvivalentní pojistnému plnění z hlediska pojištěnce BÚ Pojistné úhrada pojistného z BÚ, od pojišťovny nelze očekávat plnění, pokud nenastane pojistná událost - zvláštním druhem pojištění jsou: - všeobecné zdravotní pojištění - uhrazuje výdaje v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí (ošetření lékařem, spotřeba léčiv, využívání zdravotní techniky) - pojištění na sociální zabezpečení - slouží k financování výdajů sociálně potřebným osobám, zahrnuje nemocenské pojištění (platby při pracovní neschopnosti), důchodové pojištění, pojištění na politiku zaměstnanosti - pojistné zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení uhrazuje zaměstnanec jako fyz. os. ve výši 1/3 a zaměstnavatel ve výši 2/3 - pojistné uhrazované zaměstnavatelem za zaměstnance, je jako externí finanční náklad z praktických důvodů účtován v provozních nákladech (mzdové náklady + zákonné sociální pojištění = osobní náklady) Externí provozní výnosy - představují v penězích vyjádřenou hodnotu výkonů, které podnik opustili a v procesu směny změnili vlastníka - součástí externích provozních výnosů jsou: - tržby za prodané výkony - výrobky, zvířata, práce a služby - tržby za materiál, zboží, DM - účtování o tržbách z prodeje majetku předchází vždy účtování jeho vyskladnění k prodeji v cenách za které byl pořízen - prodej majetku probíhá ve dvou krocích: - vyskladnění majetku v ceně pořízení do nákladů - tržby v ceně realizační (prodejní) do výnosů Zboží Prodané zboží Materiál Prodaný materiál PZ Odběratelé Tržby za zboží a mat. 12 2a) 12 Pokladna 12 2b) 12 Vyskladnění k prodeji v pořizovací cenně 2. a) Tržby za prodaný mat., zboží v prodejní cenně - na základě fa pro odběratele Christy

19 2. b) Tržby za prodaný mat., zboží v prodejní cenně - přijatá v hotovosti do pokladny - prodej prací a služeb - odpadá prvý krok a účtujeme pouze tržbu v prodejní cenně Odběratelé Pokladna Tržby za služby Tržba přijatá v hotovosti do pokladny, nebo na základě fa vystavených pro odběratele - účtování externích nákladů a externích výnosů je součástí vnějšího obratu hospodářských prostředků Chybí dvě 12. a Dividendy - představují podíl účetní jednotky na výsledku hospodaření jiné společnosti, který plyne z dlouhodobého držení akcií této společnosti - stanoví se procentem ze zisku BÚ Výnosy z DFM (EFV) příjem dividend na BÚ 5. Kurzové zisky - vznikají: a) na pohledávkách vůči zahraničním odběratelům a na valutách v pokladně při oslabení koruny vůči cizí měně, tedy při devalvaci b) na závazcích vůči zahraničním dodavatelům při posílení koruny vůči zahraniční měně, tzn. při revalvaci - účtování v průběhu roku: a) pohledávky Kursové zisky (EFV) Odběratelé BÚ přijatá úhrada od zahraničního odběratele na BÚ EUR, kurs 1:31 2. zúčtování kursového zisku v důsledku devalvace koruny b) závazky Kursové zisky (EFV) Dodavatelé BÚ úhrada zahraničnímu dodavateli z BÚ 100 EUR, kurs 1:29 2. zúčtování kursového zisku v důsledku revalvace koruny - účtování na konci účetního období (k rozvahovému dni) Kursové zisky (EFV) Pokladna zvýšení hodnoty valut v pokladně k rozvahovému dni v důsledku devalvace kursu Christy

20 Mimořádné náklady - představují úbytky majetku, které zatěžují výsledek hospodaření z mimořádné činnosti - mají mimořádnou povahu vzhledem k běžné činnosti podniku, vyskytují se pouze nahodile - patří sem: škody 2. placené pokuty a penále 3. odpis ztátové pohledávky 4. náklady na změnu metody 5. opravy chybně zúčtovaných nákladů v minulých obdobích škody - představují kvalitativní úbytek majetku z příčin zcela mimořádných (živelné pohromy) manko - představuje kvantitativní úbytek majetku Majetek Škody (Mř. N) úbytek majetku v důsledku škod vzniklých z příčin zcela mimořádných (povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, požár) účet manka a škody - je součástí provozních nákladů - evidují se na něm: manka a škody na dlouhodobém majetku manka a škody na nakoupených a vlastních zásobách (nad normy přirozených úbytků manka a škody na nedokončené výrobě - normy přirozených úbytků - stanovuje je účetní jednotka u zásob a to u těch složek, kde dochází ke změnám v důsledku jejich přirozených vlastností (ztráta vlhkosti, těkavostí), nebo v důsledku použité techniky či technologie při manipulaci s nimi (rozprah, rozsyp volně ložených zásob) Nezaviněná manka Zaviněná manka do normy nad normu z provoz. příčin z mimoř. příčin Zásoby-nakoupené Zásoby-vlastní DM Pokladna SP.mat./Materiál Zm.st.výr./Výr.... Prod. zb./zboží zv. Zv. MaŠ/Materiál MaŠ/Výr., Zv. MaŠ/DM MaŠ na FM/pokl. MaŠ/Zboží MaŠ/Materiál MaŠ/Výr., Zv. MaŠ/DM MaŠ na FM/pokl. MaŠ/Zboží Š/Materiál Š/Výr., Zv. Š/DM Š/pokl. Š/Zboží 2. pokuty a penále pokuty - jednorázový finanční postih za porušení obecně platných právních předpisů penále - časově závislý finanční postih za porušení hospodářských smluv mezi obchodními partnery - za prodlení plnění - za nedodržení podmínek platby - v praxi jsou pokuty a penále účtovány jako externí provozní náklady Peněžní prostředky placené pokuty a penále Pokutya penále (PN) Christy

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více