NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2009"

Transkript

1 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2009 V Ivančicích dne: Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace 1

2 Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok Úvodní slovo Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace Management Organizační schéma Léčebně preventivní péče Údaje k lůţkové, ambulantní péči a komplementu Zajištění zdravotnických sluţeb či odborností, které nemocnice, nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti Zajištění ústavní pohotovostní sluţby Počet řešených stíţností dle jednotlivých oddělení Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana ţalovaná Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako ţalobce Šetření spokojenosti pacientů Negativní připomínky pacientů Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost Informace o LSPP Počet ošetřených cizinců Data z jednotlivých oddělení Interní oddělení Dětské oddělení Gynekologicko-porodní oddělení Chirurgické oddělení JIRP Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Léčebna dlouhodobě nemocných OKBH RDG Lékárna Úsek ošetřovatelské péče Vedení úseku ošetřovatelské péče Změny na úseku ošetřovatelské péče v roce Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle z. č.96/2004 Sb Praxe studentů vyšších a vysokých škol v nemocnici Akce pro veřejnost Nemocniční hygienička Knihovna Archiv Zpráva o činnosti revizního lékaře Provozní činnosti Specifikace a popis provozních činností Srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let Porovnání nákladů na telefonní hovory Porovnání nákladů na praní prádla Porovnání nákladů na úklidové práce Porovnání počtu stravovacích jednotek a nákladů na stravování Porovnání nákladů na nákup materiálu MTZ

3 1.4 Technické činnosti Porovnání spotřeby elektrické energie Porovnání spotřeby vody Porovnání spotřeby tepla Porovnání spotřeby plynu Porovnání nákladů na likvidaci odpadů Porovnání nákladů na opravy a servis LPT a nákup LPT charakteru DDHM Plnění úkolů v personální oblasti Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a poţární ochrana Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky Komentář k neuhrazeným pohledávkám a závazkům po datu splatnosti Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků Informace o odepsaných pohledávkách Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu JMK, SR, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv Investice Investice - probíhající akce Investice ukončené akce Doplňková činnost Autoprovoz Specifikace a popis činnosti autoprovozu Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý drobný hmotný majetek Dlouhodobý majetek neodepisovaný Seznam pořízeného majetku Seznam vyřazeného majetku Přehled o tvorbě čerpání peněţních fondů Investiční fond Rezervní fond Fond odměn FKSP Kontrolní činnost Provedené finanční kontroly

4 7.1.1 Plán kontrolní činnosti na rok 2009 a vykonané audity Interní audity dle ISO Kontrola prováděná interním auditorem Rozbor zjištění z finančních kontrol dle plánu auditu Zhodnocení kontrolní činnosti za rok Obecně Výsledky řídící kontroly Kontroly v oblasti ekonomiky a finančního řízení Kontroly v oblasti léčebné péče Kontroly v oblasti činnosti hlavní sestry Kontroly v oblasti hospodářsko-technické správy Kontrola na úseku BOZP Veřejnosprávní kontroly Rozbor stíţností a jejich řešení Závěry Roční plán kontrol na rok Cíle interního auditu Finanční kontroly Manaţer kvality Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků Skupina budovy, stavby Skupina pozemky Skupina hmotný majetek Skupina nehmotný majetek Skupina drobným hmotný a nehmotný majetek Skupina finanční majetek Skupina zásoby Skupina vypůjčený a umístěný majetek

5 Úvodní slovo Počátek roku 2009 byl provázen změnami v sociálním zajištění při nemoci a zavedením nových neschopenek. K Jihomoravský kraj začal poskytovat dary pacientům ve výši zaplacených regulačních poplatků. Uvedené změny nemocnice zvládla. Nejdůleţitějším projektem roku 2009 bylo zavedení QMS podle ISO Tento systém zajistil procesní zmapování chodu nemocnice, nastavení pravidel pro jejich řízení a byl zaveden systém interních auditů. Byla zavedena elektronická podpora plánování směn a na konci roku byl zahájen přechod na informační systém pro zpracování mezd VEMA. Nemocnice pokračovala v obměně nemocničních lůţek, základních lékařských přístrojů a ošetřovatelských pomůcek. V roce 2009 nemocnice průběţně plnila stanovený rozpočet jak v oblasti nákladů, tak v oblasti výnosů a k vykázala ztrátu tis. Kč. Po zdanění a zaúčtování nekrytí investičního fondu byl konečný výsledek hospodaření zisk 94 tis. Kč. Nemocnice odvedla daň z příjmů ve výši tis. Kč. Dosaţený zisk bude pouţit na úhradu ztráty minulých let, která klesne na tis. Kč. Nemocnice měla v celém období pozitivní bilanci závazků a pohledávek, která průměrně činila 26 mil. Kč. Dosaţené hodnoty ukazují na úspěšné zvládnutí nových úhradových a regulačních mechanizmů a kvalitní práci s rozpočty jednotlivých oddělení. V nemocnici bylo v roce 2009 ošetřeno pacientů na lůţcích, coţ je o 60 pacientů méně, zkrátila se průměrná doba hospitalizace na 5,9 dne z 6,1 dne u akutní péče. Proti roku 2008 se sníţil počet porodů o 30 na 610 a počet operací vzrostl na I v roce 2009 jsme zaznamenali pokles ambulancích vyšetření, coţ bylo způsobeno jednak privatizací dětské alergologické ambulance, cévní ambulance a poklesem počtu interních vyšetření. Potřeby spádové oblasti se podařilo pokrýt za udrţení standardní kvality poskytované péče. Rok 2009 provázely problémy se vzděláváním mladých lékařů, a to hlavně na interním a gynekologicko-porodnickém oddělení. Hlavní úkoly roku Zavedení řízení podle QMS a ISMS a certifikace vystaven certifikát potvrzující, ţe systém managementu kvality (QMS) nemocnice splňuje poţadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008/ČSN EN ISO 9001:2009. V rámci ISMS provedena kompletní analýza rizik ze které vyplynuly další úkoly pro zavedení tohoto systému. Tato poţadavky zasahují do značné hloubky zavedených IS, které bude nutno řešit v dalších letech. 2. Personální stabilizace. Proběhla obměna primáře interního oddělení a vedoucího lékárny. Do popředí vystupuje nutnost zajistit akreditaci pro další vzdělávání hlavně mladých lékařů. 5

6 3. Zvyšovat kvalitu poskytované péče. (Pokračovat v obměně lůţek, sledování nozokomiálních nákaz, dekubitů a pádů. Zdokonalovat zdravotnickou dokumentaci, rozpracovávat Informované souhlasy. Pokračovat v šetření spokojenosti pacientů.) V tomto roce bylo obměněno 53 lůţek a 6 dětských postýlek. Dále se zdokonaloval systém sledování nozokomiálních nákaz, dekubitů a pádů pacientů. Byly doplněny další Informované souhlasy. Šetření spokojenosti pacientů pokračovalo stejně jak v předchozích letech, bylo doplněno o moţnost vyplnění dotazníku na internetových stránkách nemocnice. 4. Zvýšit počet nasmlouvaných intenzivních lůţek. Na konci roku došlo k dohodě mezi nemocnicí a VZP o navýšení intenzivních lůţek z 10 na 12 v rámci jednání o nové příloze č Obměna nemocničního informačního systému se sledováním zásob na odděleních. Analýza rizik provedená v rámci zavádění ISMS ukázala na nutnost řešit zvyšující se poţadavky na bezpečnost informací, coţ bylo doplněno o poţadavků nový NIS. Situace na trhu NIS se v průběhu roku nezměnila. 6. Zvládnutí moţných následků globální hospodářské krize. Zásadní dopad hospodářské krize se na hospodaření nemocnice v roce 2009 neprojevil. Podstatnější omezení očekáváme v roce Pokračovat na rozpracování projektu vybudování technicko-hospodářského zázemí s novou kuchyní a jednodenní chirurgií. Zřizovatel projednal záměr nemocnice na vybudování technickohospodářského zázemí a uloţil řediteli předloţit dispoziční studii a ekonomické zhodnocení navrţeného projektu. Hlavní úkoly roku Zajistit akreditaci pro další vzdělávání lékařů. 2. Pokračovat v implementaci QMS a ISO Zvyšovat kvalitu poskytované péče a bezpečnost pacientů. (Pokračovat v obměně lůţek, sledování nozokomiálních nákaz, dekubitů a pádů. Zdokonalovat zdravotnickou dokumentaci. Pokračovat v šetření spokojenosti pacientů. Provést rekonstrukci EPS v budově L.) 4. Zajistit rekonstrukci lékárny v prostorách nové vrátnice. 5. Pokračovat na přípravě obměny nemocničního informačního systému se sledováním zásob na odděleních. 6. Zvládnout moţné následky pokračující globální hospodářské krize. 7. Pokračovat na rozpracování projektu vybudování technicko-hospodářského zázemí s novou kuchyní. 6

7 1. Plnění úkolu v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1 Management Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, Ivančice IČO: Tel. : Fax: Internetová adresa: Vedení nemocnice: Ředitel Náměstek pro LPP Hlavní sestra Náměstek HTS Náměstek ekonomiky a řízení Právník nemocnice - Ing. Jaromír Hrubeš - MUDr. Rudolf Krátký - Marie Povolná - Ing. Petr Novák - Ing. Milana Koudelková - Mgr. Eva Gratclová Nemocnice v roce 2009 implementovala řízení podle normy ISO 9001 a v prosinci splnila podmínky pro získání certifikátu. Nemocnice přizpůsobila rozsah poskytované péče úhradovému systému roku Změny ve struktuře poskytované péče narazily na neochotu zdravotních pojišťoven rozšířit spektrum smluvených výkonů. V roce 2009 nebyla v nemocnici řešena mimořádná událost, při níţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot. 7

8 1.1.1 Organizační schéma Organizační schéma Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Leden 2009 Ředitel Sekretariát ředitele a podatelna Manaţer kvality Referent BOZP a PO Komise FKSP Právník nemocnice Interní auditor - finanční Škodní komise Sterilizační komise Oddělení informatiky Náměstek pro LPP Hlavní sestra Náněstek pro HTS Ekonomický náměstek Primář oddělení Vrchní sestra Energetik Rozpočtář rozborář Vedoucí lékař lůţkové stanice Vedoucí lékař ambulance Vedoucí komplementárního oddělení Vedoucí lékárny Staniční sestra Zdarvotní administrátorka Vedoucí zdravotní laborantka Vedoucí radiodiagnostcká asistentka Technik lékařské přístrojové techniky Stavební technik Technik technologických zařízení budov Vedoucí údrţby Hlavní účetní Účetní Pracovnice operativní evidence Pokladní Vedoucí COS Vedoucí fyzioterapeutka Údrţbář Vedoucí PaM Revizní lékař Vedoucí lékař LSPP Léková komise Etická komise Vedoucí nutriční terapeutka Vedoucí farmaceutická asistentka Vedoucí sanitářů Vedoucí sestra LSPP Vedoucí archivu a knihovny Zdravotně sociální pracovnice Nemocnicční hygenik Vedoucí provozního oddělení Vrátný Vedoucí stravování Vedoucí kuchařka Výluková komise Investiční komise Personalista Mzdová účetní Výkonová účetní Referent FKSP Vedoucí oddělení zásobováni a dopravy Cenová komise Inventarizační komise 8

9 Počet lůžek Průměrná ošetřovací doba Využití lůžek v % Počet lůžek Průměrná ošetřovací doba Využití lůžek v % Počet lůžek Průměrná ošetřovací doba Využití lůžek v % Počet lůžek Průměrná ošetřovací doba Využití lůžek v % Počet lůžek k poslednímu dni Přepoč. počet lékařů Přepočt. počet sester u lůžka Počet hospitalizovaných Počet ošetřovacích dnů Skutečná lůžková kapacita Průměrný počet lůžek Průměrná ošetřovací doba ve dnech 1 úv. lék/den 1 úv. sestra u lůžka/den 1.2 Léčebně preventivní péče 365 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Oddělení Využití lůžek % Prům. obsazení lůžka na Přímé mzdové náklady + OON (účet 521) v Kč Náklady 3) v Kč Výnosy v Kč Výsledek hospodaření v Kč Náklady na jeden ošetřovací den interna ,4 40 6,9 87,8 40 6,6 82,3 40 6,9 82,4 40 9,20 15, ,2 286,6 78,5 3,4 2, infekční TRN neurologie psychiatrie pediatrie 18 4,2 69,4 18 4,4 76, ,2 18 3,6 59,9 18 5,01 9, ,4 222,5 61,0 2,2 1, novorozenecké 6 5,7 135,2 6 5,3 127,3 6 5,2 134,4 6 4,7 137,6 6 0,15 5, ,7 473,5 129,7 51,9 1, gynekologie 15 5,6 91,5 15 5,1 87,4 15 4,6 78,2 15 3,8 60,1 15 6,06 8, ,1 240,6 65,9 1,6 1, porodní 12 6,3 90,7 12 6, , ,3 94,9 12 1,00 5, ,4 320,0 87,7 10,5 1, chirurgie 55 5,8 85,2 55 5, ,9 55 4,5 61,9 55 8,21 12, ,5 212,0 58,1 3,9 2, ortopedie urologie ORL foniatrie maxillofaciální chir. oftalmologie dermatovenerologie rehabil. a fyz. med ,9 95, , ,4 80, ,3 76,7 28 3,41 6, ,5 270,9 74,2 6,1 3, následná péče ,5 97, ,4 96, , ,3 96,2 60 3,50 19, ,5 345,7 94,7 16,2 3, následná péče 05 interna JIP neurologie JIP pediatrie JIP gynekologie JIP chirurgie JIP ARO lůžkové 10 5,7 94,9 10 5,1 87,8 10 6,1 90,9 10 6,1 91, ,82 24, ,8 347,0 95,1 0,8 0, Mezisoučet 244 9,51 90, , ,8 82, ,4 79, ,36 106, , (lůžková odd.) 283,7 77,7 3,9 1, ARO anestezie a dospávání Hemodialýza Ambulance (vč. příjmové ambulance) SVLS - radiodiagnostika SVLS - hematologie vč. transfuzní stanice SVLS - mikrobiologie SVLS - klinická biochemie SVLS - nukleární medicína SVLS - patologie SVLS - ostatní Doprava nemocných raněných a rodiček Ústavní lékárna 1) Správní režie 2) Doplňková činnost Odpisy organizace celkem ORGANIZACE CELKEM 4)

10 1.2.1 Údaje k lůţkové, ambulantní péči a komplementu Lůţkový fond Komentář k vyuţití lůţkového fondu V roce 2009 jsme hospitalizovali pacientů, coţ je o 60 méně neţ v roce předcházejícím (coţ je méně neţ o 1%). Dále jsme pokračovali v trendu sniţovat průměrnou ošetřovací dobu mimo jiné i ve snaze sníţit provozní náklady. Za rok 2009 činila průměrná ošetřovací doba 5,9 dne, kdyţ v roce 2008 to bylo 6,1 dne. V této souvislosti nám lehce pokleslo i vyuţití lůţek na 72,2 % z 74,5 % v r i počet ošetřovacích dnů na z v r Zaznamenali jsme mírný nárůst počtu zemřelých na 248 (z tohoto počtu bylo 82 odpitváno) proti 233 v r Nárůst o 15 je méně neţ o 10 % a jde především o těţké pacienty na odd. JIRP, kde byl nárůst o 16. Pokud jde o lůţka následné péče, došlo v souvislosti s pokračujícím příznivým trendem zkracování hospitalizace (na 62,5 dne proti 78,3 dne v r. 2008) s výrazným nárůstem hospitalizovaných na 332 proti 270 v r Navíc s vysokým procentem vyuţití lůţek - 94,7 % (v r ,2 %). Nepřestávali jsme sledovat výskyt nosokomiálních nákaz a v součinnosti s ústavním hygienikem jsme pravidelně vyhodnocovali hygienicko-epidemiologickou situaci v našem ZZ. Stejně tak i nadále sledujeme výskyt dekubitů. Aţ na ojedinělé výjimky máme vytvořené informované souhlasy pro výkony zde prováděné. Všechna oddělení se zapojila do procesu certifikace podle normy ISO Ambulantní péče AMBULANCE Počet vyšetření Přepoč. počet lékařů* Přep.počet nelékař. povolání* Počet vyšetření Přepoč. počet lékařů* Přep.počet nelékař. povolání* Počet vyšetření Přepoč. počet lékařů* Přep.počet nelékař. povolání* Počet vyšetření 2008 Přepoč. počet lékařů* Přep.počet nelékař. povolání* Počet vyšetření 2009 Přepoč. počet lékařů* Přep.počet nelékař. povolání* interní kardiologická ambulance , , , ,4 0, ,40 1,00 interní všeobecná ambulance ,4 1, ,4 1, ,4 0, ,4 1, ,20 1,00 interní hematologická ambulance 577 0,1 0, ,24 0, , ,2 0, ,24 0,00 interní angiologická ambulance ,6 0, ,6 0, ,6 0, ,6 0,6 0 0,00 0,00 interní gastroenterolog.ambulance ,00 2,00 chirurg.poliklinická ambulance , , , , ,00 4,00 chirurg.všeobecná ambulance , , ,20 0,20 chirurg.traumatologická ambulance ,5 0, ,4 0, ,5 0, ,1 0, ,25 0,25 gynekologická všeob.ambulance , , , , ,70 1,00 dětská nefrologická ambulance 474 0,2 0, ,35 0, ,2 0, ,2 0, ,20 0,15 dětská všeobecná ambulance ,1 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, ,20 0,20 dětská alergologická ambulance 636 0,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0,2 0 0,00 0,00 dětská endokrinologická ambulance ,2 0, ,00 0,00 rehabilitační ambulance , , , ,5 0, ,50 1,00 RHB - LTV , ,00 12,75 RHB - vodoléčba a masáţe , , , ,00 2,63 RHB - elektroléčba ,00 4,00 anestezioligkcé pracoviště ,13 0, , ,5 3, ,00 2,00 LSPP Ivančice ,47 1, ,1 0, ,45 1,45 * stav k poslednímu dni roku 10

11 Komentář k vybraným ukazatelům ambulantní péče V roce 2009 jsme ošetřili v našich ambulancích pacientů. Bylo o méně neţ v r Pokles lze odůvodnit privatizací jednak ambulance angiologické, která měla v r pacientů a dále privatizací ambulance dětské alergologie. Dalším faktorem, který způsobil pokles byla skutečnost, ţe z důvodů personálních jsme museli na čas zastavit a posléze omezit provoz na ambulanci kardiologické. Z tohoto pohledu je skutečný výsledek nárůst asi o 400. Pokračovala vysoká poptávka po některých odborných ambulancích - kardiologické, gastroenterologické, rehabilitační. Na chirurgických ambulancích bylo ošetřeno přes pacientů, coţ je v průměru přes 35 pacientů denně. Na tomto počtu se výraznou měrou podílí fakt, ţe na tyto ambulance dochází značná část pacientů Krumlovska a Rosicka, kteří tak nevyuţívají svých spádových chirurgických ambulancí (Moravský Krumlov, Zastávka). v tis. Kč LÉKÁRNA Výdej na recepty Přímý prodej Výdej na poukazy Výdej léků pro nemocnici Výdej SZM pro nemocnici Komentář - lékárna V roce 2009 se v podstatě zdvojnásobil objem výdeje na recepty. Tento enormní nárůst byl způsoben dary JMK na hrazení regulačních poplatků. V ostatních oblastech navýšení odpovídalo běţnému meziročnímu nárůstu. 11

12 SVLS Oddělení Přepočt. počet lékařů Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. Mzdové náklady + OON (účet 521) 1) Náklady oddělení 1) Výnosy oddělení peněţní údaje uvedeny v tis. Kč Celkový počet provedených vyšetření Celkový počet provedených vyšetření Celkový počet provedených vyšetření Celkový počet provedených vyšetření Celkový počet provedených vyšetření radiodiagnostika 3,8 10, z toho CT 1,0 2,0 x x x x x x UZV x x x x x x mamografie x x x x x x x x x x angiografie x x x x x x x x x x mikrobiologie x x x x x hematologie 0,2 x x x x biochemie 0,44 11, patologie x x lékárna 0,0 6, x x x x x Komentář k vybraným ukazatelům SVLS Komplement V roce 2009 bylo provedeno rtg vyšetření, coţ je číslo téměř stejné jako v r (27 140). Vyšetření ultrazvukových bylo provedeno v r , coţ je pokles o 984 proti r Koreluje to s nárůstem vyšetření CT, kterých bylo provedeno v r , coţ je nárůst téměř 100 % proti roku předchozímu (1 155). Toto zvýšení počtu CT vyšetření, a tím jiţ velmi dobrým vyuţitím přístroje bylo umoţněno také přijetím 2 externích zaměstnanců s velmi dobrou odbornou erudicí právě v CT diagnostice. Na oddělení OKBH bylo provedeno 991 vyšetření mikrobiologických, coţ je téměř o 200 méně proti roku předchozímu (1 180). Naopak jsme zaznamenali nárůst jak vyšetření hematologických (v r ), tak i biochemických (v r ), na čemţ se jistě podílí i zakoupení kvalitního analysátoru. Pitev bylo provedeno v r pouze 82, coţ je výrazně méně neţ v letech předchozích (např. v r ). Na této skutečnosti se jistě podílí i přechodné personální problémy absence pitevního sanitáře 6 měsíců. 12

13 1.2.2 Zajištění zdravotnických sluţeb či odborností, které nemocnice, nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti Jsou to jednak privátní ambulantní specialisté v areálu nemocnice případně na území města Ivančic: dětská kardiologie, diabetologie, hematologie, interní ambulance, neurologická ambulance, oční ambulance, ORL ambulance, ortopedická ambulance, psychiatrická ambulance, psychologická ambulance, revmatologická ambulance, stomatologická ambulance, TRN ambulance, urologická ambulance, angiologická ambulance a ambulance pro alergologii dětí a dospělých. Dále jsou v nemocnici zajišťovány privátním subjektem vyšetření mikrobiologická a patologická. Vyuţíváme sluţeb vyššího pracoviště v Brně, jednak při zajišťování diagnostických a dále terapeutických zákroků ERCP, scinti, angiografie, angioplastiky a některé další specializované výkony včetně operačních neurochirurgie, torakochirurgie, angiochirurgie, chirurgie plastické a rekonstrukční, některá komplikovanější poranění skeletu, především páteře a pánve, končetinová výjimečně Zajištění ústavní pohotovostní sluţby Na zajištění UPS se na odděleních nemocnice podílelo v r celkem 38 lékařů z řad zaměstnanců a 17 lékařů z řad externistů. Poměr zaměstnanci: externisti na jednotlivých odděleních vypadal takto: - interní 11:6 - chirurgické 10:0 - JIRP 8:4 - dětské 3:7 - gyn.por. 6:0 Na oddělení JIRP slouţili současně 2 lékaři, na oddělení chirurgické slouţil 1 lékař a další byl doma na přísluţbě, případně o víkendu vypomáhal omezený počet hodin, na oddělení interním slouţil 1 lékař a o víkendu vypomáhal taktéţ omezený počet hodin další lékař, na oddělení gynekologicko-porodním slouţil buď starší lékař sám nebo dělal přísluţbu slouţícímu mladšímu lékaři, na oddělení dětském slouţil 1 lékař i zároveň pro oddělení novorozenecké Počet řešených stíţností dle jednotlivých oddělení Na úseku léčebně preventivní péče byla řešena pouze 1 stíţnost,coţ je proti roku předchozímu (stíţností 8) příznivé zjištění. Stíţnost byla směřována na oddělení následné péče a týkala se připomínkám v komunikaci příbuzných hospitalizovaného pacienta a primáře tohoto oddělení: Stíţnost byla standardně prošetřena a uzavřena jako neoprávněná. Pravidelně a pozorně se věnujeme připomínkám pacientů na našich webových stránkách.v převáţné většině se setkáváme s positivními ohlasy na péči u nás poskytovanou. Ojedinělým kritickým, či vyloţeně negativním poznatkům pacientů, či jejich rodinných příslušníků věnujeme také náleţitou pozornost, byť o stíţnosti v pravém smyslu slova nejde. 13

14 Přehled probíhajících soudních sporů Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako strana ţalovaná 1. Jaroslav Bláha č.j. 20 C 71/2004, podáno pojistná událost náhrada škody na zdraví ,- Kč + náklady řízení Soud na základě ţaloby vydal platební rozkaz (doručen ), proti kterému jsme v zákonné lhůtě podali odpor a navrhli vstup Kooperativy, pojišťovny a.s jako vedlejšího účastníka řízení na straně ţalované. Ţalobce ţádá navýšení odškodnění ztíţení společenského uplatnění. Pojišťovna částečně jiţ v průběhu léčení ţalobce odškodnila a shora uvedeným platebním rozkazem nyní ţalobce navrhuje zvýšení náhrady odškodnění za ztíţení společenského uplatnění ( ,- Kč cca devíti násobek). Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne bylo ve věci rozhodnuto. Ţalovaná podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne v části vráceno soudu prvého stupně k dalšímu řízení a v části ,- Kč došlo k nabytí právní moci. Předáno pojišťovně s ţádostí o poskytnutí pojistného plněníposkytnuto. Ţalobce podal návrh na zpětvzetí nároku, který se vrátil od Krajského soudu v Brně na Okresní soud Brno-venkov k dalšímu řízení. 2. Aleš Záboj č.j. 7C 19/2004, podáno náhrada škody na zdraví ,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení Usnesením Okresního soudu Brno-venkov ze dne vyloučeno řízení o ochranu osobnosti k samostatnému projednání (výše náhrady ,- Kč) a ve zbylé části ţalované náhrady škody na zdraví Okresní soud Brno venkov rozhodl rozsudkem ze dne , který částečně nabyl právní moc Ţalovaná uhradila náhradu škody ve výši ,60 Kč a náklady řízení. Do části podal ţalobce odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Brně dne 30.září 2009 a potvrdil rozsudek soudu prvého stupně.. Soudní spor ukončen. 3. Ela Šrovská č.j. 20C 151/ 2006, podáno náhrada škody na zdraví ,- Kč s příslušenstvím + náklady řízení Rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne rozhodnuto. Ţalobkyně v zákonné lhůtě podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně. 4. JUDr. Drahomíra Horáčková č.j. 4 C 355/92, podáno o vydání nemovitosti Ţalobkyně se ţalobou ze dne domáhala vydání nemovitostí podle 5 odst. 4 zákona 87/1991 Sb. V průběhu dalšího řízení byla připuštěna změna ţaloby o zaplacení částky ,-Kč jako zhodnocení sporných nemovitostí. Dne vydán rozsudek o zamítnutí ţaloby. Ţalobkyně se odvolala ke Krajskému soudu v Brně. 14

15 5. Adam Kříţ č.j. 7 C 254/2005 podáno pojistná událost náhrada škody z ublíţení na zdraví ve výši ,-Kč s příslušenstvím + náklady řízení Předáno pojišťovně k odškodnění, která se dne vyjádřila, ţe odpovědnost nemocnice nepovaţuje za prokázanou a poţaduje ve věci rozhodnutí soudu. Nemocnice navrhla vstup pojišťovny Kooperativa a.s. do řízení jako vedlejšího účastníka řízení na straně ţalované. Dne vydán mezitímní rozsudek. Soud dospěl k závěru, ţe základ nároku je dán. O výši nároku a náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Kooperativa a.s podala odvolání ke Krajskému soudu v Brně, ke kterému se ţalovaná připojila Krajský soud mezitímní rozsudek nepotvrdil a věc vrátil soudu prvého stupně k dalšímu řízení, kde probíhá dokazování. 6. K.E.I. pharma, s.r.o. 25 Cm 26/2004 o zaplacení částky ,50 Kč s příslušenstvím+ náklady řízení Soudní spor bývalé Bakešovy nemocnice, zastupuje JUDr. Petr Smejkal, advokát. Soudem prvého stupně rozhodnuto, ţalovanou podáno odvolání. 7. MUDr. Jana Bartošková podáno , 14 C 73/2008 o zaplacení ,12 Kč s příslušenstvím + náklady řízení Zasláno vyjádření k ţalobě se zamítnutím poţadované částky. Probíhalo řízení u soudu prvého stupně, který ţalobu zamítl. Ţalobkyně podala odvolání. 8. Milan Kabrňa podáno Nc 1499/2005 o Kč příslušenstvím + náklady řízení Ţalobce se u ţalované domáhá zaplacení Kč z titulu náhrady škody na majetku. Ţalovaná podala soudu vyjádření, ţe se ţalobou nesouhlasí, ţe nárok je promlčen. Okresní soud Brno-venkov rozhodl dne o zamítnutí ţaloby z důvodu promlčení nároku. Ţalobce podal odvolání Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace jako ţalobce 1. Ing. Dalibor Pazderka č.j. 8 Cm 45/2003, podáno vydání bezdůvodného obohacení ve výši ,- Kč. Soudní spor u soudu prvého stupně probíhá. 15

16 1.2.5 Šetření spokojenosti pacientů Od října 2009 je šetření spokojenosti také v elektronické podobě na adrese Šetření spokojenosti se provádí u pacientů hospitalizovaných, ambulantních a zákazníků lékárny. Šest dotazníků bylo vyplněných pro hospitalizované pacienty a vyhodnoceno s tištěnými dotazníky. Nezapojili se zákazníci lékárny. Dotazník vyplnili dva ambulantní pacienti z chirurgické ambulance, vyhodnocení je provedeno v tabulce. Dotazník spokojenosti je nabízený také v tištěné podobě hospitalizovaným pacientům na oddělení interním, gynekologicko-porodním, chirurgickém, rehabilitačním a na dětském pro doprovod dítěte. Dotazníkové šetření je anonymní. Pacient můţe dotazník vhodit do schránky na oddělení, kde je hospitalizován nebo do Schránky důvěry, která je umístěna u informačních tabulí ve vstupní hale nemocnice. Sledování názorů z dotazníků probíhá průběţně, vyhodnocuje vrchní sestra, primář a hlavní sestra. Opatření se provádí ihned po zjištěných připomínkách. Odstranění nedostatků v materiálně technickém vybavení, stravování a celkového komfortu pro pacienty je řešeno v rozsahu ekonomických moţností naší nemocnice. Statistické vyhodnocení je v pololetních intervalech. V hodnocení za rok 2009 je vyzdviţena profesionalita lékařů a sester, vstřícnost veškerého personálu. Tradičně je chváleno domácí, příjemné a přátelské prostředí. V poděkování převaţuje také zájem o pacienta, osobní přístup, ochota vţdy poradit a pomoci. 16

17 Elektronické dotazníky 2009 Chirurgická ambulance II. Pololetí Ambulantně ošetřených Respondentů počet 2 z celku 0,1% Průměrný věk respondentů 26 Průměrná dálka čekání na ošetření v minutách 45 Jak hodnotíte prostředí v čekárně Představil se Vám ošetřující lékař Představila se Vám ošetřující sestra Jak hodnotíte úroveň ošetření Byl jste spokojen s úrovní chování ošetřujícího lékaře Byl jste spokojen s úrovní chování ošetřující sestry Byla zajištěna intimita Vašeho vyšetření příjemné 100% nepříjemné 0% ano 50% ne 50% ano 0% ne 100% spokojen 50% částečně spokojen 0% nespokojen 50% ano 50% částečně 0% ne 50% ano 50% částečně 0% ne 50% ano 100% částečně 0% ne 0% 17

18 Negativní připomínky pacientů Oddělení: interní - Špatný přístup k otvírání oken - pokud bych byla zdravá, je Vaše nemocnice krásné pobytové místo gynekologicko-porodní - světlo nad postelí na kojení by mohlo být slabší nebo zbarvené - na pokojích s více lůţky by mohl být umístěný koš na odpad, ne na chodbě - obtěţování holubů na parapetech a balkonech - jídlo bylo jednotvárné, ke snídani stále jen pečivo s máslem - z postelí bolí záda - kantýna přechod přes dvůr - netěsní okno a balkonové dveře - dlouhá doba mezi večeří a snídaní - dva suché chleby, jedno máslo, ale krize je krize - výborná polohovací postel, ale stará tenká matrace, byl cítit kaţdý šroubek dětské - umoţnit větrání, opravit ţaluzie - chybí sdělení, ţe první den je beze stravy - stará okna, nepohodlná postel, stará sprcha - v herně chyběl koberec na hraní - málo ovoce, zeleniny - studená ţidle u stolu chirurgické - vyvěšení jídelníčku na chodbě - chybí tu karetní či stolní hry - je třeba více chladících gelů po operaci na ledování ran - více televizních přijímačů rehabilitace - byla by tu dobrá pedikúra - chybí místo pro sušení plavek a ručníků - u vodoléčby by byly vhodné 2 sestry - chybí světla nad postelí - kluzká podlaha ze šatny k bazénu - na pokoji by mohl být televizor - chybí u umyvadel háčky na ručníky - nevhodné ţidle v jídelně, - chladná voda v bazénu na cvičení na plavání dobrá 18

19 2009 Oddělení Pololetí Hospitalizovaných Respondentů Průměrná délka pobytu všech pacientů Průměrná délka pobytu respondentů Průměrný věk respondentů Představení lékaře Představení ošetřujícího personálu Ukázání důležitých míst Zájem sester o problémy pacienta Dosažitelnost sester Vystupování a chování sester Poučení o užívaných lécích Informace od lékaře o chorobě Informace o připravovaném zákroku Měli příbuzní možnost hovořit s ošetřujícím lékařem? Strach před vyšetřením Porce jídla Jak bylo uklizeno? Jaké obličeje jste viděli u personálu? Interní Gynekol. - porodnické Dětské Chirurgie Rehabilitace I. II. I. II. I. II. I. II. I. II počet z celku 11% 14% 23% 27% 6% 2% 37% 22% 28% 23% 6,3 6,1 4,7 4,6 3,6 3,2 4,5 4,6 15,7 15,2 4,3 7,6 5,4 5,9 3,9 4,4 4,0 4,6 15,2 14, ano 74% 83% 78% 73% 65% 46% 86% 79% 76% 90% částečně 19% 13% 19% 22% 18% 45% 13% 20% 21% 4% ne 7% 4% 3% 5% 17% 9% 1% 1% 3% 6% ano 73% 70% 66% 67% 74% 36% 84% 76% 71% 79% částečně 20% 23% 27% 26% 18% 46% 15% 21% 28% 21% ne 7% 7% 7% 7% 8% 18% 1% 3% 1% 0% ano 79% 93% 96% 95% 94% 82% 96% 97% 89% 92% částečně 15% 5% 4% 4% 6% 18% 4% 2% 8% 2% ne 6% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 3% 6% velmi dobrý 90% 93% 92% 93% 91% 91% 95% 96% 82% 92% uspokojivý 10% 7% 8% 7% 9% 9% 5% 4% 18% 8% neuspokojivý 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% velmi dobrá 94% 96% 95% 93% 88% 100% 98% 97% 90% 94% upokojivá 6% 4% 5% 7% 12% 0% 2% 3% 10% 4% neuspokojivá 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% velmi dobré 95% 95% 91% 94% 85% 91% 98% 98% 90% 94% upokojivé 5% 5% 9% 6% 15% 9% 2% 2% 10% 6% neuspokojivé 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% ano 88% 95% 87% 93% 94% 100% 97% 98% 93% 98% částečně 11% 5% 12% 6% 3% 0% 3% 2% 7% 2% ne 1% 0% 1% 1% 3% 0% 0% 0% 0% 0% ano 86% 95% 84% 91% 91% 100% 97% 98% 83% 92% částečně 13% 5% 14% 9% 9% 0% 3% 2% 14% 6% ne 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 2% ano 81% 96% 93% 93% 76% 91% 96% 98% 68% 96% částečně 17% 4% 7% 5% 24% 9% 4% 2% 31% 2% ne 2% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 2% ano 90% 95% 87% 85% 85% 82% 88% 96% 72% 98% částečně 9% 4% 12% 11% 15% 18% 9% 3% 24% 0% ne 1% 1% 1% 4% 0% 0% 3% 1% 4% 2% ano 33% 21% 26% 32% 18% 18% 14% 13% 13% 6% částečně 31% 24% 39% 33% 29% 46% 35% 33% 20% 4% ne 36% 55% 35% 35% 53% 36% 51% 54% 67% 90% správné 98% 97% 87% 91% 91% 100% 93% 96% 90% 98% malé 2% 3% 13% 9% 9% 0% 7% 4% 10% 2% výborný 99% 99% 93% 94% 100% 91% 97% 100% 100% 98% špatný 1% 1% 7% 6% 0% 9% 3% 0% 0% 2% úsměv 91% 96% 91% 94% 91% 100% 95% 99% 86% 96% neutrální 9% 4% 9% 6% 9% 0% 5% 1% 14% 4% zamračený 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Pololetí I. II. Hospitalizovaných Respondentů počet z celku 23% 18% Průměrná délka pobytu všech pacientů 7,0 6,7 Průměrná délka pobytu respondentů 6,6 7,4 Průměrný věk respondentů dobrá 67% 69% Kvalita jídla uspokojivá 30% 29% neuspokojivá 3% 2% Pestrost jídla pestré 79% 83% jednotvárné 21% 17% 19

20 1.2.6 Vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost Také v r jsem uspořádali regionální odborné sezení a 46. Ivančické lékařské dny. V dubnu 2009 na téma Nosokomiální nákazy (připravilo oddělení JIRP), v listopadu 2009 na téma Význam natriuretických peptidů a markerů při diagnostice akutního poškození ledvin či srdečního selhávání v praxi (připravilo OKBH). Dále jsme pokračovali v dobré tradici celoústavních seminářů s podrobným rozborem zajímavých kasuistik - v květnu 2 chirurgických a v prosinci 2 gynekologických. Tyto se setkávají jiţ tradičně s poměrně velkým zájmem především u mladších lékařů. Předporodní kurzy Informace o LSPP Druh LSPP Počet ošetřených osob Ohledání zemřelých (ANO/NE) Počet výjezdů služby ohledání zemřelých Příjmy za rok celkem (v tis. Kč) z toho od zdravotních pojišťoven od Jihomoravského kraje regulační poplatky jiné příjmy Náklady za rok celkem (v tis. Kč) *dospělí dospělí+děti ne ne Ordinační doba LSPP 16-22, 8-22 Počet lékařů střídajících se ve službách 9 Počet lékařů v 1 směně 1 Mzda lékaře Kč/hod Počet sester střídajících se ve službách 12 Počet sester v 1 směně 1 Mzda sester Kč/hod

21 V r jsem provozovali LSPP v lehce rozšířené podobě proti r. 2008, pokud se ordinační doby týká. Ve všední dny se začátkem jiţ v 16:00, o svátcích a víkendech od 8:00, kdyţ konec jsme sjednotili do 22:00 hodin kaţdý den. Celkový počet ošetřených byl 3 955, coţ je proti r o 84 více (3 871). Průměrně bylo ošetřeno cca 10,8 pacienta denně. Na zajištění sluţby se podílelo 9 lékařů a 12 sester vše na dohodu o pracovní činnosti, 5 z lékařů bylo z řad externistů, kteří zabezpečovali tyto sluţby cca z %. Naše LSPP ošetřovala také děti od 3 roků věku, celkově za rok Děti mladší 3 let byly ošetřovány přímo na ambulanci při dětském oddělení v rámci UPS. Stomatologickou pohotovost jsme neposkytovali. Podrobné údaje v tabulce Počet ošetřených cizinců celkem 0-14 let let let 60 let a více smluvní státní orgány zahraniční poj. hotově Belgie B,BE Dánsko DK Finsko SF,FI Francie F,FR Irsko IRL,IE Itálie I,IT Maďarsko H,HU Německo D,DE Nizozemí NL Polsko PL Portugalsko P,PT Rakousko A,AT Řecko GR Slovensko SK Spojené království GB Španělsko E,ES Švédsko S,SE Ostatní země EU(BG, EE,CY,LT,LV,L,LU,MT,RO,SI) Země EU celkem kandidátské země EU(CHR,HR, TR) Srbsko a Černá hora YU Ruská federace RU Ukrajina UK,UA Ostatní země bývalého SSSR (AM,AZ,AZE,BEL,BY,GE,GRU,KAZ,KG,KZ,KYR,M D,TAD,TJ,TM,TUR,UZ) Čína RC,CN Vietnam VN Ostatní Počet cizinců celkem Bylo ošetřeno celkem 215 cizinců, coţ je proti r.2008 o 35 méně. Podrobný přehled po členění dle státní příslušnosti viz přiloţené tabulce. 21

22 1.2.9 Data z jednotlivých oddělení Interní oddělení c) Vedení oddělení - MUDr. Rostislav Stříbrný primář oddělení Od , - MUDr. Lenka Hándlová pověřena vedením od , - MUDr. Lenka Hándlová od zástupce primáře, - Anna Hlavoňová vrchní sestra. b) Změny na interním oddělení v roce MUDr. Kateřina Gončárová nastoupila 7/2009, - MUDr. Rudolf Koubek nastoupil 7/2009, - MUDr. Jana Jelínková 2/2009 nastoupila na úvazek 0,4 při mateřské dovolené, - MUDr. Eva Uhlířová ukončení pracovního poměru k , - MUDr. Miroslav Čech ukončení pracovního poměru k , - MUDr. Kateřina Dokoupilová ukončení pracovního poměru k c) Postgraduální vzdělávání, atestace - MUDr. Lucie Rousová absolvovala stáţe na neurologii, hematologii, infekčním a plicním oddělení, JIP a chirurgii potřebné ke kmeni v základním oboru, - MUDr. Magdalena Bartlová absolvovala stáţe na neurologii, hematologii, infekčním, plicním, JIP a chirurgii potřebné ke kmeni v základním oboru. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - MUDr. Lenka Hándlová absolvovala ČS IBD symposium, intenzivní kurz IBD, kongres České gastroenterologické společnosti, UEGW v Londýně, - MUDr. Rostislav Stříbrný Kardiologický kongres Brno květen 2009, Kongres České internistické společnosti, Praha, září 2009, - MUDr. Jana Jelínková Kongres České internistické společnosti, Praha, září 2009, - MUDr. Magdalena Bartlová Symposium invazivní kardiologie, Brno, listopad Všichni lékaři účast na vzdělávacích akcích pořádaných odbornými společnostmi v rámci EdukaPharm, kardiologická problematika, diabetologie, metabolický syndrom. Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb. - Zuzana Kotková EKG v praxi, Brno, Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, Valtice, Syndrom vyhoření, Brno, - Monika Novotná Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, Syndrom vyhoření, Brno, - Eva Ondrová Syndrom vyhoření, Brno, - Kateřina Knotková Konference Komunikace je dovednost, Ivančice, Bezpečí a zdraví zdrav. Pracovníků NCONZO Brno, Konference Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran, Ivančice - Olga Ţaludová Péče o nemocné s chronickým selháním ledvin, Brno, 22

23 - Iveta Šafránková Konference Komunikace je dovednost, Ivančice, Předlékařská první pomoc a resuscitace, Konference Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran, Ivančice, - Zdeňka Fučíková Konference Komunikace je dovednost, Ivančice, Konference Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran, Ivančice, Syndrom vyhoření, Brno, - Zuzana Holčapková Konference Komunikace je dovednost, Ivančice, Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, Valtice, Konference Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran, Ivančice, Syndrom vyhoření, Brno, Valtické kurzy abdominální a gastronterol. Radiologie, Valtice, - Petra Blechová Konference Komunikace je dovednost, Ivančice, Předlékařská první pomoc a resuscitace, Konference Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran, Ivančice, - Anna Hlavoňová Bakalářské studium 3 ročník: IMS Brno, obor Sociální pedagogika, Konference Trénink paměti a komunikační taktiky, novinky v moderním hojení ran, Ivančice. e) Nově pořízené přístroje nebo technologie - příjmová ambulance Monitor na měření EKG, TK, P, O2, pulzní oxymetr, - gastroenterologie Myčka přístrojů OLYMPUS, Endoskopická věţ OLYMPUS, - obnovena výpočetní technika, pulzní oxymetr, - oddělení 3 x Monitor na měření EKG, TK, P, O2, 2x pulzní oxymetr, 4x Nebulizátor, - 4x Infuzní pumpy, 3x Injektovat, obnovena výpočetní technika ks - elektrických polohovacích lůţek f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - I 64 CMP neurčená - I 48 Fibrilace nebo flutter síní - I 26 Embolie do plic - N39 Infekce moč. ústrojí, NS - K51 Ulcerozní kolitida - I25 ICHS - K74 Jaterní cirhóza - I10 Hypertenzní choroba - I80 Hluboká ţilní tromboza - I44 CHOPN 23

24 Dětské oddělení c) Vedení oddělení - MUDr. Vladimír Sorek primář, - MUDr. Marie Valíčková - zástupce primáře, - Jana Gronesová - vrchní sestra dětského oddělení. b) Změny na dětském oddělení v roce lékaři: celkový počet lékařů na dětském oddělení: 3 lékaři (stav nezměněn), - (MUDr. V. Sorek, MUDr. M. Valíčková, MUDr. I. Kadavá, - k dispozici dle potřeby na dohodu MUDr. E. Archmanová a MUDr. B. Bartas. - zdravotní sestry: celkem dětské + novorozenecké odd. : 16 sester (SZP) + 1 NZP. Dětské oddělení: 9 SZP-dětské sestry (1 vrchní sestra + 8 sester do směnného provozu + 1 amb. Sestra) + 1 NZP, (nově nastoupila sestra I. Surovčíková a sestra L. Feithová + sestra M. Petráková). Novorozenecké odd.: 7 SZP ve směnném provozu (včetně 1 pracující důchodkyně). c) Postgraduální vzdělávání, atestace - MUDr. Kadavá splnila poţadavky na definitivní uznání atestace z pediatrie I, nyní je zařazena do přípravy z nadstavbové atestace: dětská neurologie, - s. Pavla Vavříková ukončila v r studium PSS v pediatrii. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - všichni lékaři a sestry dětského oddělení se sami individuálně průběţně zúčastňují, - odborných seminářů převáţně v Brně a v Ivančicích. e) Nově pořízené přístroje nebo technologie - nový inkubátor TSE SI 600, - vícekanálový monitor vit. funkcí PROMOS EDAN M9, - nová infusní stojanová pumpa PROMOIS IPTE 171/172, - injekční dávkovací pumpa PROMOS na inj. stříkačky. - 6 ks dětských polohovacích postýlek f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - J20 Bronchitis ac. - R10 Bolesti břicha nejasné etiologie - R11 Zvracení a nauzea - J04 Laryngitis ac. - J03 Tonsillopharyngitis ac. - A09 Gastroenteritis infekčního původu - N39 Infekce močových cest - J18 Bronchopneumonie - S06 Komoce mozku - R55 Mdloby a kolaps (včetně R56.0 = febrilní křeče) 24

25 Gynekologicko-porodní oddělení a) Vedení oddělení - MUDr. Aleš Soukal - primář oddělení, - MUDr. Mikuláš Kuczman - zástupce primáře, - Alena Bínová - vrchní sestra. b) Změny na gynekologicko-porodním v roce MUDr. Drábková byla od května na mateřské dovolené. Z mateřské dovolené se vrátila MUDr. Svobodová na úvazek 0,4, - dále u nás pracuje MUDr. Ţaţová úvazek 0,3, - k dalším personálním změnám u lékařů nedošlo, - od ukončila mateřskou dovolenou porodní asistentka P. Svobová a byl změněn její úvazek z 0,1 na 1,0. c) Postgraduální vzdělávání, atestace - MUDr.Kriţan dokončil v dubnu 2009 úspěšně specializaci z oboru gyn-por., - další lékaři jsou v přípravě k atestaci (MUDr. Svobodová, MUDr. Hermanová), - prim.dr. Soukal- pravidelná účast na měsíčních gyn.-por. seminářích v Jihlavě v listopadu kongres ve Zlíně - operace pánevního dna aktivní spolupráce na webových stránkách francouzského Gynewebu, - MUDr.Kuczman - leden Poruchy somatosex.diferenciace Ostrava, - květen 2009 Celostátní konference gyn-por.- Brno - říjen 2009 Novinky v gyn.a por. - listopad 2009 vaginální infekce - MUDr. Kriţan květen týdenní kurz v ultrazvuku Olomouc, - listopad 2009 Technika císařského řezu - Praha - srpen 2009 Urogynekologický seminář - Praha - MUDr.Hermanová je v přípravě na specializaci v oboru, účastní se většinou jednodenních seminářů, - od nastoupila na bakalářské studium v oboru porodní asistentka zdravotní sestra Hekrlová Věra. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - celostátní konference: Urologie a urogynekologie dětí a dospělých v praxi Brno sestra Bínová, Pokorná, Jahodová, Hrabovská, Zelinková, Bezděková, Badinová, Nedomová, - Moravská konference fetomaternální medicíny Olomouc : sestra Bínová, s. Badinová, s. Bezděková, - účast na konferencích pořádaných nemocnicí a seminářů z oborů gynekologie a porodnictví v rámci celoţivotního vzdělávání, - 1 x měsíčně pořádalo gynekologicko porodní oddělení pro těhotné přednášky pod vedením prim. Dr. Soukala, Dr.Valíčkové a vrchní sestry Bínové Aleny. 25

26 e) Nově pořízené přístroje nebo technologie - elektrokauter na gynekologickou ambulanci, - 1 infuzní pumpa na gynekologickém oddělení, - 14 ks - elektrických polohovacích lůţek. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - O80 Spont.porod - O82 Císařský řez - N92 Nepravidelné metrorrhagie - D25 Intramurální myom dělohy - N32 Jiné neurčené cysty ovaria - Z35 Dohled nad vysoce rizikovým těhotenstvím - N95 Klim.metrorrhagie - O02 Zamlklé těhotenství - O20 Krvácení v časné graviditě - N85 Dysfunkční endometrium - O82 Plánovaný císařský řez - D25 Jiný myom dělohy Chirurgické oddělení a) Vedení oddělení - primář oddělení - MUDr. Milan Čarvaš, - zástupce primáře MUDr. Václav Hándl, - vrchní sestra Dana Badinová. b) Změny na chirurgickém oddělení v roce v roce 2009 došlo k odchodu MUDr. Kobzíka do FN Brno a přišel II, atestovaný chirurg - MUDr Crha Libor z nemocnice Brno Delta, nástup sanitárky Jitky Novákové z int. odd. náhradou za odcházející Kateřinu Furchovou na MD, odešla do starobního důchodu vedoucí sestra CS Hana Sychrová, odešla do starobního důchodu sanitárka Marie Peichlová. Náhradou nastoupila s. Alice Tlapáková na úvazek 0,75, nastoupila sestra Dita Maštalířová náhradou za odcházející sestru Ivanu Karpíškovou na MD. 26

27 c) Postgraduální vzdělávání, atestace - během uvedeného roku chirurgové Nemocnice Ivančice navštívili pasivně 16 akcí v ČR (kongresy, semináře a podobně), - ve studiu PSS pokračuje sestra COS Musilová, které je poskytováno studijní volno, - všichni zdravotničtí pracovníci nelékaři vlastní registrační osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Individuálně se vzdělávají a účastní se konferencí, organizovaných nemocnice Ivančice, ale i dalších odborných seminářů včetně povinného proškolení BOZ a PO a KPCR. Předávání informací zaměstnancům dle plánu provozních porad (7) viz. Plán školících akcí a porad chir. odd. a COS v roce 2009, - osvědčení způsobilosti samostatné obsluhy tlakových nádob získaly 4 pracovnice COS a CS. d) Účast na jiných vzdělávacích akcích - aktivní účast pouze na nemocničním mezioborovém semináři MUDr Rada, prim. Dr.Čarvaš, - firemního seminářem spolupráci s firmou Mölnycke Healt Care na téma Důvody selhávání terapie se zúčastnilo 15 sester a 3 lékaři, - seminář s firmou Hartmann Rico na téma VAC terapie se zúčastnilo 10 lékařů a sester, e) Nově pořízené přístroje nebo technologie - přístroj k vaporizaci kloubů pro kvalitnější, komfortnější ošetření pacientů při artroskopických operacích, - 15 ks - elektrických polohovacích lůţek. f) Přehled 10 nejčastěji léčených diagnóz - M23 Vnitřní poruchy kolenního kloubu - S83 Vymknutí, podvrtnutí vazů kolen - K80 Onemocnění ţlučníku - K40 Tříselná kýla - M94 Nemoci chrupavek - S72 Zlomenina kosti stehenní - S06 Nitrolební poranění - K30 Dyspepsie - K35 akutní apendicitida - I83 Křečové ţíly 27

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2010 V Ivančicích dne: 28.2. 2011 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2011 V Ivančicích dne: 28.2. 2012 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011

Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2011 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Jakub Šesták koordinátor DUPV

Jakub Šesták koordinátor DUPV Jakub Šesták koordinátor DUPV V roce 1983 se vyjádřil J-Cl Chevrolet z Ženevy o pacientech, dnes indikovaných k DUPV, citátem, The best thing for this poor fellow would be an early death. Nicméně v téže

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR

ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR ROČNÍ ZPRÁVA 2007 ZA PSYCHIATRICKOU LÉČEBNU ČERVENÝ DVŮR Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 Struktura zaměstnanců dle věku a

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014

Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 Největší informační zdroj pro lékaře Mediakit 2014 PŘEDSTAVENÍ www.prolekare.cz prolékaře.cz je jediný odborný portál pro lékaře v ČR a SR Umožňuje efektivní oslovení lékařů podle specializací Spolupráce

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013

ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2013 Ročenka Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále jen VZP ) připravila pro laickou

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Předkládá: Ing. Jan Mlčák, MBA, ředitel Nemocnice Pelhřimov Březen 2015 1 OBSAH: 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Ing. Jana Mlčáka,

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady ul. Ruská Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vjezd vchod pro pû í ul. Ruská vchod pro pû í dolní vjezd (zásobování) vjezd ul. robárova HLAVNÍ VJEZD Seznam klinik a oddělení FNKV Interní obory I. interní

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804. Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: 41 / 2013 Počet stran: 12 Počet příloh: 1 Verze: 5 Platnost od: 1.4. 2013 Směrnice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 14. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Pardubickém

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012

Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 Ceník pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb od 1. 4. 2012 S účinností od 1. 4. 2012 v souvislosti s přijetím zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení

Nadstandardní pokoj gynekologicko-porodnické oddělení Ceník poskytovaných služeb, které nejsou zahrnuty v seznamu zdravotních výkonů a některých služeb ze seznamu zdravotních výkonů poskytovaných na žádost pacientů nebo jiných objednavatelů nad rámec úhrad

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění

CENÍK. NEMOCNICE Tábor, a.s. Platnost od 15.06.2015. I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění CENÍK I. Ceník zdravotních výkonů, které se nehradí ze zdravotního pojištění Gynekologické oddělení bez Interrupce do 8. týdne těhotenství 3 000,00 2 608,70 391,30 15 Interrupce po 8. týdnu těhotenství

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech

Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Jelen S. Urgentní příjem Traumacentra FNO po deseti letech Rozhodující faktory pro přežití u polytraumat Rozsah poranění Doba od primárního inzultu k PNP a NP Výchozí stav pacienta (zdraví, věk) Kvalita

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více