Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1."

Transkript

1 Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od IFRS Okénko IFRS praktika Stav schvalování IFRS v Evropské unii Aktualizace pracovního plánu IASB 06 US GAAP Účtování výnosů v rámci dohod o více složkách

2 České účetnictví Oprava chyb minulých let od V tomto vydání Účetního zpravodaje vám přinášíme článek, který připravil Milan Švec, manažer v oddělení auditu specializující se na společnosti s německy mluvící účastí. V novelizované vyhlášce č. 500 /2002 Sb. se s účinností od objevuje 15a, který zavádí pojem jiný výsledek hospodaření minulých let. Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje: rozdíly ze změn účetních metod, část odložené daně podle 59 odst. 6 (první účtování a změna metody), opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Nový postup účtování Pokud není chyba z pohledu účetní závěrky významná, oprava v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtuje stejně jako doposud prostřednictvím účtů nákladů a výnosů podle druhů, tj. na účtech, se kterými daná transakce věcně souvisí. Jestliže je však daná chyba významná, dojde nově k opravě proti účtu vlastního kapitálu. V tomto případě tak promítnutí opravy chyb neovlivní výsledek hospodaření v běžném účetním období. V této souvislosti odbočíme k pojmu významné nesprávnosti, která představuje takové nesprávné uvedení nebo neuvedení informace, jež může jednotlivě nebo kumulovaně ovlivnit rozhodování přiměřeně informovaného uživatele účetních informací. Společnost musí upravit srovnatelné informace za minulé účetní období a doplnit je / odůvodnit komentářem v příloze k účetní závěrce. Dále by měla společnost podat dodatečné daňové přiznání a zohlednit upravený výsledek hospodaření při rozhodování valné hromady v dalším období. Níže se budeme věnovat pouze opravám chyb minulých let, kdy nejprve porovnáme stávající postup účtování s novelizovaným postupem účtování a následně se pokusíme vše vysvětlit na zjednodušeném ilustrativním příkladu. Stávající postup účtování (viz ČÚS 019 Náklady a výnosy) Oprava v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtovala prostřednictvím účtů nákladů a výnosů podle druhů, tj. na účtech, se kterými daná transakce věcně souvisela. V případě, že byla daná chyba z pohledu účetní závěrky významná, vykázala společnost tuto opravu prostřednictvím mimořádných nákladů, případně výnosů. Na základě této legislativy měla příslušná oprava chyb vliv na výsledek hospodaření v běžném účetním období, se kterým však daná transakce časově nesouvisela. Ilustrativní příklad Výrobní společnost mající účetní období končící k sestavila předběžné výkazy k v tis. Kč (zjednodušená podoba - abstrahujeme od všech daní včetně DPH, splatné a odložené daně atd.): Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Základní kapitál Nerozdělený zisk minulých let Oběžná aktiva Výsledek hospodaření běžného účetního období Závazky z obchodních vztahů / Dohadné účty pasivní Ostatní cizí zdroje / Závazky Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Výnosy Náklady - služby Náklady - ostatní Výsl. hosp. za účetní období pokračování na další straně

3 České účetnictví Společnost zjistila v průběhu roku 2013 následující skutečnosti (které nejsou promítnuty ve finančních výkazech na předchozí straně): a. Fakturu za služby mobilního operátora vztahující se k roku 2012 ve výši Kč obdržela společnost až v roce 2013 a k nevytvořila dohadnou položku pasivní. Společnost tuto částku považuje za nevýznamnou. b. Fakturu za nájem vztahující se k roku 2012 ve výši 2 mil. Kč obdržela společnost až v roce 2013 a k nevytvořila dohadnou položku pasivní. Společnost tuto částku považuje za významnou. Řešení: a. Tato chyba je nevýznamná a zaúčtuje se standardně jako doposud, tj.: MD 51x-Služby / D 321- Závazky z obchodních vztahů ve výši CZK (předpokládáme, že faktura stále není uhrazena) Tuto transakci pro zjednodušení a přehlednost nezahrnuji do finančních výkazů. b. Tato chyba je významná a je potřeba provést následující úpravy ve finančních výkazech: Běžné účetní období: MD A.IV.3.- Jiný výsledek hospodaření minulých let / D Závazky z obchodních vztahů (Dohadné účty pasivní) ve výši tis. Kč pokud faktura ještě není uhrazena (v případě uhrazené faktury jako D 22x Účty v bankách) Zároveň se upraví údaje za srovnávací období: MD 51x Služby / D Závazky z obchodních vztahů (Dohadné účty pasivní) ve výši tis. Kč, čímž dojde ke snížení výsledku hospodaření o tis. Kč. Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Základní kapitál Závěr: Opravy významných chyb související s předcházejícími účetními obdobími jsou vykázány ve finančních výkazech prakticky tak, jako by byly v příslušném minulém období účtovány. Tímto se přiblížila česká účetní legislativa Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (viz Ostatní úplný výsledek za období - Other comprehensive income), kdy nedochází k ovlivňování výsledku hospodaření běžného roku. V praxi bude potřeba zvážit případné dopady na daň z příjmů, podat dodatečné daňové přiznání a zohlednit upravený výsledek hospodaření při rozhodování valné hromady v dalším období. Nerozdělený zisk minulých let Oběžná aktiva A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Závazky z obchodních vztahů / Dohadné účty pasivní Ostatní cizí zdroje / Závazky Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Výnosy Náklady - služby Náklady - ostatní Výsl. hosp. za účetní období Promítnutí do finančních výkazů je zobrazeno v tabulce. 03

4 IFRS Okénko IFRS praktika Dnes se budeme věnovat otázce našich klientů vztahující se k IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Otázka se týká účetních jednotek, které dosud nepřijaly Roční zdokonalení IFRS (cyklus ), jež jsou účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu s tím, že dřívější použití je povoleno. Požadované zveřejnění informací v komentáři k dodatečnému výkazu o finanční situaci Situace Od účetních jednotek, které dosud nepřijaly Roční zdokonalení IFRS (cyklus ) (viz poznámka níže) IAS 1(2007).10(f) vyžaduje, aby účetní závěrka obsahovala výkaz o finanční situaci k počátku nejzazšího srovnávacího období, pokud účetní jednotka aplikuje účetní pravidla retrospektivně nebo provádí retrospektivní úpravy položek účetní závěrky nebo pokud mění klasifikaci položek své účetní závěrky. IAS 1(2007).39 vyjasňuje, že pokud jsou zavedeny požadavky IAS 1(2007).10(f), účetní jednotka by měla prezentovat minimálně tři výkazy o finanční situaci, dvojici od každého z ostatních výkazů a související komentář. Otázka Jaký související komentář má být zveřejněn v souvislosti s dodatečným výkazem o finanční situaci? Odpověď Ačkoli se IAS 1(2007) nevyjadřuje výslovně, zdá se, že je třeba zveřejnit pouze takový komentář, který podporuje výkaz o finanční situaci, tj. takové informace, které vyžaduje IAS 1(2007).77 80A: další dílčí klasifikaci prezentovaných položek klasifikovaných způsobem odpovídajícím činnostem účetní jednotky. Podrobnosti uváděné v dílčí klasifikaci závisejí na požadavcích IFRS a na velikosti, povaze a funkci předmětných částek. Zveřejnění se může u jednotlivých položek lišit, například: a. položky pozemků, budov a zařízení jsou rozděleny do tříd v souladu s IAS 16; b. pohledávky jsou rozděleny na částky pohledávek za odběrateli, pohledávky za spřízněnými stranami, zálohy a ostatní částky; 04 c. zásoby jsou členěny v souladu s IAS 2 Zásoby do skupin, jako je zboží, výrobní zásoby, materiál, nedokončená výroba a hotové výrobky; d. rezervy jsou členěny na rezervy na zaměstnanecké požitky a další položky a e. vlastní kapitál a rezervní fondy jsou členěny do různých tříd například splacený kapitál, emisní ážio a rezervní fondy. Informace pro každou kategorii základního kapitálu: i. počet autorizovaných akcií; ii. počet akcií vydaných a plně splacených a vydaných, ale plně nesplacených; iii. nominální hodnotu akcie nebo to, že akcie nemají nominální hodnotu; iv. sesouhlasení počtu akcií v oběhu na počátku a na konci období; v. práva, přednostní práva a omezení přiřazená k dané kategorii včetně omezení výplaty dividend a splacení kapitálu; vi. akcie v držení účetní jednotky nebo v držení jejích dceřiných společností nebo přidružených podniků a vii. akcie vyhrazené k vydání na základě opcí a smluv o prodeji akcií včetně smluvních podmínek a částek a popis povahy a účelu jednotlivých rezervních fondů v rámci vlastního kapitálu. Pokud účetní jednotka reklasifikovala a. finanční nástroj s prodejní opcí klasifikovaný jako kapitálový nástroj, nebo b. nástroj, který účetní jednotce ukládá závazek dodat jiné straně poměrný podíl čistých aktiv účetní jednotky pouze při likvidaci a je klasifikován jako kapitálový nástroj, mezi finančními závazky a vlastním kapitálem, zveřejní částku reklasifikovanou do každé z kategorií a z každé kategorie (finanční závazky nebo vlastní kapitál) a načasování a důvody této reklasifikace. Osoby sestavující účetní závěrku by měly zohlednit také požadavky na zveřejnění uvedené v IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních pravidlech a chyby s ohledem na změny účetních pravidel (viz IAS 8.28 a 29) a opravy chyb (viz IAS 8.49) a IAS 1(2007).41 s ohledem na reklasifikace. Poznámka Část IAS 1, která se zabývá dodatečnými srovnávacími informacemi, byla přepracována jako součást Ročních zdokonalení IFRS (cyklus ). Odstavce účinné před 1. lednem 2013: IAS 1.39: Účetní jednotka, která zveřejňuje srovnávací informace, musí zveřejnit minimálně dvojici výkazů o finanční situaci, dvojici od každého z dalších výkazů a související komentář. Pokud účetní jednotka aplikuje účetní pravidlo retrospektivně nebo provádí retrospektivní přepočet položek účetní závěrky nebo mění klasifikaci položky účetní závěrky, musí zveřejnit minimálně tři výkazy o finanční situaci, dvojici od každého z ostatních výkazů a související komentář. Účetní jednotka zveřejňuje výkaz o finanční situaci: a. ke konci běžného období, b. konci předcházejícího období (který je shodný s výkazem k počátku běžného období) a c. k počátku nejzazšího srovnávacího období. Odstavce účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu: IAS 1.40A: Účetní jednotka zveřejní kromě minimálních srovnatelných finančních výkazů požadovaných v odstavci 38A (dva výkazy o finanční situaci, dva výkazy zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku, dva individuální výkazy zisků a ztrát (jsou-li zveřejňovány), dva výkazy peněžních toků a dva výkazy změn vlastního kapitálu a související komentář) třetí výkaz o finanční situaci k počátku předcházejícího období, pokud: a. aplikuje účetní pravidlo retrospektivně, provádí retrospektivní přepočet položek účetní závěrky nebo mění klasifikaci položek ve své účetní závěrce a b. retrospektivní aplikace, retrospektivní přepočet nebo reklasifikace má významný vliv na informace ve výkazu o finanční situaci k počátku předcházejícího období. pokračování na další straně

5 IFRS IAS 1.40B: Za podmínek popsaných v odstavci 40A účetní jednotka zveřejní tři výkazy o finanční situaci: a. ke konci běžného období; b. ke konci předcházejícího období a c. k počátku předcházejícího období. IAS 1.40C: Pokud musí účetní jednotka zveřejňovat dodatečný výkaz o finanční situaci v souladu s odstavcem 40A, musí zveřejnit informace vyžadované v odstavcích a IAS 8. Nemusí však zveřejňovat související komentář k počátečnímu výkazu o finanční situaci k počátku předcházejícího období. Jak je z výše uvedených odstavců patrné, požadavky ohledně podpůrného komentáře ke třetímu výkazu o finanční situaci byly upraveny v Ročních zdokonaleních IFRS (cyklus ) tak, že pokud účetní jednotka zveřejňuje třetí výkaz o finanční situaci ve své účetní závěrce za jedné z podmínek stanovených v IAS 1(2007).40A (dříve IAS 1(2007).39)), nemusí zveřejňovat komentář k tomuto třetímu výkazu o finanční situaci. [IAS 1(2007).40C] Roční zdokonalení IFRS (cyklus ) jsou účinná pro roční období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu s tím, že dřívější použití je povoleno. Pokud chce účetní jednotka využít této úlevy v roční účetní závěrce před 1. lednem 2013, může tak učinit (za předpokladu, že zveřejní skutečnost, že tyto úpravy přijala před datem účinnosti). Upozorňujeme, že Roční zdokonalení IFRS (cyklus ) nebyly dosud schváleny pro použití v Evropské unii, jejich schválení se očekává v prvním čtvrtletí roku Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 18. února Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká k 22. únoru 2013 následujících pět dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) Úpravy Úpravy standardu IFRS 1 Státní půjčky (vydáno v březnu 2012) Zdokonalení IFRS cyklus (vydáno v květnu 2012) Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 Přechodná ustanovení (vydáno v červnu 2012) Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 Investiční účetní jednotky (vydáno v říjnu 2012) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. Aktualizace pracovního plánu IASB Dne 5. února 2013 aktualizovala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) svůj pracovní plán pro rok Řada milníků v rámci pracovních postupů byla odložena, včetně finalizace části IFRS 9 o zajišťovacím účetnictví a nového zveřejnění návrhů týkajících se leasingu. Byla upřesněna řada dalších očekávaných termínů, přidán nový projekt a vyhlášeny některé nové očekávané termíny. Podrobné údaje o změnách: Finanční nástroje obecné zajišťovací účetnictví cílový termín vydání této části IFRS 9 - Finanční nástroje je nyní stanoven na druhé čtvrtletí roku Leasingy cílový termín vydání revidovaného zveřejněného návrhu je nyní stanoven na druhé čtvrtletí roku Vykazování výnosů termín finalizace IFRS upřesněn, připadá na druhé čtvrtletí roku Činnosti s regulovanými sazbami byl zaveden nový procesní krok komplexní fáze tohoto projektu, vydání výzvy k předložení informací se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2013, před vydáním diskusního materiálu ve druhé polovině roku IAS 39/IFRS 9 Finanční nástroje novace mimoburzovních (OTC) derivátů a pokračující určování zajišťovacího účetnictví nový rychlý projekt se zúženým obsahem (vyplývající z jednání na lednové schůzi IASB), který má umožnit pokračování stávajícího zajišťovacího vztahu tam, kde dochází k novaci některých OTC derivátů. Zveřejněný návrh se očekává v první čtvrtině roku IAS 41 Zemědělství plodící biologická aktiva termín vydání zveřejněného návrhu je upřesněn na druhé čtvrtletí roku IAS 36 Snížení hodnoty aktiv zveřejnění informací o zpětně získatelné částce u nefinančních aktiv na základě nedávné publikace zveřejněného návrhu bylo nově stanoveno cílové datum finalizace úprav na druhé čtvrtletí roku IAS 27 Individuální účetní závěrka ekvivalenční metoda u individuální účetní závěrky termín vydání zveřejněného návrhu byl upřesněn na druhé čtvrtletí Post-implementační revize IFRS 8 Provozní segmenty vydání zprávy vyplývající z revize se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2013.

6 US GAAP Účtování výnosů v rámci dohod o více složkách V současné ekonomice, kdy kupující vládnou trhu, musí společnosti přizpůsobit své produkty a služby tak, aby v co největší možné míře uspokojily očekávání a požadavky svých zákazníků. Podniky proto často poskytují více produktů, služeb či práv k aktivům nejen samostatně, ale i společně kombinovaných. Předměty dodávky, popř. plnění jsou na zákazníky převáděny, resp. dodávány v různém čase či v různě dlouhých časových obdobích. Platby zákazníků za tyto dodávky mohou být pak fixní, variabilní či kombinací fixních a variabilních. Přestože tento přístup pomáhá společnostem na trhu uspět, může vyžadovat specifické účetní zachycení. Předpisy US GAAP, konkrétně ASC Dohody o více složkách, řeší některé aspekty účetnictví ze strany prodejce u dohod, u nichž bude provádět více činností generujících výnosy. Specificky řeší, jak určit, zda dohoda zahrnující více dodávek obsahuje více než jednu jednotku účtování, a jak bude měřena hodnota dohody a jak alokována na jednotlivé jednotky účtování v dohodě obsažených. Rozsah dohod o více složkách ASC se vztahuje na všechny subjekty a transakce s výjimkou: 1. dohod, které zahrnují nabídky jednoho z následujících: a. produkty či služby, které jsou zdarma či diskontované a které budou dodány (buď prodejcem, či jinou nespřízněnou účetní jednotkou) k budoucímu datu za předpokladu, že zákazník dosáhne určité výše tržeb od tohoto prodejce nebo zůstane zákazníkem prodejce po specifickou dobu, b. rabaty nebo refundace specifické peněžní částky, pokud zákazník dosáhne určité výše tržeb od tohoto prodejce nebo zůstane zákazníkem prodejce po specifickou dobu, 2. dohod zahrnujících prodej bodů v rámci věrnostních programů jejich provozovatelem, 3. plateb týkajících se dodávek v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou účtovány na základě postupného uznávání výnosů. Kritéria ke zvážení Při zvažování toho, zda by transakce měla být řešena jako dohoda o více složkách, je třeba posoudit dva základní aspekty: 1. Měla by dohoda být rozdělena do samostatných jednotek účtování? 2. Jak by měla být hodnota dohody měřena a alokována mezi samostatné jednotky účtování? Samostatné jednotky účtování Dodaná položka či položky budou považovány za samostatnou jednotku účtování, pokud budou splněna obě následující kritéria: 1. Dodaná položka nebo položky mají hodnotu pro zákazníka samy o sobě. Položka nebo položky mají hodnotu samy o sobě, pokud jsou prodávány samostatně jakýmkoli jiným prodejcem nebo pokud by zákazník mohl dodanou položku či položky opětovně prodat jako samostatné. 2. Pokud dohoda zahrnuje obecné právo vrátit zboží nebo službu, dodávka nebo plnění nedodané položky nebo položek je považována za pravděpodobnou a v zásadě pod kontrolou prodejce. Prodejce by měl zvážit následující faktory při analýze, zda položka v dohodě o více složkách představuje plnění (z pohledu zákazníka, tj. druhé strany dohody): zda položka v dohodě vyžaduje jasnou akci ze strany prodejce, vyloučení položky z dohody či zahrnutí položky do dohody nezpůsobí, že by se odměna související s dohodou lišila o více než zanedbatelnou částku, zda selhání prodejce dodat položku má za následek to, že: zákazník obdrží plnou či částečnou refundaci, prodejci vznikne smluvní pokuta, nebo obojí. zda je identifikováno každé závazné plnění (např. závazek poskytnout produkt, službu či právo buď v určitý čas, nebo během doby trvání dohody) - zejména závazná plnění, která: lze považovat za pomocná pro primární prodávané produkty, práva či služby, nebo nemají na základě podmínek dohody přiřazenou explicitní peněžní hodnotu, míru, do jaké je položka zásadní pro funkčnost jiných prodávaných produktů, služeb či práv, zda zákazník považuje položku za významnou či hodnotnou odděleně od ostatních předmětů dodávky. Tento seznam není vyčerpávající. Při identifikování předmětů dodávky by účetní jednotky měly vyhodnotit i všechna ostatní fakta a okolnosti dohody. 06 pokračování na další straně

7 US GAAP Příklad č. 1 Společnost N poskytuje satelitní televizní služby obyvatelům bytových domů. Společnost N generuje výnosy z prodeje a instalace hardwaru vlastníkovi nemovitosti a z prodeje programových služeb, tj. zajištění příjmu signálu. Hardware je standardní zařízení, které společnost N kupuje od výrobce. Programové služby jsou standardní služby zakoupené společností N od televizních společností. Společnost N nikdy neprodává a neinstaluje zařízení, pokud zároveň nepodepíše dlouhodobou programovou smlouvu s vlastníkem nemovitosti, na jejímž základě má společnost N exkluzivní právo dodávat programové služby rezidentům po specifický počet let. Otázka Je správné, aby společnost N při vykazování výnosů rozdělila prodej hardwaru a průběžné poskytování programových služeb do dvou samostatných jednotek účtování? Odpověď Společnost N v současné době neprodává hardware samostatně, ale má schopnost takto postupovat. Jelikož lze každou složku snadno koupit samostatně od řady prodejců, hardware a programové služby mají pro zákazníka hodnotu samy o sobě. Společnost N zároveň nemá právo na vrácení dodaných položek. Z tohoto důvodu představují prodej hardwaru a nepřetržité programové služby samostatné složky, které by společnost N měla při vykazování výnosů rozdělit (na základě příslušných prodejních cen) do dvou jednotek účtování. Prodejní cena hardwaru se vykazuje bezprostředně po prodeji a výnosy související s dlouhodobou programovou smlouvou jsou vykazovány po dobu trvání smlouvy. Příklad č. 2 Společnost Y vyvíjí integrovaný systém pro sledování pohybu produktů v rámci dodavatelského řetězce. Řešení společnosti Y je založeno na bezpečnostních kódech vyznačených na produktech nebo obalu a sloužících k jejich autentizaci a sledování. Produkty s bezpečnostními kódy společnosti Y mohou být ověřovány pomocí telefonu s fotoaparátem, ruční čtečky, SMS a internetu. Softwarové řešení společnosti Y je pak schopné poskytovat informace v reálném čase a obsahuje výkonné analytické nástroje podávající okamžité informace o hrozbách v dodavatelském řetězci. Zákazníci společnosti Y dostanou při uzavření smlouvy hardwarové vybavení pro připojování bezpečnostních kódů na balení zákaznických produktů a softwarovou licenci, která umožňuje pozdější autentizaci produktu v dodavatelském řetězci. Otázka Je správné, aby společnost Y při vykazování výnosů rozdělovala prodej hardwaru a prodej softwarové licence do dvou samostatných jednotek účtování? Odpověď Na rozdíl od příkladu č. 1 společnost Y neprodává hardware samostatně a zároveň takto ani postupovat nemůže. Hardware lze využít pouze pro práci s bezpečnostními kódy a jeho použití je vázáno na software, který společnost Y dodává. I opačně platí, že softwarová licence může být používána pouze v kombinaci se specializovaným hardwarem. Hardware ani software tedy nelze získat samostatně, zákazník ho nemůže opětovně prodat na samostatném základě a ani hardware, ani software nenabízejí alternativní použití. Jelikož tyto položky nemají pro zákazníka žádnou hodnotu na samostatném základě, není třeba dále posuzovat podmínku související s právem na vrácení zboží nebo služby. Alokace protihodnoty dohody Výše celkové hodnoty dohody musí být fixní nebo určitelná jinak než s ohledem na dopad jakýchkoli práv na vrácení zboží nebo služby nebo jiných oprávnění, na něž může mít zákazník nárok, nebo výkonnostních bonusů, na něž může mít nárok prodejce. Protihodnota dohody se alokuje při uzavření dohody na všechny dodávky na základě jejich příslušné prodejní ceny. Při použití metody příslušné prodejní ceny se prodejní cena každé dodávky určuje za použití objektivních informací konkrétního prodejce (vendor-specific objective evidence ( VSOE )) o prodejní ceně, pokud takové informace existují. V opačném případě se používají informace třetí strany o prodejní ceně. Pokud pro dodávku neexistují objektivní informace konkrétního prodejce (VSOE) ani informace třetí strany, prodejce použije nejlepší odhad prodejní ceny. Účetní jednotky by měly průběžně analyzovat své podnikání i celkovou situaci na trhu a aktualizovat své hodnocení, zda existují (nebo neexistují) objektivní informace konkrétního prodejce o prodejní ceně nebo informace třetí strany, jakmile se objeví skutečnosti a okolnosti, které mohou změnit předcházející hodnocení realizované společností. Frekvence, s jakou budou účetní jednotky takové analýzy provádět nebo aktualizovat, se může lišit na základě povahy podnikání účetní jednotky a míry variability její cenové politiky. Načasování a frekvence takových analýz se bude lišit na základě povahy odvětví/trhu, kde účetní jednotky působí. Z tohoto důvodu nepředstavují prodej hardwaru a související softwarové licence samostatné složky, které by měla společnost Y při vykazování výnosů rozdělovat (na základě jejich příslušných prodejních cen) na dvě jednotky účtování. Výnosy z prodeje vztahující se k hardwaru se nevykazují v plné výši při prodeji, ale vykazují se společně s výnosy z licence během průměrné doby trvání licence. Společnost Y průměrnou dobu trvání licence pravidelně přehodnocuje. 07 pokračování na další straně

8 US GAAP Objektivní informace konkrétního prodejce o prodejní ceně (VSOE) Pro určení objektivních informací konkrétního prodejce o prodejní ceně pro určitou dodávku musí účetní jednotka analyzovat reálné postupy cenotvorby pro danou dodávku. Taková analýza může zahrnovat zachycení prodejů dané dodávky za poslední období, aby bylo možné určit, zda existuje konsistentní koncentrace prodejních cen. Pokud taková analýza např. ukazuje, že ocenění 80 procent posledních samostatných prodejů spadá do rozpětí plus minus 15 procent od střední prodejní ceny, prodejce může dojít k závěru, že má VSOE - objektivní informaci o prodejní ceně dodávky konkrétního prodejce. Při analýze reálných postupů cenotvorby mohou účetní jednotky zvažovat, zda je vhodné použít stratifikaci prodejů podle typu zákazníka (tj. na základě specifických charakteristik zákazníků nebo prodejních transakcí). Koncentrace prodejních cen pro konkrétní produkt pro určitou skupinu zákazníků může také naznačovat, že byly vytvořeny objektivní informace konkrétního prodejce o prodejní ceně a že je proto musí prodejce použít ke stanovení prodejní ceny produktu. Informace třetí strany o prodejní ceně Při určování, zda existují informace třetí strany o prodejní ceně, by účetní jednotka měla bez zbytečných nákladů a úsilí provést následující (výčet není vyčerpávající): posoudit trh, na němž působí, analyzovat produkty a služby konkurentů, aby určila, zda jsou tyto produkty a služby do značné míry zaměnitelné za její vlastní produkty nebo služby, určit, zda jsou konkurenční produkty a služby nabízeny zákazníkům, kteří mají podobnou pozici jako její zákazníci, zvážit, zda se takové prodeje uskutečňují na samostatném základě. Zveřejnění požadovaná v případě dohod o více složkách U podobného typu dohody prodejce zveřejní veškeré následující informace: povaha dohod o více dodávkách, významné položky dodávky v rámci těchto dohod, časový plán dodání nebo plnění služeb v rámci těchto dohod, ustanovení o typu plnění, jeho zrušení, ukončení a náhrad, popis významných faktorů, vstupů, předpokladů a metod použitých pro stanovení prodejní ceny (objektivní informace konkrétního prodejce, informace třetí strany nebo odhadovaná prodejní cena), zda dodávky v rámci dohod představují samostatné jednotky účtování, popř. důvody, proč je nepředstavují, obecný časový rozvrh uznávání výnosů u významných jednotek účtování, samostatně dopad změn buď prodejní ceny, nebo metody či předpokladu použitého pro stanovení prodejní ceny pro konkrétní jednotku účtování, pokud měla kterákoli z těchto změn významný vliv na alokaci hodnoty dohody. Jak jsme ukázali na příkladech výše, oblast vykazování výnosů u dohod o více složkách je velmi složitá. Existuje řada faktorů, které je třeba při posuzování jednotlivých případů zvážit. Účelem tohoto článku nebylo poskytnout podrobnou analýzu všech možných modifikací, ale stručně tuto oblast představit. Pokud se s problematikou dohod o více složkách setkáte, můžete kdykoli kontaktovat společnost Deloitte. Naši odborníci vám rádi pomohou. Při určování, zda jsou produkty a služby zaměnitelné, musí účetní jednotky zvážit stupeň specifických úprav produktů a služeb prodejce a v případě služeb také úroveň dovedností, školení a zkušeností, které jsou pro poskytování takových služeb zapotřebí. Účetní jednotka by měla také posoudit typy zákazníků kupujících produkty a služby od třetích stran, aby se ujistila, že jsou tito zákazníci srovnatelní se zákazníky prodejce. 08

9 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Vítězství je stav mysli Vítězství je stav mysli Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Účetní zpravodaj. Novinky z oblasti dotací

Účetní zpravodaj. Novinky z oblasti dotací Deloitte Česká republika březen 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací Immigration newsflash Celní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Cenová mapa transakčních Společnost pro cenové mapy s.r.o. ve výhradní spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila unikátní analytický

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. říjen 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika říjen 2017 Regulace reklamy na léčivé 2 Reklama bezpochyby patří k nezanedbatelným aspektům téměř každého podnikání. I ta však podléhá veřejnoprávní regulaci obsažené

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti

A&Dvocate zpravodaj. Účetní zpravodaj. Daňový zpravodaj. Novinky z oblasti dotací. Deloitte Česká republika únor 2013. Novinky z právní oblasti Deloitte Česká republika únor 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj A&Dvocate zpravodaj Novinky z oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Novinky z

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty

IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty IFRS 8 MEZINÁRODNÍ STANDARD ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 8 Provozní segmenty [Novelizace standardu - v IFRS 8 se odstavce 21 a 23(f) upravují, vkládá se nový odstavec 36A viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008

Více

Účetní systémy 2 9.př.

Účetní systémy 2 9.př. Účetní systémy 2 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů znamená rozčlenit výpověď o majetku a jeho zdrojích a změnách v majetku a jeho zdrojích dosažené za účetní období na dílčí

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Novinky z oblasti nemovitostí

Novinky z oblasti nemovitostí Novinky z oblasti nemovitostí Deloitte Česká republika Nová Cenová mapa prodejních Společnost pro cenové mapy ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte spustila od února na webové adrese www.cenovamapa.org

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. leden 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika leden 2017 Úspory energie Výzva II 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. červenec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika červenec 2017 Aktualizovaný harmonogram letních výzev OP PIK na rok 2017 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 7. června 2017 aktualizovaný Harmonogram

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 05 US GAAP. Podporujeme mladé talenty v umění Podporujeme mladé talenty v umění Deloitte - hlavní partner Ceny Jindřicha Chalupeckého Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2013, Deloitte Česká republika 02

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Operační program (OP PIK) pro programové období 2014 2020 plynule navazuje na Operační program Podnikání a Inovace z programového období

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika

Právní novinky. duben 2015. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Průtahy v přípravě a realizaci Všechny větší stavební projekty čeká zřejmě zdržení v jejich přípravě a realizaci. K 1. lednu 2015 totiž nabyla účinnosti novela zákona

Více

Účetní systémy 2. 9.př.

Účetní systémy 2. 9.př. Účetní systémy 2. 9.př. IAS 14 Vykazování podle segmentů Vykazování podle segmentů obvykle znamená určit segmenty oborové či územní. Toto vykazování interesuje zejména investory. Segmentové vykazování

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

březen 2016 Deloitte Česká republika Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní novinky České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňové novinky Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti

Více

Specifické distribuční modely farmaceutických společností v ČR a jejich daňové a regulatorní konsekvence 10/2016

Specifické distribuční modely farmaceutických společností v ČR a jejich daňové a regulatorní konsekvence 10/2016 Specifické distribuční modely farmaceutických společností v ČR a jejich daňové a regulatorní konsekvence 10/2016 Specifické distribuční modely Distribuce léčiv v ČR je ovlivněna celou řadou aspektů, národních

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví?

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Jaký je Vás výhled? Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? Jaký je Vás výhled? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP prosinec 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? 03 IFRS Stav

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010

Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Vzorová účetní závěrka podle IFRS za rok 2010 Leden 2011 Účetní závěrka za rok 31. prosince 2010 Vzorová účetní závěrka společnosti za rok 31. prosince 2010 je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2017,

VYHLÁŠKA. ze dne 2017, I I. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

Účetní zpravodaj. Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP. České účetnictví

Účetní zpravodaj. Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP. České účetnictví Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP květen 2010 V tomto vydání České účetnictví Deloitte Advisory byl jmenován znaleckým ústavem Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Právní novinky Deloitte Česká republika. leden 2017

Právní novinky Deloitte Česká republika. leden 2017 Právní novinky Deloitte Česká republika leden 2017 Možnost částečného vyplacení Právní novinky leden 2017 nadměrného odpočtu na DPH 2 Možnost částečného vyplacení nadměrného odpočtu na DPH Bude muset správce

Více