Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 06 US GAAP. Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč. Oprava chyb minulých let od 1. 1."

Transkript

1 Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Oprava chyb minulých let od IFRS Okénko IFRS praktika Stav schvalování IFRS v Evropské unii Aktualizace pracovního plánu IASB 06 US GAAP Účtování výnosů v rámci dohod o více složkách

2 České účetnictví Oprava chyb minulých let od V tomto vydání Účetního zpravodaje vám přinášíme článek, který připravil Milan Švec, manažer v oddělení auditu specializující se na společnosti s německy mluvící účastí. V novelizované vyhlášce č. 500 /2002 Sb. se s účinností od objevuje 15a, který zavádí pojem jiný výsledek hospodaření minulých let. Jiný výsledek hospodaření minulých let obsahuje: rozdíly ze změn účetních metod, část odložené daně podle 59 odst. 6 (první účtování a změna metody), opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné. Nový postup účtování Pokud není chyba z pohledu účetní závěrky významná, oprava v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtuje stejně jako doposud prostřednictvím účtů nákladů a výnosů podle druhů, tj. na účtech, se kterými daná transakce věcně souvisí. Jestliže je však daná chyba významná, dojde nově k opravě proti účtu vlastního kapitálu. V tomto případě tak promítnutí opravy chyb neovlivní výsledek hospodaření v běžném účetním období. V této souvislosti odbočíme k pojmu významné nesprávnosti, která představuje takové nesprávné uvedení nebo neuvedení informace, jež může jednotlivě nebo kumulovaně ovlivnit rozhodování přiměřeně informovaného uživatele účetních informací. Společnost musí upravit srovnatelné informace za minulé účetní období a doplnit je / odůvodnit komentářem v příloze k účetní závěrce. Dále by měla společnost podat dodatečné daňové přiznání a zohlednit upravený výsledek hospodaření při rozhodování valné hromady v dalším období. Níže se budeme věnovat pouze opravám chyb minulých let, kdy nejprve porovnáme stávající postup účtování s novelizovaným postupem účtování a následně se pokusíme vše vysvětlit na zjednodušeném ilustrativním příkladu. Stávající postup účtování (viz ČÚS 019 Náklady a výnosy) Oprava v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtovala prostřednictvím účtů nákladů a výnosů podle druhů, tj. na účtech, se kterými daná transakce věcně souvisela. V případě, že byla daná chyba z pohledu účetní závěrky významná, vykázala společnost tuto opravu prostřednictvím mimořádných nákladů, případně výnosů. Na základě této legislativy měla příslušná oprava chyb vliv na výsledek hospodaření v běžném účetním období, se kterým však daná transakce časově nesouvisela. Ilustrativní příklad Výrobní společnost mající účetní období končící k sestavila předběžné výkazy k v tis. Kč (zjednodušená podoba - abstrahujeme od všech daní včetně DPH, splatné a odložené daně atd.): Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Základní kapitál Nerozdělený zisk minulých let Oběžná aktiva Výsledek hospodaření běžného účetního období Závazky z obchodních vztahů / Dohadné účty pasivní Ostatní cizí zdroje / Závazky Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Výnosy Náklady - služby Náklady - ostatní Výsl. hosp. za účetní období pokračování na další straně

3 České účetnictví Společnost zjistila v průběhu roku 2013 následující skutečnosti (které nejsou promítnuty ve finančních výkazech na předchozí straně): a. Fakturu za služby mobilního operátora vztahující se k roku 2012 ve výši Kč obdržela společnost až v roce 2013 a k nevytvořila dohadnou položku pasivní. Společnost tuto částku považuje za nevýznamnou. b. Fakturu za nájem vztahující se k roku 2012 ve výši 2 mil. Kč obdržela společnost až v roce 2013 a k nevytvořila dohadnou položku pasivní. Společnost tuto částku považuje za významnou. Řešení: a. Tato chyba je nevýznamná a zaúčtuje se standardně jako doposud, tj.: MD 51x-Služby / D 321- Závazky z obchodních vztahů ve výši CZK (předpokládáme, že faktura stále není uhrazena) Tuto transakci pro zjednodušení a přehlednost nezahrnuji do finančních výkazů. b. Tato chyba je významná a je potřeba provést následující úpravy ve finančních výkazech: Běžné účetní období: MD A.IV.3.- Jiný výsledek hospodaření minulých let / D Závazky z obchodních vztahů (Dohadné účty pasivní) ve výši tis. Kč pokud faktura ještě není uhrazena (v případě uhrazené faktury jako D 22x Účty v bankách) Zároveň se upraví údaje za srovnávací období: MD 51x Služby / D Závazky z obchodních vztahů (Dohadné účty pasivní) ve výši tis. Kč, čímž dojde ke snížení výsledku hospodaření o tis. Kč. Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Základní kapitál Závěr: Opravy významných chyb související s předcházejícími účetními obdobími jsou vykázány ve finančních výkazech prakticky tak, jako by byly v příslušném minulém období účtovány. Tímto se přiblížila česká účetní legislativa Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (viz Ostatní úplný výsledek za období - Other comprehensive income), kdy nedochází k ovlivňování výsledku hospodaření běžného roku. V praxi bude potřeba zvážit případné dopady na daň z příjmů, podat dodatečné daňové přiznání a zohlednit upravený výsledek hospodaření při rozhodování valné hromady v dalším období. Nerozdělený zisk minulých let Oběžná aktiva A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Závazky z obchodních vztahů / Dohadné účty pasivní Ostatní cizí zdroje / Závazky Aktiva celkem Pasiva celkem Výkaz zisku a ztráty Výnosy Náklady - služby Náklady - ostatní Výsl. hosp. za účetní období Promítnutí do finančních výkazů je zobrazeno v tabulce. 03

4 IFRS Okénko IFRS praktika Dnes se budeme věnovat otázce našich klientů vztahující se k IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky. Otázka se týká účetních jednotek, které dosud nepřijaly Roční zdokonalení IFRS (cyklus ), jež jsou účinná pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu s tím, že dřívější použití je povoleno. Požadované zveřejnění informací v komentáři k dodatečnému výkazu o finanční situaci Situace Od účetních jednotek, které dosud nepřijaly Roční zdokonalení IFRS (cyklus ) (viz poznámka níže) IAS 1(2007).10(f) vyžaduje, aby účetní závěrka obsahovala výkaz o finanční situaci k počátku nejzazšího srovnávacího období, pokud účetní jednotka aplikuje účetní pravidla retrospektivně nebo provádí retrospektivní úpravy položek účetní závěrky nebo pokud mění klasifikaci položek své účetní závěrky. IAS 1(2007).39 vyjasňuje, že pokud jsou zavedeny požadavky IAS 1(2007).10(f), účetní jednotka by měla prezentovat minimálně tři výkazy o finanční situaci, dvojici od každého z ostatních výkazů a související komentář. Otázka Jaký související komentář má být zveřejněn v souvislosti s dodatečným výkazem o finanční situaci? Odpověď Ačkoli se IAS 1(2007) nevyjadřuje výslovně, zdá se, že je třeba zveřejnit pouze takový komentář, který podporuje výkaz o finanční situaci, tj. takové informace, které vyžaduje IAS 1(2007).77 80A: další dílčí klasifikaci prezentovaných položek klasifikovaných způsobem odpovídajícím činnostem účetní jednotky. Podrobnosti uváděné v dílčí klasifikaci závisejí na požadavcích IFRS a na velikosti, povaze a funkci předmětných částek. Zveřejnění se může u jednotlivých položek lišit, například: a. položky pozemků, budov a zařízení jsou rozděleny do tříd v souladu s IAS 16; b. pohledávky jsou rozděleny na částky pohledávek za odběrateli, pohledávky za spřízněnými stranami, zálohy a ostatní částky; 04 c. zásoby jsou členěny v souladu s IAS 2 Zásoby do skupin, jako je zboží, výrobní zásoby, materiál, nedokončená výroba a hotové výrobky; d. rezervy jsou členěny na rezervy na zaměstnanecké požitky a další položky a e. vlastní kapitál a rezervní fondy jsou členěny do různých tříd například splacený kapitál, emisní ážio a rezervní fondy. Informace pro každou kategorii základního kapitálu: i. počet autorizovaných akcií; ii. počet akcií vydaných a plně splacených a vydaných, ale plně nesplacených; iii. nominální hodnotu akcie nebo to, že akcie nemají nominální hodnotu; iv. sesouhlasení počtu akcií v oběhu na počátku a na konci období; v. práva, přednostní práva a omezení přiřazená k dané kategorii včetně omezení výplaty dividend a splacení kapitálu; vi. akcie v držení účetní jednotky nebo v držení jejích dceřiných společností nebo přidružených podniků a vii. akcie vyhrazené k vydání na základě opcí a smluv o prodeji akcií včetně smluvních podmínek a částek a popis povahy a účelu jednotlivých rezervních fondů v rámci vlastního kapitálu. Pokud účetní jednotka reklasifikovala a. finanční nástroj s prodejní opcí klasifikovaný jako kapitálový nástroj, nebo b. nástroj, který účetní jednotce ukládá závazek dodat jiné straně poměrný podíl čistých aktiv účetní jednotky pouze při likvidaci a je klasifikován jako kapitálový nástroj, mezi finančními závazky a vlastním kapitálem, zveřejní částku reklasifikovanou do každé z kategorií a z každé kategorie (finanční závazky nebo vlastní kapitál) a načasování a důvody této reklasifikace. Osoby sestavující účetní závěrku by měly zohlednit také požadavky na zveřejnění uvedené v IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních pravidlech a chyby s ohledem na změny účetních pravidel (viz IAS 8.28 a 29) a opravy chyb (viz IAS 8.49) a IAS 1(2007).41 s ohledem na reklasifikace. Poznámka Část IAS 1, která se zabývá dodatečnými srovnávacími informacemi, byla přepracována jako součást Ročních zdokonalení IFRS (cyklus ). Odstavce účinné před 1. lednem 2013: IAS 1.39: Účetní jednotka, která zveřejňuje srovnávací informace, musí zveřejnit minimálně dvojici výkazů o finanční situaci, dvojici od každého z dalších výkazů a související komentář. Pokud účetní jednotka aplikuje účetní pravidlo retrospektivně nebo provádí retrospektivní přepočet položek účetní závěrky nebo mění klasifikaci položky účetní závěrky, musí zveřejnit minimálně tři výkazy o finanční situaci, dvojici od každého z ostatních výkazů a související komentář. Účetní jednotka zveřejňuje výkaz o finanční situaci: a. ke konci běžného období, b. konci předcházejícího období (který je shodný s výkazem k počátku běžného období) a c. k počátku nejzazšího srovnávacího období. Odstavce účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu: IAS 1.40A: Účetní jednotka zveřejní kromě minimálních srovnatelných finančních výkazů požadovaných v odstavci 38A (dva výkazy o finanční situaci, dva výkazy zisků a ztrát a ostatního úplného výsledku, dva individuální výkazy zisků a ztrát (jsou-li zveřejňovány), dva výkazy peněžních toků a dva výkazy změn vlastního kapitálu a související komentář) třetí výkaz o finanční situaci k počátku předcházejícího období, pokud: a. aplikuje účetní pravidlo retrospektivně, provádí retrospektivní přepočet položek účetní závěrky nebo mění klasifikaci položek ve své účetní závěrce a b. retrospektivní aplikace, retrospektivní přepočet nebo reklasifikace má významný vliv na informace ve výkazu o finanční situaci k počátku předcházejícího období. pokračování na další straně

5 IFRS IAS 1.40B: Za podmínek popsaných v odstavci 40A účetní jednotka zveřejní tři výkazy o finanční situaci: a. ke konci běžného období; b. ke konci předcházejícího období a c. k počátku předcházejícího období. IAS 1.40C: Pokud musí účetní jednotka zveřejňovat dodatečný výkaz o finanční situaci v souladu s odstavcem 40A, musí zveřejnit informace vyžadované v odstavcích a IAS 8. Nemusí však zveřejňovat související komentář k počátečnímu výkazu o finanční situaci k počátku předcházejícího období. Jak je z výše uvedených odstavců patrné, požadavky ohledně podpůrného komentáře ke třetímu výkazu o finanční situaci byly upraveny v Ročních zdokonaleních IFRS (cyklus ) tak, že pokud účetní jednotka zveřejňuje třetí výkaz o finanční situaci ve své účetní závěrce za jedné z podmínek stanovených v IAS 1(2007).40A (dříve IAS 1(2007).39)), nemusí zveřejňovat komentář k tomuto třetímu výkazu o finanční situaci. [IAS 1(2007).40C] Roční zdokonalení IFRS (cyklus ) jsou účinná pro roční období začínající 1. ledna 2013 nebo po tomto datu s tím, že dřívější použití je povoleno. Pokud chce účetní jednotka využít této úlevy v roční účetní závěrce před 1. lednem 2013, může tak učinit (za předpokladu, že zveřejní skutečnost, že tyto úpravy přijala před datem účinnosti). Upozorňujeme, že Roční zdokonalení IFRS (cyklus ) nebyly dosud schváleny pro použití v Evropské unii, jejich schválení se očekává v prvním čtvrtletí roku Stav schvalování IFRS v Evropské unii Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy 18. února Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čeká k 22. únoru 2013 následujících pět dokumentů rady IASB: Standardy IFRS 9 Finanční nástroje (vydáno v listopadu 2009) a následné úpravy (úpravy IFRS 9 a IFRS 7 vydané v prosinci 2011) Úpravy Úpravy standardu IFRS 1 Státní půjčky (vydáno v březnu 2012) Zdokonalení IFRS cyklus (vydáno v květnu 2012) Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 Přechodná ustanovení (vydáno v červnu 2012) Úpravy standardů IFRS 10, IFRS 12 a IAS 27 Investiční účetní jednotky (vydáno v říjnu 2012) Klikněte na Zprávu o schvalování IFRS v EU. Aktualizace pracovního plánu IASB Dne 5. února 2013 aktualizovala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) svůj pracovní plán pro rok Řada milníků v rámci pracovních postupů byla odložena, včetně finalizace části IFRS 9 o zajišťovacím účetnictví a nového zveřejnění návrhů týkajících se leasingu. Byla upřesněna řada dalších očekávaných termínů, přidán nový projekt a vyhlášeny některé nové očekávané termíny. Podrobné údaje o změnách: Finanční nástroje obecné zajišťovací účetnictví cílový termín vydání této části IFRS 9 - Finanční nástroje je nyní stanoven na druhé čtvrtletí roku Leasingy cílový termín vydání revidovaného zveřejněného návrhu je nyní stanoven na druhé čtvrtletí roku Vykazování výnosů termín finalizace IFRS upřesněn, připadá na druhé čtvrtletí roku Činnosti s regulovanými sazbami byl zaveden nový procesní krok komplexní fáze tohoto projektu, vydání výzvy k předložení informací se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2013, před vydáním diskusního materiálu ve druhé polovině roku IAS 39/IFRS 9 Finanční nástroje novace mimoburzovních (OTC) derivátů a pokračující určování zajišťovacího účetnictví nový rychlý projekt se zúženým obsahem (vyplývající z jednání na lednové schůzi IASB), který má umožnit pokračování stávajícího zajišťovacího vztahu tam, kde dochází k novaci některých OTC derivátů. Zveřejněný návrh se očekává v první čtvrtině roku IAS 41 Zemědělství plodící biologická aktiva termín vydání zveřejněného návrhu je upřesněn na druhé čtvrtletí roku IAS 36 Snížení hodnoty aktiv zveřejnění informací o zpětně získatelné částce u nefinančních aktiv na základě nedávné publikace zveřejněného návrhu bylo nově stanoveno cílové datum finalizace úprav na druhé čtvrtletí roku IAS 27 Individuální účetní závěrka ekvivalenční metoda u individuální účetní závěrky termín vydání zveřejněného návrhu byl upřesněn na druhé čtvrtletí Post-implementační revize IFRS 8 Provozní segmenty vydání zprávy vyplývající z revize se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2013.

6 US GAAP Účtování výnosů v rámci dohod o více složkách V současné ekonomice, kdy kupující vládnou trhu, musí společnosti přizpůsobit své produkty a služby tak, aby v co největší možné míře uspokojily očekávání a požadavky svých zákazníků. Podniky proto často poskytují více produktů, služeb či práv k aktivům nejen samostatně, ale i společně kombinovaných. Předměty dodávky, popř. plnění jsou na zákazníky převáděny, resp. dodávány v různém čase či v různě dlouhých časových obdobích. Platby zákazníků za tyto dodávky mohou být pak fixní, variabilní či kombinací fixních a variabilních. Přestože tento přístup pomáhá společnostem na trhu uspět, může vyžadovat specifické účetní zachycení. Předpisy US GAAP, konkrétně ASC Dohody o více složkách, řeší některé aspekty účetnictví ze strany prodejce u dohod, u nichž bude provádět více činností generujících výnosy. Specificky řeší, jak určit, zda dohoda zahrnující více dodávek obsahuje více než jednu jednotku účtování, a jak bude měřena hodnota dohody a jak alokována na jednotlivé jednotky účtování v dohodě obsažených. Rozsah dohod o více složkách ASC se vztahuje na všechny subjekty a transakce s výjimkou: 1. dohod, které zahrnují nabídky jednoho z následujících: a. produkty či služby, které jsou zdarma či diskontované a které budou dodány (buď prodejcem, či jinou nespřízněnou účetní jednotkou) k budoucímu datu za předpokladu, že zákazník dosáhne určité výše tržeb od tohoto prodejce nebo zůstane zákazníkem prodejce po specifickou dobu, b. rabaty nebo refundace specifické peněžní částky, pokud zákazník dosáhne určité výše tržeb od tohoto prodejce nebo zůstane zákazníkem prodejce po specifickou dobu, 2. dohod zahrnujících prodej bodů v rámci věrnostních programů jejich provozovatelem, 3. plateb týkajících se dodávek v oblasti výzkumu a vývoje, které jsou účtovány na základě postupného uznávání výnosů. Kritéria ke zvážení Při zvažování toho, zda by transakce měla být řešena jako dohoda o více složkách, je třeba posoudit dva základní aspekty: 1. Měla by dohoda být rozdělena do samostatných jednotek účtování? 2. Jak by měla být hodnota dohody měřena a alokována mezi samostatné jednotky účtování? Samostatné jednotky účtování Dodaná položka či položky budou považovány za samostatnou jednotku účtování, pokud budou splněna obě následující kritéria: 1. Dodaná položka nebo položky mají hodnotu pro zákazníka samy o sobě. Položka nebo položky mají hodnotu samy o sobě, pokud jsou prodávány samostatně jakýmkoli jiným prodejcem nebo pokud by zákazník mohl dodanou položku či položky opětovně prodat jako samostatné. 2. Pokud dohoda zahrnuje obecné právo vrátit zboží nebo službu, dodávka nebo plnění nedodané položky nebo položek je považována za pravděpodobnou a v zásadě pod kontrolou prodejce. Prodejce by měl zvážit následující faktory při analýze, zda položka v dohodě o více složkách představuje plnění (z pohledu zákazníka, tj. druhé strany dohody): zda položka v dohodě vyžaduje jasnou akci ze strany prodejce, vyloučení položky z dohody či zahrnutí položky do dohody nezpůsobí, že by se odměna související s dohodou lišila o více než zanedbatelnou částku, zda selhání prodejce dodat položku má za následek to, že: zákazník obdrží plnou či částečnou refundaci, prodejci vznikne smluvní pokuta, nebo obojí. zda je identifikováno každé závazné plnění (např. závazek poskytnout produkt, službu či právo buď v určitý čas, nebo během doby trvání dohody) - zejména závazná plnění, která: lze považovat za pomocná pro primární prodávané produkty, práva či služby, nebo nemají na základě podmínek dohody přiřazenou explicitní peněžní hodnotu, míru, do jaké je položka zásadní pro funkčnost jiných prodávaných produktů, služeb či práv, zda zákazník považuje položku za významnou či hodnotnou odděleně od ostatních předmětů dodávky. Tento seznam není vyčerpávající. Při identifikování předmětů dodávky by účetní jednotky měly vyhodnotit i všechna ostatní fakta a okolnosti dohody. 06 pokračování na další straně

7 US GAAP Příklad č. 1 Společnost N poskytuje satelitní televizní služby obyvatelům bytových domů. Společnost N generuje výnosy z prodeje a instalace hardwaru vlastníkovi nemovitosti a z prodeje programových služeb, tj. zajištění příjmu signálu. Hardware je standardní zařízení, které společnost N kupuje od výrobce. Programové služby jsou standardní služby zakoupené společností N od televizních společností. Společnost N nikdy neprodává a neinstaluje zařízení, pokud zároveň nepodepíše dlouhodobou programovou smlouvu s vlastníkem nemovitosti, na jejímž základě má společnost N exkluzivní právo dodávat programové služby rezidentům po specifický počet let. Otázka Je správné, aby společnost N při vykazování výnosů rozdělila prodej hardwaru a průběžné poskytování programových služeb do dvou samostatných jednotek účtování? Odpověď Společnost N v současné době neprodává hardware samostatně, ale má schopnost takto postupovat. Jelikož lze každou složku snadno koupit samostatně od řady prodejců, hardware a programové služby mají pro zákazníka hodnotu samy o sobě. Společnost N zároveň nemá právo na vrácení dodaných položek. Z tohoto důvodu představují prodej hardwaru a nepřetržité programové služby samostatné složky, které by společnost N měla při vykazování výnosů rozdělit (na základě příslušných prodejních cen) do dvou jednotek účtování. Prodejní cena hardwaru se vykazuje bezprostředně po prodeji a výnosy související s dlouhodobou programovou smlouvou jsou vykazovány po dobu trvání smlouvy. Příklad č. 2 Společnost Y vyvíjí integrovaný systém pro sledování pohybu produktů v rámci dodavatelského řetězce. Řešení společnosti Y je založeno na bezpečnostních kódech vyznačených na produktech nebo obalu a sloužících k jejich autentizaci a sledování. Produkty s bezpečnostními kódy společnosti Y mohou být ověřovány pomocí telefonu s fotoaparátem, ruční čtečky, SMS a internetu. Softwarové řešení společnosti Y je pak schopné poskytovat informace v reálném čase a obsahuje výkonné analytické nástroje podávající okamžité informace o hrozbách v dodavatelském řetězci. Zákazníci společnosti Y dostanou při uzavření smlouvy hardwarové vybavení pro připojování bezpečnostních kódů na balení zákaznických produktů a softwarovou licenci, která umožňuje pozdější autentizaci produktu v dodavatelském řetězci. Otázka Je správné, aby společnost Y při vykazování výnosů rozdělovala prodej hardwaru a prodej softwarové licence do dvou samostatných jednotek účtování? Odpověď Na rozdíl od příkladu č. 1 společnost Y neprodává hardware samostatně a zároveň takto ani postupovat nemůže. Hardware lze využít pouze pro práci s bezpečnostními kódy a jeho použití je vázáno na software, který společnost Y dodává. I opačně platí, že softwarová licence může být používána pouze v kombinaci se specializovaným hardwarem. Hardware ani software tedy nelze získat samostatně, zákazník ho nemůže opětovně prodat na samostatném základě a ani hardware, ani software nenabízejí alternativní použití. Jelikož tyto položky nemají pro zákazníka žádnou hodnotu na samostatném základě, není třeba dále posuzovat podmínku související s právem na vrácení zboží nebo služby. Alokace protihodnoty dohody Výše celkové hodnoty dohody musí být fixní nebo určitelná jinak než s ohledem na dopad jakýchkoli práv na vrácení zboží nebo služby nebo jiných oprávnění, na něž může mít zákazník nárok, nebo výkonnostních bonusů, na něž může mít nárok prodejce. Protihodnota dohody se alokuje při uzavření dohody na všechny dodávky na základě jejich příslušné prodejní ceny. Při použití metody příslušné prodejní ceny se prodejní cena každé dodávky určuje za použití objektivních informací konkrétního prodejce (vendor-specific objective evidence ( VSOE )) o prodejní ceně, pokud takové informace existují. V opačném případě se používají informace třetí strany o prodejní ceně. Pokud pro dodávku neexistují objektivní informace konkrétního prodejce (VSOE) ani informace třetí strany, prodejce použije nejlepší odhad prodejní ceny. Účetní jednotky by měly průběžně analyzovat své podnikání i celkovou situaci na trhu a aktualizovat své hodnocení, zda existují (nebo neexistují) objektivní informace konkrétního prodejce o prodejní ceně nebo informace třetí strany, jakmile se objeví skutečnosti a okolnosti, které mohou změnit předcházející hodnocení realizované společností. Frekvence, s jakou budou účetní jednotky takové analýzy provádět nebo aktualizovat, se může lišit na základě povahy podnikání účetní jednotky a míry variability její cenové politiky. Načasování a frekvence takových analýz se bude lišit na základě povahy odvětví/trhu, kde účetní jednotky působí. Z tohoto důvodu nepředstavují prodej hardwaru a související softwarové licence samostatné složky, které by měla společnost Y při vykazování výnosů rozdělovat (na základě jejich příslušných prodejních cen) na dvě jednotky účtování. Výnosy z prodeje vztahující se k hardwaru se nevykazují v plné výši při prodeji, ale vykazují se společně s výnosy z licence během průměrné doby trvání licence. Společnost Y průměrnou dobu trvání licence pravidelně přehodnocuje. 07 pokračování na další straně

8 US GAAP Objektivní informace konkrétního prodejce o prodejní ceně (VSOE) Pro určení objektivních informací konkrétního prodejce o prodejní ceně pro určitou dodávku musí účetní jednotka analyzovat reálné postupy cenotvorby pro danou dodávku. Taková analýza může zahrnovat zachycení prodejů dané dodávky za poslední období, aby bylo možné určit, zda existuje konsistentní koncentrace prodejních cen. Pokud taková analýza např. ukazuje, že ocenění 80 procent posledních samostatných prodejů spadá do rozpětí plus minus 15 procent od střední prodejní ceny, prodejce může dojít k závěru, že má VSOE - objektivní informaci o prodejní ceně dodávky konkrétního prodejce. Při analýze reálných postupů cenotvorby mohou účetní jednotky zvažovat, zda je vhodné použít stratifikaci prodejů podle typu zákazníka (tj. na základě specifických charakteristik zákazníků nebo prodejních transakcí). Koncentrace prodejních cen pro konkrétní produkt pro určitou skupinu zákazníků může také naznačovat, že byly vytvořeny objektivní informace konkrétního prodejce o prodejní ceně a že je proto musí prodejce použít ke stanovení prodejní ceny produktu. Informace třetí strany o prodejní ceně Při určování, zda existují informace třetí strany o prodejní ceně, by účetní jednotka měla bez zbytečných nákladů a úsilí provést následující (výčet není vyčerpávající): posoudit trh, na němž působí, analyzovat produkty a služby konkurentů, aby určila, zda jsou tyto produkty a služby do značné míry zaměnitelné za její vlastní produkty nebo služby, určit, zda jsou konkurenční produkty a služby nabízeny zákazníkům, kteří mají podobnou pozici jako její zákazníci, zvážit, zda se takové prodeje uskutečňují na samostatném základě. Zveřejnění požadovaná v případě dohod o více složkách U podobného typu dohody prodejce zveřejní veškeré následující informace: povaha dohod o více dodávkách, významné položky dodávky v rámci těchto dohod, časový plán dodání nebo plnění služeb v rámci těchto dohod, ustanovení o typu plnění, jeho zrušení, ukončení a náhrad, popis významných faktorů, vstupů, předpokladů a metod použitých pro stanovení prodejní ceny (objektivní informace konkrétního prodejce, informace třetí strany nebo odhadovaná prodejní cena), zda dodávky v rámci dohod představují samostatné jednotky účtování, popř. důvody, proč je nepředstavují, obecný časový rozvrh uznávání výnosů u významných jednotek účtování, samostatně dopad změn buď prodejní ceny, nebo metody či předpokladu použitého pro stanovení prodejní ceny pro konkrétní jednotku účtování, pokud měla kterákoli z těchto změn významný vliv na alokaci hodnoty dohody. Jak jsme ukázali na příkladech výše, oblast vykazování výnosů u dohod o více složkách je velmi složitá. Existuje řada faktorů, které je třeba při posuzování jednotlivých případů zvážit. Účelem tohoto článku nebylo poskytnout podrobnou analýzu všech možných modifikací, ale stručně tuto oblast představit. Pokud se s problematikou dohod o více složkách setkáte, můžete kdykoli kontaktovat společnost Deloitte. Naši odborníci vám rádi pomohou. Při určování, zda jsou produkty a služby zaměnitelné, musí účetní jednotky zvážit stupeň specifických úprav produktů a služeb prodejce a v případě služeb také úroveň dovedností, školení a zkušeností, které jsou pro poskytování takových služeb zapotřebí. Účetní jednotka by měla také posoudit typy zákazníků kupujících produkty a služby od třetích stran, aby se ujistila, že jsou tito zákazníci srovnatelní se zákazníky prodejce. 08

9 V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků: České účetnictví Stanislav Staněk: Michal Brandejs: IFRS a US GAAP Martin Tesař: Soňa Plachá: Gabriela Jindřišková: Deloitte Advisory s.r.o. Nile House Karolinská 654/ Praha 8 - Karlín Česká republika Tel.: Fax: Tato publikace obsahuje pouze obecné informace a společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited ani žádná z jejích členských firem či jejich přidružených společností (souhrnně síť společností Deloitte ) jejím prostřednictvím neposkytuje účetní, obchodní, finanční, investiční, právní, daňové či jiné odborné rady a služby. Tato publikace takové odborné rady či služby nenahrazuje, a nelze ji tedy považovat za materiál, na jehož základě by bylo možno provádět rozhodnutí anebo činnosti, které mohou mít dopady na finance nebo podnikání. Před přijetím jakýchkoli rozhodnutí nebo provedením kroků, jež mohou mít dopad na finance nebo podnikání, je třeba požádat o radu kvalifikovaného odborného poradce. Žádný ze subjektů sítě společností Deloitte nenese odpovědnost za ztráty vzniklé jakýmkoli osobám v důsledku použití této publikace. Společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited, její členské firmy a přidružené společnosti neodpovídají nikomu za žádné škody vzniklé v důsledku použití této publikace. *** Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 03 IFRS 06 US GAAP. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP červen 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I.

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 10 IFRS. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Hledání věrného obrazu problematika časového rozlišení část I. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP duben 2013, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu problematika časového

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování

IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32. Finanční nástroje: vykazování IAS 32 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 32 Finanční nástroje: vykazování [Novelizace standardu - v odstavci 18 se "v rozvaze účetní jednotky" upravuje na "ve výkazu o finanční situaci účetní jednotky", v odstavci

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna

stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 2010 stavební spořitelna hypoteční banka životní pojišťovna pojišťovna 1 Výsledky hospodaření Jahresabschluss Základní ukazatele 2010 2009 v tis. Kč v tis. Kč Vlastní kapitál 2 166 135 1 897 303 Základní

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí:

1 Tento standard musí být aplikován na účtování výnosů vznikajících z následujících transakcí a událostí: IAS 18 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 18 Výnosy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, mění se odstavec 32 a vkládá se nový odstavec

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více