Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce"

Transkript

1 Vydání Říjen Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren z daňového pohledu Ekonomika aktuálně > Interpretace Národní účetní rady Rödl & Parner Intern > Lidé u Rödl & Partner > Semináře > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Jak se lze dozvědět z médií, připravuje vláda od 1. ledna 2011 změny v zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.). O jaké konkrétní zásadní připravované změny jde? Dle ministra práce a sociálních věcí Drábka se jedná o čtyři základní změny, které budou projednávány ve zrychleném připomínkovém řízení. Změny se týkají následujících oblastí: 1) řetězení pracovních smluv na dobu určitou bez udání důvodů u nových pracovních poměrů by se řetězení smluv na dobu určitou mohlo zvýšit ze současných dvou až na pět let; 4) převádění zaměstnance navíc by se měla zjednodušit i možnost převádění zaměstnanců podle aktuální potřeby zaměstnavatele. Kromě toho se uvažuje o zjednodušení konta pracovní doby. V souvislostí s tímto opatřením se zvažuje zejména zvýšení předplacené doby ze současných 52 týdnů až na několik let. S výpovědí bez udání důvodů ani s kratší výpovědní lhůtou se nyní rozhodně nepočítá, ačkoli i tato témata byla předmětem veřejné diskuse. Do jaké míry se zákonodárci podaří uvedená opatření prosadit, ukáže čas. V této záležitosti Vás budeme průběžně informovat. 2) odstupné jeho výše by v budoucnu závisela na počtu odpracovaných let (t.j. do 1 roku práce odstupné jednoměsíční, do 2 let práce dvouměsíční, nad 2 roky práce tříměsíční odstupné); 3) rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce by se mohl zvýšit ze současných 150 na 300 hodin ročně; Kontakt pro další informace: Dr. Alena Klikar advokátka Tel.: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Napsala Jitka Ivičičová Dne 1. srpna 2010 nabyl účinnosti zákon č.155/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Uvedeným zákonem byly novelizovány základní předpisy upravující podnikání, a to zákon o ochraně spotřebitele, živnostenský zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky, a další. Následující příspěvek Vás bude informovat o nejvýznamnějších změnách a zjednodušeních, která tento právní přepis přináší. Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele > Pojem spotřebitel Nově je spotřebitelem pouze fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitelem již nebude právnická osoba (tato nová právní úprava koresponduje s právem Evropské unie). Tato nová definice se též promítla v příslušných ustanoveních zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. > Povinnosti majitele práva duševního vlastnictví Došlo ke zrušení ustanovení 8a, které stanovilo majiteli práva duševního vlastnictví (patentu, autorského osvědčení, ochranné známky, apod.) povinnost poskytnout na výzvu dozorového orgánu do 15 dní dokumenty potřebné po posouzení, zda nedochází ke klamavým obchodním praktikám. Odhalení a sankcionování protiprávního jednání - zásahu do práva duševního vlastnictví je nejen v zájmu spotřebitele, ale především v zájmu samotného majitele práva duševního vlastnictví. Proto byla takto striktně stanovená povinnost součinnosti majitele práva duševního vlastnictví s dozorovým orgánem ze zákona vypuštěna. > Označení prodávaných výrobků s ohledem na jejich charakter a formu prodeje Ustanovení 10 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele stanovilo povinnost prodávajícího zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití. Podle nové úpravy má prodávající povinnost zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele. Označení výrobků ostatními údaji potřebnými k identifikaci výrobků (názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití) je povinné pouze tehdy, pokud to vyžaduje povaha výrobku nebo forma jeho prodeje. Které konkrétní údaje jsou potřebné k identifikaci výrobku, určí prodávající sám. > Označení provozovny Ustanovení 14 zákona o ochraně spotřebitele, které stanoví povinnost prodávajícího označit provozovnu způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem, bylo ze zákona o ochraně spotřebitele vypuštěno. Tuto povinnost nadále ukládá pouze živnostenský zákon. V této souvislosti budou kontrolu označení provozovny stanoveným způsobem provádět pouze živnostenské úřady (ne jako dosud duplicitně též Česká obchodní inspekce). Novela zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci > Zúžení předmětu kontrolní činnosti, odstranění duplicity Dochází k zúžení kontrolní činnosti vykonávané Českou obchodní inspekcí. Ta již nebude kontrolovat dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb. Vzhledem k tomu, že podmínky a kvalitu poskytovaných služeb si soukromoprávní subjekty stanoví mezi sebou, je pouze na nich, jaké podmínky a kvalitu služeb si dohodnou a zda se v případě nedodržení dohodnutých podmínek budou domáhat svých nároků soukromoprávní cestou. Je rovněž odstraněna povinnost České obchodní inspekce kontrolovat dodržování podmínek a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu kontrolovaných osob. Tuto kontrolu budou nadále provádět pouze orgány ochrany veřejného zdraví. > Zpráva o výsledcích opatření Kontrolovaný podnikatel je povinen odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění. Nově byla vypuštěna následná povinnost podat České obchodní inspekci zprávu o provedených opatřeních a o výsledcích těchto opatření ( 4 odst. 1 písm. e) a 6 odst. 3 zákona o české obchodní inspekci).

3 Novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) > Ohlášení živnosti Z náležitostí ohlášení živnosti se vypouští jako nadbytečný údaj o zahájení provozování živnosti, údaj o datu ukončení provozování živnosti (zamýšlí-li podnikatel provozovat živnost na dobu určitou) a dále údaj o datu vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení. Dále v ohlášení živnosti nebude uváděn údaj o státním občanství u osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo jejich členy. Podnikatel zahraniční fyzická osoba je však i nadále povinen dle 5 odst. 5 oznamovat dobu povoleného pobytu. > Obchod s elektřinou a plynem Obchod s elektřinou a plynem byl vyloučen z živností a dle ustanovení 3 odst. 3 písm. d) živnostenského zákona (společně s výrobou elektřiny, výrobou plynu, přenosem elektřiny, přepravou plynu, distribucí elektřiny, distribucí plynu, uskladňováním plynu, výrobou tepelné energie a rozvodem tepelné energie podléhá pouze licenci podle energetického zákona) nevyžaduje na rozdíl od minulosti vedle licence ještě i živnostenské oprávnění. > Podmínka bezúhonnosti Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. V souvislosti s nálezem Ústavního soudu PI.US 35/08 ze dne 7. dubna 2009 se nově upravuje splnění podmínky bezúhonnosti tak, že bezúhonnost se ztrácí pouze v případě pravomocného odsouzení pro úmyslné trestné činy spáchané v souvislosti s podnikáním nebo v souvislosti s předmětem podnikání. Živnostenské úřady získaly oprávnění vyžádat si pro zjištění skutečností rozhodných pro posouzení bezúhonnosti od soudů opis pravomocného rozhodnutí a v případě potřeby též nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují. nit veškeré povinnosti související s provozováním živnosti je-li např. vyžadována odborná způsobilost, musí nadále zajišťovat její splnění osobně nebo prostřednictvím odpovědného zástupce). > Doklady prokazující způsob nabytí zboží a materiálu Rovněž odpadá povinnost podnikatele mít v provozovně stále k dispozici doklady prokazující způsob nabytí zboží a materiálu. Místo toho se stanovuje obecná povinnost podnikatele prokázat na žádost kontrolního orgánu a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného pro poskytování služeb. > Propojení databází Při ohlášení živnosti odpadá povinnost podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku předložit výpis z obchodního rejstříku. Živnostenský úřad je vzhledem k propojení databází mezi živnostenským a obchodním rejstříkem povinen si informace z obchodního rejstříku obstarat sám. Rovněž tak podnikatel fyzická osoba není nově povinen oznamovat živnostenskému úřadu, že došlo ke změně dokladů a údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, a které jsou zapsány v základních registrech (v případě státního občana České republiky v informačním systému evidence obyvatel, v případě cizince v informačním systému cizinců). S ohledem na nelehkou celospolečenskou hospodářskou situaci je každé legislativní opatření, kterým se zjednoduší vstup do podnikání a sníží se byrokratická zátěž stávajících podnikatelů, velmi vítané. Věříme, že tento trend bude i nadále pokračovat. Kontakt pro další informace: Mgr. Petr Šívara Advokát/Associate Partner Tel.: > Oznámení přerušení provozování živnosti Odpadá povinnost podnikatele předem písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení živnosti na dobu delší než šest měsíců ( 31 odst. 11 živnostenského zákona). Podnikatel již nemůže být za neoznámení přerušení provozování živnosti sankcionován (pozn. při neoznámení však musí nadále pl-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren z daňového pohledu Napsala Renáta Valentová V poslední době jsme zaznamenali značný nárůst dotazů od klientů podnikajících v oblasti fotovoltaických elektráren (dále FVE ). V této souvislosti bychom rádi podali co nejucelenější soubor informací nejen stávajícím klientům, ale i těm, kteří případně o instalaci FVE teprve uvažují, z pohledu zákona o daních z příjmu (dále ZDP ), zákona o DPH, zákona o dani z nemovitostí a další související legislativy. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky jsme se zaměřili pouze na daňové aspekty týkající se právnických osob. Základní zákonný rámec upravující podmínky podnikání v energetických odvětvích a podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů řeší dva klíčové zákony, č. 458/2000 Sb., energetický zákon a č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a dále zejména vyhlášky Energetického regulačního úřadu. Provozování FVE představuje podnikání podle zvláštního předpisu, jímž je energetický zákon č. 458/2000 Sb. Pro tuto činnost je nutné vlastnit licenci pro výrobu elektřiny, která opravňuje k podnikání v tomto oboru a nahrazuje živnostenský list. Licence je vydávána Energetickým regulačním úřadem. Daň z příjmů Osvobození od daně z příjmů FVE jsou obnovitelným zdrojem energie. Příjmy z této činnosti jsou podle 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., ZDP osvobozeny v roce, kdy byla poprvé elektrárna uvedena do provozu, a v pěti bezprostředně následujících letech. Osvobození je automatické a nemusí se o něj žádat. Pokud se však chce provozovatel osvobození od daně vzdát, musí toto vzdání se osvobození správci daně oznámit, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. hmotného majetku do odpisové skupiny se postupuje podle Přílohy č. 1 k ZDP a určení příslušné odpisové skupiny záleží na konkrétním druhu hmotného majetku. Soubor movitých věcí se zařazuje podle hlavního funkčního předmětu. Pokud půjde o FVE instalovanou na střeše budovy, dojde k technickému zhodnocení budovy a také ke vzniku samostatné movité věci fotovoltaického systému produkujícího střídavý nebo stejnosměrný proud. Tento systém pak bude spadat do odpisové skupiny č. 3 s dobou odpisování 10 let. FVE na volném prostranství Jestliže bude FVE instalována samostatně na venkovní ploše, případné stavební základy a nosná konstrukce panelů spadají mezi stavby pro energetiku do odpisové skupiny č. 4, s dobou odpisování 20 let. Venkovní kabeláž od panelů k elektropřípojce představuje místní elektrická a telekomunikační vedení, která patří do odpisové skupiny č. 4 s dobou odpisování 20 let. Samostatný fotovoltaický systém produkující střídavý nebo stejnosměrný proud patří do odpisové skupiny č. 3 s dobou odpisování 10 let. Pokud nejsou solární panely vybaveny systémem produkujícím střídavý nebo stejnosměrný proud, jedná se o fotosenzitivní polovodičové součástky, které patří do odpisové skupiny č. 2 s dobou odpisování 5 let. FVE jako dočasná stavba V případě dočasné stavby se výše uvedeným způsobem nepostupuje, daňový odpis se stanoví v závislosti na době trvání stavby. Odpisování po skončení lhůty pro osvobození Odpisy je možné zahájit kdykoliv je to pro poplatníka výhodné. Lze tedy doporučit, aby daňové odepisování fotovoltaického systému bylo zahájeno až po uplynutí lhůty pro osvobození od Daňové odpisování FVE na střeše budovy Podle 26 odst. 2 ZDP se za samostatné movité věci, pro účely ZDP, považují nejen výrobní zařízení, ale i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Při zatřídění tohoto movitého

5 daně z příjmů. Posunutí odepisování až do doby po skončení osvobození bylo projednáváno i na Koordinačním výboru Ministerstva financí ( MF ) a Komory daňových poradců a MF výše uvedený názor potvrdilo. Výjimkou však je odepisování dočasných staveb. V případě dočasných staveb trvá MF na svém názoru, že poplatník musí odepisovat již od počátku (jakmile byly splněny podmínky pro odepisování majetku), a nikoliv až po uplynutí lhůty pro osvobození. Daň z přidané hodnoty Pokud je majitel FVE plátce DPH, bude odvádět DPH z veškeré elektřiny prodávané českým zákazníkům. Pokud využívá systém zelený bonus, bude rovněž odvádět DPH z tzv. zeleného bonusu. Na druhé straně má plátce nárok na odpočet daně při výstavbě i provozování FVE. Plný nárok na odpočet daně může plátce uplatnit v rámci ekonomické činnosti, je-li elektrická energie využívána výhradně pro jeho ekonomickou činnost s plným nárokem na odpočet. V souvislosti s výstavbou FVE je vhodné připomenout, že zahraničním dodavatelům a subdodavatelům FVE může za určitých okolností vzniknout povinnost se registrovat k DPH v ČR nebo budou muset řešit problematiku vrácení DPH u zboží a služeb nakoupených v ČR od plátců DPH. Částečný nárok na odpočet může pak uplatnit v poměru odpovídajícím využití pro jeho ekonomickou činnost (pokud např. část energie spotřebuje pro osvobozené činnosti, část pro ekonomickou činnost), případně nárok na odpočet plátce krátí koeficientem podle 76 zákona o DPH, je-li elektrická energie využívána pro ekonomickou činnost jak s plným nárokem na odpočet daně, tak pro činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet. Daň z nemovitostí Ministerstvo financí zveřejnilo v červnu 2010 informaci k problematice FVE ve vztahu k dani z nemovitostí. V současné době existují podle MF v České republice pouze dva typy konstrukcí FVE. Solární panely jsou umístěny buď na střeše budovy anebo samostatně na volném prostranství. Jsou-li fotovoltaické panely či pásy umístěny na budovách, nejsou podle MF samotnými stavbami a budova je proto zdaňována standardním způsobem podle druhu a využití. Konstrukce umístěné na volném prostranství představují sice dostatečně mechanicky pevné, avšak rozebíratelné uložení, které umožňuje snadné odstranění nebo přemístění celé konstrukce, a proto tento typ FVE nelze považovat za nemovitou stavbu podle ustanovení 7 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a není tedy předmětem daně ze staveb. Podle MF však nelze v budoucnu zcela vyloučit možnost budování FVE o velkém výkonu, jejichž nosné prvky by mohly být tvořeny např. betonovou konstrukcí spojenou se zemí pevným základem. U takovýchto staveb by potom bylo možné stanovit základ daně podle 10 odst. 1, zákona o dani z nemovitostí, podle kterého se sazba daně počítá z výměry půdorysu nadzemní části stavby. Daň z elektřiny Daň z elektřiny je poslední z nově zaváděných ekologických daní. Správa daně je vykonávána celními orgány. Elektřinu pocházející ze sluneční energie je možné od této daně osvobodit v souladu s ustanovením 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., části 47, o dani z elektřiny, jelikož je považována za ekologicky šetrnou. Závěrem Legislativní podmínky pro provozování FVE se neustále mění, upřesňují a jsou postupně doplňovány interpretacemi MF. Vzhledem k prudkému rozvoji tohoto odvětví a mimořádnému nárůstu počtu FVE v posledních letech lze jen očekávat, že další změny legislativy budou následovat. V současné době vláda předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o první z řady opatření, která mají omezit fotovoltaický boom. Dopad této novely však nebude mít žádný vliv na již rozpracované projekty. Vláda zvažuje i další změny týkající se zdaňování v oblasti FVE. Jde například o možné radikální zvýšení daně z nemovitosti na půdu, na níž stojí solární elektrárny, dále možnost změny ekologické daně na uhlí, plyn a elektřinu. Článek obecně shrnuje pouze hlavní daňové aspekty problematiky FVE. Při řešení konkrétní situace určitého poplatníka je však potřebné vzít rovněž v úvahu specifika jeho situace, která mohou být významná pro optimální nastavení daňového režimu. Kontakt pro další informace: Ing. Hana Javorská Daňová poradkyně Tel.:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Ekonomika aktuálně > Interpretace Národní účetní rady Napsala Lenka Kudrnová Ačkoli interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazným stanoviskem, poskytují odborný názor a návod, jak postupovat v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uváděné v účetní závěrce. Dosud bylo vydáno celkem 16 interpretací *, z toho v prosinci 2009 I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) a v květnu 2010 pak poslední ze schválených I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Interpretace bývají rozděleny do tří odstavců obsahujících popis problému, jeho řešení a zdůvodnění závěrů. I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) V první části interpretace je nejprve popsáno, že dividendy jsou přiznány na základě valnou hromadou schváleného návrhu na rozdělení zisku, že nárok akcionáře je v účetnictví společnosti vyjádřen jako závazek společnosti vůči akcionářům, dále jsou popsány způsoby zdanění nebo osvobození dividend, stejně jako možnosti výplaty a splatnost dividend. Problém nastává v případě, kdy si akcionáři dividendy nevyzvednou. Pak vzniká otázka, po jakou dobu má účetní jednotka závazek k výplatě dividendy vykazovat v rozvaze a jak zaúčtovat případné vyvedení tohoto závazku z rozvahy. Dle řešení interpretace se závazek z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend promlčuje po uplynutí obecné čtyřleté promlčecí lhůty (týká se obchodní společnosti, proto promlčecí lhůta dle 397 obchodního zákoníku), která počala běžet ode dne splatnosti, tj. v termínu stanoveném ve stanovách nebo valnou hromadou, nejpozději v termínu do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Promlčený závazek se na základě rozhodnutí vedení společnosti vyřadí z rozvahových účtů souvztažně ve prospěch vlastního kapitálu. Měl by být dále evidován v podrozvahové evidenci, jeho vyřazení by mělo být v rámci účetní závěrky vykázáno ve výkazu o změnách vlastního kapitálu a popsáno v příloze. Důležitá je poznámka, že uvedený postup účtování promlčených závazků z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend nelze použít na jiné promlčené závazky. * přehled všech dosud vydaných interpretací a jejich znění: Ve zdůvodnění závěrů pak stojí za pozornost připomenutí obecné definice výnosů jako východiska pro správnou klasifikaci operace vyřazení závazku, stejně jako skutečnosti, že bezdůvodné vykazování promlčených závazků v rozvaze zhoršuje ukazatele finanční analýzy. Ať už by se v praxi postupovalo podle interpretace nebo podle názoru, s nímž se lze rovněž setkat, a to, že by mělo být i o vyřazení závazku z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend účtováno souvztažně proti výnosům, je třeba mít vždy na paměti, že způsob zaúčtování bude mít daňové důsledky. Interpretaci I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene se budeme věnovat v následujícím čísle Mandantenbriefu. Kontakt pro další informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka/Senior Associate Tel.: Rödl & Partner Intern > Lidé u Rödl & Partner Nová daňová poradkyně Hana Kiesswetterová Daňové oddělení společnosti Rödl & Partner posílila Hana Kiesswetterová, která bude působit jako daňová poradkyně v týmu pod vedením Hany Javorské. Jejím úkolem bude spolupráce na přípravě daňových stanovisek a daňových auditech. Dříve působila jako daňový konzultant ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde se poslední dva roky zaměřovala na daň z přidané hodnoty. Hana Kiesswetterová v roce 2006 absolvovala na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice, obor Hospodářská politika a správa. Hovoří anglicky. Ve volném čase ráda hraje squash, cestuje a její největší zálibou jsou filmy a hudba. -jsv-

7 > Semináře Nekalosoutěžní praktiky v podnikání Kancelář Rödl & Partner pořádá seminář, který se bude konat ve středu 20. října 2010 (POZOR ZMĚNA původně avizováno 6. října) od 9:30 do 13:00 hodin v angelo Hotel Prague Cílem semináře je seznámit účastníky s hmotněprávní regulací nekalé soutěže v České republice, a to i s náhledem do legislativy evropské. Seznámí se tak se subjekty právních vztahů nekalé soutěže, tzv. generální skutkovou podstatou a zvláštními skutkovými podstaty nekalé soutěže i jejich obsahovým naplněním. Neméně zajímavým se jeví výklad o právních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži i to, jak je uplatňovat před českými soudy v rámci občanského soudního řízení. Seminář bude reflektovat i změny v příslušných legislativních předpisech. Zájemci se mohou hlásit zasláním přihlášky, kterou je možné získat na adrese: nebo si přihlášku vyžádat na adrese: Dále připravujeme: v listopadu přijďte diskutovat ke kulatému stolu o efektivním uplatnění pohledávek vůči dlužníkům v ekonomických problémech (10. listopadu 2010, konferenční sál společnosti Rödl & Partner) v prosinci nejen k chystaným daňovým novinkám pohovoří poradci našeho daňového týmu (1. prosince 2010, angelo Hotel Prague) O programu jednotlivých seminářů Vás budeme postupně informovat v této rubrice, podrobnosti lze rovněž získat na (sekce Události). - jsv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Mandantenbrief Říjen 2010, č. 10 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Redakce: Bc. Jana Švédová Více informací naleznete na

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou

Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 164077/16/7100-10111-401062 Pokyn č. GFŘ-D-30 ke stanovení daně paušální částkou Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] Zákon č.

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za posledních

2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za posledních Strana 26 Sbírka zákonů č. 8 / 2016 8 VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2016 o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

Konečná & Šafář. Právní aspekty zahájení podnikání v Rumunsku a aktuální legislativní změny v oblasti pracovněprávní a daňové

Konečná & Šafář. Právní aspekty zahájení podnikání v Rumunsku a aktuální legislativní změny v oblasti pracovněprávní a daňové Konečná & Šafář Právní aspekty zahájení podnikání v Rumunsku a aktuální legislativní změny v oblasti pracovněprávní a daňové Zahájení podnikání - právní rámec zákon č. 31/1990, o obchodních společnostech

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt:

Legislativa. Přehled významných nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů. Přehled legislativních novinek. Überschrift_Inhalt: Přehled legislativních novinek Vydání Listopad 2011 www.roedl.cz Überschrift_Inhalt: Obsah: Überschrift Přehled významných 2 nových právních předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů Überschrift 1 Přehled

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce

Ustanovení ukončení odpovědného zástupce Ustanovení ukončení odpovědného zástupce 03. Pojmenování (název) životní situace Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce dle 11 živnostenského zákona 4. Základní informace k životní situaci

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ

SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE PODNIKATELŮ 1) Plán snižování administrativní zátěže podnikatelů usnesení vlády č. 446 ze dne 21. dubna 2008 usnesení vlády č. 308 ze dne 27. dubna 2010 usnesení vlády č. 238 ze dne 6. dubna 2011 příklad snížení zátěže

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti

7 Zvláštní podmínky provozování živnosti 7 Zvláštní podmínky provozování živnosti (1) Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost, pokud je tento zákon nebo zvláštní předpisy vyžadují. (2) V případě změny nebo

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 7 Místní příslušnost Místní příslušnost okresní správy

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období;

a) kdy musí účetní jednotka upravit účetní závěrku s ohledem na události po skončení účetního období; IAS 10 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 10 Události po skončení účetního období [Novelizace standardu novelizace pojmů, IAS 10 je upraven, název se mění na "Události po skončení účetního období", v odstavci

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_17_ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti vázané pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Město Votice Komenského náměstí Votice

Město Votice Komenského náměstí Votice Město Votice Komenského náměstí 700 259 17 Votice Souhrnná zpráva o výsledcích prováděných v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákona o e, ve znění pozdějších předpisů Označení ního orgánu druhu Rada města

Více

Podstata podnikání, právní úprava

Podstata podnikání, právní úprava Podstata podnikání, právní úprava Podstatou podnikání je samostatné rozhodování podnikatele o oboru podnikání (co bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat) kde bude vyrábět (umístění podniku) jak

Více

Kdo může ohlásit vázanou živnost?

Kdo může ohlásit vázanou živnost? Ohlášení živnosti vázané pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského států EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o.,

FinCall s.r.o. Reklamační řád upravuje rozsah odpovědnosti společnosti FinCall s.r.o., REKLAMAČNÍ ŘÁD Společnost FinCall s.r.o., se sídlem Čihákova 872/17, IČ 27854477, DIČ CZ27854477 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praha, oddíl C., vložka 198125, vydává v souladu s příslušnými

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o.

Příloha k účetní závěrce společnosti Školičky, s.r.o. Příloha k závěrce Školičky, s.r.o. k 31. 3. 2017 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch písemností jednotky

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Šablona životních situací MPO MS Word

Šablona životních situací MPO MS Word 1. 2. 3. Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) 4. Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky

1. Základní identifikační údaje. 2. Cíl návrhu vyhlášky Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace - RIA SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ zprávy RIA IV. 1. Základní identifikační údaje Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví

Více

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Změna a zánik živnosti. Ing. Ježková Eva Ekonomika Změna a zánik živnosti Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je

Zákon č. 304/2009 Sb. definuje v 24 odst. 2 písm. zt) paušální výdaj na dopravu. I když zákon č. 304/2009 je V době konání semináře nebyly publikovány žádné oficiální výklady k novele zákona o daních z příjmů umožňující použití paušální výdaje na dopravu. Situaci v aplikaci tohoto nového ustanovení zákona navíc

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I

ZÁKON ze dne 2017, ČÁST PRVNÍ Změna živnostenského zákona. Čl. I ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více