Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce"

Transkript

1 Vydání Říjen Obsah: Aktuality > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren z daňového pohledu Ekonomika aktuálně > Interpretace Národní účetní rady Rödl & Parner Intern > Lidé u Rödl & Partner > Semináře > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jaké změny lze čekat v zákoníku práce Jak se lze dozvědět z médií, připravuje vláda od 1. ledna 2011 změny v zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.). O jaké konkrétní zásadní připravované změny jde? Dle ministra práce a sociálních věcí Drábka se jedná o čtyři základní změny, které budou projednávány ve zrychleném připomínkovém řízení. Změny se týkají následujících oblastí: 1) řetězení pracovních smluv na dobu určitou bez udání důvodů u nových pracovních poměrů by se řetězení smluv na dobu určitou mohlo zvýšit ze současných dvou až na pět let; 4) převádění zaměstnance navíc by se měla zjednodušit i možnost převádění zaměstnanců podle aktuální potřeby zaměstnavatele. Kromě toho se uvažuje o zjednodušení konta pracovní doby. V souvislostí s tímto opatřením se zvažuje zejména zvýšení předplacené doby ze současných 52 týdnů až na několik let. S výpovědí bez udání důvodů ani s kratší výpovědní lhůtou se nyní rozhodně nepočítá, ačkoli i tato témata byla předmětem veřejné diskuse. Do jaké míry se zákonodárci podaří uvedená opatření prosadit, ukáže čas. V této záležitosti Vás budeme průběžně informovat. 2) odstupné jeho výše by v budoucnu závisela na počtu odpracovaných let (t.j. do 1 roku práce odstupné jednoměsíční, do 2 let práce dvouměsíční, nad 2 roky práce tříměsíční odstupné); 3) rozsah zaměstnání na základě dohody o provedení práce by se mohl zvýšit ze současných 150 na 300 hodin ročně; Kontakt pro další informace: Dr. Alena Klikar advokátka Tel.: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y >

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Právo aktuálně > Sníží se administrativní zátěž podnikatelů? Napsala Jitka Ivičičová Dne 1. srpna 2010 nabyl účinnosti zákon č.155/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Uvedeným zákonem byly novelizovány základní předpisy upravující podnikání, a to zákon o ochraně spotřebitele, živnostenský zákon, zákon o technických požadavcích na výrobky, a další. Následující příspěvek Vás bude informovat o nejvýznamnějších změnách a zjednodušeních, která tento právní přepis přináší. Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele > Pojem spotřebitel Nově je spotřebitelem pouze fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitelem již nebude právnická osoba (tato nová právní úprava koresponduje s právem Evropské unie). Tato nová definice se též promítla v příslušných ustanoveních zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. > Povinnosti majitele práva duševního vlastnictví Došlo ke zrušení ustanovení 8a, které stanovilo majiteli práva duševního vlastnictví (patentu, autorského osvědčení, ochranné známky, apod.) povinnost poskytnout na výzvu dozorového orgánu do 15 dní dokumenty potřebné po posouzení, zda nedochází ke klamavým obchodním praktikám. Odhalení a sankcionování protiprávního jednání - zásahu do práva duševního vlastnictví je nejen v zájmu spotřebitele, ale především v zájmu samotného majitele práva duševního vlastnictví. Proto byla takto striktně stanovená povinnost součinnosti majitele práva duševního vlastnictví s dozorovým orgánem ze zákona vypuštěna. > Označení prodávaných výrobků s ohledem na jejich charakter a formu prodeje Ustanovení 10 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele stanovilo povinnost prodávajícího zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití. Podle nové úpravy má prodávající povinnost zajistit, aby jím prodávané výrobky byly přímo viditelně a srozumitelně označeny označením výrobce nebo dovozce, popřípadě dodavatele. Označení výrobků ostatními údaji potřebnými k identifikaci výrobků (názvem výrobku, údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti, popřípadě rozměru, dalšími údaji potřebnými dle povahy výrobku k jeho identifikaci, popřípadě užití) je povinné pouze tehdy, pokud to vyžaduje povaha výrobku nebo forma jeho prodeje. Které konkrétní údaje jsou potřebné k identifikaci výrobku, určí prodávající sám. > Označení provozovny Ustanovení 14 zákona o ochraně spotřebitele, které stanoví povinnost prodávajícího označit provozovnu způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem, bylo ze zákona o ochraně spotřebitele vypuštěno. Tuto povinnost nadále ukládá pouze živnostenský zákon. V této souvislosti budou kontrolu označení provozovny stanoveným způsobem provádět pouze živnostenské úřady (ne jako dosud duplicitně též Česká obchodní inspekce). Novela zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci > Zúžení předmětu kontrolní činnosti, odstranění duplicity Dochází k zúžení kontrolní činnosti vykonávané Českou obchodní inspekcí. Ta již nebude kontrolovat dodržování dohodnutých nebo stanovených podmínek a kvality poskytovaných služeb. Vzhledem k tomu, že podmínky a kvalitu poskytovaných služeb si soukromoprávní subjekty stanoví mezi sebou, je pouze na nich, jaké podmínky a kvalitu služeb si dohodnou a zda se v případě nedodržení dohodnutých podmínek budou domáhat svých nároků soukromoprávní cestou. Je rovněž odstraněna povinnost České obchodní inspekce kontrolovat dodržování podmínek a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu kontrolovaných osob. Tuto kontrolu budou nadále provádět pouze orgány ochrany veřejného zdraví. > Zpráva o výsledcích opatření Kontrolovaný podnikatel je povinen odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění. Nově byla vypuštěna následná povinnost podat České obchodní inspekci zprávu o provedených opatřeních a o výsledcích těchto opatření ( 4 odst. 1 písm. e) a 6 odst. 3 zákona o české obchodní inspekci).

3 Novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) > Ohlášení živnosti Z náležitostí ohlášení živnosti se vypouští jako nadbytečný údaj o zahájení provozování živnosti, údaj o datu ukončení provozování živnosti (zamýšlí-li podnikatel provozovat živnost na dobu určitou) a dále údaj o datu vzniku živnostenského oprávnění, je-li pozdější než den ohlášení. Dále v ohlášení živnosti nebude uváděn údaj o státním občanství u osob, které jsou statutárními orgány právnické osoby nebo jejich členy. Podnikatel zahraniční fyzická osoba je však i nadále povinen dle 5 odst. 5 oznamovat dobu povoleného pobytu. > Obchod s elektřinou a plynem Obchod s elektřinou a plynem byl vyloučen z živností a dle ustanovení 3 odst. 3 písm. d) živnostenského zákona (společně s výrobou elektřiny, výrobou plynu, přenosem elektřiny, přepravou plynu, distribucí elektřiny, distribucí plynu, uskladňováním plynu, výrobou tepelné energie a rozvodem tepelné energie podléhá pouze licenci podle energetického zákona) nevyžaduje na rozdíl od minulosti vedle licence ještě i živnostenské oprávnění. > Podmínka bezúhonnosti Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami je dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. V souvislosti s nálezem Ústavního soudu PI.US 35/08 ze dne 7. dubna 2009 se nově upravuje splnění podmínky bezúhonnosti tak, že bezúhonnost se ztrácí pouze v případě pravomocného odsouzení pro úmyslné trestné činy spáchané v souvislosti s podnikáním nebo v souvislosti s předmětem podnikání. Živnostenské úřady získaly oprávnění vyžádat si pro zjištění skutečností rozhodných pro posouzení bezúhonnosti od soudů opis pravomocného rozhodnutí a v případě potřeby též nahlížet do těch částí trestního spisu, které tyto skutečnosti obsahují. nit veškeré povinnosti související s provozováním živnosti je-li např. vyžadována odborná způsobilost, musí nadále zajišťovat její splnění osobně nebo prostřednictvím odpovědného zástupce). > Doklady prokazující způsob nabytí zboží a materiálu Rovněž odpadá povinnost podnikatele mít v provozovně stále k dispozici doklady prokazující způsob nabytí zboží a materiálu. Místo toho se stanovuje obecná povinnost podnikatele prokázat na žádost kontrolního orgánu a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného pro poskytování služeb. > Propojení databází Při ohlášení živnosti odpadá povinnost podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku předložit výpis z obchodního rejstříku. Živnostenský úřad je vzhledem k propojení databází mezi živnostenským a obchodním rejstříkem povinen si informace z obchodního rejstříku obstarat sám. Rovněž tak podnikatel fyzická osoba není nově povinen oznamovat živnostenskému úřadu, že došlo ke změně dokladů a údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti a jako náležitosti žádosti o koncesi, a které jsou zapsány v základních registrech (v případě státního občana České republiky v informačním systému evidence obyvatel, v případě cizince v informačním systému cizinců). S ohledem na nelehkou celospolečenskou hospodářskou situaci je každé legislativní opatření, kterým se zjednoduší vstup do podnikání a sníží se byrokratická zátěž stávajících podnikatelů, velmi vítané. Věříme, že tento trend bude i nadále pokračovat. Kontakt pro další informace: Mgr. Petr Šívara Advokát/Associate Partner Tel.: > Oznámení přerušení provozování živnosti Odpadá povinnost podnikatele předem písemně oznámit živnostenskému úřadu přerušení živnosti na dobu delší než šest měsíců ( 31 odst. 11 živnostenského zákona). Podnikatel již nemůže být za neoznámení přerušení provozování živnosti sankcionován (pozn. při neoznámení však musí nadále pl-

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Daně aktuálně > Provozování fotovoltaických elektráren z daňového pohledu Napsala Renáta Valentová V poslední době jsme zaznamenali značný nárůst dotazů od klientů podnikajících v oblasti fotovoltaických elektráren (dále FVE ). V této souvislosti bychom rádi podali co nejucelenější soubor informací nejen stávajícím klientům, ale i těm, kteří případně o instalaci FVE teprve uvažují, z pohledu zákona o daních z příjmu (dále ZDP ), zákona o DPH, zákona o dani z nemovitostí a další související legislativy. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky jsme se zaměřili pouze na daňové aspekty týkající se právnických osob. Základní zákonný rámec upravující podmínky podnikání v energetických odvětvích a podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů řeší dva klíčové zákony, č. 458/2000 Sb., energetický zákon a č. 180/2005 Sb., zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a dále zejména vyhlášky Energetického regulačního úřadu. Provozování FVE představuje podnikání podle zvláštního předpisu, jímž je energetický zákon č. 458/2000 Sb. Pro tuto činnost je nutné vlastnit licenci pro výrobu elektřiny, která opravňuje k podnikání v tomto oboru a nahrazuje živnostenský list. Licence je vydávána Energetickým regulačním úřadem. Daň z příjmů Osvobození od daně z příjmů FVE jsou obnovitelným zdrojem energie. Příjmy z této činnosti jsou podle 19 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., ZDP osvobozeny v roce, kdy byla poprvé elektrárna uvedena do provozu, a v pěti bezprostředně následujících letech. Osvobození je automatické a nemusí se o něj žádat. Pokud se však chce provozovatel osvobození od daně vzdát, musí toto vzdání se osvobození správci daně oznámit, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, v němž byly tyto zdroje a zařízení uvedeny do provozu. hmotného majetku do odpisové skupiny se postupuje podle Přílohy č. 1 k ZDP a určení příslušné odpisové skupiny záleží na konkrétním druhu hmotného majetku. Soubor movitých věcí se zařazuje podle hlavního funkčního předmětu. Pokud půjde o FVE instalovanou na střeše budovy, dojde k technickému zhodnocení budovy a také ke vzniku samostatné movité věci fotovoltaického systému produkujícího střídavý nebo stejnosměrný proud. Tento systém pak bude spadat do odpisové skupiny č. 3 s dobou odpisování 10 let. FVE na volném prostranství Jestliže bude FVE instalována samostatně na venkovní ploše, případné stavební základy a nosná konstrukce panelů spadají mezi stavby pro energetiku do odpisové skupiny č. 4, s dobou odpisování 20 let. Venkovní kabeláž od panelů k elektropřípojce představuje místní elektrická a telekomunikační vedení, která patří do odpisové skupiny č. 4 s dobou odpisování 20 let. Samostatný fotovoltaický systém produkující střídavý nebo stejnosměrný proud patří do odpisové skupiny č. 3 s dobou odpisování 10 let. Pokud nejsou solární panely vybaveny systémem produkujícím střídavý nebo stejnosměrný proud, jedná se o fotosenzitivní polovodičové součástky, které patří do odpisové skupiny č. 2 s dobou odpisování 5 let. FVE jako dočasná stavba V případě dočasné stavby se výše uvedeným způsobem nepostupuje, daňový odpis se stanoví v závislosti na době trvání stavby. Odpisování po skončení lhůty pro osvobození Odpisy je možné zahájit kdykoliv je to pro poplatníka výhodné. Lze tedy doporučit, aby daňové odepisování fotovoltaického systému bylo zahájeno až po uplynutí lhůty pro osvobození od Daňové odpisování FVE na střeše budovy Podle 26 odst. 2 ZDP se za samostatné movité věci, pro účely ZDP, považují nejen výrobní zařízení, ale i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a účelová zařízení a předměty, které s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny. Při zatřídění tohoto movitého

5 daně z příjmů. Posunutí odepisování až do doby po skončení osvobození bylo projednáváno i na Koordinačním výboru Ministerstva financí ( MF ) a Komory daňových poradců a MF výše uvedený názor potvrdilo. Výjimkou však je odepisování dočasných staveb. V případě dočasných staveb trvá MF na svém názoru, že poplatník musí odepisovat již od počátku (jakmile byly splněny podmínky pro odepisování majetku), a nikoliv až po uplynutí lhůty pro osvobození. Daň z přidané hodnoty Pokud je majitel FVE plátce DPH, bude odvádět DPH z veškeré elektřiny prodávané českým zákazníkům. Pokud využívá systém zelený bonus, bude rovněž odvádět DPH z tzv. zeleného bonusu. Na druhé straně má plátce nárok na odpočet daně při výstavbě i provozování FVE. Plný nárok na odpočet daně může plátce uplatnit v rámci ekonomické činnosti, je-li elektrická energie využívána výhradně pro jeho ekonomickou činnost s plným nárokem na odpočet. V souvislosti s výstavbou FVE je vhodné připomenout, že zahraničním dodavatelům a subdodavatelům FVE může za určitých okolností vzniknout povinnost se registrovat k DPH v ČR nebo budou muset řešit problematiku vrácení DPH u zboží a služeb nakoupených v ČR od plátců DPH. Částečný nárok na odpočet může pak uplatnit v poměru odpovídajícím využití pro jeho ekonomickou činnost (pokud např. část energie spotřebuje pro osvobozené činnosti, část pro ekonomickou činnost), případně nárok na odpočet plátce krátí koeficientem podle 76 zákona o DPH, je-li elektrická energie využívána pro ekonomickou činnost jak s plným nárokem na odpočet daně, tak pro činnosti osvobozené od daně bez nároku na odpočet. Daň z nemovitostí Ministerstvo financí zveřejnilo v červnu 2010 informaci k problematice FVE ve vztahu k dani z nemovitostí. V současné době existují podle MF v České republice pouze dva typy konstrukcí FVE. Solární panely jsou umístěny buď na střeše budovy anebo samostatně na volném prostranství. Jsou-li fotovoltaické panely či pásy umístěny na budovách, nejsou podle MF samotnými stavbami a budova je proto zdaňována standardním způsobem podle druhu a využití. Konstrukce umístěné na volném prostranství představují sice dostatečně mechanicky pevné, avšak rozebíratelné uložení, které umožňuje snadné odstranění nebo přemístění celé konstrukce, a proto tento typ FVE nelze považovat za nemovitou stavbu podle ustanovení 7 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, a není tedy předmětem daně ze staveb. Podle MF však nelze v budoucnu zcela vyloučit možnost budování FVE o velkém výkonu, jejichž nosné prvky by mohly být tvořeny např. betonovou konstrukcí spojenou se zemí pevným základem. U takovýchto staveb by potom bylo možné stanovit základ daně podle 10 odst. 1, zákona o dani z nemovitostí, podle kterého se sazba daně počítá z výměry půdorysu nadzemní části stavby. Daň z elektřiny Daň z elektřiny je poslední z nově zaváděných ekologických daní. Správa daně je vykonávána celními orgány. Elektřinu pocházející ze sluneční energie je možné od této daně osvobodit v souladu s ustanovením 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., části 47, o dani z elektřiny, jelikož je považována za ekologicky šetrnou. Závěrem Legislativní podmínky pro provozování FVE se neustále mění, upřesňují a jsou postupně doplňovány interpretacemi MF. Vzhledem k prudkému rozvoji tohoto odvětví a mimořádnému nárůstu počtu FVE v posledních letech lze jen očekávat, že další změny legislativy budou následovat. V současné době vláda předložila poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o první z řady opatření, která mají omezit fotovoltaický boom. Dopad této novely však nebude mít žádný vliv na již rozpracované projekty. Vláda zvažuje i další změny týkající se zdaňování v oblasti FVE. Jde například o možné radikální zvýšení daně z nemovitosti na půdu, na níž stojí solární elektrárny, dále možnost změny ekologické daně na uhlí, plyn a elektřinu. Článek obecně shrnuje pouze hlavní daňové aspekty problematiky FVE. Při řešení konkrétní situace určitého poplatníka je však potřebné vzít rovněž v úvahu specifika jeho situace, která mohou být významná pro optimální nastavení daňového režimu. Kontakt pro další informace: Ing. Hana Javorská Daňová poradkyně Tel.:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Ekonomika aktuálně > Interpretace Národní účetní rady Napsala Lenka Kudrnová Ačkoli interpretace Národní účetní rady nejsou právně závazným stanoviskem, poskytují odborný názor a návod, jak postupovat v případech, kdy má jejich aplikace významný dopad na informace uváděné v účetní závěrce. Dosud bylo vydáno celkem 16 interpretací *, z toho v prosinci 2009 I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) a v květnu 2010 pak poslední ze schválených I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene. Interpretace bývají rozděleny do tří odstavců obsahujících popis problému, jeho řešení a zdůvodnění závěrů. I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku (dále jen dividend) V první části interpretace je nejprve popsáno, že dividendy jsou přiznány na základě valnou hromadou schváleného návrhu na rozdělení zisku, že nárok akcionáře je v účetnictví společnosti vyjádřen jako závazek společnosti vůči akcionářům, dále jsou popsány způsoby zdanění nebo osvobození dividend, stejně jako možnosti výplaty a splatnost dividend. Problém nastává v případě, kdy si akcionáři dividendy nevyzvednou. Pak vzniká otázka, po jakou dobu má účetní jednotka závazek k výplatě dividendy vykazovat v rozvaze a jak zaúčtovat případné vyvedení tohoto závazku z rozvahy. Dle řešení interpretace se závazek z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend promlčuje po uplynutí obecné čtyřleté promlčecí lhůty (týká se obchodní společnosti, proto promlčecí lhůta dle 397 obchodního zákoníku), která počala běžet ode dne splatnosti, tj. v termínu stanoveném ve stanovách nebo valnou hromadou, nejpozději v termínu do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Promlčený závazek se na základě rozhodnutí vedení společnosti vyřadí z rozvahových účtů souvztažně ve prospěch vlastního kapitálu. Měl by být dále evidován v podrozvahové evidenci, jeho vyřazení by mělo být v rámci účetní závěrky vykázáno ve výkazu o změnách vlastního kapitálu a popsáno v příloze. Důležitá je poznámka, že uvedený postup účtování promlčených závazků z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend nelze použít na jiné promlčené závazky. * přehled všech dosud vydaných interpretací a jejich znění: Ve zdůvodnění závěrů pak stojí za pozornost připomenutí obecné definice výnosů jako východiska pro správnou klasifikaci operace vyřazení závazku, stejně jako skutečnosti, že bezdůvodné vykazování promlčených závazků v rozvaze zhoršuje ukazatele finanční analýzy. Ať už by se v praxi postupovalo podle interpretace nebo podle názoru, s nímž se lze rovněž setkat, a to, že by mělo být i o vyřazení závazku z titulu neuplatněného nároku na výplatu dividend účtováno souvztažně proti výnosům, je třeba mít vždy na paměti, že způsob zaúčtování bude mít daňové důsledky. Interpretaci I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene se budeme věnovat v následujícím čísle Mandantenbriefu. Kontakt pro další informace: Ing. Lenka Kudrnová Auditorka/Senior Associate Tel.: Rödl & Partner Intern > Lidé u Rödl & Partner Nová daňová poradkyně Hana Kiesswetterová Daňové oddělení společnosti Rödl & Partner posílila Hana Kiesswetterová, která bude působit jako daňová poradkyně v týmu pod vedením Hany Javorské. Jejím úkolem bude spolupráce na přípravě daňových stanovisek a daňových auditech. Dříve působila jako daňový konzultant ve společnosti PricewaterhouseCoopers, kde se poslední dva roky zaměřovala na daň z přidané hodnoty. Hana Kiesswetterová v roce 2006 absolvovala na Ekonomicko-správní fakultě Univerzity Pardubice, obor Hospodářská politika a správa. Hovoří anglicky. Ve volném čase ráda hraje squash, cestuje a její největší zálibou jsou filmy a hudba. -jsv-

7 > Semináře Nekalosoutěžní praktiky v podnikání Kancelář Rödl & Partner pořádá seminář, který se bude konat ve středu 20. října 2010 (POZOR ZMĚNA původně avizováno 6. října) od 9:30 do 13:00 hodin v angelo Hotel Prague Cílem semináře je seznámit účastníky s hmotněprávní regulací nekalé soutěže v České republice, a to i s náhledem do legislativy evropské. Seznámí se tak se subjekty právních vztahů nekalé soutěže, tzv. generální skutkovou podstatou a zvláštními skutkovými podstaty nekalé soutěže i jejich obsahovým naplněním. Neméně zajímavým se jeví výklad o právních prostředcích ochrany proti nekalé soutěži i to, jak je uplatňovat před českými soudy v rámci občanského soudního řízení. Seminář bude reflektovat i změny v příslušných legislativních předpisech. Zájemci se mohou hlásit zasláním přihlášky, kterou je možné získat na adrese: nebo si přihlášku vyžádat na adrese: Dále připravujeme: v listopadu přijďte diskutovat ke kulatému stolu o efektivním uplatnění pohledávek vůči dlužníkům v ekonomických problémech (10. listopadu 2010, konferenční sál společnosti Rödl & Partner) v prosinci nejen k chystaným daňovým novinkám pohovoří poradci našeho daňového týmu (1. prosince 2010, angelo Hotel Prague) O programu jednotlivých seminářů Vás budeme postupně informovat v této rubrice, podrobnosti lze rovněž získat na (sekce Události). - jsv-

8 8 Mandantenbrief Vydání Říjen 2010 Mandantenbrief Říjen 2010, č. 10 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéřská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Redakce: Bc. Jana Švédová Více informací naleznete na

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 Právní novinky Srpen 2009 Obsah: NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 OSUD SPECIÁLNÍHO ZÁKONA O VÝSTAVBĚ VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY...

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Přítomni: viz prezenční listina; úvodu jednání se jako host zúčastnila

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009

ZMĚNY V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ OD 1. 1. 2009 1/2009 OBSAH Změny v daních a účetnictví str. 1 3 Téma, jež zajímá všechny adepty certifikace Institut otevřel pobočku v Brně str. 3 K certifikaci bude blíž i na Moravě E D I T O R I A L V době, kdy světem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv

Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti. Díl II. Finanční řízení projektů Fondu soudržnosti. Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv Příprava a řízení projektů Fondu soudržnosti Oto Potluka a kolektiv IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. Praha 2004 Příprava

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více