Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu"

Transkript

1 Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář) k účetním výkazům Rozvaha Rozvaha je přehledné sestavení aktiv, dluhů a vlastního kapitálu podniku. Podle české úpravy účetnictví jsou položky aktiv a závazků určeny spíše názorem ministerstva financí. Zahraniční úpravy (IFRS, US GAAP) však požadují, aby položky aktiv a dluhů splňovaly určitá kriteria. Aby mohl být majetek pokládán za aktivum podniku, musí splňovat tyto podmínky: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Od majetku se očekává, že podniku přinese ekonomický prospěch Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Vlastní kapitál je pak rozdíl mezi aktivy a závazky podniku. Forma rozvahy může být různá, může mít buď horizontální nebo vertikální podobu. Struktura horizontální rozvahy: Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál -Oprávky k dlouhodobým aktivům Základní kapitál Fondy Oběžná aktiva Hospodářský výsledek Zásoby Pohledávky Cizí kapitál Krátkodobý finanční majetek Rezervy Závazky Ostatní přechodná aktiva Položky časového rozlišení Ostatní přechodná pasiva Položky časového rozlišení Aktiva celkem Pasiva celkem 1

2 Výsledovka Výsledovka uvádí, v kterých oblastech činnosti podniku se hospodářský výsledek podniku tvořil. Oblasti činnosti podniku jsou tyto: 1. Provozní 2. Finanční 3. Mimořádná Provozní oblast je hlavní oblast činnosti podniku. Zde by měly být uvedeny náklady a výnosy, které vyplývají z oboru činnosti podniku. Finanční oblast jsou náklady a výnosy, týkající se např. cenných papírů, úroky a kursové rozdíly. Mimořádná oblast přírodní katastrofy, zásahy státu do činnosti podniku. IFRS - od roku 2005 zakázána. Forma výsledovky může být buď horizontální nebo vertikální. Členění nákladů a výnosů může být buď druhové nebo účelové. Druhové členění popisuje, jaké náklady byly v podniku vynaloženy. Nákladové druhy jsou např.: spotřeba materiálu, náklady na prodané výrobky, mzdové náklady, odpisy, služby, atd. Účelové členění nákladů popisuje, v jakém útvaru podniku byly náklady vynaloženy. Účelová výsledovka proto obsahuje náklady na prodané výrobky, náklady na odbyt a náklady na správu (administrativu). Příklad na sestavení rozvahy: Z následujících položek sestavte rozvahu a dopočtěte hospodářský výsledek: Budovy a stavby Oprávky k budovám a stavbám 500 Pozemky Zboží 300 Odběratelé 400 Dodavatelé 600 Peníze 200 Bankovní účty Základní kapitál Rezervy 400 Rezervní fond 150 Emisní ažio 500 Materiál 100 Náklady příštích období 400 Výnosy příštích období 800 2

3 Aktiva Dlouhodobá aktiva Rozvaha podniku XY k datu... Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Změny rozvahových stavů Individuální podnikatel zahajuje podnikání. K datu zahájení má 100 tis. v hotovosti a 200 tis. na účtu v bance. Sestavte zahajovací rozvahu. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Hotovost 100 Vlastní kapitál 300 BÚ 200 Celkem 300 Celkem 300 Změna 1. Podnikatel koupil na fakturu autobus za tis. Kč. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Hotovost 100 Vlastní kapitál 300 BÚ 200 Dodavatelé Dl. majetek Celkem Celkem

4 Změna 2. Podnikatel požádal o úvěr banku. Banka částku úvěru (1 000) připsala přímo na účet dodavatele. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Změna 3. Podnikatel splatil část jistiny úvěru z běžného účtu (200 tis). Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Změna 4. Podnikatel si koupil za hotové počítač (50 tis.) Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem 4

5 Změna 5. Podnikatel zaplatil hotově úrok z úvěru (10 tis.). Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek Změna 6. Podnikatel poskytl poradenskou službu z oblasti cestovního ruchu a vyfakturoval za ní 50 tis. odběrateli. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 5

6 Změny rozvahových stavů: Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva 6

7 Účet podstata a forma Druhy účtů: 1. Rozvahové aktivní, pasivní 2. Výsledkové nákladové, výnosové 3. Závěrkové počáteční účet rozvažný, konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát 4. Kalkulační 5. Opravné oprávky, opravné položky NÁZEV MÁ DÁTI Na vrub Debet DAL Ve prospěch Kredit Rozpis rozvahy do účtů: Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Účtování na rozvahových účtech Účet rozvahový aktivní Účet rozvahový Pasivní PZ(počáteční zůstatek) PZ + (přírůstky) - (úbytky) - + KZ(konečný zůstatek) KZ 7

8 Příklad: Sestavení rozvahy, rozpis rozvahy do účtů a účtování: Z následujících položek sestavte rozvahu a dopočtěte hospodářský výsledek: Budovy a zařízení Oprávky k budovám a zařízení Dodavatelé Odběratelé Bankovní účty Hotovost 500 Zaměstnanci 100 Stát daňové závazky 30 Závazky vůči sociální a zdravotní pojišťovně 20 Základní kapitál Náklady příštích období 200 Aktiva Dlouhodobá aktiva Rozvaha podniku XY k datu... Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Rozepište rozvahu do účtů a zaúčtujte: 1. Výplata mezd zaměstnancům (hotově) Úhrada dlužných daní z BÚ Úhrada institucím sociálního zabezpečení z BÚ Úhrada přijatá od odběratelů na BÚ Úhrada dodavatelům z BÚ Odpis budovy Faktura vydaná za námi poskytnuté služby Faktura přijatá za nájemné Tržba v hotovosti za poradenství Daň ze zisku za toto účetní období činila 250 8

9 9

10 Sestavte konečnou rozvahu: Aktiva Dlouhodobá aktiva Rozvaha podniku XY k datu... Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Finanční Mimořádné Mimořádné Hosp. výsledek 10

11 Oceňování v účetnictví Typy oceňovacích základen uvedené v Koncepčním rámci IAS/IFRS: Historická cena. Běžná (reprodukční) cena. Realizační (vyřazovací) cena. Současná hodnota. Vzorec pro výpočet současné hodnoty: x 0 x n = ( 1 + i) n. Za nejvíce užívanou cenu považují Mezinárodní účetní standardy historickou cenu. Fair value Fair value je částka, za kterou může být aktivum směněno mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. 11

12 Oceňování majetku v IAS/IFRS v současné době Model pořizovací ceny (COST MODEL) PC = pořizovací cena, u majetku, který se odpisuje, pořizovací cena snížená o oprávky Model pořizovací ceny (Cost model) historická cena v kombinaci se zásadou LCM V tomto modelu je zakázáno přeceňovat majetek směrem nahoru. Zkratka LCM znamená v této souvislosti Lower of Cost or Market, neboli oceňování v nižší hodnotě z pořizovací nebo tržní ceny. Revaluation model (původně alternativní řešení IAS 16 a IAS 38) FAIR VALUE MODEL model IAS 39, IAS 40 a IAS 41 12

13 ROZVAHOVÝ MODEL - model IAS 39 Za zvláštní model, se kterým se můžeme setkat v Mezinárodních účetních standardech, lze pokládat řešení IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách. Tento model se však používá, pouze pokud společnost operuje v hyperinflační ekonomice. 13

14 Akruální princip v účetnictví Akruální princip znamená, že transakce, které ovlivňují účetní výkazy, se účtují do období, s nímž souvisejí, nehledě na okamžik, kdy společnost přijímá nebo platí peníze. Alternativou k akruální bázi účetnictví je tzv. peněžní báze (cash báze). V rámci této báze jsou výnosy účtovány v okamžiku, kdy jsou přijaty peníze, a náklady v okamžiku, kdy jsou vynaloženy peníze. Časové rozlišení v účetnictví Náklady příštích období Příjmy příštích období Výnosy příštích období Výdaje příštích období Náklady příštích období: Podnik zaplatil nájemné na leden v částce 5 v prosinci. Datum rozvahy je Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: Příklad: Podnik zaplatil v prosinci nájemné na prosinec až únor v částce 300. Datum rozvahy je Zaúčtujte na účty a promítněte do výkazů. Výkazy: 14

15 Příjmy příštích období: Podnik pronajal v prosinci kanceláře jiné firmě. Částka 5 bude přijata v lednu příštího roku (částka nebyla v prosinci ani vyfakturována). Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: Výnosy příštích období: Dopravní podnik přijal v prosinci předplatné na síťové jízdenky za leden příštího roku v částce 10. Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: 15

16 Výdaje příštích období: Podnik si v prosinci pronajal kancelář. Nájemné 10 bude zaplaceno až v lednu. Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: 16

17 Příklad: Podnik má k roku 1 tato aktiva, závazky a vlastní kapitál: Budovy Oprávky k budovám Materiál na skladě Zboží Dodavatelé Stát daňové závazky 500 Závazky vůči zaměstnancům 100 Bankovní účty Hotovost Odběratelé Náklady příštích období 300 Výdaje příštích období 200 Základní kapitál Emisní ažio 200 Rezervní fond 300 Pozemky Poskytnuté zálohy 200 Přijaté zálohy 600 Koupený patent Nerozdělený zisk do roku 1???? Rozvaha podniku XY k datu Aktiva Dlouhodobá aktiva Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem V prosinci roku 1 byly zaúčtovány tyto účetní operace: Číslo operace

18 18

19 Sestavte konečnou rozvahu: Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Dlouhodobá aktiva Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Finanční Mimořádné Mimořádné Hosp. výsledek 19

20 Výnosy, náklady, výsledovka Výnosy (Income) jsou zvýšením ekonomického prospěchu, které se projeví buď zvýšením aktiv nebo snížením dluhů, a k němuž dochází v průběhu účetního období jiným způsobem než vkladem vlastníků. Výnosy účtujeme v okamžiku, kdy jsou podnikem zasloužené. Základní podmínkou vykázání výnosů je spolehlivost měření a dostatečný stupeň jistoty. Náklady (Expenses) jsou snížením ekonomického prospěchu, které se projeví úbytkem nebo snížením aktiv nebo zvýšením dluhů, a které vede v účetním období k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem než jeho odčerpáním vlastníky. Základním principem vykázání nákladů je jejich souvislost s konkrétními výnosy (matching principle). Výnosy členíme: 1. revenues 2. gains Náklady: 1. expenses 2. losses Výsledovka Typy výsledovky: 1. Druhová 2. Účelová 20

21 SKUPINA XYZ VÝSLEDOVKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 200X (ilustrace klasifikace nákladů podle druhů) (v tisících měnových jednotek) Výnosy tržby X X Ostatní výnosy X X Změna stavu zásob hotových výrobků a (X) X nedokončené výroby Aktivace X X Spotřeba materiálu a surovin (X) (X) Náklady na zaměstnance (X) (X) Odpisy (X) (X) Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení (X) (X) Ostatní náklady (X) (X) Finanční náklady (X) (X) Zisk před zdaněním X X Daň ze zisku (X) (X) Zisk za období X X 21

22 SKUPINA XYZ VÝSLEDOVKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 200X (ilustrace klasifikace nákladů podle funkcí) (v tisících měnových jednotek) Výnosy tržby X X Náklady na prodeje (X) (X) Hrubá marže X X Ostatní výnosy X X Odbytové náklady (X) (X) Administrativní náklady (X) (X) Ostatní náklady (X) (X) Finanční náklady (X) (X) Zisk před zdaněním X X Daň ze zisku (X) (X) Zisk za období X X 22

23 Příklad na sestavení a interpretaci druhové a účelové výsledovky ve výrobním podniku: Výrobní podnik zúčtoval ve sledovaném období následující provozní náklady: Spotřeba materiálu Materiál na výrobu 200 Kancelářský materiál 40 Materiál v odbytu 60 Mzdové náklady Odpisy Mzdy výrobních dělníků 100 Mzdy administrativních zaměstnanců včetně vedení Mzdy zaměstnanců v odbytu 60 Výrobních strojů 200 Kancelářského vybavení 80 Automobilů rozvážejících výrobky odběratelům 40 Ostatní provozní náklady 20 Ve stejném období podnik vyrobil 25 výrobků. Vlastní náklady na jeden výrobek byly 20 Kč. Prodáno bylo 20 výrobků po 50 Kč

24 Druhové členění nákladů Různé účty Spotřeba materiálu Mzdové náklady Odpisy Ostatní náklady Změna stavu výrobků Výrobky Tržby Peníze Účetní operace: 1. Spotřeba materiálu Mzdové náklady Odpisy Ostatní náklady Změna stavu výrobků (vyrobeno 25 výrobků po 20) Prodej 20 výrobků za hotové Úbytek zásob při prodeji

25 Výsledovka podle druhů Tržby 1000 Ostatní provozní výnosy Změna stavu zásob hotových výrobků a 100 nedokončené výroby Aktivace Spotřebované suroviny a materiál 300 Mzdové náklady 240 Odpisy 320 Ostatní provozní náklady 20 Provozní zisk 220 Finanční náklady Zisk před zdaněním 220 Daň ze zisku Zisk po zdanění Změna stavu výrobků se nechápe jako výnos, nýbrž jako úprava nákladů. 25

26 Účelové členění nákladů Různé účty Výrobky Administrativní náklady Náklady na prodané výrobky Odbytové náklady Ostatní náklady Tržby Peníze Účetní operace: 1. Náklady na výrobu Administrativní náklady Odbytové náklady Ostatní náklady Prodej 20 ks výrobků za hotové Úbytek zásob při prodeji

27 Účelová výsledovka Tržby 1000 Náklady na prodané výrobky 400 Hrubý zisk 600 Ostatní provozní výnosy Odbytové náklady 160 Administrativní náklady 200 Ostatní provozní náklady 20 Provozní zisk 220 Finanční náklady Zisk před zdaněním 220 Daň ze zisku Zisk po zdanění 27

28 Účetní výkazy GENEVA Company byla založena počátkem r. 200X a během tohoto roku prováděla aktivity spadající výhradně do provozní činnosti. K X vykázala společnost tyto náklady a výnosy (všechny položky v tis. $): Výnosy z titulu tržeb za výrobky $ 3 000; výrobní náklady prodaných výrobků $ 1 500,-. administrativní náklady činily 500 a odbytové náklady $ 250; daň ze zisku $ 225. Náklady provozní činnosti v druhovém členění činily celkem $ (v tis. $) a společnost je vykázala v této struktuře: spotřeba materiálu a energie $ 600, osobní náklady $ 300, odpisy $ 900, ostatní provozní náklady $ 700. Část výrobků zůstala ke konci roku rozpracována (podle inventury činil stav nedokončené výroby k X $ 250). Sestavte výsledovku společnosti GENEVA Company při použití účelového členění provozních nákladů. a) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Změna stavu nedokončené výroby -250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 b) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 c) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Zisk 750 d) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Změna stavu nedokončené výroby 250 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Daň ze zisku 225 Zisk

29 GENEVA Company byla založena počátkem r. 200X a během tohoto roku prováděla aktivity spadající výhradně do provozní činnosti. K X vykázala společnost tyto náklady a výnosy (všechny položky v tis. $): Výnosy z titulu tržeb za výrobky $ 3 000; výrobní náklady prodaných výrobků $ 1 500,-. administrativní náklady činily 500 a odbytové náklady $ 250; daň ze zisku $ 225. Náklady provozní činnosti v druhovém členění činily celkem $ (v tis. $) a společnost je vykázala v této struktuře: spotřeba materiálu a energie $ 600, osobní náklady $ 300, odpisy $ 900, ostatní provozní náklady $ 700. Část výrobků zůstala ke konci roku rozpracována (podle inventury činil stav nedokončené výroby k X $ 250). Sestavte výsledovku společnosti GENEVA Company při použití druhového členění provozních nákladů. Věcnou shodu mezi provozními výnosy a provozními náklady zajistěte úpravou nákladů. a) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Změna stavu nedokončené výroby -250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 b) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 c) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Zisk 750 d) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Změna stavu nedokončené výroby 250 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Daň ze zisku 225 Zisk

30 Dlouhodobý majetek (stálá aktiva, fixní aktiva, investiční majetek) Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál -Oprávky k dlouhodobým aktivům Základní kapitál Fondy Oběžná aktiva Hospodářský výsledek Zásoby Pohledávky Cizí kapitál Krátkodobý finanční majetek Rezervy Závazky Ostatní přechodná aktiva Položky časového rozlišení Ostatní přechodná pasiva Položky časového rozlišení Aktiva celkem Pasiva celkem Tento majetek má dobu životnosti delší než 12 měsíců, popř. delší než jeden výrobní cyklus. Dalším kritériem pro dlouhodobý majetek je významnost. Dlouhodobý majetek se člení do 3 skupin: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobé investice Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří např. tzv. zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, software apod. K dlouhodobému hmotnému majetku řadíme pozemky, budovy a stavby, stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobé investice zahrnují např.cenné papíry a termínované vklady, které podnik k datu rozvahy hodlá držet po dobu delší než jeden rok, dále investice do nemovitostí a ostatní dlouhodobé investice (například investice do uměleckých děl). Oceňování dlouhodobého majetku: Pokud je tento majetek pořízen dodavatelsky, oceňuje se zpravidla tzv. pořizovací cenou (pořizovacími náklady). Tato částka se skládá z vlastní ceny majetku a z tzv. vedlejších nákladů, které souvisejí s jeho pořízením. Vedlejší náklady zpravidla zahrnují např. přepravné majetku, montáž, clo, poplatky za průzkumné, geologické a projektové práce. V této souvislosti existují některé otevřené otázky účetnictví, které se týkají např. aktivace úroků. Pokud je dlouhodobý majetek pořízen ve vlastní režii, oceňuje se vlastními náklady. Dále se majetek oceňuje buď v pořizovací ceně snížené o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty (cost model) nebo v přeceněné částce fair value (viz oceňování podle IFRS). 30

31 Cenné papíry se oceňují zpravidla reálnou hodnotou. Odpisy dlouhodobého majetku Odpisování majetku je rozpouštění vstupní ceny majetku do nákladů. Částka odpisu by měla vyjadřovat opotřebení majetku. Jedná se o veličinu odhadovanou podnikem. Odhad spočívá ve stanovení doby životnosti majetku, popř. také hodnoty majetku v době jeho vyřazení. Součet odpisů za dobu využívání majetku v podniku se nazývá kumulované odpisy nebo oprávky. Rozdíl mezi vstupní cenou majetku a oprávkami se nazývá zůstatková cena. Při stanovení účetních odpisů mají podniky značnou volnost. Proto v mnoha zemích, včetně ČR existují kromě účetních odpisů také odpisy daňové, které podnik smí uplatnit v daňovém přiznání při výpočtu daňového základu. Pořízení dlouhodobého majetku: Příklad na pořízení dlouhodobého majetku: 1. Faktura přijatá od dodavatele za stroj Faktura přijatá od dodavatele za přepravu stroje Faktura přijatá od dodavatele za montáž stroje Uvedení stoje do provozu dne roku Účetní odpis stroje (lineární, doba životnosti 5 let) do roku 1. Výkazy na konci příkladu: Rozvaha firmy XY k datu roku 1. Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období až roku 1 Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 31

32 Účtování a postupné promítání operací do výkazů: Rozvaha firmy XY k datu roku 1: Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období až roku 1: Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 32

33 Vyřazení dlouhodobého majetku Pokud je majetek plně odepsán, účtujeme pouze tzv. účetní vyřazení. Pokud majetek odepsán není (má zůstatkovou cenu), je nutno ji před účetním vyřazením doúčtovat. Příslušný účet (položku výkazu) volíme podle důvodu vyřazení. Důvod Účet (položka výkazu) Příklad na vyřazení dlouhodobého majetku: Účetní operace: Zaúčtování a postupné promítání operací do výkazů: 33

34 Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 34

35 Příklad - Dlouhodobý majetek Společnost kupuje stroj na fakturu od dodavatele. V souvislosti s nákupem došlo k těmto účetním operacím: X došla faktura od dodavatele X došla faktura za přepravu stroje X platí společnost dodavateli z operace 1 směnkou, 112 která je splatná X byl stroj uveden do používání Úrok je do období alokován lineárně. Úkol: vyberte z následujících možností rozvahu společnosti k X za předpokladu, že společnost aktivuje úrok (do doby uvedení majetku do provozu) do ceny stroje, úrok je počítán lineárně a směnka je oceňována v současné hodnotě. Abstrahujte od odpisů. a) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X -7 Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 109 Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet 107 b) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X -5 Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 112 Přechodná aktiva Přechodná pasiva Náklady příštích období součet součet 112 c) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X -12 Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 112 Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet 105 d) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 112 Přechodná aktiva Přechodná pasiva Náklady příštích období 5 5 součet součet

36 Zásoby Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál -Oprávky k dlouhodobým aktivům Základní kapitál Fondy Oběžná aktiva Hospodářský výsledek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Cizí kapitál Rezervy Závazky Ostatní přechodná aktiva Položky časového rozlišení Ostatní přechodná pasiva Položky časového rozlišení Aktiva celkem Pasiva celkem Do zásob patří: 1. Materiál 2. Zboží 3. Zásoby vlastní výroby (výrobky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 4. Některá zvířata Oceňování zásob Materiál a zboží oceňujeme pořizovací cenou, která obsahuje i vedlejší náklady spojené s pořízením (např. přepravné). Zásoby vlastní výroby oceňujeme vlastními náklady. Oceňovací techniky úbytku zásob (nákladové vzorce): Existuje několik oceňovacích technik, z nichž nejvíce užívané jsou tyto: 1. Individuální ocenění (skutečná cena) 2. Technika průměru 3. FIFO 4. LIFO První tři jsou běžně používány na celém světě, technika LIFO je v některých státech povolena, jinde zakázána. 36

37 Příklad na oceňovací techniky úbytku zásob: 1. dodávka 2. dodávka Spotřeba Zbývá Průměr FIFO LIFO Účtování zásob Existují 2 způsoby evidence zásob: 1. Způsob průběžný (způsob A) 2. Způsob periodický (způsob B) Náklad Zásoba Způsob A při účtování kopíruje stav a pohyb zásob. Výkazy mají proto v souvislosti se zásobami dobrou vypovídací schopnost nejen na konci účetního období, ale kdykoliv v průběhu roku. Způsob B účtuje veškeré nákupy zásob při pořízení bezprostředně do nákladů. Z toho vyplývá, že ve výkazech sestavených v průběhu roku existuje nesoulad mezi účetním a fyzickým stavem zásob ve skladu. Tento nesoulad se řeší při účetní uzávěrce, kdy se zaúčtují tzv. převody zůstatků (počátečního a konečného). Příklad na účtování zásob: 37

38 Účtování způsobem průběžným (způsob A) Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 38

39 Účtování způsobem periodickým (způsob B) Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 39

40 Příklad - Zásoby Počáteční stav účtu Bankovní účty je 800 tis. Kč a počáteční stav účtu Základní kapitál je rovněž 800 tis. Kč. V roce 200X podnik nakoupil zásoby zboží A na obchodní úvěr v pořizovací ceně 300 tis. Kč a zásoby zboží B z bankovního účtu v pořizovací ceně 400 tis. Při inventarizaci k X bylo zjištěno, že čistá realizační cena u zboží A je 310 tis. Kč a u zboží B 360 tis. Kč. Podnik oceňuje v historické ceně při respektování zásady opatrnosti. Úkol: Vyberte z daných možností promítnutí situace do rozvahy podniku k X a) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva Součet součet 1100 b) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Hospod. výsledek 200X -40 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva Součet součet 1060 c) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Hospodářský výsledek -30 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet 1070 d) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Hospodářský výsledek -30 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet

41 Investice Členění investic: 1. Finanční investice 2. Investice do nemovitostí 3. Ostatní (investice do uměleckých děl, drahých kovů, a pod). Finanční investice Členění: Dlouhodobé Krátkodobé Úvěrové (dluhové) Majetkové Podle IAS 39 Finanční nástroje účtování a oceňování: Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově Držené do splatnosti Půjčky a pohledávky Na prodej (Vhodné k prodeji) Oceňování finančních investic Pokud je to možné, jsou finanční investice oceňovány ve fair value. Fair value je částka, za kterou může být aktivum směněno mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. Výjimky: Investice držené do splatnosti a půjčky a pohledávky oceňují se v amortizované pořizovací ceně (současné hodnotě) za použití efektivní úrokové míry. 41

42 Současná hodnota a metoda efektivní úrokové míry Vzorec pro výpočet současné hodnoty: x n x 0 =. n ( 1 + i) Faktor (1 + i) n se někdy v literatuře označuje jako úročitel a faktor 1 / (1 + i) n jako odúročitel. Příklad. Bude-li podnik potřebovat částku 100 za 5 let při úrokové sazbě 10 %, bude n = 5, x 5 = 100, i = 0,10 a dostáváme 100 x 0 = = 62, ( , ) Současná hodnota částky 100 při pětiletém období a úrokové sazbě 10 % je tedy 62,10. Uložíli podnik dnes 62,10, za pět let bude při složeném úročení mít k dispozici přesně částku 100. Opět můžeme duálně říci, že budoucí hodnota dnešních 62,10 při pětiletém období a úrokové sazbě 10 % je 100. Skutečně, sledujme nárůst zůstatku na účtu; každý rok dochází k desetiprocentnímu zhodnocení: x 0 = 62,10 x 1 = 68,31 x 2 =75,14 x 3 = 82,65 x 4 = 90,92 x 5 = 100. Uvedený výpočet bývá také nazýván termínem diskontování. Místo termínu současná hodnota se také používá diskontovaná hodnota. Současná hodnota bývá označována symbolem PV z anglického Present Value. Majetkové investice bez tržních hodnot oceňují se v pořizovací ceně při aplikaci principu LCM. 42

43 Úvěrové investice Reprezentují věřitelský vztah s jiným ekonomickým subjektem. Patří sem např. státní dluhopisy, pokladniční poukázky, podnikové obligace. Podnik zařadí investici do příslušné třídy svého podle záměru spojeného s jejich držením: 1. Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově 2. Na prodej 3. Držené do splatnosti Příklad: Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově Společnost nakoupila dne směnku vydanou jiným podnikem za 100. Zařadila ji do skupiny Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově, protože ji hodlá v nejbližší době prodat. Fair value k (datum rozvahy) byla 105. Koncem ledna následujícího roku společnost směnku prodala za 108. Počáteční zůstatky: BÚ 100 ZK

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vzorové příklady k závěrečnému testu

Vzorové příklady k závěrečnému testu Vzorové příklady k závěrečnému testu Upozornění: tyto příklady mají sloužit k ověření vlastních znalostí před závěrečným testem. V žádném případě se nejedná o materiál, který má sloužit k přípravě na závěrečný

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. k 30. 6. 2005 ISO 9001:2000 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2005 Obsah: I. Zpráva o činnosti Základní údaje o emitentovi Popis podnikatelské činnosti Valná hromada a změny ve statutárních orgánech II. Mezitímní účetní závěrka

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 6 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více