Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu"

Transkript

1 Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář) k účetním výkazům Rozvaha Rozvaha je přehledné sestavení aktiv, dluhů a vlastního kapitálu podniku. Podle české úpravy účetnictví jsou položky aktiv a závazků určeny spíše názorem ministerstva financí. Zahraniční úpravy (IFRS, US GAAP) však požadují, aby položky aktiv a dluhů splňovaly určitá kriteria. Aby mohl být majetek pokládán za aktivum podniku, musí splňovat tyto podmínky: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Od majetku se očekává, že podniku přinese ekonomický prospěch Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Vlastní kapitál je pak rozdíl mezi aktivy a závazky podniku. Forma rozvahy může být různá, může mít buď horizontální nebo vertikální podobu. Struktura horizontální rozvahy: Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál -Oprávky k dlouhodobým aktivům Základní kapitál Fondy Oběžná aktiva Hospodářský výsledek Zásoby Pohledávky Cizí kapitál Krátkodobý finanční majetek Rezervy Závazky Ostatní přechodná aktiva Položky časového rozlišení Ostatní přechodná pasiva Položky časového rozlišení Aktiva celkem Pasiva celkem 1

2 Výsledovka Výsledovka uvádí, v kterých oblastech činnosti podniku se hospodářský výsledek podniku tvořil. Oblasti činnosti podniku jsou tyto: 1. Provozní 2. Finanční 3. Mimořádná Provozní oblast je hlavní oblast činnosti podniku. Zde by měly být uvedeny náklady a výnosy, které vyplývají z oboru činnosti podniku. Finanční oblast jsou náklady a výnosy, týkající se např. cenných papírů, úroky a kursové rozdíly. Mimořádná oblast přírodní katastrofy, zásahy státu do činnosti podniku. IFRS - od roku 2005 zakázána. Forma výsledovky může být buď horizontální nebo vertikální. Členění nákladů a výnosů může být buď druhové nebo účelové. Druhové členění popisuje, jaké náklady byly v podniku vynaloženy. Nákladové druhy jsou např.: spotřeba materiálu, náklady na prodané výrobky, mzdové náklady, odpisy, služby, atd. Účelové členění nákladů popisuje, v jakém útvaru podniku byly náklady vynaloženy. Účelová výsledovka proto obsahuje náklady na prodané výrobky, náklady na odbyt a náklady na správu (administrativu). Příklad na sestavení rozvahy: Z následujících položek sestavte rozvahu a dopočtěte hospodářský výsledek: Budovy a stavby Oprávky k budovám a stavbám 500 Pozemky Zboží 300 Odběratelé 400 Dodavatelé 600 Peníze 200 Bankovní účty Základní kapitál Rezervy 400 Rezervní fond 150 Emisní ažio 500 Materiál 100 Náklady příštích období 400 Výnosy příštích období 800 2

3 Aktiva Dlouhodobá aktiva Rozvaha podniku XY k datu... Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Změny rozvahových stavů Individuální podnikatel zahajuje podnikání. K datu zahájení má 100 tis. v hotovosti a 200 tis. na účtu v bance. Sestavte zahajovací rozvahu. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Hotovost 100 Vlastní kapitál 300 BÚ 200 Celkem 300 Celkem 300 Změna 1. Podnikatel koupil na fakturu autobus za tis. Kč. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Hotovost 100 Vlastní kapitál 300 BÚ 200 Dodavatelé Dl. majetek Celkem Celkem

4 Změna 2. Podnikatel požádal o úvěr banku. Banka částku úvěru (1 000) připsala přímo na účet dodavatele. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Změna 3. Podnikatel splatil část jistiny úvěru z běžného účtu (200 tis). Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Změna 4. Podnikatel si koupil za hotové počítač (50 tis.) Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem 4

5 Změna 5. Podnikatel zaplatil hotově úrok z úvěru (10 tis.). Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek Změna 6. Podnikatel poskytl poradenskou službu z oblasti cestovního ruchu a vyfakturoval za ní 50 tis. odběrateli. Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 5

6 Změny rozvahových stavů: Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva 6

7 Účet podstata a forma Druhy účtů: 1. Rozvahové aktivní, pasivní 2. Výsledkové nákladové, výnosové 3. Závěrkové počáteční účet rozvažný, konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát 4. Kalkulační 5. Opravné oprávky, opravné položky NÁZEV MÁ DÁTI Na vrub Debet DAL Ve prospěch Kredit Rozpis rozvahy do účtů: Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Účtování na rozvahových účtech Účet rozvahový aktivní Účet rozvahový Pasivní PZ(počáteční zůstatek) PZ + (přírůstky) - (úbytky) - + KZ(konečný zůstatek) KZ 7

8 Příklad: Sestavení rozvahy, rozpis rozvahy do účtů a účtování: Z následujících položek sestavte rozvahu a dopočtěte hospodářský výsledek: Budovy a zařízení Oprávky k budovám a zařízení Dodavatelé Odběratelé Bankovní účty Hotovost 500 Zaměstnanci 100 Stát daňové závazky 30 Závazky vůči sociální a zdravotní pojišťovně 20 Základní kapitál Náklady příštích období 200 Aktiva Dlouhodobá aktiva Rozvaha podniku XY k datu... Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Rozepište rozvahu do účtů a zaúčtujte: 1. Výplata mezd zaměstnancům (hotově) Úhrada dlužných daní z BÚ Úhrada institucím sociálního zabezpečení z BÚ Úhrada přijatá od odběratelů na BÚ Úhrada dodavatelům z BÚ Odpis budovy Faktura vydaná za námi poskytnuté služby Faktura přijatá za nájemné Tržba v hotovosti za poradenství Daň ze zisku za toto účetní období činila 250 8

9 9

10 Sestavte konečnou rozvahu: Aktiva Dlouhodobá aktiva Rozvaha podniku XY k datu... Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Finanční Mimořádné Mimořádné Hosp. výsledek 10

11 Oceňování v účetnictví Typy oceňovacích základen uvedené v Koncepčním rámci IAS/IFRS: Historická cena. Běžná (reprodukční) cena. Realizační (vyřazovací) cena. Současná hodnota. Vzorec pro výpočet současné hodnoty: x 0 x n = ( 1 + i) n. Za nejvíce užívanou cenu považují Mezinárodní účetní standardy historickou cenu. Fair value Fair value je částka, za kterou může být aktivum směněno mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. 11

12 Oceňování majetku v IAS/IFRS v současné době Model pořizovací ceny (COST MODEL) PC = pořizovací cena, u majetku, který se odpisuje, pořizovací cena snížená o oprávky Model pořizovací ceny (Cost model) historická cena v kombinaci se zásadou LCM V tomto modelu je zakázáno přeceňovat majetek směrem nahoru. Zkratka LCM znamená v této souvislosti Lower of Cost or Market, neboli oceňování v nižší hodnotě z pořizovací nebo tržní ceny. Revaluation model (původně alternativní řešení IAS 16 a IAS 38) FAIR VALUE MODEL model IAS 39, IAS 40 a IAS 41 12

13 ROZVAHOVÝ MODEL - model IAS 39 Za zvláštní model, se kterým se můžeme setkat v Mezinárodních účetních standardech, lze pokládat řešení IAS 29 Vykazování v hyperinflačních ekonomikách. Tento model se však používá, pouze pokud společnost operuje v hyperinflační ekonomice. 13

14 Akruální princip v účetnictví Akruální princip znamená, že transakce, které ovlivňují účetní výkazy, se účtují do období, s nímž souvisejí, nehledě na okamžik, kdy společnost přijímá nebo platí peníze. Alternativou k akruální bázi účetnictví je tzv. peněžní báze (cash báze). V rámci této báze jsou výnosy účtovány v okamžiku, kdy jsou přijaty peníze, a náklady v okamžiku, kdy jsou vynaloženy peníze. Časové rozlišení v účetnictví Náklady příštích období Příjmy příštích období Výnosy příštích období Výdaje příštích období Náklady příštích období: Podnik zaplatil nájemné na leden v částce 5 v prosinci. Datum rozvahy je Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: Příklad: Podnik zaplatil v prosinci nájemné na prosinec až únor v částce 300. Datum rozvahy je Zaúčtujte na účty a promítněte do výkazů. Výkazy: 14

15 Příjmy příštích období: Podnik pronajal v prosinci kanceláře jiné firmě. Částka 5 bude přijata v lednu příštího roku (částka nebyla v prosinci ani vyfakturována). Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: Výnosy příštích období: Dopravní podnik přijal v prosinci předplatné na síťové jízdenky za leden příštího roku v částce 10. Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: 15

16 Výdaje příštích období: Podnik si v prosinci pronajal kancelář. Nájemné 10 bude zaplaceno až v lednu. Zaúčtujte na účty v prosinci i v lednu a promítněte do výkazů. Výkazy: 16

17 Příklad: Podnik má k roku 1 tato aktiva, závazky a vlastní kapitál: Budovy Oprávky k budovám Materiál na skladě Zboží Dodavatelé Stát daňové závazky 500 Závazky vůči zaměstnancům 100 Bankovní účty Hotovost Odběratelé Náklady příštích období 300 Výdaje příštích období 200 Základní kapitál Emisní ažio 200 Rezervní fond 300 Pozemky Poskytnuté zálohy 200 Přijaté zálohy 600 Koupený patent Nerozdělený zisk do roku 1???? Rozvaha podniku XY k datu Aktiva Dlouhodobá aktiva Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem V prosinci roku 1 byly zaúčtovány tyto účetní operace: Číslo operace

18 18

19 Sestavte konečnou rozvahu: Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Dlouhodobá aktiva Pasiva Vlastní kapitál Oběžná aktiva Cizí kapitál Ostatní aktiva Ostatní pasiva Aktiva celkem Pasiva celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Finanční Mimořádné Mimořádné Hosp. výsledek 19

20 Výnosy, náklady, výsledovka Výnosy (Income) jsou zvýšením ekonomického prospěchu, které se projeví buď zvýšením aktiv nebo snížením dluhů, a k němuž dochází v průběhu účetního období jiným způsobem než vkladem vlastníků. Výnosy účtujeme v okamžiku, kdy jsou podnikem zasloužené. Základní podmínkou vykázání výnosů je spolehlivost měření a dostatečný stupeň jistoty. Náklady (Expenses) jsou snížením ekonomického prospěchu, které se projeví úbytkem nebo snížením aktiv nebo zvýšením dluhů, a které vede v účetním období k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem než jeho odčerpáním vlastníky. Základním principem vykázání nákladů je jejich souvislost s konkrétními výnosy (matching principle). Výnosy členíme: 1. revenues 2. gains Náklady: 1. expenses 2. losses Výsledovka Typy výsledovky: 1. Druhová 2. Účelová 20

21 SKUPINA XYZ VÝSLEDOVKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 200X (ilustrace klasifikace nákladů podle druhů) (v tisících měnových jednotek) Výnosy tržby X X Ostatní výnosy X X Změna stavu zásob hotových výrobků a (X) X nedokončené výroby Aktivace X X Spotřeba materiálu a surovin (X) (X) Náklady na zaměstnance (X) (X) Odpisy (X) (X) Snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení (X) (X) Ostatní náklady (X) (X) Finanční náklady (X) (X) Zisk před zdaněním X X Daň ze zisku (X) (X) Zisk za období X X 21

22 SKUPINA XYZ VÝSLEDOVKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 200X (ilustrace klasifikace nákladů podle funkcí) (v tisících měnových jednotek) Výnosy tržby X X Náklady na prodeje (X) (X) Hrubá marže X X Ostatní výnosy X X Odbytové náklady (X) (X) Administrativní náklady (X) (X) Ostatní náklady (X) (X) Finanční náklady (X) (X) Zisk před zdaněním X X Daň ze zisku (X) (X) Zisk za období X X 22

23 Příklad na sestavení a interpretaci druhové a účelové výsledovky ve výrobním podniku: Výrobní podnik zúčtoval ve sledovaném období následující provozní náklady: Spotřeba materiálu Materiál na výrobu 200 Kancelářský materiál 40 Materiál v odbytu 60 Mzdové náklady Odpisy Mzdy výrobních dělníků 100 Mzdy administrativních zaměstnanců včetně vedení Mzdy zaměstnanců v odbytu 60 Výrobních strojů 200 Kancelářského vybavení 80 Automobilů rozvážejících výrobky odběratelům 40 Ostatní provozní náklady 20 Ve stejném období podnik vyrobil 25 výrobků. Vlastní náklady na jeden výrobek byly 20 Kč. Prodáno bylo 20 výrobků po 50 Kč

24 Druhové členění nákladů Různé účty Spotřeba materiálu Mzdové náklady Odpisy Ostatní náklady Změna stavu výrobků Výrobky Tržby Peníze Účetní operace: 1. Spotřeba materiálu Mzdové náklady Odpisy Ostatní náklady Změna stavu výrobků (vyrobeno 25 výrobků po 20) Prodej 20 výrobků za hotové Úbytek zásob při prodeji

25 Výsledovka podle druhů Tržby 1000 Ostatní provozní výnosy Změna stavu zásob hotových výrobků a 100 nedokončené výroby Aktivace Spotřebované suroviny a materiál 300 Mzdové náklady 240 Odpisy 320 Ostatní provozní náklady 20 Provozní zisk 220 Finanční náklady Zisk před zdaněním 220 Daň ze zisku Zisk po zdanění Změna stavu výrobků se nechápe jako výnos, nýbrž jako úprava nákladů. 25

26 Účelové členění nákladů Různé účty Výrobky Administrativní náklady Náklady na prodané výrobky Odbytové náklady Ostatní náklady Tržby Peníze Účetní operace: 1. Náklady na výrobu Administrativní náklady Odbytové náklady Ostatní náklady Prodej 20 ks výrobků za hotové Úbytek zásob při prodeji

27 Účelová výsledovka Tržby 1000 Náklady na prodané výrobky 400 Hrubý zisk 600 Ostatní provozní výnosy Odbytové náklady 160 Administrativní náklady 200 Ostatní provozní náklady 20 Provozní zisk 220 Finanční náklady Zisk před zdaněním 220 Daň ze zisku Zisk po zdanění 27

28 Účetní výkazy GENEVA Company byla založena počátkem r. 200X a během tohoto roku prováděla aktivity spadající výhradně do provozní činnosti. K X vykázala společnost tyto náklady a výnosy (všechny položky v tis. $): Výnosy z titulu tržeb za výrobky $ 3 000; výrobní náklady prodaných výrobků $ 1 500,-. administrativní náklady činily 500 a odbytové náklady $ 250; daň ze zisku $ 225. Náklady provozní činnosti v druhovém členění činily celkem $ (v tis. $) a společnost je vykázala v této struktuře: spotřeba materiálu a energie $ 600, osobní náklady $ 300, odpisy $ 900, ostatní provozní náklady $ 700. Část výrobků zůstala ke konci roku rozpracována (podle inventury činil stav nedokončené výroby k X $ 250). Sestavte výsledovku společnosti GENEVA Company při použití účelového členění provozních nákladů. a) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Změna stavu nedokončené výroby -250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 b) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 c) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Zisk 750 d) Výsledovka v účelovém členění provozních nákladů NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Změna stavu nedokončené výroby 250 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Daň ze zisku 225 Zisk

29 GENEVA Company byla založena počátkem r. 200X a během tohoto roku prováděla aktivity spadající výhradně do provozní činnosti. K X vykázala společnost tyto náklady a výnosy (všechny položky v tis. $): Výnosy z titulu tržeb za výrobky $ 3 000; výrobní náklady prodaných výrobků $ 1 500,-. administrativní náklady činily 500 a odbytové náklady $ 250; daň ze zisku $ 225. Náklady provozní činnosti v druhovém členění činily celkem $ (v tis. $) a společnost je vykázala v této struktuře: spotřeba materiálu a energie $ 600, osobní náklady $ 300, odpisy $ 900, ostatní provozní náklady $ 700. Část výrobků zůstala ke konci roku rozpracována (podle inventury činil stav nedokončené výroby k X $ 250). Sestavte výsledovku společnosti GENEVA Company při použití druhového členění provozních nákladů. Věcnou shodu mezi provozními výnosy a provozními náklady zajistěte úpravou nákladů. a) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Změna stavu nedokončené výroby -250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 b) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Daň ze zisku 225 Zisk 525 c) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Náklady na prodané výrobky 1500 Tržby za prodané výrobky 3000 Administrativní náklady 500 Odbytové náklady 250 Zisk 750 d) Výsledovka v druhovém členění provozních nákladů (věcná shoda nákladů a výnosů zajištěna úpravou nákladů). NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 600 Tržby za prodané výrobky 3000 Osobní náklady 300 Změna stavu nedokončené výroby 250 Odpisy 900 Ostatní prov. náklady 700 Daň ze zisku 225 Zisk

30 Dlouhodobý majetek (stálá aktiva, fixní aktiva, investiční majetek) Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál -Oprávky k dlouhodobým aktivům Základní kapitál Fondy Oběžná aktiva Hospodářský výsledek Zásoby Pohledávky Cizí kapitál Krátkodobý finanční majetek Rezervy Závazky Ostatní přechodná aktiva Položky časového rozlišení Ostatní přechodná pasiva Položky časového rozlišení Aktiva celkem Pasiva celkem Tento majetek má dobu životnosti delší než 12 měsíců, popř. delší než jeden výrobní cyklus. Dalším kritériem pro dlouhodobý majetek je významnost. Dlouhodobý majetek se člení do 3 skupin: 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek 3. Dlouhodobé investice Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří např. tzv. zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, ocenitelná práva, software apod. K dlouhodobému hmotnému majetku řadíme pozemky, budovy a stavby, stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Dlouhodobé investice zahrnují např.cenné papíry a termínované vklady, které podnik k datu rozvahy hodlá držet po dobu delší než jeden rok, dále investice do nemovitostí a ostatní dlouhodobé investice (například investice do uměleckých děl). Oceňování dlouhodobého majetku: Pokud je tento majetek pořízen dodavatelsky, oceňuje se zpravidla tzv. pořizovací cenou (pořizovacími náklady). Tato částka se skládá z vlastní ceny majetku a z tzv. vedlejších nákladů, které souvisejí s jeho pořízením. Vedlejší náklady zpravidla zahrnují např. přepravné majetku, montáž, clo, poplatky za průzkumné, geologické a projektové práce. V této souvislosti existují některé otevřené otázky účetnictví, které se týkají např. aktivace úroků. Pokud je dlouhodobý majetek pořízen ve vlastní režii, oceňuje se vlastními náklady. Dále se majetek oceňuje buď v pořizovací ceně snížené o oprávky a ztráty ze snížení hodnoty (cost model) nebo v přeceněné částce fair value (viz oceňování podle IFRS). 30

31 Cenné papíry se oceňují zpravidla reálnou hodnotou. Odpisy dlouhodobého majetku Odpisování majetku je rozpouštění vstupní ceny majetku do nákladů. Částka odpisu by měla vyjadřovat opotřebení majetku. Jedná se o veličinu odhadovanou podnikem. Odhad spočívá ve stanovení doby životnosti majetku, popř. také hodnoty majetku v době jeho vyřazení. Součet odpisů za dobu využívání majetku v podniku se nazývá kumulované odpisy nebo oprávky. Rozdíl mezi vstupní cenou majetku a oprávkami se nazývá zůstatková cena. Při stanovení účetních odpisů mají podniky značnou volnost. Proto v mnoha zemích, včetně ČR existují kromě účetních odpisů také odpisy daňové, které podnik smí uplatnit v daňovém přiznání při výpočtu daňového základu. Pořízení dlouhodobého majetku: Příklad na pořízení dlouhodobého majetku: 1. Faktura přijatá od dodavatele za stroj Faktura přijatá od dodavatele za přepravu stroje Faktura přijatá od dodavatele za montáž stroje Uvedení stoje do provozu dne roku Účetní odpis stroje (lineární, doba životnosti 5 let) do roku 1. Výkazy na konci příkladu: Rozvaha firmy XY k datu roku 1. Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období až roku 1 Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 31

32 Účtování a postupné promítání operací do výkazů: Rozvaha firmy XY k datu roku 1: Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období až roku 1: Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 32

33 Vyřazení dlouhodobého majetku Pokud je majetek plně odepsán, účtujeme pouze tzv. účetní vyřazení. Pokud majetek odepsán není (má zůstatkovou cenu), je nutno ji před účetním vyřazením doúčtovat. Příslušný účet (položku výkazu) volíme podle důvodu vyřazení. Důvod Účet (položka výkazu) Příklad na vyřazení dlouhodobého majetku: Účetní operace: Zaúčtování a postupné promítání operací do výkazů: 33

34 Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 34

35 Příklad - Dlouhodobý majetek Společnost kupuje stroj na fakturu od dodavatele. V souvislosti s nákupem došlo k těmto účetním operacím: X došla faktura od dodavatele X došla faktura za přepravu stroje X platí společnost dodavateli z operace 1 směnkou, 112 která je splatná X byl stroj uveden do používání Úrok je do období alokován lineárně. Úkol: vyberte z následujících možností rozvahu společnosti k X za předpokladu, že společnost aktivuje úrok (do doby uvedení majetku do provozu) do ceny stroje, úrok je počítán lineárně a směnka je oceňována v současné hodnotě. Abstrahujte od odpisů. a) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X -7 Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 109 Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet 107 b) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X -5 Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 112 Přechodná aktiva Přechodná pasiva Náklady příštích období součet součet 112 c) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X -12 Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 112 Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet 105 d) Rozvaha k roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Stroj Hosp. výsledek 200X Krátkodobá aktiva Dluhy Dodavatelé 5 Směnky vydané 112 Přechodná aktiva Přechodná pasiva Náklady příštích období 5 5 součet součet

36 Zásoby Rozvaha podniku XY k datu... Aktiva Pasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál -Oprávky k dlouhodobým aktivům Základní kapitál Fondy Oběžná aktiva Hospodářský výsledek Zásoby Pohledávky Krátkodobý finanční majetek Cizí kapitál Rezervy Závazky Ostatní přechodná aktiva Položky časového rozlišení Ostatní přechodná pasiva Položky časového rozlišení Aktiva celkem Pasiva celkem Do zásob patří: 1. Materiál 2. Zboží 3. Zásoby vlastní výroby (výrobky, nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 4. Některá zvířata Oceňování zásob Materiál a zboží oceňujeme pořizovací cenou, která obsahuje i vedlejší náklady spojené s pořízením (např. přepravné). Zásoby vlastní výroby oceňujeme vlastními náklady. Oceňovací techniky úbytku zásob (nákladové vzorce): Existuje několik oceňovacích technik, z nichž nejvíce užívané jsou tyto: 1. Individuální ocenění (skutečná cena) 2. Technika průměru 3. FIFO 4. LIFO První tři jsou běžně používány na celém světě, technika LIFO je v některých státech povolena, jinde zakázána. 36

37 Příklad na oceňovací techniky úbytku zásob: 1. dodávka 2. dodávka Spotřeba Zbývá Průměr FIFO LIFO Účtování zásob Existují 2 způsoby evidence zásob: 1. Způsob průběžný (způsob A) 2. Způsob periodický (způsob B) Náklad Zásoba Způsob A při účtování kopíruje stav a pohyb zásob. Výkazy mají proto v souvislosti se zásobami dobrou vypovídací schopnost nejen na konci účetního období, ale kdykoliv v průběhu roku. Způsob B účtuje veškeré nákupy zásob při pořízení bezprostředně do nákladů. Z toho vyplývá, že ve výkazech sestavených v průběhu roku existuje nesoulad mezi účetním a fyzickým stavem zásob ve skladu. Tento nesoulad se řeší při účetní uzávěrce, kdy se zaúčtují tzv. převody zůstatků (počátečního a konečného). Příklad na účtování zásob: 37

38 Účtování způsobem průběžným (způsob A) Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 38

39 Účtování způsobem periodickým (způsob B) Rozvaha firmy XY k datu... Aktiva Pasiva Celkem Celkem Výsledovka firmy XY za období... Náklady Výnosy Provozní Provozní Finanční Mimořádné Finanční Mimořádné Hosp. výsledek 39

40 Příklad - Zásoby Počáteční stav účtu Bankovní účty je 800 tis. Kč a počáteční stav účtu Základní kapitál je rovněž 800 tis. Kč. V roce 200X podnik nakoupil zásoby zboží A na obchodní úvěr v pořizovací ceně 300 tis. Kč a zásoby zboží B z bankovního účtu v pořizovací ceně 400 tis. Při inventarizaci k X bylo zjištěno, že čistá realizační cena u zboží A je 310 tis. Kč a u zboží B 360 tis. Kč. Podnik oceňuje v historické ceně při respektování zásady opatrnosti. Úkol: Vyberte z daných možností promítnutí situace do rozvahy podniku k X a) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva Součet součet 1100 b) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Hospod. výsledek 200X -40 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva Součet součet 1060 c) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Hospodářský výsledek -30 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet 1070 d) Rozvaha ke konci roku 200X Aktiva Brutto Korekce Netto Vlastní kapitál a dluhy Netto Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál Základní kapitál 800 Hospodářský výsledek -30 Krátkodobá aktiva Dluhy Zboží Dodavatelé 300 BÚ Přechodná aktiva Přechodná pasiva součet součet

41 Investice Členění investic: 1. Finanční investice 2. Investice do nemovitostí 3. Ostatní (investice do uměleckých děl, drahých kovů, a pod). Finanční investice Členění: Dlouhodobé Krátkodobé Úvěrové (dluhové) Majetkové Podle IAS 39 Finanční nástroje účtování a oceňování: Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově Držené do splatnosti Půjčky a pohledávky Na prodej (Vhodné k prodeji) Oceňování finančních investic Pokud je to možné, jsou finanční investice oceňovány ve fair value. Fair value je částka, za kterou může být aktivum směněno mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za obvyklých podmínek. Výjimky: Investice držené do splatnosti a půjčky a pohledávky oceňují se v amortizované pořizovací ceně (současné hodnotě) za použití efektivní úrokové míry. 41

42 Současná hodnota a metoda efektivní úrokové míry Vzorec pro výpočet současné hodnoty: x n x 0 =. n ( 1 + i) Faktor (1 + i) n se někdy v literatuře označuje jako úročitel a faktor 1 / (1 + i) n jako odúročitel. Příklad. Bude-li podnik potřebovat částku 100 za 5 let při úrokové sazbě 10 %, bude n = 5, x 5 = 100, i = 0,10 a dostáváme 100 x 0 = = 62, ( , ) Současná hodnota částky 100 při pětiletém období a úrokové sazbě 10 % je tedy 62,10. Uložíli podnik dnes 62,10, za pět let bude při složeném úročení mít k dispozici přesně částku 100. Opět můžeme duálně říci, že budoucí hodnota dnešních 62,10 při pětiletém období a úrokové sazbě 10 % je 100. Skutečně, sledujme nárůst zůstatku na účtu; každý rok dochází k desetiprocentnímu zhodnocení: x 0 = 62,10 x 1 = 68,31 x 2 =75,14 x 3 = 82,65 x 4 = 90,92 x 5 = 100. Uvedený výpočet bývá také nazýván termínem diskontování. Místo termínu současná hodnota se také používá diskontovaná hodnota. Současná hodnota bývá označována symbolem PV z anglického Present Value. Majetkové investice bez tržních hodnot oceňují se v pořizovací ceně při aplikaci principu LCM. 42

43 Úvěrové investice Reprezentují věřitelský vztah s jiným ekonomickým subjektem. Patří sem např. státní dluhopisy, pokladniční poukázky, podnikové obligace. Podnik zařadí investici do příslušné třídy svého podle záměru spojeného s jejich držením: 1. Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově 2. Na prodej 3. Držené do splatnosti Příklad: Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově Společnost nakoupila dne směnku vydanou jiným podnikem za 100. Zařadila ji do skupiny Finanční aktiva ve fair value přeceňovaná výsledkově, protože ji hodlá v nejbližší době prodat. Fair value k (datum rozvahy) byla 105. Koncem ledna následujícího roku společnost směnku prodala za 108. Počáteční zůstatky: BÚ 100 ZK

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, Příloha č. 3 Připomínky KAČR k návrhu novely prováděcí vyhlášky 501/2002 - další návrhy na úpravu zapracované formou revizí do textu vyhlášky 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více