Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Radka ZAPLETALOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Žalio Znojmo, duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce Ing. Ladislava Žalia, s použitím citací z odborné literatury, jejíž seznam je uveden v závěru práce. V Prostějově dne

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu Ing. Ladislavu Žaliovi za poskytnutí cenných připomínek a odborných rad, kterými přispěl k vypracování této práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Radka ZAPLETALOVÁ Bakalářský studijní program Ekonomika a management Obor Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zásady pro vypracování: 1. Teoretický popis postupů zpracování účetní závěrky vycházející z právní úpravy a odborné literatury. 2. Komplexní pohled na účetní závěrku ve firmě Montáže Kučera s.r.o., popis závěrkových operací, zpracování účetní závěrky a zhodnocení její vypovídací schopnosti. 3. Porovnání účetní závěrky firmy Montáže Kučera s.r.o. s obecně platnými předpisy a zásadami. Identifikace rozdílů, chyb a nedostatků ve zpracování účetní závěrky.

5 Rozsah práce: 50 Seznam odborné literatury: 1. BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní závěrka výklad a praktické příklady. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN RYNEŠ, Petr. Cash flow v účetní závěrce. Olomouc: ANAG, s. ISBN RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG, s. ISBN SVATOŠOVÁ, Jana; TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Účtová osnova, České účetní standardy: postupy účtování pro podnikatele. Olomouc: ANAG, s. ISBN Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Datum zadání bakalářské práce: květen 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010 L. S. Radka ZAPLETALOVÁ Ing. Ladislav ŽALIO Prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc.

6 Abstrakt Obsahem práce je komplexní pohled na průběh účetní uzávěrky a účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o. Práce je tvořena dvěma částmi. V první části jsou popsány teoretické znalosti, které jsou pro vypracování účetní závěrky nutné a které vycházejí z platné právní legislativy. Jsou zde jednotlivě rozebrány obecné informace týkající se účetní závěrky, ale také konkrétní postupy a podoby výkazů, které účetní závěrku tvoří. Dále je zde věnována pozornost úkonům, které jsou nutné po vyhotovení účetní závěrky. V praktické části jsem se zabývala vyhotovením účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o., včetně vyhotovení účetních výkazů, které jsou součástí přílohy mé práce. Postupy uzávěrkových prací ve firmě jsem se snažila vyhodnotit, případně navrhnout lepší řešení ne vždy správných nebo správně aplikovaných postupů. Klíčová slova Účetní závěrka, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow, inventarizace. Abstrakt Meine Arbeit enthält die komplexe Anschauung auf den Bücherabschlussablauf in der Firma Montáže Kučera GmbH. Die Arbeit ist von zwei Teilen gebildet. Im ersten Teil sind teoretische Kenntnisse geschrieben, die für die Bücherabschlussausarbeitung notwendig sind und die aus der gültigen Gesetzgebung ausgehen. Es sind hier allgemeine Informationen vom Bücherabschluss aber auch konkrete Methoden und Rechnungsberichte einzelne zergliedert, die den Bücherabschluss bilden. Die Aufmerksamkeit ist auch den Operationen gewidmet, die für die Bücherabschlussausfertigung nötig sind. Im praktischen Teil beschäftigte ich mich mit der Bücherabschlussfertigung in der Firma Montáže Kučera GmbH, einschließlich der Rechnungsberichtefertigung, die in der Anlage meiner Arbeit umgefasst sind. Ich bemühte mich, den Bücherabschlusprozess in der Firma auszuwerten bzw. bessere Lösung der falschen Methoden vorzuschlagen.

7 Obsah Úvod... 8 Cíl práce a metodika Teoretická část Vymezení účetní závěrky Druhy účetní závěrky Obsah účetní závěrky Sestavení účetní závěrky Přípravné práce Časové rozlišení nákladů a výnosů Inventarizace Opravné položky Odpisy pohledávek Tvorba rezerv Zaúčtování splatné a odložené daně Závěrečné operace u zásob Zaúčtování kurzových rozdílů Uzavření účetních knih Účetní výkazy Rozvaha... 21

8 1.7.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha Cash flow Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Audit Výroční zpráva Zveřejňování účetní závěrky Praktická část Profil společnosti Průběh účetní závěrky Inventarizace Uzávěrkové operace Uzavření účetních knih Sestavení účetní závěrky Závěr Použité zdroje Použité zkratky Přílohy... 51

9 Úvod Účetní závěrka je velmi důležitá součást života každé firmy a také jakékoliv instituce, které je ze zákona dána povinnost vést účetnictví. Je to soubor informací, který by měl poskytovat co nejpřesnější obraz o firmě. Měly by v ní být obsaženy všechny podstatné skutečnost o podniku. Slouží různým uživatelům (např. bankám, věřitelům, státním institucím), ale zpětně také nám, protože na základě námi poskytnutých informací v rozvaze nebo výkazu zisku a ztráty nám může banka poskytnout úvěr či se rozhodnout obchodní partner pro spolupráci s námi. Účetní závěrka není zdroj informací jen pro externí uživatele, jak je někdy mylně chápáno. Velmi důležitá je také její role uvnitř firmy. Jsou v ní obsažena důležitá data, která mohou významně ovlivnit vývoj celé firmy. Proto by měla být v každém podniku důkladně zkoumána a sledována tak, abychom se mohli správně rozhodovat a plánovat. Závěrkové operace jsou procesem, který se skládá z několika kroků a důležitých úprav. Nejedná se jen o kontrolu účetnictví jako takového. Následuje další řada operací, které mohou, ale také nemusí, mít vliv na daňový základ. Obvykle se věnuje velká pozornost právě těm úpravám, které ovlivňují daňový základ, jako např. časové rozlišení či dohadné položky. Přitom úpravy jako účetní odpisy nebo tvorba opravných položek, které z hlediska daní nemají žádný vliv, nám mohou významně ovlivnit vypovídací hodnotu, kterou by účetnictví mělo mít. Při sestavování závěrkových výkazů jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, je důležité důsledně dbát obsahového vymezení jednotlivých položek. Špatné zařazení může zkreslit mnoho skutečností. Tyto výkazy však neobsahují veškeré informace, které jsou nutné k věrnému a poctivému zobrazení. Existují skutečnosti, které není možné v účetních výkazech zachytit, např. proto, že je nelze spolehlivě ocenit, nebo že je jejich existence podmíněná. Proto je nutné tyto základní výkazy doplnit o přílohu a výroční zprávu. 8

10 Cíl práce a metodika Cílem mé bakalářské práce je komplexní pohled na účetní závěrku v konkrétní firmě a zhodnocení procesu účetní závěrky jako celku. Poskytnout tak pohled na celý postup prací spojených s účetní závěrkou. Jedná se o popis přípravných prací, uzavírání účetních knih, sestavování výkazů, ale tako následné pouzávěrkové činnosti. Dále chci popsat metodiku tvorby výkazů tvořících účetní závěrku. Jedná se především o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow, ale také o další výkazy. Snahou je vyhodnotit, zda daná firma dodržuje platnou legislativu a postupuje podle ní a také, zda nejsou některé důležité aspekty v sestavení závěrky opomíjeny, a to jak záměrně, tak z neznalosti. V teoretické části budu popisovat především postup účetní závěrky z pohledu práva, který pak bude vodítkem pro vypracování účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o. Tou se budu zabývat v druhé části práce. Teoreticky se pokusím přiblížit a objasnit pojmy jako účetní uzávěrka a závěrka, které jsou zdánlivě stejné, avšak obsahově je každý vymezen jinak. Budou popsány práce, které závěrce předcházejí, samotná závěrka a dále povinnosti, které je nutno učinit i po sestavení účetní závěrky. Metodika práce vychází především z právních předpisů a podrobných výkladů zákona v odborné literatuře. V praktické části se zaměřím na postup sestavení účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o., kde pracuji jako účetní. Účetní závěrka je sestavena za účetní období 2008, které se shoduje s kalendářním rokem. Budu se snažit o poskytnutí komplexního pohledu na účetní závěrku ve firmě, o popis závěrkových operací a popis zpracování účetní závěrky. Průběh účetní závěrky bude konfrontován s teoretickou částí, kde se budu snažit identifikovat rozdíly, chyby a nedostatky. Dále se pokusím vyhodnotit vypovídací schopnost účetní závěrky a z údajů v ní obsažených se pokusím vyhodnotit situaci firmy. 9

11 1 Teoretická část 1.1 Vymezení účetní závěrky Účetní závěrka je klíčovým a vrcholovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce v účetní jednotce za celé účetní období. Zobrazuje všechny podstatné informace o podniku ve skutečném světle a nezastírá tak žádné skutečnosti, které by mohly v konečném důsledku vrhnout úplně jiný pohled na celé hospodaření firmy. Aby tomu tak bylo, musí být závěrka v souladu s účetními zásadami, standardy či vyhláškami, ale také s vnitropodnikovými směrnicemi, které by měly být součástí každé firmy. Smyslem účetní závěrky je zjistit k rozvahovému dni stav majetku a ostatních aktiv, stav závazků a vlastního kapitálu, věcně a časově zaznamenat všechny náklady a výnosy, které se účetního období týkají. Tím získáme přehled o majetku a závazcích, výsledku hospodaření dané firmy a o její finanční situaci. Během účetní závěrky se provádí kontrola všech průběžně zaúčtovaných případů, hodnotí se jejich věcná a časová souvislost s obdobím, ve kterém nastaly a kterého se skutečně týkají. V důsledku zjištěných souvislostí se pak provádějí další operace, které upravují skutečnost tak, aby odpovídala věrnému a poctivému zobrazení předmětu účetnictví. Jak uvádí RYNEŠ (2008), základními kvalitativními požadavky na informace uváděné v účetní závěrce jsou: spolehlivost s tím souvisí především pravdivý a věrný obraz uváděných informací, srovnatelnost ve smyslu schopnosti porovnat účetní závěrku s předešlými lety (tj. zejména dodržovat bilanční kontinuitu a stálost metod), ale také srovnatelnost s jinými účetními jednotkami, srozumitelnost - zajistit srozumitelnost v takové míře, aby si zkušený uživatel mohl vytvořit komplexní představu o majetkové, důchodové či finanční situaci, významnost především uvádět další významné údaje, které nemohou být obsaženy ve výkazech, v příloze k účetní závěrce; významné skutečnosti jsou především ty, které mohou v důsledku svého uvedení či neuvedení ovlivnit úsudek osob, které tyto informace využívají. 10

12 1.2 Druhy účetní závěrky Účetní jednotky sestavují závěrky k tzv. rozvahovému dni. Za rozvahový den se podle 19/1 zákona o účetnictví považuje den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka a uzavírají se účetní knihy. Účetní jednotky uvádějí v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne (rozvahový okamžik). První a nejčastější je závěrka řádná, která se sestavuje k poslednímu dni běžného účetního období. Tím může být v případě kalendářního roku , v případě hospodářského roku poslední den jiného měsíce než je prosinec. Druhou účetní závěrkou je mimořádná účetní závěrka, která se sestavuje v dalších případech. Znamená to, že není sestavována ke konci běžného účetního období. Toto je vymezeno v 17 a 19 zákona o účetnictví. Může se jednat např. o závěrku sestavenou ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace nebo ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu. Třetím druhem účetní závěrky je mezitímní účetní závěrka. Tento pojem se používá především v ustanoveních obchodního zákoníku. Za takovou závěrku se považuje závěrka, která je sestavována v průběhu účetního období. Při této závěrce se knihy neuzavírají a inventarizace se provádí pouze pro účely ocenění. Tento typ účetní závěrky je požadován při přeměnách společnosti (fůze nebo rozdělení společnosti). STROUHAL (2009) uvádí, že účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství. 1.3 Obsah účetní závěrky Obsah účetní závěrky je vymezen v 18 zákona o účetnictví. Tvoří ji účetní výkazy jako rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Tyto tři složky účetní závěrky jsou povinné. Ale součástí závěrky může být také výkaz o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu, které dokreslují významné skutečnosti. Z pohledu Evropské unie jsou tyto výkazy považovány za stejně významné jako u nás a povolení nebo nařízení k používání dalších výkazů nechává Evropská unie zcela na národních regulátorech. 11

13 Z pohledu Mezinárodních účetních standardů musí být tyto tři základní složky účetní závěrky doplněny ještě přehledem o změnách vlastního kapitálu a cash flow. Jak uvádí RYNEŠ (2008), v naší legislativě není sestavování přehledu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích zákonem stanovené, ale v některých případech jsou tyto výkazy v podstatě vyžadovány a to např. u finančních institucí nebo u auditovaných subjektů. Předpisy Evropských společenství, které se týkají rozsahu a způsobu sestavování účetní závěrky, obsahu, označení a obsahového vymezení jednotlivých položek, jsou zapracovány také ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Každá účetní závěrka musí obsahovat minimálně tyto identifikační údaje: název účetní jednotky nebo jméno, sídlo účetní jednotky nebo bydliště a místo podnikání, identifikační číslo, označení právní formy účetní jednotky, předmět podnikání nebo účel, pro který byla účetní jednotka založena, rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, okamžik sestavení účetní závěrky, podpisový záznam statutárního orgánu. Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu jsou ji povinny sestavit ty účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost mít ověřenou závěrku auditorem anebo akciové společnosti, které mají tuto povinnost vždy. Účetní závěrka v plném rozsahu obsahuje: rozvahu neboli bilanci, výkaz zisku a ztráty (výsledovku), o v druhovém členění o v účelovém členění přílohu k účetní závěrce, přehled peněžních toků (může být jako součást přílohy nebo jako samostatná část), přehled o změnách vlastního kapitálu. 12

14 RYNEŠ (2008) zdůrazňuje, že prováděcí vyhláška sice výslovně neuvádí přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu jako povinné součásti účetní závěrky, považuje však informace o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu za tak důležité, že účetní závěrka v plném rozsahu by měla oba tyto přehledy zahrnovat. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud se však rozhodnou, mohou sestavit i účetní závěrku v plném rozsahu. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu tvoří: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, o v druhovém členění, o v účelovém členění, příloha k účetní závěrce. Nepovinné součásti pak jsou: přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled peněžních toků. U těchto nepovinných přehledů se musí účetní jednotka zamyslet, zda nastaly významné změny, které jsou předmětem těchto výkazů a pokud ano, musí být tyto změny uvedeny buď v příloze nebo v samostatném přehledu o změnách vlastního kapitálu. 1.4 Sestavení účetní závěrky Sestavení účetní závěrky se skládá z několika operací. Je vhodné, aby účetní jednotka měla vypracovány směrnice a harmonogram prací k sestavení účetní závěrky. Bude tak patrná a snadno určitelná odpovědnost jednotlivých osob za jednotlivé oblasti a také posloupnost jednotlivých prací (ta je dána zejména zákonem v 33a/10). Vytvoříme tak kvalitní kontrolní systém. Harmonogram prací nám také zabezpečí to, že budou zaúčtovány všechny účetní případy do období, s nímž hospodářsky a časově souvisí. Lhůta pro sestavení závěrky je po rozvahovém dni dostatečně dlouhá, abychom mohli dohledat inventurní rozdíly, urgovat dodavatelské faktury nebo posoudit zůstatky rezerv. Součástí harmonogramu je také stanovení daňového základu a splatné daně z příjmu. 13

15 1.5 Přípravné práce V první části účetní závěrky se zabýváme tzv. přípravnými pracemi, které nám mají zajistit správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období. Tyto práce také zajišťují, aby byly všechny účetní případy zaúčtovány do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o tyto úkony: inventarizace majetku a závazků, časové rozlišení nákladů a výnosů, odpisy pohledávek, vyúčtování dohadných položek, vyúčtování opravných položek, tvorba rezerv, zaúčtování splatné a odložené daně z příjmů, závěrečné operace u zásob, zaúčtování kurzových rozdílů, vypořádání peněz na cestě Časové rozlišení nákladů a výnosů Jak již bylo několikrát uvedeno, účetní jednotka musí zajistit, aby byly v účetnictví zachyceny jen ty účetní případy, které věcně a časově souvisí s účetním obdobím. Jedná se o tzv. aktuální princip. Tento pojem se sice přímo v zákoně nepoužívá, ale významově a obsahově je vymezen v 3 zákona o účetnictví. Není rozhodující, zda současně s nákladem dojde i k výdaji nebo s výnosem k příjmu peněžních prostředků, ale je nezbytné provést věcné rozlišení. Pokud se tuto zásadu nepodaří zajistit, musí být tyto účetní případy proúčtovány přes účty časového rozlišení. Jak uvádí BŘEZINOVÁ (2008), tyto účty však použijeme pouze v případě, známe-li účel, na který byly náklady (výdaje), výnosy (příjmy) vynaloženy, přesné údaje o času, kterého se týkají a přesnou částku. Nebudeme-li jednu z těchto indicií znát, musíme zabezpečit aktuální princip buď přes dohadné položky (kde se odhaduje částka) nebo rezervy (v případě odhadu času a částky, kdy bude nutné výdaj ze současných závazků pravděpodobně uhradit). Příkladem účtování o dohadných položkách můžou být nevyúčtované energie, u nichž se stanoví dohadná položka např. podle stavu měřidel. Při vyúčtování v následujícím roce je možno rozdíl 14

16 mezi dohadnou položkou a skutečností zaúčtovat do období přijetí faktury. Avšak jak uvádí RYNEŠ (2008), je nutné zkoumat výši těchto položek a způsob stanovení odhadu. Postup najdeme v pokynu D-300. Další možností je tvorba rezerv. O této možnosti nákladu se uvažuje zpravidla až v situaci, kdy už jsou prováděny uzávěrkové operace. Rezervy je možno tvořit na různé účely a z různých titulů (rezerva na daň z příjmu, rezerva na opravu majetku, rezerva na záruční opravy nebo rezerva na rozhodnutí soudního jednání). Dle STROUHALA (2009) nám rezervy slouží k zajištění zásady opatrnosti, kdy můžeme znát dopředu závazky budoucích výdajů a ve snaze zabezpečit dostatek prostředků na jejich úhradu vytvoříme na toto rezervu a zamezíme tak tomu, že bude výsledek hospodaření např. rozdělen mezi vlastníky Inventarizace Rozhodující oblastí uzávěrkových operací je uzavírání účtů a to na základě inventarizace veškerého majetku a závazků. Toto je upraveno především v 29 a 30 zákona o účetnictví. Ověřují se jí zůstatky účtů, které mají hmotnou povahu (zásoby, hmotný dlouhodobý majetek), ale také zůstatky účtů, které mají nehmotnou povahu (pohledávky, dohadné účty, rezervy). Stavy inventarizovaného majetku jsou pak zaznamenávány na inventurních soupisech. Inventarizace se provádí k rozvahovému dni, ke kterému se porovnávají skutečné stavy majetku a závazků se stavy zaznamenanými v účetnictví. Tato inventarizace se nazývá periodická. V případě, že nelze u dlouhodobého majetku provést inventuru k rozvahovému dni, má účetní jednotka možnost provést ji buď v předešlých čtyřech měsících anebo v prvním měsíci následujícího období. Účetní jednotky mají povinnost prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po provedení. Dle STROUHALA (2009) inventarizací nedokládáme jen účetní skutečnosti, ale slouží nám i jako důkazní prostředek, jímž se např. prokazuje výše a odůvodněnost daňově účinných rezerv a opravných položek. Prvním krokem inventarizace je zjištění skutečné stavu majetku a závazků, tzv. fyzická a dokladová inventura. Fyzickou inventuru provádíme u majetku hmotné povahy (zásoby, dlouhodobý majetek, hotovost, cenné papíry a ceniny). Dokladovou inventuru pak 15

17 provádíme u pohledávek a závazků a také u takových složek majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, stavy na bankovních účtech, pohledávky, závazky, rezervy, opravné položky, položky časového rozlišení). Tyto stavy jsou pak zaznamenány na inventurních soupisech. V případě, že účetní a skutečné stavy jsou rozdílné, hovoříme o inventarizačních rozdílech. Těmito rozdíly mohou být manko (účetní stav je vyšší než skutečný) nebo přebytek (účetní stav je nižší, než skutečný). Tyto inventarizační rozdíly se musí vyúčtovat do účetního období, za které se ověřuje stav majetku a závazků a ovlivňují základ daně Opravné položky Metodika tvorby opravných položek je popsána v Českém účetním standardu č. 005 Opravné položky. Smyslem tvorby opravných položek je přechodné snížení hodnoty majetku, pokud je jeho reálná hodnota nižší než jeho hodnota v účetnictví. To se projeví v účetnictví jako náklad a sníží se nepřímo hodnota konkrétního majetku. Opravné položky nesmí účetní jednotka vytvářet k peněžním prostředkům a ceninám. Opravné položky k pohledávkám jsou jedním z nástrojů realizace zásady opatrnosti při vykazování aktiv a výsledků hospodaření a vyjadřují potencionální pokles reálné hodnoty pohledávky, tj. snížení její vymahatelnosti a inkasa částek, které pohledávku představují (RYNEŠ, 2008). Opravné položky k pohledávkám jsou zpravidla testovány z hlediska doby splatnosti: dní po splatnosti.50 % opravná položka k pohledávce obvykle doporučovaná auditory, více jak 365 dní po splatnosti 100 % opravná položka k pohledávce obvykle doporučovaná auditory. U tvorby opravných položek se nezabývá účetní jednotka jen dobou splatnosti. Důležité jsou i jiné skutečnosti. Pohledávka může být např. předmětem soudního vymáhání a přihlíží se i k ekonomickému stavu dlužníka. Také je důležité uvědomit si rozdíl mezi účetní opravnou položkou a opravnou položkou z hlediska daňového. Účetní pohled má za cíl zobrazit pohledávku v reálné hodnotě, kdežto daňový pohled zkoumá daňovou uznatelnost nákladu na tvorbu opravné položky. Pravidla pro vytváření daňově 16

18 uznatelných opravných položek jsou zakotvena v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách ve znění pozdějších předpisů Odpisy pohledávek Možnost jednorázového odpisu pohledávek do daňově uznaných nákladů upravuje 24/2y zákona o daních z příjmů. Jak uvádí STROUHAL (2009), daňově účinný odpis pohledávky ve výši 100 % je možné provést u pohledávky, která byla nabyta postoupením, vkladem a při přeměně společnosti. Předpokladem je, že o pohledávce bylo účtováno ve výnosech, byla zahrnuta do základu daně a lze k ní vytvořit opravné položky podle zákona o rezervách, přičemž se jedná o např. o promlčenou pohledávku, pohledávku za dlužníkem, který je v insolvenčním řízení nebo pohledávku za dlužníkem, který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka. Účetní jednotka má však možnost odepsat pohledávky i z pohledu nedaňového. Pokud se jedná o pohledávku, u které by přesáhly náklady na vymáhání její výtěžek nebo dlužník je neznámého pobytu či je promlčena, měla by účetní jednotka v zájmu poctivého a věrného obrazu účetnictví tyto pohledávky odepsat Tvorba rezerv Tvorbu rezerv nám kromě zákona také upravuje Český účetní standard č. 004 Rezervy, který stanoví základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv. Ve tvorbě rezerv se odráží zásada opatrnosti v účetnictví. Účetní jednotka touto formou odhaduje výši budoucích závazků, u kterých předpokládá, že asi nastanou. Nezná jejich přesnou výši a čas nebo dobu vzniku. Zná pouze účel, na který by měla rezervy tvořit. Rezervy se považují za cizí zdroje z důvodu, že vyjadřují jakýsi potencionální závazek vůči třetím osobám (odběratelům výrobků z důvodů záručních oprav) a předpokládají budoucí výdaje např. na opravu dlouhodobého hmotného majetku. Zákon nám umožňuje tvořit rezervy na různé účely. Z pohledu daní jsou ne všechny rezervy při jejich tvorbě (tvorba je účtována do nákladů) daňově relevantní. Rozlišujeme rezervy: zákonné např. rezervy na opravy, 17

19 účetní rezerva na rizika a ztráty, rezervy na daň z příjmu nebo rezerva na restrukturalizaci. Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku je možné vytvářet pouze u majetku, jehož je účetní jednotka vlastníkem anebo u majetku, který má pronajatý a k jehož opravám je nájemce smluvně písemně zavázán. Výše rezervy se stanoví jednotlivě podle majetku a podle platných cen v době tvorby rezervy. Základem tvorby rezervy je rozpočet. Při tvorbě rezerv se musí dodržovat limity tvorby rezervy, které mají horní a spodní hranici. Minimální doba tvorby rezervy je 2 roky, přičemž se nepočítá rok, kdy se předpokládá zahájení opravy. Maximální doba tvorby rezervy je pak stanovena v závislosti na odpisové skupině. Jak uvádí SVATOŠOVÁ (2008), podléhají rezervy dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Účetní jednotky si ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši, způsob jejich vytváření a používání Zaúčtování splatné a odložené daně Základem pro výpočet splatné daně z příjmu je hospodářský výsledek, avšak zpravidla upravený o neúčetní operace, které na jedné straně zvyšují a na druhé straně snižují daňový základ. Tyto operace se provádí neúčetně a jsou zachyceny v daňovém přiznání. Položek, které nám mohou daňový základ ovlivnit v obou směrech, je velké množství a po provedení těchto úprav se může daňový základ výrazně lišit od hospodářského výsledku, který může být mnohdy i v záporných hodnotách. Přesto však nemusí být účetní jednotka zproštěna povinnosti odvést daň. Dále uvádí STROUHAL (2009) skutečnost, že zákon o dani z příjmu požaduje, aby účetní jednotky, které vykazují podle IFRS, upravily svůj účetní výsledek hospodaření pro výpočet daně podle zákona o účetnictví. Položky, které zvyšují základ daně, patří mezi tzv. daňově neúčinné náklady. To jsou náklady, které zákon o dani z příjmů nepovažuje za náklady nutné na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se zejména o náklady na reprezentaci, odměny členů statutárních orgánů, dary, pokuty a penále s výjimkou smluvních, manka a škody přesahující náhrady s výjimkou živelných pohrom či škod způsobených neznámým pachatelem aj. (BŘEZINOVÁ, 2008). 18

20 Mezi daňově neúčinné výnosy, to jsou výnosy, které nejsou součástí základu daně, patří např. výnosy zdaněné u zdroje srážkou (přijaté dividendy z akcií, přijaté podíly na zisku s. r. o., vypořádací podíly na s. r. o.). České účetní předpisy vyžadují členění splatné daňové povinnosti na běžnou a mimořádnou činnost, přičemž do běžné činnosti se zahrnuje provozní a finanční činnost. Toto členění se týká pouze případů, kdy vzniká kladná daňová povinnost. O daňové ztrátě se v účetnictví neúčtuje. Daňová povinnost je účetním nákladem, který se účtuje v účtové skupině 59, avšak ve smyslu 25 /1s zákona o daních z příjmů není považována za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů (RYNEŠ, 2008). Odložená daň nemá žádný vliv na placení daně, ale je důležitým nástrojem k dodržení zásady věrného a poctivého zobrazení ekonomické reality a také ctí zásadu opatrnosti, neboť vykázání odloženého daňového závazku zabrání např. neuváženému vyplacení dividend či podílu na zisku (BŘEZINOVÁ, 2008). Povinnost účtovat o odložené dani mají ty účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a ty účetní jednotky, které mají povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu. Základní úprava je vymezena v 59 vyhlášky, podrobně pak je postup zjišťování odloženého daňového závazku či odložené daňové pohledávky uveden v Českém účetním standardu č. 003 Odložená daň. Základem tvorby odložené daně jsou přechodné rozdíly z titulu odlišného účetního a daňového pohledu na určité položky v účetnictví a z rozdílného dopadu do účetního hospodářského výsledku a daňového základu. Jedná se např. o rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku odpisovaného nebo opravné položky k zásobám Závěrečné operace u zásob Dle Českého účetního standardu č. 015 Zásoby, se o zásobách účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B a platí požadavek, aby k rozvahovému dni nebyl na účtech pořízení materiálu či zboží vykazován žádný zůstatek. V praxi se může stát, že účetní jednotka má již zásobu přijatou na skladě, ale dosud neobdržela daňový doklad (jedná se o nevyfakturovanou dodávku) nebo firma již disponuje dokladem, avšak zásobu k rozvahovému dni neobdržela (účtujeme o zásobách na cestě). 19

21 1.5.8 Zaúčtování kurzových rozdílů Zákon o účetnictví ukládá v 4/12 povinnost vést účetnictví v české měně, ale současně také povinnost účtovat o vybraných položkách aktiv a závazků v měně cizí. Při uzavírání účetních knih jsou tyto položky přepočteny na domácí měnu k rozvahovému dni kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB. Vzniklé kurzové rozdíly se nazývají kurzový zisk a kurzová ztráta a účtují se do účtové skupiny 56 a 66. Základní postupy účtování jsou uvedeny v Českém účetním standardu č. 006 Kurzové rozdíly. Účetní jednotka by měla mít vnitropodnikovou směrnici o používání kurzů v účetnictví. Informace o způsobu kurzového přepočtu uvede v příloze k účetní závěrce. 1.6 Uzavření účetních knih Druhou fází procesu sestavení účetní závěrky je uzavření účetních knih. Po doúčtování všech účetních operací vyplývajících zejména z inventarizace a zaúčtování případů zajišťujících aktuální princip, může účetní jednotka účetní knihy uzavřít. Jedná se o tyto účetní knihy: deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů, knihu podrozvahových účtů. U každého účtu syntetického i analytického se vypočítá obrat a zůstatek účtu. Konečný stav je pak součet všech pohybů na účtu se započítáním počátečního stavu. U aktivních účtů se předpokládá, že konečný zůstatek bude na straně MD, u pasivních účtů se předpokládá konečný zůstatek na straně D. To ale nemusí platit vždy. Může se stát, že má účetní jednotka povolen kontokorent bankovního účtu, tedy zůstatek může být i záporný. Aby účetní jednotka zjistila, zda má správně zaúčtované účetní zápisy, lze provést kontrolu a to např. součtem analytických účtů, který se musí rovnat účtu syntetickému, nebo můžeme provést součet obratů v deníku, který musí odpovídat celkovému obratu na syntetických účtech hlavní knihy (BŘEZINOVÁ, 2008). K uzavírání účetních knih slouží účty účtové skupiny 70 Účty rozvažné a 71 Účty zisků a ztrát. Účty zisků a ztrát uzavírají výsledkové účty, konečný účet rozvažný uzavírá rozvahové účty a oba nám poskytují informace o účetním výsledku hospodaření, tj. 20

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 563/1991 Sb. - poslední stav textu 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna:

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 563/1991 Sb Zákon o účetnictví Ve znění: 348/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Účetní výkazy jsou souborem účetních informací, při jejichž tvorbě se vychází z cílů, které mají zabezpečovat. Tyto cíle plynou z požadavků uživatelů účetních výkazů, a to uživatelů

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví

563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991. o účetnictví 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna: 575/2002 Sb. Změna: 437/2003 Sb. Změna: 437/2003 Sb. (část),

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: Zákon o účetnictví Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropské unie1) rozsah

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn podle zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 227/1997 Sb. Změna: 492/2000 Sb. Změna: 353/2001 Sb. Změna:

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ č. 563/1991 Sb. ZÁKON ze dne 12. prosince 1991 o účetnictví Ve znění k 01.01.2012 Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Více