Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Radka ZAPLETALOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Žalio Znojmo, duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce Ing. Ladislava Žalia, s použitím citací z odborné literatury, jejíž seznam je uveden v závěru práce. V Prostějově dne

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu Ing. Ladislavu Žaliovi za poskytnutí cenných připomínek a odborných rad, kterými přispěl k vypracování této práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Radka ZAPLETALOVÁ Bakalářský studijní program Ekonomika a management Obor Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zásady pro vypracování: 1. Teoretický popis postupů zpracování účetní závěrky vycházející z právní úpravy a odborné literatury. 2. Komplexní pohled na účetní závěrku ve firmě Montáže Kučera s.r.o., popis závěrkových operací, zpracování účetní závěrky a zhodnocení její vypovídací schopnosti. 3. Porovnání účetní závěrky firmy Montáže Kučera s.r.o. s obecně platnými předpisy a zásadami. Identifikace rozdílů, chyb a nedostatků ve zpracování účetní závěrky.

5 Rozsah práce: 50 Seznam odborné literatury: 1. BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní závěrka výklad a praktické příklady. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN RYNEŠ, Petr. Cash flow v účetní závěrce. Olomouc: ANAG, s. ISBN RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG, s. ISBN SVATOŠOVÁ, Jana; TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Účtová osnova, České účetní standardy: postupy účtování pro podnikatele. Olomouc: ANAG, s. ISBN Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Datum zadání bakalářské práce: květen 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010 L. S. Radka ZAPLETALOVÁ Ing. Ladislav ŽALIO Prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc.

6 Abstrakt Obsahem práce je komplexní pohled na průběh účetní uzávěrky a účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o. Práce je tvořena dvěma částmi. V první části jsou popsány teoretické znalosti, které jsou pro vypracování účetní závěrky nutné a které vycházejí z platné právní legislativy. Jsou zde jednotlivě rozebrány obecné informace týkající se účetní závěrky, ale také konkrétní postupy a podoby výkazů, které účetní závěrku tvoří. Dále je zde věnována pozornost úkonům, které jsou nutné po vyhotovení účetní závěrky. V praktické části jsem se zabývala vyhotovením účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o., včetně vyhotovení účetních výkazů, které jsou součástí přílohy mé práce. Postupy uzávěrkových prací ve firmě jsem se snažila vyhodnotit, případně navrhnout lepší řešení ne vždy správných nebo správně aplikovaných postupů. Klíčová slova Účetní závěrka, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow, inventarizace. Abstrakt Meine Arbeit enthält die komplexe Anschauung auf den Bücherabschlussablauf in der Firma Montáže Kučera GmbH. Die Arbeit ist von zwei Teilen gebildet. Im ersten Teil sind teoretische Kenntnisse geschrieben, die für die Bücherabschlussausarbeitung notwendig sind und die aus der gültigen Gesetzgebung ausgehen. Es sind hier allgemeine Informationen vom Bücherabschluss aber auch konkrete Methoden und Rechnungsberichte einzelne zergliedert, die den Bücherabschluss bilden. Die Aufmerksamkeit ist auch den Operationen gewidmet, die für die Bücherabschlussausfertigung nötig sind. Im praktischen Teil beschäftigte ich mich mit der Bücherabschlussfertigung in der Firma Montáže Kučera GmbH, einschließlich der Rechnungsberichtefertigung, die in der Anlage meiner Arbeit umgefasst sind. Ich bemühte mich, den Bücherabschlusprozess in der Firma auszuwerten bzw. bessere Lösung der falschen Methoden vorzuschlagen.

7 Obsah Úvod... 8 Cíl práce a metodika Teoretická část Vymezení účetní závěrky Druhy účetní závěrky Obsah účetní závěrky Sestavení účetní závěrky Přípravné práce Časové rozlišení nákladů a výnosů Inventarizace Opravné položky Odpisy pohledávek Tvorba rezerv Zaúčtování splatné a odložené daně Závěrečné operace u zásob Zaúčtování kurzových rozdílů Uzavření účetních knih Účetní výkazy Rozvaha... 21

8 1.7.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha Cash flow Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Audit Výroční zpráva Zveřejňování účetní závěrky Praktická část Profil společnosti Průběh účetní závěrky Inventarizace Uzávěrkové operace Uzavření účetních knih Sestavení účetní závěrky Závěr Použité zdroje Použité zkratky Přílohy... 51

9 Úvod Účetní závěrka je velmi důležitá součást života každé firmy a také jakékoliv instituce, které je ze zákona dána povinnost vést účetnictví. Je to soubor informací, který by měl poskytovat co nejpřesnější obraz o firmě. Měly by v ní být obsaženy všechny podstatné skutečnost o podniku. Slouží různým uživatelům (např. bankám, věřitelům, státním institucím), ale zpětně také nám, protože na základě námi poskytnutých informací v rozvaze nebo výkazu zisku a ztráty nám může banka poskytnout úvěr či se rozhodnout obchodní partner pro spolupráci s námi. Účetní závěrka není zdroj informací jen pro externí uživatele, jak je někdy mylně chápáno. Velmi důležitá je také její role uvnitř firmy. Jsou v ní obsažena důležitá data, která mohou významně ovlivnit vývoj celé firmy. Proto by měla být v každém podniku důkladně zkoumána a sledována tak, abychom se mohli správně rozhodovat a plánovat. Závěrkové operace jsou procesem, který se skládá z několika kroků a důležitých úprav. Nejedná se jen o kontrolu účetnictví jako takového. Následuje další řada operací, které mohou, ale také nemusí, mít vliv na daňový základ. Obvykle se věnuje velká pozornost právě těm úpravám, které ovlivňují daňový základ, jako např. časové rozlišení či dohadné položky. Přitom úpravy jako účetní odpisy nebo tvorba opravných položek, které z hlediska daní nemají žádný vliv, nám mohou významně ovlivnit vypovídací hodnotu, kterou by účetnictví mělo mít. Při sestavování závěrkových výkazů jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, je důležité důsledně dbát obsahového vymezení jednotlivých položek. Špatné zařazení může zkreslit mnoho skutečností. Tyto výkazy však neobsahují veškeré informace, které jsou nutné k věrnému a poctivému zobrazení. Existují skutečnosti, které není možné v účetních výkazech zachytit, např. proto, že je nelze spolehlivě ocenit, nebo že je jejich existence podmíněná. Proto je nutné tyto základní výkazy doplnit o přílohu a výroční zprávu. 8

10 Cíl práce a metodika Cílem mé bakalářské práce je komplexní pohled na účetní závěrku v konkrétní firmě a zhodnocení procesu účetní závěrky jako celku. Poskytnout tak pohled na celý postup prací spojených s účetní závěrkou. Jedná se o popis přípravných prací, uzavírání účetních knih, sestavování výkazů, ale tako následné pouzávěrkové činnosti. Dále chci popsat metodiku tvorby výkazů tvořících účetní závěrku. Jedná se především o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow, ale také o další výkazy. Snahou je vyhodnotit, zda daná firma dodržuje platnou legislativu a postupuje podle ní a také, zda nejsou některé důležité aspekty v sestavení závěrky opomíjeny, a to jak záměrně, tak z neznalosti. V teoretické části budu popisovat především postup účetní závěrky z pohledu práva, který pak bude vodítkem pro vypracování účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o. Tou se budu zabývat v druhé části práce. Teoreticky se pokusím přiblížit a objasnit pojmy jako účetní uzávěrka a závěrka, které jsou zdánlivě stejné, avšak obsahově je každý vymezen jinak. Budou popsány práce, které závěrce předcházejí, samotná závěrka a dále povinnosti, které je nutno učinit i po sestavení účetní závěrky. Metodika práce vychází především z právních předpisů a podrobných výkladů zákona v odborné literatuře. V praktické části se zaměřím na postup sestavení účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o., kde pracuji jako účetní. Účetní závěrka je sestavena za účetní období 2008, které se shoduje s kalendářním rokem. Budu se snažit o poskytnutí komplexního pohledu na účetní závěrku ve firmě, o popis závěrkových operací a popis zpracování účetní závěrky. Průběh účetní závěrky bude konfrontován s teoretickou částí, kde se budu snažit identifikovat rozdíly, chyby a nedostatky. Dále se pokusím vyhodnotit vypovídací schopnost účetní závěrky a z údajů v ní obsažených se pokusím vyhodnotit situaci firmy. 9

11 1 Teoretická část 1.1 Vymezení účetní závěrky Účetní závěrka je klíčovým a vrcholovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce v účetní jednotce za celé účetní období. Zobrazuje všechny podstatné informace o podniku ve skutečném světle a nezastírá tak žádné skutečnosti, které by mohly v konečném důsledku vrhnout úplně jiný pohled na celé hospodaření firmy. Aby tomu tak bylo, musí být závěrka v souladu s účetními zásadami, standardy či vyhláškami, ale také s vnitropodnikovými směrnicemi, které by měly být součástí každé firmy. Smyslem účetní závěrky je zjistit k rozvahovému dni stav majetku a ostatních aktiv, stav závazků a vlastního kapitálu, věcně a časově zaznamenat všechny náklady a výnosy, které se účetního období týkají. Tím získáme přehled o majetku a závazcích, výsledku hospodaření dané firmy a o její finanční situaci. Během účetní závěrky se provádí kontrola všech průběžně zaúčtovaných případů, hodnotí se jejich věcná a časová souvislost s obdobím, ve kterém nastaly a kterého se skutečně týkají. V důsledku zjištěných souvislostí se pak provádějí další operace, které upravují skutečnost tak, aby odpovídala věrnému a poctivému zobrazení předmětu účetnictví. Jak uvádí RYNEŠ (2008), základními kvalitativními požadavky na informace uváděné v účetní závěrce jsou: spolehlivost s tím souvisí především pravdivý a věrný obraz uváděných informací, srovnatelnost ve smyslu schopnosti porovnat účetní závěrku s předešlými lety (tj. zejména dodržovat bilanční kontinuitu a stálost metod), ale také srovnatelnost s jinými účetními jednotkami, srozumitelnost - zajistit srozumitelnost v takové míře, aby si zkušený uživatel mohl vytvořit komplexní představu o majetkové, důchodové či finanční situaci, významnost především uvádět další významné údaje, které nemohou být obsaženy ve výkazech, v příloze k účetní závěrce; významné skutečnosti jsou především ty, které mohou v důsledku svého uvedení či neuvedení ovlivnit úsudek osob, které tyto informace využívají. 10

12 1.2 Druhy účetní závěrky Účetní jednotky sestavují závěrky k tzv. rozvahovému dni. Za rozvahový den se podle 19/1 zákona o účetnictví považuje den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka a uzavírají se účetní knihy. Účetní jednotky uvádějí v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne (rozvahový okamžik). První a nejčastější je závěrka řádná, která se sestavuje k poslednímu dni běžného účetního období. Tím může být v případě kalendářního roku , v případě hospodářského roku poslední den jiného měsíce než je prosinec. Druhou účetní závěrkou je mimořádná účetní závěrka, která se sestavuje v dalších případech. Znamená to, že není sestavována ke konci běžného účetního období. Toto je vymezeno v 17 a 19 zákona o účetnictví. Může se jednat např. o závěrku sestavenou ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace nebo ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu. Třetím druhem účetní závěrky je mezitímní účetní závěrka. Tento pojem se používá především v ustanoveních obchodního zákoníku. Za takovou závěrku se považuje závěrka, která je sestavována v průběhu účetního období. Při této závěrce se knihy neuzavírají a inventarizace se provádí pouze pro účely ocenění. Tento typ účetní závěrky je požadován při přeměnách společnosti (fůze nebo rozdělení společnosti). STROUHAL (2009) uvádí, že účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství. 1.3 Obsah účetní závěrky Obsah účetní závěrky je vymezen v 18 zákona o účetnictví. Tvoří ji účetní výkazy jako rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Tyto tři složky účetní závěrky jsou povinné. Ale součástí závěrky může být také výkaz o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu, které dokreslují významné skutečnosti. Z pohledu Evropské unie jsou tyto výkazy považovány za stejně významné jako u nás a povolení nebo nařízení k používání dalších výkazů nechává Evropská unie zcela na národních regulátorech. 11

13 Z pohledu Mezinárodních účetních standardů musí být tyto tři základní složky účetní závěrky doplněny ještě přehledem o změnách vlastního kapitálu a cash flow. Jak uvádí RYNEŠ (2008), v naší legislativě není sestavování přehledu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích zákonem stanovené, ale v některých případech jsou tyto výkazy v podstatě vyžadovány a to např. u finančních institucí nebo u auditovaných subjektů. Předpisy Evropských společenství, které se týkají rozsahu a způsobu sestavování účetní závěrky, obsahu, označení a obsahového vymezení jednotlivých položek, jsou zapracovány také ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Každá účetní závěrka musí obsahovat minimálně tyto identifikační údaje: název účetní jednotky nebo jméno, sídlo účetní jednotky nebo bydliště a místo podnikání, identifikační číslo, označení právní formy účetní jednotky, předmět podnikání nebo účel, pro který byla účetní jednotka založena, rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, okamžik sestavení účetní závěrky, podpisový záznam statutárního orgánu. Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu jsou ji povinny sestavit ty účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost mít ověřenou závěrku auditorem anebo akciové společnosti, které mají tuto povinnost vždy. Účetní závěrka v plném rozsahu obsahuje: rozvahu neboli bilanci, výkaz zisku a ztráty (výsledovku), o v druhovém členění o v účelovém členění přílohu k účetní závěrce, přehled peněžních toků (může být jako součást přílohy nebo jako samostatná část), přehled o změnách vlastního kapitálu. 12

14 RYNEŠ (2008) zdůrazňuje, že prováděcí vyhláška sice výslovně neuvádí přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu jako povinné součásti účetní závěrky, považuje však informace o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu za tak důležité, že účetní závěrka v plném rozsahu by měla oba tyto přehledy zahrnovat. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud se však rozhodnou, mohou sestavit i účetní závěrku v plném rozsahu. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu tvoří: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, o v druhovém členění, o v účelovém členění, příloha k účetní závěrce. Nepovinné součásti pak jsou: přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled peněžních toků. U těchto nepovinných přehledů se musí účetní jednotka zamyslet, zda nastaly významné změny, které jsou předmětem těchto výkazů a pokud ano, musí být tyto změny uvedeny buď v příloze nebo v samostatném přehledu o změnách vlastního kapitálu. 1.4 Sestavení účetní závěrky Sestavení účetní závěrky se skládá z několika operací. Je vhodné, aby účetní jednotka měla vypracovány směrnice a harmonogram prací k sestavení účetní závěrky. Bude tak patrná a snadno určitelná odpovědnost jednotlivých osob za jednotlivé oblasti a také posloupnost jednotlivých prací (ta je dána zejména zákonem v 33a/10). Vytvoříme tak kvalitní kontrolní systém. Harmonogram prací nám také zabezpečí to, že budou zaúčtovány všechny účetní případy do období, s nímž hospodářsky a časově souvisí. Lhůta pro sestavení závěrky je po rozvahovém dni dostatečně dlouhá, abychom mohli dohledat inventurní rozdíly, urgovat dodavatelské faktury nebo posoudit zůstatky rezerv. Součástí harmonogramu je také stanovení daňového základu a splatné daně z příjmu. 13

15 1.5 Přípravné práce V první části účetní závěrky se zabýváme tzv. přípravnými pracemi, které nám mají zajistit správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období. Tyto práce také zajišťují, aby byly všechny účetní případy zaúčtovány do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o tyto úkony: inventarizace majetku a závazků, časové rozlišení nákladů a výnosů, odpisy pohledávek, vyúčtování dohadných položek, vyúčtování opravných položek, tvorba rezerv, zaúčtování splatné a odložené daně z příjmů, závěrečné operace u zásob, zaúčtování kurzových rozdílů, vypořádání peněz na cestě Časové rozlišení nákladů a výnosů Jak již bylo několikrát uvedeno, účetní jednotka musí zajistit, aby byly v účetnictví zachyceny jen ty účetní případy, které věcně a časově souvisí s účetním obdobím. Jedná se o tzv. aktuální princip. Tento pojem se sice přímo v zákoně nepoužívá, ale významově a obsahově je vymezen v 3 zákona o účetnictví. Není rozhodující, zda současně s nákladem dojde i k výdaji nebo s výnosem k příjmu peněžních prostředků, ale je nezbytné provést věcné rozlišení. Pokud se tuto zásadu nepodaří zajistit, musí být tyto účetní případy proúčtovány přes účty časového rozlišení. Jak uvádí BŘEZINOVÁ (2008), tyto účty však použijeme pouze v případě, známe-li účel, na který byly náklady (výdaje), výnosy (příjmy) vynaloženy, přesné údaje o času, kterého se týkají a přesnou částku. Nebudeme-li jednu z těchto indicií znát, musíme zabezpečit aktuální princip buď přes dohadné položky (kde se odhaduje částka) nebo rezervy (v případě odhadu času a částky, kdy bude nutné výdaj ze současných závazků pravděpodobně uhradit). Příkladem účtování o dohadných položkách můžou být nevyúčtované energie, u nichž se stanoví dohadná položka např. podle stavu měřidel. Při vyúčtování v následujícím roce je možno rozdíl 14

16 mezi dohadnou položkou a skutečností zaúčtovat do období přijetí faktury. Avšak jak uvádí RYNEŠ (2008), je nutné zkoumat výši těchto položek a způsob stanovení odhadu. Postup najdeme v pokynu D-300. Další možností je tvorba rezerv. O této možnosti nákladu se uvažuje zpravidla až v situaci, kdy už jsou prováděny uzávěrkové operace. Rezervy je možno tvořit na různé účely a z různých titulů (rezerva na daň z příjmu, rezerva na opravu majetku, rezerva na záruční opravy nebo rezerva na rozhodnutí soudního jednání). Dle STROUHALA (2009) nám rezervy slouží k zajištění zásady opatrnosti, kdy můžeme znát dopředu závazky budoucích výdajů a ve snaze zabezpečit dostatek prostředků na jejich úhradu vytvoříme na toto rezervu a zamezíme tak tomu, že bude výsledek hospodaření např. rozdělen mezi vlastníky Inventarizace Rozhodující oblastí uzávěrkových operací je uzavírání účtů a to na základě inventarizace veškerého majetku a závazků. Toto je upraveno především v 29 a 30 zákona o účetnictví. Ověřují se jí zůstatky účtů, které mají hmotnou povahu (zásoby, hmotný dlouhodobý majetek), ale také zůstatky účtů, které mají nehmotnou povahu (pohledávky, dohadné účty, rezervy). Stavy inventarizovaného majetku jsou pak zaznamenávány na inventurních soupisech. Inventarizace se provádí k rozvahovému dni, ke kterému se porovnávají skutečné stavy majetku a závazků se stavy zaznamenanými v účetnictví. Tato inventarizace se nazývá periodická. V případě, že nelze u dlouhodobého majetku provést inventuru k rozvahovému dni, má účetní jednotka možnost provést ji buď v předešlých čtyřech měsících anebo v prvním měsíci následujícího období. Účetní jednotky mají povinnost prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po provedení. Dle STROUHALA (2009) inventarizací nedokládáme jen účetní skutečnosti, ale slouží nám i jako důkazní prostředek, jímž se např. prokazuje výše a odůvodněnost daňově účinných rezerv a opravných položek. Prvním krokem inventarizace je zjištění skutečné stavu majetku a závazků, tzv. fyzická a dokladová inventura. Fyzickou inventuru provádíme u majetku hmotné povahy (zásoby, dlouhodobý majetek, hotovost, cenné papíry a ceniny). Dokladovou inventuru pak 15

17 provádíme u pohledávek a závazků a také u takových složek majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, stavy na bankovních účtech, pohledávky, závazky, rezervy, opravné položky, položky časového rozlišení). Tyto stavy jsou pak zaznamenány na inventurních soupisech. V případě, že účetní a skutečné stavy jsou rozdílné, hovoříme o inventarizačních rozdílech. Těmito rozdíly mohou být manko (účetní stav je vyšší než skutečný) nebo přebytek (účetní stav je nižší, než skutečný). Tyto inventarizační rozdíly se musí vyúčtovat do účetního období, za které se ověřuje stav majetku a závazků a ovlivňují základ daně Opravné položky Metodika tvorby opravných položek je popsána v Českém účetním standardu č. 005 Opravné položky. Smyslem tvorby opravných položek je přechodné snížení hodnoty majetku, pokud je jeho reálná hodnota nižší než jeho hodnota v účetnictví. To se projeví v účetnictví jako náklad a sníží se nepřímo hodnota konkrétního majetku. Opravné položky nesmí účetní jednotka vytvářet k peněžním prostředkům a ceninám. Opravné položky k pohledávkám jsou jedním z nástrojů realizace zásady opatrnosti při vykazování aktiv a výsledků hospodaření a vyjadřují potencionální pokles reálné hodnoty pohledávky, tj. snížení její vymahatelnosti a inkasa částek, které pohledávku představují (RYNEŠ, 2008). Opravné položky k pohledávkám jsou zpravidla testovány z hlediska doby splatnosti: dní po splatnosti.50 % opravná položka k pohledávce obvykle doporučovaná auditory, více jak 365 dní po splatnosti 100 % opravná položka k pohledávce obvykle doporučovaná auditory. U tvorby opravných položek se nezabývá účetní jednotka jen dobou splatnosti. Důležité jsou i jiné skutečnosti. Pohledávka může být např. předmětem soudního vymáhání a přihlíží se i k ekonomickému stavu dlužníka. Také je důležité uvědomit si rozdíl mezi účetní opravnou položkou a opravnou položkou z hlediska daňového. Účetní pohled má za cíl zobrazit pohledávku v reálné hodnotě, kdežto daňový pohled zkoumá daňovou uznatelnost nákladu na tvorbu opravné položky. Pravidla pro vytváření daňově 16

18 uznatelných opravných položek jsou zakotvena v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách ve znění pozdějších předpisů Odpisy pohledávek Možnost jednorázového odpisu pohledávek do daňově uznaných nákladů upravuje 24/2y zákona o daních z příjmů. Jak uvádí STROUHAL (2009), daňově účinný odpis pohledávky ve výši 100 % je možné provést u pohledávky, která byla nabyta postoupením, vkladem a při přeměně společnosti. Předpokladem je, že o pohledávce bylo účtováno ve výnosech, byla zahrnuta do základu daně a lze k ní vytvořit opravné položky podle zákona o rezervách, přičemž se jedná o např. o promlčenou pohledávku, pohledávku za dlužníkem, který je v insolvenčním řízení nebo pohledávku za dlužníkem, který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka. Účetní jednotka má však možnost odepsat pohledávky i z pohledu nedaňového. Pokud se jedná o pohledávku, u které by přesáhly náklady na vymáhání její výtěžek nebo dlužník je neznámého pobytu či je promlčena, měla by účetní jednotka v zájmu poctivého a věrného obrazu účetnictví tyto pohledávky odepsat Tvorba rezerv Tvorbu rezerv nám kromě zákona také upravuje Český účetní standard č. 004 Rezervy, který stanoví základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv. Ve tvorbě rezerv se odráží zásada opatrnosti v účetnictví. Účetní jednotka touto formou odhaduje výši budoucích závazků, u kterých předpokládá, že asi nastanou. Nezná jejich přesnou výši a čas nebo dobu vzniku. Zná pouze účel, na který by měla rezervy tvořit. Rezervy se považují za cizí zdroje z důvodu, že vyjadřují jakýsi potencionální závazek vůči třetím osobám (odběratelům výrobků z důvodů záručních oprav) a předpokládají budoucí výdaje např. na opravu dlouhodobého hmotného majetku. Zákon nám umožňuje tvořit rezervy na různé účely. Z pohledu daní jsou ne všechny rezervy při jejich tvorbě (tvorba je účtována do nákladů) daňově relevantní. Rozlišujeme rezervy: zákonné např. rezervy na opravy, 17

19 účetní rezerva na rizika a ztráty, rezervy na daň z příjmu nebo rezerva na restrukturalizaci. Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku je možné vytvářet pouze u majetku, jehož je účetní jednotka vlastníkem anebo u majetku, který má pronajatý a k jehož opravám je nájemce smluvně písemně zavázán. Výše rezervy se stanoví jednotlivě podle majetku a podle platných cen v době tvorby rezervy. Základem tvorby rezervy je rozpočet. Při tvorbě rezerv se musí dodržovat limity tvorby rezervy, které mají horní a spodní hranici. Minimální doba tvorby rezervy je 2 roky, přičemž se nepočítá rok, kdy se předpokládá zahájení opravy. Maximální doba tvorby rezervy je pak stanovena v závislosti na odpisové skupině. Jak uvádí SVATOŠOVÁ (2008), podléhají rezervy dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Účetní jednotky si ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši, způsob jejich vytváření a používání Zaúčtování splatné a odložené daně Základem pro výpočet splatné daně z příjmu je hospodářský výsledek, avšak zpravidla upravený o neúčetní operace, které na jedné straně zvyšují a na druhé straně snižují daňový základ. Tyto operace se provádí neúčetně a jsou zachyceny v daňovém přiznání. Položek, které nám mohou daňový základ ovlivnit v obou směrech, je velké množství a po provedení těchto úprav se může daňový základ výrazně lišit od hospodářského výsledku, který může být mnohdy i v záporných hodnotách. Přesto však nemusí být účetní jednotka zproštěna povinnosti odvést daň. Dále uvádí STROUHAL (2009) skutečnost, že zákon o dani z příjmu požaduje, aby účetní jednotky, které vykazují podle IFRS, upravily svůj účetní výsledek hospodaření pro výpočet daně podle zákona o účetnictví. Položky, které zvyšují základ daně, patří mezi tzv. daňově neúčinné náklady. To jsou náklady, které zákon o dani z příjmů nepovažuje za náklady nutné na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se zejména o náklady na reprezentaci, odměny členů statutárních orgánů, dary, pokuty a penále s výjimkou smluvních, manka a škody přesahující náhrady s výjimkou živelných pohrom či škod způsobených neznámým pachatelem aj. (BŘEZINOVÁ, 2008). 18

20 Mezi daňově neúčinné výnosy, to jsou výnosy, které nejsou součástí základu daně, patří např. výnosy zdaněné u zdroje srážkou (přijaté dividendy z akcií, přijaté podíly na zisku s. r. o., vypořádací podíly na s. r. o.). České účetní předpisy vyžadují členění splatné daňové povinnosti na běžnou a mimořádnou činnost, přičemž do běžné činnosti se zahrnuje provozní a finanční činnost. Toto členění se týká pouze případů, kdy vzniká kladná daňová povinnost. O daňové ztrátě se v účetnictví neúčtuje. Daňová povinnost je účetním nákladem, který se účtuje v účtové skupině 59, avšak ve smyslu 25 /1s zákona o daních z příjmů není považována za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů (RYNEŠ, 2008). Odložená daň nemá žádný vliv na placení daně, ale je důležitým nástrojem k dodržení zásady věrného a poctivého zobrazení ekonomické reality a také ctí zásadu opatrnosti, neboť vykázání odloženého daňového závazku zabrání např. neuváženému vyplacení dividend či podílu na zisku (BŘEZINOVÁ, 2008). Povinnost účtovat o odložené dani mají ty účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a ty účetní jednotky, které mají povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu. Základní úprava je vymezena v 59 vyhlášky, podrobně pak je postup zjišťování odloženého daňového závazku či odložené daňové pohledávky uveden v Českém účetním standardu č. 003 Odložená daň. Základem tvorby odložené daně jsou přechodné rozdíly z titulu odlišného účetního a daňového pohledu na určité položky v účetnictví a z rozdílného dopadu do účetního hospodářského výsledku a daňového základu. Jedná se např. o rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku odpisovaného nebo opravné položky k zásobám Závěrečné operace u zásob Dle Českého účetního standardu č. 015 Zásoby, se o zásobách účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B a platí požadavek, aby k rozvahovému dni nebyl na účtech pořízení materiálu či zboží vykazován žádný zůstatek. V praxi se může stát, že účetní jednotka má již zásobu přijatou na skladě, ale dosud neobdržela daňový doklad (jedná se o nevyfakturovanou dodávku) nebo firma již disponuje dokladem, avšak zásobu k rozvahovému dni neobdržela (účtujeme o zásobách na cestě). 19

21 1.5.8 Zaúčtování kurzových rozdílů Zákon o účetnictví ukládá v 4/12 povinnost vést účetnictví v české měně, ale současně také povinnost účtovat o vybraných položkách aktiv a závazků v měně cizí. Při uzavírání účetních knih jsou tyto položky přepočteny na domácí měnu k rozvahovému dni kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB. Vzniklé kurzové rozdíly se nazývají kurzový zisk a kurzová ztráta a účtují se do účtové skupiny 56 a 66. Základní postupy účtování jsou uvedeny v Českém účetním standardu č. 006 Kurzové rozdíly. Účetní jednotka by měla mít vnitropodnikovou směrnici o používání kurzů v účetnictví. Informace o způsobu kurzového přepočtu uvede v příloze k účetní závěrce. 1.6 Uzavření účetních knih Druhou fází procesu sestavení účetní závěrky je uzavření účetních knih. Po doúčtování všech účetních operací vyplývajících zejména z inventarizace a zaúčtování případů zajišťujících aktuální princip, může účetní jednotka účetní knihy uzavřít. Jedná se o tyto účetní knihy: deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů, knihu podrozvahových účtů. U každého účtu syntetického i analytického se vypočítá obrat a zůstatek účtu. Konečný stav je pak součet všech pohybů na účtu se započítáním počátečního stavu. U aktivních účtů se předpokládá, že konečný zůstatek bude na straně MD, u pasivních účtů se předpokládá konečný zůstatek na straně D. To ale nemusí platit vždy. Může se stát, že má účetní jednotka povolen kontokorent bankovního účtu, tedy zůstatek může být i záporný. Aby účetní jednotka zjistila, zda má správně zaúčtované účetní zápisy, lze provést kontrolu a to např. součtem analytických účtů, který se musí rovnat účtu syntetickému, nebo můžeme provést součet obratů v deníku, který musí odpovídat celkovému obratu na syntetických účtech hlavní knihy (BŘEZINOVÁ, 2008). K uzavírání účetních knih slouží účty účtové skupiny 70 Účty rozvažné a 71 Účty zisků a ztrát. Účty zisků a ztrát uzavírají výsledkové účty, konečný účet rozvažný uzavírá rozvahové účty a oba nám poskytují informace o účetním výsledku hospodaření, tj. 20

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. 9 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Charakteristika účetní závěrky 9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. ROZVAHA. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY. PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM. Právní úprava: ZoÚ 18 (obsah účetní závěrky), 19 23a (rozvahový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více