Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Radka ZAPLETALOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Žalio Znojmo, duben 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce Ing. Ladislava Žalia, s použitím citací z odborné literatury, jejíž seznam je uveden v závěru práce. V Prostějově dne

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat panu Ing. Ladislavu Žaliovi za poskytnutí cenných připomínek a odborných rad, kterými přispěl k vypracování této práce.

4 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Radka ZAPLETALOVÁ Bakalářský studijní program Ekonomika a management Obor Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow Zásady pro vypracování: 1. Teoretický popis postupů zpracování účetní závěrky vycházející z právní úpravy a odborné literatury. 2. Komplexní pohled na účetní závěrku ve firmě Montáže Kučera s.r.o., popis závěrkových operací, zpracování účetní závěrky a zhodnocení její vypovídací schopnosti. 3. Porovnání účetní závěrky firmy Montáže Kučera s.r.o. s obecně platnými předpisy a zásadami. Identifikace rozdílů, chyb a nedostatků ve zpracování účetní závěrky.

5 Rozsah práce: 50 Seznam odborné literatury: 1. BŘEZINOVÁ, Hana; ŠTOHL, Pavel. Účetní závěrka výklad a praktické příklady. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická, s. ISBN RYNEŠ, Petr. Cash flow v účetní závěrce. Olomouc: ANAG, s. ISBN RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Olomouc: ANAG, s. ISBN SVATOŠOVÁ, Jana; TRÁVNÍČKOVÁ, Jana. Účtová osnova, České účetní standardy: postupy účtování pro podnikatele. Olomouc: ANAG, s. ISBN Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Datum zadání bakalářské práce: květen 2009 Termín odevzdání bakalářské práce: duben 2010 L. S. Radka ZAPLETALOVÁ Ing. Ladislav ŽALIO Prof. PhDr. Miroslav FORET, CSc.

6 Abstrakt Obsahem práce je komplexní pohled na průběh účetní uzávěrky a účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o. Práce je tvořena dvěma částmi. V první části jsou popsány teoretické znalosti, které jsou pro vypracování účetní závěrky nutné a které vycházejí z platné právní legislativy. Jsou zde jednotlivě rozebrány obecné informace týkající se účetní závěrky, ale také konkrétní postupy a podoby výkazů, které účetní závěrku tvoří. Dále je zde věnována pozornost úkonům, které jsou nutné po vyhotovení účetní závěrky. V praktické části jsem se zabývala vyhotovením účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o., včetně vyhotovení účetních výkazů, které jsou součástí přílohy mé práce. Postupy uzávěrkových prací ve firmě jsem se snažila vyhodnotit, případně navrhnout lepší řešení ne vždy správných nebo správně aplikovaných postupů. Klíčová slova Účetní závěrka, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, cash flow, inventarizace. Abstrakt Meine Arbeit enthält die komplexe Anschauung auf den Bücherabschlussablauf in der Firma Montáže Kučera GmbH. Die Arbeit ist von zwei Teilen gebildet. Im ersten Teil sind teoretische Kenntnisse geschrieben, die für die Bücherabschlussausarbeitung notwendig sind und die aus der gültigen Gesetzgebung ausgehen. Es sind hier allgemeine Informationen vom Bücherabschluss aber auch konkrete Methoden und Rechnungsberichte einzelne zergliedert, die den Bücherabschluss bilden. Die Aufmerksamkeit ist auch den Operationen gewidmet, die für die Bücherabschlussausfertigung nötig sind. Im praktischen Teil beschäftigte ich mich mit der Bücherabschlussfertigung in der Firma Montáže Kučera GmbH, einschließlich der Rechnungsberichtefertigung, die in der Anlage meiner Arbeit umgefasst sind. Ich bemühte mich, den Bücherabschlusprozess in der Firma auszuwerten bzw. bessere Lösung der falschen Methoden vorzuschlagen.

7 Obsah Úvod... 8 Cíl práce a metodika Teoretická část Vymezení účetní závěrky Druhy účetní závěrky Obsah účetní závěrky Sestavení účetní závěrky Přípravné práce Časové rozlišení nákladů a výnosů Inventarizace Opravné položky Odpisy pohledávek Tvorba rezerv Zaúčtování splatné a odložené daně Závěrečné operace u zásob Zaúčtování kurzových rozdílů Uzavření účetních knih Účetní výkazy Rozvaha... 21

8 1.7.2 Výkaz zisku a ztráty Příloha Cash flow Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Audit Výroční zpráva Zveřejňování účetní závěrky Praktická část Profil společnosti Průběh účetní závěrky Inventarizace Uzávěrkové operace Uzavření účetních knih Sestavení účetní závěrky Závěr Použité zdroje Použité zkratky Přílohy... 51

9 Úvod Účetní závěrka je velmi důležitá součást života každé firmy a také jakékoliv instituce, které je ze zákona dána povinnost vést účetnictví. Je to soubor informací, který by měl poskytovat co nejpřesnější obraz o firmě. Měly by v ní být obsaženy všechny podstatné skutečnost o podniku. Slouží různým uživatelům (např. bankám, věřitelům, státním institucím), ale zpětně také nám, protože na základě námi poskytnutých informací v rozvaze nebo výkazu zisku a ztráty nám může banka poskytnout úvěr či se rozhodnout obchodní partner pro spolupráci s námi. Účetní závěrka není zdroj informací jen pro externí uživatele, jak je někdy mylně chápáno. Velmi důležitá je také její role uvnitř firmy. Jsou v ní obsažena důležitá data, která mohou významně ovlivnit vývoj celé firmy. Proto by měla být v každém podniku důkladně zkoumána a sledována tak, abychom se mohli správně rozhodovat a plánovat. Závěrkové operace jsou procesem, který se skládá z několika kroků a důležitých úprav. Nejedná se jen o kontrolu účetnictví jako takového. Následuje další řada operací, které mohou, ale také nemusí, mít vliv na daňový základ. Obvykle se věnuje velká pozornost právě těm úpravám, které ovlivňují daňový základ, jako např. časové rozlišení či dohadné položky. Přitom úpravy jako účetní odpisy nebo tvorba opravných položek, které z hlediska daní nemají žádný vliv, nám mohou významně ovlivnit vypovídací hodnotu, kterou by účetnictví mělo mít. Při sestavování závěrkových výkazů jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, je důležité důsledně dbát obsahového vymezení jednotlivých položek. Špatné zařazení může zkreslit mnoho skutečností. Tyto výkazy však neobsahují veškeré informace, které jsou nutné k věrnému a poctivému zobrazení. Existují skutečnosti, které není možné v účetních výkazech zachytit, např. proto, že je nelze spolehlivě ocenit, nebo že je jejich existence podmíněná. Proto je nutné tyto základní výkazy doplnit o přílohu a výroční zprávu. 8

10 Cíl práce a metodika Cílem mé bakalářské práce je komplexní pohled na účetní závěrku v konkrétní firmě a zhodnocení procesu účetní závěrky jako celku. Poskytnout tak pohled na celý postup prací spojených s účetní závěrkou. Jedná se o popis přípravných prací, uzavírání účetních knih, sestavování výkazů, ale tako následné pouzávěrkové činnosti. Dále chci popsat metodiku tvorby výkazů tvořících účetní závěrku. Jedná se především o rozvahu, výkaz zisku a ztráty a cash flow, ale také o další výkazy. Snahou je vyhodnotit, zda daná firma dodržuje platnou legislativu a postupuje podle ní a také, zda nejsou některé důležité aspekty v sestavení závěrky opomíjeny, a to jak záměrně, tak z neznalosti. V teoretické části budu popisovat především postup účetní závěrky z pohledu práva, který pak bude vodítkem pro vypracování účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o. Tou se budu zabývat v druhé části práce. Teoreticky se pokusím přiblížit a objasnit pojmy jako účetní uzávěrka a závěrka, které jsou zdánlivě stejné, avšak obsahově je každý vymezen jinak. Budou popsány práce, které závěrce předcházejí, samotná závěrka a dále povinnosti, které je nutno učinit i po sestavení účetní závěrky. Metodika práce vychází především z právních předpisů a podrobných výkladů zákona v odborné literatuře. V praktické části se zaměřím na postup sestavení účetní závěrky ve firmě Montáže Kučera s. r. o., kde pracuji jako účetní. Účetní závěrka je sestavena za účetní období 2008, které se shoduje s kalendářním rokem. Budu se snažit o poskytnutí komplexního pohledu na účetní závěrku ve firmě, o popis závěrkových operací a popis zpracování účetní závěrky. Průběh účetní závěrky bude konfrontován s teoretickou částí, kde se budu snažit identifikovat rozdíly, chyby a nedostatky. Dále se pokusím vyhodnotit vypovídací schopnost účetní závěrky a z údajů v ní obsažených se pokusím vyhodnotit situaci firmy. 9

11 1 Teoretická část 1.1 Vymezení účetní závěrky Účetní závěrka je klíčovým a vrcholovým dokumentem, kterým vrcholí účetní práce v účetní jednotce za celé účetní období. Zobrazuje všechny podstatné informace o podniku ve skutečném světle a nezastírá tak žádné skutečnosti, které by mohly v konečném důsledku vrhnout úplně jiný pohled na celé hospodaření firmy. Aby tomu tak bylo, musí být závěrka v souladu s účetními zásadami, standardy či vyhláškami, ale také s vnitropodnikovými směrnicemi, které by měly být součástí každé firmy. Smyslem účetní závěrky je zjistit k rozvahovému dni stav majetku a ostatních aktiv, stav závazků a vlastního kapitálu, věcně a časově zaznamenat všechny náklady a výnosy, které se účetního období týkají. Tím získáme přehled o majetku a závazcích, výsledku hospodaření dané firmy a o její finanční situaci. Během účetní závěrky se provádí kontrola všech průběžně zaúčtovaných případů, hodnotí se jejich věcná a časová souvislost s obdobím, ve kterém nastaly a kterého se skutečně týkají. V důsledku zjištěných souvislostí se pak provádějí další operace, které upravují skutečnost tak, aby odpovídala věrnému a poctivému zobrazení předmětu účetnictví. Jak uvádí RYNEŠ (2008), základními kvalitativními požadavky na informace uváděné v účetní závěrce jsou: spolehlivost s tím souvisí především pravdivý a věrný obraz uváděných informací, srovnatelnost ve smyslu schopnosti porovnat účetní závěrku s předešlými lety (tj. zejména dodržovat bilanční kontinuitu a stálost metod), ale také srovnatelnost s jinými účetními jednotkami, srozumitelnost - zajistit srozumitelnost v takové míře, aby si zkušený uživatel mohl vytvořit komplexní představu o majetkové, důchodové či finanční situaci, významnost především uvádět další významné údaje, které nemohou být obsaženy ve výkazech, v příloze k účetní závěrce; významné skutečnosti jsou především ty, které mohou v důsledku svého uvedení či neuvedení ovlivnit úsudek osob, které tyto informace využívají. 10

12 1.2 Druhy účetní závěrky Účetní jednotky sestavují závěrky k tzv. rozvahovému dni. Za rozvahový den se podle 19/1 zákona o účetnictví považuje den, ke kterému se sestavuje účetní závěrka a uzavírají se účetní knihy. Účetní jednotky uvádějí v účetní závěrce informace podle stavu ke konci rozvahového dne (rozvahový okamžik). První a nejčastější je závěrka řádná, která se sestavuje k poslednímu dni běžného účetního období. Tím může být v případě kalendářního roku , v případě hospodářského roku poslední den jiného měsíce než je prosinec. Druhou účetní závěrkou je mimořádná účetní závěrka, která se sestavuje v dalších případech. Znamená to, že není sestavována ke konci běžného účetního období. Toto je vymezeno v 17 a 19 zákona o účetnictví. Může se jednat např. o závěrku sestavenou ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace nebo ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu. Třetím druhem účetní závěrky je mezitímní účetní závěrka. Tento pojem se používá především v ustanoveních obchodního zákoníku. Za takovou závěrku se považuje závěrka, která je sestavována v průběhu účetního období. Při této závěrce se knihy neuzavírají a inventarizace se provádí pouze pro účely ocenění. Tento typ účetní závěrky je požadován při přeměnách společnosti (fůze nebo rozdělení společnosti). STROUHAL (2009) uvádí, že účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství. 1.3 Obsah účetní závěrky Obsah účetní závěrky je vymezen v 18 zákona o účetnictví. Tvoří ji účetní výkazy jako rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha. Tyto tři složky účetní závěrky jsou povinné. Ale součástí závěrky může být také výkaz o peněžních tocích nebo přehled o změnách vlastního kapitálu, které dokreslují významné skutečnosti. Z pohledu Evropské unie jsou tyto výkazy považovány za stejně významné jako u nás a povolení nebo nařízení k používání dalších výkazů nechává Evropská unie zcela na národních regulátorech. 11

13 Z pohledu Mezinárodních účetních standardů musí být tyto tři základní složky účetní závěrky doplněny ještě přehledem o změnách vlastního kapitálu a cash flow. Jak uvádí RYNEŠ (2008), v naší legislativě není sestavování přehledu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích zákonem stanovené, ale v některých případech jsou tyto výkazy v podstatě vyžadovány a to např. u finančních institucí nebo u auditovaných subjektů. Předpisy Evropských společenství, které se týkají rozsahu a způsobu sestavování účetní závěrky, obsahu, označení a obsahového vymezení jednotlivých položek, jsou zapracovány také ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. Každá účetní závěrka musí obsahovat minimálně tyto identifikační údaje: název účetní jednotky nebo jméno, sídlo účetní jednotky nebo bydliště a místo podnikání, identifikační číslo, označení právní formy účetní jednotky, předmět podnikání nebo účel, pro který byla účetní jednotka založena, rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje, okamžik sestavení účetní závěrky, podpisový záznam statutárního orgánu. Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo ve zjednodušeném rozsahu. V plném rozsahu jsou ji povinny sestavit ty účetní jednotky, které mají ze zákona povinnost mít ověřenou závěrku auditorem anebo akciové společnosti, které mají tuto povinnost vždy. Účetní závěrka v plném rozsahu obsahuje: rozvahu neboli bilanci, výkaz zisku a ztráty (výsledovku), o v druhovém členění o v účelovém členění přílohu k účetní závěrce, přehled peněžních toků (může být jako součást přílohy nebo jako samostatná část), přehled o změnách vlastního kapitálu. 12

14 RYNEŠ (2008) zdůrazňuje, že prováděcí vyhláška sice výslovně neuvádí přehled o peněžních tocích (cash flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu jako povinné součásti účetní závěrky, považuje však informace o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu za tak důležité, že účetní závěrka v plném rozsahu by měla oba tyto přehledy zahrnovat. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Pokud se však rozhodnou, mohou sestavit i účetní závěrku v plném rozsahu. Účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu tvoří: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, o v druhovém členění, o v účelovém členění, příloha k účetní závěrce. Nepovinné součásti pak jsou: přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled peněžních toků. U těchto nepovinných přehledů se musí účetní jednotka zamyslet, zda nastaly významné změny, které jsou předmětem těchto výkazů a pokud ano, musí být tyto změny uvedeny buď v příloze nebo v samostatném přehledu o změnách vlastního kapitálu. 1.4 Sestavení účetní závěrky Sestavení účetní závěrky se skládá z několika operací. Je vhodné, aby účetní jednotka měla vypracovány směrnice a harmonogram prací k sestavení účetní závěrky. Bude tak patrná a snadno určitelná odpovědnost jednotlivých osob za jednotlivé oblasti a také posloupnost jednotlivých prací (ta je dána zejména zákonem v 33a/10). Vytvoříme tak kvalitní kontrolní systém. Harmonogram prací nám také zabezpečí to, že budou zaúčtovány všechny účetní případy do období, s nímž hospodářsky a časově souvisí. Lhůta pro sestavení závěrky je po rozvahovém dni dostatečně dlouhá, abychom mohli dohledat inventurní rozdíly, urgovat dodavatelské faktury nebo posoudit zůstatky rezerv. Součástí harmonogramu je také stanovení daňového základu a splatné daně z příjmu. 13

15 1.5 Přípravné práce V první části účetní závěrky se zabýváme tzv. přípravnými pracemi, které nám mají zajistit správnost a úplnost údajů účetních knih v příslušném účetním období. Tyto práce také zajišťují, aby byly všechny účetní případy zaúčtovány do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se zejména o tyto úkony: inventarizace majetku a závazků, časové rozlišení nákladů a výnosů, odpisy pohledávek, vyúčtování dohadných položek, vyúčtování opravných položek, tvorba rezerv, zaúčtování splatné a odložené daně z příjmů, závěrečné operace u zásob, zaúčtování kurzových rozdílů, vypořádání peněz na cestě Časové rozlišení nákladů a výnosů Jak již bylo několikrát uvedeno, účetní jednotka musí zajistit, aby byly v účetnictví zachyceny jen ty účetní případy, které věcně a časově souvisí s účetním obdobím. Jedná se o tzv. aktuální princip. Tento pojem se sice přímo v zákoně nepoužívá, ale významově a obsahově je vymezen v 3 zákona o účetnictví. Není rozhodující, zda současně s nákladem dojde i k výdaji nebo s výnosem k příjmu peněžních prostředků, ale je nezbytné provést věcné rozlišení. Pokud se tuto zásadu nepodaří zajistit, musí být tyto účetní případy proúčtovány přes účty časového rozlišení. Jak uvádí BŘEZINOVÁ (2008), tyto účty však použijeme pouze v případě, známe-li účel, na který byly náklady (výdaje), výnosy (příjmy) vynaloženy, přesné údaje o času, kterého se týkají a přesnou částku. Nebudeme-li jednu z těchto indicií znát, musíme zabezpečit aktuální princip buď přes dohadné položky (kde se odhaduje částka) nebo rezervy (v případě odhadu času a částky, kdy bude nutné výdaj ze současných závazků pravděpodobně uhradit). Příkladem účtování o dohadných položkách můžou být nevyúčtované energie, u nichž se stanoví dohadná položka např. podle stavu měřidel. Při vyúčtování v následujícím roce je možno rozdíl 14

16 mezi dohadnou položkou a skutečností zaúčtovat do období přijetí faktury. Avšak jak uvádí RYNEŠ (2008), je nutné zkoumat výši těchto položek a způsob stanovení odhadu. Postup najdeme v pokynu D-300. Další možností je tvorba rezerv. O této možnosti nákladu se uvažuje zpravidla až v situaci, kdy už jsou prováděny uzávěrkové operace. Rezervy je možno tvořit na různé účely a z různých titulů (rezerva na daň z příjmu, rezerva na opravu majetku, rezerva na záruční opravy nebo rezerva na rozhodnutí soudního jednání). Dle STROUHALA (2009) nám rezervy slouží k zajištění zásady opatrnosti, kdy můžeme znát dopředu závazky budoucích výdajů a ve snaze zabezpečit dostatek prostředků na jejich úhradu vytvoříme na toto rezervu a zamezíme tak tomu, že bude výsledek hospodaření např. rozdělen mezi vlastníky Inventarizace Rozhodující oblastí uzávěrkových operací je uzavírání účtů a to na základě inventarizace veškerého majetku a závazků. Toto je upraveno především v 29 a 30 zákona o účetnictví. Ověřují se jí zůstatky účtů, které mají hmotnou povahu (zásoby, hmotný dlouhodobý majetek), ale také zůstatky účtů, které mají nehmotnou povahu (pohledávky, dohadné účty, rezervy). Stavy inventarizovaného majetku jsou pak zaznamenávány na inventurních soupisech. Inventarizace se provádí k rozvahovému dni, ke kterému se porovnávají skutečné stavy majetku a závazků se stavy zaznamenanými v účetnictví. Tato inventarizace se nazývá periodická. V případě, že nelze u dlouhodobého majetku provést inventuru k rozvahovému dni, má účetní jednotka možnost provést ji buď v předešlých čtyřech měsících anebo v prvním měsíci následujícího období. Účetní jednotky mají povinnost prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po provedení. Dle STROUHALA (2009) inventarizací nedokládáme jen účetní skutečnosti, ale slouží nám i jako důkazní prostředek, jímž se např. prokazuje výše a odůvodněnost daňově účinných rezerv a opravných položek. Prvním krokem inventarizace je zjištění skutečné stavu majetku a závazků, tzv. fyzická a dokladová inventura. Fyzickou inventuru provádíme u majetku hmotné povahy (zásoby, dlouhodobý majetek, hotovost, cenné papíry a ceniny). Dokladovou inventuru pak 15

17 provádíme u pohledávek a závazků a také u takových složek majetku, kde nelze provést fyzickou inventuru (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, stavy na bankovních účtech, pohledávky, závazky, rezervy, opravné položky, položky časového rozlišení). Tyto stavy jsou pak zaznamenány na inventurních soupisech. V případě, že účetní a skutečné stavy jsou rozdílné, hovoříme o inventarizačních rozdílech. Těmito rozdíly mohou být manko (účetní stav je vyšší než skutečný) nebo přebytek (účetní stav je nižší, než skutečný). Tyto inventarizační rozdíly se musí vyúčtovat do účetního období, za které se ověřuje stav majetku a závazků a ovlivňují základ daně Opravné položky Metodika tvorby opravných položek je popsána v Českém účetním standardu č. 005 Opravné položky. Smyslem tvorby opravných položek je přechodné snížení hodnoty majetku, pokud je jeho reálná hodnota nižší než jeho hodnota v účetnictví. To se projeví v účetnictví jako náklad a sníží se nepřímo hodnota konkrétního majetku. Opravné položky nesmí účetní jednotka vytvářet k peněžním prostředkům a ceninám. Opravné položky k pohledávkám jsou jedním z nástrojů realizace zásady opatrnosti při vykazování aktiv a výsledků hospodaření a vyjadřují potencionální pokles reálné hodnoty pohledávky, tj. snížení její vymahatelnosti a inkasa částek, které pohledávku představují (RYNEŠ, 2008). Opravné položky k pohledávkám jsou zpravidla testovány z hlediska doby splatnosti: dní po splatnosti.50 % opravná položka k pohledávce obvykle doporučovaná auditory, více jak 365 dní po splatnosti 100 % opravná položka k pohledávce obvykle doporučovaná auditory. U tvorby opravných položek se nezabývá účetní jednotka jen dobou splatnosti. Důležité jsou i jiné skutečnosti. Pohledávka může být např. předmětem soudního vymáhání a přihlíží se i k ekonomickému stavu dlužníka. Také je důležité uvědomit si rozdíl mezi účetní opravnou položkou a opravnou položkou z hlediska daňového. Účetní pohled má za cíl zobrazit pohledávku v reálné hodnotě, kdežto daňový pohled zkoumá daňovou uznatelnost nákladu na tvorbu opravné položky. Pravidla pro vytváření daňově 16

18 uznatelných opravných položek jsou zakotvena v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách ve znění pozdějších předpisů Odpisy pohledávek Možnost jednorázového odpisu pohledávek do daňově uznaných nákladů upravuje 24/2y zákona o daních z příjmů. Jak uvádí STROUHAL (2009), daňově účinný odpis pohledávky ve výši 100 % je možné provést u pohledávky, která byla nabyta postoupením, vkladem a při přeměně společnosti. Předpokladem je, že o pohledávce bylo účtováno ve výnosech, byla zahrnuta do základu daně a lze k ní vytvořit opravné položky podle zákona o rezervách, přičemž se jedná o např. o promlčenou pohledávku, pohledávku za dlužníkem, který je v insolvenčním řízení nebo pohledávku za dlužníkem, který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka. Účetní jednotka má však možnost odepsat pohledávky i z pohledu nedaňového. Pokud se jedná o pohledávku, u které by přesáhly náklady na vymáhání její výtěžek nebo dlužník je neznámého pobytu či je promlčena, měla by účetní jednotka v zájmu poctivého a věrného obrazu účetnictví tyto pohledávky odepsat Tvorba rezerv Tvorbu rezerv nám kromě zákona také upravuje Český účetní standard č. 004 Rezervy, který stanoví základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv. Ve tvorbě rezerv se odráží zásada opatrnosti v účetnictví. Účetní jednotka touto formou odhaduje výši budoucích závazků, u kterých předpokládá, že asi nastanou. Nezná jejich přesnou výši a čas nebo dobu vzniku. Zná pouze účel, na který by měla rezervy tvořit. Rezervy se považují za cizí zdroje z důvodu, že vyjadřují jakýsi potencionální závazek vůči třetím osobám (odběratelům výrobků z důvodů záručních oprav) a předpokládají budoucí výdaje např. na opravu dlouhodobého hmotného majetku. Zákon nám umožňuje tvořit rezervy na různé účely. Z pohledu daní jsou ne všechny rezervy při jejich tvorbě (tvorba je účtována do nákladů) daňově relevantní. Rozlišujeme rezervy: zákonné např. rezervy na opravy, 17

19 účetní rezerva na rizika a ztráty, rezervy na daň z příjmu nebo rezerva na restrukturalizaci. Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku je možné vytvářet pouze u majetku, jehož je účetní jednotka vlastníkem anebo u majetku, který má pronajatý a k jehož opravám je nájemce smluvně písemně zavázán. Výše rezervy se stanoví jednotlivě podle majetku a podle platných cen v době tvorby rezervy. Základem tvorby rezervy je rozpočet. Při tvorbě rezerv se musí dodržovat limity tvorby rezervy, které mají horní a spodní hranici. Minimální doba tvorby rezervy je 2 roky, přičemž se nepočítá rok, kdy se předpokládá zahájení opravy. Maximální doba tvorby rezervy je pak stanovena v závislosti na odpisové skupině. Jak uvádí SVATOŠOVÁ (2008), podléhají rezervy dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Účetní jednotky si ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši, způsob jejich vytváření a používání Zaúčtování splatné a odložené daně Základem pro výpočet splatné daně z příjmu je hospodářský výsledek, avšak zpravidla upravený o neúčetní operace, které na jedné straně zvyšují a na druhé straně snižují daňový základ. Tyto operace se provádí neúčetně a jsou zachyceny v daňovém přiznání. Položek, které nám mohou daňový základ ovlivnit v obou směrech, je velké množství a po provedení těchto úprav se může daňový základ výrazně lišit od hospodářského výsledku, který může být mnohdy i v záporných hodnotách. Přesto však nemusí být účetní jednotka zproštěna povinnosti odvést daň. Dále uvádí STROUHAL (2009) skutečnost, že zákon o dani z příjmu požaduje, aby účetní jednotky, které vykazují podle IFRS, upravily svůj účetní výsledek hospodaření pro výpočet daně podle zákona o účetnictví. Položky, které zvyšují základ daně, patří mezi tzv. daňově neúčinné náklady. To jsou náklady, které zákon o dani z příjmů nepovažuje za náklady nutné na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Jedná se zejména o náklady na reprezentaci, odměny členů statutárních orgánů, dary, pokuty a penále s výjimkou smluvních, manka a škody přesahující náhrady s výjimkou živelných pohrom či škod způsobených neznámým pachatelem aj. (BŘEZINOVÁ, 2008). 18

20 Mezi daňově neúčinné výnosy, to jsou výnosy, které nejsou součástí základu daně, patří např. výnosy zdaněné u zdroje srážkou (přijaté dividendy z akcií, přijaté podíly na zisku s. r. o., vypořádací podíly na s. r. o.). České účetní předpisy vyžadují členění splatné daňové povinnosti na běžnou a mimořádnou činnost, přičemž do běžné činnosti se zahrnuje provozní a finanční činnost. Toto členění se týká pouze případů, kdy vzniká kladná daňová povinnost. O daňové ztrátě se v účetnictví neúčtuje. Daňová povinnost je účetním nákladem, který se účtuje v účtové skupině 59, avšak ve smyslu 25 /1s zákona o daních z příjmů není považována za náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů (RYNEŠ, 2008). Odložená daň nemá žádný vliv na placení daně, ale je důležitým nástrojem k dodržení zásady věrného a poctivého zobrazení ekonomické reality a také ctí zásadu opatrnosti, neboť vykázání odloženého daňového závazku zabrání např. neuváženému vyplacení dividend či podílu na zisku (BŘEZINOVÁ, 2008). Povinnost účtovat o odložené dani mají ty účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a ty účetní jednotky, které mají povinnost sestavovat účetní závěrku v plném rozsahu. Základní úprava je vymezena v 59 vyhlášky, podrobně pak je postup zjišťování odloženého daňového závazku či odložené daňové pohledávky uveden v Českém účetním standardu č. 003 Odložená daň. Základem tvorby odložené daně jsou přechodné rozdíly z titulu odlišného účetního a daňového pohledu na určité položky v účetnictví a z rozdílného dopadu do účetního hospodářského výsledku a daňového základu. Jedná se např. o rozdíl mezi účetní a daňovou hodnotou dlouhodobého majetku odpisovaného nebo opravné položky k zásobám Závěrečné operace u zásob Dle Českého účetního standardu č. 015 Zásoby, se o zásobách účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B a platí požadavek, aby k rozvahovému dni nebyl na účtech pořízení materiálu či zboží vykazován žádný zůstatek. V praxi se může stát, že účetní jednotka má již zásobu přijatou na skladě, ale dosud neobdržela daňový doklad (jedná se o nevyfakturovanou dodávku) nebo firma již disponuje dokladem, avšak zásobu k rozvahovému dni neobdržela (účtujeme o zásobách na cestě). 19

21 1.5.8 Zaúčtování kurzových rozdílů Zákon o účetnictví ukládá v 4/12 povinnost vést účetnictví v české měně, ale současně také povinnost účtovat o vybraných položkách aktiv a závazků v měně cizí. Při uzavírání účetních knih jsou tyto položky přepočteny na domácí měnu k rozvahovému dni kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB. Vzniklé kurzové rozdíly se nazývají kurzový zisk a kurzová ztráta a účtují se do účtové skupiny 56 a 66. Základní postupy účtování jsou uvedeny v Českém účetním standardu č. 006 Kurzové rozdíly. Účetní jednotka by měla mít vnitropodnikovou směrnici o používání kurzů v účetnictví. Informace o způsobu kurzového přepočtu uvede v příloze k účetní závěrce. 1.6 Uzavření účetních knih Druhou fází procesu sestavení účetní závěrky je uzavření účetních knih. Po doúčtování všech účetních operací vyplývajících zejména z inventarizace a zaúčtování případů zajišťujících aktuální princip, může účetní jednotka účetní knihy uzavřít. Jedná se o tyto účetní knihy: deník, hlavní knihu, knihu analytických účtů, knihu podrozvahových účtů. U každého účtu syntetického i analytického se vypočítá obrat a zůstatek účtu. Konečný stav je pak součet všech pohybů na účtu se započítáním počátečního stavu. U aktivních účtů se předpokládá, že konečný zůstatek bude na straně MD, u pasivních účtů se předpokládá konečný zůstatek na straně D. To ale nemusí platit vždy. Může se stát, že má účetní jednotka povolen kontokorent bankovního účtu, tedy zůstatek může být i záporný. Aby účetní jednotka zjistila, zda má správně zaúčtované účetní zápisy, lze provést kontrolu a to např. součtem analytických účtů, který se musí rovnat účtu syntetickému, nebo můžeme provést součet obratů v deníku, který musí odpovídat celkovému obratu na syntetických účtech hlavní knihy (BŘEZINOVÁ, 2008). K uzavírání účetních knih slouží účty účtové skupiny 70 Účty rozvažné a 71 Účty zisků a ztrát. Účty zisků a ztrát uzavírají výsledkové účty, konečný účet rozvažný uzavírá rozvahové účty a oba nám poskytují informace o účetním výsledku hospodaření, tj. 20

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb.

Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Řádná účetní závěrka. Právní rámec - rozbor. Právní rámec. Zákon o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb. Řádná účetní závěrka Právní rámec - rozbor Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o 1 Řádná účetní závěrka Obsah Právní rámec Zákon o účetnictví a účetní závěrka (4,5) Účetní závěrka

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více