Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro vás přínosem a budete je číst se zájmem. V tomto čísle vás seznámíme s překvapivým závěrem Nejvyššího správního soudu týkajícího se zdanění kursových zisků. Rádi bychom vás také upozornili na související povinnosti po skončení účetního období a informovali vás o nejdůležitějších novinkách a záměrech ministerstva financí, které byly společně s dalšími účetními tématy diskutovány na semináři Národní účetní rady, který se uskutečnil dne 27. dubna 2012 na Vysoké škole ekonomické v Praze. V neposlední řadě bychom vám rádi představili novou knihu věnující se problematice fúzí společností z právního, účetního a daňového pohledu a podělili se s vámi o úspěch naší štafety na 18. ročníku Pražského mezinárodního maratonu. Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář s důležitými termíny na měsíce květen a červen Přejeme vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Správa nemovitostí Obsah 1 Kurzové zisky nejsou zdanitelným příjmem? 2 Povinnosti společností po skončení účetního období 3 Novinky a záměry MF prezentované na semináři Národní účetní rady 4 Z dění v TPA Horwath 5 5 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen / 7 1 Kursové zisky nejsou zdanitelným příjmem? Nejvyšší správní soud zveřejnil judikát 5 Afs 45/ , ve kterém se zabýval otázkou zdanění kursových zisků. Spornou otázkou bylo, zda kursové rozdíly, které vznikly z přepočtu dlouhodobých závazků znějících na cizí měnu na české koruny prováděné k rozvahovému dni a účtované na účtech výnosů, mohou představovat příjem subjektu, který má být zdaněn. Závěr soudu je překvapivý. Judikát rozlišuje mezi zaúčtovaným výnosem (a shledává naprosto legitimním účtování o kursových ziscích a kursových ztrátách do výsledku hospodaření) a zdanitelným příjem. Za revoluční myšlenku je nutno považovat označení zaúčtovaných kursových rozdílů za fiktivní příjmy a konstatování soudu: Ziskem může být pouze zhodnocení koruny vůči zahraniční měně doprovázené fyzickým tokem peněz, které je ovšem jasné až k datu uskutečnění operace (splátky, na kterou bylo vynaloženo méně českých korun). Tato myšlenka je v zásadním rozporu s ustanovením platného zákona o daních z příjmů, který v 23 uvádí, že pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) u poplatníků vedoucích účetnictví. Judikát vychází z toho, že existuje rozdíl mezi realizovaným a nerealizovaným kursovým ziskem či ztrátou, což české účetní ani daňové právo nezná: Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že je třeba rozlišovat mezi kursovými rozdíly, vzniklými pouhým přepočtem a skutečnými kursovými zisky, resp. ztrátami. Nerealizované kursové rozdíly nepředstavují zdanitelný příjem, neboť vznikají na základě přepočtu a nemají žádný relevantní základ v nakládání s majetkem (operativní činností podnikatelského subjektu), nemají žádný vliv a dopad na hospodářskou produktivitu, resp. výsledek hospodaření. Jedná se de facto pouze o virtuální zisky nebo ztráty. Není bez zajímavosti, že kursovým rozdílům se věnoval stejný senát v judikátu 5 Afs 34/ Zde tento senát přisvědčil správnosti účtování o kursových ziscích z přecenění závazků k rozvahovému dni do výnosů a kasační stížnost poplatníka, který se domáhal vyjmutí kursových zisků ze svého daňového základu, zamítl. Pro poplatníky daně z příjmů se nyní otvírá řada otázek: Jsou kursové rozdíly zaúčtované k datu účetní závěrky zdanitelným výdajem či příjmem? Jak postupovat u kursových rozdílů z přepočtu prostředků v cizích měnách na běžných účtech? Jsou realizovanými kursovými rozdíly pouze ty, které vznikly při úhradách či inkasu cizí měny? Lze zpochybnit i daňovou uznatelnost zaúčtovaných kursových ztrát? Vztahuje se tento judikát i na jiné přeceňované položky v účetnictví? K této problematice očekáváme v nejbližší době výraznou odbornou diskusi a o jejím vývoji vás budeme informovat v dalších číslech Newsletteru. Pro další informace k této záležitosti kontaktujte svého odpovědného senior manažera nebo partnera. 2 Povinnosti společností po skončení účetního období Měsíce květen a červen jsou ve znamení přípravy a auditu účetní závěrky. Sestavením rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy (tedy kompletní účetní závěrky) však práce nekončí. Rádi bychom vás upozornili na související povinnosti.

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen / 7 Pro řadu společností je ze zákona o účetnictví stanovena povinnost auditu. Teprve závěrku ověřenou auditorem je možno předložit valné hromadě ke schválení. Valná hromada schvalující účetní závěrku se má dle obchodního zákoníku konat nejdéle do konce šestého měsíce po skončení účetního období. V tomto termínu je nutno rozhodnout i o rozdělení zisku a o výplatě dividend či podílů na zisku. V této souvislosti bychom vás rádi upozornili na rozsudek Nejvyššího soudu (29 Cdo 4284/2007), který prohlásil za neplatné rozhodnutí o rozdělení zisku realizované po uplynutí cca 10 měsíců od účetní závěrky. Z odůvodnění vyplývá, že společníci na valné hromadě nemohou rozhodnout o rozdělení zisku, pokud nemají k dispozici aktuální údaje z účetní závěrky. Další povinností pro všechny společnosti je vyhotovení zprávy o propojených osobách. Pro společnosti, které mají povinný audit ze zákona, platí navíc povinnost sestavit výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva o propojených osobách. Zpráva o propojených osobách musí být sestavena do 3 měsíců od konce účetního období a výroční zpráva do 6 měsíců od konce účetního období. Posledním úkonem spojeným s předchozím účetním obdobím je zveřejnění účetní závěrky, zprávy o auditu účetní závěrky, zprávy o propojených osobách, Výroční zprávy a rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky a rozdělení zisku ve Sbírce listin rejstříkového soudu. Za standardní situace by všechny výše uvedené dokumenty měly být v elektronické podobě odeslány na soud do 7 měsíců po konci účetního období. Nesplnění této povinnosti může být sankcionováno správní pokutou nebo výrazně vyššími sankcemi dle zákona o účetnictví. Kontrola ze strany státních orgánů je vcelku jednoduchá a v současnosti je na GFŘ připravován postup správců daně k vymáhání této povinnosti a ukládání pokut. Z tohoto důvodu by společnosti neměly podceňovat své informační povinnosti. Na vaše dotazy spojené s účetními povinnostmi je připraven odpovědět David Mrozek, 3 Novinky a záměry MF prezentované na semináři Národní účetní rady Dne 27. dubna 2012 se konal seminář Národní účetní rady na Vysoké škole ekonomické v Praze. Cílem semináře bylo představit odborné veřejnosti práci Národní účetní rady (NUR) spočívající v interpretacích českých účetních předpisů a poskytnout výklad k řadě novinek v účetnictví, které přinesly novelizované předpisy s účinností od , o nichž jsme vás již informovali v minulých vydáních. Prvního odborného vystoupení se ujal první náměstek ministra financí Ladislav Minčič (viz foto), který seznámil přítomné s plánovaným nástupem změn ve státní správě týkající se jednotného inkasního místa a se záměry vlády na konsolidaci veřejných rozpočtů. Jednotné inkasní místo by počínaje rokem 2014 mělo přinést snížení administrativy podnikatelů, snížení nákladů státu na výběr daní a zvýšení efektivity správy daní. Cílem je dosáhnout spojení výběru pojistného od fyzických osob a daně z příjmu tak, aby bylo naplněno heslo: jedno daňové tvrzení, jedna platba, jedna kontrola. Zákon o jednotném inkasním místě má v tuto chvíli účinnost od , plánovanou změnou však má

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen / 7 dojít k posunu jeho účinnosti na rok 2014 tak, aby vstoupil v účinnost spolu s rekodifikací soukromého práva (nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích). Ministerstvo financí k datu účinnosti rekodifikace soukromého práva připravuje nové daňové zákony zákon o dani z nemovitostí, zákon o dani z převodu nemovitostí, zákon o správě daně z příjmů fyzických osob a veřejného pojistného. Velkou pozornost věnoval Ladislav Minčič také vládnímu návrhu na konsolidaci veřejných rozpočtů. Konstatoval, že veřejné rozpočty jsou stiženy chronickým strukturálním deficitem a že prioritou vlády je snižování výdajů. Vedle toho však má dojít ke zvýšení příjmů řadou daňových opatření. Jako první uvedl odklad sjednocené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 % na rok V letech je záměrem uplatňovat dvě sazby DPH a to ve výši 15 % a 21 %. Fyzické osoby s vysokými příjmy zasáhne zejména dodatečná 7% daň z příjmů, která bude uvalena na příjmy podléhající sociálnímu a zdravotnímu pojištění a to pouze takové příjmy, které převyšují stropy pojistného (cca 100 tis. měsíční hrubé mzdy). Tato změna vyplývá z programového prohlášení vlády, ve kterém se vláda zavázala, že odstraní degresi ve zdanění příjmů fyzických osob. Proto dalším opatřením bude zrušení stropu u zdravotního pojištění, omezeno maximální hranicí zůstane tedy pouze sociální pojištění. Tato nová 7% sazba daně se nebude týkat příjmů z pronájmu, z kapitálového majetku a ostatních příjmů fyzických osob. Další nepříznivou zprávou pro fyzické osoby je zrušení slevy na dani pro pracující důchodce a omezení možnosti používat paušální výdaje pouze pro osoby s příjmy do 2 mil. Kč. Abychom ale přinesli alespoň jednu dobrou zprávu - se změnou účinnosti zákona o jednotném inkasním místu na rok bude o rok dříve uplatněno zrušení srážkové daně na příjmy z podílu na zisku a z dividend pro fyzické osoby. Zisk kapitálových společností vygenerovaný za rok 2014, který bude společníkům vyplacen v roce 2015, tak bude poprvé v dějinách českého daňového systému osvobozen při výplatě tuzemským fyzickým osobám. Další část semináře již patřila výhradně účetním tématům. Podrobně byly rozebrány interpretace přijaté za poslední rok, tedy I-21 Odpis cizoměnové pohledávky, I-22 Dotace v cizí měně a I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky. Novinkou bylo, že účastníci semináře byli seznámeni s připravovanými interpretacemi NUR. Jednalo se o tato témata: Následné získání dotace na dlouhodobý majetek, Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek, Mezitímní vykazování, Určení okamžiku zařazení dlouhodobého majetku do užívání. Závěrečný blok semináře byl věnován novelám účetních předpisů, kde mezi přednášejícími vystoupila partnerka společnosti TPA Horwath Jana Skálová (viz foto). Seminář se setkal s pozitivním ohlasem celkem 240 účastníků z řad auditorů, daňových poradců a účetních. Nechyběli ani studenti a pracovníci Generálního finančního ředitelství.

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika 4 Květen /7 Z dění v TPA Horwath Nová kniha FÚZE Rádi bychom vám sdělili, že v nakladatelství Linde Praha vyšla nová kniha věnující se problematice fúzí společností z právního, účetního a daňového pohledu. Jedním ze spoluautorů je Tomáš Podškubka, soudní znalec a senior manager znaleckého ústavu TPA Horwath Valuation Services. Jedná se o první knihu věnující se postupům dle novely zákona o přeměnách, o které jsme vás již několikrát informovali. TPA Horwath běží maraton V neděli 13. května se v Praze uskutečnil již 18. ročník Pražského mezinárodního maratonu. Na maratonskou trať vyběhlo za zvuku Smetanovy Vltavy ze Staroměstského náměstí nejen několik tisíc maratonců, ale také přibližně 450 členů firemních štafet, jejichž klání je již několik let součástí této akce. Každá štafeta musela zdolat trať maratonu rozdělenou na 3 úseky o délce 10 kilometrů a závěrečný úsek o délce 12,195 km. V letošním roce se historicky poprvé zúčastnila také štafeta TPA Horwath ve složení Pavel Kohoutek, David Znamenáček, Eva Šťastná a Petr Koňák (viz foto). V silné konkurenci vybojovala naše štafeta 13. místo v celkovém čase 3:05:54. Letošní ročník provázelo poměrně chladné počasí, což vyhovovalo většině běžců, nikoliv však divákům, kterých se sešlo o něco méně, než v předchozích letech. Atmosféra byla vynikající především při etapách vedoucích centrem Prahy a přispívali k ní i kolegové povzbuzující na různých místech trati. Štafeta TPA Horwath účast okomentovala slovy: Jsme velice rádi, že jsme se dohodli na účasti na Firemním Maratonu 2012 a v kategorii štafet jsme si mohli vyzkoušet, jak funguje náš tým i mimo pracovní prostředí. O jedinečný a motivující zážitek jsme se samozřejmě podělili i s kolegy a snad je i nalákali pro příští ročník. My jsme si slíbili, že si v příštím roce zazávodíme znovu a pokusíme se tak zúročit naše nabyté závodní zkušenosti.

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen / 7 5 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář KVĚTEN středa 2. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2011 čtvrtek 10. spotřební daň splatnost daně za březen 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 18. pondělí 21. pátek 25. zdravotní pojištění sociální pojištění daň z příjmů spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za duben 2012 měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele za duben 2012 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za březen 2012 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za duben 2012 souhrnné hlášení za duben 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2012 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2012 čtvrtek 31. daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen / 7 ČERVEN pondělí 11. spotřební daň splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň středa 20. pondělí 25. sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance a zaměstnavatele za květen 2012 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za květen 2012 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků splatnost daně za duben 2012 (mimo spotřební daň z lihu) daňové přiznání za květen 2012 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2012 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za květen 2012 souhrnné hlášení za květen 2012 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2012 TPA Horwath Audit s.r.o. TPA Horwath Tax s.r.o. TPA Horwath Valuation Services s.r.o. Mánesova 28 Mánesova 28 Mánesova Praha Praha Praha 2 Česká republika Česká republika Česká republika IČO: IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. TPA Horwath FM s.r.o. Mánesova 28 Mánesova Praha Praha 2 Česká republika Česká republika IČO: IČO: Městský soud v Praze, Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka Oddíl C, vložka Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně. Změny v oblasti ručení. nespolehlivých plátců a registr spolehlivých účtů Kdo vám pomůže zvládnout stres? Daňový zpravodaj únor 2013, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 06 Příloha Na co si dát na konci roku pozor Sleva na dani

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více