FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA"

Transkript

1 Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový

2 Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok majetku ve firmě, aktiva a pasiva firmy, rozvaha a její struktura, náklady a výnosy, zisk a ztráta, bilanční princip a osamostatnění výnosů a nákladů, výsledovka. 2. Jednoduchý účet, princip podvojnosti v informačním systému firmy, účetní soustavy podle zákona o účetnictví, účetnictví finanční a vnitropodnikové, syntetické a analytické účty, účtový rozvrh, hlavní kniha, deník, struktura účtové osnovy, účetní cyklus. 3. Bilanční kontinuita, účetní závěrka, výkaz rozvahy, zisků a ztrát a peněžních toků, členění hospodářského výsledku podle mezinárodních standardů (EBT, EBIT, NOPAT, EBITA,...). 4. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, účetní a daňový odpis, pořízení a vyřazení z užívání, oceňování majetku. Zásoby, pořízení, oceňování zásob, skladové hospodářství, způsoby evidence v informačním systému účetnictví, inventarizace majetku. 5. aňová soustava, přímé a nepřímé daně, daně z příjmu a daň z přidané hodnoty, návaznost na zákony o zdravotním a sociálním pojištění, problematika mezd. 6. Finanční analýza, reklasifikace účetních výkazů, silné a slabé stránky účetních výkazů. Provozní a finanční analýza firmy. Soubor poměrových ukazatelů, finanční polštář, ukazatele likvidity, řízení aktiv, řízení dluhu, rentability, tržní hodnoty. 7. Syntetický pohled na finanční zdraví firmy, pyramidové struktury ukazatelů, rovnice důvěryhodnosti firmy a vícerozměrná klasifikace, tzv. Altmanův test, ekonomická přidaná hodnota - EVA ( Economic Value Added ). 8. Informační systémy vnitropodnikového účetnictví, význam, organizace a jejich pozice v účetních soustavách, informační soustavy typu Cost Accounting, Management Accounting a Controlling. 9. Náklady v informačních účetních systémech, účelové členění nákladů, řízení nákladů a výnosů, nákladový objekt, nákladový faktor, akumulované náklady, alokace nákladů, kalkulační členění nákladů na přímé a nepřímé, náklady pevné a variabilní, náklady průměrné a jednotkové, princip zhromadnění. 10. Kalkulace nákladů, přehled základních kalkulačních technik, kalkulace dělením, přirážková kalkulace, kalkulace metodou ekvivalentních jednotek, kalkulační model obchodní společnosti a výrobní firmy, obecný kalkulační vzorec, náklady jako aktivum a neskladovatelné náklady. 11. Metoda rovnováhy nákladů a výnosů, rovnovážný bod, metody určení rovnovážného bodu, Cost-Volume-Profit Analysis, citlivostní analýza, metoda sdružených výnosů, vliv daně z příjmů na rovnovážný bod, příklady užití metody. 12. Nákladové systémy orientované na sledování výrobních nákladů na výrobek a nákladů výrobního střediska, nákladové modely orientované na jednotky produkce - řešení problému alokace režijních ( nepřímých ) nákladů, akumulace a absorpce nákladů na nákladový objekt, rozpočtovaná režijní sazba, nákladové modely: ActualCosting a Normal Costing. 1

3 Účetní informační systémy Orgány státní správy FÚ, ZP, SSZ, ČSÚ, Veřejnost, věřitelé, zákazníci, dodavatelé, Management Vlastníci Zaměstnanci účetní výkazy, účelová data, analýzy Informační soustava firmy Model - I Model - III Model - II prvotní doklady n vstupy Podnik ( provoz, část provozu, výroba, obchod, služby, ) m výstupy energie, materiál, suroviny, služby, licence, peněžní prostředky, odavatelé produkty (výrobky, materiál, energie, licence, služby), peněžní prostředky; pozn.: studenti, studijní program, Odběratelé Vnější hospodářské operace Vnitřní hospodářské operace Vnější hospodářské operace 2

4 1. 1 Základní funkce a význam účetnictví informační úloha registrační úloha poskytování spolehlivých informací všem svým uživatelům o hospodářském dění v daném podniku = účetní jednotce vytváří záznamy a paměťový systém účetní jednotky úloha důkazního prostředku důležitá funkce v ochraně a uznání práv, která vyplývají ze vztahů mezi věřitelem a dlužníkem funkce plynoucí z daňové povinnosti určení základu pro vyměřování daní a poplatků dispoziční funkce poskytuje informace pro řízení podnikové a vnitropodnikové činnosti kontrolní funkce prostředek, kterým management podniku skládá účty vlastníkům Účetnictví pracuje na principu kvantitativního informačního systému, který zahrnuje: o vnější výkaznictví finanční výkazy pro investory, věřitele, státní instituce, výkazy typu: ROZVAHA, VÝSLEOVKA a CASH-FLOW, tj. informace o struktuře hospodaření,... vlivem tlaku externích uživatelů vzniká unifikace účetního systému, postupně probíhá mezinárodní harmonizace účetnictví v rámci EU a celosvětově: ČÚS o vnitřní běžné výkaznictví České účetní standardy IASC International Accounting Standards Committee (Výbor pro mezinárodní účetní standardy) IASB International Accounting Standards Board (Rada pro mezinárodní účetní standardy) IFRS International Financial Reporting Standards ( Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - EU) GAAP US - Generally Accepted Accounting Principles (Obecně užívané účetní postupy - US) informace o chování podniku s ohledem na pohyb nákladů, plánování a řízení vlastních operací,... speciální výkaznictví strategické rozhodování, pořízení investic, ceny produktů a služeb, volba produkce z hlediska prvořadého a druhořadého,... 3

5 1. 2 Bilanční rovnice Majetek firmy = všechny prostředky, které firma při své hospodářské činnosti užívá (hospodářské prostředky) = z hlediska účetnictví se na majetek firmy díváme dvěma pohledy : a) z hlediska formy b) z hlediska zdrojů ROZVAHA (BALANCE) AKTIVA (ASSETS) = PASIVA (EQUITY) MAJETEK PONIKU majetek z hlediska jeho konkrétní formy ZROJE KRYTÍ zdroje financování majetku podniku BILANČNÍ PRINCIP účetnictví jako systém *) *) Účetnictví jako uzavřený systém: součástí takového popisu systému podniku je také popis jeho vnějšího prostředí a vazeb na toto vnější prostředí pomocí vnějších hospodářských operací. 4

6 Příklad: Koloběh oběžného majetku v podniku jako uzavřený systém. Předpokládejme, že v informačním systému budou objemy, toky a stavy fyzických jednotek popsány nejen v příslušných fyzikálních jednotkách, ale také pomocí jejich ocenění peněžním ekvivalentem, stejně jako jednotlivé platby hrazené peněžními prostředky. Peněžní prostředky pohledávka závazek Odběratelé odavatelé sklad služby, materiál, energie, Hotové výrobky Zaměstnanci Sklad materiálu práce materiál Produkční činnost - výroba 5

7 AKTIVA ( ASSETS ) = PASIVA ( EQUITY ) PASIVA v širším smyslu STÁLÁ AKTIVA ( FIXE ASSETS ) hmotný dlouhodobý majetek nehmotný dlouhodobý majetek finanční majetek dlouhodobé povahy OBĚŽNÁ AKTIVA ( CURRENT ASSETS ) zásoby - vstupy do činnosti podniku - výrobky pohledávky peněžní prostředky finanční majetek krátkodobé povahy VLASTNÍ ZROJE ( OWNER S EQUITY ) kapitál, který charakterizuje práva vlastníků k aktivům, např. akcionářský nárok, základní kapitál - vklad majitele ( základní jmění ) - vklad společníků - akcie - členské vklady - hodnota majetku rezervní fondy nerozdělený hospodářský výsledek CIZÍ ZROJE ( LIABILITIES ) PASIVA v užším smyslu závazky, které vyjadřují práva věřitelů k aktivům, např. půjčky, závazky za dodavateli, závazky podniku - krátkodobé - dlouhodobé rezervy tvořené z nákladů AKTIVA = VLASTNÍ ZROJE + CIZÍ ZROJE AKTIVA = VLASTNÍ ZROJE + PASÍVA v užším smyslu 6

8 1. 3 Vliv jednotlivých hospodářských operací na bilanci Vycházíme ze základního rozdělení bilance rozvahy a bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA n i1 A i P m j 1 j ROZVAHA Aktiva Pasiva 1. přesun v aktivech 2. přesun v pasivech A i A k P j P l 3. oboustranný přírůstek A i P j 4. oboustranný pokles A k P l Pro jednotlivé případy operací v bilanční rovnici platí: 1. přesun v aktivech Ai P n i1 m j 1 2. přesun v pasivech Ai Pj n m i1 j 1 3. oboustranný přírůstek A P n m i i1 j 1 4. oboustranný pokles A P n m i i1 j 1 j j j 7

9 1. 4 Princip osamostatnění nákladů a výnosů Jednobilanční systém Na principu známé rozvahy je konstruován tzv. jednobilanční systém, kde pro výpočet hospodářského výsledku platí: n i1 A i m j 1 P j HV a tedy HV n i1 m A i P j 1 j. Mějme počáteční a konečnou rozvahu za definované období: Aktiva Rozvaha P Pasiva Aktiva Rozvaha K Pasiva A i P j HV A P =A i P P =P j A K =A i P K =P j nebo Rozvaha K Aktiva Pasiva A i P j a po úpravě HV A K =A i P K =P j Příklad : Rozvaha P: HM = ,- Materiál = ,- Peníze = ,- Vlastní jmění = ,- Závazky = ,- Období: Odpis HM = ,- Spotřeba materiálu = ,- Výplata mezd = ,- Úhrada závazků = ,- Prodej produktů = ,- Rozvaha K Aktiva Pasiva HV A K =A i P K =P j Rozvaha K =? HV =? 8

10 Pro strukturovanou rozvahu můžeme obecně psát: A P n A i, i1 m Pj j 1 VJ CZ P ZJ HV CZ., Rozvaha Aktiva Pasiva SA VJ OA CZ ZJ + HV A =A i P =P j Potom pro bilanční rovnici platí: A A P P AK PK, K * ZJ K HV CZK PK HV, kde PK ZJ K CZK. Zisková rovnice: HV AK ZJ K CZK. * voubilanční systém Oddělením nákladů a výnosů z rozvahy přecházíme k dvoubilančnímu systému, který se skládá z ROZVAHY a VÝSLEOVKY. NÁKLAY ( EXPENSE ) spotřebovávaný majetek při hospodářské činnosti podniku, který je vynakládaný na výrobu, prodej zboží, poskytované práce a služby; vstup hospodářských prostředků a práce do hospodářských procesů. VÝNOSY ( REVENUE ) nárůst majetku, kterého podnik docílil svou hospodářskou činností během definovaného období, tj. realizací vlastních produktů nebo prodejem zboží. Pro hospodářský výsledek platí: HV V N, kde V X V x x1 a N Y N y y1. 9

11 Pro bilanční rovnici platí: AK P K, A ZJ A A K K HV CZK, K ZJ K CZK V N, K * K * K K. P V N součet bilancí : A N P V Aktiva Rozvaha K Pasiva Výsledovka K Náklady Výnosy * P K +HV zisk V N HV =V-N A K =A i P K =P j N =N y V =V x Aktiva Rozvaha K Pasiva Výsledovka K Náklady Výnosy +HV ztráta * P K N V HV =N-V A K =A i P K =P j N =N y V =V x Rozvaha K Aktiva Pasiva HV ztráta A K =A i P K =P j!!! nebo!!! Nechť pro schéma platí: pro V N pro N V HV zisk HV ztráta HV V N, N V,. ztráta HV zisk operace rozvahové operace výsledkové vlastnosti dat v rozvaze vlastnosti dat ve výsledovce?! 10

12 Vliv výnosů a nákladů na rozvahu Aktiva A i A k ROZVAHA Pasiva P j P l A i P j A k P l A i A i P l P l (1) (2) (3) (4) VÝSLEOVKA Náklady Výnosy Q Peněžní tok Cash-Flow a tříbilanční systém Cash-Flow je veličina, která vyjadřuje přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků během hospodářské činnosti podniku za definované období. Zdroje: prostředky získané z prodeje aktiv, inkaso pohledávek, čerpání bankovních úvěrů, vklady peněžních prostředků, peněžní prostředky získané z realizace produktů, odpisy, vznik závazků, Spotřeba: prostředky vynaložené na pořízení aktiv, splácení úvěrů a závazků, výplata mezd a dividend, tvorba pohledávek, zdroje Cash-Flow spotřeba 11

13 Cash-Flow se jako pojem obecně používá v několika významech, které můžeme rozdělit následujícím způsobem : statické využití CF dynamické vyžití CF volná zásoba peněz, která je v daný okamžik k dispozici; odpovídá sestavení plánu budoucího nebo rekapitulaci minulého pohybu peněz; Užití Cash Flow : 1. řízení likvidity firmy, 2. časování kapitálových vstupů, 3. investování nerozděleného zisku do expanze firmy, 4. řízení výplaty dividend, 5. řízení struktury investovaného kapitálu. Způsoby výpočtu Cash Flow : 1. Přímá metoda, tzv. bilanční Příjmů KS Příjmů Výdajů PS Výdajů, CF KS PS, CASH - FLOW PS Výdajů Příjmů KS kde: PS je počáteční stav finančních prostředků, KS je konečný stav finančních prostředků. 2. Přímá metoda, tzv. nepravá ~ transformace nákladů a výnosů na výdaje a příjmy finančních prostředků CF P říjmů V ýdajů 12

14 3. Nepřímá metoda ~ transformace hospodářského výsledku na CF úpravou o výnosy a náklady, které se netýkají pohybu finančních prostředků PS finančních prostředků / HV za období / nepeněžní operace nákup stálých aktiv prodej stálých aktiv / změna stavu závazků a pohledávek / změna stavu vlastního jmění KS CF za období finančních prostředků PS finančních prostředků CF za období Na principu této nepřímé metody jsou konstruovány standardní výkazy Cash-Flow. čistý zisk odpisy Pracovní činnost úbytek zásob a pohledávek nárůst zásob a pohledávek nárůst závazků úbytek závazků úbytek stálých aktiv ( prodej zařízení ) Investiční činnost přírůstek stálých aktiv prodej majetkových účastí nákup majetkových účastí čerpání nového úvěru Finanční činnost splátky úvěru vydání nových obligací splátky a vykupování obligací výplata dividend 13

15 Vzájemný vliv operací v ROZVAZE ve VÝSLEOVCE a CASH-FLOW CASH - FLOW Příjmy Výdaje PS Příjmů Výdajů KS ROZVAHA Aktiva Pasiva SA OA peníze VJ HV CZ VÝSLEOVKA Náklady Výnosy HV N =N l V =V k A =A i P =P j ROZVAHA Aktiva Pasiva CASH-FLOW Příjmy Výdaje (1) (2) (3) (4) A i A k P j P l A i P j A k P l A i A i A i P l P l P l (a) (b) (c) (d) VÝSLEOVKA Náklad y Výnosy 14

16 Příklad výpočtu Cash Flow : Nechť je dána počáteční rozvaha : BÚ + pokladna = ,- pohledávky = ,- vlastní jmění = ,- úvěr - dlouhodobý = ,- závazky = ,- Během účetního období se uskutečnily následující účetní případy : 1. tržba v hotovosti = ,- 2. úhrada pohledávek = ,- 3. nákup HM = ,- 4. nákup zásob sklad = ,- 5. spotřeba zásob = ,- 6. úhrada závazku = ,- 7. splátka úvěru = ,- 8. splátka úroku z úvěru = 5.000,- 9. odpis = ,- Konečná rozvaha : BÚ + pokladna = ,- pohledávky = ,- zásoby = ,- HM = ,- = ,- vlastní jmění = ,- hospodářský výsledek = ,- úvěr - dlouhodobý = ,- závazky = ,- = ,- Výpočet Cash Flow : 1. KS PS = = ,- 2. PŘÍJMŮ VÝAJŮ = = ,- (1) ,- (3) ,- (2) ,- (4) ,- (6) ,- (7) ,- (8) 5.000, ,-.. hospodářský výsledek ,-.. pokles pohledávek (2) ,-.. nárůst HM (3) ,-.. nárůst zásob (4) ,-.. úbytek zásob (5) ,-.. pokles závazků (6) ,-.. splátka úvěru (7) ,-.. odpis (9) = ,-.. Cash Flow KS = PS + CF = , ,- = ,- 15

17 1.5. Standardní výkazy a jejich základní struktura podle ČÚS ROZVAHA... BALANCE SHEET AKTIVA AKTIVA CELKEM ( = A+B+C+ ) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. louhodobý majetek Stálá aktiva ( = B.I.+B.II.+B.III. ) B.I. louhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5 Goodwill B.I.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. louhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. louhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva ( = C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. ) C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. louhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.II.6. Stát-daňové pohledávky C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.III.6. Stát-daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. ohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv ( =.I. ).I. Časové rozlišení.i.1. Náklady příštích období.i.2. Komplexní náklady příštích období.i.3. Příjmy příštích období Běžné účetní období Brutto Korekce Netto 16

18 PASIVA PASIVA CELKEM ( = A+B+C ) A. Vlastní kapitál ( = A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V. ) A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.III.1. A.III.3. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období ( +/ ) ( = AKTIVA CELKEM PASIVA ( A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+B+C.I. ) ) B. Cizí zdroje ( = B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. ) B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.III.10. B.III.11. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy louhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k členům sdružení louhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy louhodobé směnky k úhradě ohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k členům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté dotace Vydané dluhopisy ohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv ( = C.I. ) C.I. C.I.1. C.I.2. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Stav v běžném účetním období 17

19 1.5.2 Výkaz zisků a ztrát... INCOME STATEMENT Text č. ř. I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + = Obchodní marže ( ř ) 03 II. Výkony (Výroba) ( ř ) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 II.3. Aktivace 07 B. Výkonová (Výrobní) spotřeba ( ř ) 08 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 B.2. Služby 10 + = Přidaná hodnota ( ř ) 11 C. Osobní náklady 12 C.1. Mzdové náklady 13 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 C.4. Sociální náklady 16. aně a poplatky 17 E. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 III.2. Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 27 H. Ostatní provozní náklady 28 I. Převod provozních nákladů 29 * = Provozní hospodářský výsledek ( ř (-28)-(-29) ) 30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * = Finanční výsledek hospodaření ( ř (-46)+(-47) ) 48 Q. aň z příjmů za běžnou činnost ( ř ) 49 Q.1. - splatná 50 Q.2. - odložená 51 ** = Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( ř ) 52 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. aň z příjmů z mimořádné činnosti ( ř ) 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odložená 57 * = Mimořádný výsledek hospodaření ( ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům ( +/ ) 59 *** = Výsledek hospodaření za účetní období ( +/ ) ( ř ) 60 **** = Výsledek hospodaření před zdaněním ( +/ ) ( ř ) 61 Skutečnost ve sledovaném účetním období 18

20 1.5.3 Přehled o peněžních tocích... CASH FLOW Text P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnost ) Z. Účetní hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a výnosové úroky A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* A.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem vč. daně z příjmů Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností opad změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků opady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, atd. C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C.2.3. alší vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně C.3. C.*** Přijaté dividendy a podíly ze zisku Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Skutečnost ve sledovaném účetním období Poznámka: vzorce pro výpočty ve výkazech, vzájemné vazby a vazby CF na rozvahu a výsledovku jsou v souborech UCZAV-PF14.XLS a UCZAV.ZIP 19

21 1. 6 Jednoduchý účet a podvojné účetnictví Jednoduchý účet... ACCOUNT vychází z bilančního principu rozvahy; používá se pro podrobné zachycení stavů a pohybů aktiv a pasiv, resp. nákladů a výnosů; na účtech se shromažďují informace získané z měřicích bodů umístěných na klíčových místech v podniku; každá hospodářská událost je z těchto měřicích bodů přenesena pomocí prvotních dokladů do informačního systému a zaznamenána na příslušném účtu. Podvojné účetnictví... OUBLE ENTRY... jedná se o uzavřený systém jednoduchých účtů, kdy každý účet můžeme chápat jako samostatně hospodařící jednotku a každá jemu odpovídající hospodářská událost se projeví zápisem na daném účtu a současně protizápisem na účtu jiném. T účet název účtu M M i Saldo-M j Saldo- M - levá strana účtu - má dáti - debit - na vrub - pravá strana účtu - dal - credit - ve prospěch Příklad podvojnosti: účet A účet B účet C M M M na vrub ve prospěch Poznámka: Podvojné účetnictví... Luca Pacioli (1494), Itálie Má dáti, al... dlužní kniha... kdo mi má dáti, kdo mi dal 20

22 Princip rozkladu rozvahy ROZVAHA Aktiva Pasiva účet SA SA VJ účet VJ M HV M OA CZ A =A i P =P j účet OA účet CZ účet ZJ účet HV M M M M Příklad: Počáteční rozvaha: SA = 0,- OA = ,- VJ = ,- CZ = 0,- Účetní případy: 1) vklad do firmy = ,- 2) HM 1 počítač = ,- 3) úvěr = ,- 4) tržba = ,- 5) HM 2 auto = ,- 6) splátka úvěru = ,- 7) úrok z úvěru = ,- 8) spotřeba materiálu = ,- Konečná rozvaha: SA = ,- OA = ,- VJ = ,- z toho: ZJ = ,- CZ = ,- HV = ,- náklady M M výnosy 21

23 Typy účtů ROZVAHOVÉ VÝSLEKOVÉ POROZVAHOVÉ UZÁVĚRKOVÉ účty AKTIVNÍ účty PASIVNÍ účty NÁKLAOVÉ účty VÝNOSOVÉ účet zisků a ztrát konečný účet rozvažný počáteční účet rozvažný Bilance podle jednotlivých typů účtů ROZVAHOVÉ VÝSLEKOVÉ Typy účtů růstová strana strana úbytků saldo, bilance AKTIVA M M CIZÍ ZROJE M VLASTNÍ JMĚNÍ M NÁKLAY M ( ) M VÝNOSY ( M ) účty aktivní účty pasivní M Poč. stav + Bilance M Poč. stav + Bilance účty nákladové účty výnosové M Poč. stav + Bilance M Poč. stav + Bilance 22

24 1. 7 ůležité pojmy a pravidla související s účetnictvím Některé pojmy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ( ve znění pozdějších předpisů ) Účetní jednotka 1 právnické osoby se sídlem na území ČR zahraniční osoby, podnikající na území ČR organizační složky státu (zvláštní předpisy) fyzické osoby - zapsané v obchodním rejstříku - podnikatelé s obratem/rok > 6 mil. Kč - vedou účetnictví podle svého rozhodnutí - účastníci sdružení, pokud alespoň jeden účastník sdružení vede účetnictví Předmět účetnictví 2 účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktivech, závazků a jiných pasivech, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření Účetní období 3 nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců (pokud není určeno jinak) ~ kalendářní rok ~ hospodářský rok je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden; Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí "účetní období"; není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami; přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Účetní případy 6 skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví; jsou zachycovány účetními doklady a jsou zaznamenávány v účetních knihách formou účetních zápisů 23

25 1.7.2 Přehled zákonných norem a předpisů říve: nes: 1. Zákon o účetnictví č. 563/1991, Sb. 2. Opatření MFČR, čj. V/20100/1992 účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele,. 3. další související zákony, např. obchodní zákoník, zákon o daních z příjmů,. 1. Zákon o účetnictví č. 563/1991, Sb. ( 437/2003 Sb. od , 257/2004 Sb. ) 2. Vyhláška MFČR, č. 500/2002, Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona č. 563/1991, Sb., mmj. Směrná účtová osnova 3. České účetní standardy pro podnikatele, viz Finanční zpravodaj , [ ] 4. další související zákony, např. obchodní zákoník, zákon o daních z příjmů,. Poznámka: České účetní standardy určení standardu X 0 pro podnikatele číslo standardu 1 pro finanční instituce 2 pro pojišťovny 3 pro zdravotní pojišťovny 4 pro účetní jednotky, kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání (504/2002, Sb., např. politické strany a hnutí, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, ) 5 pro ÚSC (územní samosprávné celky), PO (příspěvkové organizace), SF (státní fondy), OSS (organizační složky státu). 24

26 1.7.3 Schéma účetních soustav a organizace účetnictví Účetní informační soustavy aňová evidence Soustava podvojného účetnictví Jednookruhové účetnictví vouokruhové účetnictví Finanční Vnitropodnikové Nákladové Manažerské vouokruhové účetnictví 1. okruh - finanční účetnictví obsahuje informace určené vnějšímu okolí (externí vztahy) základní výkazy rozvaha výsledovka Cash-Flow příloha přehled o změnách vlastního kapitálu druhové členění nákladů a výnosů výkazy zobrazují úhrn nákladů a výnosů za účetní období (porovnávají se nesouměřitelné veličiny) brutto princip problém věcné a časové shody úpravou nákladů úpravou výnosů!!! 25

27 ruhové členění nákladů Peněžní ocenění spotřeby jednotlivých druhů majetku ( bez ohledu na účel jejich vynaložení ), která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů (tržeb) v odpovídajícím časovém období. Peníze Rozvaha Zdroje Stroje Náklady Výnosy Materiál HV Práce Náklady a jejich druhové členění v účetní soustavě platné od Účtová třída 5 syntetické účty NÁKLAY PROVOZNÍ FINANČNÍ MIMOŘÁNÉ Účtová skupina Účtová skupina Účtová skupina ANĚ Z PŘÍJMŮ, 53 Účtová skupina

28 2. okruh - vnitropodnikové účetnictví, poskytuje účelové informace je vedeno většinou na úrovni analytických účtů, které mohou být členěny např. podle: produktů, tj. výrobků a služeb, organizačních středisek a technologických částí provozu, druhů činností podniku, užitím účtových tříd 8 a 9 účtové osnovy Proč vnitropodnikové účetnictví? Informace pro kvalifikované odpovědi na otázky typu: Kolik nás co během podnikání stálo, stojí a předpokládejme, že bude stát Obsahuje obecně: nástroje pro sběr a uspořádání dat soubor výpočtových prostředků, kalkulačních technik, používaných např. pro : oceňování ve vlastních nákladech, viz finanční okruh (oceňování zásob a majetku vytvořeného vlastní činností, změna stavu vnitropodnikové výroby, aktivace např. vnitropodnikových služeb), kalkulace vlastních nákladů realizovaných výrobků a služeb (nákladová cena vs. realizační cena produktů vs. cena srovnatelných produktů na trhu), nákladovost jednotlivých výkonů ve výstupním souboru (běžná kontrola pro sledování nákladů a výnosů, nákladové složení portfolia produktů podniku, zda dále vyrábět výrobky, které jsou nákladově vysoko, ), předběžné kalkulace nákladů na jednotlivé výkony (na základě informací o minulém vývoji nákladů je predikován jejich vývoj v budoucnosti, rozpočtování nákladů a nákladových cen výkonů, rozpočtování nákladů a výnosů na úrovni podnikových útvarů a výkonů, tvorba podkladů pro prognózy a rozhodování), metody standardních nákladů (nástroj pro sledování dodržování stanovených norem nákladů na výkony jako součást zpětnovazebních systémů), 27

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu

Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do účetnictví a finančního řízení projektu (Učební texty ke kurzu) Autor: Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec ředitel společnosti: AUDITIA, spol. s r.o.) Datumy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více