FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA"

Transkript

1 Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový

2 Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok majetku ve firmě, aktiva a pasiva firmy, rozvaha a její struktura, náklady a výnosy, zisk a ztráta, bilanční princip a osamostatnění výnosů a nákladů, výsledovka. 2. Jednoduchý účet, princip podvojnosti v informačním systému firmy, účetní soustavy podle zákona o účetnictví, účetnictví finanční a vnitropodnikové, syntetické a analytické účty, účtový rozvrh, hlavní kniha, deník, struktura účtové osnovy, účetní cyklus. 3. Bilanční kontinuita, účetní závěrka, výkaz rozvahy, zisků a ztrát a peněžních toků, členění hospodářského výsledku podle mezinárodních standardů (EBT, EBIT, NOPAT, EBITA,...). 4. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, účetní a daňový odpis, pořízení a vyřazení z užívání, oceňování majetku. Zásoby, pořízení, oceňování zásob, skladové hospodářství, způsoby evidence v informačním systému účetnictví, inventarizace majetku. 5. aňová soustava, přímé a nepřímé daně, daně z příjmu a daň z přidané hodnoty, návaznost na zákony o zdravotním a sociálním pojištění, problematika mezd. 6. Finanční analýza, reklasifikace účetních výkazů, silné a slabé stránky účetních výkazů. Provozní a finanční analýza firmy. Soubor poměrových ukazatelů, finanční polštář, ukazatele likvidity, řízení aktiv, řízení dluhu, rentability, tržní hodnoty. 7. Syntetický pohled na finanční zdraví firmy, pyramidové struktury ukazatelů, rovnice důvěryhodnosti firmy a vícerozměrná klasifikace, tzv. Altmanův test, ekonomická přidaná hodnota - EVA ( Economic Value Added ). 8. Informační systémy vnitropodnikového účetnictví, význam, organizace a jejich pozice v účetních soustavách, informační soustavy typu Cost Accounting, Management Accounting a Controlling. 9. Náklady v informačních účetních systémech, účelové členění nákladů, řízení nákladů a výnosů, nákladový objekt, nákladový faktor, akumulované náklady, alokace nákladů, kalkulační členění nákladů na přímé a nepřímé, náklady pevné a variabilní, náklady průměrné a jednotkové, princip zhromadnění. 10. Kalkulace nákladů, přehled základních kalkulačních technik, kalkulace dělením, přirážková kalkulace, kalkulace metodou ekvivalentních jednotek, kalkulační model obchodní společnosti a výrobní firmy, obecný kalkulační vzorec, náklady jako aktivum a neskladovatelné náklady. 11. Metoda rovnováhy nákladů a výnosů, rovnovážný bod, metody určení rovnovážného bodu, Cost-Volume-Profit Analysis, citlivostní analýza, metoda sdružených výnosů, vliv daně z příjmů na rovnovážný bod, příklady užití metody. 12. Nákladové systémy orientované na sledování výrobních nákladů na výrobek a nákladů výrobního střediska, nákladové modely orientované na jednotky produkce - řešení problému alokace režijních ( nepřímých ) nákladů, akumulace a absorpce nákladů na nákladový objekt, rozpočtovaná režijní sazba, nákladové modely: ActualCosting a Normal Costing. 1

3 Účetní informační systémy Orgány státní správy FÚ, ZP, SSZ, ČSÚ, Veřejnost, věřitelé, zákazníci, dodavatelé, Management Vlastníci Zaměstnanci účetní výkazy, účelová data, analýzy Informační soustava firmy Model - I Model - III Model - II prvotní doklady n vstupy Podnik ( provoz, část provozu, výroba, obchod, služby, ) m výstupy energie, materiál, suroviny, služby, licence, peněžní prostředky, odavatelé produkty (výrobky, materiál, energie, licence, služby), peněžní prostředky; pozn.: studenti, studijní program, Odběratelé Vnější hospodářské operace Vnitřní hospodářské operace Vnější hospodářské operace 2

4 1. 1 Základní funkce a význam účetnictví informační úloha registrační úloha poskytování spolehlivých informací všem svým uživatelům o hospodářském dění v daném podniku = účetní jednotce vytváří záznamy a paměťový systém účetní jednotky úloha důkazního prostředku důležitá funkce v ochraně a uznání práv, která vyplývají ze vztahů mezi věřitelem a dlužníkem funkce plynoucí z daňové povinnosti určení základu pro vyměřování daní a poplatků dispoziční funkce poskytuje informace pro řízení podnikové a vnitropodnikové činnosti kontrolní funkce prostředek, kterým management podniku skládá účty vlastníkům Účetnictví pracuje na principu kvantitativního informačního systému, který zahrnuje: o vnější výkaznictví finanční výkazy pro investory, věřitele, státní instituce, výkazy typu: ROZVAHA, VÝSLEOVKA a CASH-FLOW, tj. informace o struktuře hospodaření,... vlivem tlaku externích uživatelů vzniká unifikace účetního systému, postupně probíhá mezinárodní harmonizace účetnictví v rámci EU a celosvětově: ČÚS o vnitřní běžné výkaznictví České účetní standardy IASC International Accounting Standards Committee (Výbor pro mezinárodní účetní standardy) IASB International Accounting Standards Board (Rada pro mezinárodní účetní standardy) IFRS International Financial Reporting Standards ( Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - EU) GAAP US - Generally Accepted Accounting Principles (Obecně užívané účetní postupy - US) informace o chování podniku s ohledem na pohyb nákladů, plánování a řízení vlastních operací,... speciální výkaznictví strategické rozhodování, pořízení investic, ceny produktů a služeb, volba produkce z hlediska prvořadého a druhořadého,... 3

5 1. 2 Bilanční rovnice Majetek firmy = všechny prostředky, které firma při své hospodářské činnosti užívá (hospodářské prostředky) = z hlediska účetnictví se na majetek firmy díváme dvěma pohledy : a) z hlediska formy b) z hlediska zdrojů ROZVAHA (BALANCE) AKTIVA (ASSETS) = PASIVA (EQUITY) MAJETEK PONIKU majetek z hlediska jeho konkrétní formy ZROJE KRYTÍ zdroje financování majetku podniku BILANČNÍ PRINCIP účetnictví jako systém *) *) Účetnictví jako uzavřený systém: součástí takového popisu systému podniku je také popis jeho vnějšího prostředí a vazeb na toto vnější prostředí pomocí vnějších hospodářských operací. 4

6 Příklad: Koloběh oběžného majetku v podniku jako uzavřený systém. Předpokládejme, že v informačním systému budou objemy, toky a stavy fyzických jednotek popsány nejen v příslušných fyzikálních jednotkách, ale také pomocí jejich ocenění peněžním ekvivalentem, stejně jako jednotlivé platby hrazené peněžními prostředky. Peněžní prostředky pohledávka závazek Odběratelé odavatelé sklad služby, materiál, energie, Hotové výrobky Zaměstnanci Sklad materiálu práce materiál Produkční činnost - výroba 5

7 AKTIVA ( ASSETS ) = PASIVA ( EQUITY ) PASIVA v širším smyslu STÁLÁ AKTIVA ( FIXE ASSETS ) hmotný dlouhodobý majetek nehmotný dlouhodobý majetek finanční majetek dlouhodobé povahy OBĚŽNÁ AKTIVA ( CURRENT ASSETS ) zásoby - vstupy do činnosti podniku - výrobky pohledávky peněžní prostředky finanční majetek krátkodobé povahy VLASTNÍ ZROJE ( OWNER S EQUITY ) kapitál, který charakterizuje práva vlastníků k aktivům, např. akcionářský nárok, základní kapitál - vklad majitele ( základní jmění ) - vklad společníků - akcie - členské vklady - hodnota majetku rezervní fondy nerozdělený hospodářský výsledek CIZÍ ZROJE ( LIABILITIES ) PASIVA v užším smyslu závazky, které vyjadřují práva věřitelů k aktivům, např. půjčky, závazky za dodavateli, závazky podniku - krátkodobé - dlouhodobé rezervy tvořené z nákladů AKTIVA = VLASTNÍ ZROJE + CIZÍ ZROJE AKTIVA = VLASTNÍ ZROJE + PASÍVA v užším smyslu 6

8 1. 3 Vliv jednotlivých hospodářských operací na bilanci Vycházíme ze základního rozdělení bilance rozvahy a bilanční rovnice: AKTIVA = PASIVA n i1 A i P m j 1 j ROZVAHA Aktiva Pasiva 1. přesun v aktivech 2. přesun v pasivech A i A k P j P l 3. oboustranný přírůstek A i P j 4. oboustranný pokles A k P l Pro jednotlivé případy operací v bilanční rovnici platí: 1. přesun v aktivech Ai P n i1 m j 1 2. přesun v pasivech Ai Pj n m i1 j 1 3. oboustranný přírůstek A P n m i i1 j 1 4. oboustranný pokles A P n m i i1 j 1 j j j 7

9 1. 4 Princip osamostatnění nákladů a výnosů Jednobilanční systém Na principu známé rozvahy je konstruován tzv. jednobilanční systém, kde pro výpočet hospodářského výsledku platí: n i1 A i m j 1 P j HV a tedy HV n i1 m A i P j 1 j. Mějme počáteční a konečnou rozvahu za definované období: Aktiva Rozvaha P Pasiva Aktiva Rozvaha K Pasiva A i P j HV A P =A i P P =P j A K =A i P K =P j nebo Rozvaha K Aktiva Pasiva A i P j a po úpravě HV A K =A i P K =P j Příklad : Rozvaha P: HM = ,- Materiál = ,- Peníze = ,- Vlastní jmění = ,- Závazky = ,- Období: Odpis HM = ,- Spotřeba materiálu = ,- Výplata mezd = ,- Úhrada závazků = ,- Prodej produktů = ,- Rozvaha K Aktiva Pasiva HV A K =A i P K =P j Rozvaha K =? HV =? 8

10 Pro strukturovanou rozvahu můžeme obecně psát: A P n A i, i1 m Pj j 1 VJ CZ P ZJ HV CZ., Rozvaha Aktiva Pasiva SA VJ OA CZ ZJ + HV A =A i P =P j Potom pro bilanční rovnici platí: A A P P AK PK, K * ZJ K HV CZK PK HV, kde PK ZJ K CZK. Zisková rovnice: HV AK ZJ K CZK. * voubilanční systém Oddělením nákladů a výnosů z rozvahy přecházíme k dvoubilančnímu systému, který se skládá z ROZVAHY a VÝSLEOVKY. NÁKLAY ( EXPENSE ) spotřebovávaný majetek při hospodářské činnosti podniku, který je vynakládaný na výrobu, prodej zboží, poskytované práce a služby; vstup hospodářských prostředků a práce do hospodářských procesů. VÝNOSY ( REVENUE ) nárůst majetku, kterého podnik docílil svou hospodářskou činností během definovaného období, tj. realizací vlastních produktů nebo prodejem zboží. Pro hospodářský výsledek platí: HV V N, kde V X V x x1 a N Y N y y1. 9

11 Pro bilanční rovnici platí: AK P K, A ZJ A A K K HV CZK, K ZJ K CZK V N, K * K * K K. P V N součet bilancí : A N P V Aktiva Rozvaha K Pasiva Výsledovka K Náklady Výnosy * P K +HV zisk V N HV =V-N A K =A i P K =P j N =N y V =V x Aktiva Rozvaha K Pasiva Výsledovka K Náklady Výnosy +HV ztráta * P K N V HV =N-V A K =A i P K =P j N =N y V =V x Rozvaha K Aktiva Pasiva HV ztráta A K =A i P K =P j!!! nebo!!! Nechť pro schéma platí: pro V N pro N V HV zisk HV ztráta HV V N, N V,. ztráta HV zisk operace rozvahové operace výsledkové vlastnosti dat v rozvaze vlastnosti dat ve výsledovce?! 10

12 Vliv výnosů a nákladů na rozvahu Aktiva A i A k ROZVAHA Pasiva P j P l A i P j A k P l A i A i P l P l (1) (2) (3) (4) VÝSLEOVKA Náklady Výnosy Q Peněžní tok Cash-Flow a tříbilanční systém Cash-Flow je veličina, která vyjadřuje přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků během hospodářské činnosti podniku za definované období. Zdroje: prostředky získané z prodeje aktiv, inkaso pohledávek, čerpání bankovních úvěrů, vklady peněžních prostředků, peněžní prostředky získané z realizace produktů, odpisy, vznik závazků, Spotřeba: prostředky vynaložené na pořízení aktiv, splácení úvěrů a závazků, výplata mezd a dividend, tvorba pohledávek, zdroje Cash-Flow spotřeba 11

13 Cash-Flow se jako pojem obecně používá v několika významech, které můžeme rozdělit následujícím způsobem : statické využití CF dynamické vyžití CF volná zásoba peněz, která je v daný okamžik k dispozici; odpovídá sestavení plánu budoucího nebo rekapitulaci minulého pohybu peněz; Užití Cash Flow : 1. řízení likvidity firmy, 2. časování kapitálových vstupů, 3. investování nerozděleného zisku do expanze firmy, 4. řízení výplaty dividend, 5. řízení struktury investovaného kapitálu. Způsoby výpočtu Cash Flow : 1. Přímá metoda, tzv. bilanční Příjmů KS Příjmů Výdajů PS Výdajů, CF KS PS, CASH - FLOW PS Výdajů Příjmů KS kde: PS je počáteční stav finančních prostředků, KS je konečný stav finančních prostředků. 2. Přímá metoda, tzv. nepravá ~ transformace nákladů a výnosů na výdaje a příjmy finančních prostředků CF P říjmů V ýdajů 12

14 3. Nepřímá metoda ~ transformace hospodářského výsledku na CF úpravou o výnosy a náklady, které se netýkají pohybu finančních prostředků PS finančních prostředků / HV za období / nepeněžní operace nákup stálých aktiv prodej stálých aktiv / změna stavu závazků a pohledávek / změna stavu vlastního jmění KS CF za období finančních prostředků PS finančních prostředků CF za období Na principu této nepřímé metody jsou konstruovány standardní výkazy Cash-Flow. čistý zisk odpisy Pracovní činnost úbytek zásob a pohledávek nárůst zásob a pohledávek nárůst závazků úbytek závazků úbytek stálých aktiv ( prodej zařízení ) Investiční činnost přírůstek stálých aktiv prodej majetkových účastí nákup majetkových účastí čerpání nového úvěru Finanční činnost splátky úvěru vydání nových obligací splátky a vykupování obligací výplata dividend 13

15 Vzájemný vliv operací v ROZVAZE ve VÝSLEOVCE a CASH-FLOW CASH - FLOW Příjmy Výdaje PS Příjmů Výdajů KS ROZVAHA Aktiva Pasiva SA OA peníze VJ HV CZ VÝSLEOVKA Náklady Výnosy HV N =N l V =V k A =A i P =P j ROZVAHA Aktiva Pasiva CASH-FLOW Příjmy Výdaje (1) (2) (3) (4) A i A k P j P l A i P j A k P l A i A i A i P l P l P l (a) (b) (c) (d) VÝSLEOVKA Náklad y Výnosy 14

16 Příklad výpočtu Cash Flow : Nechť je dána počáteční rozvaha : BÚ + pokladna = ,- pohledávky = ,- vlastní jmění = ,- úvěr - dlouhodobý = ,- závazky = ,- Během účetního období se uskutečnily následující účetní případy : 1. tržba v hotovosti = ,- 2. úhrada pohledávek = ,- 3. nákup HM = ,- 4. nákup zásob sklad = ,- 5. spotřeba zásob = ,- 6. úhrada závazku = ,- 7. splátka úvěru = ,- 8. splátka úroku z úvěru = 5.000,- 9. odpis = ,- Konečná rozvaha : BÚ + pokladna = ,- pohledávky = ,- zásoby = ,- HM = ,- = ,- vlastní jmění = ,- hospodářský výsledek = ,- úvěr - dlouhodobý = ,- závazky = ,- = ,- Výpočet Cash Flow : 1. KS PS = = ,- 2. PŘÍJMŮ VÝAJŮ = = ,- (1) ,- (3) ,- (2) ,- (4) ,- (6) ,- (7) ,- (8) 5.000, ,-.. hospodářský výsledek ,-.. pokles pohledávek (2) ,-.. nárůst HM (3) ,-.. nárůst zásob (4) ,-.. úbytek zásob (5) ,-.. pokles závazků (6) ,-.. splátka úvěru (7) ,-.. odpis (9) = ,-.. Cash Flow KS = PS + CF = , ,- = ,- 15

17 1.5. Standardní výkazy a jejich základní struktura podle ČÚS ROZVAHA... BALANCE SHEET AKTIVA AKTIVA CELKEM ( = A+B+C+ ) A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál B. louhodobý majetek Stálá aktiva ( = B.I.+B.II.+B.III. ) B.I. louhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.3. Software B.I.4. Ocenitelná práva B.I.5 Goodwill B.I.6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B.II. louhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2. Stavby B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B.II.9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. louhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách B.III.2. Podíly v účetních jednotkách s podstatným vlivem B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva ( = C.I.+C.II.+C.III.+C.IV. ) C.I. Zásoby C.I.1. Materiál C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary C.I.3. Výrobky C.I.4. Zvířata C.I.5. Zboží C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. louhodobé pohledávky C.II.1. Pohledávky z obchodního styku C.II.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.II.6. Stát-daňové pohledávky C.II.7. Jiné pohledávky C.II.8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodního styku C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.III.6. Stát-daňové pohledávky C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy C.III.8. ohadné účty aktivní C.III.9. Jiné pohledávky C.IV. Finanční majetek C.IV.1. Peníze C.IV.2. Účty v bankách C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv ( =.I. ).I. Časové rozlišení.i.1. Náklady příštích období.i.2. Komplexní náklady příštích období.i.3. Příjmy příštích období Běžné účetní období Brutto Korekce Netto 16

18 PASIVA PASIVA CELKEM ( = A+B+C ) A. Vlastní kapitál ( = A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V. ) A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.III.1. A.III.3. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ažio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období ( +/ ) ( = AKTIVA CELKEM PASIVA ( A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+B+C.I. ) ) B. Cizí zdroje ( = B.I.+B.II.+B.III.+B.IV. ) B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.III.10. B.III.11. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy louhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k členům sdružení louhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy louhodobé směnky k úhradě ohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k členům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté dotace Vydané dluhopisy ohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé B.IV.3. Krátkodobé finanční výpomoci C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv ( = C.I. ) C.I. C.I.1. C.I.2. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Stav v běžném účetním období 17

19 1.5.2 Výkaz zisků a ztrát... INCOME STATEMENT Text č. ř. I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + = Obchodní marže ( ř ) 03 II. Výkony (Výroba) ( ř ) 04 II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 II.2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 06 II.3. Aktivace 07 B. Výkonová (Výrobní) spotřeba ( ř ) 08 B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 B.2. Služby 10 + = Přidaná hodnota ( ř ) 11 C. Osobní náklady 12 C.1. Mzdové náklady 13 C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 C.4. Sociální náklady 16. aně a poplatky 17 E. Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) 19 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 III.2. Tržby z prodeje dlouhodobého materiálu 21 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( ř ) 22 F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 F.2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 25 IV. Ostatní provozní výnosy 26 V. Zúčtování opravných položek do provozních výnosů 27 H. Ostatní provozní náklady 28 I. Převod provozních nákladů 29 * = Provozní hospodářský výsledek ( ř (-28)-(-29) ) 30 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 X. Výnosové úroky 42 N. Nákladové úroky 43 XI. Ostatní finanční výnosy 44 O. Ostatní finanční náklady 45 XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * = Finanční výsledek hospodaření ( ř (-46)+(-47) ) 48 Q. aň z příjmů za běžnou činnost ( ř ) 49 Q.1. - splatná 50 Q.2. - odložená 51 ** = Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( ř ) 52 XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. aň z příjmů z mimořádné činnosti ( ř ) 55 S.1. - splatná 56 S.2. - odložená 57 * = Mimořádný výsledek hospodaření ( ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům ( +/ ) 59 *** = Výsledek hospodaření za účetní období ( +/ ) ( ř ) 60 **** = Výsledek hospodaření před zdaněním ( +/ ) ( ř ) 61 Skutečnost ve sledovaném účetním období 18

20 1.5.3 Přehled o peněžních tocích... CASH FLOW Text P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnost ) Z. Účetní hospodářský výsledek z běžné činnosti před zdaněním A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3. Zisk z prodeje stálých aktiv A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a výnosové úroky A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* A.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A.2.3. Změna stavu zásob A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.*** B.1. B.2. B.3. B.*** C.1. C.2. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem vč. daně z příjmů Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností opad změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků opady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, atd. C.2.2. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům C.2.3. alší vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů C.2.4. Úhrada ztráty společníky C.2.5. Přímé platby na vrub fondů C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně C.3. C.*** Přijaté dividendy a podíly ze zisku Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období Skutečnost ve sledovaném účetním období Poznámka: vzorce pro výpočty ve výkazech, vzájemné vazby a vazby CF na rozvahu a výsledovku jsou v souborech UCZAV-PF14.XLS a UCZAV.ZIP 19

21 1. 6 Jednoduchý účet a podvojné účetnictví Jednoduchý účet... ACCOUNT vychází z bilančního principu rozvahy; používá se pro podrobné zachycení stavů a pohybů aktiv a pasiv, resp. nákladů a výnosů; na účtech se shromažďují informace získané z měřicích bodů umístěných na klíčových místech v podniku; každá hospodářská událost je z těchto měřicích bodů přenesena pomocí prvotních dokladů do informačního systému a zaznamenána na příslušném účtu. Podvojné účetnictví... OUBLE ENTRY... jedná se o uzavřený systém jednoduchých účtů, kdy každý účet můžeme chápat jako samostatně hospodařící jednotku a každá jemu odpovídající hospodářská událost se projeví zápisem na daném účtu a současně protizápisem na účtu jiném. T účet název účtu M M i Saldo-M j Saldo- M - levá strana účtu - má dáti - debit - na vrub - pravá strana účtu - dal - credit - ve prospěch Příklad podvojnosti: účet A účet B účet C M M M na vrub ve prospěch Poznámka: Podvojné účetnictví... Luca Pacioli (1494), Itálie Má dáti, al... dlužní kniha... kdo mi má dáti, kdo mi dal 20

22 Princip rozkladu rozvahy ROZVAHA Aktiva Pasiva účet SA SA VJ účet VJ M HV M OA CZ A =A i P =P j účet OA účet CZ účet ZJ účet HV M M M M Příklad: Počáteční rozvaha: SA = 0,- OA = ,- VJ = ,- CZ = 0,- Účetní případy: 1) vklad do firmy = ,- 2) HM 1 počítač = ,- 3) úvěr = ,- 4) tržba = ,- 5) HM 2 auto = ,- 6) splátka úvěru = ,- 7) úrok z úvěru = ,- 8) spotřeba materiálu = ,- Konečná rozvaha: SA = ,- OA = ,- VJ = ,- z toho: ZJ = ,- CZ = ,- HV = ,- náklady M M výnosy 21

23 Typy účtů ROZVAHOVÉ VÝSLEKOVÉ POROZVAHOVÉ UZÁVĚRKOVÉ účty AKTIVNÍ účty PASIVNÍ účty NÁKLAOVÉ účty VÝNOSOVÉ účet zisků a ztrát konečný účet rozvažný počáteční účet rozvažný Bilance podle jednotlivých typů účtů ROZVAHOVÉ VÝSLEKOVÉ Typy účtů růstová strana strana úbytků saldo, bilance AKTIVA M M CIZÍ ZROJE M VLASTNÍ JMĚNÍ M NÁKLAY M ( ) M VÝNOSY ( M ) účty aktivní účty pasivní M Poč. stav + Bilance M Poč. stav + Bilance účty nákladové účty výnosové M Poč. stav + Bilance M Poč. stav + Bilance 22

24 1. 7 ůležité pojmy a pravidla související s účetnictvím Některé pojmy podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ( ve znění pozdějších předpisů ) Účetní jednotka 1 právnické osoby se sídlem na území ČR zahraniční osoby, podnikající na území ČR organizační složky státu (zvláštní předpisy) fyzické osoby - zapsané v obchodním rejstříku - podnikatelé s obratem/rok > 6 mil. Kč - vedou účetnictví podle svého rozhodnutí - účastníci sdružení, pokud alespoň jeden účastník sdružení vede účetnictví Předmět účetnictví 2 účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktivech, závazků a jiných pasivech, dále o nákladech a výnosech a výsledku hospodaření Účetní období 3 nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců (pokud není určeno jinak) ~ kalendářní rok ~ hospodářský rok je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden; Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí "účetní období"; není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž zjistily uvedené skutečnosti. V účetním období účetní jednotky účtují o uvedených skutečnostech v souladu s účetními metodami; přitom o veškerých nákladech a výnosech účtují bez ohledu na okamžik jejich zaplacení nebo přijetí. Účetní případy 6 skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví; jsou zachycovány účetními doklady a jsou zaznamenávány v účetních knihách formou účetních zápisů 23

25 1.7.2 Přehled zákonných norem a předpisů říve: nes: 1. Zákon o účetnictví č. 563/1991, Sb. 2. Opatření MFČR, čj. V/20100/1992 účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele,. 3. další související zákony, např. obchodní zákoník, zákon o daních z příjmů,. 1. Zákon o účetnictví č. 563/1991, Sb. ( 437/2003 Sb. od , 257/2004 Sb. ) 2. Vyhláška MFČR, č. 500/2002, Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona č. 563/1991, Sb., mmj. Směrná účtová osnova 3. České účetní standardy pro podnikatele, viz Finanční zpravodaj , [ ] 4. další související zákony, např. obchodní zákoník, zákon o daních z příjmů,. Poznámka: České účetní standardy určení standardu X 0 pro podnikatele číslo standardu 1 pro finanční instituce 2 pro pojišťovny 3 pro zdravotní pojišťovny 4 pro účetní jednotky, kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání (504/2002, Sb., např. politické strany a hnutí, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, ) 5 pro ÚSC (územní samosprávné celky), PO (příspěvkové organizace), SF (státní fondy), OSS (organizační složky státu). 24

26 1.7.3 Schéma účetních soustav a organizace účetnictví Účetní informační soustavy aňová evidence Soustava podvojného účetnictví Jednookruhové účetnictví vouokruhové účetnictví Finanční Vnitropodnikové Nákladové Manažerské vouokruhové účetnictví 1. okruh - finanční účetnictví obsahuje informace určené vnějšímu okolí (externí vztahy) základní výkazy rozvaha výsledovka Cash-Flow příloha přehled o změnách vlastního kapitálu druhové členění nákladů a výnosů výkazy zobrazují úhrn nákladů a výnosů za účetní období (porovnávají se nesouměřitelné veličiny) brutto princip problém věcné a časové shody úpravou nákladů úpravou výnosů!!! 25

27 ruhové členění nákladů Peněžní ocenění spotřeby jednotlivých druhů majetku ( bez ohledu na účel jejich vynaložení ), která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů (tržeb) v odpovídajícím časovém období. Peníze Rozvaha Zdroje Stroje Náklady Výnosy Materiál HV Práce Náklady a jejich druhové členění v účetní soustavě platné od Účtová třída 5 syntetické účty NÁKLAY PROVOZNÍ FINANČNÍ MIMOŘÁNÉ Účtová skupina Účtová skupina Účtová skupina ANĚ Z PŘÍJMŮ, 53 Účtová skupina

28 2. okruh - vnitropodnikové účetnictví, poskytuje účelové informace je vedeno většinou na úrovni analytických účtů, které mohou být členěny např. podle: produktů, tj. výrobků a služeb, organizačních středisek a technologických částí provozu, druhů činností podniku, užitím účtových tříd 8 a 9 účtové osnovy Proč vnitropodnikové účetnictví? Informace pro kvalifikované odpovědi na otázky typu: Kolik nás co během podnikání stálo, stojí a předpokládejme, že bude stát Obsahuje obecně: nástroje pro sběr a uspořádání dat soubor výpočtových prostředků, kalkulačních technik, používaných např. pro : oceňování ve vlastních nákladech, viz finanční okruh (oceňování zásob a majetku vytvořeného vlastní činností, změna stavu vnitropodnikové výroby, aktivace např. vnitropodnikových služeb), kalkulace vlastních nákladů realizovaných výrobků a služeb (nákladová cena vs. realizační cena produktů vs. cena srovnatelných produktů na trhu), nákladovost jednotlivých výkonů ve výstupním souboru (běžná kontrola pro sledování nákladů a výnosů, nákladové složení portfolia produktů podniku, zda dále vyrábět výrobky, které jsou nákladově vysoko, ), předběžné kalkulace nákladů na jednotlivé výkony (na základě informací o minulém vývoji nákladů je predikován jejich vývoj v budoucnosti, rozpočtování nákladů a nákladových cen výkonů, rozpočtování nákladů a výnosů na úrovni podnikových útvarů a výkonů, tvorba podkladů pro prognózy a rozhodování), metody standardních nákladů (nástroj pro sledování dodržování stanovených norem nákladů na výkony jako součást zpětnovazebních systémů), 27

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

FINANČNÍ INFORMATIKA A ANALÝZA

FINANČNÍ INFORMATIKA A ANALÝZA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIA FINANČNÍ INFORMATIKA A ANALÝZA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy význam a funkce

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Rozumíme účetní závěrce podnikatelů HANA BŘEZINOVÁ Vzor citace: BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 224 s. KATALOGIZACE

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. Uspořádání a označování položek rozvahy Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb. AKTIVA CELKEM Uspořádání a označování položek rozvahy A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý B.I. Dlouhodobý nehmotný B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu

Více