EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce"

Transkript

1 EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013

2 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice, PSČ 181, Česká republika, identifikační číslo Sídlo společnosti bylo zapsáno jako změna sídla v obchodním rejstříku dne 25.září K jiným změnám v zápise do OR nedošlo. Hlavním předmětem její činnosti je - provádění veřejných dražeb a) dobrovolných, b) nedobrovolných, - činnost realitní kanceláře - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - správa nemovitostí - bytového a nebytového fondu (neopravňuje k vlastnímu provádění údržby a oprav) Statutárním orgánem je představenstvo ve složení: Předseda představenstva: Ing. Radim Hasman, dat. nar. 2. dubna 1970 Litoměřice, Křižíkova 1229/10, PSČ den vzniku funkce: 10. ledna 2007 den vzniku členství v představenstvu: 10. ledna 2007 Členové představenstva: Simona Krejčová, dat. nar. 13. listopadu 1980 Horní Cerekev, Štítného 368, PSČ den vzniku funkce: 4. dubna 2008 Daniela Hasmanová, dat. nar. 4. dubna 1946 Litoměřice, Předměstí, Jiřího z Poděbrad 184/1, PSČ den vzniku členství v představenstvu: 10. ledna 2007 Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady: Jan Mikloško, dat. nar. 4. června 1982 Sušice - Sušice II, Pod Vodojemem 1136, PSČ den vzniku funkce: 2. března 2012 den vzniku členství: 2. března 2012 Členové dozorčí rady: Martina Hasmanová, dat nar. 2. června 1977 Litoměřice, Křižíkova 1229/10, PSČ den vzniku členství v dozorčí radě: 10.ledna 2007 Nikola Drnková, dat. nar. 23. března 1987 Praha 4 - Modřany, Levského 3188/4, PSČ den vzniku členství: 2. března 2012 Společnost zastupují vůči třetím osobám předseda představenstva a to vždy samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně svůj podpis s uvedením své funkce. Základní kapitál společnosti je Kč. (5 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč ). Základní kapitál je plně splacen.

3 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2013 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč v roce 2013 je odepisován do nákladů v souladu se zákonem o daních z příjmů 36 měsíců. Dlouhodobý nehmotný majetek v ceně od 5 tis. Kč do 60 tis. Kč (drobný majetek) je odepisován do nákladů po dobu 2 let a majetek do 5 tis. Kč je účtován do nákladů při pořízení jako služby. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč v roce 2013 se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek případně vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Dlouhodobý hmotný majetek od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč (drobný majetek) je odepisován do nákladů po dobu 2 let. Majetek do 3 tis. Kč je účtován do nákladů při výdeji do spotřeby. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. V roce 2013 nebyla provedena korekce odpisů, rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy není. Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let (od-do) StStavby StStroje, přístroje a zařízení 5-10 D Dopravní prostředky 5 K Kancelářská technika 3 InInventář 5-10 DrDrobný dlouhodobý hmotný/nehmotný mmajetek 2 c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek firmy tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

4 d ) Zásoby Firma eviduje pouze nedokončenou výrobu. Jiné zásoby nemá. Nedokončená výroba je oceňována ve skutečných přímých a nepřímých nákladech. e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. f) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu v Praze. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí představenstva, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Vklady přesahující základní kapitál se vykazují jako emisní ážio. Ostatní kapitálové fondy společnost nemá. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více než 10 % základního kapitálu. V dalších létech fond doplňuje až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. g) Cizí zdroje Společnost nevytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách. h) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O zisku vyplývajícím ze smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky. i) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. O odloženém daňové závazku se účtuje vždy. Odložená daňová pohledávka se účtuje pouze pokud je pravděpodobná její realizace v budoucnu.

5 j) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Stavby Konečný Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní dlouhodobý HM Nedokončený dlouhodobý HM 0 - Celkem OPRÁVKY Poč. Oprávky Prodeje, likvidace Vyřazení Převody Konečný Opravné položky Účetní hodnota Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý HM - Celkem k) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný Software OPRÁVKY Počáteční Přírůstky Vyřazení Převody Konečný Zůstatková cena Software V roce 2013společnost nezískala bezplatně dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. 4. ZÁSOBY Společnost eviduje zásoby nedokončené výroby ve výši tis Kč, v r evidovala zásoby ve výši tis. Kč. 5. POHLEDÁVKY Firma vykazuje k krátkodobé pohledávky ve výši tis. Kč btto, z toho pohledávky z obchodního styku jsou tis. Kč btto, z nich po splatnosti více jak 180 dnů 131tis Kč (v r tis. Kč), daňové pohledávky ve výš 193. Kč (v r tis. Kč) a zaplacené zálohy 20 tis. Kč (v r tis. Kč). K pohledávkám po splatnosti jsou vytvořeny opravné položky - daňové (100 tis. Kč) a nedaňové opravné položky (89 tis. Kč), tj. celkem 189 tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky představují stálé zálohy ve výši 279 tis. Kč, (v r tis. Kč) a jiné pohledávky.

6 6. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti a na účtech v hodnotách 398 tis. Kč a tis. Kč v roce 2013, resp. 10 tis. Kč a tis. Kč v roce OSTATNÍ AKTIVA Tvoří je náklady příštích období ve výši 21 tis. Kč a to : pojištění - 7 tis. Kč (r tis Kč), náklady IT 12 tis. Kč (á ( tis. Kč) a 2 tis. Kč na dálniční známky pro r Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti je tis. Kč a tvoří ho ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč Zůstatek k Zvýšení Snížení Zůstatek k Základní kapitál Zákonný rezervní fond Rozdělení hospodářského výsledku za roky 2012 a 2011 (v tis. Kč): Zisk (Ztráta) roku Zisk (Ztráta) roku Příděl Příděl do rezervního fondu - do rezervního fondu Výplaty dividend a podíly na zisku - Výplaty dividend a podíly na zisku Daňová povinnost 269 Daňová povinnost 107 Převod nerozděleného zisku - Převod nerozděleného zisku - Nerozdělený zisk k Nerozdělený zisk k Neuhrazená ztráta k Neuhrazená ztráta k Dodatečná daňová povinnost (podání 2013) - (podání 2012) Dodatečná daňová povinnost KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY K neměla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti. Závazky ve výši tis. Kč zahrnují závazky z obchodního styku ve výši tis. Kč, závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení 93 tis. Kč. Přijaté zálohy tvoří závazek ve výši 210 tis Kč, daňové závazky 227 ti. Kč a dohadné účty pasivní ve výši 2 tis. Kč. (Závazky k ve výši tis. Kč - závazky z obchodního styku ve výši tis. Kč,,závazky vůči zaměstnancům a institucím sociálního zabezpečení 79 tis. Kč, dohadné účty pasivní 16 a přijaté zálohy tis. Kč) Společnost neeviduje k žádné splatné závazky pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení po splatnosti. 9. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky ve výši tis. Kč (v r tis Kč) představují přeplatky pohledávek z dražeb (4.199 tis.kč, které nemohly být vráceny dlužníkům, kteří neposkytli firmě bankovní spojení (v roce tis. Kč) a jiné závazky tis. Kč stejně jako v minulém roce. V roce 2013 byly odepsány do výnosů promlčené závazky ve výši 23 tis. Kč. (v r tis. Kč)

7 10. DAŇ Z PŘÍJMŮ v tis. Kč v tis. Kč Zisk (Ztráta) před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíl daňových a účetních odpisů 0 0 Neodečitatelné náklady Odpočet ztráty min. období 0 0 Odpočet za dary - - Zdanitelný příjem Sazba daně z příjmu 19 % Splatná daň 269 Rozdíl daně po dodatečném daňovém přiznání 11. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Společnost měla k majetek nevykázaný v rozvaze ve výši 105 tis. Kč (v r tis. K) a neměla závazky (peněžní a nepeněžní povahy např. soudní spory, atd.), které nejsou vykázány v rozvaze. 12. VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z prodeje služeb (v tis. Kč): Domácí Zahraniční Domácí Zahraniční Zboží 0 0 Služby Nedokončená výroba-změna stavu Aktivace Výnosy celkem

8 13. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Celkový počet zaměstnanců Členové řídících orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Odměn členům orgánu Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem V VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI Po nenastaly žádné významné události, které by měly být zohledněny v účetní závěrce k Sestaveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná za účetnictví (jméno): Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno): Ing. Radim Hasman Ing. Radim Hasman Jana Břízová

9

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 1. OBECNÉ INFORMACE Název obchodní společnosti: ZEAS PODHORNÍ ÚJEZD, a.s. Sídlo: Podhorní Újezd a Vojice, 507 54 Podhorní Újezd 119 IČ: 64789306 DIČ:

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více