Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry Online s.r.o., Husova 2117, Benešov, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Toto je ustanovení uživatele Industry Online, strojírenského portálu poskytovaného společností Industry Online s.r.o. (poskytovatel). Když si nepřejete být vázáni termíny a podmínkami tohoto ustanovení, nebude pro Vás možné vstoupit a užívat naše stránky. Ponecháváme si práva upravit a znovu publikovat toto Ustanovení kdykoliv a s okamžitým účinkem. 1. Udělení licence Služby poskytované na našich stránkách jsou dostupné jen těm, co jsou z právního hlediska schopni vytvářet smlouvy v souladu se zákony České republiky. Naše služby nejsou dostupné mladistvým a členům vyloučeným z našich stránek. Pokud nesplňujete tyto podmínky, nebude pro Vás možné vstoupit a využívat naše stránky. Vaše uživatelské jméno a heslo nemůže být odhaleno, přeneseno, nebo prodáno třetí straně. Když registrujete společnost, zavazujete se, že máte požadovanou pravomoc, zavázat Vaši společnost tímto souhlasem. Rozsah využívání portálu uživatelem je stanoven Všeobecnými obchodními podmínkami, která poskytuje uživateli nevýhradní licenci - právo používat aktuální verzi portálu. Společnost Industry Online s.r.o. Vám uděluje osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která Vás opravňuje k využívání portálu. Tato licence je udělována výhradně k tomu, abyste mohli využívat služby a jejich výhody poskytované společností Industry Online s.r.o. způsobem stanoveným v těchto podmínkách. Zavazujete se, že nebudete sami ani neumožníte jiným osobám kopírovat jakoukoli část stránky, upravovat ji, vytvářet z ní odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, nebo jiným způsobem pokoušet extrahovat části, ledaže byste k tomu byli výslovně oprávněni nebo povinni ze zákona nebo získali výslovný písemný souhlas od společnosti Industry Online s.r.o. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. nesmíte postoupit svá práva používat stránku na třetí osoby (ani formou dílčí licence či podlicence), zatěžovat je zástavními právy ani poskytnout práva k nim třetím osobám ani žádnou jejich část převádět na třetí osoby jakýmkoli jiným způsobem. Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která Vám již náleží, zůstávají Vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte společnosti Industry Online s.r.o. časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která ji opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte na portálu Industry Online. 2. Vlastnická práva Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. (nebo osoby, které jí poskytly souhlas či licenci či jiné obdobné právo) je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv portálu, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Dále berete na vědomí, že portál může obsahovat informace, které jsou společností Industry Online označeny jako důvěrné a že takové informace nesmíte dál šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. Pokud jste se společností Industry Online s.r.o. písemně nedohodli na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat obchodní firmu společnosti Industry Online, její ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jména ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky. V případě, že jste získali výslovné právo využívat výše uvedené odlišující rysy a značky společnosti Industry Online s.r.o. na základě zvláštní písemné dohody se společností Industry Online s.r.o., souhlasíte s tím, že je budete využívat v souladu s takovou dohodou, jakýmikoliv příslušnými ustanoveními Podmínek a zásadami pro využívání odlišujících rysů a značek společnosti Industry online v platném znění. S výjimkou omezené licence stanovené v článku níže, společnost Industry Online s.r.o. bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě těchto Podmínek od Vás (a od osob, které Vám udělily svůj souhlas či licenci či jiné obdobné právo) nezískává žádná zákonná ani vlastnická práva k jakémukoli Obsahu, který vložíte, odešlete nebo zobrazíte v rámci portálu, a to včetně jakýchkoliv práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí portálu (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Pokud jste se společností Industry Online s.r.o. nedohodli písemně na něčem jiném, souhlasíte s tím, že za ochranu a vymáhání takových práv ponesete odpovědnost Vy a že společnost Industry Online s.r.o. není povinna jednat v tomto ohledu za Vás. Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat upozornění na vlastnická práva (včetně upozornění na ochranu autorskými právy a ochranné známky), která budou na portálu Industry Online.

2 Souhlasíte s tím, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. nebudete při používání portálu využívat žádné ochranné známky, známky služeb, obchodní firmy ani loga jakýchkoli jiných společností či organizací způsobem, který by mohl nebo má vést k tomu, že nebude zřejmé, kdo je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem takových známek, názvů a log. 3. Používání ochranných známek Publikace, produkty, obsah nebo služby zmíněné zde nebo na našem portálu jsou výhradně ochranné známky nebo známky služeb poskytovaných společností Industry Online s.r.o. Jiné produkty, nebo jména společností zmíněných na stránce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. 4. Obecný popis portálu Industry Online Industry Online je výhradně inzertním a reklamním portálem, které umožňuje uživatelům inzerovat své produkty, zboží a služby, nabízet či poptávat nevyužité výrobní prostředky, nabízet či poptávat své výrobní kapacity či nabízet volná pracovní místa. Nejsme nijak zúčastněný s prodejem mezi kupujícím a prodávajícím. Proto nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou, správností nebo legálností věcí inzerovaných na naší stránce, nebo na správnosti uveřejněného seznamu. Nemůžeme garantovat, že kupující nebo prodávající skutečně danou transakci provede až do konce. K ověření identity využíváme při registraci mnoha technik k identifikaci uživatele našich stránek. Protože ověření identity uživatele je na Internetu velmi obtížné, nemůžeme ověřit identitu každého uživatele Registrace Podmínkou užívání portálu Industry Online je uzavření smlouvy mezi uživatelem a společností Industry Online s.r.o. (dále jen registrace). Součástí registrace je výběr licence, uživatel má na výběr ze tří licencí to: Komfort Licence typu Komfort je placenou službou a to na dobu tříměsíční čí roční. Umožňuje přístup ke všem funkcím systému, zadávání neomezeného počtu inzerátů, přístup k veřejným poptávkám a účastnit se aukcí Limited Licence Limited je placenou službou a to na dobu jednoho roku. Umožňuje přístup ke všem funkcím systému, zadává omezeného počtu inzerátů, přístup k veřejným poptávkám a účastnit se aukcí. Celkový počet inzerátů je u této licence omezen na Basic Licence Basic je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Umožňuje Vám přístup k omezenému počtu funkcí systému, vložení obecného zápisu Vaší společnosti do skupin Produkty a materiály a Služby a účastnit se aukcí, neumožňuje přístup k veřejným poptávkám. Uživatel, který má zájem uzavřít smlouvu s poskytovatelem je povinen vyplnit Registrační formulář a úspěšně dokončit registraci. Pokud uživatel uvede údaje nepravdivé či zavádějící může poskytovatel pozastavit platnost užívání jeho licence či odstranit veškeré jeho záznamy bez náhrady. Na uživateli může být případně vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Industry Online. Poskytovatel ověřuje jednotlivé registrace, při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nedůvěryhodností má poskytovatel právo zájemce o registraci odmítnout a zároveň ho umístit na Černou listinu. Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele Poplatky a služby Ceny licencí a užívání našeho systému jsou uvedené v našem ceníku. Ponecháváme si právo upravit poplatky za naše služby, tak jako kdykoliv změnit některé nebo všechny naše služby. V případě, že uvedeme novou službu, jsou poplatky za tuto službu účinné ke dni jejího vzniku. Pokud nebude upraveno jinak, veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v korunách českých Inzerce a prodej Zboží, které inzerujete k prodeji na naší stránce, musíte být schopní legálně prodat. Seznamy věcí, které inzerujete, musí obsahovat správný popis věcí a mohou obsahovat pouze popisy, obrázky a další obsah související přímo s prodejem těchto konkrétních věcí. Všechny inzerované položky musí být zařazeny do příslušných kategorií. Ponecháváme si právo pozastavit či ukončit Vaše členství v případě že jste podezřelý (rozsudkem soudu, usnesením o vyrovnání, pojistným vyšetřováním, nebo jinak) z podvodných aktivit spojených s našimi stránkami.

3 4.4. Aukce Obecné podmínky aukce Společnost Industry Online s.r.o. je provozovatelem online aukčního portálu. Následující podmínky upravují podmínky online aukcí provozovaných společností Industry Online s.r.o. Obchodní podmínky aukce jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Industry Online s.r.o. Tyto podmínky upravují vztah mezi společností Industry Online s.r.o. a Kupujícím a Prodávajícím. Vítězem dražby je Účastník (Kupující), který v okamžiku uplynutí doby, ve které je možné činit podání, učinil nejvyšší podání. Okamžik skončení doby pro činění podání (Uzávěrka) určí výlučně a závazně čas serveru portálu společnosti Industry Online s.r.o. Je-li podání překračující dosavadní podání učiněno v méně než pěti minutách před uplynutím doby pro činění podání, bude Uzávěrka posunuta o dalších 10 minut. Jednotlivé položky mohou být úspěšně vydraženy, pokud dosáhly Minimální ceny. V případě, že nebude dosaženo Minimální ceny, není možné položku vydražit a uzavřít tak kupní smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím pokud k tomu Dražitel neobdrží výslovný pokyn ze strany Prodávajícího. Veškerá podání Účastníků jsou závazná. V případě, že Účastník učinil nejvyšší podání (Kupující), obdrží o tom vyrozumění a bude vyzván k uzavření kupní smlouvy. Vydražené položky jsou tímto okamžikem považovány za předané Kupujícímu. V případě pochybností na straně společnosti Industry Online s.r.o., pokud jde o platnost jakékoli nabídky, bude na úsudku Dražitele, aby určil úspěšného Účastníka, zrušil prodej, nebo znovu nabídl a prodal příslušnou položku a to bez jakékoli odpovědnosti k potenciálním Kupujícím. Společnost Industry Online s.r.o. může pozměnit nebo stáhnout jakoukoli položku z aukce z jakéhokoli důvodu až do okamžiku, kdy je aukce kladívkem ukončena, pokud jde o tuto položku (položky) Aukční přirážka K ceně jednotlivých položek se připočítává aukční přirážka, je uvedena procentně bez DPH u každé položky jednotlivě. Aukční přirážku hradí kupující neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury od Dražitele nejpozději však do 7 dnů po vyrozumění a obdržení faktury Daň z přidané hodnoty (DPH) Kupující je povinen zaplatit DPH ve výši dané příslušnými ustanoveními daného státu splatnou neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury vystavené Dražitelem a to v případě, že Prodávající a Kupující mají svá sídla ve stejném státě. Určujícím místem pro sazbu DPH je sídlo Vlastníka. Kupující nehradí DPH Dražiteli v případě, že jeho sídlo se nachází mimo daný stát Vlastníka Měna Veškeré aukční položky jsou draženy výhradně v měně EUR a CZK Platba Kupující je povinen zaplatit celkovou kupní cenu neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury od Dražitele nejpozději však do 7 dnů po vyrozumění a obdržení faktury. Všechny platby musí být provedeny v měně EUR, pokud je sídlo Prodávajícího na území České republiky tak i v CZK. Pro přepočet je směrodatný kurz daný poměrem CZK/EUR uvedený v rámci každé položky řádek Aktuální cena. Akceptovatelná forma platby je výhradně bankovním převodem nebo složením hotovosti na pokladnu banky společnosti. Neakceptujeme platby, šekem nebo kreditní kartou. Jestliže Dražitel neobdrží platbu v souladu s body vedenými výše, vyhrazuje si právo uplatnit veškerá práva a opatření uvedená v bodě Veškeré bankovní poplatky jsou k tíži kupujícího Vlastnictví vydražených položek Vlastnictví vydražených položek přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacením celkové kupní ceny včetně DPH Vyzvednutí zakoupených položek Kupující je povinen vyzvednout si vydraženou položku z prostor, kde byla prodána, na své vlastní náklady ne však později, než v době uvedené Dražitelem a po uhrazení celkové kupní ceny. Veškeré balení a manipulace s nakoupenými položkami je na riziko kupujícího a na jeho náklady. Společnost Industry Online s.r.o. není odpovědná za jednání a opomenutí osob, které balí nebo přepravují zakoupené položky, bez ohledu na to, že tyto osoby mohly být doporučeny společností Industry Online s.r.o Dohled a škody způsobené při odstraňování zakoupených položek Kupující může vydražené položky odvézt pouze po předchozí domluvě s Dražitelem a pouze pod jeho dohledem, nebo dohledem jím ustanoveného zástupce nebo zástupců. Odpojení kterékoli položky od hlavního zdroje elektřiny musí být provedeno vždy po dohodě s Prodávajícím a to plně kvalifikovaným elektrikářem.

4 Jestliže, podle mínění Dražitele, odstranění jakékoli položky může způsobit škodu na prostorách Prodávajícího nebo jakoukoli jinou škodu, pak Dražitel může uvalit kauci na případné vzniklé škody v takové výši, kterou by Dražitel mohl vyžadovat na pokrytí nákladů, které by byly potřeba na odstranění této škody. Kdyby Kupující odmítl složit tyto peníze, pak by mu Dražitel mohl odmítnout přístup do prostor Prodávajícího za účelem vyzvednutí všech položek nebo kterékoli položky, kterou Kupující vydražil, nebo by Dražitel mohl prodej této položky nebo položek zrušit Kupující je odpovědný za všechny škody, které způsobí on, jeho přepravce nebo agenti na majetku kterékoli třetí osoby (a obzvláště prostorám Prodávajícího) při odstraňování položky nebo položek, které zakoupil Nároky třetích stran Kdyby některá strana tvrdila, že je Vlastníkem, nebo že má vlastnické právo k celé položce nebo části položky, před tím, než je tato položka odstraněna z prostor Prodávajícího, pak si Dražitel rezervuje právo zrušit prodej této položky, nebo povolit její odstranění z prostor Prodávajícího za takových podmínek, které uzná za vhodné Přenos rizika Riziko ztráty nebo poškození zakoupené položky přechází na Kupujícího jeho předáním resp. vyrozuměním o nejvyšším podání. Jakákoli povinnost Dražitele nebo Prodávajícího položky dodat, se bude považovat za splněnou vyrozuměním o nejvyšším podání, dokonce i tehdy, když dojde k následnému poškození této položky a/nebo ztrátě její části Prostředky v případě nezaplacení nebo selhání vyzvednout si zakoupené položky Jestliže není celková kupní cena za kteroukoli položku zaplacena, nebo si Kupující položku nevyzvedne v souladu s Obchodními podmínkami aukce, může společnost Industry Online s.r.o. uplatnit jedno nebo více z dále uvedených práv a opatření: zakročit proti Kupujícímu ve věci škod způsobených porušením smlouvy; zrušit prodej této nebo kterékoli jiné položky prodané Kupujícímu v prodlení při této nebo jiné aukci a nechat si jako kompenzaci všechny platby provedené Kupujícím přisouditelné ztrátám, nákladům nebo výdajům utrpěným Prodávajícím nebo společností Industry Online s.r.o. v důsledku prodlení Kupujícího znovu prodat danou položku a učinit Kupujícího odpovědným za schodek. učinit kupujícího odpovědným za celkovou kupní cenu a schodek způsobený rozdílem cen účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení, počínaje osmým dnem od předání pojistit, odstranit a uskladnit položku buď v prostorách společnosti Industry Online s.r.o. nebo jinde, na riziko a náklady Kupujícího v prodlení; Odpovědnost společnosti Industry Online s.r.o. Veškeré položky se prodávají ve stavu, v kterém se nachází v den dražby. Kupující tímto prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem položek a že si jednotlivé položky řádně prohlédl a nebude uplatňovat vůči společnosti Industry Online s.r.o. resp. Prodávajícímu žádné nároky. Společnost Industry Online s.r.o. za podmínek uvedených níže není odpovědná za popisné chyby v Katalogu nebo jinde, anebo za pravost nebo autentičnost kterékoli položky. Společnost Industry Online s.r.o. resp. Prodávající neposkytuje Kupujícímu žádnou záruku Společnost Industry Online s.r.o. a Prodávající tímto individuálně vylučují odpovědnost za jakoukoli nehodu a zranění, ať se přihodilo jakkoli, utrpěné osobou nebo osobami, které mohly navštívit tyto prostory za účelem aukce, inspekce, nákupu, vyzvednutí nebo jiným. Společnost Industry Online s.r.o. prodává jednotlivé položky z pověření Prodávajícího (s výjimkou případů, kdy zcela nebo částečně položku vlastní jako majitel) a jako taková není odpovědná za porušení smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím. Kupující musí na své náklady vyhovět všem platným zákonům a předpisům, které se týkají odstraňování/likvidace odpadů, včetně odpadů rizikových. Jestliže se odpadové materiály odstraňují, pak tato práce musí být provedena schváleným a oprávněným dodavatelem na náklady Kupujícího Pojmy V těchto Obchodních podmínkách budou mít termíny definované níže následující význam: Aukční systém Aukční systém je automatizovaný elektronický systém, tvořený software a hardware, který zajišťuje provoz Aukce, registrace účastníků a další služby. Katalog Zahrnuje reklamy, brožury, odhady, ceníky a jiné publikace společnosti Industry Online s.r.o.; Dražitel Dražitelem je společnost Industry Online s.r.o., Husova 2117, Benešov, Česká republika, IČ: Prodávající Prodávajícím se rozumí vlastník strojů či příslušenství, který je uveden v detailu aukční položky jako Vlastník. Kupující Kupujícím se rozumí každý účastník, který učiní podání formou příhozu u jakékoliv položky aukčního portálu. Účastník Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu (Registrace) o užívání systému se společností Industry Online s.r.o. Vítěz aukce Vítězem aukce je účastník, který učinil nejvyšší podání ve během doby trvání aukce. Předmět aukce Předmětem aukce je zboží tj. stroje a příslušenství schválené dražitelem. Cena při úderu kladívkem Znamená cenu, za kterou je položka přiklepnuta Dražitelem Kupujícímu včetně aukční přirážky bez DPH Aukční přirážka znamená provizi, která bude zaplacena společnosti Industry Online s.r.o. Prodávajícím;

5 Minimální cena Minimální cenou se rozumí nejnižší cena, za kterou je Prodávající ochotný aukční položku prodat, pokud není stanoveno jinak. Příhoz Příhozem se rozumí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí kupující prostřednictvím aukčního systému. Jelikož jsou všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy již definovány prodávajícím, kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. Kup ihned Aukce Kup ihned není standardním typem aukce, ale jde o veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu. Kupní smlouva bude uzavřena s účastníkem, který jako první prodávajícímu oznámí prostřednictvím aukčního systému, že návrh přijímá. Doba trvaní aukce Doba trvání aukce je doba, ve které jsou Účastníci aukce oprávněni činit návrhy na uzavření kupní smlouvy, popř. zasílat oznámení o tom, že přijímají návrh na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas serveru. Schodek Znamená veškeré manipulační poplatky, úroky, inkasní poplatky, související finanční závazky, náklady (včetně neomezených právních poplatků a výdajů) a poplatky za uskladnění, odstranění a pojištění a s ohledem na opětovný prodej, rozdíl mezi originální cenou při úderu kladívkem a cenou při úderu kladívkem při opětovném prodeji 4.5. Osobní údaje a jejich ochrana Uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společností Industry Online s.r.o. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost Industry Online s.r.o. bez vašeho výslovného svolení neprodá, nepůjčí, nevymění ani jinak nepřevede žádné osobní údaje a/nebo údaje o provozu nebo obsah komunikace žádné třetí osobě, pokud nebude povinna tak učinit ze zákona nebo na základě příkazu oprávněných orgánů Omezení odpovědnosti poskytovatele Portál Industry Online není odpovědný za případné vady zboží nebo služeb, jež jsou nabízeny jeho prostřednictvím. Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost společnosti Industry online s.r.o. za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit. V souladu s obecným ustanovením, nenese společnost Industry Online s.r.o. a jí přidružené společnosti ani osoby, které jim udělily svůj souhlas nebo licenci, vůči Vám odpovědnost za: nepřímé nebo následné škody, které Vám případně vzniknou, a to včetně ušlého zisku (jako přímý i nepřímý důsledek), újmy na dobré pověsti nebo jménu a ztráty dat, které Vám vzniknou, jakékoliv ztráty a škody, které Vám případně vzniknou: v důsledku jakékoliv Vaší důvěry v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy nebo v důsledku Vašeho vztahu nebo transakce mezi Vámi a zadavatelem reklamy či sponzorem, který umístí svoji reklamu na portál v důsledku jakýchkoliv změn, které společnost Industry Online s.r.o. na portálu provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím, neposkytnete-li společnosti Industry Online s.r.o. přesné údaje pro Váš uživatelský účet dojde-li z Vaší strany k prozrazení Vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k Vašemu uživatelskému účtu Uživatelé berou na vědomí, že společnost Industry Online s.r.o. je oprávněna popř. povinna předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na portálu Industry Online dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. Vzhledem k tomu, že portál Industry Online slouží pouze pro prezentaci Vaší společnosti, v případě že máte spor s jedním či vice uživateli, souhlasíte s osvobozením společnosti Industry Online s.r.o. od všech nároků, požadavků a škod (aktuálních a následujících) všech druhů známých i neznámých, veřejných i neveřejných, pocházejících a jakkoliv spojených s tímto sporem Omezení nebo přerušení provozu portálu Společnost Industry Online s.r.o. je oprávněna omezit nebo přerušit provoz portálu Industry Online za účelem jeho údržby nebo aktualizací. O plánovaném přerušení provozu je společnost povinna seznámit všechny uživatele aukčního portálu rozesláním informačního u na kontaktní ové adresy uživatelů. Při přerušení provozu se pozastaví všechny probíhající aukce až do doby zprovoznění aukčního portálu. Po obnovení provozu se pokračuje v přerušených aukcích v časovém bodě, ve kterém došlo k přerušení Sankce Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně zablokovat účet uživatele, který podstatným způsobem porušil smlouvu a tyto obchodní podmínky, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Industry Online s.r.o., případně u kterého má Industry Online důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Mezi podstatné porušení smlouvy patří zejména:

6 uvedení nepravdivých údajů při registraci nepravdivé informování obchodního partnera o zboží nebo službě neuhrazení služby poskytovatele používání vulgárních slov, pomlouvačství nebo jiném útočení na jiné uživatele portálu Zánikem smlouvy o poskytování služeb portálu nezaniká právo na uhrazení dlužné částky za odměny, náhradu škody ani na smluvní pokutu. 5. Závěrečná ustanovení Provozovatel je oprávněn změnit Obchodní podmínky, smlouvu a její přílohy. Provozovatel je povinen změnu dokumentů oznámit nejpozději v okamžiku jejich aktualizace všem uživatelům portálu. Smlouvy, které byly uzavřeny před touto aktualizací, se řídí podmínkami, které byly platné v době, kdy byla smlouva uzavřena. Uživatel při každém přihlášení potvrzuje svůj souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek, smlouvy a jejích příloh. Tyto Obchodní podmínky a Váš vztah se společností Industry Online s.r.o. na základě těchto podmínek se řídí českým právem. Vy i společnost Industry Online s.r.o. souhlasíte s výhradní soudní příslušností soudů v České republice pro řešení veškerých právních sporů vzniklých z těchto podmínek. Bez ohledu na předcházející, souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. může i přesto požádat o vydání předběžného opatření (či jiného odpovídajícího soudního rozhodnutí) v kterékoli jiné zemi. Souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. Vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto podmínek, em, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb. Rozhodne-li příslušný soud v rámci své působnosti a pravomoci, že jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek je neplatné, bude takové ustanovení z těchto podmínek odstraněno, aniž by to mělo vliv na zbývající ustanovení. Zbývající ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají dál platná, účinná a vynutitelná. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s.

Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obchodní podmínky SPOTCHEMI, a.s. Obsah I. Definice základních pojmů:... 1 II. Obecná ustanovení... 3 III. Registrace Firmy... 4 IV. Aktivace Účtu Firmy... 5 V. Ochrana práv a oprávněných zájmu Provozovatele

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. AUTO/MOTO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. AUTO/MOTO Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto úvěrové podmínky jsou smluvními podmínkami ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník ). Jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy na financování

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru)

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (dle přílohy č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností Sys-DataCom, s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014

Platnost a účinnost od 01. 07. 2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VINATEL Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více