Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o."

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Industry Online s.r.o. Strojírenský portál Industry Online (portál) je online informační systém, jehož výhradním provozovatelem a vlastníkem je společnost: Industry Online s.r.o., Husova 2117, Benešov, Česká republika, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Toto je ustanovení uživatele Industry Online, strojírenského portálu poskytovaného společností Industry Online s.r.o. (poskytovatel). Když si nepřejete být vázáni termíny a podmínkami tohoto ustanovení, nebude pro Vás možné vstoupit a užívat naše stránky. Ponecháváme si práva upravit a znovu publikovat toto Ustanovení kdykoliv a s okamžitým účinkem. 1. Udělení licence Služby poskytované na našich stránkách jsou dostupné jen těm, co jsou z právního hlediska schopni vytvářet smlouvy v souladu se zákony České republiky. Naše služby nejsou dostupné mladistvým a členům vyloučeným z našich stránek. Pokud nesplňujete tyto podmínky, nebude pro Vás možné vstoupit a využívat naše stránky. Vaše uživatelské jméno a heslo nemůže být odhaleno, přeneseno, nebo prodáno třetí straně. Když registrujete společnost, zavazujete se, že máte požadovanou pravomoc, zavázat Vaši společnost tímto souhlasem. Rozsah využívání portálu uživatelem je stanoven Všeobecnými obchodními podmínkami, která poskytuje uživateli nevýhradní licenci - právo používat aktuální verzi portálu. Společnost Industry Online s.r.o. Vám uděluje osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která Vás opravňuje k využívání portálu. Tato licence je udělována výhradně k tomu, abyste mohli využívat služby a jejich výhody poskytované společností Industry Online s.r.o. způsobem stanoveným v těchto podmínkách. Zavazujete se, že nebudete sami ani neumožníte jiným osobám kopírovat jakoukoli část stránky, upravovat ji, vytvářet z ní odvozená díla nebo produkty, zpětně ho překládat, nebo jiným způsobem pokoušet extrahovat části, ledaže byste k tomu byli výslovně oprávněni nebo povinni ze zákona nebo získali výslovný písemný souhlas od společnosti Industry Online s.r.o. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. nesmíte postoupit svá práva používat stránku na třetí osoby (ani formou dílčí licence či podlicence), zatěžovat je zástavními právy ani poskytnout práva k nim třetím osobám ani žádnou jejich část převádět na třetí osoby jakýmkoli jiným způsobem. Autorská práva k obsahu, jenž poskytnete, odešlete či zobrazíte ve službách nebo jejich prostřednictvím, a veškerá jiná práva, která Vám již náleží, zůstávají Vám. Poskytnutím, odesláním nebo zobrazením obsahu udílíte společnosti Industry Online s.r.o. časově neomezenou, neodvolatelnou, bezplatnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, která ji opravňuje reprodukovat, přizpůsobovat, upravovat, překládat, zveřejňovat, veřejně předvádět, veřejně zobrazovat a šířit jakýkoliv obsah, který poskytnete, odešlete či zobrazíte na portálu Industry Online. 2. Vlastnická práva Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. (nebo osoby, které jí poskytly souhlas či licenci či jiné obdobné právo) je vlastníkem nebo držitelem veškerých zákonných a vlastnických práv portálu, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Dále berete na vědomí, že portál může obsahovat informace, které jsou společností Industry Online označeny jako důvěrné a že takové informace nesmíte dál šířit bez předchozího písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. Pokud jste se společností Industry Online s.r.o. písemně nedohodli na něčem jiném, nezískáváte na základě těchto Podmínek právo využívat obchodní firmu společnosti Industry Online, její ochranné známky, známky služeb, loga, doménové jména ani žádné jiné odlišující rysy nebo prvky. V případě, že jste získali výslovné právo využívat výše uvedené odlišující rysy a značky společnosti Industry Online s.r.o. na základě zvláštní písemné dohody se společností Industry Online s.r.o., souhlasíte s tím, že je budete využívat v souladu s takovou dohodou, jakýmikoliv příslušnými ustanoveními Podmínek a zásadami pro využívání odlišujících rysů a značek společnosti Industry online v platném znění. S výjimkou omezené licence stanovené v článku níže, společnost Industry Online s.r.o. bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě těchto Podmínek od Vás (a od osob, které Vám udělily svůj souhlas či licenci či jiné obdobné právo) nezískává žádná zákonná ani vlastnická práva k jakémukoli Obsahu, který vložíte, odešlete nebo zobrazíte v rámci portálu, a to včetně jakýchkoliv práv k duševnímu vlastnictví, která jsou součástí portálu (bez ohledu na to, zda jsou taková práva registrována, či nikoli, a ve které zemi taková práva existují). Pokud jste se společností Industry Online s.r.o. nedohodli písemně na něčem jiném, souhlasíte s tím, že za ochranu a vymáhání takových práv ponesete odpovědnost Vy a že společnost Industry Online s.r.o. není povinna jednat v tomto ohledu za Vás. Souhlasíte s tím, že nebudete odstraňovat, zakrývat ani pozměňovat upozornění na vlastnická práva (včetně upozornění na ochranu autorskými právy a ochranné známky), která budou na portálu Industry Online.

2 Souhlasíte s tím, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Industry Online s.r.o. nebudete při používání portálu využívat žádné ochranné známky, známky služeb, obchodní firmy ani loga jakýchkoli jiných společností či organizací způsobem, který by mohl nebo má vést k tomu, že nebude zřejmé, kdo je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem takových známek, názvů a log. 3. Používání ochranných známek Publikace, produkty, obsah nebo služby zmíněné zde nebo na našem portálu jsou výhradně ochranné známky nebo známky služeb poskytovaných společností Industry Online s.r.o. Jiné produkty, nebo jména společností zmíněných na stránce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. 4. Obecný popis portálu Industry Online Industry Online je výhradně inzertním a reklamním portálem, které umožňuje uživatelům inzerovat své produkty, zboží a služby, nabízet či poptávat nevyužité výrobní prostředky, nabízet či poptávat své výrobní kapacity či nabízet volná pracovní místa. Nejsme nijak zúčastněný s prodejem mezi kupujícím a prodávajícím. Proto nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou, správností nebo legálností věcí inzerovaných na naší stránce, nebo na správnosti uveřejněného seznamu. Nemůžeme garantovat, že kupující nebo prodávající skutečně danou transakci provede až do konce. K ověření identity využíváme při registraci mnoha technik k identifikaci uživatele našich stránek. Protože ověření identity uživatele je na Internetu velmi obtížné, nemůžeme ověřit identitu každého uživatele Registrace Podmínkou užívání portálu Industry Online je uzavření smlouvy mezi uživatelem a společností Industry Online s.r.o. (dále jen registrace). Součástí registrace je výběr licence, uživatel má na výběr ze tří licencí to: Komfort Licence typu Komfort je placenou službou a to na dobu tříměsíční čí roční. Umožňuje přístup ke všem funkcím systému, zadávání neomezeného počtu inzerátů, přístup k veřejným poptávkám a účastnit se aukcí Limited Licence Limited je placenou službou a to na dobu jednoho roku. Umožňuje přístup ke všem funkcím systému, zadává omezeného počtu inzerátů, přístup k veřejným poptávkám a účastnit se aukcí. Celkový počet inzerátů je u této licence omezen na Basic Licence Basic je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Umožňuje Vám přístup k omezenému počtu funkcí systému, vložení obecného zápisu Vaší společnosti do skupin Produkty a materiály a Služby a účastnit se aukcí, neumožňuje přístup k veřejným poptávkám. Uživatel, který má zájem uzavřít smlouvu s poskytovatelem je povinen vyplnit Registrační formulář a úspěšně dokončit registraci. Pokud uživatel uvede údaje nepravdivé či zavádějící může poskytovatel pozastavit platnost užívání jeho licence či odstranit veškeré jeho záznamy bez náhrady. Na uživateli může být případně vymáhána náhrada škody podle platných právních předpisů ČR. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze Industry Online. Poskytovatel ověřuje jednotlivé registrace, při zjištění jakýchkoliv nesrovnalostí nebo nedůvěryhodností má poskytovatel právo zájemce o registraci odmítnout a zároveň ho umístit na Černou listinu. Zakazuje se jakákoli dispozice s uživatelským účtem jiného uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu odstoupit od uzavřené smlouvy pro omyl, přičemž Uživateli jednajícím v omylu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala uživatelským účtem jiného Uživatele Poplatky a služby Ceny licencí a užívání našeho systému jsou uvedené v našem ceníku. Ponecháváme si právo upravit poplatky za naše služby, tak jako kdykoliv změnit některé nebo všechny naše služby. V případě, že uvedeme novou službu, jsou poplatky za tuto službu účinné ke dni jejího vzniku. Pokud nebude upraveno jinak, veškeré uvedené ceny jsou uvedeny v korunách českých Inzerce a prodej Zboží, které inzerujete k prodeji na naší stránce, musíte být schopní legálně prodat. Seznamy věcí, které inzerujete, musí obsahovat správný popis věcí a mohou obsahovat pouze popisy, obrázky a další obsah související přímo s prodejem těchto konkrétních věcí. Všechny inzerované položky musí být zařazeny do příslušných kategorií. Ponecháváme si právo pozastavit či ukončit Vaše členství v případě že jste podezřelý (rozsudkem soudu, usnesením o vyrovnání, pojistným vyšetřováním, nebo jinak) z podvodných aktivit spojených s našimi stránkami.

3 4.4. Aukce Obecné podmínky aukce Společnost Industry Online s.r.o. je provozovatelem online aukčního portálu. Následující podmínky upravují podmínky online aukcí provozovaných společností Industry Online s.r.o. Obchodní podmínky aukce jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek společnosti Industry Online s.r.o. Tyto podmínky upravují vztah mezi společností Industry Online s.r.o. a Kupujícím a Prodávajícím. Vítězem dražby je Účastník (Kupující), který v okamžiku uplynutí doby, ve které je možné činit podání, učinil nejvyšší podání. Okamžik skončení doby pro činění podání (Uzávěrka) určí výlučně a závazně čas serveru portálu společnosti Industry Online s.r.o. Je-li podání překračující dosavadní podání učiněno v méně než pěti minutách před uplynutím doby pro činění podání, bude Uzávěrka posunuta o dalších 10 minut. Jednotlivé položky mohou být úspěšně vydraženy, pokud dosáhly Minimální ceny. V případě, že nebude dosaženo Minimální ceny, není možné položku vydražit a uzavřít tak kupní smlouvu mezi Kupujícím a Prodávajícím pokud k tomu Dražitel neobdrží výslovný pokyn ze strany Prodávajícího. Veškerá podání Účastníků jsou závazná. V případě, že Účastník učinil nejvyšší podání (Kupující), obdrží o tom vyrozumění a bude vyzván k uzavření kupní smlouvy. Vydražené položky jsou tímto okamžikem považovány za předané Kupujícímu. V případě pochybností na straně společnosti Industry Online s.r.o., pokud jde o platnost jakékoli nabídky, bude na úsudku Dražitele, aby určil úspěšného Účastníka, zrušil prodej, nebo znovu nabídl a prodal příslušnou položku a to bez jakékoli odpovědnosti k potenciálním Kupujícím. Společnost Industry Online s.r.o. může pozměnit nebo stáhnout jakoukoli položku z aukce z jakéhokoli důvodu až do okamžiku, kdy je aukce kladívkem ukončena, pokud jde o tuto položku (položky) Aukční přirážka K ceně jednotlivých položek se připočítává aukční přirážka, je uvedena procentně bez DPH u každé položky jednotlivě. Aukční přirážku hradí kupující neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury od Dražitele nejpozději však do 7 dnů po vyrozumění a obdržení faktury Daň z přidané hodnoty (DPH) Kupující je povinen zaplatit DPH ve výši dané příslušnými ustanoveními daného státu splatnou neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury vystavené Dražitelem a to v případě, že Prodávající a Kupující mají svá sídla ve stejném státě. Určujícím místem pro sazbu DPH je sídlo Vlastníka. Kupující nehradí DPH Dražiteli v případě, že jeho sídlo se nachází mimo daný stát Vlastníka Měna Veškeré aukční položky jsou draženy výhradně v měně EUR a CZK Platba Kupující je povinen zaplatit celkovou kupní cenu neprodleně po vydražení položky a obdržení faktury od Dražitele nejpozději však do 7 dnů po vyrozumění a obdržení faktury. Všechny platby musí být provedeny v měně EUR, pokud je sídlo Prodávajícího na území České republiky tak i v CZK. Pro přepočet je směrodatný kurz daný poměrem CZK/EUR uvedený v rámci každé položky řádek Aktuální cena. Akceptovatelná forma platby je výhradně bankovním převodem nebo složením hotovosti na pokladnu banky společnosti. Neakceptujeme platby, šekem nebo kreditní kartou. Jestliže Dražitel neobdrží platbu v souladu s body vedenými výše, vyhrazuje si právo uplatnit veškerá práva a opatření uvedená v bodě Veškeré bankovní poplatky jsou k tíži kupujícího Vlastnictví vydražených položek Vlastnictví vydražených položek přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem zaplacením celkové kupní ceny včetně DPH Vyzvednutí zakoupených položek Kupující je povinen vyzvednout si vydraženou položku z prostor, kde byla prodána, na své vlastní náklady ne však později, než v době uvedené Dražitelem a po uhrazení celkové kupní ceny. Veškeré balení a manipulace s nakoupenými položkami je na riziko kupujícího a na jeho náklady. Společnost Industry Online s.r.o. není odpovědná za jednání a opomenutí osob, které balí nebo přepravují zakoupené položky, bez ohledu na to, že tyto osoby mohly být doporučeny společností Industry Online s.r.o Dohled a škody způsobené při odstraňování zakoupených položek Kupující může vydražené položky odvézt pouze po předchozí domluvě s Dražitelem a pouze pod jeho dohledem, nebo dohledem jím ustanoveného zástupce nebo zástupců. Odpojení kterékoli položky od hlavního zdroje elektřiny musí být provedeno vždy po dohodě s Prodávajícím a to plně kvalifikovaným elektrikářem.

4 Jestliže, podle mínění Dražitele, odstranění jakékoli položky může způsobit škodu na prostorách Prodávajícího nebo jakoukoli jinou škodu, pak Dražitel může uvalit kauci na případné vzniklé škody v takové výši, kterou by Dražitel mohl vyžadovat na pokrytí nákladů, které by byly potřeba na odstranění této škody. Kdyby Kupující odmítl složit tyto peníze, pak by mu Dražitel mohl odmítnout přístup do prostor Prodávajícího za účelem vyzvednutí všech položek nebo kterékoli položky, kterou Kupující vydražil, nebo by Dražitel mohl prodej této položky nebo položek zrušit Kupující je odpovědný za všechny škody, které způsobí on, jeho přepravce nebo agenti na majetku kterékoli třetí osoby (a obzvláště prostorám Prodávajícího) při odstraňování položky nebo položek, které zakoupil Nároky třetích stran Kdyby některá strana tvrdila, že je Vlastníkem, nebo že má vlastnické právo k celé položce nebo části položky, před tím, než je tato položka odstraněna z prostor Prodávajícího, pak si Dražitel rezervuje právo zrušit prodej této položky, nebo povolit její odstranění z prostor Prodávajícího za takových podmínek, které uzná za vhodné Přenos rizika Riziko ztráty nebo poškození zakoupené položky přechází na Kupujícího jeho předáním resp. vyrozuměním o nejvyšším podání. Jakákoli povinnost Dražitele nebo Prodávajícího položky dodat, se bude považovat za splněnou vyrozuměním o nejvyšším podání, dokonce i tehdy, když dojde k následnému poškození této položky a/nebo ztrátě její části Prostředky v případě nezaplacení nebo selhání vyzvednout si zakoupené položky Jestliže není celková kupní cena za kteroukoli položku zaplacena, nebo si Kupující položku nevyzvedne v souladu s Obchodními podmínkami aukce, může společnost Industry Online s.r.o. uplatnit jedno nebo více z dále uvedených práv a opatření: zakročit proti Kupujícímu ve věci škod způsobených porušením smlouvy; zrušit prodej této nebo kterékoli jiné položky prodané Kupujícímu v prodlení při této nebo jiné aukci a nechat si jako kompenzaci všechny platby provedené Kupujícím přisouditelné ztrátám, nákladům nebo výdajům utrpěným Prodávajícím nebo společností Industry Online s.r.o. v důsledku prodlení Kupujícího znovu prodat danou položku a učinit Kupujícího odpovědným za schodek. učinit kupujícího odpovědným za celkovou kupní cenu a schodek způsobený rozdílem cen účtovat Kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,5 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení, počínaje osmým dnem od předání pojistit, odstranit a uskladnit položku buď v prostorách společnosti Industry Online s.r.o. nebo jinde, na riziko a náklady Kupujícího v prodlení; Odpovědnost společnosti Industry Online s.r.o. Veškeré položky se prodávají ve stavu, v kterém se nachází v den dražby. Kupující tímto prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem položek a že si jednotlivé položky řádně prohlédl a nebude uplatňovat vůči společnosti Industry Online s.r.o. resp. Prodávajícímu žádné nároky. Společnost Industry Online s.r.o. za podmínek uvedených níže není odpovědná za popisné chyby v Katalogu nebo jinde, anebo za pravost nebo autentičnost kterékoli položky. Společnost Industry Online s.r.o. resp. Prodávající neposkytuje Kupujícímu žádnou záruku Společnost Industry Online s.r.o. a Prodávající tímto individuálně vylučují odpovědnost za jakoukoli nehodu a zranění, ať se přihodilo jakkoli, utrpěné osobou nebo osobami, které mohly navštívit tyto prostory za účelem aukce, inspekce, nákupu, vyzvednutí nebo jiným. Společnost Industry Online s.r.o. prodává jednotlivé položky z pověření Prodávajícího (s výjimkou případů, kdy zcela nebo částečně položku vlastní jako majitel) a jako taková není odpovědná za porušení smlouvy mezi kupujícím a Prodávajícím. Kupující musí na své náklady vyhovět všem platným zákonům a předpisům, které se týkají odstraňování/likvidace odpadů, včetně odpadů rizikových. Jestliže se odpadové materiály odstraňují, pak tato práce musí být provedena schváleným a oprávněným dodavatelem na náklady Kupujícího Pojmy V těchto Obchodních podmínkách budou mít termíny definované níže následující význam: Aukční systém Aukční systém je automatizovaný elektronický systém, tvořený software a hardware, který zajišťuje provoz Aukce, registrace účastníků a další služby. Katalog Zahrnuje reklamy, brožury, odhady, ceníky a jiné publikace společnosti Industry Online s.r.o.; Dražitel Dražitelem je společnost Industry Online s.r.o., Husova 2117, Benešov, Česká republika, IČ: Prodávající Prodávajícím se rozumí vlastník strojů či příslušenství, který je uveden v detailu aukční položky jako Vlastník. Kupující Kupujícím se rozumí každý účastník, který učiní podání formou příhozu u jakékoliv položky aukčního portálu. Účastník Účastníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu (Registrace) o užívání systému se společností Industry Online s.r.o. Vítěz aukce Vítězem aukce je účastník, který učinil nejvyšší podání ve během doby trvání aukce. Předmět aukce Předmětem aukce je zboží tj. stroje a příslušenství schválené dražitelem. Cena při úderu kladívkem Znamená cenu, za kterou je položka přiklepnuta Dražitelem Kupujícímu včetně aukční přirážky bez DPH Aukční přirážka znamená provizi, která bude zaplacena společnosti Industry Online s.r.o. Prodávajícím;

5 Minimální cena Minimální cenou se rozumí nejnižší cena, za kterou je Prodávající ochotný aukční položku prodat, pokud není stanoveno jinak. Příhoz Příhozem se rozumí návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, který činí kupující prostřednictvím aukčního systému. Jelikož jsou všechny podstatné náležitosti kupní smlouvy již definovány prodávajícím, kupující je oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny. Kup ihned Aukce Kup ihned není standardním typem aukce, ale jde o veřejný návrh prodávajícího na uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou cenu. Kupní smlouva bude uzavřena s účastníkem, který jako první prodávajícímu oznámí prostřednictvím aukčního systému, že návrh přijímá. Doba trvaní aukce Doba trvání aukce je doba, ve které jsou Účastníci aukce oprávněni činit návrhy na uzavření kupní smlouvy, popř. zasílat oznámení o tom, že přijímají návrh na uzavření kupní smlouvy; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas serveru. Schodek Znamená veškeré manipulační poplatky, úroky, inkasní poplatky, související finanční závazky, náklady (včetně neomezených právních poplatků a výdajů) a poplatky za uskladnění, odstranění a pojištění a s ohledem na opětovný prodej, rozdíl mezi originální cenou při úderu kladívkem a cenou při úderu kladívkem při opětovném prodeji 4.5. Osobní údaje a jejich ochrana Uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů společností Industry Online s.r.o. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost Industry Online s.r.o. bez vašeho výslovného svolení neprodá, nepůjčí, nevymění ani jinak nepřevede žádné osobní údaje a/nebo údaje o provozu nebo obsah komunikace žádné třetí osobě, pokud nebude povinna tak učinit ze zákona nebo na základě příkazu oprávněných orgánů Omezení odpovědnosti poskytovatele Portál Industry Online není odpovědný za případné vady zboží nebo služeb, jež jsou nabízeny jeho prostřednictvím. Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani nijak neomezují odpovědnost společnosti Industry online s.r.o. za škody, kterou ze zákona nelze vyloučit ani omezit. V souladu s obecným ustanovením, nenese společnost Industry Online s.r.o. a jí přidružené společnosti ani osoby, které jim udělily svůj souhlas nebo licenci, vůči Vám odpovědnost za: nepřímé nebo následné škody, které Vám případně vzniknou, a to včetně ušlého zisku (jako přímý i nepřímý důsledek), újmy na dobré pověsti nebo jménu a ztráty dat, které Vám vzniknou, jakékoliv ztráty a škody, které Vám případně vzniknou: v důsledku jakékoliv Vaší důvěry v úplnost, přesnost nebo existenci jakékoli reklamy nebo v důsledku Vašeho vztahu nebo transakce mezi Vámi a zadavatelem reklamy či sponzorem, který umístí svoji reklamu na portál v důsledku jakýchkoliv změn, které společnost Industry Online s.r.o. na portálu provede, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného přerušení poskytování služeb (nebo jakýchkoliv jejich vlastností nebo součástí) vymazáním, poškozením nebo neuložením jakéhokoliv obsahu či jakýchkoli jiných přenášených dat spravovaných či přenášených službami nebo jejich prostřednictvím, neposkytnete-li společnosti Industry Online s.r.o. přesné údaje pro Váš uživatelský účet dojde-li z Vaší strany k prozrazení Vašeho hesla nebo jiných přístupových údajů k Vašemu uživatelskému účtu Uživatelé berou na vědomí, že společnost Industry Online s.r.o. je oprávněna popř. povinna předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se na portálu Industry Online dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě. Vzhledem k tomu, že portál Industry Online slouží pouze pro prezentaci Vaší společnosti, v případě že máte spor s jedním či vice uživateli, souhlasíte s osvobozením společnosti Industry Online s.r.o. od všech nároků, požadavků a škod (aktuálních a následujících) všech druhů známých i neznámých, veřejných i neveřejných, pocházejících a jakkoliv spojených s tímto sporem Omezení nebo přerušení provozu portálu Společnost Industry Online s.r.o. je oprávněna omezit nebo přerušit provoz portálu Industry Online za účelem jeho údržby nebo aktualizací. O plánovaném přerušení provozu je společnost povinna seznámit všechny uživatele aukčního portálu rozesláním informačního u na kontaktní ové adresy uživatelů. Při přerušení provozu se pozastaví všechny probíhající aukce až do doby zprovoznění aukčního portálu. Po obnovení provozu se pokračuje v přerušených aukcích v časovém bodě, ve kterém došlo k přerušení Sankce Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, případně zablokovat účet uživatele, který podstatným způsobem porušil smlouvu a tyto obchodní podmínky, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Industry Online s.r.o., případně u kterého má Industry Online důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu. Mezi podstatné porušení smlouvy patří zejména:

6 uvedení nepravdivých údajů při registraci nepravdivé informování obchodního partnera o zboží nebo službě neuhrazení služby poskytovatele používání vulgárních slov, pomlouvačství nebo jiném útočení na jiné uživatele portálu Zánikem smlouvy o poskytování služeb portálu nezaniká právo na uhrazení dlužné částky za odměny, náhradu škody ani na smluvní pokutu. 5. Závěrečná ustanovení Provozovatel je oprávněn změnit Obchodní podmínky, smlouvu a její přílohy. Provozovatel je povinen změnu dokumentů oznámit nejpozději v okamžiku jejich aktualizace všem uživatelům portálu. Smlouvy, které byly uzavřeny před touto aktualizací, se řídí podmínkami, které byly platné v době, kdy byla smlouva uzavřena. Uživatel při každém přihlášení potvrzuje svůj souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek, smlouvy a jejích příloh. Tyto Obchodní podmínky a Váš vztah se společností Industry Online s.r.o. na základě těchto podmínek se řídí českým právem. Vy i společnost Industry Online s.r.o. souhlasíte s výhradní soudní příslušností soudů v České republice pro řešení veškerých právních sporů vzniklých z těchto podmínek. Bez ohledu na předcházející, souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. může i přesto požádat o vydání předběžného opatření (či jiného odpovídajícího soudního rozhodnutí) v kterékoli jiné zemi. Souhlasíte s tím, že společnost Industry Online s.r.o. Vám může zasílat oznámení, včetně oznámení o změnách těchto podmínek, em, běžnou poštou nebo jako upozornění u jednotlivých služeb. Rozhodne-li příslušný soud v rámci své působnosti a pravomoci, že jakékoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek je neplatné, bude takové ustanovení z těchto podmínek odstraněno, aniž by to mělo vliv na zbývající ustanovení. Zbývající ustanovení těchto Obchodních podmínek zůstávají dál platná, účinná a vynutitelná. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů

Obchodní podmínky. 1. Vymezení pojmů Obchodní podmínky 1. Vymezení pojmů Poskytovatel poskytovatelem se pro účely těchto všeobecných podmínek rozumí Společnost HRS Hotelonline s.r.o., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 2165/48, okres

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky internetového portálu timee.cz (dále jen timee.cz ) pro zákazníky společnosti Datlink s.r.o., IČ 27970485, se sídlem

Více

Kupní smlouva. Obchodní podmínky

Kupní smlouva. Obchodní podmínky Kupní smlouva Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem v ulici Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 05231311vedená u Městského soudu v Praze v části C, vložce 260361,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011

Všeobecné obchodní podmínky služby APEX Solutions platné od 1.11.2011 Všeobecné obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Společnost QuickCode s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Nádražní 349/3, PSČ 150 00, IČO: 278 89 181, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana

Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana Obchodní podmínky pro internetovou aukci půdy: strana 1. - 3. Obchodní podmínky pro internetovou aukci pachtovného: strana 4. - 6. Obchodní podmínky provozovatele společnosti Česká půda s.r.o. se sídlem

Více

Smlouva o spolupráci partnerský program

Smlouva o spolupráci partnerský program Smlouva o spolupráci partnerský program uzavřená podle ust. 269 odst.2 obchodního zákoníku mezi: chytryhonza.cz s.r.o. se sídlem: Office park budova B, Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 IČ: 289 336 48, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Legenda smluvního vzoru

Legenda smluvního vzoru Legenda smluvního vzoru Text psaný kurzivou se užívá tam, kde z uvedených variant je třeba jednu zvolit a ostatní vyškrtnout. Text psaný šedou barvou se užívá u ustanovení, jejichž uvedení ve Smlouvě doporučujeme,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Swinging Dogs s.r.o. se sídlem Za mototechnou 939/23, Praha 13, Česká republika, IČ: 248 256 71 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz

Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Obchodní podmínky Platné od 1.10.2015 IT - MEATUS CZ spol. s.r.o. www.meatus.cz - help.cz E-mail podpora@meatus.cz Společnost MEATUS CZ spol. s r.o., IČ: 01671545, se sídlem Sušilova 1528/1, Pražské Předměstí,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů

Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů Podmínky užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů (dále jen Podmínky ) Před zahájením užívání webových stránek Nadace Bohuslava Martinů umístěných na internetovém serveru www.martinu.cz si prosím

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Mgr. Karolína Černá IČ 018 59 251, se sídlem Praha, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis

LICENČNÍ PODMÍNKY. užívání softwarové aplikace Beautis LICENČNÍ PODMÍNKY užívání softwarové aplikace Beautis Tyto licenční podmínky užívání softwarové aplikace Beautis (dále jen Licenční podmínky ) představují smlouvu uzavřenou mezi Geesoft.net s.r.o. se sídlem

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) upravují podmínky zveřejnění inzerce na internetovém serveru Zbavsetoho.cz dostupném na internetové adrese

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od

OBCHODNÍ PODMÍNKY. verze č 1. platná od OBCHODNÍ PODMÍNKY verze č 1. platná od 8.4.2015 1. Úvod 1.1. Provozovatelem internetového serveru Gayfriendlyprague.com, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.gayfriendlyprague.com (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží, které jsou nabízeny prostřednictvím

Více

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky.

! Nemovitostí se rozumí pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem nacházející se na území České republiky. Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné pro užívání služeb systému SdíleníZakázek.cz URL: http://www.sdilenizakazek.cz, který je provozován a spravován Davidem Horáčkem,

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ).

Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ). Všeobecné podmínky pro užívání portálu www.flreality.cz a účast na elektronických aukcích (dále též jen Všeobecné podmínky, či VOP ). I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Předmět úpravy a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PROVOZ UBYTOVACÍ DATABÁZE KAMNACHATU.CZ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Firma Tomáš Novosad se sídlem Konečná 1177, 755 01 Vsetín, IČ: 73294438 (dále jen Provozovatel ) je provozovatelem

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

pro prodej zboží prostřednictvím elektronického on-line tržiště umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím elektronického on-line tržiště umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky obchodní společnosti ISP Consulting, s.r.o. Galandova 1232/1, 163 00 PRAHA 618 vedená u Městského soudu v Praze, vložka C 224429 IČ: 02852365, DIČ: CZ02852365 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY OBCHODNÍ PODMÍNKY Zhotovitel: Zákazník:, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka 219067 /dále též Zhotovitel/ Zákazníkem se stává právnická osoba, která uzavře smlouvu níže

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující)

KUPNÍ SMLOUVA. Mezi. JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) (Kupující) KUPNÍ SMLOUVA Mezi JUDr. Janem Kubálkem insolvenčním správcem dlužníka POSTER Infinity s.r.o. (Prodávající) a.. (Kupující) Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: JUDr. Jan Kubálek,

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem.

1.1 Klub je program, v jehož rámci může Člen Klubu shromažďovat kredity získané za účast na akcích, nákup zboží či služeb určených Provozovatelem. Všeobecné podmínky Klubu Zone For Power Provozovatelem Klubu Zone For Power je společnost Zone For Power, s.r.o., IČ: 24223123, se sídlem Praha 1, Lublaňská 1916/17, PSČ 120 00, Praha 2, zapsaná v obchodním

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže o designový nůž Sambonet (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazněupravuje pravidla uvedené soutěže. K účasti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky České informační agentury, s. r. o. 1. Úvodní ustanovení a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) České informační agentury, s. r. o. (dále jen Poskytovatel ) vycházejí

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující Heureku odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech. Obchodní podmínky Pravidla užívání Affiliate programu společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 02387727, DIČ CZ02387727, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013

Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Pravidla soutěže Nejkrásnější realizace roku 2013 Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla soutěže s názvem "Nejkrásnější realizace roku 2013". Pravidla soutěže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUKCÍ NA WEBOVÉM PORTÁLU WWW.ORCAAUKCE.CZ Společnost ORCA ESTATE a.s., Vyšehradská 420/19, 128 00 Praha 2 Nové Město, IČ: 039 27 431 (dále provozovatel ) je provozovatelem internetových

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR.

Soutěž je podporovaná prostřednictvím reklamy na Facebook stránce Albert ČR. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže VYHRAJTE BAZÉN TAMPA o nadzemní bazény Marimex Tampa 3,05m x 0,76 m s kartušovou filtrací (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky

We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky We are sorry the General Terms and Conditions in English coming soon. Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "VOP") upravují vztahy mezi prodávajícím

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky

VšeobeVšeobecné obchodní podmínky VšeobeVšeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva)

Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smlouva Traktor s příslušenstvím a servis str. 1 Smlouva na dodávku zboží a služeb (kupní smlouva) Smluvní strany: KAREL HAHN Zastoupená: Karlem Hahnem Se sídlem: Čs. armády 1884/1a, 74801 Hlučín IČO:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI. 1) Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ PODMÍNEK PRO ZÁKAZNICKOU SEKCI 1) Základní ustanovení Vlastníkem a provozovatelem internetového systému Zákaznické sekce (dále jen Sekce ) je společnost SMS, s. r. o. Teplice, která je v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Pošli message Ježíškovi (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: MASPEX Czech s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8 Karlín, 186 00, IČ 25716379, zapsaný v

Více

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy.

kupující ) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, nebo prostřednictvím jiné formy vzájemné domluvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY Společnost Profea Educational s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole, 60200 Brno, IČO: 2233401, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

Licenční podmínky pro uživatele

Licenční podmínky pro uživatele Licenční podmínky pro uživatele Společnost Plzeňský Prazdroj a.s. se sídlem U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň IČ: 45357366 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 227 (dále jen

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015)

Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS. (účinné od 4.12.2015) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE 24LCS (účinné od 4.12.2015) 1.1. PROCURENT EU s.r.o., IČO: 290 10 951, DIČ: CZ29010951, se sídlem Chotěšovská 680/1, Letňany, 190 00 Praha 9, zapsaná

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji souboru movitých věcí Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.

Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. Příloha č. 1 k č.j. A-218/2013 Závazný návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č.... uzavřená podle ustanovení 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění. ČLÁNEK 1. SMLUVNÍ STRANY název adresa sídla jehož (jejímž)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz

Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz Smluvní podmínky pro zadávání placené inzerce na serveru lesni-obchody.cz I. Obecná ustanovení 1. Společnost Bohemia Brethren, s.r.o. se sídlem Mlýnská 500, 373 82 Boršov nad Vltavou, IČ: 26371979, zapsaná

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Stáhnout! 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PERFECT CROWD S.R.O. Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost PERFECT CROWD s.r.o., IČ: 275 87 673, sídlem Velké Kunratické 1576/3g, 148 00 Praha 4 Kunratice, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne obchodní společnosti operatio.cz, a. s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne obchodní společnosti operatio.cz, a. s. Verze 02/2016 OBCHODNÍ PODMÍNKY pro užívání vyhledávacího portálu operatio.cz Poskytovateli služeb, ze dne 1.11.2016 obchodní společnosti operatio.cz, a. s. IČ: 614 61 954 se sídlem Opletalova 25, 110

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ).

PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). PRAVIDLA SOUTĚŽE Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže ZÁŘIVÝ KALENDÁŘ (dále jen soutěž ). I. Pořadatel a organizátor soutěže Pořadatel soutěže: Marionnaud Parfumeries DIVA CENTER

Více