REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor"

Transkript

1 REGISTRA NÍ FORMULÁ Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PS , I O , podnikající na území eské republiky prost ednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organiza ní složky, I , se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PS , zapsané v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74427, (dále jen NWA ) Tel: 00421/2/ Fax: 00421/2/ (Prosím, vypl te iteln h lkovým písmem) Nový NWA Partner Žena Muž Team-Partner Žena Muž P íjmení: Jméno: Obchodní firma: I : Datum narození: Ulice: PS / M sto: íslo ú tu: Tel..: Mobil.: Fax: * P íjmení: Jméno: Obchodní firma: I : Datum narození: Sponzor íslo partnera: Jméno partnera: * V p ípad neuvedení ové adresy Vám bohužel nem žeme potvrdit registraci a poslat kód partnera Prohlašuji, že jsem si ádn p e etl Všeobecné obchodní podmínky spole nosti Network World Alliance, s.r.o., pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území eské republiky a Prodejní a dodací podmínky spole nosti Network World Alliance, s.r.o., pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území eské republiky, s nimiž souhlasím. Prohlašuji, že si bezprost edn po své registraci objednávám u Network World Alliance, s.r.o. - organiza ní složka, Katalog - Welcome - Package a tento obdržím za cenu Eur 9,90. Dne Podpis NWA Partnera / Team Partnera

2 Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PSČ , IČO , podnikající na území České republiky prostřednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organizační složky, IČ , se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Korespondenční adresa: Network World Alliance, s.r.o., Stará Vajnorská cesta 37, Bratislava, PSČ Slovenská republika, Všeobecné obchodní podmínky společnosti Network World Alliance, s.r.o. pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky Verze Právní postavení obchodníka 1.1. Na základě registrace a uzavření kupní smlouvy je obchodník oprávněný nakupovat a prodávat produkty společnosti NWA a produkty společností v rámci skupiny NWA Obchodník je samostatný podnikatel, který jedná vlastním jménem a na vlastní účet. Obchodník samostatně odpovídá za dodržování živnostenských a obchodněprávních právních předpisů souvisejících s jeho činností. 2. Živnostenské podnikání obchodníka 2.1. Nákup a prodej našich výrobků uskutečňuje obchodník výlučně vlastním jménem a v rámci svého živnostenského podnikání Obchodník může v rámci své činnosti vytvořit distribuční síť v souladu s pravidly stanovenými marketingovým plánem. Z obratů jeho distribuční sítě (sponzorovaní obchodníci) má obchodník nárok na výplatu bonusů podle aktuálního marketingového plánu. Aktuální marketingový plán a KZE jsou součástí těchto VOP Nárok na výplatu bonusů z distribuční sítě vzniká úplným a konečným zaplacením kupní ceny výrobku (s výjimkou následného odstoupení nebo jiného zrušení smlouvy). Zúčtování bonusu z obratu vytvořeného distribuční sítí obchodníka a jeho výplata se uskutečňuje vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce Námitky vůči platbě bonusů uvedených v zúčtování je třeba vznést nejpozději v průběhu měsíce následujícího po provedení vyúčtování. V opačném případě se vyúčtování považuje za odsouhlasené.

3 2.5. Zúčtování bonusů se realizuje včetně daně z přidané hodnoty za předpokladu, že obchodník je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a tuto skutečnost prokáže Celkové peněžní nároky NWA, příp. jiné pohledávky z obchodních vztahů s obchodníkem, je NWA oprávněna započítávat na existující nebo budoucí nároky obchodníka na výplatu bonusů a tyto nároky s ohledem na zajištění nároků NWA zadržet. Obchodník není oprávněn vůči NWA uplatňovat zadržovací právo nebo právo na započtení pohledávek, pokud jeho nároky nejsou právoplatně přiznané. Obchodník není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky ze smluvního vztahu s NWA na jakékoli třetí osoby. 3. Propagační činnost obchodníka 3.1. Obchodník se zavazuje, že jeho obchodní praktiky a jednání nebudou v rozporu se zákonem, dobrými mravy a právy třetích osob. Obchodník je povinen prodávat produkty NWA pouze v zemích, kde má NWA pobočky a pouze v případě, pokud konkrétní produkt, který chce obchodník prodávat, má všechna potřebná povolení v souladu s právními předpisy příslušného státu Pokud bude vůči NWA vznesen jakýkoli nárok ze strany třetích osob kvůli porušení zákonných ustanovení obchodníkem, odpovídá v takovémto případě obchodník NWA za všechny náklady vznikající z uplatnění nároku (především náklady na právní zastoupení, soudní poplatky, povinnost náhrady škody vůči třetím osobám apod.) a jiné materiální nebo nemateriální újmy (škoda způsobená poklesem zisku nebo ztrátou dobrého jména). Obchodník je povinen bez zbytečného odkladu na základě první žádosti zprostit NWA nároků třetích osob Obchodník se zavazuje neregistrovat nebo nenechat zaregistrovat ochranná práva, ové adresy nebo webové stránky (domény), resp. nevyrábět nebo nenechat vyrábět reklamy nebo jiné zveřejnění sloužící podklady s firemním označením NWA, značkou, označením podniku nebo zboží nebo jejich části, které jsou používané NWA nebo podniky v rámci skupiny NWA bez předchozího písemného souhlasu NWA. Tyto závazky platí i po ukončení smluvní spolupráce. 4. Ostatní 4.1. Všeobecné obchodní podmínky, jakož i marketingový plán a KZE k těmto VOP mohou být kdykoli s účinností do budoucna ze strany NWA změněny s ohledem na změnu podmínek (tržní situace nebo stav konkurence). Změněná ustanovení nabývají účinnosti doručením písemného oznámením obchodníkovi o jejich změně (poštou, faxem nebo em). Obchodníkovi náleží v případě oznámení změn zvláštní právo požádat o ukončení registrace, které však musí být využito do dvou týdnů po oznámení změny, pokud se změnami nesouhlasí Podniky spojené s Network World Alliance, s.r.o. jsou všechny podniky, které jsou členem NWA podnikatelské skupiny.

4 5. Ukončení spolupráce, zrušení registrace 5.1. NWA si vyhrazuje právo kdykoli ukončit spolupráci s obchodníkem a zrušit jeho registraci. Ke zrušení registrace je NWA oprávněna zejména z důvodu opakovaného porušování VOP a Prodejních a dodacích podmínek NWA nebo jiných smluvních ujednání obchodníkem, poškozování dobrého jména a pověsti NWA, nepravidelné spolupráce, dosahování nedostatečných obratů z činnosti obchodníka apod. Důvod ke zrušení registrace není NWA povinna obchodníkovi sdělovat. K ukončení registrace dochází k okamžiku, který je obchodníkovi ze strany NWA oznámen, nejpozději však k okamžiku doručení oznámení o zrušení registrace obchodníkovi Obchodník je oprávněn kdykoli ukončit spolupráci s NWA, a to formou žádosti o zrušení registrace, v níž bude současně uvedeno i datum, ke kterému o zrušení registrace žádá, nejdříve však k 1. dni měsíce následujícího po doručení žádosti o zrušení registrace NWA. Potvrzení o zrušení registrace obdrží obchodník mailem, na registrovanou ovou adresu Obchodník není oprávněn uplatňovat v souvislosti se zrušením registrace ze strany NWA vůči NWA jakékoli práva nebo jiné nároky, např. nárok na náhradu škody apod. 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP měla stát neúčinnými, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. NWA je povinna nahradit neplatné ustanovení platným ustanovením, a to takovým, které umožňuje v co největší míře dosáhnout požadovaný hospodářský výsledek. Vedlejší ústní dohody mezi stranami nebyly uzavřené. Změny nebo doplňky těchto VOP vyžadují k účinnosti písemnou formu. To platí také při změně ustanovení v předcházející větě Místem plnění závazků NWA na dodání a smluvních závazků obchodníka, především jeho platební povinnosti a současně korespondenční adresa je sídlo společnosti NWA v Bratislavě Výlučným místem soudu příslušným pro všechny spory z tohoto smluvního vztahu a následujících obchodů z něj vyplývajících je obecný soud podle sídla organizační složky společnosti NWA v České republice, pokud zákon umožňuje prorogaci. Příslušnost tohoto soudu platí i v případě, kdy obchodník nemá žádný obecný soud v České republice, nebo kdy změní po uzavření smlouvy místo podnikání/ sídlo, nebo pokud svoje místo podnikání/ sídlo nebo trvalý pobyt z České republiky přemístí nebo pokud jeho místo podnikání/ sídlo nebo trvalý pobyt v době podání žaloby není znám Smluvní vztah mezi NWA a obchodníkem se řídí výlučně českým právním řádem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tyto VOP obchodníka nabývají účinnosti k

5 Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PSČ , IČO , podnikající na území České republiky prostřednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organizační složky, IČ , se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74427, (dále jen NWA ) Informace k ochraně osobních údajů Jsme rádi za Váš zájem o naší webovou stránku a právě proto je pro nás ochrana Vašeho soukromí mimořádně důležitá. V následujícím textu naleznete informace ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů probíhá na základě souhlasu uživatele nebo na základě zákonného povolení nebo zákonné povinnosti. V případě, že pro obchodní účely budou dostačující anonymní nebo pseudonymní údaje, bude použita pouze tato forma údajů. Osobní údaje shromáždíme, použijeme a zpracujeme pouze za účelem uzavření a plnění ze smlouvy nebo jiného vztahu podobného smlouvě uzavřené s uživatelem. Osobní údaje poskytneme třetí osobě (např. výrobci nebo dopravci), pouze pokud je to potřebné pro plnění ze smlouvy. Za účelem realizace plateb poskytneme Vaše platební údaje finanční instituci pověřené realizací plateb. Osobní údaje poskytnuté třetí osobě mohou být použité pouze pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty. Po přihlášení k odebírání Newsletteru bude Vaše ová adresa s Vaším souhlasem používána pro reklamní účely, až dokud se z odebírání Newsletteru neodhlásíte. Odhlásit se je možné kdykoli na e- mailové adrese nebo poštou na adrese: Network World Alliance, s.r.o. Stará Vajnorská cesta Bratislava Slovenská republika

6 Prodejní a dodací podmínky společnosti Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PSČ , pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky podnikající na území České republiky prostřednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organizační složky, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74427, adresa pro doručování a korespondenční adresa: Network World Alliance, s.r.o., Stará Vajnorská cesta 37, PSČ Bratislava, Slovenská republika 1. Působnost 1.1. Všechny dodávky a výkony NWA podléhají níže uvedeným prodejním a dodacím podmínkám. Platí také pro všechny budoucí obchody s obchodníkem, bez toho, aby bylo nutné se na ně opětovně výslovně odvolávat. Platí vždy aktuální znění prodejních a dodacích podmínek, které budou obchodníkovi na požádání kdykoli zaslané nebo do kterých může kdykoli nahlédnou na domovské stránce Obchodník výslovně souhlasí s tím, že Prodejní a dodací podmínky mohou být ze strany NWA kdykoli jednostranně měněny a bere za závazné vždy aktuální znění obchodních podmínek Prodejní a dodací podmínky NWA mají výlučnou platnost, tz. odporující nebo odchylné podmínky obchodníka jsou vyloučené a nebude k nim jakkoli přihlíženo. Odchylky nebo doplňky k těmto Prodejním a dodacím podmínkám vyžadují písemnou formu. Od písemné formy je možné upustit pouze na základě písemné dohody. Potvrzení obchodníka ohledně potvrzených objednávek, které obsahují odkazy na vlastní obchodní, příp. nákupní podmínky se nepřipouštějí a nebude k nim přihlíženo, přičemž tyto NWA předem odmítá Podáním objednávky vyslovuje obchodník svůj souhlas s těmito Prodejními a dodacími podmínkami. Také v případě, že obchodník podá objednávku odlišně od Prodejních a dodacích podmínek NWA, tak platí pouze aktuální Prodejní a dodací podmínky NWA, a to i tehdy, pokud odchylně navržené obchodní podmínky nebudou ze strany NWA výslovně odmítnuty. Odchylky od obchodních podmínek NWA platí pouze tehdy, pokud budou ze strany NWA výslovně a písemně akceptovány. Nejpozději převzetím zboží nebo služby obchodníkem se považují Prodejní a dodací podmínky NWA za přijaté ze strany obchodníka Pokud obchodník nesouhlasí s výše uvedeným postupem, je povinen na to výslovně upozornit ve zvláštním dopise. V takovémto případě si NWA vyhrazuje právo odmítnout objednávku obchodníka, bez toho, aby vůči NWA mohly být uplatněné jakékoli nároky Pokud jsou při plnění prodejních závazků využívány služby třetích osob, zejména pro dodání a přepravu, stávají se dodavatelské a/nebo záruční podmínky třetích osob součástí kupní smlouvy s obchodníkem. 2. Ceny a objednávky 1

7 2.1. Všechny nabídky NWA (zboží, obal, obsah, složení, zasílání atd.) a katalogové ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoli změněny. Objednávky se realizují podle cen a podmínek uvedených v aktuálně platných cenících a seznamu zboží ke dni potvrzení objednávky ze strany NWA. Cena zboží je uváděna na webových stránkách on-line e-shopu, katalogách, cenících apod. v měně EUR, přičemž pro kalkulaci ceny v CZK platí pravidla dle bodu Cena zboží je fakturována a hrazena v měně CZK, není-li dohodnuto jinak. Pro přepočet ceny zboží na CZK platí aktuální kurz vyhlášený ze strany NWA ke dni potvrzení objednávky. Aktuální kurz pro přepočet a kalkulaci ceny v CZK vyhlašuje NWA vždy na dobu minimálně 1 týdne a zveřejňuje jej na webových stránkách on-line e-shopu, kde je dostupný obchodníkovi k nahlédnutí Údaje o barvách, mírách a hmotnosti jako i zobrazení, náčrty apod. v katalogách NWA nebo jiných reklamních materiálech a prospektech obsahují pouze přibližné hodnoty a jsou proto nezávazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Vlastnosti modelů a vzorků se nepovažují za garantované a ze strany NWA za zajištěné Objednávky zboží je obchodník oprávněn činit telefonicky, mailem, písemně nebo prostřednictvím internetového on-line shopu, nebo poštou na korespondenční adresu. Každá objednávka musí vždy obsahovat číslo výrobku, název, počet nebo množství a údaje o obchodníkovi Ústní a telefonické změny objednávky ze strany obchodníka nebo přísliby NWA jsou závazné až po jejich písemném potvrzení ze strany NWA Každá objednávka je ze strany NWA potvrzena nebo odmítnuta z důvodu nesplňování Prodejních a dodacích podmínek nebo jiných důvodů Služby, které nejsou obsaženy v potvrzení objednávky, jsou účtovány zvlášť K ceně zboží a služeb bude připočtena daň z přidané hodnoty platná v den vyskladnění zboží. 3. Dodávky/ vrácení zboží 3.1. Dodací termíny a dodací lhůty jsou nezávazné, a to i v případě, že nezávaznost není výslovně vyhrazena. Za závazné se dodací termíny a lhůty považují pouze tehdy, pokud byly výslovně a písemně potvrzeny slovním spojením závazný dodací termín nebo závazná dodací lhůta. Ústně přislíbené dodací termíny nebo lhůty platí výlučně po jejich písemném potvrzení ze strany NWA Nároky na náhradu škody z důvodu opožděné dodávky, pokud toto prodlení nevzniklo úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti, jsou v celém rozsahu vyloučené Dohodnuté plnění je NWA oprávněna poskytovat i v částečných dodávkách, přičemž obchodník je povinen částečné plnění převzít NWA si vyhrazuje právo výběru způsobu a trasy, které budou použité při zasílání zboží. Osobní odběr (vyzvednutí zboží) je možný pouze, pokud to bylo písemně dohodnuto Nebezpečí škody na zboží po dobu jeho přepravy obchodníkovi nese obchodník. Nebezpečí škody na zboží přechází na obchodníka okamžikem odevzdání zboží přepravci nebo v okamžiku, kdy bylo zboží vyskladněno z našeho skladu za účelem zaslání. Škody vzniklé při přepravě zboží je nutné oznámit ihned doručovateli nebo přepravci. 2

8 3.6. Vrácené zásilky, které nejsou vraceny z důvodu uplatnění nároků ze záruky nebo nároků vyplývajících z porušení právních předpisů, budou přijaty pouze po předchozí dohodě. Při takovýchto zásilkách nese obchodník nebezpečí škody na zboží, především pokud jde o škody, které mohou vzniknout při přepravě, a to až do doručení zboží a rovněž nese přepravní náklady Obchodník má právo vrátit NWA zboží do 8 týdnů po jeho převzetí, a to bez udání důvodu. To však neplatí pro obchodníka, kterému bylo dodáno zboží vyrobené na zakázku (např. parfém vyrobený dle požadavků obchodníka) nebo atypické zboží a v případě riflových kolekcí/ rifel. Vrácení zásilky je možné pouze v původním balení a bez poškození. Vrácení zboží se uskuteční pouze prostřednictvím dobropisu. Vrácení kupní ceny je vyloučené. Právo vrátit zboží vylučuje nároky obchodníka z jiných právních důvodů, především z odpovědnosti za vady, viz bod 6 níže Za prodlení při dodání zboží a poskytnutí služeb způsobené vyšší mocí a událostmi, které NWA podstatně ztěžují nebo znemožňují dodání zboží a poskytnutí služby jako např. problémy s obstaráním materiálu, poruchy ve výrobě, kolektivní spory, výluka nebo závady na cestě, úřední rozhodnutí apod., neodpovídá NWA ani v případě závazně dohodnutých termínů. Začátek a konec takovýchto překážek oznámí NWA obchodníkovi v co nejkratší lhůtě. 4. Platby 4.1. Není-li dohodnuto jinak, stává se kupní cena splatnou v plné výši současně s dodáním zboží. Fakturu za zboží obdrží obchodník společně s dodávkou zboží Cena zboží je hrazena na základě faktury a ve lhůtách splatnosti uvedených na faktuře. Způsob úhrady ceny zboží: v hotovosti při osobním převzetí zboží, na dobírku při dodání zboží nebo prostřednictvím ostatních nástrojů dostupných na stránkách on-line e-shopu. Veškeré náklady spojené s úhradou ceny zboží a dodáním obchodníkovi nese obchodník Obchodník není oprávněn zadržovat platbu z důvodu uplatnění nároků z odpovědnosti za vady nebo jiných ze strany NWA neuznaných nároků. K započtení je obchodník oprávněn výlučně tehdy, pokud byla vzájemná pohledávka písemně uznána ze strany NWA nebo byla právoplatně přiznaná Příchozí platby je NWA oprávněna započítat, a to i odchylně od účelu stanoveného obchodníkem, a to nejprve na náklady, vzniklé úroky z prodlení a potom na starší neuhrazené pohledávky. Obchodník obdrží v tomto případě písemné vyúčtování. 5. Výhrada vlastnického práva 5.1. Dodané zboží zůstává až do úplného uhrazení závazků ve vlastnictví NWA. 6. Záruka a odpovědnost za vady 6.1. Záruční doba začíná plynout dodáním zboží obchodníkovi a řídí se zákonnými ustanoveními, pokud není dohodnuto jinak Zjevné vady nebo jiné reklamace obchodníka musí být vůči NWA uplatněny písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 8 dnů po dodání zboží obchodníkovi, v opačném případě je uplatnění nároků ze záruky vyloučené. NWA 3

9 je dle vlastní volby oprávněna vady odstranit nebo poskytnout novou/ náhradní dodávku zboží. Pokud se tato náhradní dodávka nepodaří uskutečnit ani na druhý pokus, nebo pokud bude ze strany NWA odepřena nebo nepřípustně zdržovaná, může obchodník po marném uplynutí dodatečné lhůty 15 dnů podle své vůle požadovat slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Při nepodstatných vadách však právo na odstoupení od smlouvy nemá Záruka a odpovědnost za vady zanikne v důsledku nesprávného nebo nevhodného užívání výrobku, nebo pokud obchodník opravu zboží provede sám nebo prostřednictvím třetí osoby. NWA neodpovídá za škody, které nevznikly jejím zaviněním, jako např. nevhodné nebo nepřiměřené používání obchodníkem nebo třetí osobou, vadná montáž, příp. uvedení do provozu obchodníkem nebo třetí osobou, obvyklé opotřebení, chybné nebo nedbalé zacházení. Obchodník má v případě vzniku škody povinnost prokázat, že vniklá škoda nebyla způsobená jeho zaviněním Nároky na náhradu škody (smluvní nebo mimosmluvní), které vznikly v rámci nároků ze záruky (včetně škod vzniklých v důsledku vad nebo v souvislosti s nimi), jako i nároky z porušení právních předpisů vůči NWA nebo třetím, NWA pověřeným osobám, jsou v plném rozsahu vyloučené, ledaže by byla škoda způsobená hrubou nedbalostí nebo úmyslně. NWA v žádném případě neodpovídá za náhradu ušlého zisku. Uvedené omezení odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu platí přiměřeně i ve prospěch našich zaměstnanců a námi pověřených osob (pomocníci při plnění) Odpovědnost za vady zaniká uplynutím záruční doby. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. NWA je povinna dodržovat při nakládání s osobními údaji Zákon o ochraně osobních údajů. Spolu s objednávkou uděluje obchodník souhlas ke zpracování údajů v souvislosti s platební schopností a platební disciplíny obchodníka, a to buď společností NWA nebo třetí osobou a taktéž v souvislosti s vymáháním pohledávek. Údaje obchodníků NWA je NWA oprávněna postoupit společnostem, které se zavázaly dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů Místem plnění závazků NWA na dodání a smluvních závazků obchodníka, především pro jeho platební povinnost a současně korespondenční adresou je sídlo Network World Alliance s.r.o. v Bratislavě Výlučným místem soudu příslušného pro všechny spory z tohoto smluvního vztahu a následných obchodů z něho vyplývajících je obecný soud příslušný podle sídla organizační složky Network World Alliance s.r.o.v České republice, pokud zákon umožňuje prorogaci Každá smlouva je uzavírána se zřetelem na prodejní a dodací podmínky společnosti Network World Alliance s.r.o. platné v daném okamžiku pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky 7.5. Tyto prodejní a dodací podmínky, jakož i smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí výlučně právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 4

10 Tyto Prodejní a dodací podmínky nabývají účinnosti k

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku http:// SMLOUVA NÁKUPNÍ 2017 (smlouva o dodávce zboží nebo výrobků) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících občanského zákoníku Smluvní strany Společnost:, se sídlem Ostrava - Vítkovice, Mírová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky A/ Úvodní ustanovení: 1/ Firma Gravo Tech s.r.o., Platanová 665, 294 71 Benátky n. Jiz. II., IČO 25628992, DIČ CZ25628992 je založená na základě platných právních norem ČR,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELSKÝ ÚČET OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Bitcon spol. s r.o. se sídlem Suchý Vršek 2122/33, Praha 5, identifikační číslo: 43003028 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 2079 a násled. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany: Prodávající, jímž je: obchodní firma: se sídlem: IČ: DIČ: zapsána v OR vedeném jehož

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o., se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 Dejvice, IČO 01408763, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě www.abixcz.cz. Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. platnost od 01.01.2014. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky platnost od 01.01.2014 Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1.

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014

zapsaným v živnostenském rejstříku vedeném magistrátem města Opava, č.j. MMOP140115/2014 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu glaerie66.cz umístěného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Společnost ABOR, s.r.o., se sídlem Poříčí nad Sázavou, Potoční 292, PSČ 257 21, IČ 284 90 517 (dále též ABOR ),, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy JOPECO spol. s r.o. 1.Výklad pojmů 1.1. Prodávající - JOPECO spol.s r.o., IČ:25252135, se sídlem U Cihelny 1751, 547 01 Náchod, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Techni Trade s.r.o. pro podnikatelské subjekty Všeobecné obchodní podmínky společnosti pro podnikatelské subjekty Sídlo: Kroftova 399/9, 15000 Praha 5 Identifikační číslo: 27633870 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti imeon s.r.o. pro prodej zboží 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti imeon s.r.o.,

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o.

Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. Obchodní podmínky internetového obchodu firmy INTERFORST CZ s.r.o. 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti internetového obchodu www.interforst.cz, na straně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli v rámci e-shopu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky (dále VOP ) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě umístěném

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68962 Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Pro-Vlasy.cz umístěného

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vyškov, č.j. Ž/zm/1025/08 Bo Masarykovo náměstí 63/37, 682 01, Vyškov - město Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu výtvarný-shop.cz

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Prodávající - Aurum1990 Trade Czech s.r.o., IČO: 015 23 392, DIČ: CZ01523392. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK

Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK Všeobecné obchodní podmínky pokladního systému CINK obchodní společnosti Ants&Bees s.r.o. IČO: 05039509, se sídlem Tábor 1323/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, Spisová značka: C 93240 vedená u Krajského soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PERIODIK NA ROK 2016 uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") Číslo smlouvy kupujícího: 15/230-0 Česká

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více