REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGISTRA NÍ FORMULÁ. Team-Partner. Sponzor"

Transkript

1 REGISTRA NÍ FORMULÁ Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PS , I O , podnikající na území eské republiky prost ednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organiza ní složky, I , se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PS , zapsané v obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74427, (dále jen NWA ) Tel: 00421/2/ Fax: 00421/2/ (Prosím, vypl te iteln h lkovým písmem) Nový NWA Partner Žena Muž Team-Partner Žena Muž P íjmení: Jméno: Obchodní firma: I : Datum narození: Ulice: PS / M sto: íslo ú tu: Tel..: Mobil.: Fax: * P íjmení: Jméno: Obchodní firma: I : Datum narození: Sponzor íslo partnera: Jméno partnera: * V p ípad neuvedení ové adresy Vám bohužel nem žeme potvrdit registraci a poslat kód partnera Prohlašuji, že jsem si ádn p e etl Všeobecné obchodní podmínky spole nosti Network World Alliance, s.r.o., pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území eské republiky a Prodejní a dodací podmínky spole nosti Network World Alliance, s.r.o., pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území eské republiky, s nimiž souhlasím. Prohlašuji, že si bezprost edn po své registraci objednávám u Network World Alliance, s.r.o. - organiza ní složka, Katalog - Welcome - Package a tento obdržím za cenu Eur 9,90. Dne Podpis NWA Partnera / Team Partnera

2 Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PSČ , IČO , podnikající na území České republiky prostřednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organizační složky, IČ , se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Korespondenční adresa: Network World Alliance, s.r.o., Stará Vajnorská cesta 37, Bratislava, PSČ Slovenská republika, Všeobecné obchodní podmínky společnosti Network World Alliance, s.r.o. pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky Verze Právní postavení obchodníka 1.1. Na základě registrace a uzavření kupní smlouvy je obchodník oprávněný nakupovat a prodávat produkty společnosti NWA a produkty společností v rámci skupiny NWA Obchodník je samostatný podnikatel, který jedná vlastním jménem a na vlastní účet. Obchodník samostatně odpovídá za dodržování živnostenských a obchodněprávních právních předpisů souvisejících s jeho činností. 2. Živnostenské podnikání obchodníka 2.1. Nákup a prodej našich výrobků uskutečňuje obchodník výlučně vlastním jménem a v rámci svého živnostenského podnikání Obchodník může v rámci své činnosti vytvořit distribuční síť v souladu s pravidly stanovenými marketingovým plánem. Z obratů jeho distribuční sítě (sponzorovaní obchodníci) má obchodník nárok na výplatu bonusů podle aktuálního marketingového plánu. Aktuální marketingový plán a KZE jsou součástí těchto VOP Nárok na výplatu bonusů z distribuční sítě vzniká úplným a konečným zaplacením kupní ceny výrobku (s výjimkou následného odstoupení nebo jiného zrušení smlouvy). Zúčtování bonusu z obratu vytvořeného distribuční sítí obchodníka a jeho výplata se uskutečňuje vždy k 15. dni následujícího kalendářního měsíce Námitky vůči platbě bonusů uvedených v zúčtování je třeba vznést nejpozději v průběhu měsíce následujícího po provedení vyúčtování. V opačném případě se vyúčtování považuje za odsouhlasené.

3 2.5. Zúčtování bonusů se realizuje včetně daně z přidané hodnoty za předpokladu, že obchodník je registrován jako plátce daně z přidané hodnoty a tuto skutečnost prokáže Celkové peněžní nároky NWA, příp. jiné pohledávky z obchodních vztahů s obchodníkem, je NWA oprávněna započítávat na existující nebo budoucí nároky obchodníka na výplatu bonusů a tyto nároky s ohledem na zajištění nároků NWA zadržet. Obchodník není oprávněn vůči NWA uplatňovat zadržovací právo nebo právo na započtení pohledávek, pokud jeho nároky nejsou právoplatně přiznané. Obchodník není oprávněn postoupit nebo zastavit pohledávky ze smluvního vztahu s NWA na jakékoli třetí osoby. 3. Propagační činnost obchodníka 3.1. Obchodník se zavazuje, že jeho obchodní praktiky a jednání nebudou v rozporu se zákonem, dobrými mravy a právy třetích osob. Obchodník je povinen prodávat produkty NWA pouze v zemích, kde má NWA pobočky a pouze v případě, pokud konkrétní produkt, který chce obchodník prodávat, má všechna potřebná povolení v souladu s právními předpisy příslušného státu Pokud bude vůči NWA vznesen jakýkoli nárok ze strany třetích osob kvůli porušení zákonných ustanovení obchodníkem, odpovídá v takovémto případě obchodník NWA za všechny náklady vznikající z uplatnění nároku (především náklady na právní zastoupení, soudní poplatky, povinnost náhrady škody vůči třetím osobám apod.) a jiné materiální nebo nemateriální újmy (škoda způsobená poklesem zisku nebo ztrátou dobrého jména). Obchodník je povinen bez zbytečného odkladu na základě první žádosti zprostit NWA nároků třetích osob Obchodník se zavazuje neregistrovat nebo nenechat zaregistrovat ochranná práva, ové adresy nebo webové stránky (domény), resp. nevyrábět nebo nenechat vyrábět reklamy nebo jiné zveřejnění sloužící podklady s firemním označením NWA, značkou, označením podniku nebo zboží nebo jejich části, které jsou používané NWA nebo podniky v rámci skupiny NWA bez předchozího písemného souhlasu NWA. Tyto závazky platí i po ukončení smluvní spolupráce. 4. Ostatní 4.1. Všeobecné obchodní podmínky, jakož i marketingový plán a KZE k těmto VOP mohou být kdykoli s účinností do budoucna ze strany NWA změněny s ohledem na změnu podmínek (tržní situace nebo stav konkurence). Změněná ustanovení nabývají účinnosti doručením písemného oznámením obchodníkovi o jejich změně (poštou, faxem nebo em). Obchodníkovi náleží v případě oznámení změn zvláštní právo požádat o ukončení registrace, které však musí být využito do dvou týdnů po oznámení změny, pokud se změnami nesouhlasí Podniky spojené s Network World Alliance, s.r.o. jsou všechny podniky, které jsou členem NWA podnikatelské skupiny.

4 5. Ukončení spolupráce, zrušení registrace 5.1. NWA si vyhrazuje právo kdykoli ukončit spolupráci s obchodníkem a zrušit jeho registraci. Ke zrušení registrace je NWA oprávněna zejména z důvodu opakovaného porušování VOP a Prodejních a dodacích podmínek NWA nebo jiných smluvních ujednání obchodníkem, poškozování dobrého jména a pověsti NWA, nepravidelné spolupráce, dosahování nedostatečných obratů z činnosti obchodníka apod. Důvod ke zrušení registrace není NWA povinna obchodníkovi sdělovat. K ukončení registrace dochází k okamžiku, který je obchodníkovi ze strany NWA oznámen, nejpozději však k okamžiku doručení oznámení o zrušení registrace obchodníkovi Obchodník je oprávněn kdykoli ukončit spolupráci s NWA, a to formou žádosti o zrušení registrace, v níž bude současně uvedeno i datum, ke kterému o zrušení registrace žádá, nejdříve však k 1. dni měsíce následujícího po doručení žádosti o zrušení registrace NWA. Potvrzení o zrušení registrace obdrží obchodník mailem, na registrovanou ovou adresu Obchodník není oprávněn uplatňovat v souvislosti se zrušením registrace ze strany NWA vůči NWA jakékoli práva nebo jiné nároky, např. nárok na náhradu škody apod. 6. Závěrečná ustanovení 6.1. Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto VOP měla stát neúčinnými, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. NWA je povinna nahradit neplatné ustanovení platným ustanovením, a to takovým, které umožňuje v co největší míře dosáhnout požadovaný hospodářský výsledek. Vedlejší ústní dohody mezi stranami nebyly uzavřené. Změny nebo doplňky těchto VOP vyžadují k účinnosti písemnou formu. To platí také při změně ustanovení v předcházející větě Místem plnění závazků NWA na dodání a smluvních závazků obchodníka, především jeho platební povinnosti a současně korespondenční adresa je sídlo společnosti NWA v Bratislavě Výlučným místem soudu příslušným pro všechny spory z tohoto smluvního vztahu a následujících obchodů z něj vyplývajících je obecný soud podle sídla organizační složky společnosti NWA v České republice, pokud zákon umožňuje prorogaci. Příslušnost tohoto soudu platí i v případě, kdy obchodník nemá žádný obecný soud v České republice, nebo kdy změní po uzavření smlouvy místo podnikání/ sídlo, nebo pokud svoje místo podnikání/ sídlo nebo trvalý pobyt z České republiky přemístí nebo pokud jeho místo podnikání/ sídlo nebo trvalý pobyt v době podání žaloby není znám Smluvní vztah mezi NWA a obchodníkem se řídí výlučně českým právním řádem s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tyto VOP obchodníka nabývají účinnosti k

5 Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PSČ , IČO , podnikající na území České republiky prostřednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organizační složky, IČ , se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74427, (dále jen NWA ) Informace k ochraně osobních údajů Jsme rádi za Váš zájem o naší webovou stránku a právě proto je pro nás ochrana Vašeho soukromí mimořádně důležitá. V následujícím textu naleznete informace ohledně nakládání s Vašimi osobními údaji. Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů Shromažďování, zpracování a použití osobních údajů probíhá na základě souhlasu uživatele nebo na základě zákonného povolení nebo zákonné povinnosti. V případě, že pro obchodní účely budou dostačující anonymní nebo pseudonymní údaje, bude použita pouze tato forma údajů. Osobní údaje shromáždíme, použijeme a zpracujeme pouze za účelem uzavření a plnění ze smlouvy nebo jiného vztahu podobného smlouvě uzavřené s uživatelem. Osobní údaje poskytneme třetí osobě (např. výrobci nebo dopravci), pouze pokud je to potřebné pro plnění ze smlouvy. Za účelem realizace plateb poskytneme Vaše platební údaje finanční instituci pověřené realizací plateb. Osobní údaje poskytnuté třetí osobě mohou být použité pouze pro splnění účelu, pro který byly poskytnuty. Po přihlášení k odebírání Newsletteru bude Vaše ová adresa s Vaším souhlasem používána pro reklamní účely, až dokud se z odebírání Newsletteru neodhlásíte. Odhlásit se je možné kdykoli na e- mailové adrese nebo poštou na adrese: Network World Alliance, s.r.o. Stará Vajnorská cesta Bratislava Slovenská republika

6 Prodejní a dodací podmínky společnosti Network World Alliance, s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Stará Vajnorská cesta 37, PSČ , pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky podnikající na území České republiky prostřednictvím Network World Alliance, s.r.o. - organizační složky, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74427, adresa pro doručování a korespondenční adresa: Network World Alliance, s.r.o., Stará Vajnorská cesta 37, PSČ Bratislava, Slovenská republika 1. Působnost 1.1. Všechny dodávky a výkony NWA podléhají níže uvedeným prodejním a dodacím podmínkám. Platí také pro všechny budoucí obchody s obchodníkem, bez toho, aby bylo nutné se na ně opětovně výslovně odvolávat. Platí vždy aktuální znění prodejních a dodacích podmínek, které budou obchodníkovi na požádání kdykoli zaslané nebo do kterých může kdykoli nahlédnou na domovské stránce Obchodník výslovně souhlasí s tím, že Prodejní a dodací podmínky mohou být ze strany NWA kdykoli jednostranně měněny a bere za závazné vždy aktuální znění obchodních podmínek Prodejní a dodací podmínky NWA mají výlučnou platnost, tz. odporující nebo odchylné podmínky obchodníka jsou vyloučené a nebude k nim jakkoli přihlíženo. Odchylky nebo doplňky k těmto Prodejním a dodacím podmínkám vyžadují písemnou formu. Od písemné formy je možné upustit pouze na základě písemné dohody. Potvrzení obchodníka ohledně potvrzených objednávek, které obsahují odkazy na vlastní obchodní, příp. nákupní podmínky se nepřipouštějí a nebude k nim přihlíženo, přičemž tyto NWA předem odmítá Podáním objednávky vyslovuje obchodník svůj souhlas s těmito Prodejními a dodacími podmínkami. Také v případě, že obchodník podá objednávku odlišně od Prodejních a dodacích podmínek NWA, tak platí pouze aktuální Prodejní a dodací podmínky NWA, a to i tehdy, pokud odchylně navržené obchodní podmínky nebudou ze strany NWA výslovně odmítnuty. Odchylky od obchodních podmínek NWA platí pouze tehdy, pokud budou ze strany NWA výslovně a písemně akceptovány. Nejpozději převzetím zboží nebo služby obchodníkem se považují Prodejní a dodací podmínky NWA za přijaté ze strany obchodníka Pokud obchodník nesouhlasí s výše uvedeným postupem, je povinen na to výslovně upozornit ve zvláštním dopise. V takovémto případě si NWA vyhrazuje právo odmítnout objednávku obchodníka, bez toho, aby vůči NWA mohly být uplatněné jakékoli nároky Pokud jsou při plnění prodejních závazků využívány služby třetích osob, zejména pro dodání a přepravu, stávají se dodavatelské a/nebo záruční podmínky třetích osob součástí kupní smlouvy s obchodníkem. 2. Ceny a objednávky 1

7 2.1. Všechny nabídky NWA (zboží, obal, obsah, složení, zasílání atd.) a katalogové ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoli změněny. Objednávky se realizují podle cen a podmínek uvedených v aktuálně platných cenících a seznamu zboží ke dni potvrzení objednávky ze strany NWA. Cena zboží je uváděna na webových stránkách on-line e-shopu, katalogách, cenících apod. v měně EUR, přičemž pro kalkulaci ceny v CZK platí pravidla dle bodu Cena zboží je fakturována a hrazena v měně CZK, není-li dohodnuto jinak. Pro přepočet ceny zboží na CZK platí aktuální kurz vyhlášený ze strany NWA ke dni potvrzení objednávky. Aktuální kurz pro přepočet a kalkulaci ceny v CZK vyhlašuje NWA vždy na dobu minimálně 1 týdne a zveřejňuje jej na webových stránkách on-line e-shopu, kde je dostupný obchodníkovi k nahlédnutí Údaje o barvách, mírách a hmotnosti jako i zobrazení, náčrty apod. v katalogách NWA nebo jiných reklamních materiálech a prospektech obsahují pouze přibližné hodnoty a jsou proto nezávazné, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Vlastnosti modelů a vzorků se nepovažují za garantované a ze strany NWA za zajištěné Objednávky zboží je obchodník oprávněn činit telefonicky, mailem, písemně nebo prostřednictvím internetového on-line shopu, nebo poštou na korespondenční adresu. Každá objednávka musí vždy obsahovat číslo výrobku, název, počet nebo množství a údaje o obchodníkovi Ústní a telefonické změny objednávky ze strany obchodníka nebo přísliby NWA jsou závazné až po jejich písemném potvrzení ze strany NWA Každá objednávka je ze strany NWA potvrzena nebo odmítnuta z důvodu nesplňování Prodejních a dodacích podmínek nebo jiných důvodů Služby, které nejsou obsaženy v potvrzení objednávky, jsou účtovány zvlášť K ceně zboží a služeb bude připočtena daň z přidané hodnoty platná v den vyskladnění zboží. 3. Dodávky/ vrácení zboží 3.1. Dodací termíny a dodací lhůty jsou nezávazné, a to i v případě, že nezávaznost není výslovně vyhrazena. Za závazné se dodací termíny a lhůty považují pouze tehdy, pokud byly výslovně a písemně potvrzeny slovním spojením závazný dodací termín nebo závazná dodací lhůta. Ústně přislíbené dodací termíny nebo lhůty platí výlučně po jejich písemném potvrzení ze strany NWA Nároky na náhradu škody z důvodu opožděné dodávky, pokud toto prodlení nevzniklo úmyslně nebo z důvodu hrubé nedbalosti, jsou v celém rozsahu vyloučené Dohodnuté plnění je NWA oprávněna poskytovat i v částečných dodávkách, přičemž obchodník je povinen částečné plnění převzít NWA si vyhrazuje právo výběru způsobu a trasy, které budou použité při zasílání zboží. Osobní odběr (vyzvednutí zboží) je možný pouze, pokud to bylo písemně dohodnuto Nebezpečí škody na zboží po dobu jeho přepravy obchodníkovi nese obchodník. Nebezpečí škody na zboží přechází na obchodníka okamžikem odevzdání zboží přepravci nebo v okamžiku, kdy bylo zboží vyskladněno z našeho skladu za účelem zaslání. Škody vzniklé při přepravě zboží je nutné oznámit ihned doručovateli nebo přepravci. 2

8 3.6. Vrácené zásilky, které nejsou vraceny z důvodu uplatnění nároků ze záruky nebo nároků vyplývajících z porušení právních předpisů, budou přijaty pouze po předchozí dohodě. Při takovýchto zásilkách nese obchodník nebezpečí škody na zboží, především pokud jde o škody, které mohou vzniknout při přepravě, a to až do doručení zboží a rovněž nese přepravní náklady Obchodník má právo vrátit NWA zboží do 8 týdnů po jeho převzetí, a to bez udání důvodu. To však neplatí pro obchodníka, kterému bylo dodáno zboží vyrobené na zakázku (např. parfém vyrobený dle požadavků obchodníka) nebo atypické zboží a v případě riflových kolekcí/ rifel. Vrácení zásilky je možné pouze v původním balení a bez poškození. Vrácení zboží se uskuteční pouze prostřednictvím dobropisu. Vrácení kupní ceny je vyloučené. Právo vrátit zboží vylučuje nároky obchodníka z jiných právních důvodů, především z odpovědnosti za vady, viz bod 6 níže Za prodlení při dodání zboží a poskytnutí služeb způsobené vyšší mocí a událostmi, které NWA podstatně ztěžují nebo znemožňují dodání zboží a poskytnutí služby jako např. problémy s obstaráním materiálu, poruchy ve výrobě, kolektivní spory, výluka nebo závady na cestě, úřední rozhodnutí apod., neodpovídá NWA ani v případě závazně dohodnutých termínů. Začátek a konec takovýchto překážek oznámí NWA obchodníkovi v co nejkratší lhůtě. 4. Platby 4.1. Není-li dohodnuto jinak, stává se kupní cena splatnou v plné výši současně s dodáním zboží. Fakturu za zboží obdrží obchodník společně s dodávkou zboží Cena zboží je hrazena na základě faktury a ve lhůtách splatnosti uvedených na faktuře. Způsob úhrady ceny zboží: v hotovosti při osobním převzetí zboží, na dobírku při dodání zboží nebo prostřednictvím ostatních nástrojů dostupných na stránkách on-line e-shopu. Veškeré náklady spojené s úhradou ceny zboží a dodáním obchodníkovi nese obchodník Obchodník není oprávněn zadržovat platbu z důvodu uplatnění nároků z odpovědnosti za vady nebo jiných ze strany NWA neuznaných nároků. K započtení je obchodník oprávněn výlučně tehdy, pokud byla vzájemná pohledávka písemně uznána ze strany NWA nebo byla právoplatně přiznaná Příchozí platby je NWA oprávněna započítat, a to i odchylně od účelu stanoveného obchodníkem, a to nejprve na náklady, vzniklé úroky z prodlení a potom na starší neuhrazené pohledávky. Obchodník obdrží v tomto případě písemné vyúčtování. 5. Výhrada vlastnického práva 5.1. Dodané zboží zůstává až do úplného uhrazení závazků ve vlastnictví NWA. 6. Záruka a odpovědnost za vady 6.1. Záruční doba začíná plynout dodáním zboží obchodníkovi a řídí se zákonnými ustanoveními, pokud není dohodnuto jinak Zjevné vady nebo jiné reklamace obchodníka musí být vůči NWA uplatněny písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 8 dnů po dodání zboží obchodníkovi, v opačném případě je uplatnění nároků ze záruky vyloučené. NWA 3

9 je dle vlastní volby oprávněna vady odstranit nebo poskytnout novou/ náhradní dodávku zboží. Pokud se tato náhradní dodávka nepodaří uskutečnit ani na druhý pokus, nebo pokud bude ze strany NWA odepřena nebo nepřípustně zdržovaná, může obchodník po marném uplynutí dodatečné lhůty 15 dnů podle své vůle požadovat slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Při nepodstatných vadách však právo na odstoupení od smlouvy nemá Záruka a odpovědnost za vady zanikne v důsledku nesprávného nebo nevhodného užívání výrobku, nebo pokud obchodník opravu zboží provede sám nebo prostřednictvím třetí osoby. NWA neodpovídá za škody, které nevznikly jejím zaviněním, jako např. nevhodné nebo nepřiměřené používání obchodníkem nebo třetí osobou, vadná montáž, příp. uvedení do provozu obchodníkem nebo třetí osobou, obvyklé opotřebení, chybné nebo nedbalé zacházení. Obchodník má v případě vzniku škody povinnost prokázat, že vniklá škoda nebyla způsobená jeho zaviněním Nároky na náhradu škody (smluvní nebo mimosmluvní), které vznikly v rámci nároků ze záruky (včetně škod vzniklých v důsledku vad nebo v souvislosti s nimi), jako i nároky z porušení právních předpisů vůči NWA nebo třetím, NWA pověřeným osobám, jsou v plném rozsahu vyloučené, ledaže by byla škoda způsobená hrubou nedbalostí nebo úmyslně. NWA v žádném případě neodpovídá za náhradu ušlého zisku. Uvedené omezení odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu platí přiměřeně i ve prospěch našich zaměstnanců a námi pověřených osob (pomocníci při plnění) Odpovědnost za vady zaniká uplynutím záruční doby. 7. Závěrečná ustanovení 7.1. NWA je povinna dodržovat při nakládání s osobními údaji Zákon o ochraně osobních údajů. Spolu s objednávkou uděluje obchodník souhlas ke zpracování údajů v souvislosti s platební schopností a platební disciplíny obchodníka, a to buď společností NWA nebo třetí osobou a taktéž v souvislosti s vymáháním pohledávek. Údaje obchodníků NWA je NWA oprávněna postoupit společnostem, které se zavázaly dodržovat Zákon o ochraně osobních údajů Místem plnění závazků NWA na dodání a smluvních závazků obchodníka, především pro jeho platební povinnost a současně korespondenční adresou je sídlo Network World Alliance s.r.o. v Bratislavě Výlučným místem soudu příslušného pro všechny spory z tohoto smluvního vztahu a následných obchodů z něho vyplývajících je obecný soud příslušný podle sídla organizační složky Network World Alliance s.r.o.v České republice, pokud zákon umožňuje prorogaci Každá smlouva je uzavírána se zřetelem na prodejní a dodací podmínky společnosti Network World Alliance s.r.o. platné v daném okamžiku pro obchodníky se sídlem nebo místem podnikání na území České republiky 7.5. Tyto prodejní a dodací podmínky, jakož i smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí výlučně právním řádem České republiky s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. 4

10 Tyto Prodejní a dodací podmínky nabývají účinnosti k

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI BÜROPROFI s r.o. 1. Obecná ustanovení a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazné mezi smluvními stranami uzavírajícími kupní smlouvu

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti IMAGE CARE s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti IMAGE CARE s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMAGE CARE s.r.o., IČ: 247 49 478, se sídlem Sokolovská

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od 10. 11. 2013 IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, 560 02 Česká Třebová Registrovaná v OR

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení

Čl. 3 Zařízení pro poskytování a užívání služeb. zařízení Poskytovatele Koncové zařízení účastníka doplňková zařízení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a Všeobecné obchodní podmínky prodeje doplňkových zařízení společnosti UPC Česká republika, s.r.o. Část I. Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti AXIGON a.s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP ) společnosti AXIGON a.s. se sídlem: Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, IČ: 64949320 (dále jako AXIGON

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Úvodní ustanovení (S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí Smlouvy)... 2 1.1. S kým je Smlouva uzavírána a co vše je součástí

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Všeobecné dodací podmínky firmy PETROCard Czech, s.r.o. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné dodací podmínky obsažené v tomto dokumentu jsou nedílnou součástí všech smluv o dodávkách výrobků a zboží firmy

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více