PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Za Tratí 602, Klatovy IV OBSAH: 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU INFORMATIKA OBCHOD A MARKETING VÝROBNÍ ČINNOST INVESTIČNÍ ČINNOST VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST Příloha 1. Certifikáty jakosti IFS, BRC, HACCP, ISO Zpráva auditora k výroční zprávě za rok Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok

3 Za Tratí 602, Klatovy IV 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Sídlo společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za Tratí Klatovy IV IČO: DIČ: CZ Datum vzniku společnosti: Právní forma společnosti: akciová společnost Předmět činnosti (dle výpisu ze Živnostenského rejstříku): pekařství, cukrářství výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona: velkoobchod a maloobchod, ubytovací sluţby silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2013 Dozorčí rada: Předseda: Člen: Člen: Antonín Trefanec, dat.nar Ing. Jarmila Bradáčová, dat.nar Martin Tuček, dat.nar Představenstvo: Předseda: Člen: Člen: Ing. Karel Robert Blaţek, dat.nar Šárka Trávnická, dat.nar Lenka Tučková, dat.nar Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti: tis. Kč Akcie společnosti jsou rozděleny na ks kmenových akcií v listinné podobě. Akcie: Společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. má vydané akcie v listinné podobě na majitele. Doručitel těchto akcií hlasuje na valné hromadě. 3

4 Za Tratí 602, Klatovy IV Celkem vydáno ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 50,-Kč. Zástavní právo není uvaleno na ţádný druh majetku společnosti. Vedení společnosti / management k : Generální ředitel: Výrobní ředitel: Obchodní ředitel: Finanční ředitel: Ředitel logistiky: Personální vedoucí: Antonín Trefanec Ing. Dagmar Kacerovská Josef Švec Ing. Jarmila Bradáčová Ivan Köstel Ing. Jana Holubová Společnost je členěna na jednotlivé organizační a řídící útvary, tj. výrobní, pomocné a ostatní provozy, dle organizačního řádu: Výrobní provozovny: Pomocné provozy: Ostatní provozy - pekárna Klatovy - cukrárna Klatovy - správa a.s. - doprava - údrţba - skladové hospodářství - prodejny - kantýna Společnost nemá organizační sloţku v zahraničí. 4

5 Za Tratí 602, Klatovy IV 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Prosperující a tržně úspěšní budeme když: 1. Vyrobíme v dobré kvalitě. 2. Sledujeme aktuální trendy v oblasti výroby zdravotně nezávadných potravin a zavádíme je do praxe. 3. Zajistíme včasnost dodávek. 4. Vstřícnost a ochotu doplníme nabídkou nových výrobků. 5. Vytvořením prostředí vzájemné důvěry s našimi odběrateli posílíme svoji pozici na trhu. 5

6 Za Tratí 602, Klatovy IV 3. ÚVODNÍ SLOVO Váţení akcionáři, dovolte mi, abych Vás seznámil s nejdůleţitějšími událostmi, které ovlivnily vývoj hospodaření společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. v uplynulém roce. V roce 2013 vytvořila naše společnost zisk před zdaněním ve výši tis Kč (pokles oproti roku 2012 o 0,35%), čistý obrat v roce 2012 byl tis. Kč, v uplynulém roce 2013 činil tis Kč, coţ představuje nárůst 2,2%. Z uvedeného je zřejmé, ţe při větším obratu je letošní zisk menší v porovnání s rokem Je to dáno zejména měnícími se cenami strategických vstupních surovin a tlakem odběratelů na ceny dodávaných výrobků. Přesto jako ředitel společnosti chci zdůraznit, ţe tyto výsledky povaţuji v našem oboru za dobré. Základním kritériem ve fungování naší společnosti je spokojený zákazník, který dokáţe ocenit kvalitu, servis a akceptovat cenu. Máme několik typů zákazníků - velké nadnárodní řetězce (Ahold, Kaufland, Tesco, ), menší celorepubliková uskupení (COOP, ESO markety, ), zahraniční odběratele (v příhraniční oblasti Bavorské části Šumavy, Billa Rakousko, ) a několik našich firemních prodejen v Klatovech, Domaţlicích a Sušici. Náš záběr dle typů zákazníků je pestrý a my jsme za něj rádi. Uvědomujeme si, ţe spokojenost všech našich zákazníků spočívá zejména v dobré kvalitě výrobků. Zavedený systém managementu bezpečnosti potravin nám umoţňuje eliminovat rizika nekvalitních výrobků. V roce 2013 se nám podařilo získat a obhájit certifikace mezinárodních norem, které jsou pro naše odběratele tím nejdůleţitějším potvrzením o kvalitě námi dodávaných výrobků. Pečlivě propracované investiční záměry zabezpečují vývoj nových výrobků, průběţnou modernizaci výrobních provozů a obměnu vozového parku. Zavádění nových technologií nám následně umoţňuje udrţovat stálou kvalitu výrobků a vyrábět v takovém mnoţství, ţe jsme provedli úplnou centralizaci výroby do Klatov. Modernizace výrobních linek na chléb, rohlíky, polotrvanlivé pečivo a soustředění výroby pod jednu střechu se nám vyplatila. Dokázali jsme sníţit náklady na provoz celé společnosti rozloţené dříve na více míst. Uzavřené provozovny jsme se rozhodli prodat či poskytnout k pronájmu. Kvalitní výrobek by nám jistě sám nedokázal udrţet a získat naše zákazníky. Samozřejmostí je poskytování dobrého servisu. Ten spočívá ve výborně odvedené práci našich obchodních zástupců, řidičů, pracovníků expedic, prodavaček, prostě těch, kteří jsou s našimi zákazníky v kaţdodenním kontaktu. Náš cíl pro nadcházející rok 2014 vychází z hlavních bodů Motta akciové společnosti. Nadále se budeme snaţit vyrábět kvalitně, být spolehlivým, vstřícným dodavatelem, který modernizací výrobního zařízení bude přinášet svým zákazníkům výrobky chutné a zdravotně nezávadné. Rád bych touto cestou poděkoval představenstvu společnosti, které aktivně podporuje naše snahy dosáhnout strategických cílů. Váţíme si i akcionářů, kteří s důvěrou vloţili do našeho podnikání své finanční prostředky, děkuji všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za jejich věrnost, poskytovanou důvěru a přízeň, které si velmi váţím. Všem jmenovaným přeji do roku 2014, který přinese jistě mnoho zajímavého, spokojenost. Antonín Trefanec Generální ředitel 6

7 Za Tratí 602, Klatovy IV 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI Hlavním předmětem činnosti a.s. je výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků a dále nákup a prodej zboţí zejména pekařského. V minimálním rozsahu je provozována podnikatelská činnost na úseku dopravy (dopravní sluţby pro cizí subjekty), dále v oblasti prodeje výrobních surovin a pronájmu majetku a.s. Dosaţený hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2013 je v částce tis. Kč, za rok 2012 je v částce tis. Kč, za rok 2011 je v částce tis. Kč, za rok 2010 je v částce tis. Kč, za rok 2009 je v částce tis. Kč, za rok 2008 je v částce tis. Kč, za rok 2007 je v částce tis. Kč. Vývoj ukazatelů hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (v tis.kč) Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění (v tis.kč)

8 Za Tratí 602, Klatovy IV Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 /v tisících Kč/: Aktiva k Pasiva k stálá aktiva vlastní kapitál oběţná aktiva cizí zdroje ostatní aktiva ostatní pasiva 79 aktiva celkem pasiva celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Aktiva dlouhodobý hmotný majetek zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek časové rozlišení Pasiva základní kapitál rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci 8

9 Za Tratí 602, Klatovy IV INFORMATIKA V roce 2013 byl implementován elektronický docházkový systém PowerKey od firmy Saitech. Ve společnosti byly osazeny čtyři terminály na snímání příchodů a odchodů na pracoviště. Terminály vyuţívají technologii snímání otisku prstu. Tento systém, vzhledem k jeho otevřené architektuře, je moţno v budoucnu rozšiřovat podle potřeby o další moduly jako přístupové systémy, stravovací systém, systém sledování výroby a další. Pokračovaly práce na rozšiřování virtualizovaných serverů a byl nasazen software Veeam Backup pro správu zálohování jednotlivých virtuálních serverů. Nasazení virtualizace umoţňuje pruţněji vyuţívat stávající hardwarové prostředky a snáze přizpůsobovat přidělovaní výpočetního výkonu jednotlivým serverům dle momentálních poţadavků. Toto na čistě hardwarové platformě nebylo moţné. V neposlední řadě dochází sníţením počtu fyzických serverů k úspoře elektrické energie. Z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti vnitropodnikové sítě byla provedena výměna staršího firewallu za firewall Kerio Control, který umoţňuje ve větší míře ochránit síť před viry, malwarem a dalšími zákeřnými aktivitami. Na druhou stranu zvyšuje bezpečnost přístupu pomocí VPN pro mobilní uţivatele. Po celý rok probíhala plánovaná obnova počítačových stanic a běţné opravy a údrţba technického i programového vybavení OBCHOD A MARKETING Rok 2013 byl pro naši společnost zatěţkávací zkouškou, jak obstát v tvrdé konkurenci ostatních pekařů. Zejména obchodní řetězce si uvědomují přetlak na trhu a zadávají tvrdé podmínky dodávek, stlačují ceny na minimum při poskytování maximálního servisu za mezních podmínek. To vše respektujeme a přistoupili jsme na tyto podmínky. Zákazníci se přesouvají do větších nákupních center, proto se i nám mění portfolio zákazníků. Ubývá malých, nezávislých prodejen a na trhu zůstávají jen ti se silnou ekonomickou základnou. Podíl trţeb u jednotlivých druhů odběratelů je patrný z následující tabulky: Rok 2013 Mezinárodní řetězce 57,5 % Lokální zákazníci 30,7 % Firemní prodejny a kantýny 11,8 % Celkem 100,0 % 9

10 Za Tratí 602, Klatovy IV Nejdůleţitější obchodní komoditou je chléb, rohlíky a řada lineckých polotrvanlivých výrobků, které jsme schopni vyrábět v několika chuťových variantách a baleních. Právě tyto výrobky směřují do prodejen řetězců, buď napřímo nebo přes dodávky do centrálních skladů těchto řetězců. Linecké rohlíčky a jejich modifikace dodáváme do centrálních skladů obchodních řetězců po celé republice i mimo ní - Ahold Czech, Penny Market, Lidl, Kaufland, Billa, Tesco Stores, Norma, Makro, Globus, Billa a Zielpunkt Rakousko. Expanze na zahraniční trh je jednou z priorit. Samozřejmě nezapomínáme ani na naše lokální zákazníky, díky automatizaci výrobní linky na chléb a rohlíky se nám daří udrţovat stálou kvalitu pečiva. Naše produktové portfolio pro regionální odběratele je především zaměřeno na čerstvé pečivo, jsme schopni nabídnout pestrou paletu jemného pečiva (šátečky, koláčky, pouťové koláče, buchty, koblihy, vánočky, záviny, mazance, ), běţného pečiva, polotrvanlivých cukrářských výrobků, celozrnných výrobků,. Z naší řady výrobků si jistě kaţdý zákazník vybere. V regionu chceme posílit své postavení nejen stabilní kvalitou a inovací výrobkového portfolia, ale zejména individuálním přístupem k jednotlivým odběratelům a poskytováním nadstandardního servisu. Na našich firemních prodejnách v Klatovech, Domaţlicích a v Sušici vyuţíváme moţnosti získat přímou odezvu od konečného spotřebitele. Nabízíme zákazníkům, kromě tradičního sortimentu, také lehké jogurtové dorty a zákusky. Sledujeme zde ohlasy na nové polotrvanlivé produkty a čerstvé pečivo s obsahem vlákniny. Zde nabízíme zákazníkům nejen kvalitní čerstvé výrobky a doplňkový sortiment, ale také výhodné akce (mnoţstevní slevy, servis a ochutnávky). Snaţíme se naplnit myšlenku, aby zákazník odcházel z naší prodejny s příjemným pocitem zisku kvality, včetně chuťového poţitku, za dobrých podmínek od ochotného personálu. Tímto se naše společnost, potaţmo výrobky, dostávají do příznivého podvědomí spotřebitele. Dosaţení těchto cílů však není moţné bez týmové práce všech oddělení. Vše se odvíjí od kvality výrobků, čerstvosti, poskytování 100 % servisu a inovací podle přání zákazníka. Naplňování těchto hledisek a udrţení nezávadné výroby v poţadované kvalitě se nám daří díky dodrţování zásad HACCP, ISO 22000, BRC a IFS. Privátní výrobková značka Klasa je rovněţ jedním z nástrojů prezentace výborné kvality našich balených výrobků. Tento záměr graficky doprovází logo společnosti, které symbolicky znázorňuje sídlo společnosti klatovská Černá věţ a tradici pekařského řemesla preclík, doplněný o název společnosti. 10

11 Za Tratí 602, Klatovy IV VÝROBNÍ ČINNOST V roce 2013 soustředila společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. veškerou výrobu na pekárnu a cukrárnu v Klatovech. Celou řadu polotrvanlivých Lineckých třených rohlíčků provádíme na plně automatizované lince v Klatovech. Tím je zajištěna dostatečná výrobní kapacita k celoplošné distribuci polotrvanlivé cukrařiny do centrálních skladů obchodních řetězců. Plnou automatizací výroby je dosaţeno výrazného zvýšení produktivity práce. Na provozech v Klatovech proběhla koncem roku úspěšně certifikace podle mezinárodní normy IFS (International Food Standard), obhájili jsme certifikaci podle mezinárodní normy BRC (Global Standard for Food Safety) a při dozorovém auditu jsme obhájili certifikaci jiţ zavedeného systému kritických bodů HACCP a systému řízení podle normy ISO Cílem udrţování certifikovaného Integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin (ISMBP) je zajistit bezpečnost potravin tak, ţe neexistují ţádné slabé články v mechanismu výrobního řetězce. ISMBP specifikuje poţadavky na systém managementu bezpečnosti potravin, ve kterém organizace obhajuje a dokazuje svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní nezávadnosti potravin, a tím je schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který vyhovuje nejen poţadavkům zákazníků, ale i legislativě vztahující se k bezpečnosti potravin. Systém managementu bezpečnosti potravin si klade za cíl zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly moţných rizik spojených s výrobou a dodáváním potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti celého systému. Systém řízení podle ISMBP významně napomáhá podpořit obchodní strategii firmy nejen v České Republice, ale také v zahraničí. Základním cílem výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. je včasné zajištění kompletního sortimentu ve standardní kvalitě. Vzhledem k vysokým poţadavkům na trh s pekařským zboţím, zajišťujeme výrobu kvalitního zboţí, servis a čerstvost zboţí několika denními závozy. Kromě tradičních výrobků a klasických druhů pečiva se výroba orientuje i na nové trendy celozrnných druhů pečiva, krájených a balených chlebů s prodlouţenou dobou trvanlivosti. Výroba měkké cukrařiny pro naše firemní prodejny je zajišťována cukrárnou v Klatovech. Vedle výroby tradičních zákusků vyrábíme i méně sladké a odlehčené cukrářské druhy, které dle poţadavků zákazníků obměňujeme. V roce 2013 jsme pro naše zákazníky připravili kromě jiného tyto inovované výrobky: Pivní rohlík 50g, Staročeský kvasový chléb 600g, Ovocnou kostku 70g, Pečený nanuk 70g, Dalamánek točánek 150g a Ţitnou bulku 120g. 11

12 Za Tratí 602, Klatovy IV INVESTIČNÍ ČINNOST V roce 2013 pokračovala společnost v nastaveném trendu, v modernizaci výrobního zařízení, v obměně vozového parku a v implementaci elektronického docházkového systému. K těm nejdůleţitějším investičním krokům patří: inovace balicí a klipovací linky balení výrobků do sáčků modernizace rozvalovače s plničkou a překládacím zařízením na produktové řady výrobků jemného pečiva nákup rozváţkových automobilů pořízení systému na evidenci a zpracování docházky zaměstnanců K důleţitým krokům patří i technická zhodnocení jednotlivých částí provozoven. Zejména pak: rekonstrukce expedice pekárny Klatovy - nové nakládací rampy dokončení a uvedení do provozu přístavby skladu a myčky přepravek u výrobní haly pekárny Klatovy modernizace moučného hospodářství doprava mouk z moučných sil VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII Společnost důsledně dodrţuje všechny legislativní normativy a je podrobena kontrole i v rámci akreditace dle norem ISO, IFS, BRC a HACCP. Nadále pokračuje: ve zlepšování své práce i vybavenosti v environmentální oblasti (ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady atd.), v obnově vozového parku pořízení nových nákladních a osobních automobilů PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST V roce 2013 pracovalo ve společnosti (vyjádřeno v přepočteném stavu) 269 zaměstnanců. Oproti roku 2012 tak došlo k poklesu o 13 zaměstnanců. S ohledem na mírný nárůst úrovně trţeb v roce 2013 oproti roku 2012 je patrné, ţe společnost dbá na efektivní vyuţití pracovní doby zaměstnanci. V roce 2013 byla provedena implementace elektronického docházkového systému za účelem zefektivnění a automatizace procesů mezi prvotní evidencí docházky zaměstnanců a mzdovým systémem. Projekt je stále v procesu, probíhá konfigurace systému za účelem bezzásahového fungování, zaučování uţivatelů a vyhodnocování dalšího moţného vyuţití získaných údajů. 12

13 Za Tratí 602, Klatovy IV V sociální oblasti byly v roce 2013 čerpány prostředky především na stravování, finanční odměny u příleţitosti pracovních a ţivotních jubileí a příspěvky na doplňkové penzijní spoření tzv. III. pilíř důchodové reformy. V této oblasti pak bylo na konci roku dohodnuto se zástupci odborové organizaci působící ve společnosti navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 1 % jako kompenzace opuštění vyplácení odměn u příleţitosti pracovních výročí a dále byly dojednány 2 dny rekondičního volna pro zaměstnance pracující více neţ 2 roky u společnosti. V Praze dne:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé obdobi AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwil 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.maj. B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný maj Poskytnuté zál. na dlouhod.hmotný maj Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod 2. podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řidící 4. osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouh.fin.maj. C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata 5. Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva 4. a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné účty aktivní 7. Jiné pohledávky Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

24 ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé obdobi AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva 4. a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní poj. 6. Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý fin. majetek D. Časové rozlišení D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

25 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé úč.období PASIVA Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I. 1. Základní 1. kapitál Vlastní akcie a vlastní obch.podíly 3. Změny základního kapitálu A II. Kapitálové fondy A.II. 1. Emisní 1. ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný 1. rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený 1. zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I. 1. Rezervy 1. podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmu 4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky 1. z obchodních vztahů 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdr. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodové závazky B.III.1.. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdr Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní Jiné závazky Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

26 ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé úč.období PASIVA Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní 1. úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení 79 2 C.I. 1. Výdaje 1. příštích období Výnosy příštích období 78 0 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval: Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

27 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: Sled. období Min. období v tis. Kč v tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a mater F. 1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provoz. oblasti a G. kompl.nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v účet. jedn. pod VII. 1. podst.vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finan. oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 7 0 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

28 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Sled. období Min. období v tis. Kč v tis. Kč XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů *. Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. Splatná 2. Odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsl. hospodaření společníkům **** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval: Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

29 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Řád v tis. Kč v tis. Kč P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAČÁTKU OBDOBÍ Z. ÚĆETNÍ ZISK (ZTRÁTA) Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjim. zůst.ceny prodaných stál.aktiv (+), odpis A.1.2. Změna stavu oprav.položek, rezerv a zůstatků časového rozlišení A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů (-), do nákladů (+) A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku (-) 7 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjim. kapitalizovaných úroků a A.* ĆISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI 9 PRACOVNÍHO KAPITÁLU A 42 MIMOŘÁDNÝMI 201 A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků (+/-), z toho: A \ závazků z provozní činnosti A \ bankovních úvěrů a peněžních výpomocí A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min.období 19 (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. případy, které tvoří mimořádný hosp. výsledek 2 0 A.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje s pořízením stálých aktiv B.1.1. Výdaje s pořízením dlouhod. hmotného a nehmotného majetku (-) B.1.2. Výdaje spojené s pořízením dlouhod.finančního majetku (-) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry zpřízněným osobám 26 B.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení pen. prostředků a pen.ekvivalentů z titulu zvýšení základ. jm. 3 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-) 31 C.2.3. Peněžité vklady a dotace do vlastního jmění (+) 32 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 33 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. srážkové daně (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 36 C.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŔEDKŮ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA R. KONCI OBDOBÍ Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Energotrans SERVIS, a.s.

Energotrans SERVIS, a.s. Energotrans SERVIS, a.s. Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Obecné údaje o společnosti 3 Hlavní finanční ukazatele společnosti 3 Základní kapitál, akcionáři 4 Statutární orgány společnosti k 31. prosinci

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více