PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Za Tratí 602, Klatovy IV OBSAH: 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU INFORMATIKA OBCHOD A MARKETING VÝROBNÍ ČINNOST INVESTIČNÍ ČINNOST VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST Příloha 1. Certifikáty jakosti IFS, BRC, HACCP, ISO Zpráva auditora k výroční zprávě za rok Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok

3 Za Tratí 602, Klatovy IV 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Sídlo společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za Tratí Klatovy IV IČO: DIČ: CZ Datum vzniku společnosti: Právní forma společnosti: akciová společnost Předmět činnosti (dle výpisu ze Živnostenského rejstříku): pekařství, cukrářství výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona: velkoobchod a maloobchod, ubytovací sluţby silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2013 Dozorčí rada: Předseda: Člen: Člen: Antonín Trefanec, dat.nar Ing. Jarmila Bradáčová, dat.nar Martin Tuček, dat.nar Představenstvo: Předseda: Člen: Člen: Ing. Karel Robert Blaţek, dat.nar Šárka Trávnická, dat.nar Lenka Tučková, dat.nar Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti: tis. Kč Akcie společnosti jsou rozděleny na ks kmenových akcií v listinné podobě. Akcie: Společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. má vydané akcie v listinné podobě na majitele. Doručitel těchto akcií hlasuje na valné hromadě. 3

4 Za Tratí 602, Klatovy IV Celkem vydáno ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 50,-Kč. Zástavní právo není uvaleno na ţádný druh majetku společnosti. Vedení společnosti / management k : Generální ředitel: Výrobní ředitel: Obchodní ředitel: Finanční ředitel: Ředitel logistiky: Personální vedoucí: Antonín Trefanec Ing. Dagmar Kacerovská Josef Švec Ing. Jarmila Bradáčová Ivan Köstel Ing. Jana Holubová Společnost je členěna na jednotlivé organizační a řídící útvary, tj. výrobní, pomocné a ostatní provozy, dle organizačního řádu: Výrobní provozovny: Pomocné provozy: Ostatní provozy - pekárna Klatovy - cukrárna Klatovy - správa a.s. - doprava - údrţba - skladové hospodářství - prodejny - kantýna Společnost nemá organizační sloţku v zahraničí. 4

5 Za Tratí 602, Klatovy IV 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Prosperující a tržně úspěšní budeme když: 1. Vyrobíme v dobré kvalitě. 2. Sledujeme aktuální trendy v oblasti výroby zdravotně nezávadných potravin a zavádíme je do praxe. 3. Zajistíme včasnost dodávek. 4. Vstřícnost a ochotu doplníme nabídkou nových výrobků. 5. Vytvořením prostředí vzájemné důvěry s našimi odběrateli posílíme svoji pozici na trhu. 5

6 Za Tratí 602, Klatovy IV 3. ÚVODNÍ SLOVO Váţení akcionáři, dovolte mi, abych Vás seznámil s nejdůleţitějšími událostmi, které ovlivnily vývoj hospodaření společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. v uplynulém roce. V roce 2013 vytvořila naše společnost zisk před zdaněním ve výši tis Kč (pokles oproti roku 2012 o 0,35%), čistý obrat v roce 2012 byl tis. Kč, v uplynulém roce 2013 činil tis Kč, coţ představuje nárůst 2,2%. Z uvedeného je zřejmé, ţe při větším obratu je letošní zisk menší v porovnání s rokem Je to dáno zejména měnícími se cenami strategických vstupních surovin a tlakem odběratelů na ceny dodávaných výrobků. Přesto jako ředitel společnosti chci zdůraznit, ţe tyto výsledky povaţuji v našem oboru za dobré. Základním kritériem ve fungování naší společnosti je spokojený zákazník, který dokáţe ocenit kvalitu, servis a akceptovat cenu. Máme několik typů zákazníků - velké nadnárodní řetězce (Ahold, Kaufland, Tesco, ), menší celorepubliková uskupení (COOP, ESO markety, ), zahraniční odběratele (v příhraniční oblasti Bavorské části Šumavy, Billa Rakousko, ) a několik našich firemních prodejen v Klatovech, Domaţlicích a Sušici. Náš záběr dle typů zákazníků je pestrý a my jsme za něj rádi. Uvědomujeme si, ţe spokojenost všech našich zákazníků spočívá zejména v dobré kvalitě výrobků. Zavedený systém managementu bezpečnosti potravin nám umoţňuje eliminovat rizika nekvalitních výrobků. V roce 2013 se nám podařilo získat a obhájit certifikace mezinárodních norem, které jsou pro naše odběratele tím nejdůleţitějším potvrzením o kvalitě námi dodávaných výrobků. Pečlivě propracované investiční záměry zabezpečují vývoj nových výrobků, průběţnou modernizaci výrobních provozů a obměnu vozového parku. Zavádění nových technologií nám následně umoţňuje udrţovat stálou kvalitu výrobků a vyrábět v takovém mnoţství, ţe jsme provedli úplnou centralizaci výroby do Klatov. Modernizace výrobních linek na chléb, rohlíky, polotrvanlivé pečivo a soustředění výroby pod jednu střechu se nám vyplatila. Dokázali jsme sníţit náklady na provoz celé společnosti rozloţené dříve na více míst. Uzavřené provozovny jsme se rozhodli prodat či poskytnout k pronájmu. Kvalitní výrobek by nám jistě sám nedokázal udrţet a získat naše zákazníky. Samozřejmostí je poskytování dobrého servisu. Ten spočívá ve výborně odvedené práci našich obchodních zástupců, řidičů, pracovníků expedic, prodavaček, prostě těch, kteří jsou s našimi zákazníky v kaţdodenním kontaktu. Náš cíl pro nadcházející rok 2014 vychází z hlavních bodů Motta akciové společnosti. Nadále se budeme snaţit vyrábět kvalitně, být spolehlivým, vstřícným dodavatelem, který modernizací výrobního zařízení bude přinášet svým zákazníkům výrobky chutné a zdravotně nezávadné. Rád bych touto cestou poděkoval představenstvu společnosti, které aktivně podporuje naše snahy dosáhnout strategických cílů. Váţíme si i akcionářů, kteří s důvěrou vloţili do našeho podnikání své finanční prostředky, děkuji všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za jejich věrnost, poskytovanou důvěru a přízeň, které si velmi váţím. Všem jmenovaným přeji do roku 2014, který přinese jistě mnoho zajímavého, spokojenost. Antonín Trefanec Generální ředitel 6

7 Za Tratí 602, Klatovy IV 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI Hlavním předmětem činnosti a.s. je výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků a dále nákup a prodej zboţí zejména pekařského. V minimálním rozsahu je provozována podnikatelská činnost na úseku dopravy (dopravní sluţby pro cizí subjekty), dále v oblasti prodeje výrobních surovin a pronájmu majetku a.s. Dosaţený hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2013 je v částce tis. Kč, za rok 2012 je v částce tis. Kč, za rok 2011 je v částce tis. Kč, za rok 2010 je v částce tis. Kč, za rok 2009 je v částce tis. Kč, za rok 2008 je v částce tis. Kč, za rok 2007 je v částce tis. Kč. Vývoj ukazatelů hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (v tis.kč) Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění (v tis.kč)

8 Za Tratí 602, Klatovy IV Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 /v tisících Kč/: Aktiva k Pasiva k stálá aktiva vlastní kapitál oběţná aktiva cizí zdroje ostatní aktiva ostatní pasiva 79 aktiva celkem pasiva celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Aktiva dlouhodobý hmotný majetek zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek časové rozlišení Pasiva základní kapitál rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci 8

9 Za Tratí 602, Klatovy IV INFORMATIKA V roce 2013 byl implementován elektronický docházkový systém PowerKey od firmy Saitech. Ve společnosti byly osazeny čtyři terminály na snímání příchodů a odchodů na pracoviště. Terminály vyuţívají technologii snímání otisku prstu. Tento systém, vzhledem k jeho otevřené architektuře, je moţno v budoucnu rozšiřovat podle potřeby o další moduly jako přístupové systémy, stravovací systém, systém sledování výroby a další. Pokračovaly práce na rozšiřování virtualizovaných serverů a byl nasazen software Veeam Backup pro správu zálohování jednotlivých virtuálních serverů. Nasazení virtualizace umoţňuje pruţněji vyuţívat stávající hardwarové prostředky a snáze přizpůsobovat přidělovaní výpočetního výkonu jednotlivým serverům dle momentálních poţadavků. Toto na čistě hardwarové platformě nebylo moţné. V neposlední řadě dochází sníţením počtu fyzických serverů k úspoře elektrické energie. Z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti vnitropodnikové sítě byla provedena výměna staršího firewallu za firewall Kerio Control, který umoţňuje ve větší míře ochránit síť před viry, malwarem a dalšími zákeřnými aktivitami. Na druhou stranu zvyšuje bezpečnost přístupu pomocí VPN pro mobilní uţivatele. Po celý rok probíhala plánovaná obnova počítačových stanic a běţné opravy a údrţba technického i programového vybavení OBCHOD A MARKETING Rok 2013 byl pro naši společnost zatěţkávací zkouškou, jak obstát v tvrdé konkurenci ostatních pekařů. Zejména obchodní řetězce si uvědomují přetlak na trhu a zadávají tvrdé podmínky dodávek, stlačují ceny na minimum při poskytování maximálního servisu za mezních podmínek. To vše respektujeme a přistoupili jsme na tyto podmínky. Zákazníci se přesouvají do větších nákupních center, proto se i nám mění portfolio zákazníků. Ubývá malých, nezávislých prodejen a na trhu zůstávají jen ti se silnou ekonomickou základnou. Podíl trţeb u jednotlivých druhů odběratelů je patrný z následující tabulky: Rok 2013 Mezinárodní řetězce 57,5 % Lokální zákazníci 30,7 % Firemní prodejny a kantýny 11,8 % Celkem 100,0 % 9

10 Za Tratí 602, Klatovy IV Nejdůleţitější obchodní komoditou je chléb, rohlíky a řada lineckých polotrvanlivých výrobků, které jsme schopni vyrábět v několika chuťových variantách a baleních. Právě tyto výrobky směřují do prodejen řetězců, buď napřímo nebo přes dodávky do centrálních skladů těchto řetězců. Linecké rohlíčky a jejich modifikace dodáváme do centrálních skladů obchodních řetězců po celé republice i mimo ní - Ahold Czech, Penny Market, Lidl, Kaufland, Billa, Tesco Stores, Norma, Makro, Globus, Billa a Zielpunkt Rakousko. Expanze na zahraniční trh je jednou z priorit. Samozřejmě nezapomínáme ani na naše lokální zákazníky, díky automatizaci výrobní linky na chléb a rohlíky se nám daří udrţovat stálou kvalitu pečiva. Naše produktové portfolio pro regionální odběratele je především zaměřeno na čerstvé pečivo, jsme schopni nabídnout pestrou paletu jemného pečiva (šátečky, koláčky, pouťové koláče, buchty, koblihy, vánočky, záviny, mazance, ), běţného pečiva, polotrvanlivých cukrářských výrobků, celozrnných výrobků,. Z naší řady výrobků si jistě kaţdý zákazník vybere. V regionu chceme posílit své postavení nejen stabilní kvalitou a inovací výrobkového portfolia, ale zejména individuálním přístupem k jednotlivým odběratelům a poskytováním nadstandardního servisu. Na našich firemních prodejnách v Klatovech, Domaţlicích a v Sušici vyuţíváme moţnosti získat přímou odezvu od konečného spotřebitele. Nabízíme zákazníkům, kromě tradičního sortimentu, také lehké jogurtové dorty a zákusky. Sledujeme zde ohlasy na nové polotrvanlivé produkty a čerstvé pečivo s obsahem vlákniny. Zde nabízíme zákazníkům nejen kvalitní čerstvé výrobky a doplňkový sortiment, ale také výhodné akce (mnoţstevní slevy, servis a ochutnávky). Snaţíme se naplnit myšlenku, aby zákazník odcházel z naší prodejny s příjemným pocitem zisku kvality, včetně chuťového poţitku, za dobrých podmínek od ochotného personálu. Tímto se naše společnost, potaţmo výrobky, dostávají do příznivého podvědomí spotřebitele. Dosaţení těchto cílů však není moţné bez týmové práce všech oddělení. Vše se odvíjí od kvality výrobků, čerstvosti, poskytování 100 % servisu a inovací podle přání zákazníka. Naplňování těchto hledisek a udrţení nezávadné výroby v poţadované kvalitě se nám daří díky dodrţování zásad HACCP, ISO 22000, BRC a IFS. Privátní výrobková značka Klasa je rovněţ jedním z nástrojů prezentace výborné kvality našich balených výrobků. Tento záměr graficky doprovází logo společnosti, které symbolicky znázorňuje sídlo společnosti klatovská Černá věţ a tradici pekařského řemesla preclík, doplněný o název společnosti. 10

11 Za Tratí 602, Klatovy IV VÝROBNÍ ČINNOST V roce 2013 soustředila společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. veškerou výrobu na pekárnu a cukrárnu v Klatovech. Celou řadu polotrvanlivých Lineckých třených rohlíčků provádíme na plně automatizované lince v Klatovech. Tím je zajištěna dostatečná výrobní kapacita k celoplošné distribuci polotrvanlivé cukrařiny do centrálních skladů obchodních řetězců. Plnou automatizací výroby je dosaţeno výrazného zvýšení produktivity práce. Na provozech v Klatovech proběhla koncem roku úspěšně certifikace podle mezinárodní normy IFS (International Food Standard), obhájili jsme certifikaci podle mezinárodní normy BRC (Global Standard for Food Safety) a při dozorovém auditu jsme obhájili certifikaci jiţ zavedeného systému kritických bodů HACCP a systému řízení podle normy ISO Cílem udrţování certifikovaného Integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin (ISMBP) je zajistit bezpečnost potravin tak, ţe neexistují ţádné slabé články v mechanismu výrobního řetězce. ISMBP specifikuje poţadavky na systém managementu bezpečnosti potravin, ve kterém organizace obhajuje a dokazuje svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní nezávadnosti potravin, a tím je schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který vyhovuje nejen poţadavkům zákazníků, ale i legislativě vztahující se k bezpečnosti potravin. Systém managementu bezpečnosti potravin si klade za cíl zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly moţných rizik spojených s výrobou a dodáváním potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti celého systému. Systém řízení podle ISMBP významně napomáhá podpořit obchodní strategii firmy nejen v České Republice, ale také v zahraničí. Základním cílem výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. je včasné zajištění kompletního sortimentu ve standardní kvalitě. Vzhledem k vysokým poţadavkům na trh s pekařským zboţím, zajišťujeme výrobu kvalitního zboţí, servis a čerstvost zboţí několika denními závozy. Kromě tradičních výrobků a klasických druhů pečiva se výroba orientuje i na nové trendy celozrnných druhů pečiva, krájených a balených chlebů s prodlouţenou dobou trvanlivosti. Výroba měkké cukrařiny pro naše firemní prodejny je zajišťována cukrárnou v Klatovech. Vedle výroby tradičních zákusků vyrábíme i méně sladké a odlehčené cukrářské druhy, které dle poţadavků zákazníků obměňujeme. V roce 2013 jsme pro naše zákazníky připravili kromě jiného tyto inovované výrobky: Pivní rohlík 50g, Staročeský kvasový chléb 600g, Ovocnou kostku 70g, Pečený nanuk 70g, Dalamánek točánek 150g a Ţitnou bulku 120g. 11

12 Za Tratí 602, Klatovy IV INVESTIČNÍ ČINNOST V roce 2013 pokračovala společnost v nastaveném trendu, v modernizaci výrobního zařízení, v obměně vozového parku a v implementaci elektronického docházkového systému. K těm nejdůleţitějším investičním krokům patří: inovace balicí a klipovací linky balení výrobků do sáčků modernizace rozvalovače s plničkou a překládacím zařízením na produktové řady výrobků jemného pečiva nákup rozváţkových automobilů pořízení systému na evidenci a zpracování docházky zaměstnanců K důleţitým krokům patří i technická zhodnocení jednotlivých částí provozoven. Zejména pak: rekonstrukce expedice pekárny Klatovy - nové nakládací rampy dokončení a uvedení do provozu přístavby skladu a myčky přepravek u výrobní haly pekárny Klatovy modernizace moučného hospodářství doprava mouk z moučných sil VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII Společnost důsledně dodrţuje všechny legislativní normativy a je podrobena kontrole i v rámci akreditace dle norem ISO, IFS, BRC a HACCP. Nadále pokračuje: ve zlepšování své práce i vybavenosti v environmentální oblasti (ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady atd.), v obnově vozového parku pořízení nových nákladních a osobních automobilů PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST V roce 2013 pracovalo ve společnosti (vyjádřeno v přepočteném stavu) 269 zaměstnanců. Oproti roku 2012 tak došlo k poklesu o 13 zaměstnanců. S ohledem na mírný nárůst úrovně trţeb v roce 2013 oproti roku 2012 je patrné, ţe společnost dbá na efektivní vyuţití pracovní doby zaměstnanci. V roce 2013 byla provedena implementace elektronického docházkového systému za účelem zefektivnění a automatizace procesů mezi prvotní evidencí docházky zaměstnanců a mzdovým systémem. Projekt je stále v procesu, probíhá konfigurace systému za účelem bezzásahového fungování, zaučování uţivatelů a vyhodnocování dalšího moţného vyuţití získaných údajů. 12

13 Za Tratí 602, Klatovy IV V sociální oblasti byly v roce 2013 čerpány prostředky především na stravování, finanční odměny u příleţitosti pracovních a ţivotních jubileí a příspěvky na doplňkové penzijní spoření tzv. III. pilíř důchodové reformy. V této oblasti pak bylo na konci roku dohodnuto se zástupci odborové organizaci působící ve společnosti navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 1 % jako kompenzace opuštění vyplácení odměn u příleţitosti pracovních výročí a dále byly dojednány 2 dny rekondičního volna pro zaměstnance pracující více neţ 2 roky u společnosti. V Praze dne:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé obdobi AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwil 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.maj. B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný maj Poskytnuté zál. na dlouhod.hmotný maj Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod 2. podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řidící 4. osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouh.fin.maj. C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata 5. Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva 4. a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné účty aktivní 7. Jiné pohledávky Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

24 ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé obdobi AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva 4. a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní poj. 6. Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý fin. majetek D. Časové rozlišení D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

25 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé úč.období PASIVA Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I. 1. Základní 1. kapitál Vlastní akcie a vlastní obch.podíly 3. Změny základního kapitálu A II. Kapitálové fondy A.II. 1. Emisní 1. ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný 1. rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený 1. zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I. 1. Rezervy 1. podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmu 4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky 1. z obchodních vztahů 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdr. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodové závazky B.III.1.. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdr Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní Jiné závazky Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

26 ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé úč.období PASIVA Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní 1. úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení 79 2 C.I. 1. Výdaje 1. příštích období Výnosy příštích období 78 0 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval: Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

27 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: Sled. období Min. období v tis. Kč v tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a mater F. 1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provoz. oblasti a G. kompl.nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v účet. jedn. pod VII. 1. podst.vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finan. oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 7 0 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

28 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Sled. období Min. období v tis. Kč v tis. Kč XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů *. Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. Splatná 2. Odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsl. hospodaření společníkům **** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval: Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

29 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Řád v tis. Kč v tis. Kč P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAČÁTKU OBDOBÍ Z. ÚĆETNÍ ZISK (ZTRÁTA) Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjim. zůst.ceny prodaných stál.aktiv (+), odpis A.1.2. Změna stavu oprav.položek, rezerv a zůstatků časového rozlišení A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů (-), do nákladů (+) A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku (-) 7 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjim. kapitalizovaných úroků a A.* ĆISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI 9 PRACOVNÍHO KAPITÁLU A 42 MIMOŘÁDNÝMI 201 A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků (+/-), z toho: A \ závazků z provozní činnosti A \ bankovních úvěrů a peněžních výpomocí A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min.období 19 (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. případy, které tvoří mimořádný hosp. výsledek 2 0 A.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje s pořízením stálých aktiv B.1.1. Výdaje s pořízením dlouhod. hmotného a nehmotného majetku (-) B.1.2. Výdaje spojené s pořízením dlouhod.finančního majetku (-) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry zpřízněným osobám 26 B.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení pen. prostředků a pen.ekvivalentů z titulu zvýšení základ. jm. 3 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-) 31 C.2.3. Peněžité vklady a dotace do vlastního jmění (+) 32 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 33 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. srážkové daně (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 36 C.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŔEDKŮ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA R. KONCI OBDOBÍ Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6. Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011 4. Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více