PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Za Tratí 602, Klatovy IV OBSAH: 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 3. ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU INFORMATIKA OBCHOD A MARKETING VÝROBNÍ ČINNOST INVESTIČNÍ ČINNOST VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST Příloha 1. Certifikáty jakosti IFS, BRC, HACCP, ISO Zpráva auditora k výroční zprávě za rok Účetní závěrka a zpráva nezávislého auditora k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Zpráva auditora ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok

3 Za Tratí 602, Klatovy IV 1. HLAVNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Sídlo společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za Tratí Klatovy IV IČO: DIČ: CZ Datum vzniku společnosti: Právní forma společnosti: akciová společnost Předmět činnosti (dle výpisu ze Živnostenského rejstříku): pekařství, cukrářství výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona: velkoobchod a maloobchod, ubytovací sluţby silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31. prosinci 2013 Dozorčí rada: Předseda: Člen: Člen: Antonín Trefanec, dat.nar Ing. Jarmila Bradáčová, dat.nar Martin Tuček, dat.nar Představenstvo: Předseda: Člen: Člen: Ing. Karel Robert Blaţek, dat.nar Šárka Trávnická, dat.nar Lenka Tučková, dat.nar Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti: tis. Kč Akcie společnosti jsou rozděleny na ks kmenových akcií v listinné podobě. Akcie: Společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. má vydané akcie v listinné podobě na majitele. Doručitel těchto akcií hlasuje na valné hromadě. 3

4 Za Tratí 602, Klatovy IV Celkem vydáno ks akcií v nominální hodnotě jedné akcie 50,-Kč. Zástavní právo není uvaleno na ţádný druh majetku společnosti. Vedení společnosti / management k : Generální ředitel: Výrobní ředitel: Obchodní ředitel: Finanční ředitel: Ředitel logistiky: Personální vedoucí: Antonín Trefanec Ing. Dagmar Kacerovská Josef Švec Ing. Jarmila Bradáčová Ivan Köstel Ing. Jana Holubová Společnost je členěna na jednotlivé organizační a řídící útvary, tj. výrobní, pomocné a ostatní provozy, dle organizačního řádu: Výrobní provozovny: Pomocné provozy: Ostatní provozy - pekárna Klatovy - cukrárna Klatovy - správa a.s. - doprava - údrţba - skladové hospodářství - prodejny - kantýna Společnost nemá organizační sloţku v zahraničí. 4

5 Za Tratí 602, Klatovy IV 2. MOTTO AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Prosperující a tržně úspěšní budeme když: 1. Vyrobíme v dobré kvalitě. 2. Sledujeme aktuální trendy v oblasti výroby zdravotně nezávadných potravin a zavádíme je do praxe. 3. Zajistíme včasnost dodávek. 4. Vstřícnost a ochotu doplníme nabídkou nových výrobků. 5. Vytvořením prostředí vzájemné důvěry s našimi odběrateli posílíme svoji pozici na trhu. 5

6 Za Tratí 602, Klatovy IV 3. ÚVODNÍ SLOVO Váţení akcionáři, dovolte mi, abych Vás seznámil s nejdůleţitějšími událostmi, které ovlivnily vývoj hospodaření společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. v uplynulém roce. V roce 2013 vytvořila naše společnost zisk před zdaněním ve výši tis Kč (pokles oproti roku 2012 o 0,35%), čistý obrat v roce 2012 byl tis. Kč, v uplynulém roce 2013 činil tis Kč, coţ představuje nárůst 2,2%. Z uvedeného je zřejmé, ţe při větším obratu je letošní zisk menší v porovnání s rokem Je to dáno zejména měnícími se cenami strategických vstupních surovin a tlakem odběratelů na ceny dodávaných výrobků. Přesto jako ředitel společnosti chci zdůraznit, ţe tyto výsledky povaţuji v našem oboru za dobré. Základním kritériem ve fungování naší společnosti je spokojený zákazník, který dokáţe ocenit kvalitu, servis a akceptovat cenu. Máme několik typů zákazníků - velké nadnárodní řetězce (Ahold, Kaufland, Tesco, ), menší celorepubliková uskupení (COOP, ESO markety, ), zahraniční odběratele (v příhraniční oblasti Bavorské části Šumavy, Billa Rakousko, ) a několik našich firemních prodejen v Klatovech, Domaţlicích a Sušici. Náš záběr dle typů zákazníků je pestrý a my jsme za něj rádi. Uvědomujeme si, ţe spokojenost všech našich zákazníků spočívá zejména v dobré kvalitě výrobků. Zavedený systém managementu bezpečnosti potravin nám umoţňuje eliminovat rizika nekvalitních výrobků. V roce 2013 se nám podařilo získat a obhájit certifikace mezinárodních norem, které jsou pro naše odběratele tím nejdůleţitějším potvrzením o kvalitě námi dodávaných výrobků. Pečlivě propracované investiční záměry zabezpečují vývoj nových výrobků, průběţnou modernizaci výrobních provozů a obměnu vozového parku. Zavádění nových technologií nám následně umoţňuje udrţovat stálou kvalitu výrobků a vyrábět v takovém mnoţství, ţe jsme provedli úplnou centralizaci výroby do Klatov. Modernizace výrobních linek na chléb, rohlíky, polotrvanlivé pečivo a soustředění výroby pod jednu střechu se nám vyplatila. Dokázali jsme sníţit náklady na provoz celé společnosti rozloţené dříve na více míst. Uzavřené provozovny jsme se rozhodli prodat či poskytnout k pronájmu. Kvalitní výrobek by nám jistě sám nedokázal udrţet a získat naše zákazníky. Samozřejmostí je poskytování dobrého servisu. Ten spočívá ve výborně odvedené práci našich obchodních zástupců, řidičů, pracovníků expedic, prodavaček, prostě těch, kteří jsou s našimi zákazníky v kaţdodenním kontaktu. Náš cíl pro nadcházející rok 2014 vychází z hlavních bodů Motta akciové společnosti. Nadále se budeme snaţit vyrábět kvalitně, být spolehlivým, vstřícným dodavatelem, který modernizací výrobního zařízení bude přinášet svým zákazníkům výrobky chutné a zdravotně nezávadné. Rád bych touto cestou poděkoval představenstvu společnosti, které aktivně podporuje naše snahy dosáhnout strategických cílů. Váţíme si i akcionářů, kteří s důvěrou vloţili do našeho podnikání své finanční prostředky, děkuji všem zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za jejich věrnost, poskytovanou důvěru a přízeň, které si velmi váţím. Všem jmenovaným přeji do roku 2014, který přinese jistě mnoho zajímavého, spokojenost. Antonín Trefanec Generální ředitel 6

7 Za Tratí 602, Klatovy IV 4. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PEKÁRNY A CUKRÁRNY KLATOVY, A.S FINANČNÍ VÝSLEDKY A STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI Hlavním předmětem činnosti a.s. je výroba a prodej pekařských a cukrářských výrobků a dále nákup a prodej zboţí zejména pekařského. V minimálním rozsahu je provozována podnikatelská činnost na úseku dopravy (dopravní sluţby pro cizí subjekty), dále v oblasti prodeje výrobních surovin a pronájmu majetku a.s. Dosaţený hospodářský výsledek (po zdanění) za rok 2013 je v částce tis. Kč, za rok 2012 je v částce tis. Kč, za rok 2011 je v částce tis. Kč, za rok 2010 je v částce tis. Kč, za rok 2009 je v částce tis. Kč, za rok 2008 je v částce tis. Kč, za rok 2007 je v částce tis. Kč. Vývoj ukazatelů hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období před zdaněním (v tis.kč) Výsledek hospodaření za účetní období po zdanění (v tis.kč)

8 Za Tratí 602, Klatovy IV Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2013 /v tisících Kč/: Aktiva k Pasiva k stálá aktiva vlastní kapitál oběţná aktiva cizí zdroje ostatní aktiva ostatní pasiva 79 aktiva celkem pasiva celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Aktiva dlouhodobý hmotný majetek zásoby krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek časové rozlišení Pasiva základní kapitál rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného účetního období dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci 8

9 Za Tratí 602, Klatovy IV INFORMATIKA V roce 2013 byl implementován elektronický docházkový systém PowerKey od firmy Saitech. Ve společnosti byly osazeny čtyři terminály na snímání příchodů a odchodů na pracoviště. Terminály vyuţívají technologii snímání otisku prstu. Tento systém, vzhledem k jeho otevřené architektuře, je moţno v budoucnu rozšiřovat podle potřeby o další moduly jako přístupové systémy, stravovací systém, systém sledování výroby a další. Pokračovaly práce na rozšiřování virtualizovaných serverů a byl nasazen software Veeam Backup pro správu zálohování jednotlivých virtuálních serverů. Nasazení virtualizace umoţňuje pruţněji vyuţívat stávající hardwarové prostředky a snáze přizpůsobovat přidělovaní výpočetního výkonu jednotlivým serverům dle momentálních poţadavků. Toto na čistě hardwarové platformě nebylo moţné. V neposlední řadě dochází sníţením počtu fyzických serverů k úspoře elektrické energie. Z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti vnitropodnikové sítě byla provedena výměna staršího firewallu za firewall Kerio Control, který umoţňuje ve větší míře ochránit síť před viry, malwarem a dalšími zákeřnými aktivitami. Na druhou stranu zvyšuje bezpečnost přístupu pomocí VPN pro mobilní uţivatele. Po celý rok probíhala plánovaná obnova počítačových stanic a běţné opravy a údrţba technického i programového vybavení OBCHOD A MARKETING Rok 2013 byl pro naši společnost zatěţkávací zkouškou, jak obstát v tvrdé konkurenci ostatních pekařů. Zejména obchodní řetězce si uvědomují přetlak na trhu a zadávají tvrdé podmínky dodávek, stlačují ceny na minimum při poskytování maximálního servisu za mezních podmínek. To vše respektujeme a přistoupili jsme na tyto podmínky. Zákazníci se přesouvají do větších nákupních center, proto se i nám mění portfolio zákazníků. Ubývá malých, nezávislých prodejen a na trhu zůstávají jen ti se silnou ekonomickou základnou. Podíl trţeb u jednotlivých druhů odběratelů je patrný z následující tabulky: Rok 2013 Mezinárodní řetězce 57,5 % Lokální zákazníci 30,7 % Firemní prodejny a kantýny 11,8 % Celkem 100,0 % 9

10 Za Tratí 602, Klatovy IV Nejdůleţitější obchodní komoditou je chléb, rohlíky a řada lineckých polotrvanlivých výrobků, které jsme schopni vyrábět v několika chuťových variantách a baleních. Právě tyto výrobky směřují do prodejen řetězců, buď napřímo nebo přes dodávky do centrálních skladů těchto řetězců. Linecké rohlíčky a jejich modifikace dodáváme do centrálních skladů obchodních řetězců po celé republice i mimo ní - Ahold Czech, Penny Market, Lidl, Kaufland, Billa, Tesco Stores, Norma, Makro, Globus, Billa a Zielpunkt Rakousko. Expanze na zahraniční trh je jednou z priorit. Samozřejmě nezapomínáme ani na naše lokální zákazníky, díky automatizaci výrobní linky na chléb a rohlíky se nám daří udrţovat stálou kvalitu pečiva. Naše produktové portfolio pro regionální odběratele je především zaměřeno na čerstvé pečivo, jsme schopni nabídnout pestrou paletu jemného pečiva (šátečky, koláčky, pouťové koláče, buchty, koblihy, vánočky, záviny, mazance, ), běţného pečiva, polotrvanlivých cukrářských výrobků, celozrnných výrobků,. Z naší řady výrobků si jistě kaţdý zákazník vybere. V regionu chceme posílit své postavení nejen stabilní kvalitou a inovací výrobkového portfolia, ale zejména individuálním přístupem k jednotlivým odběratelům a poskytováním nadstandardního servisu. Na našich firemních prodejnách v Klatovech, Domaţlicích a v Sušici vyuţíváme moţnosti získat přímou odezvu od konečného spotřebitele. Nabízíme zákazníkům, kromě tradičního sortimentu, také lehké jogurtové dorty a zákusky. Sledujeme zde ohlasy na nové polotrvanlivé produkty a čerstvé pečivo s obsahem vlákniny. Zde nabízíme zákazníkům nejen kvalitní čerstvé výrobky a doplňkový sortiment, ale také výhodné akce (mnoţstevní slevy, servis a ochutnávky). Snaţíme se naplnit myšlenku, aby zákazník odcházel z naší prodejny s příjemným pocitem zisku kvality, včetně chuťového poţitku, za dobrých podmínek od ochotného personálu. Tímto se naše společnost, potaţmo výrobky, dostávají do příznivého podvědomí spotřebitele. Dosaţení těchto cílů však není moţné bez týmové práce všech oddělení. Vše se odvíjí od kvality výrobků, čerstvosti, poskytování 100 % servisu a inovací podle přání zákazníka. Naplňování těchto hledisek a udrţení nezávadné výroby v poţadované kvalitě se nám daří díky dodrţování zásad HACCP, ISO 22000, BRC a IFS. Privátní výrobková značka Klasa je rovněţ jedním z nástrojů prezentace výborné kvality našich balených výrobků. Tento záměr graficky doprovází logo společnosti, které symbolicky znázorňuje sídlo společnosti klatovská Černá věţ a tradici pekařského řemesla preclík, doplněný o název společnosti. 10

11 Za Tratí 602, Klatovy IV VÝROBNÍ ČINNOST V roce 2013 soustředila společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. veškerou výrobu na pekárnu a cukrárnu v Klatovech. Celou řadu polotrvanlivých Lineckých třených rohlíčků provádíme na plně automatizované lince v Klatovech. Tím je zajištěna dostatečná výrobní kapacita k celoplošné distribuci polotrvanlivé cukrařiny do centrálních skladů obchodních řetězců. Plnou automatizací výroby je dosaţeno výrazného zvýšení produktivity práce. Na provozech v Klatovech proběhla koncem roku úspěšně certifikace podle mezinárodní normy IFS (International Food Standard), obhájili jsme certifikaci podle mezinárodní normy BRC (Global Standard for Food Safety) a při dozorovém auditu jsme obhájili certifikaci jiţ zavedeného systému kritických bodů HACCP a systému řízení podle normy ISO Cílem udrţování certifikovaného Integrovaného systému managementu bezpečnosti potravin (ISMBP) je zajistit bezpečnost potravin tak, ţe neexistují ţádné slabé články v mechanismu výrobního řetězce. ISMBP specifikuje poţadavky na systém managementu bezpečnosti potravin, ve kterém organizace obhajuje a dokazuje svoji schopnost řídit rizika spojená se zajištěním zdravotní nezávadnosti potravin, a tím je schopna trvale poskytovat bezpečný produkt, který vyhovuje nejen poţadavkům zákazníků, ale i legislativě vztahující se k bezpečnosti potravin. Systém managementu bezpečnosti potravin si klade za cíl zvýšit spokojenost zákazníka prostřednictvím efektivní kontroly moţných rizik spojených s výrobou a dodáváním potravin, včetně zajištění trvalé aktuálnosti celého systému. Systém řízení podle ISMBP významně napomáhá podpořit obchodní strategii firmy nejen v České Republice, ale také v zahraničí. Základním cílem výroby společnosti Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. je včasné zajištění kompletního sortimentu ve standardní kvalitě. Vzhledem k vysokým poţadavkům na trh s pekařským zboţím, zajišťujeme výrobu kvalitního zboţí, servis a čerstvost zboţí několika denními závozy. Kromě tradičních výrobků a klasických druhů pečiva se výroba orientuje i na nové trendy celozrnných druhů pečiva, krájených a balených chlebů s prodlouţenou dobou trvanlivosti. Výroba měkké cukrařiny pro naše firemní prodejny je zajišťována cukrárnou v Klatovech. Vedle výroby tradičních zákusků vyrábíme i méně sladké a odlehčené cukrářské druhy, které dle poţadavků zákazníků obměňujeme. V roce 2013 jsme pro naše zákazníky připravili kromě jiného tyto inovované výrobky: Pivní rohlík 50g, Staročeský kvasový chléb 600g, Ovocnou kostku 70g, Pečený nanuk 70g, Dalamánek točánek 150g a Ţitnou bulku 120g. 11

12 Za Tratí 602, Klatovy IV INVESTIČNÍ ČINNOST V roce 2013 pokračovala společnost v nastaveném trendu, v modernizaci výrobního zařízení, v obměně vozového parku a v implementaci elektronického docházkového systému. K těm nejdůleţitějším investičním krokům patří: inovace balicí a klipovací linky balení výrobků do sáčků modernizace rozvalovače s plničkou a překládacím zařízením na produktové řady výrobků jemného pečiva nákup rozváţkových automobilů pořízení systému na evidenci a zpracování docházky zaměstnanců K důleţitým krokům patří i technická zhodnocení jednotlivých částí provozoven. Zejména pak: rekonstrukce expedice pekárny Klatovy - nové nakládací rampy dokončení a uvedení do provozu přístavby skladu a myčky přepravek u výrobní haly pekárny Klatovy modernizace moučného hospodářství doprava mouk z moučných sil VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A EKOLOGII Společnost důsledně dodrţuje všechny legislativní normativy a je podrobena kontrole i v rámci akreditace dle norem ISO, IFS, BRC a HACCP. Nadále pokračuje: ve zlepšování své práce i vybavenosti v environmentální oblasti (ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady atd.), v obnově vozového parku pořízení nových nákladních a osobních automobilů PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ OBLAST V roce 2013 pracovalo ve společnosti (vyjádřeno v přepočteném stavu) 269 zaměstnanců. Oproti roku 2012 tak došlo k poklesu o 13 zaměstnanců. S ohledem na mírný nárůst úrovně trţeb v roce 2013 oproti roku 2012 je patrné, ţe společnost dbá na efektivní vyuţití pracovní doby zaměstnanci. V roce 2013 byla provedena implementace elektronického docházkového systému za účelem zefektivnění a automatizace procesů mezi prvotní evidencí docházky zaměstnanců a mzdovým systémem. Projekt je stále v procesu, probíhá konfigurace systému za účelem bezzásahového fungování, zaučování uţivatelů a vyhodnocování dalšího moţného vyuţití získaných údajů. 12

13 Za Tratí 602, Klatovy IV V sociální oblasti byly v roce 2013 čerpány prostředky především na stravování, finanční odměny u příleţitosti pracovních a ţivotních jubileí a příspěvky na doplňkové penzijní spoření tzv. III. pilíř důchodové reformy. V této oblasti pak bylo na konci roku dohodnuto se zástupci odborové organizaci působící ve společnosti navýšení příspěvku na penzijní připojištění o 1 % jako kompenzace opuštění vyplácení odměn u příleţitosti pracovních výročí a dále byly dojednány 2 dny rekondičního volna pro zaměstnance pracující více neţ 2 roky u společnosti. V Praze dne:

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé obdobi AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Aktiva celkem A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Stálá aktiva B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwil 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý nehm.maj. 8. Poskytnuté zálohy na dlouh.nehm.maj. B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Pěstitelské celky trvalých porostů 5. Základní stádo a tažná zvířata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný maj Poskytnuté zál. na dlouhod.hmotný maj Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod 2. podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řidící 4. osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouh.fin.maj. C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata 5. Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva 4. a za účastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné účty aktivní 7. Jiné pohledávky Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

24 ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé obdobi AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 8. Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva 4. a za účastníky sdružení 5. Sociální zabezpečení a zdravotní poj. 6. Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 4. Pořizovaný krátkodobý fin. majetek D. Časové rozlišení D.I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3. Příjmy příštích období Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

25 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé úč.období PASIVA Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I. 1. Základní 1. kapitál Vlastní akcie a vlastní obch.podíly 3. Změny základního kapitálu A II. Kapitálové fondy A.II. 1. Emisní 1. ážio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III.1. Zákonný 1. rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený 1. zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B.I. Rezervy B.I. 1. Rezervy 1. podle zvláštních právních předpisů 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 3. Rezerva na daň z příjmu 4. Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.II.1. Závazky 1. z obchodních vztahů 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdr. 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 8. Dohadné účty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daňový závazek B.III. Krátkodové závazky B.III.1.. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účast. sdr Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpeční a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné účty pasivní Jiné závazky Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

26 ROZVAHA k Běžné účetní období Minulé úč.období PASIVA Netto Netto v tis. Kč v tis. Kč B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní 1. úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry 3. Krátkodobé finanční výpomoci C.I. Časové rozlišení 79 2 C.I. 1. Výdaje 1. příštích období Výnosy příštích období 78 0 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval: Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

27 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: Sled. období Min. období v tis. Kč v tis. Kč I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhod. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodob.majetku a mater F. 1. Zůstatková cena prodaného dl. majetku Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provoz. oblasti a G. kompl.nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podílů v ovl. a řízených osobách a v účet. jedn. pod VII. 1. podst.vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finan. oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 7 0 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

28 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k Sled. období Min. období v tis. Kč v tis. Kč XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů *. Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 1. Splatná 2. Odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsl. hospodaření společníkům **** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval: Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

29 Název a sídlo účetní jednotky Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. Za tratí Klatovy IČ: PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) Řád v tis. Kč v tis. Kč P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ZAČÁTKU OBDOBÍ Z. ÚĆETNÍ ZISK (ZTRÁTA) Z BĚŽNÉ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv s výjim. zůst.ceny prodaných stál.aktiv (+), odpis A.1.2. Změna stavu oprav.položek, rezerv a zůstatků časového rozlišení A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (vyúčtování do výnosů (-), do nákladů (+) A.1.4. Výnosy z dividend a podílu na zisku (-) 7 A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjim. kapitalizovaných úroků a A.* ĆISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM, ZMĚNAMI 9 PRACOVNÍHO KAPITÁLU A 42 MIMOŘÁDNÝMI 201 A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků (+/-), z toho: A \ závazků z provozní činnosti A \ bankovních úvěrů a peněžních výpomocí A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.** ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘED ZDANĚNÍM A MIMOŘÁDNÝMI POLOŽKAMI A.3. Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za min.období 19 (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. případy, které tvoří mimořádný hosp. výsledek 2 0 A.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI B.1. Výdaje s pořízením stálých aktiv B.1.1. Výdaje s pořízením dlouhod. hmotného a nehmotného majetku (-) B.1.2. Výdaje spojené s pořízením dlouhod.finančního majetku (-) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry zpřízněným osobám 26 B.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K INVESTIČNÍ ČINNOSTI C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků C.2. Dopady změn vlastního jmění na peněžní prostředky C.2.1. Zvýšení pen. prostředků a pen.ekvivalentů z titulu zvýšení základ. jm. 3 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním jmění společníkům (-) 31 C.2.3. Peněžité vklady a dotace do vlastního jmění (+) 32 C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 33 C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč. srážkové daně (-) C.3. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 36 C.*** ČISTÝ PENĚŹNÍ TOK VZTAHUJÍCÍ SE K FINANČNÍ ČINNOSTI F. ČISTÉ ZVÝŠENÍ, RESP. SNÍŽENÍ PENĚŽNÍCH PROSTŔEDKŮ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ NA R. KONCI OBDOBÍ Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky akciová společnost Předmět podnikání pekařství, cukrářství, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby, silniční motorová doprava Zpracoval Bradáčová Auditor: INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o.

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více