IFRS4 fáze 2 kapitola 6. Josef Lukášek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IFRS4 fáze 2 kapitola 6. Josef Lukášek"

Transkript

1 IFRS4 fáze 2 kapitola 6 Josef Lukášek

2 Opakování z pedminule Ti stavební kameny Current Exit Value Penžní toky asová hodnota penz Marže vyžadovaná úastníky trhu za riziko a poskytované služby Aktiva kryjící pojistné smlouvy Metoda souasných odhad pro pojistné závazky = nejvhodnjší Úetní jednotka Oceování se mže provádt na úrovni jednotlivých smluv i celého portfolia Kreditní charakteristiky pojistných závazk CEV by je mla zohledovat Vše nejspíš záleží na úastnících trhu!!!

3 Opakování z minule Úastníci trhu Vliv chování pojistník a ocenní závazk 4 pístupy ocenní - 1 Oekávané chování pojistník není zahrnuto vbec; - 2 Zahrnutí pouze oekávaného nepíznivého chování pojistník; - 3 Zahrnutí všech penžních tok, jejichž vyplacení mohou svým chováním pojistníci na pojistiteli vynutit; - 4 Zahrnutí oekávaného píznivého i nepíznivého chování pojistník. Pedbžné stanovisko: Schopnost pojistitele získat užitek z chování pojistníka vyplývá ze zákaznického vztahu, ne ze smlouvy. Úzké spojení smlouvy a zákaznického vztahu opravuje k vykázání vztahu se zákazníky jako aktivum (pi splnní uritých podmínek). -> pístup 4 Vykazování nehmotného aktiva ve výši poizovacích náklad a závazku ve výši poáteního pojistného by nadhodnocovalo závazek pojistitele Obchodní spojení a pevody kmen

4 Rozsah pednášky podle potu paragraf 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Bude pednášeno: 62 1:25 * 62 / 148 = 36 minut 55 Pednášeno: 148 1h 25 minut Obecné CSOB Allianz KPMG Deloitte 0% Celkem paragraf Rozdleno do pednášek

5 Rozsah pednášky podle paragraf v úvodu 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 40 Bude pednášeno: 1:25 * 6 2 / 11 = 46 minut 6 4 Pednášeno: 1h 2511 minut Obecné CSOB Allianz KPMG Deloitte 0% paragraf v úvodu úvod dle kapitol

6 Rozsah pednášky podle otevených otázek 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20 3 Bude 2 pednášeno: 1:25 * 24/ 10 = 17 minut Pednášeno: 10 1h 25 minut Obecné CSOB Allianz KPMG Deloitte 0% Otázky Rozdleno do kapitol

7 Kapitola 6 podíl na zisku participating contracts Odhad všech možných penžních tok nutno modelovat i smluvní a mimosmluvní podíly na zisku (policyholders dividends) IAS 37 požaduje identifikaci existence závazk (pojistitel mže být souástí takovéto dohody) odhad závazku podílu na zisku z výnosu aktiv musí být v konzistenci s urením hodnoty podkladových aktiv kalkulace závazk z pojistných smluv s podílem na zisku a investiní smluv s podílem na zisku musí být shodná Universal life pojistné smlouvy odhad výnosu, užitý k odhadu závazku podílu na zisku Unit-linked pojistné smlouvy (investiní pojištní) ohodnocení pasiv, jestliže neexistuje fair value aktiv. Index-linked pojistné smlouvy pojistitel nedrží podkladové aktivum a tedy by mohlo dojít k pevodu závazk bez soubžného pevodu aktiv. IFRS íká aktiva by mla být pimená k závazkm

8 4 typy pojistných smluv s podílem na zisku (a) participating contracts smlouvy s podílem na zisku (b) universal life contracts (c) unit-linked contracts smlouvy investiního pojištní (d) index-linked contracts smlouvy s participací na vývoji indexu()

9 Participating contracts smlouvy s podílem na zisku - definice garance ve smlouv + definice podílu na zisku - Podíl na zisku z investic - Podíl na zisku z vývoje kmene pojistitel má omezené možnosti rozhodnout o výši nebo asu rozdlení podíl na zisku (discretion / constraints) pojistník má právo podílet se na podílech na zisku (policyholder participation right) Participating contract = discretionary participation feature - (DPF) IFRS 4 (platné od ) V této kapitole se nediskutuje definice podílu na zisku - DPF právo na podíl na zisku x volnost pípisu

10 Definice DPF - prvky dobrovolné spoluúasti Smluvní právo pijmout jako doplnk k zarueným užitkm následující dodatené užitky: (a) takové, u nichž je pravdpodobné, že budou významnou ástí celkových smluvních užitk; (b) takové, jejichžástka nebo termín je smluvn na vli výstavce; a (c) takové, které se smluvn zakládají na: (i) výkonnosti urité skupiny smluv nebo uritého typu smlouvy; (ii) realizovaných a/nebo nerealizovaných investiních výnosech z urené skupiny aktiv držených výstavcem; nebo (iii) zisku nebo ztrát spolenosti, fondu nebo jiné jednotky, která vystavuje smlouvu. zaruené užitky platby nebo jiné užitky, na které má uritý pojištnec nebo investor bezpodmínené právo, jenž nepodléhá smluvní vli výstavce.

11 Píklad smlouvy podílu na zisku (z IFRS 4 Phase 2) obecný pohled smlouvy bez podílu na zisku - Pedpokládané škody jsou 80 pojistné je 89 (vetn náklad) margin 9 smlouva s podílem na zisku - Pedpokládané škody jsou 80 pojistné klauzule o podílu na zisku ve výši nap. 13, pokud škody dopadnou jak se pedpokládá margin 7 - Pokud budou škody do 93 vždy podíl na zisku známé smlouvy s podílem na zisku - Životní pojištní (s TUM) s pojistnou ástkou pi dožití - Skupinové smlouvy s podílem na zisku v pípad nízkého škodního nebo kombinovaného procenta - Penzijní fond

12 3 fáze rozdlení podílu na zisku 1. ureníástky k rozdlení (distributable amount ) - Nap urení procenta hrubého výnosu (objemu prostedk nebo procenta) 2. rozdleníástek jednotlivým skupinám smlouvám (policyholder surplus) - Nap. aplikace rzných srážek 85% hrubého výnosu - Aplikace zákonných smluvních i regulatorních požadavk - minimální výnos je požadován bez ohledu na hrubém výnosu 3. rozdleníástky na jednotlivou smlouvu (policyholder dividend) - Implementace podílu do smlouvy cash, navýšení krytí, snížení pojistného.. V bodech 2 a 3 mže být jistá volnost (discretion) ale svázaná smluvními regulatorními i tržními omezeními (constrains)

13 Poznámky k alokaci podílu na zisku volnost mže být v bod 1 distributable amount realizovaný x nerealizovaný zisk pokud se zisk zrealizuje musí být k rozdlení omezeno následn bodem 2 nkteré podíly na zisku jsou povinné nkteré lze použít na krytí jiných ztrát nesolventnost mže docházet k asovému zpoždní rozdlování podílu na zisku (jedna generace smluv vydlává a jiná participuje) pojistitel musí rozdlit podíly na zisku dle tzv. contribution principle tzn. dle relativního podílu každé smlouvy (penzijní fond)

14 Definice závazku Framework (koncepní rámec) definuje závazek - souasné závazky plynou z minulých událostí oekávaný výsledek výplat ze spolenosti, které vyplývají z ekonomických odškodnní tetí stran útovat o potenciálních podílech na zisku? existuje souasný závazek? IAS 37 Rezervy, podmínné závazky a podmínná aktiva - Legal obligations (závazky vyplývající ze smlouvy) - Constructive obligations (mimosmluvní závazky) podíly na zisku - vznikly z takových krok podniku, kdy: a) podnik dává zavedeným zpsobem chování, v minulosti zveejnnými pravidly nebo dostaten konkrétním bžným oznámením tetím stranám najevo, že urité závazky uzná; a b) v dsledku toho vytvoil podnik u ásti tchto tetích stran reálné oekávání, že takové závazky budou splnny

15 Podmínky k možnosti útovat o podílech na zisku mluví o tom 15 exposure draft IAS 37 - Pi nedostatku právní vynutitelnosti, je nutná jistá opatrnost, pi stanovení možnosti takovýto (souasný) závazek zaútovat. V pípad mimosmluvních požadavk, toto je možné pouze, když: - (a) spolenost naznaila tetí stran, že akceptuje jisté odpovdnosti, - (b) tetí strana mže dvodn oekávat, že spolenost provede dané odpovdnosti a - (c) tetí strana bude bu profitovat z konání spolenosti nebo utrpí škodu z jejího nekonání vyvolání reálného oekávání (naznaení) - Ve smlouv a již pesni obecn - Marketingové sdlení, letáky, obchodníe apod. - Pojistník platí více v oekávání výplaty podíl na zisku POZN: Donucení konkurencí není dvod pro tvorbu tohoto závazku

16 Pedbžný pohled výboru na smlouvy s podílem na zisku ocenní závazk by mlo obsahovat potenciální podíly na zisku v každém scénái, kde k nim dochází je vždy na posouzení zda IAS 37 je aplikovatelný podíly na zisku mohou vznikat z rzných zdroj/typ/oblastí - Pímo jako výsledek finanního výkaz / výsledku (pozor na O&G) - Nepímo/ásten na finanním výsledku (pouze realizované zisky) - Budoucí pojistné, které je zahrnuto do výpot pravidla by mla být shodná pro všechny typy pojišoven vždy by mlo být v píloze (disclosure) vše popsáno!

17 Oceování smluv s podíly na zisku dv otevené/problematické otázky oceování - Pístup k O&G - Stanovení diskontní míry Opce a garance jsou zde asymetrické typy výplaty - píklad: 90% dodateného výnosu dostane pojistník a má garantován minimáln 100% návratu vkladu - Pro ocenní tohoto je nutné použít option pricing techniques, která zahrnuje ocenní této opce - Odklon od deterministického výpotu ke stochastickému

18 Oceování smluv s podíly na zisku dv otevené/problematické otázky oceování - Pístup k O&G - Stanovení diskontní míry diskontní míra - dle kapitoly 3 by mla odrážet charakteristiku závazku a ne charakteristiku držených aktiv - U smluv s podílem na zisku mže dojít k propojení mezi aktivy a závazky nkteré finanní toky ze závazk mohou být závislé na aktivech - Nap. podíl na zisku je definován jako rozdíl mezi výnosem z aktiv a vyplaceným plnním ze smrtí

19 Universal Life - definice The American Council of Life Insurers definice: Celoživotní pojištní umožující po zaplacení poátení splátky platit pojistné kdykoliv a v jakékoliv výši mezi uritým minimem a maximem. Je dovoleno i velmi flexibiln (bez zkoumání zdravotního stavu) si mnit pojištní smrti Pojistn technické vlastnosti pojistné na úet pojistníka pojistník rozhoduje o výši a asu platby pojištní smrti je financováno z útu pojistníka zmna pojistnéástky bez zdr. Dotazníku jsou strhávány další poplatky z útu pojistníka je umožnno odbytí smlouvy -> hodnota útu poplatek za zrušení

20 Universal Life - definice Investiní vlastnosti výnos je pevážn pipisován dle rozhodnutí pojišovny na úet pojistníka výnos urený pojišovnou zahrnuje: - výnos z aktiv, podmínky finanního trhu, konkurenní prostedí, oekávání pojistník a požadavky dozoru nebo minimální garance výnos mže 100% záviset na skupin aktiv, které jsou urené k daným smlouvám - Zahrnující: minimální zaruené zhodnocení a obsahující management fee (poplatek za správu aktiv)

21 Pipsané výnos Otázka: kdy se pipíše výnos z podkladových aktiv názor: výnos pipisovat podobným mechanismem jako policyholder dividends 3 kroky procesu pipisování podílu na zisku alternativní názor: povinnost pojistitele je pouze garantované minimum a tím oceovat závazky!pedpoklady storen musí ale být konzistentní s takovýmto scénáem pohled výboru: scéná s minimální garancí nedává použitelnou informaci pro uživatele mly by se oceovat závazky s podíly na zisku

22 Budoucí penžní toky budoucí pojistné kapitola 4 budoucí penžní toky by mly obsahovat pouze pojistné, které pojistník musí platit universal life nepožaduje striktn budoucí pojistné! výše budoucího pojistného by mohla být nesprávn odhadnuta výbor se tímto bude ješt zabývat na poli (operationality) a adekvátnosti testu postaitelnosti

23 Unit Linked Investiní pojištní Definice podíly cena podílu interního nebo externího investiního fondu výnos svázaný s cenou podílu UL benefits aktiva náležící UL separate account ostatní všechny aktiva pojistitele general account Vlastnosti investiního pojištní Za pojistné jsou nakupovány jednotky fondu cena jednotky odráží fair value aktiv poplatky jsou strhávány z fondu pojistné za riziko je strháváno z fondu existují rzné druhy akumulovaných dluh i jiných út na krytí administrativních a poáteních náklad i speciálního pojistného krytí fondy pevážn oddleny od dalších aktivit pojistitele (rozdíl proti OPF) pojistitel mže nabízet rzné druhy garancí, za tyto je vybírán další poplatek

24 Investiní pojištní otázky ml by pojistitel rozpoznat podkladová aktiva a píslušné závazky? standardn pro UL platí : FV aktiva = FV pasiva co se stane pokud aktiva nemohou být ocenny jako FV?

25 uznání a prezentace separate account assets separate account assets: oddlené aktiva i závazky z rozvahy pojistitele aktiva jsou držena pro pojistníky (berou na sebe investiní riziko) v njakých pípadech s aktivy pojišovna nedisponuje vbec úprava je konzistentní s tím, jak asset manažer zodpovídá za fondy eliminuje se tím nesoulad aktiv a pasiv v P&L, pokud k nmu dochází souástí rozvahy pojistitele aktiva a závazky jako jedna položka oddlen od ostatních všech aktiv (general account) pojišovna kontroluje investiní rozhodnutí oddlení není vhodné, když pojišovna vypoádává všechny závazky ze smlouvy je zde vyšší informovanost uživatel výkaz souástí rozvahy pojistitele aktiva a závazky a smíchané s ostatními aktivy a pasivy pojišovna kontroluje investiní rozhodnutí oddlení není vhodné, když pojišovna vypoádává všechny závazky ze smlouvy tato možnost spojuje aktiva se stejnými vlastnostmi Není zde jednoznané doporuení výboru

26 Úetní nesoulad aktiv a pasiv v investiním pojištní standardn FV aktiv = FV pasiv píklady FV aktiv <> FV pasiv aktiva nemohou být oddlena obsahují akcie, finanní závazky pojistitele samotného nebo goodwill podízené spolenosti aktiva mohou být oddlena; neexistuje FV nejedná se o finanní aktiva a jsou definována jako inventá dle IAS2 - Jsou oceována nížší z cost a net realisable value existuje FV, ale ocenní je oddleno z P&L (aktiva obsahující budovy pronajaté pojišovn k podnikání IAS 16 Property, Plant and Equipment) doporuení výboru je FV aktiv = FV pasiv

27 Oddlení a ocenní aktiv separate account náležících závazkm investiního pojištní Nkolik výjimek proti standardním postupm oddlování a oceování aktiv rozšíení FV opce v IAS 39 v pípad pronájmu vlastních nemovitostí tolerování nebo vyžadování od pojistitele oddlit všechny aktiva jako náležící investinímu pojištní (treasury shares, goodwill podízené spolenosti) pro zmny v FV vlastních nemovitostí požadovat oddlit tuto zmnu v tyto výjimky výbor bude zkoumat s ohledem na možnost rozšíení princip útování aktiv držených pro jiné subjekty (pojistníky)

28 Ocenní závazk z investiního pojištní pokud aktiva nejsou FV pasíva je nutné také zmnit o tento rozdíl? - Rozdíl mezi úetní hodnotou a FV hodnotou aktiv se vylouí z pasív NE: je to pouze ad hoc zmna a je to proti obecným principm ocenní ANO: je to použití metody souasné výstupní hodnoty - hodnota vyplacených pasiv je pímo spjatá s zmnou hodnoty aktiv princip investiního pojištní nesoulad mezi aktivy a pasivy v pípad pronájmu vlastních nemovitostí sob zstane. Dvod není v jiné metodologii ocenní, ale jiném zachycení úetních ástek

29 Závr investiního pojištní výbor preferuje eliminaci nesouladu aktiv a pasiv, které mohou vzniknout neoddlením aktiv investiního pojištní nebo neocenním FV pes P&L odstranní všech nesoulad vnáší nekonzistence do dalších požadavku IFRSs toto naráží na základní cíl stanovení standard na základ princip je možné najít širší pojetí útování aktiv držených pro jiné strany (pojistníky). není jednoznaný názor, jestli je nekonzistence s požadavky IFRS vhodná

30 Index-linked pojistní definice: pojistné závazky nebo finanní závazky jsou spjaty s vývojem njakého indexu pojišovna není smluvn vázána držet jako podkladové aktivum daný index - Vzniká zde nekonzistence aktiv a pasiv - Výbor by ml umožnit tuto nekonzistenci nebo umožnit/požadovat pasiva oceovat podobn jako aktiva Výbor se nebude zabývat touto nekonzistencí pojišovna není povinna držet aktiva musí dojít k nekonzistenci mezi aktivy a pasivy (rozdíl proti UL) pi ocenní pasív souasnou výstupní hodnotou je irrelevantní hodnota aktiv pi zaimplementování výjimky by došlo k poteb nových definic a kriterií, dokonce k novému zajišovacímu úetnictví

31 Závr - shrnutí penžní toky musí obsahovat podíly na zisku IAS 37 definuje smluvní i mimosmluvní závazky IAS 37 bude zmnn v roce 2008 (na základ exposure draft 2005) podíly na zisku mohou být dány rznými zdroji: z finanních výkaz a pojišovna pesné pravidlo jedná se o závazek s O&G finanních výkaz a pojišovna rozdluje pouze nkteré ásti realizovaný x nerealizovaný zisk z budoucího pojistného, kde je ástka jako podíl na zisku stejná pravidla jsou pro všechny typy spoleností pro ocenní smluv s podílem na zisku by se mlo používat O&G pi asymetrickém systému výplat penžních tok závislých na aktivech konzistentního s ocenním píslušných aktiv universal life: oceovat potenciální podíl na zisku investiní pojištní eliminovat všechny nesoulady mezi ocenním pasiv a aktiv index linked: nesoulad aktiv a pasiv; dojde k nekonzistenci mezi penosem pasiv a aktiv souasná pravidla IFRSs jsou ale vhodná pro takováto aktiva

32 Otázky k této kapitole Question 16 (a) For participating contracts, should the cash flows for each scenario incorporate an unbiased estimate of the policyholder dividends payable in that scenario to satisfy a legal or constructive obligation that exists at the reporting date? Why or why not? (b) An exposure draft of June 2005 proposed amendments to IAS 37 (see paragraphs of this paper). Do those proposals give enough guidance for an insurer to determine when a participating contract gives rise to a legal or constructive obligation to pay policyholder dividends? Question 17 Should the Board do some or all of the following to eliminate accounting mismatches that could arise for unit-linked contracts? Why or why not? (a) Permit or require insurers to recognise treasury shares as an asset if they are held to back a unit-linked liability (even though they do not meet the Framework s definition of an asset). (b) Permit or require insurers to recognise internally generated goodwill of a subsidiary if the investment in that subsidiary is held to back a unit-linked liability (even though IFRSs prohibit the recognition of internally generated goodwill in all other cases). (c) Permit or require insurers to measure assets at fair value through profit or loss if they are held to back a unit-linked liability (even if IFRSs do not permit that treatment for identical assets held for another purpose). (d) Exclude from the current exit value of a unit-linked liability any differences between the carrying amount of the assets held to back that liability and their fair value (even though some view this as conflicting with the definition of current exit value).

33 Dkuji za pozornost

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady

IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady GLOBAL SERVICE - I N S U R A N C E IFRS - Fáze II Chování pojistníků, zákaznický vztah a pořizovací náklady Imrich Lozsi Nina Klečková Seminář z aktuárských věd 19. října 2007 FINANCIAL SERVICES - ACTUARIAL

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ

RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ RECENZOVANÝ ASOPIS PRO VÝSLEDKY VÝZKUMU A VÝVOJE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁSTVÍ strana 1 59 7. roník esko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodáství (25. 27. 4. 2012, Kouty nad Desnou)

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby)

Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost (náronost výstavby) ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky Studie disertaní práce: Rozptýlená výroba elektrické energie v ES- Obnovitelné zdroje energie a vliv na zamstnanost

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více