SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

2 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 4, Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: b) Zhodnocení uplynulého roku a výhled do dalších let jednatelem společnosti Společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF) financovala v roce 2011 pořízení majetku v hodnotě 7,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 12,6 %. S podílem 16 % na cílovém trhu patří společnost i nadále k nejvýznamnějším finančním partnerům firem a podnikatelů v České republice. Z hlediska produktů financování zaznamenal v roce 2011 nejvýznamnější nárůst finanční leasing financovaná hodnota se meziročně zvýšila o 15,6 %. V růstu pokračoval také zájem o úvěry a splátkový prodej pro podnikatele, financovaná hodnota zde vzrostla meziročně o 3,1 %. K dobrým výsledkům přispěl i nový obchodní model spolupráce. V květnu 2011 odkoupila Komerční banka od stávajících akcionářů 50,1 % vlastnického podílu Společnosti a stala se tak jejím majoritním vlastníkem. Zbývající 49,9 % podíl zůstává nadále v držení SG Equipment Finance International GmbH. Société Générale Equipment Finance přináší Komerční bance své zkušenosti v oblasti asset based financování«a cílem obou společností je směřovat tento typ obchodů do SGEF, a to jak leasing, tak i úvěr. Implementační fáze nové spolupráce vyžadovala řadu úprav v interních procesech, především v oblasti reportingu a termínů pro účetní závěrky. V oblasti Small Business byl na konci roku 2011 pilotně spuštěn produkt Profi leasing, jehož výsledky budou analyzovány v průběhu roku 2012.

3 Pro rok 2012 si Společnost stanovila následující cíle: - Rozvoj produktového portfolia v oblasti financování zemědělské techniky v úzké spolupráci s Komerční bankou - Uvedení nového produktu Operativní leasing se službami a produktu Real estate leasing - Snižování provozních rizik a přijetí vhodných opatření - Další rozvoj aktivit v rámci programu Ambice 2015 vyhlášeného mateřskou společností Société Géněrale. - Vývoj produktového portfólia se zaměřením na oblast Small Ticket společně 5 Komerční bankou. c) výrok auditora, rozvaha a výkaz zisku a ztrát viz příloha d) příloha k účetní závěrce viz příloha e) údaje o důležitých skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne Po konci rozvahového dne nenastaly žádné významné skutečnosti. f) Porovnání roku 2011 s předchozími obdobími Společnost spravovala k celkem smluv uzavřených s zákazníky (v roce smluv uzavřených s3110 zákazníky, v roce 2009 celkem smluv uzavřených s zákazníky, v roce 2008 pak smluv uzavřených s3 060 zákazníky). g) výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neměla v roce 2011 ani v předchozích letech žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. h) informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů Společnost nepořídila v roce 2011 ani v předchozích letech vlastní podíly. i) informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí Společnost má jednu organizační složku na Slovensku se sídlem v Bratislavě.

4 I, ~ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společníkům společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.: Ověřili jsme účetní závěrku společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (dále Jen společnost ) k , ke které jsme 8. března 2012 vydati výrok následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sestavenou k 31. prosinci 2011 za období od 1. (edna 2011 do 31. prosince 2011, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v nív souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzeni vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzeni celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádřenívýroku auditora. A memtor rm cí Crnst 8 Young GIobaI Lim,Ied ErmL 8 Young Aud,[. srn, ss,lh tu regřstered oetke ji KarIowo nknluti 10, Prague 2. has boen ncorpuraied fl Ose Cómmerctal Register administored ty ho Mun ripal Court fl P aguo. Suchan C. miry ns under dentih,cahion No

5 ?JJERNST8ÍYOIJNG Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. prosinci 2011 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výročnízprávy 5 účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžaduji, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výročnĺ zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetnízávěrkou. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. prosinci 2011 uvedené ve výroční zprávě. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. prosinci ~ Ernst S Young Audit, s.r.ď oprávněníč. 401 zastoupený partnerem ŮZ~a-a~ Roman Hauptfleisch auditor, oprávněníč července 2012 Praha, Česká republika A membor gm ot Ernst S Younq GIobaI t mitoo Ernst S Your,~ Audá, s.r.o, w.th In re~ste:od ottise ot <ortono náměstí 50, Praqne 2. has been n(orporated fl the Commercial Register administered by the Stunicipat Court fl Prague, Scction C. entry no under dentiticatton No

6 SG Ecjuipment Finance Czech Republic s.r~o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

7 k 31 prosinci 2011 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. KČ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU AKTIVACELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZAKLADNj KAPrrAL B. IDLOIJH000BY MAJETEK 8. I. B. I B Dkaktodobý nehmotný majetek Zřizovacl výdaje Nehmotné výsledky výzklmlu a vývoje Soltware Ocentekií práva Goodwtl JIný dloliiodobý nehmotný maletek Nedokončený dlotliodobý neřvnolriý majetek Poskytnuté zálohy na dlotiiodobý nemiotný majetek Běžně Minulé účetní obdobl úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto ~35339Q80 %~J~?fl ~!$~Whfl97653Ii še~?esw3~fli4t8iz. I ~JČ ~E~2I~ V~~7~lt SIS 397~ ~~38~t i~sPtíat15 ni ?~t~ ~téwi«~i2 697 t7~ 99t B. II. B. Ii Dloobodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a sottojy movitých věcí Pěstteiské celky trválých porostů Dospělá zvlřata a such sk~*iy Jiný dlouiodobý hmotný májetek Nedokončený dtolálodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dtolkodobý hmotný majetek Oceřtovacl rozdtl k nabytému majetku ~~fl*~j ľ ~~it~lt795fl ~WM t ~RW B. III. B. lil. DIOL*IOdOt~ý tlnančnl majetek Podfly v ovládaných a Ilzenycn osobách 2 Podíly v účetních jodnotkacn pod podstatným vlivem 3 Oslabil dlotmodobé ceniá papíry a podliv 4 Půjčky a Ůvěiy. ovládající a řidici osoba, podstatný vliv 5 Jiný dloiiiodobý rináňč~í majetek 6 Pořizovaný dloiflodobý finaočnt majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlotmodobý %iančnl majetek ~1L a r~y~#w~go I ~ I fA~5E~r!46 a C. C. I. C. I. OBĚŽNÁ AKTiVA Zásoby Matertál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich sktcüiv 5 Zboží 8 Pos kytnuié zálohy na zásoby ila~t~96ss357é ~ř~m~t-649l 52 ~1~eM9ON:205~ ~~~~Iflě t ~%~1á~n41ls: ~~ S~ 845 4žL!~l~% I 3W B G. II. DlotLodobépohledáyky O C. II. 1 Pohlodávkyzobchodnlchvztaho D Pohledávky - ovládajrct a řídící osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společnq~y, členy družstva a za účastníky 4 sdruženi 5 DIoL4lodobé poskytnutě zálohy Dohadné účty aktnni (nevylaktwované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Výkaz zisku a ztráty a přlloha jsou nedilnou součástí účetnl závěrky.

8 SG Equiprnent Finance Czech Republic s.r.o. k 31.prosinci 2011 Statutární forniuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto C. III. Krátkodobé pohledávky ~ 316 ~~~l~5403o7 ítt~~2661t009 ~~WJJ~234664o. C. lil. I Pohledávkyzobchodníchvztahú Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3 PoNedávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, čteny družstva a za účastníky 4 sdwženl 5 Sociální zabezpečeni a zdravotní p~iátění 6 Stát-daňovépohledávky Krátkodobé poskytnuté zál~ Dohadněúčtyaktivníflevytaktufovapjvýnosy) Jmé pohledávky C. Iv. C. Iv Krátkodobý ilnančnl majetek O ~F45I 444 Peníze učty v bankách Krátkodobé cerwiá papíry a podtly Pořizovaný krátkodobý tnančnl majetek D. IOSTATNI AKTIVA- PŘECH0DN~ ÚČTY AKTIV r I~~JYJí~ 212 ~9 9pag,~a wo ~1f~~ ~ Sfl o. i. Lcasové rozlišení ~ v %2fl~2)M 212 ~8j S815~4%~ D. t. 1 L~~áIdady příštích obdobi Komplexní náldady příštích období 3 Příjmy příštích období Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součásti účetní závěrky.

9 kal prosinci 2011 Statutární formuláře 6oských finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PASIVA CELKEM A. VLASTN KAPI~T L A. L JamgkaitM A. L 1 ZákJadnlka M 2 Vfasml akcie a vlasml obchodní 3 Zrně základního ka ~Mu Stav v bážoim účetním období ~ ~ ~~ 3798*9 ~ 810 ~ Stav v minulém účetním období A. fl. Ka tálováf A II. 1 Ernisnlážio 2 Osfami itáloyět 3 Oceňovací rozd Z nění ni etku a závazků 4 Oceňovacl rozd( z eceněnl eměnách A III. Rezervn on~raostawfondyzezisku A III. I Zák rezervní fond 2 Statutární a astami A. IV V sledekhos enlmlnu chlet IV. I Nerozděie ziskmki ~ 2 Neqkrazená ztráta m ch tet A. V sledek enlběžnáhoúčemo,oobdobí /. B. C ZDROJE B. I. B. I Reze Rez Ier~IáŠbiich rávnídi isů Rezerva na do a záv Rezerva na daň Z Oslabil reze rnů B. II. Dlouhodobá záv B. II. 1 Záv zobcbockiích vztahů 2 Zá i. ovláda lol a řidici osoba 3~. ta~viív 4 Záv ke flo7im, členům družstva a k účastníkům sdruženi 5 P atázá OV di 7 Srn kcrtvadě 8 Dohadné tvni( ani dodá, 9 Jhlézáv 10 Odložs závazek S. III Krátkodobá zév B. III. I Zév zobchodnícti vztahů 2 Zév ~0vIádaíclaIfdícloscba 3fl~. sta v9v 4 Zév kos fl<ůrn, členům družstva a k účastníkům sdruženi 5 Zév kzaměstnancůrn 6 Zév ze soclákiflio zebe ta zdravotního ŠIění 7 Stát.daňovázáv adotace 8 P atám SV di 10 Dohadná vn! n aktt,ované dodáv Ii Jflězáv B. IV. Bankovní ůvě a 0cl B. IV. 1 Bankovní ů~ dlouhodobé 2 Krátkodobá bankovní ůvé 3 Krátkodobé fk,ančni C. OSTATN PASIVA - P ECHODN U TY PASIV c. I. asové rozíšenl C. I. 1 V. e Štich období 2 Vnos (Štich období SBI ~~~3~flhI tT270~ W I * ( : * I Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součásti účetní závěrky.

10 SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o, k 31.proslncl 2011 Statutámĺ formuláře Českých finančnĺch výkazů v tis. KČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období ZOlO I. I Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží 319 SBI i II. II B. B. S. 2 IObchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní číimostj Akllvace Výkonoyä SootVeba Spoďeba materiálu a energie Služby C. I~!P~níMldacÍY C. [M~vé náklady C. 2 ~~4rněny členům orgánů spoletnostt a družstva C. 3 INáklady na sociální zabezt1rečení a zdravotní pojištěni C. 4 I8oCiálni náklady 0. 1 E. ~1 III. III. 2 F. F. F. G. H. Daně a poplatky Odpisy ďoia*dotého nehmotného a hmotného majetku Triby z prodeje dlotálodobého majetku a materiálu Tržby z pradale dlotílodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného ďolk,odobeho majetku a materiálu Zústatlcoyá cena prodaného d%oulodcbého malelku Prodaňý materiál 38l~4 I S I PřIdaná hodnota I IV. 2 V. 2 Změna stavu rezerv a opravných položek v provoznl oblasti a kornplexnlch nákladů příštích obdobl Ostatní provoznl výnosy Ostatní provozní náklady Převod órovoznlch výnosů Převod provozních náldactů á Ii oet Q? S ~ J. Vl. VII. vlt. I 2 3 Vlit. K. 2 Ix. 1 L 2 M. X. N. 2 Xl. O. 2 XII. P. 2 jprovozní výsledek hcsaodaření Tržby z prodeje cenných oapiro a podílů Prodané cermé PapiNa podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podtlů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dloiélodobých cenných papírů a podilů Výnosy z ostatního dlouhodobého tkianéniho majetku Výnosy z krátkodobého tiiančnlbo majetku Náklady z tkiančnibo majetku Výnosy z přecenění cenných oaoírú a derivátů Náklady z *ecenění cenných oapíro a dentváló Změna stavu rezerv a ooravných položek ve rmanční oblasti Výnoscvů úrolw Ná$dadóvé úroky Ostatnt ft,ančnj výnosy Ostatní rrianční náklady Převod tlnančnicli výnosů Převod finančních náklad I I I IFlnanční výsledek hospodařaní I -30t29o I Rozvaha a přiloha jsou nedílnou součásti účetní závěrky.

11 i SG Fquipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31.prosinci 2011 Statutární formuláře Českých finančních výkazů v tis. KČ VÝKAZ ZISKU A rrpáry V PLNÉM ROzSAHu R. S. S. S. Výsledek hospodaření za běžnou činnost )llll. I jmknořádné výnosy 2 (M~nořádné náklady I Oaňzpříjmůzmlmořádnéčlnnostj I -splauiá 21 -odtažená Mimořádný výsledek hospodaření 1 Převod oodflu na výsledku hcspodaře,g společníkům (/~) Výsledek hospodařeni za účetní období (.1-) Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období 2010 O. Daň z příjmů za běžnou člruiost ~ ~ ~Yafl~m~t2~%l5$ 159) O. I -splatná O. 2 -odložená ~ I$~fl~JflL~iM.xm5C O ~ o O ioe:ess~ lvýsledek hospodařeni před zdanením I ~ U31 ~3~ Sestaveno Podpis statlnngbo orgánu nebo Osoba odpovědná Osoba odpověir.á dne: fyzická osoby, klerá je za Účetnictví 7 za ůčetni závěrku účetní jednotkou: (Jméno a pis): (Jméno a podpis): 7~ĺÁ~ Relnhctd Knůdi Petr Němec Milena Veselá Rozvaha a příloha jsou nedtinou součásti účelní závěrky.

12 Učetní závěrka k 31. prosinci POPIS SPOLEČNOSTI SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (dále Jen společnosť ) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne a sídli v Praze 4, Antala Staška 2027/79, Česká republika, identifikační číslo Hlavním předmětem její činnosti je leasing movitých předmětů, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného, odkup pohledávek a poskytování úvěrů. Osoby podílející se na základním kapitálu do byly: SG Equipment Finance lntemational GmbH 99,99% GEFA Leasing GmbH 0,01% Dne byla mezi společnostmi SG Equipment Finance International GmbH, GEFA Leasing GmDH a Komerční bankou, a.s., uzavřena smlouva o převodu obchodních podílů. Na základě výše uvedené smlouvy se na základním kapitálu společnosti podílejí tyto společnosti: Komerční banka, a.s. 50,1% SG Equipment Finance International GmbH 49,9% Jednatelem společnosti je Reinhold Kriödl. Prokuristy společnosti jsou Ing. Marcela Fikrlová, Ing. Pavel Buček, Eva Zvoničková Jiránková,lng. Mikuláš Přibyl a od Ing. Zdeněk Kejval. Prokurista Ing. Tomáš Trpák byl z obchodního rejstříku vymazán dne V roce 2011 byla změněna společenská smlouva a jmenována dozorčí rada, jejímiž členy Jsou Henri Bonnet, Aurélien Viry, Didier Hauguel a Eric Frachon. Z Jejich středu byl Jimi zvolen předsedou pan Didier Hauguel. Společnost zaměstnává ke konci roku 2011 celkem 116 pracovníků, z nichž 16 pracuje v organizační složce na Slovensku (15 v Bratislavě, 1 v Košicích), která byla založena v březnu 1998 se sídlem v Bratislavě, Hodžovo náměstí. V České republice je zaměstnáno 100 pracovníků. V Praze 70, v brněnské pobočce 16, v Ostravě 3, v Českých Budějovicích 3, v Hradci Králové 3, v Plzni 3 a v Ustí nad Labem 2. Společnost je součásti konsolidačního celku Société Générale S.A., Francie. 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve zněni platném pro rok 2011 a2010. Nedílnou součásti účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

13 SG Equipment Finance Czech Repubuc s.r.o. Učetni závěrka k 31. prosinci OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňováni, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010 jsou následující: (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. KČ v roce 2011, resp je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. (b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 10 tis. KČ v roce 2011, resp se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Uroky a další finanční výdaje související s pořízením se nezahrnují do jeho ocenění. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšuji jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování i) Majetek určený k provozní činnosti Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Stroje, přístroje a zařízeni 3-8 Dopravní prostředky 4 Dlouhodobý majetek od 10 Ils. do 40 tis. KČ 2 - S Výjimku tvoří drobný hmotný majetek od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč pořízený v roce 2006 jako vybavení nového sídla společnosti a některých poboček. Je oceněn v pořizovací ceně a vykázán jako náklad příštích období. Do nákladů běžného období se rozpoušti po dobu pěti let. Osobní automobily po ukončení finančním leasingu jsou vedeny v operativní evidenci. ii) Pronajatý majetek Odpisy jsou vypočteny rovnoměrně na základě pořizovací ceny a dle doby pronájmu příslušného majetku dle leasingové smlouvy. U pochybných leasingových smluv se hodnota pronajatého majetku snižuje pomoci opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na realizační hodnotu. Společnost u pochybných smluv vytváři opravnou položku na rozdíl mezi nesplacenou hodnotou pronajatého majetku ke dni sestaveni účetní závěrky a předpokládanou prodejní cenou k tomuto datu. Tato opravná položka je tvořena na pokryti případných ztrát z prodeje majetku. 2 Nedílnou součásti účelni závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

14 Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 (c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoři depozitní směnky, ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech běžných, terminované vklady s dobou splatností do 1 roku a krátkodobé cenné papíry určené k prodeji. Dlouhodobý finanční majetek tvoří dlužné cenné papíry držené do splatnosti s dobou splatnosti delší než 1 rok. a termínovaně vklady Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. Cenné papíry držené do splatnosti se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru. Cenné papíry v cizí měně držené do splatnosti jsou přepočítány na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou ke dni sestavení účetní závěrky. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka. Cenné papíry držené do splatnosti se k datu změny původního úmyslu držení do splatnosti překlasifikují na cenné papíry určené k prodeji. Jelikož došlo v roce 2010 k přesunu vice než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti, nesmí společnost zařadit žádné cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti po dobu dvou následujících účetních období. Cenné papíry určené k prodeji se oceňuji reálnou hodnotou, která se vykazuje na samostatném analytickém účtu příslušného finančního majetku. Kurzové rozdíly z cenných papírů se při ocenění ke konci rozvahového dne neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů, ale jsou součásti ocenění reálnou hodnotou. (d) Zásoby Nakupované zboží za účelem dalšího prodeje (i formou splátkového prodeje) se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízeni včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). Zabavené předměty z titulu ručení jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou. (e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Oceněni pochybných pohledávek se snižuje pomoci opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 3 Nedílnou součásti účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

15 SG Equipment Finance Czech Repubiic s.r.o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 (Q Deriváty Deriváty se prvotně oceňuji pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek resp. závazků. Deriváty se členi na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednávány za účelem zajištěni peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo z části kompenzovat změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodováni. K rozvahovému dni se deriváty přeceňuji na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazuji prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištěni se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást krátkodobých pohledávek a závazků. (g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. Dále vlastní kapitál obsahuje oceňovací rozdíly z přeceněni majetku vzniklé při účtování zajištění peněžních toků (viz odstavec 4), reálnou hodnotu dlužných cenných papírů a reálnou hodnotu zajišťovacích derivátů. V okamžiku uskutečněni peněžních toků dochází k rozpouštění příslušné výše oceňovacího rozdílu oproti souvisejícím zajištěným výnosům, případně nákladům. Rozpuštění reálné hodnoty při prodeji cenných papírů se účtuje oproti majetku. (h) Cizí zdroje Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazuji ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. Krátkodobé a dlouhodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Společnost vytváři rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 4 Nedílnou součásti ůčetni závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

16 Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 Společnost vytváří rezervu na splátkový prodej na základě inventury provedené ke konci účetního období. Její výše je rovna nákladům, které jsou obsaženy v realizované prodejní ceně zboží, a k jejichž vynaložení dojde v následujících období (tj. úroky z úvěrů a pojistné). Společnost vytváří rezervu na dovolenou. Její výše je rovna průměrným mzdovým nákladům za nevybranou dovolenou a odpovídajícím nákladům na sociální a zdravotní pojištěni. Od roku 2011 vytváří společnost rezervu na bonusy, které jsou schvalovány a vypláceny po skončeni kalendářního roku. Její výše se rovná odhadované výši mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění. V souladu s celosvětovým programem skupiny SG Ambition 2015 budou v roce 2015 a 2016 zaměstnancům společnosti poskytnuty bezplatně akcie SG při splnění předem stanovených podmínek. Společnost proto Od roku 2011 postupně vytváří rezervu na související náklady. (1) FInanční leasing, operativní leasing (Jako nájemce) Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. V případě finančního leasingu je majetek po ukončeni leasingové smlouvy buď aktivován (společnost ho dál používá) nebo účtován do zásob (v případě prodeje). 0) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku s výjimkou kurzových rozdílů z úvěrů v cizí měně, kterými se účetní jednotka rozhodla zajistit proti měnovému riziku již vzniklými nebo očekávanými smluvními vztahy, jejichž plnění je v cizí měně (viz odstavec 4). (k) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují Časově rozlišené, tj. do obdobĺ, s nĺmž věcně i časově souvisejí. Výnosy a náklady přímo související s poskytováním leasingu se časově rozlišují rovnoměmě po dobu leasingové smlouvy. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik. ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestaveni účetní závěrky známy. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb představují výnosy z leasingových služeb poskytovaných společnosti. Leasingové výnosy jsou zaúčtovány rovnoměrně po dobu leasingu Od data uzavření leasingové smlouvy až do řádného nebo předčasného ukončeni leasingové smlouvy. Smluvní pokuty a penále jsou zaúčtovány při jejich vyúčtování. Tržby z leasingu a souvisejících služeb, odpisy, náklady a výnosy z pojištěni pronajímaného majetku jsou zahrnuty do provoznĺho hospodářského výsledku, zatímco úrokové náklady na financování předmětů leasingu jsou zahrnuty do nákladů finančních. V důsledku toho provozní a finanční hospodářský výsledek nezobrazuje vzájemnou vazbu těchto výnosů a nákladů. 5 Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6.

Obsah: 1. Úvodní slovo. 2. Zpráva vedení společnosti. 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011. 4. Výrok auditora. 5. Vybrané ukazatele. 6. Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Zpráva vedení společnosti 3. Účetní závěrka k 31. 12. 2011 4. Výrok auditora 5. Vybrané ukazatele 6. Závěr 7. Zpráva o propojených osobách Vážené dámy a pánové, Vážení obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO EG, a.s. 2011 Stavíme na nejlepších českých průmyslových tradicích, na odbornosti, profesionalitě a spolehlivosti našich lidí. Nespokojujeme se jen s tím, co je momentálně možné,

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více