SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011"

Transkript

1 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

2 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 4, Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: b) Zhodnocení uplynulého roku a výhled do dalších let jednatelem společnosti Společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF) financovala v roce 2011 pořízení majetku v hodnotě 7,6 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 12,6 %. S podílem 16 % na cílovém trhu patří společnost i nadále k nejvýznamnějším finančním partnerům firem a podnikatelů v České republice. Z hlediska produktů financování zaznamenal v roce 2011 nejvýznamnější nárůst finanční leasing financovaná hodnota se meziročně zvýšila o 15,6 %. V růstu pokračoval také zájem o úvěry a splátkový prodej pro podnikatele, financovaná hodnota zde vzrostla meziročně o 3,1 %. K dobrým výsledkům přispěl i nový obchodní model spolupráce. V květnu 2011 odkoupila Komerční banka od stávajících akcionářů 50,1 % vlastnického podílu Společnosti a stala se tak jejím majoritním vlastníkem. Zbývající 49,9 % podíl zůstává nadále v držení SG Equipment Finance International GmbH. Société Générale Equipment Finance přináší Komerční bance své zkušenosti v oblasti asset based financování«a cílem obou společností je směřovat tento typ obchodů do SGEF, a to jak leasing, tak i úvěr. Implementační fáze nové spolupráce vyžadovala řadu úprav v interních procesech, především v oblasti reportingu a termínů pro účetní závěrky. V oblasti Small Business byl na konci roku 2011 pilotně spuštěn produkt Profi leasing, jehož výsledky budou analyzovány v průběhu roku 2012.

3 Pro rok 2012 si Společnost stanovila následující cíle: - Rozvoj produktového portfolia v oblasti financování zemědělské techniky v úzké spolupráci s Komerční bankou - Uvedení nového produktu Operativní leasing se službami a produktu Real estate leasing - Snižování provozních rizik a přijetí vhodných opatření - Další rozvoj aktivit v rámci programu Ambice 2015 vyhlášeného mateřskou společností Société Géněrale. - Vývoj produktového portfólia se zaměřením na oblast Small Ticket společně 5 Komerční bankou. c) výrok auditora, rozvaha a výkaz zisku a ztrát viz příloha d) příloha k účetní závěrce viz příloha e) údaje o důležitých skutečnostech, které poskytují informace o podmínkách či situacích, které nastaly až po konci rozvahového dne Po konci rozvahového dne nenastaly žádné významné skutečnosti. f) Porovnání roku 2011 s předchozími obdobími Společnost spravovala k celkem smluv uzavřených s zákazníky (v roce smluv uzavřených s3110 zákazníky, v roce 2009 celkem smluv uzavřených s zákazníky, v roce 2008 pak smluv uzavřených s3 060 zákazníky). g) výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neměla v roce 2011 ani v předchozích letech žádné výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje. h) informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů Společnost nepořídila v roce 2011 ani v předchozích letech vlastní podíly. i) informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku v zahraničí Společnost má jednu organizační složku na Slovensku se sídlem v Bratislavě.

4 I, ~ ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společníkům společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.: Ověřili jsme účetní závěrku společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (dále Jen společnost ) k , ke které jsme 8. března 2012 vydati výrok následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. sestavenou k 31. prosinci 2011 za období od 1. (edna 2011 do 31. prosince 2011, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetníjednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v nív souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzeni vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzeni celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádřenívýroku auditora. A memtor rm cí Crnst 8 Young GIobaI Lim,Ied ErmL 8 Young Aud,[. srn, ss,lh tu regřstered oetke ji KarIowo nknluti 10, Prague 2. has boen ncorpuraied fl Ose Cómmerctal Register administored ty ho Mun ripal Court fl P aguo. Suchan C. miry ns under dentih,cahion No

5 ?JJERNST8ÍYOIJNG Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. prosinci 2011 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výročnízprávy 5 účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžaduji, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výročnĺ zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetnízávěrkou. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. prosinci 2011 uvedené ve výroční zprávě. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31. prosinci ~ Ernst S Young Audit, s.r.ď oprávněníč. 401 zastoupený partnerem ŮZ~a-a~ Roman Hauptfleisch auditor, oprávněníč července 2012 Praha, Česká republika A membor gm ot Ernst S Younq GIobaI t mitoo Ernst S Your,~ Audá, s.r.o, w.th In re~ste:od ottise ot <ortono náměstí 50, Praqne 2. has been n(orporated fl the Commercial Register administered by the Stunicipat Court fl Prague, Scction C. entry no under dentiticatton No

6 SG Ecjuipment Finance Czech Republic s.r~o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2011

7 k 31 prosinci 2011 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. KČ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU AKTIVACELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZAKLADNj KAPrrAL B. IDLOIJH000BY MAJETEK 8. I. B. I B Dkaktodobý nehmotný majetek Zřizovacl výdaje Nehmotné výsledky výzklmlu a vývoje Soltware Ocentekií práva Goodwtl JIný dloliiodobý nehmotný maletek Nedokončený dlotliodobý neřvnolriý majetek Poskytnuté zálohy na dlotiiodobý nemiotný majetek Běžně Minulé účetní obdobl úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto ~35339Q80 %~J~?fl ~!$~Whfl97653Ii še~?esw3~fli4t8iz. I ~JČ ~E~2I~ V~~7~lt SIS 397~ ~~38~t i~sPtíat15 ni ?~t~ ~téwi«~i2 697 t7~ 99t B. II. B. Ii Dloobodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a sottojy movitých věcí Pěstteiské celky trválých porostů Dospělá zvlřata a such sk~*iy Jiný dlouiodobý hmotný májetek Nedokončený dtolálodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dtolkodobý hmotný majetek Oceřtovacl rozdtl k nabytému majetku ~~fl*~j ľ ~~it~lt795fl ~WM t ~RW B. III. B. lil. DIOL*IOdOt~ý tlnančnl majetek Podfly v ovládaných a Ilzenycn osobách 2 Podíly v účetních jodnotkacn pod podstatným vlivem 3 Oslabil dlotmodobé ceniá papíry a podliv 4 Půjčky a Ůvěiy. ovládající a řidici osoba, podstatný vliv 5 Jiný dloiiiodobý rináňč~í majetek 6 Pořizovaný dloiflodobý finaočnt majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlotmodobý %iančnl majetek ~1L a r~y~#w~go I ~ I fA~5E~r!46 a C. C. I. C. I. OBĚŽNÁ AKTiVA Zásoby Matertál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich sktcüiv 5 Zboží 8 Pos kytnuié zálohy na zásoby ila~t~96ss357é ~ř~m~t-649l 52 ~1~eM9ON:205~ ~~~~Iflě t ~%~1á~n41ls: ~~ S~ 845 4žL!~l~% I 3W B G. II. DlotLodobépohledáyky O C. II. 1 Pohlodávkyzobchodnlchvztaho D Pohledávky - ovládajrct a řídící osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společnq~y, členy družstva a za účastníky 4 sdruženi 5 DIoL4lodobé poskytnutě zálohy Dohadné účty aktnni (nevylaktwované výnosy) 7 Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Výkaz zisku a ztráty a přlloha jsou nedilnou součástí účetnl závěrky.

8 SG Equiprnent Finance Czech Republic s.r.o. k 31.prosinci 2011 Statutární forniuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2010 Brutto Korekce Netto Netto C. III. Krátkodobé pohledávky ~ 316 ~~~l~5403o7 ítt~~2661t009 ~~WJJ~234664o. C. lil. I Pohledávkyzobchodníchvztahú Pohledávky - ovládající a řídící osoba 3 PoNedávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, čteny družstva a za účastníky 4 sdwženl 5 Sociální zabezpečeni a zdravotní p~iátění 6 Stát-daňovépohledávky Krátkodobé poskytnuté zál~ Dohadněúčtyaktivníflevytaktufovapjvýnosy) Jmé pohledávky C. Iv. C. Iv Krátkodobý ilnančnl majetek O ~F45I 444 Peníze učty v bankách Krátkodobé cerwiá papíry a podtly Pořizovaný krátkodobý tnančnl majetek D. IOSTATNI AKTIVA- PŘECH0DN~ ÚČTY AKTIV r I~~JYJí~ 212 ~9 9pag,~a wo ~1f~~ ~ Sfl o. i. Lcasové rozlišení ~ v %2fl~2)M 212 ~8j S815~4%~ D. t. 1 L~~áIdady příštích obdobi Komplexní náldady příštích období 3 Příjmy příštích období Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součásti účetní závěrky.

9 kal prosinci 2011 Statutární formuláře 6oských finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PASIVA CELKEM A. VLASTN KAPI~T L A. L JamgkaitM A. L 1 ZákJadnlka M 2 Vfasml akcie a vlasml obchodní 3 Zrně základního ka ~Mu Stav v bážoim účetním období ~ ~ ~~ 3798*9 ~ 810 ~ Stav v minulém účetním období A. fl. Ka tálováf A II. 1 Ernisnlážio 2 Osfami itáloyět 3 Oceňovací rozd Z nění ni etku a závazků 4 Oceňovacl rozd( z eceněnl eměnách A III. Rezervn on~raostawfondyzezisku A III. I Zák rezervní fond 2 Statutární a astami A. IV V sledekhos enlmlnu chlet IV. I Nerozděie ziskmki ~ 2 Neqkrazená ztráta m ch tet A. V sledek enlběžnáhoúčemo,oobdobí /. B. C ZDROJE B. I. B. I Reze Rez Ier~IáŠbiich rávnídi isů Rezerva na do a záv Rezerva na daň Z Oslabil reze rnů B. II. Dlouhodobá záv B. II. 1 Záv zobcbockiích vztahů 2 Zá i. ovláda lol a řidici osoba 3~. ta~viív 4 Záv ke flo7im, členům družstva a k účastníkům sdruženi 5 P atázá OV di 7 Srn kcrtvadě 8 Dohadné tvni( ani dodá, 9 Jhlézáv 10 Odložs závazek S. III Krátkodobá zév B. III. I Zév zobchodnícti vztahů 2 Zév ~0vIádaíclaIfdícloscba 3fl~. sta v9v 4 Zév kos fl<ůrn, členům družstva a k účastníkům sdruženi 5 Zév kzaměstnancůrn 6 Zév ze soclákiflio zebe ta zdravotního ŠIění 7 Stát.daňovázáv adotace 8 P atám SV di 10 Dohadná vn! n aktt,ované dodáv Ii Jflězáv B. IV. Bankovní ůvě a 0cl B. IV. 1 Bankovní ů~ dlouhodobé 2 Krátkodobá bankovní ůvé 3 Krátkodobé fk,ančni C. OSTATN PASIVA - P ECHODN U TY PASIV c. I. asové rozíšenl C. I. 1 V. e Štich období 2 Vnos (Štich období SBI ~~~3~flhI tT270~ W I * ( : * I Výkaz zisku a ztráty a příloha jsou nedílnou součásti účetní závěrky.

10 SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o, k 31.proslncl 2011 Statutámĺ formuláře Českých finančnĺch výkazů v tis. KČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V PLNÉM ROZSAHU Stav v běžném účetním období Stav v minulém účetním období ZOlO I. I Tržby za prodej zboží A. 2 Náklady vynaložené na prodané zboží 319 SBI i II. II B. B. S. 2 IObchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní číimostj Akllvace Výkonoyä SootVeba Spoďeba materiálu a energie Služby C. I~!P~níMldacÍY C. [M~vé náklady C. 2 ~~4rněny členům orgánů spoletnostt a družstva C. 3 INáklady na sociální zabezt1rečení a zdravotní pojištěni C. 4 I8oCiálni náklady 0. 1 E. ~1 III. III. 2 F. F. F. G. H. Daně a poplatky Odpisy ďoia*dotého nehmotného a hmotného majetku Triby z prodeje dlotálodobého majetku a materiálu Tržby z pradale dlotílodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného ďolk,odobeho majetku a materiálu Zústatlcoyá cena prodaného d%oulodcbého malelku Prodaňý materiál 38l~4 I S I PřIdaná hodnota I IV. 2 V. 2 Změna stavu rezerv a opravných položek v provoznl oblasti a kornplexnlch nákladů příštích obdobl Ostatní provoznl výnosy Ostatní provozní náklady Převod órovoznlch výnosů Převod provozních náldactů á Ii oet Q? S ~ J. Vl. VII. vlt. I 2 3 Vlit. K. 2 Ix. 1 L 2 M. X. N. 2 Xl. O. 2 XII. P. 2 jprovozní výsledek hcsaodaření Tržby z prodeje cenných oapiro a podílů Prodané cermé PapiNa podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z podtlů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dloiélodobých cenných papírů a podilů Výnosy z ostatního dlouhodobého tkianéniho majetku Výnosy z krátkodobého tiiančnlbo majetku Náklady z tkiančnibo majetku Výnosy z přecenění cenných oaoírú a derivátů Náklady z *ecenění cenných oapíro a dentváló Změna stavu rezerv a ooravných položek ve rmanční oblasti Výnoscvů úrolw Ná$dadóvé úroky Ostatnt ft,ančnj výnosy Ostatní rrianční náklady Převod tlnančnicli výnosů Převod finančních náklad I I I IFlnanční výsledek hospodařaní I -30t29o I Rozvaha a přiloha jsou nedílnou součásti účetní závěrky.

11 i SG Fquipment Finance Czech Republic s.r.o. k 31.prosinci 2011 Statutární formuláře Českých finančních výkazů v tis. KČ VÝKAZ ZISKU A rrpáry V PLNÉM ROzSAHu R. S. S. S. Výsledek hospodaření za běžnou činnost )llll. I jmknořádné výnosy 2 (M~nořádné náklady I Oaňzpříjmůzmlmořádnéčlnnostj I -splauiá 21 -odtažená Mimořádný výsledek hospodaření 1 Převod oodflu na výsledku hcspodaře,g společníkům (/~) Výsledek hospodařeni za účetní období (.1-) Stav v běžném Stav v minulém účetním období účetním období 2010 O. Daň z příjmů za běžnou člruiost ~ ~ ~Yafl~m~t2~%l5$ 159) O. I -splatná O. 2 -odložená ~ I$~fl~JflL~iM.xm5C O ~ o O ioe:ess~ lvýsledek hospodařeni před zdanením I ~ U31 ~3~ Sestaveno Podpis statlnngbo orgánu nebo Osoba odpovědná Osoba odpověir.á dne: fyzická osoby, klerá je za Účetnictví 7 za ůčetni závěrku účetní jednotkou: (Jméno a pis): (Jméno a podpis): 7~ĺÁ~ Relnhctd Knůdi Petr Němec Milena Veselá Rozvaha a příloha jsou nedtinou součásti účelní závěrky.

12 Učetní závěrka k 31. prosinci POPIS SPOLEČNOSTI SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. (dále Jen společnosť ) je česká právnická osoba, společnost s ručením omezeným, která vznikla dne a sídli v Praze 4, Antala Staška 2027/79, Česká republika, identifikační číslo Hlavním předmětem její činnosti je leasing movitých předmětů, koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného, odkup pohledávek a poskytování úvěrů. Osoby podílející se na základním kapitálu do byly: SG Equipment Finance lntemational GmbH 99,99% GEFA Leasing GmbH 0,01% Dne byla mezi společnostmi SG Equipment Finance International GmbH, GEFA Leasing GmDH a Komerční bankou, a.s., uzavřena smlouva o převodu obchodních podílů. Na základě výše uvedené smlouvy se na základním kapitálu společnosti podílejí tyto společnosti: Komerční banka, a.s. 50,1% SG Equipment Finance International GmbH 49,9% Jednatelem společnosti je Reinhold Kriödl. Prokuristy společnosti jsou Ing. Marcela Fikrlová, Ing. Pavel Buček, Eva Zvoničková Jiránková,lng. Mikuláš Přibyl a od Ing. Zdeněk Kejval. Prokurista Ing. Tomáš Trpák byl z obchodního rejstříku vymazán dne V roce 2011 byla změněna společenská smlouva a jmenována dozorčí rada, jejímiž členy Jsou Henri Bonnet, Aurélien Viry, Didier Hauguel a Eric Frachon. Z Jejich středu byl Jimi zvolen předsedou pan Didier Hauguel. Společnost zaměstnává ke konci roku 2011 celkem 116 pracovníků, z nichž 16 pracuje v organizační složce na Slovensku (15 v Bratislavě, 1 v Košicích), která byla založena v březnu 1998 se sídlem v Bratislavě, Hodžovo náměstí. V České republice je zaměstnáno 100 pracovníků. V Praze 70, v brněnské pobočce 16, v Ostravě 3, v Českých Budějovicích 3, v Hradci Králové 3, v Plzni 3 a v Ustí nad Labem 2. Společnost je součásti konsolidačního celku Société Générale S.A., Francie. 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve zněni platném pro rok 2011 a2010. Nedílnou součásti účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

13 SG Equipment Finance Czech Repubuc s.r.o. Učetni závěrka k 31. prosinci OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňováni, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2011 a 2010 jsou následující: (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. KČ v roce 2011, resp je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. (b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 10 tis. KČ v roce 2011, resp se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Uroky a další finanční výdaje související s pořízením se nezahrnují do jeho ocenění. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšuji jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. Odpisování i) Majetek určený k provozní činnosti Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Stroje, přístroje a zařízeni 3-8 Dopravní prostředky 4 Dlouhodobý majetek od 10 Ils. do 40 tis. KČ 2 - S Výjimku tvoří drobný hmotný majetek od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč pořízený v roce 2006 jako vybavení nového sídla společnosti a některých poboček. Je oceněn v pořizovací ceně a vykázán jako náklad příštích období. Do nákladů běžného období se rozpoušti po dobu pěti let. Osobní automobily po ukončení finančním leasingu jsou vedeny v operativní evidenci. ii) Pronajatý majetek Odpisy jsou vypočteny rovnoměrně na základě pořizovací ceny a dle doby pronájmu příslušného majetku dle leasingové smlouvy. U pochybných leasingových smluv se hodnota pronajatého majetku snižuje pomoci opravných položek, účtovaných na vrub nákladů, na realizační hodnotu. Společnost u pochybných smluv vytváři opravnou položku na rozdíl mezi nesplacenou hodnotou pronajatého majetku ke dni sestaveni účetní závěrky a předpokládanou prodejní cenou k tomuto datu. Tato opravná položka je tvořena na pokryti případných ztrát z prodeje majetku. 2 Nedílnou součásti účelni závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

14 Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 (c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoři depozitní směnky, ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech běžných, terminované vklady s dobou splatností do 1 roku a krátkodobé cenné papíry určené k prodeji. Dlouhodobý finanční majetek tvoří dlužné cenné papíry držené do splatnosti s dobou splatnosti delší než 1 rok. a termínovaně vklady Cenné papíry držené do splatnosti jsou cenné papíry, které mají stanovenou splatnost a společnost má úmysl a schopnost držet je do splatnosti. Cenné papíry držené do splatnosti se oceňují pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a přímé náklady s pořízením související, např. poplatky a provize makléřům a burzám. U dlužných cenných papírů se účtuje o úrokovém výnosu ve věcné a časové souvislosti a takto rozlišený úrokový výnos je součástí ocenění příslušného cenného papíru. Cenné papíry v cizí měně držené do splatnosti jsou přepočítány na českou měnu kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou ke dni sestavení účetní závěrky. Pokud dochází k poklesu účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka. Cenné papíry držené do splatnosti se k datu změny původního úmyslu držení do splatnosti překlasifikují na cenné papíry určené k prodeji. Jelikož došlo v roce 2010 k přesunu vice než nevýznamné části cenných papírů držených do splatnosti, nesmí společnost zařadit žádné cenné papíry do cenných papírů držených do splatnosti po dobu dvou následujících účetních období. Cenné papíry určené k prodeji se oceňuji reálnou hodnotou, která se vykazuje na samostatném analytickém účtu příslušného finančního majetku. Kurzové rozdíly z cenných papírů se při ocenění ke konci rozvahového dne neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů, ale jsou součásti ocenění reálnou hodnotou. (d) Zásoby Nakupované zboží za účelem dalšího prodeje (i formou splátkového prodeje) se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízeni včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.). Zabavené předměty z titulu ručení jsou oceněny reprodukční pořizovací cenou. (e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Oceněni pochybných pohledávek se snižuje pomoci opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. 3 Nedílnou součásti účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

15 SG Equipment Finance Czech Repubiic s.r.o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 (Q Deriváty Deriváty se prvotně oceňuji pořizovacími cenami. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást jiných krátkodobých/dlouhodobých pohledávek resp. závazků. Deriváty se členi na deriváty k obchodování a deriváty zajišťovací. Zajišťovací deriváty jsou sjednávány za účelem zajištěni peněžních toků. Aby mohl být derivát klasifikován jako zajišťovací, musí změny peněžních toků vyplývající ze zajišťovacích derivátů zcela nebo z části kompenzovat změny peněžních toků plynoucích ze zajištěné položky a společnost musí zdokumentovat a prokázat existenci zajišťovacího vztahu a vysokou účinnost zajištění. V ostatních případech se jedná o deriváty k obchodováni. K rozvahovému dni se deriváty přeceňuji na reálnou hodnotu. Změny reálných hodnot derivátů určených k obchodování se účtují do finančních nákladů, resp. výnosů. Změny reálných hodnot derivátů, které jsou klasifikovány jako zajištění peněžních toků se účtují do vlastního kapitálu a v rozvaze se vykazuji prostřednictvím oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků. Neefektivní část zajištěni se účtuje přímo do finančních nákladů, resp. výnosů. V přiložené rozvaze jsou deriváty vykázány jako součást krátkodobých pohledávek a závazků. (g) Vlastní kapitál Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny peněžními či nepeněžními vklady nad hodnotu základního kapitálu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisku nebo z příplatků společníků nad hodnotu vkladů. Společnost s ručením omezeným je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé vytvoří zisk, ve výši 10 % čistého zisku, ne však více než 5 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % čistého zisku až do výše 10 % základního kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. Dále vlastní kapitál obsahuje oceňovací rozdíly z přeceněni majetku vzniklé při účtování zajištění peněžních toků (viz odstavec 4), reálnou hodnotu dlužných cenných papírů a reálnou hodnotu zajišťovacích derivátů. V okamžiku uskutečněni peněžních toků dochází k rozpouštění příslušné výše oceňovacího rozdílu oproti souvisejícím zajištěným výnosům, případně nákladům. Rozpuštění reálné hodnoty při prodeji cenných papírů se účtuje oproti majetku. (h) Cizí zdroje Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazuji ve jmenovitých hodnotách. V položce jiné závazky se vykazují také hodnoty zjištěné v důsledku ocenění finančních derivátů reálnou hodnotou. Krátkodobé a dlouhodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Společnost vytváři rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. 4 Nedílnou součásti ůčetni závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

16 Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 Společnost vytváří rezervu na splátkový prodej na základě inventury provedené ke konci účetního období. Její výše je rovna nákladům, které jsou obsaženy v realizované prodejní ceně zboží, a k jejichž vynaložení dojde v následujících období (tj. úroky z úvěrů a pojistné). Společnost vytváří rezervu na dovolenou. Její výše je rovna průměrným mzdovým nákladům za nevybranou dovolenou a odpovídajícím nákladům na sociální a zdravotní pojištěni. Od roku 2011 vytváří společnost rezervu na bonusy, které jsou schvalovány a vypláceny po skončeni kalendářního roku. Její výše se rovná odhadované výši mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění. V souladu s celosvětovým programem skupiny SG Ambition 2015 budou v roce 2015 a 2016 zaměstnancům společnosti poskytnuty bezplatně akcie SG při splnění předem stanovených podmínek. Společnost proto Od roku 2011 postupně vytváří rezervu na související náklady. (1) FInanční leasing, operativní leasing (Jako nájemce) Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují. V případě finančního leasingu je majetek po ukončeni leasingové smlouvy buď aktivován (společnost ho dál používá) nebo účtován do zásob (v případě prodeje). 0) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku s výjimkou kurzových rozdílů z úvěrů v cizí měně, kterými se účetní jednotka rozhodla zajistit proti měnovému riziku již vzniklými nebo očekávanými smluvními vztahy, jejichž plnění je v cizí měně (viz odstavec 4). (k) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují Časově rozlišené, tj. do obdobĺ, s nĺmž věcně i časově souvisejí. Výnosy a náklady přímo související s poskytováním leasingu se časově rozlišují rovnoměmě po dobu leasingové smlouvy. Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik. ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestaveni účetní závěrky známy. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb představují výnosy z leasingových služeb poskytovaných společnosti. Leasingové výnosy jsou zaúčtovány rovnoměrně po dobu leasingu Od data uzavření leasingové smlouvy až do řádného nebo předčasného ukončeni leasingové smlouvy. Smluvní pokuty a penále jsou zaúčtovány při jejich vyúčtování. Tržby z leasingu a souvisejících služeb, odpisy, náklady a výnosy z pojištěni pronajímaného majetku jsou zahrnuty do provoznĺho hospodářského výsledku, zatímco úrokové náklady na financování předmětů leasingu jsou zahrnuty do nákladů finančních. V důsledku toho provozní a finanční hospodářský výsledek nezobrazuje vzájemnou vazbu těchto výnosů a nákladů. 5 Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

17 Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 Tržby za prodej zboží představují splátkový prodej a prodej zabavených předmětů ze splátkového prodeje a poskytnutých úvěrů. K realizaci výnosů u splátkového prodeje dochází okamžitě k datu předáni předmětu zákaznické smlouvy a pořizovací cena předmětu přechází do nákladů vynaložených na prodané zboží. V tomtéž okamžiku společnost tvoři daňově neuznatelnou rezervu ve výši marže ze splátkového prodeje. Zabavené předměty ze splátkového prodeje a poskytnutého úvěru jsou oceněny odborným odhadem realizační hodnoty nebo znaleckým posudkem. Úroky z poskytnutých úvěrů jsou vypočteny z hodnoty jistiny. Úroky a příslušné pojištění jsou časově rozlišovány. (1) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanoveni základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace. Odložená daňová povinnost z oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a derivátů je zaúčtována do vlastního kapitálu. (m) Účtování O organizační složce Účetnictví organizační složky na Slovensku bylo v roce 2011 a 2010 vedeno v rámci účetnictví společnosti v českých korunách a zároveň odděleně od účetnictví společnosti v EUR. 6 Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

18 Účetní závěrka k 31. prosinci ZAJIŠTĚN! PENĚŽNÍCH TOKŮ Společnost k určila následující cizoměnové úvěry a půjčky jakožto zajišťovací instrument: Věřitel PCivodn( výše zajištěni (tis. EUR) Société Générale Banka Trust Luxembourg Komerční banka, a.s K datu sestaveni účetní závěrky za rok 2011, resp byla výše zajišťovacích úvěrů 79 tis. EUR, resp. 620 tis. EUR. Splátky úroků a jistiny zajišťovací položky přijatých EUR úvěrů zajišťují budoucí peněžní toky v EUR z leasingových smluv s klientem, představující zajištěnou položku. Zajišťující cizoměnové úvěry jsou k datu účetní závěrky oceněny z titulu měnového rizika (kurzové rozdíly) a toto přecenění je účtováno na účet oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu společnosti (účtová skupina 41, viz odstavec 11). Na příslušné účty nákladů nebo výnosů se účtují tyto kursové rozdíly v okamžiku zaúčtování příslušných smluvních vztahů nebo v případě, že očekávané smluvní vztahy nevzniknou. Test efektivnosti zajištění, tj. poměr mezi změnou hodnoty zajišťovací položky Oistina úvěru) a zajišťované položky (leasingové splátky) je prováděn na začátku zajištění a k datu sestavení roční účetní závěrky. Test efektivnosti zajištění peněžních toků byl modelován úspěšně na období do roku V roce 2010 začala společnost uzavírat deriváty ve formě úrokového swapu, které ji umožní zajišťovat peněžní toky úroků z přijatých úvěrů s variabilní sazbou. K uzavření nových derivátových operací ve formě úrokového swapu v roce 2011 nedošlo. K , resp byly na dobu 5-ti let zajištěny úroky z nominální částky tis. Kč, resp tis. Kč. Nominální částka se vztahuje k nominální hodnotě zajišťovacích derivátů (viz bod 17). Reálná hodnota uzavřených swapů je účtována na účet oceňovacích rozdílů ve vlastním kapitálu společnosti (účtová skupina 41, odstavec 11) oproti pohledávkám/závazkům z pevných termínových operaci. Na příslušné účty nákladů nebo výnosů se účtují v okamžiku zaúčtování příslušných smluvních vztahů nebo v případě, kdy smluvní vztahy nevzniknou. 7 Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

19 Účetní závěrka k 31. prosinci DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tle. KČ) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Konečný zůstatek Přírůstky Vyřazeni Převody zůstatek Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční ~ Prodeje, Vyřazeni Konečný Opravné Účetní zůstatek likvidace zůstatek položky hodnota Software Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem2oll Celkem2OlQ b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tle, KČ) POŘIZOVACÍ CENA P9čáečri Přírůstky Vyřazení Převody Stavby-vlastní Stavby k pronájmu Samostatné movité věci Ii 011 I vlastni Samostatné věci k pronájmu Pozemky Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Nedílnou součásti účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

20 Účetní závěrka k 31. prosinci 2011 OPRÁVKY Počáteční ~ Is Prodeje, V řazeni Př od Konečný Opravné Učerní zůstatek 1~ ~ likvidace Y ev ~ zůstatek položky hodnota Stavby~ vlastni Stavby kpronájmu Samostatné movité věci vlastni Samostatné věci kpronájmu Pozemky Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnutě zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ~ Celkem2Oll Celkem Společnost upravila k , resp ocenění dlouhodobého hmotného majetku, který je předmětem pochybných leasingových smluv, prostřednictvím opravné položky v celkové výši tis. KČ, resp tis. KČ účtované na vrub, případně ve prospěch nákladů (viz bod 8). K zálohám zaplaceným na dodavatele byla k , resp vytvořena opravná položka ve výši 3399tis. Kč, resp tis. KČ (viz bod 8). V roce 2010 byl aktivován majetek z postoupených leasingových smluv Od jiné leasingové společnosti v původních pořizovacích cenách a výše oprávek k datu cese ve výši tis. KČ je vykázána ve sloupci převody. c) Dlouhodobý finanční majetek (v tla. KČ) Jiný dlouhodobý finanční majetek Společnost v roce 2011 uložila u Société Génerale DEVL tis. KČ na termínovaný vklad s pevným úrokovým výnosem a konečnou splatností v roce Obě strany se dohodly, že vždy ve výroční den vkladu bude část tohoto vkladu ve výši tis. KČ splacena. Smlouva o zřízení a vedeni termínového účtu s pevným úrokovým výnosem byla podepsána i s Komerční bankou, a.s., kde společnost uložila tis. Kč. Terminovaný vklad s pevným úrokovým výnosem má konečnou splatnost v roce Obě strany se dohodly, že vždy ve výroční den vkladu bude část tohoto vkladu ve výši tis. Kč splacena. Část termínových vkladů, která bude vyplacena v roce 2012 je v přiložené rozvaze vykázána jako krátkodobý finanční majetek. Termínové vklady, které budou vyplaceny v následujících letech jsou v přiložené rozvaze vykázány jako jiný dlouhodobý finanční majetek. 9 Nedílnou součástí účetní závěrky je rozvaha a výkaz zisku a ztráty.

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více